הכלהב רובצה תבוטו לובג תגסה

גיטפהרו םליש ר"ד

ז"לשת הנשב הנש
(תורעה אלל דלקוה)


:רמאמה ןכות
םוקמ ותוא ינב ןיב תורחתה :ןושאר קרפ
תוחוקל תכישמל יעצמאכ רעשה תלזוה (א
הברה לוזו טעמ לוז (ב
םירחא םיכרצמבו םיינויח םיכרצמב הלזוה (ג
ריעה ינב ידי לע עבקנש רעשהמ הלזוה (ד
םינוש תומוקמ ינב ןיב תורחתה :ינש קרפ
לוזה רעשו הוושה רעש (א
הברה לוזו טעמ לוז (ב
ןוטלשה ידי לע עבקנש רעשהמ הלזוה (ג
תרחא ריעמ וחוקלל וריעב לוזב רכומה ןיד (ד
םוכיס :ישילש קרפ

תובושת איבמו ,לובג תגסה אשונב םינוש תורוקמ טטצמ רמאמה רבחמ :ריצקת
ליזוהל רתומ םאה ,תוחוקל ךושמל ידכ ליזוהל רתומ םאה ןוגכ תוישעמ תולאשל
.'וכו ןוטלשה י"ע עבקנש רעשהמ

.םיריחמ ,הכלהב תורחתה ,לובג תגסה :חתפמ תולימםוקמ ותוא ינב ןיב תורחתה :ןושאר קרפ

תאזו ,הכלהה יפל ,איה תרתומ תונמואב וא קסעב לובג תגסהש םירקמ שיש ונאבה רחא םוקמב
ינב םה תונמוא התוא וא קסע ותוא ילעב לש לובג גיסהל םיאבה תונמואה וא קסעה ינב רשאכ
:(ב ,אכ ארתב אבב) וז אתיירבב אמק אנתה קספ ךכ .ריע התוא
"והפוכ וניא וניכשלו"
:שרפמ (םש) י"שרש
."תונמוא התואל דרילמ ונפוכ וניא ולש יובמבש ונכשל"
:תרמואה תימתס אתיירבב הכלהה איה ךכו
תוחמל לוכי וניאו וריבח לש וצחרמ דצב ץחרמו וריבח לש ותונח דצב תונח םדא השוע"
."ילש ךותב השוע ינאו ךלש ךותב השוע התא :ול רמול לוכיש ינפמ ,ודיב
:עשוהי ברד הירב אנוה בר ארומאה קספ ךכו
."בכעמ יצמ אל הישפנד האובמ רבא האובמ רב ...יל אטישפ"

םרחסמ תושעל תרחא ריעל םיאב תחא ריע ינב רשאכ ונייהו ,הרוסא לובג תגסהש םירקמ שיו
תאזו ,תונמוא התואב וא רחסמ ותואב םמצעב םיקסוע תרחאה ריעה התוא ינבשכ ,םתונמוא וא
:עשוהי ברד הירב אנוה בר ארומאה קספ ךכו .םתויח תקיספ לש םעטמ
."בכעמ יצמ יתירחא אתמ רבא אתמ רב ,יל אטישפ"

תוחוקל תכישמל יעצמאכ רעשה תלזוה (א
ותונח דימעהל קר םדאל רתומ םאה הלאש שי ,תרתומ לובג תגסהש םירקמ םתואל רשאב הנהו
הזב אצויכ םיכרדב וא רעשה תלזוה ךרדב שמתשהל םג ול רתומש וא וריבח לש דיל ותונמוא וא
:(א ,ס אעיצמ אבב) וז הנשמב םיאנתה תקולחמ שי הז ןודנב .וילא תוחוקלה תא ךושמל ידכ
,ולצא ןליגרמ אוהש ינפמ תוקוניתל םיזוגאו תוילק ינונחה קלחי אל :רמוא הדוהי יבר"
."בוטל רוכז :םירמוא םימכחו ,רעשה תא תוחפי אלו .ןיריתמ םימכחו

:המצע הנשמב שרופמב אבומ הדוהי יבר לש ומעט אשירל רשאב
,"ולצא ןליגרמ אוהש ינפמ"
םימכח לש םמעט תא .םינוונח ראשל האנוא תאצמנו ולצא אבל ךכב ןליגרמ אוהש ינפמ ,רמולכ
:ארמגה האיבמ
"יקסוש גילפ תאו יזוגמא אנגילפמ אנא היל רמאד"
.םיזוגאה ןמ רתוי םילועמ תוריפ םה םידקשו ,(םידקש קלח התאו םיזוגא קלחמ ינא=)

שריפש יפכו .רעשה תתחפה יבגל םג הפי םיזוגא יבגל הדוהי יבר לש םעטה ,אפיסל רשאבו
:י"שר
."וריבח תונוזמ חפקמו ולצא אובל ליגרמש ינפמ לוזב רוכמל רעשה תא תוחפי אלו"
:ארמגה האיבמ םימכח לש םמעט תאו
"אערתל חוורמ אקד םושמ"
רעשה תתחפהמ האצותכ יכ ,ףיסומ י"שרו (רעשה תא ביחרמ אוהש םושמ=)
."לוזב ורכמיו ולזוהש וארי תוריפ ירצוא"
רוביצה תלעות ,דיספמ ינוונחהש ףא םימכח תעדל ירה .(רוביצה ללכל תלעות חמצת ןאכמו)
.הפידע

:ם"במרה קספ ךכ .םימכחכ איה הכלהה ליעלד תוקולחמה יתשב
תחופו .ולצא אובל ןליגרהל ידכ תוחפשלו תוקוניתל םיזוגאו תוילק קלחל ינוונחל רתומו"
תבינג הזב ןיאו ,וילע בכעל ןילוכי קושה ינב ןיאו .ונממ ןיפיקמב תוברהל ידכ קושבש רעשמ
."תעדה
:רוטה קספ ךכו
לוזב רוכמל לוכיו .ונממ ונקיש םליגרהל ידכ תוקוניתל םיזוגאו תוילק קלחל ינוונחל רתומו"
."וילע בכעל ןילוכי קושה ינב ןיאו ונממ ונקיש ידכ רעשהמ רתוי
.רוטה ןושלכ קספנ ךורע ןחלשבו

הברה לוזו טעמ לוז (ב
ונרמאש המ .הלזוהה לדוגל עגונ דחאה גירחה .םיגירח המכ שי ,רעשה תא ליזוהל רתומש ןידב
לוכי הברהב ליזומ םא לבא ,טעמ ליזומ אוה םא קר הז ירה ,לוזב רוכמל רחאה ינוונחל רתומש
ךותב השוע הזו ולש ךותב השוע הז" הנעטה תלפונ ןאכ ירהש ,ודיב תוחמל ןושארה ינוונחה
קספ ךכ .ומצעב הברה דיספיש ילבמ ריחמהמ ךכ לכ דירוהל לוכי וניא ןושארה ינוונחה יכ ,"ולש
:םחורי וניבר
יצמ אל וריבחמ רתוי תיביר טעמב תוולהל הצור דחאהו תחא ריעב םירד םדא ינש םאו"
ראש םהל קלח התא ,םיזוגא תוקוניתל קלחא ינא :םינוונחה ומכ רמאי יכ ,בכעמ (וריבח)
."ךלצא םליגרהל ידכ תוריפ
תוולהל רתומש קר בתכ אלו "טעמב" הלמה תא טימשה םחורי ונבר ירבד תא קיתעהש א"מרה
:בתכ זנאצמ םטשרבלה םייח 'ר ןואגה .לוזב
הברה לוזב לבא ,וילע בכעל לוכי וניא טעמ לוזב" רמול ךירצו ,רפוס תועט אוה ילואש"
."(תוולהל) רוסא
הבושתה .רוסאד םידומ אמלע ילוכ הברה לוזב רוכמלד שוריפב קספ הבושתב א"מרה ןכאו
ץרא ירישעמ דחא סיפדמ אבו ,אוודפ ם"רהמ ןואגה סיפדהש ם"במרה רפס ןיינעב תבבוס
אמלע ילוכ ,אקזיה ירב ןאכו רחאמש קספ א"מרה .ןואגהמ יפט בהז ליזוי רפס לכ לעש זירכהו
:וז הלאשב ןד זנאצמ םייח 'ר .וילע בכעל (ןואגה) לוכיש ודומ
ידנארואה לוע םהילעמ וקרפו םישנא הזיא ומקו רשהל ךייש ידנארואהש תחא ריעב"
תא שרגל הצורו דאמ רשה ףצקי הז ידי לעו הברה לוזב אמלעהב הקשמ םיגזומו
ריעהמ סרקנעשה דיב תוחמל שי םא .ותלשממ תחת םירפכהב םיבושיה םידוהיה לכ
."םימילעמה
:ליעלד הבושתב א"מרהכ קספ אוהו
הברה לוזב רוכמלד שוריפב דוי ןמיס הבושתב בתכ רשא א"מרהמ ךלמה ירחא אובי ימ"
."לוזב ךכ לכ רוכמל רוסא ןדיד ןודנב םג ןכל ...רוסאד םידומ אמלע ילוכ

סמה ערופו (ןוישר=) ץנעסיל ול שיש דחא תונח לעב רבדב לאשנ ןהאזנאטאנ לואש ףסוי ברה
ול שיש הז יאשר םא ,ריעה ילשומ ול ןיקתושו ץנעסיל ול ןיא ול ךומסה רחאהו גוהנכ ותונחמ
:(םש) בישה אוהו .ותונחב רוכמל חיני אלש םינודא לצא רוסמל ץנעסיל
בכעמ יצמ אל אמלע ילוכלד אטישפו אמלעב אמרג קר וניא ודיספמש רורב ןאכ ןיאש לכ"
םלשל ךירצ אלש הז ידי לע חקמה ףיסומ םא בכעל לוכי הזד הארנ ד"נעפל םנמא ,וילע
,תוחוקלה תנקת ינפמ יבכעמ אל חקמה ןילזומ םאד ראובמ ךורע ןחלשבש ףא ,...(סמ)
המ ןאכ לבא ,ריקוהל וצר םינושארהש רתוי לוזב תתל םילוכיש דצמ םילזומשכ אקווד הז
הזב ,םיוש יפכ תמאב םיחקול םינושארה ןכ םא ,סמה ןימלשמ ןיאש ינפמ ,םילזומ םהש
."םילזומ םהש המ הלעמ ןיא

:בתכ (םיניד יקספ יטוקל ,תמא ירמא) לכימ לאיחי 'רה
(םושמ ה"ד ב ,ס םש) י"שר שוריפו (א ,ס אעיצמ אבב) ארמגהמ אנשילד אקוידב ד"נעפלו"
םגש ,אחוור תצק דוע שי ךא ןרקהמ אדיספ ןושארל אכילד אנווגב אקודד תוטישפב הארנ
."(ליזוהל ינשה) ירש זא ,ןכ ליזוהל לוכי (ןושארה=) תלוזה
,תוקוניתל ןיזוגאו תוילק קלחל םיריתמ םימכחש הנשמה לש אשירהמ דומלל רשפא הז רבד
:ןושארל ינשה רמאד
,"יקסויש גולפ תא יזוגמא אניגלפמק אנא"
ןוויכמו
."הירבחד היתויח קוסיפ בשחימ אלו ןכ תושעל לוכי (ןושארה) וריבח םגש"

"בוטל רוכז" םימכח םיקסופ רעשה תתחפהל רשאב .ןכ דומלל רשפא הנשמה לש אפיסהמ םג
:תרמוא (םש) ארמגהו
"אערתל חוורמ אקד םושמ ?ןנברד אמעט יאמ"
:שרופמ (םש) י"שרו)
"לוזב ורכמיו ולזוהש וארי תוריפ ירצואו"
:לכימ לאיחי 'ר קיסמ הזמו
תוחפ ךכ לכ תחופ םא ןכ ןיאש המ ,וב דומעל לוכי וריבח םגש אנווג יאה יכב לכה ךא"
אתויח קסופ יוהד רוסאד אטישפ זא ,דיספהלו ןכ תושעל לכוי וריבח ןיא זאש ןרקהמ
."אדיספ םורגל יאשר וניא וריבח לשב ךא ,ולש תא דיספהל הצור אוה םאו ,הירבחד

םירחא םיכרצמבו םיינויח םיכרצמב הלזוה (ג
ודי לע בכעל םילוכי םירחאה ןיא םירחא תמועל רעשה ליזוהש רחוסבש ורמאש המש ארבס שי
םירחא םיכרצמב אלו םיינויח םיכרצמב ליזוהש הרקמב קר הז ירה ,תוחוקלל הזמ הבוטה םושמ
רוכמל הצרש הדנרואה יקיזחממ דחא ןודנב .טאטשנזייא ריאמ 'ר איבה וז העד .רכשו ןיי ומכ
:תוריאמ םינפ לעב בתכ ,םירחאמ רתוי לוזב רכשו ש"יו הקשמ
בכעל םילוכי אמלע ילוכד אבילאש רורב ,האובת לש רעשה הנתשי אל רכשה ליבשב אכה"
."ודי לע

ישנא ןיב םירבדו ןיד רבדב הלאש וינפל האבוה .ש"ייל האובת ןיב קלחמ ליגנע לאיתוקי 'רה םג
לכל רכומ היה רשא ,ךומסה קיטאפארק רפכב הדנרוא קיזחמ ןמחנ דחא ןיבו ןיטשנרוב ריעה
רבדו ודגנ דומעל ריעה יגזומ ולכי אל רשא דע דואמ ךומנ רעשב םידוהי םניאו םידוהי ריעה ישנא
לש איצאנפארפה ימולשת ךרע יפל אוה רעצמ רפכ ותואמ הדנרואה ימולשת יכ ותלכיב היה הז
םוצע ש"יי םוכס תחא םעפב תונקל ודי גישתו דימא שיא אוה הזל ףסונו .בר םוכס אוהש ריעה
אלש ודעב רודגל ולדתשה ריעה ישנאו .םצמוצמ חוירב קפתסמו םידחאל ותוא רכומו לוז רעשב
םהילע עומשל הבאי אלו ריעה יגזומ םע הווש חקימב םא יכ ריעה ישנאל ש"יימ רעשה תוחפל
.השוע ינא ילשב ורמאב

:ליגנע ז"אירהמ בתכ ותבושתב
ראשה ןיב ,ריעה ינבל ש"יימ רעשה תוחפל אלש ןמחנ 'ר דיב תוחמל ריעה ינב דיב שי"
ןוזמל םיצוחנה םירבדב אלא רמאנ אל הזד ...אערת חוורד רמול ךייש אל אכהד" םעטהמ
."הסנרפו ןוזמל ךרוצ ןיאש ש"יי ןיינעל אל לבא ,תוריפו רשב םחל ומכ

םה םיחקולהשכ וליפא בתוכ אוהו וז העדב אוה םג בושאטס ד"בא ,בייל הדוהי 'ר"
ואיבי הז ידי לעד ירהש זא תוריפ ירצוא שיש םוקמב קר ,חקמ ליזוהל רוסא ,םילארשי
."רעשה לזויו רוכמל םהיתוריפ
:ןחלשה ךורע לעב םג קספ ךכ
האובתב קר והזד יל הארנ םנמא ,וילע בכעל םילוכי קושה ינב ןיאו לוזב רוכמל לוכי ןכו"
תורצואה ילעב ורכמי הז ךותמו לוזב ורכמי םירחאה םג לוזב רוכמיש הז ידי לעש ינפמ
ןידבאמו רחסמה ךרד לקלוקמ ךכ ךותמו רומג רוסיא הרוחס תריכמב לזלזל לבא ,לוזב
."םירחא תועמ

ירהד ,ש"ייל האובת ןיב קלחמ תוריאמ םינפהש המ לע המת רגולק המלש 'ר ,תאז תמועל
חכומו רבד ראשל האובת ןיב וקלח אלו לוזב רוכמל רתומד אמתס ובתכ ךורע ןחלושהו רוטה
.הז ןודנב תוריאמ םינפה תרבס החוד רעטומלערעפ השמ 'רה םג .קוליח ןיאד

ריעה ינב ידי לע עבקנש רעשהמ הלזוה (ד
ינב תמכסהב עבקנ רעשהש הרקמב לח וניא ,הברהב אל םא ,רעשה תא ליזוהל רתומש ללכה
.רעשה ליזוהלו םהירבד לע רובעל םהמ דחאב חכ ןיא הז הרקמב .ריעה

:אתיירבב אוה הז ןידל רוקמה
."ןתציק לע עיסהלו ...םירעשה לעו תודימה לע תונתהל ריעה ינב ןיאשרו"
:א"בשרה קיסמ וז אתיירבמ
האריש המ יפכ תומכסה תושעלו תונקת ןקתלו רודגל םיאשר רוביצהש אוה רורב רבד"
."םהיניב ומיכסי רשא לכב רבועה לכ שונעלו סונקל םילוכיו ...םהיניעב

ילעב ןוגרא םגש ירה ,ריעה ישנא לכ לש ןוגראה אוהש ,"ריעה ינב"ב הנד אתיירבה םנמא םאו
:וז ארמגמ םידמול ונא הז רבד .םהיריבח יבגל "ריעה ינב" ללכב אוה םהיתועוצקמל תויונמוא
עורקנ הירבחד אמויב דיבעד ןאמ לכד ,ידדה ידהב אנינע ידבעד יחבט (ירת יב) והנה"
והניבייח :אברד הימקל ותא .היכשמל וערק ,הירבחד אמויב דבע והיינימ דח לזא ,היכשמל
."ימולשל אבר

תא וערקי וריבח לש םויב דבועש ימ לכש הז םע הז (יאנת=) ןיינע ושעש םיחבט (ינש)ב השעמ=)
.(םלשל אבר םבייח ,אבר ינפל ואב .ורוע תא וערק .וריבח לש םויב דבע םהמ דחא ךלה .ורוע
:ש"ארה דמול יחבט והנהד וז אדבועמו
."הכאלמ ןיינעב ריעה ינב םיארקנה םהו ,םהיניב תונתהל םילוכי תונמוא ילעב לכד"

םילולעה םירבדה גוסמ םה ,תויונמוא ילעב וא ריעה ינב לש תומכסהה וא תונקתה םא הנהו
אדיספו יאהל אחוור אכיא" ןהיתואצותב רשא הלאכ ןה רמולכ ,רובצהמ קלחל דספה םורגל
ןכו ,ונשי םא ,ריעב בושח םדא ידי לע ורשוא אל דוע לכ ףקות םהל ןיאש אוה ןידה ,"יאהל
ימל בייח אברש המש ,ליעל אבוהש יחבט יבד השעמה יבגל (םש) אפפ בר ארומאה רמא
,וריבח לש ורועל ערקש
"ונתמד והיינימכ לכ אל בושח םדא אכיאד אכיה לבא ,בושח םדא אכילד אכיה ילימ ינה"
.(םינתמש המ לכה אל=)

,ינוניב היהי רעשהש ךכ לע דומעי אוהש הבורע תמייק ריעה סנרפ אוהש ,בושח םדא יבגל
:ן"במרה בתוכ ךכו .ינש דצמ םירכומלו דחא דצמ תוחוקלל דספה היהי אל רשפאה תדימבשו
ילקשד דע אוה האנת ואל ךכלה ,יניבז ירקומד תוחוקלל אדיספ אכיא אמלד םושמ הארנ"
."הינימ תושר
:ן"רה בתוכ הזל המודב
והיינימכ לכ ואל ,ןיחקול ידספמו אערת ירקימ אהד ,והייאנתב ינירחאל אדיספ אכיאד ןויכ"
."הנוממה ותואמ תושר ולטנ ןכ םא אלא ינתמד

תונקלו םירעשה לע תונתהל םילוכי תויונמוא ילעב וא ריעה ינב ,בושח םדא הב ןיאש ריעל רשאבו
,יחבט ירת יב והנהב השעמהמ ן"במרה דמול הז ןיד .דחי םלוכ ומיכסיש דבלבו םנוצרכ
תונמוא אוההד ינמוא לכ ימנ יא אתמ יחבט לכ ינתמד אקווד ...בושח םדא אכילד אכיהד"
."(םמצעל=) והיימרגל ריעה ינב והל ווהד םושמ
ךכו .םתמכסהב ריעה ינבל וקיזיו םתאנהלו םתלעותל הנקת תונמואה ינב ושעיש םיששוח ונא ןיאו
:רחא םוקמב ן"במרה בתוכ
."םהינשל הפיש ינוניב רעשב דבלבו ...ךכו ךכב רוכמיש תונתהל ןיאשר הנידמה ינב"

:ןוטוב יד םהרבא 'ר בתוכ הזל המודב
םלכ אלא ןכ תושעל םהמ דחא םושל םיבייחמ םניאו םינקתמ תחא תונמוא ילעבד אהד"
ןוויכו .םה םיבצוקש בוצק רכשב אלא הכאלמ תושעל אלש לודג דעו ןטקמל דחי םימיכסמ
תושעל םדיב חכ היהי אל המל ,לכ לע םדא םושל םיבייחמ םניאו םמצעל םינקתמ םהש
."םהל יוארה רבדב םמצעב ולשמי אלש םה םידבע יכו ןכ

ועבקש רעשהמ ליזוהל לוכי ריעבש תויונמואה ילעבמ וא ריעה ינבמ דחא ןיא ,ונירבדמ אצויה
ןיא בושח םדא ןיאש םוקמב וליפאו ,ריעבש בושח םדא תמכסהב תוינמוא ילעב וא ריעה ינב
ומצע אוהש ,תונמוא התוא ינב לכ ועבקש רעשהמ ליזוהל לוכי ריעבש תוינמוא ילעבמ דחא
.םתמכסהב היה

רבדב ןד יתבש םייח 'ר
...תונתנהו תוחקנה תורוחסה תוידספה דעב אליבאג ושעו ורמגו ונמנש ץרטפ תלהק"
הלאכ לכבו ישמ ולוק לכבש םהל תחא הקח בשותכ רגכש םכוסמה הלעו ץראה ינודאל
...תורחא תורייע ירחוס תצק ומק ...אליבאג בוצק ךס וערפי (ונקיש וא ורכמיש) םידגב
."אליבאגה עורפל םיצור םניאו
:בישה אוה
תוידספהו קזיה (ץרטפ תליהקל) םהל (תורחא תורייעמ םירחוסה) םימרוגש ןדיד ןודנב"
,םהב תורתהל םדיב שיש יווש ןיפא לכ ,םייוושמ תוחפב רוכמל יכו םייוושמ רתוי תונקל
םדיב שי אל םאו ,בוט ירה תוידספההו תוליעה ןוקיתל לובגה תונקתב דומעל וצרי םא
."קזנ םהל םורגל אלש ידכ ונתיו ואשי אלש םענומל
.בושח םדא תעד לע םש התשענ הנקתהש הרקמב ןאכ רבודמש הארנכ

רמאמה ךשמה