הרותה יפל תילכלכה הטישה

גיטפהרו רמתיא

ג"נשת - הנשב הנש
תורעהה אלל ספדנ

:רמאמה ןכות
םזינומוקו םזילטיפק .א קרפ
תיטסילטיפקה הטישה תרוקב .1       
תיטסינומוקה הטישה תרוקב .2       

הרותה תרמוא המ .ב קרפ
תיברו האולה .1       
לבויו הטימש .2       
עקרק תלואג          
תועקרק תרזח          
םידבע תרזח          
ץראה תטימש          
תובוח תטימש          
הקדצ .3       
יוסימ .4       
םיחוורו רעש .5       
רוביצ ידבוע רכש .7       

ונימיל םושיי .ג קרפ
הטימש         
םיילאיצוס םיתורש         
יוסימו הקדצ         
םיחוורו רעש         
רכש תעיבק         

. הרותה תונורקע יפ לע תונוש תוילכלכ תוטיש חותינ :ריצקת

.םיילאיצוס םיתוריש ,םיסמ ,יתרבח קדצ ,םזילטיפק :חתפמ תולימ

- הרבחהו הלכלכה - ולא םימוחת ינש ןכש ,תיתרבחה וזמ תילכלכה הטישה תא דדובל השק
.ללכב ןתמגמו ונייח יפוא תא הבר הדימב עבוק ןפוריצו ,הזמ הז םינוזינו םיקנוי

םימוחתבו יתרבחה םוחתב תובשחתה ךות ילכלכה םוחתה לע שגדה תא םישל ןתינ תאז םע
.םיקישמ םיפסונ

םירחא םידדצב תדקמתמ הרואכל וז ירה הרותה תפקשה ןוחבל אובנשכל ,וז טבמ תדוקנמ
,תילכלכ הטיש לע עיבצהל השק ךכ םושמו - רמוחה ייחמ לידבהל ,חורה ייח - ונייח לש
.תטרופמ הטיש לע אל יאדובו

רמול המ הרותל ןיאו ,שדקה ייח תא םיתרשמה ,רמוחה ,ןילוחה ייח םוחתל הרואכל תכייש וז
.ב"צויכו רחסמב תוניגה לש םייללכ תונורקעל רבעמ

ךרדב תכלל לדתשנו הלכלכ תוכלה לש המלש הרוש ונינפל יכ הלגמ רתוי קדקודמ ןויע םלוא
.המצע תילכלכה הטישה רבדב ךרד ןוויכ ףושחלו ,ללכה לא טרפה ןמ ,תיביטקדוניאה

תולג ייחמ רבעמה םצע .ןלהל ראובמכ דחוימב התעו ללכב ןורחאה רודס תשקבתמ וז הניחב
,רוזיפו דוריפ לש בצמב ,הלוגב .םינוש םייח ימוחתל השדח תוסחיתה וירחא ררוג הנידמ ייחל
לע םילהונמ רמוחה ייח .תינחורו תימשג הניחבמ ותודרשה ,טרפה לע אוה שגדה ,תופידרו לבס
.ולשמ תינחור הנפ ידוהילו ,םירז ידי

- רמוחה יכרצל ,וניתורוקממ הבואשה ,היואר תוסחייתה םישרוד הנידמ ייח תאז תמועל
םהב רבודמ רבכו ,םיעודי םירבדה .חורה ייחל סיסבכ ,ב"צויכו החוורו דעס ,הלכלכו רטשמ
.ףסונ דמימ םהילע ופיסוה ונימי יעוריאש אלא ,םינשב תורשע

יגוהמ דחא .תיתרבח תילכלכה הטישה רבדב תובשחמ שדחמ הררוע םזינומוקה תסירק
תא גוגחל ורמיתהב "הירוטסהה ץק" לע רמאמ בתכ - המיוקופ - ברעמה םלוע לש תועדה
ב"הראל האירק ובו רפס הנורחאל בתכ ,ןוסקינ ,רבעשל אישנה ףא .םזילטיפקה ןוחצינ
.םלועה תא גיהנהל

חמצת םשמ אל .םזילטיפקה יאלוח תא םה םיריכמ .הירופואה ןמ םיחקפתמ םיבר םתמועל
.העושיה

תליפנ תובקעב ,רתיה ןיב ,םינוש םיגוחב הלואגל היפצה הרבגתה ונלש הנחמב םג םנמא
,הייפוי תא םירשהו םימעה תוארהל" ,הרותה תשיג תא סנ לע תולעהל העשה וזו ,םזינומוקה
."איה הארמ תבוט יכ

,המבה לע תולעל וסני תורזומו תונוש תויגולואידיא קיר ללח רצונש םוקמב יכ ששח םג שי
םייח םימב ותוקשהל שי אמצ םלועהשכו ,("לכב ודי") ותוארפ לכ לע םאלסיאה דחוימבו
.םייתימא

םוחתב ףאו ,תישונאה הרבחל יופצה בוטה לע ,םימיה תירחא ןוזח לע ונא םינומא ךכ ןיב ירהו
.תימוי-םויה תואיצמב םשגתהל ןוזחה רומא דציכ ןוחבל שי הלכלכה ייח לש רצה

 

םזינומוקו םזילטיפק .א קרפ
תולבוקמ ויהש תוילכלכה תוטישה יתש תא יתרקס םרט ןכש ,רחואמה תא יתמדקה רבכו
.ולאל סחיב ונתשיג תא גיצנ וז הרצק הריקס רחאל .ונימיב

םיטנמלא ןהמ תחא לכב םיברועמ ,השעמל יכ ףא ,ןתוינוציקב תוטישה תא גיצנ הרהבה םשל
.התוער לש וזמ

עציה תונורקע יפל לעופה ,יתורחת ,ישפוח קושב תלגוד ,תיטסילטיפקה ,תחאה הטישה
.שוקיבו

יעצמא תקולחב ,קושה ייחב תינוטלש תוברעתהב תלגוד ,תיטסינומוקה ,הינשה הטישה
.ב"צויכו תואלקחו היישעת ילעפמ לש המאלה ףאו םיריחמ לע חוקיפ ,םתנוכהו רוצייה

תיטסילטיפקה הטישה תרוקב .1
שומימ ,המזי ,טרפה שפוחב תלגוד ,הנושארה .הלשמ היגולואידיא תוטישה ןמ תחא לכל
.ןוחטב יכרוצל רקיעב וריתוהלו ללכב ןוטלשה ידיקפת תא םצמצל איה המגמה רשאכ ,ימצע
יקלח רוסחמו ,אסיג דחמ יקלח עפשל ונא םייופצ תינוטלש הנווכה אלל ירה ,רמאת םאו
.רוצייה תא דילוי ךרוצה .ומצע תא ןזאיש קושה לע הקזח יכ ,אהת התבושת ?אסיג ךדיאמ
שוקיבה ירה - ב"צויכו יחוור ,לק - תונוש תוביסמ תוינבגע "רצייל" םיצר םלוכש ררבתי םא
.ולא תא םג "רציי"ל ךכל םיאתמש ימל םורגי םינופפלמל

.טרפב םישלחבו ולוכ קשמב עגפתש ,תקדוצ אל ,תיכונא הטיש וז יכ תנעוט הינשה הטישה

ףא וא ,בהז ומכ ,יחוורו לוז רוצייל וצורי לכה רשאכ ,זובזב ןכתי תילכלכ הניחבמ ,תישאר
אל תורחת רצווית ךכ .םיכומנ ויחוורו ,הבר וב העקשההש ,לשמל טרפ לודיגמ וענמייו ,בלח
,רחא רוצייב ךרוצהו רוסחמה שגדויש דעו .ץצונל םיפחדנ םישנא ידמ רתוי רשאכ ,האירב
.קירל ותחשוה םיפסכו תוחוכ הברה

האנק לש תלטובמ אל הדמ ,ל"נה העורפה תורחתה תובקעב ,תירסומ-תיתרבח הניחבמ ,תינש
.םלועל םידרוי האנשו

ןיאו ,רשעתהל םיצר לכה .תרקובמ-אלה תורחתהה םצעב חנומ ירסומה םגפה ,ןכ לע רתי
.םייתאמ הצור הנמ ול שיש ימ םג .יראה תא עיבשמ .ץמוקה

רבכ רצונש שוכר ,עבט תורצוא ,עקרק :םלועב יסיסב ןוה םייק .הדובעו שוכרמ רצונ רשועה
,הדובע ,המזוי םיעיקשמ םדא ינב הז סיסב לע .רקפהמ וא השוריב וב םיכוז םדא ינבו רבעב
םיחוור תקפה תורשפאלו ןוהל שי לובג םלוא .רשעתהלו ןוהה תא לידגהל ידכ ךוויתו רוציי
לש הדובעהו ןוהה תא םהילא ריבעהל ידכ הדובע םיעיקשמ םדא ינב םייוסמ בלשבו ,ונממ
.המוד האצותה ךא ,הרבחה יניעב תוימיטיגל םיכרדב אלא ,ו"ח הבינגב אל תאז לכ .תלוזה
יכ ונעטי .רוזא ותואבש ןטק בכור לש תוחוקלה תא ,לשמל תמוסרפ יעצמאב שכור קנע לעפמ
רבד לש ופוסב םלוא .וילא תונפל ויתוחוקל תא התפ םא יכ ודימ רבד איצוה אל לעפמה
םרוז ושפנ תא תויחהלו לכור ותואל עיגהל היה רומאש ףסכ .ותלוז ןובשח לע אב ולש רשועה
רבכ ןאכ .תיברב והרחתממ הוולו ,האוולהל קקזנ לכור ותוא ,אבה בלשב .לודגה לעפמה לא
ךישמהל ידכ םהינימל םיקזח לש תויונגראתה םיתעל .קזחל ןירשימב רבוע שלחה לש ופסכ
םצעבו - תונמממ תורישע תורבח ב"הראב יכ יתארק הנורחאב .םישלחה ןובשח לע רשעתהל
ךישמי יאקיטילופה ."ךל רומשאו יל רומש" .םינוש םירוטנס לש תוריחב יעסמ - תודחשמ
.טפשמהו ןוטלשה יוביג לבקי - אהיש לככ תחשומ וא רתוימ ולעפמ אהי - רישעהו ,ותרשמב
וא לכש לעב "שלח" תורידנ םיתעל קרו ,דבלב םיתפש סמ אוה ,לוכיבכ ,תויונמדזהה ןויוש
.הכושמה תא רובעל חילצמ לזמ

.םזיאורטלאה תוחוכ לע םזיאוגאה תוחכ תא הריבגמו ,םדאה שפנב ,הטישה תעגופ דוע
תודמ עברא" :(י ,ה"פ) תובאב הנשמה תרמוא ךכו .לכל תמדוק - םיחוורה תיישע - החלצהה
ריבסמ ."םודס תדמ וז םירמוא שיו ,תינוניב הדמ וז ילש ךלשו ךלש ילש רמואה ,םדאב
:ב"ערה
(דבל התאו ,דבל רדתסא ינא - תורחא םילמב) ,הנהת אלש יאולהו ךתונהל הצור יניא"
וליפא ךכב ליגר אוהש ךותמש ,םודס תדמ ידיל אובל רבדה בורק ,םודס תדמ וז א"י
םודס תדמ התייה וזו ,וריבח תא תונהל הצרי אל רסח וניא אוהו הנהנ וריבחש רבדב
ויה אלו םהל םידי תבחר ץראה התייהש פ"עאו םהיניבמ לגרה תולכל םינווכתמ ויהש
."םולכ םירסח

דוגינה תילכת תדגונמ ,ותמזיו ותוצירח ,םדאב לכה הלותה ,וזכ הרבח יכ רמול ךירצ ןיא
.ןלהל דוע ראוביש יפכ ,וחטבמ 'ה היהו 'הב חטבי רשא רבגה ךורב :תסרוגה הרותה תפקשהל

יא הז רשקהב .םיכרע יפל אלו םיכרצה יפל היחש הרבח תחתפתמ ,תיכרע הניחבמ תישילש
ןומהה לש ףתושמה הנכמה .ללכב םייחה לע םלועה תפקשה ןיבל הלכלכה ןיב דירפהל רשפא
,ץוחנ תוחפ ריואמ תיסחיש ,םימ .םנחב ותוא םילבקמו ריוא םיכרוצ םלוכ .ךומנ אוה
,םינופפלמ םדא ינב וצרי םא םג .םלועל ונאיבי חרוכה ךא ,רתוי הלוע רבכ םחל .לוזב םילבקמ
םייתימא) םיאפור יניעב "םיאירב" םהש ללגב םאו םימיעט םהש ללגב םא ,ל"נה המגודה יפכ
ךלי ימ ?המשנה יכרצ יבגל המו ,ףוגה יכרצ ןאכ דע .םתוא רצייש ימ אצמי (םימודמ וא
ךא .חתמ ירפס יבתוכ יאדו ואצמי ?(ביוא תפקומה ,ןוזח אלל הנידמב) הנוצקל וא הארוהל
?םיטעמ םהיארוקש חור-ראש ילעב םירפוס וא םיררושמ ויחי דציכ

הנוכה אלל ,ויכרצ עבוק םדאה .ךרוצ ןיא שוקיב ןיא םא יכ תנעוט תיטסילטיפקה הטישה
םיילכלכ םילוקיש קרש תיגולונכט הרבח שבגל הלולעש ,ןוסא תרה איה וז השיג .ץוחמ
.היניע דגנל םיחוורו תוליעי לש םירוהט

ירה ,חור יכרעל תישפנ היטנ םדאב שי ןכש ,לשמל ,הפי תורפסל םיוסמ שוקיב אצמי םא םג
.דמעמ םירפוסה וקיזחי אל ,תיתלשממ הרזעו דודיע אלל

.ותרהטב םזילטיפקה םשגתמ הב הנידמ ןיא ליעל יתנייצש יפכ םנמא .הטישה תרוקב ןאכ דע
.םירחא םייתרבחו םייתד םיטנמלא וזב םיברועמ ,הטישל למסכ תשמשמש ב"הראב םג
תיתד הנומאמ ,החוור תוינידממ םלעתהל רשפא יא יכ רמאיי ינקירמאה םעה לש וחבשל
- םזילטיפקהמ קלחכ ילוא - םדאה תוריח רבדב חור יכרעמ ,קמועל אל יכ םא תפחרמש
יורש וב קומעה רבשמה יכ רמול ימצעל ינא השרמ תאז םע .המוא התוא לש היפאב הרודחש
כ"חאו םישלחה תא םיסמורש םיקזח שי .הטישה רבשמב ודוסי ינקירמאה אישנה תעכ
תקולחב קדצ-יאב םישח םישלחה .לדגו ךלוה ינעהו רישעה ןיב רעפה .הרזע םה םיעיצמ
םיינע רתוי םיאור יכ ,םינש רפסמ הב רקב אלש רחאל ב"הראמ רזחש רבח יל חס .םיבאשמה
.תובוחרב

תיטסינומוקה הטישה תרוקב .2
- תורחת םוקמב .םזילטיפקה תולוועמ אוה ררחושמ .רתוי קדוצ םזינומוקה עמשנ הירואיתב
ןאכ אל] .ויכרצ יפכ לבקמ דחא לכ אלא ,םיינעו םירישע ןיא .הלעמלמ ןווכמ לכה .ןויוש
רבד הרואכל הרק השעמל .דרוסבא ונינפל ןאכש אלא .[סכרמ לש ותרות יטרפב ןודל םוקמה
- קויד רתיבו הלשכנ תיטסינומוקה וזו ,החילצמ תיארנ תיטסילטיפקה הטישה אקוד .אלפ
.הסרק

.הטישה תרוקיבב םצעב קוסענ ,וז הסירקל תוביסה רחא בוקענשכל

לעופב עוצבה .ותמשגה ןוזחה ןיב רעפ םייק יכ איה העודי העפות ,תירוטסיה הביס ,תישא
תרוצב עיפוה שדחה ןויערה רשאכ רקיעב תאז .שארמ םייוזח דימת אל ,םיישקב לקתנ
אל םיטסינומוקהו .םימד תוכיפשב ךורכ היה רבעמה .םדוקה ינכולמה ןוטלשה דגנכ ,הכפהמ
.םדב הכפהמה ילגלג תא ןמשל - םתעדו םכרד יפל - ךרוצה ןמ ועתרנ

.התוא וללשש ולא לע םג חכב הלטוה וז ןכש ,תובהלתה דצב תודגנתה הכפהמה הררוע ךכב
.הליפנל תיתשתה הנכוה התישארמ רבכ ,רמאל

הז םירתוס ףאו ,םינוש תוחכ - םדאב .םדאה עבטמ םלעתהל רשפא יא .תיכרע הביס ,תינש
הסינכמ יטרפה שוכרב תעגופש הטיש ,תויכונא לש קזח חכ שי םזיאורטלאה רצי דצל .הזל
ילמע ירפ חקי בל תורירשבו דיקפ אביו ,השק דובעא יאמלה ?"למע ינא ימל" .הכובמו לובלב
?ינממ

שרוד הזכ רותיו .רבדב תובושת יתש םלוא .ללכה ןעמל רתוול טרפה ןמ שרדנ יכ םירמוא שי
,ןיתעמש ,יול הדוהי 'פורפ לש ורמאמ האר) םיכרעל ךוניח - תורחא םילמבו .תישפנ הנכה
(102 'לג א"נשת
.םיכרע לכל הכנח אל ,תינרמח הטיש ,תיטסינומוקה הטישה

רפסמ רואהנזיא ,דרוסבאל ועיגה םירבדה .יופכ רותיו דחוימבו ,רותיול שי לובג תאז דבלמ
םלאש הינשה ע"החלמב הינמרג תמדא לע יסורה אבצה ידקפמ םע שגפנשכל יכ ויתונורכזב
דודגה תא ונחלש ,ונע ,היעבה המ .םתבושתמ םהדנו ,םישדוקמה תודשב רהמ הכ ורבע דציכ
.םישקוממ היונפ הדשב רבע רבכ ינשה דודגהו ,ןושארה

עודמ ומצע אוה לאוש .(א ,בי הטוס 'יע) םדא סח ושוכר לע םג םא יכ וייח לע קר אל םלוא
ותויחב חונב שיגרמ וניא ליפט ותוא ףא ,ןכ לע רתי ?ינובשח לע היחי ליפטה ירבחו ינא דובעא
.עושמ תוליעי רסוח ךות ,המזי אלל ,ןוצר אלל ,תיטא הדובע ,איה האצותה .םירחא ןובשח לע

םע - ילש ךלשו ךלש ילש ...,םדאב תודמ עברא" :תרמוא (י ,ה"פ) ל"נה תובאב הנשמ התוא
ארק עדוי וניא לבא .ץראה לש הבושי והזו ,הושב הנהמו הנהנש" :ב"ערה ריבסמ ."ץראה
ץראה לש הנוקתב הצורש ,םוקמ לכב רומאה ץראה םע ןושל והזו ,היחי תונתמ אנושו ביתכד
."ןייוארה ןינוקתב לידבהל המכוח וב ןיא לבא

ףוג י"ע קשמה ייח תנווכה תוברעתהב ךרוצה איה וז הטיש לש הדוחי .ךוויתב ךרוצה ,תישילש
.םהל םיקקזנהו רוצייה יעצמא ןיב ךוותמו וזל הזמ ריבעמ ,ןווכמ ,חקפמ - ינוטלש

'יע) השק ויובירו הפי וטועימ ,ךוותמ לככ ירה ,הבוטל ןוטלש ותוא לש ותנווכ התייה םא ףאו
יזכרמ ןוטלש םק השעמל .(...שפנ ייח םהב שיש םירבדב י"אב ןירכתשמ ןיא - א ,א"צ ב"ב
.םסיכב רוביצ יפסכ תדידשו ,םנורגב היגולואידיא תוממורש ררבתמ תעכ .תחשומו חפונמ

חילצהל ידכ ,ןכ לע רתי .דובעל היצביטומה התחפ בושו ,תותיחשב שח ודצמ רוביצה ףא
םדאה ךא .םדאה חור תא ואכדו ,םימד תוכיפשב ךורכ דחפ לש רטשמ תונוטלשב וליטה
.ץרפתהל היה חרכומ שפוחה רציו ,"םידבעל םידבע אלו ,םה ידבע" ,אוה ןירוח ןב ועבטמ

.ןולשכה תא וחיטבהו ,תוליעי רסוחו היצביטומ רסוח ,יוכידו תותיחש ורבח ךכ

 

הרותה תרמוא המ .ב קרפ
לכ לש תונורתיב תטקונש ,תיעצמא ךרד לע עיבצהל ןתינ תיללכ ?הרותה תלגוד הטיש וזיאב
.היתונורסחמ תוענמה ךות הטיש

."םהישעמ לכ לא ןיבמה םבל דחי רצויה"
המע תויחל בוטו רשפאש הטיש ול ןתנ ,ועבט תא ריכמה ,םדאה ארוב
.(גי ,י םירבד - ךל בוטל ...'ה תוצמ תא רומשל)

וב םישמשמ בל תובידנו תויכונא .הליטנ תוחכ םג ךא ,(דסח) הניתנ תוחכ ,הריצי תוחכ םדאל
האר) העודי הדמב תורחת ףאו ,המזי דדועל שי ,יטרפ שוכרב ריכהל שי ךכ םושמ .דחאכ
דדועל ףאו ,שלחה לע ןגהל ,ולא תוחכ ליבגהל שי אסיג ךדיאמ ךא .(םש ע"באו ד ,ד תלהק
.בל תובידנ

רפסמ הרצקב רוקסנ עצמה רצוקמ .הלכלכ תוכלהב םג ,םינוש םירושימב תאטבתמ וז ךרד
.וננינעל ןתועמשמו ןודינב תוכלה

תיברו האולה .1
.(םש י"שרו דכ ,בכ תומש האר) הוצמ םג אלא תורשפא קר אל איה האולה
ךא ,רוצייל םירושיכו המזי ינשלו ןוה שי דחאל .קושה ייח חותפל ינויח ךרוצ םג איה האולהה
.יארשאל אוה קקזנ

לעב םאו ,םיידיימה ויכרצ קפסל - אוה ינע םא .הוולה לש סרטניא איה האולהה ןאכ דע
תינק דבלמ ,הולמה לש סרטניא םג איה האולהה ךא .לעפמ תמקה ול רשפאל - רומאכ המזוי
הנכס תמייק ןאכש אלא .הוולה לש םיחוורב קלח לטונ םג אוה ,ןלהל רהבותש דסח תדמ
אצמנ .לביקש המל רבעמ םלשי ,םימולשתב דומעי אלש הוול .אשמל ךפהת הבוטה יכ ,הכופה
.םהינב רעפה לדגי אל ךכ ,תיבר תרסואו הרותה האב .ינעה הוולה ןובשח לע רשעתמ הולמה
הולמה לש ובל תובידנ לע תכמוס תילכלכ הטיש דציכה ,הלאשה לאשת אסיג ךדיאמש אלא
הולמל ול ועיצהו םימכח ךכל וגאד ?ותוצמ םויקמ דיספי ףא ילואו חיוורהל יאשר וניאש
(ןודקפ הצחמו הולמ הצחמ) הולה םע יקלח ףתוש תויהל אוה לוכי .תרקובמ הדמב חיורהל
.חיורי - ןודקפ לש ביכרמ ותואמו

.ונימיב הרוקל תוסחיתה ידכ ךות ןלהל וב עגנ .ןודינב םירבד ביחרהל םוקמה ןאכ ןיא

לבויו הטימש .2
.תלוזה ח"ע םג םיחוור תיישע ,תורחתו המזי ,יטרפ שוכר לש ומויק לע תורומ ולא תווצמ םג
םירישע לש תודמעמ בוטיק עונמל ידכ ,רתיה ןיב ,םינוש םימעטמ ,תלבגומ הרוצב תאז לכ
.םידבע רורחשו תודש תרזח ,עקרק תלואג תוללוכ לבוי תווצמ .חורב ףאו רמוחב ,םיינעו
.ןלהל ןודיתו הטימשל תפתושמ עקרקה תתיבש

עקרק תלואג
,רמאל .ומחל איצוהל היה רומא הנממ ,ותלחנ תא דחא לכ לבק ץראל לארשי ינב תסינכ םע
תסמכ הדובעו המזי לש ץורימה ליחתמ ןאכמו ,הוש סיסב לע ,יטרפ שוכר ,ןוה םילבקמ לכה
.דיחיו דיחי לכ לש ודי

,ןוה קר וניא הדשה .והדש ול רוכמל ץלאי ינשה הזו ,והערמ רתוי חילצי דחאהש אוה יעבט ךא
א"למ ,תובנו באחא רופס האר) ישיא ישגר ןעטמ תלעב ,תובא תלחנ םג אלא ,הסנרפל רוקמ
.תיתרבח הניחבמ ןהו תילכלכ הניחבמ ןה ,רכומה יפלכ תוחנ שיגרמ רכומה תעכ אצמנ (אכ

רכממ תא לאגו וילא ברקה ולאוג אבו ,ותזחאמ רכמו ךיחא ךומי יכ" תרמואו הרותה האב
(הכ קוספ ,םש י"שר) חקולה לש וחרכ לע ובורק יאשר ,רמאל (הכ ,הכ ארקיו) "ויחא

.תורדרדה ינפמ ילכלכה ודמעמו ודובכ לע רומשל תורשפאה ינעל תרתונ ךכ

תועקרק תרזח
הריכמהש עודי שארמ ךכ .םנח ול איה תרזוח לבויה תנשב ירה עקרקה הנוקה לאג אל םא
רכמת אל ץראהו" עבוק שרופמ רוסיא .ריחמה עבקנ ףא הזל םאתהבו ,לבויה דע - ןמזל איה
.(גכ ,הכ ארקיו) "תותימצל

םידבע תרזח
תורשפא ול ןיאו ,הזב חילצמ וניאו ןכתי .ותיחמל תוירחאה םדאה לע תלטומ ישפח קושב
לש מ"כאו ,ילולמה ועמשמב דבע וניא ירבע דבע עודיכ .דבעכ רחאל ותריכמ י"ע םא יכ היחמ
ךומי יכו ,רמאנש ,ומצע תא רוכמל תושר הרות ול הנתנ ,רתויב ינעהש לארשי" פ"כע .הז ןויד
.א ,א"פ םידבע 'לה ם"במר - (טל ,הכ ארקיו) "ךל רכמנו ךיחא

בנג ףא .הקדצה ןמ סנרפתהל רשאמ העודי הדמב ותוריח ןובשח לע ףא דובעל ףידעי םדאו שי
.(ב ,בכ תומש) הבנגה םלשל ידכ ,דבעכ ד"יב י"ע רכמנ םלשל ול ןיאש

דבעש םינש יפכ ותריכמ ימדמ תוכנל - ונוידפמ ערגל אוה יאשר ךא,םינש ששל רכמנ ירבע דבע
אלו ,םה ידבע" ,רכמנה לש ותוריח .(ח ,ב"פ ,םש ם"במר) וחרכ לעב תאצלו ,ןודאל םמלשלו -
.םיירבע םידבע תינק לש ןוחטבה יא לע הפידע "םידבעל םידבע

אוה עצרנ הזכ הרקמב .ותודבעב ראשהל שקב ןכ םא אלא ,אוה ררחתשמ םינש שש רובעכ
יכ ,ו ,ג"פ ,םש ם"במרה קסופ הכלהלו ,םש י"שרו ו ,אכ תומש) תועיבש-יא לש תואכ ,ונזאב
.ותיבל אוה רזוחו ,ותודבע תמיתסמ לבויב ,ךכ ןיב .(ומצע רכומה אלו ,עצרנ ד"בב רכמנ קר

תודשהש) ותזוחא לא שיא םתבשו םכל היהת אוה לבוי ,היבשוי לכל ץראב רורד םתארקו"
.י ,הכ ארקיו - (י"שר - ןהילעבל תורזוח

יטרפ שוכר לש תורשפאה חכמ .יתרבח-ילכלכה טביהה וב טלוב לבא הוצמל םימעט הברה
לא ךא .דובעשו לוצינ ידיל אובל רבדה בורק ןאכמו .שלחהו קזחה ןיב רעפ רצונ ,רשוע תיישעו
ושוכרב הכוז דחא לכ ,הרוחא לגלגה תא םיריזחמ ,הנש םישימחב םעפ .וחורב ינעה לופי
שארמ עדוי ,הנוקה ,שוכרה לעב ףא .שדחמ ליחתמ םייחה רוזחמו ,תישאה ותורחב ,ירוקמה
.ףסכ תוואתל דבע השענ וניאו יד ילב דע רשעתי אל יכ אוה עדוי ךכ .ןמזל תלבגומ ותינק יכ

:(רהב 'רפ) הרותל 'פב שריה ר"שר בתוכ ךכו
לע ןגת איה ,תודמעמ ידוגינ ענמת םהישרויל וא םיירוקמה םהילעבל תועקרקה תרזח"
.םיטעמ ידיב תזרפומ םיסכנ תריבצ דצב ,תדמתמו הרומג תוששורתה ינפמ תוחפשמה
םייולתה עקרק ירסוחמ םיינע ברקב םירישע הזוחא ילעב לש דמעמ רצווי אל םלועל
."...תירוקמה התקולחל ץראה לכ תרזוח הנש 'נל תחא ירהש ,םהב

ץראה תטימש
הברה .הדובעמ לארשי ץרא תמדא תתבוש - לבויה ,םישמחה תנשב םגו - םינש עבשל תחא
םכל ץראה תבש התייהו" :ילאיצוסה טביהה תא תנייצמ המצע הרותה ךא .הוצמל םימעט
קר אל ,רמאל .(ו ,הכ ארקיו) "...ךמע םירגה ךבשותלו ךריכשלו ךתמאלו ךדבעלו ךל הלכאל
.לכל רקפה - ראשנש לוביה אלא ,הדובע תקספה

הלמח םהמ שי" :הטימשה ימעטמ דחאכ (ט"לפ ג"ח) םיכובנ הרומב ם"במרה הנומ ךכו
(אי ,גכ תומש) "הדשה תיח לכאת םרתיו ךמע ינויבא ולכאו ש"מכ .םדא ינב לכ לע הנינחו

תאצוה ,דפ הוצמ) ךוניחה רפס לעב ירבדכ ,חקל םיקיפמ תועקרקה ילעב םירישעה םג םלוא
ןתונכ בידנ ןיא יכ .תונרתוה תדמ הזב תונקל רבדב אצמנ תלעות שי דועו" :(קוק ברה דסומ
אלל ,ךוניח אלל רותיו תשירדב תלעות ןיא יכ ונרמא רבכש אלא ."לומגה לא הוקת ילבמ
הרותה רבכ .הוצמה לש יתדה טביהה ןמ טלמהל רשפא יא הז רשקהב .וז ךרד תקדצב הרכה
תבשב רמאנש םשכ 'ה םשל" :י"שר רמואו (בכ ,הכ ארקיו) "'הל תבש ץראה התבשו" :תרמוא
...םלועה שודיח ןינע ונבלב עובקל הוצמה ישרשמ" :םש ךוניחה רפס רמוא ךכו ."תישארב
םתוא איצות התלגסו החכב אל הנשו הנש לכב תוריפה וילא האיצומש ץראה יכ םדאה רוכזיש
ןמ עבונ תאז לכ ."םריקפהל וילא הוצמ אוה ץפח אוהשכו ,הינודא לעו הילע ןודא שי יכ
...תלעות שי דוע" :םש ךשמהב רמאנש יפכ ,יח לכל הסנרפו םייח ןתונ ארובה יכ ןוחטבה
."...ךרבתי םשב ןוחטב םדאה ףיסויש

תא ףסאנ אלו לכאנ אל ןה תיעיבשה הנשב לכאנ המ ורמאת יכ" :החיטבמ המצע הרותה ירהו
.(אכ-כ ,הכ ארקיו) ...תיששה הנשב םכל יתכרב תא יתיוצו ,ונתאובת

."'הב ןוחטבהו הנומא תדמב לארשי תא שירשהל וז הוצמ םעט" יכ םש ת"הע רקי ילכה רמוא
תא השע םדי םצעו םחכ יכ ,יעבטה גהנמ לע המחל תא םאיצוהו ץראל םאובב ובשחי אלש
.ש"ייע ,הזה ליחה

הדובעב םידורט ויהי םלועל אל יכ" םש ת"הע ושוריפב רשילק יבצ ברה הנומ תלעות דוע
הרותב קוסעי הדובע לוע וקרפ רשאכו ,ושפנל ישפח היהי תחא הנש קר ,רמוחה ךרוצל
."...המכחו

הל דבעתשהל הניא ץראל ןתסינכש" םעט דוע ןייצמ (טס רעש) םש קחצי תדיקע לעב
המ קר ...םהב רשעתהל ידכ די לע התוא ץובקל היתורפ רוצאלו היתלעות איצוהל ,התדובעלו
"...הלכאל םכל ךרטציש

יכרצל ויתוחכ הנפי ןוממ תשקבב וצרמ רקיע םדאה תישי אל אליממו ,רשועל שי לובג ,רומאל
.המשנה

תובוח תטימש
הולמל סחיבו .תועמל קוחדה ,הוולה בצייתמ בוש .תובוח טומשל עבשה תנשב וניוטצנ דוע
:ל"זו ,יתרבח ירסומה םעטה לע (זס 'יס מ"וח) םימותה לעב ןאכ רזוח
יכ ...הרוחס תוברהל ,מ"ומ יקסעב יאדמ רתוי ועקתשי אלש לארשיל תמרוג וז הוצמ"
הוצמ קיזחהב רשפא יא הזו ,ןמזל ןמזמ והערב השונ תויהלו ויחאב האולה ךירצ הזל
...תוקפתסהה תדמב קיזחהל ונילע הבוח היה כ"או ...וז

תוולהלמ םעה וענמנ יכ האר ןקזה ללה רבכ ןכאו ,הולמה יפלכ רתויב השק וז השירד םנמא
;ב ,דל ןיטג 'יע) םלועה ןוקית ינפמ ,בוחה תטימש תא תפקוע םצעבש ,לובזורפ ןיקתהו הזל הז
ונל אוה הרומ פ"כע ,הזל הכוז רוד לכ אלו ,ההובג תינחור המר תקקוז הוצמה יכ רשפא .(א ,ול
.הרות לש הכרד

הקדצ .3
ןפואש ךכ ,הילע ןיפוכ ןיא ללכ ךרדב יכ םא ,הבוח םא יכ תובדנתה רדגב הניא םיינעל הקדצ
האב הלטמה רשאכ הז בולישב הבר תלעות שי .ןתונה לש ודיב הבר הדמב רוסמ העוצב
.ןתיל דציכו םא טילחמש הז אוה ןפוא לכב יכ שיגרמ םדאה ךא ,הרותה וצמ ,ץוחבמ

יוארו ,ןורכזל ול אהיש" ןתנש המ לע םושרל ול וריתה ,ותניתנב ראפתי אל יכ ףא ,ןכ לע רתי
(גי ,טמר 'יס ד"וי א"מר) "ןכ תושעל

תיישע ,האולה וא הנתמ י"ע ינעה דיב קיזחהל איה הלודגה הלעמה םילבקמה תניחבמ
,רמאל .(ו ףיעס םש ע"וש) "תוירבל ךרטצי אלש ודי קזחל ידכ" הכאלמ תאצמה ,תופתוש
.ינועה וק תא ורבעי אלש םישלחל גואדל

יוסימ .4
דחא ירה ,הרטמה תניחבמ םג לודג וניא יוסימ ןיבו הניב קחרמה ירה הבוח איה הקדצ םא
םג רכינ הז ןינע .הרבחה יבאשמ לש רתוי תקדוצ הקולחו ,םיילאיצוס יתורש אוה סמה ידעימ
,לשמל 'יע) להקה ןוצרב אוה יולתו רורב ינרות הנעמ ןיא וז הלאשל יכ םא .סמה לטנ תעיבקב
ןאכ תרכינ בושו .םיחנמ תונורקע רפסמ ל"זח ירבדב םיעיפומ ירה (סר 'יס ד"ח א"בשרה ת"וש
- הוש ישיא סמ - תושפנ יפל הבגנ ריעה תמוחל סמ םא תקפתסמ ב ,ז ב"בב 'מגה .עצמאה ךרד
רבסה יפל - הפיסומ כ"חאש אלא ,הינשה תורשפאכ הנועו ,רשועה יפל - ןוממ חבש יפל וא
אל הקולחב רבודמ ןיא יכ םש 'סות ריבסמ .המוחל םיתב בוריק לש ןוירטירק דוע - םש 'סות
בורקהו ,הרימש ךירצ רקיעב ונוממש ,רישעהש אלא ,אדירג םיילאיצוס םימעטמ תינויוש
.רתוי ומלשי ,הרימשל רתוי קוקזה ,המוחל

ןמ האנהה ןורקע יכ רומאה ןמ הלועה ךא ,םינווגהו תועדה טרפל סנכיהל םוקמה ןאכ ןיא
.רתוי הנהנ רישעהש איה החנההו ,עבוקה אוה סמה

יפל יצחו ןוממ יפל יצח" ןיבוג רוביצ חילשה רכש יכ (אכ ,גנ 'יס ח"וא) א"מרה קסופ ב"צויכ
םימעפל שיו ,רישעה ומכ ןזחהל ךירצ ינעהש רמול הרבס יכ" הרורב הנשמה ריבסמו "תושפנ
דיינ) רחא םוקמל ךליל לוכי ינעהש םג ,רתי ברע ולוקש ןזחהל ןוממ רתוי םינתונ םירישעהש
."תאז הרשפ ושע כ"ע ,(רתוי

סמב ויוטיב םויכ אצומ ןורקעה םצע .רתוי הנהנ אוה יכ הנבה ךותמ ,רתוי ןתונ רישעה אצמנ
ןכ םאו ,סמה זוחא הלוע ול רבעמו ,הושב לכה םימלשמ םיוסמ ךס דע .יביסרגורפ הסנכה
.רתוי םלשמ רישעה

יול טבש
םהמ רצבנש ,ינחור דיקפת ילעבל םא יכ ,השלח הצובקל אל ןתינ סמ לש דחוימ גוס
.ץראב קלח לטונ וניאו ,שדקמב דבועש ,יול טבש ונייה .םירחאכ סנרפתהלמ

םיללוכ םהל םינתינש הנוהכ תונתמ עבראו םירשע .לכוא םא יכ ףסכ םילבקמ םניא ללכ ךרדב
קלח ,תטחשנ המהבמ הביקו םייחל עורז ,המהב רוכב ,זגה תישאר ,הלח ,תורשעמו תומורת
תלבקב ןורתי שי .(א"פ םירוכב 'לה ם"במר האר) ,(ףסכב ןתינ ןבה ןוידפ יכ םא) דועו תונברקב
ןייצל יואר דוע ."התיינה הברקמ" (ב ,גכ תינעת) ארמגה 'לבו ,ףסכ תלבק לע לכוא רישי ךרוצ
תורשפא ןיבל לוע תלטה ןיב בוליש ןאכ שי בוש .תתל ימל טילחהל האנה תבוט כ"דב ןתונל יכ
.ימצע יוטיב

םיחוורו רעש .5
קסוע הז רוסיא ,הרואכל .ריחמב האנוה רוסיא םא יכ ,םיחוור תלבגה הרכזנ אל הרותב
דחוימ הז רוסיא תאז םע .המצעשכל תילכלכה הטישה םע ול ןיא רבדו ,רחסמב תונגוה יסחיב
ך"ש) "הארו ךיניע חתפ הצילמה ד"ע (הנאתמה ,הנוקל) ול םירמוא םייוגה לצא ןכש" ,לארשיל
,הובג ריחמב תינק םרטב קושה ריחמ ררבל ךילע היה .(ד"יקס זכר 'יס מ"וח ל"שרהמ םשב
לארשיב וז הכלה יכ אצמנ .רחא חוסינב "הנוקה רהזי" .ךמצע לע םא יכ ןילהל ךל ןיאו
.עדימ תמלעה ירפ אלו ,ןגוה אהי קושה ריחמ יכ המ תדמב החיטבמ

עציהה יללכ יפל כ"דב .ןגוה רעש חיטבהל רקיעב ודעונ דומלתב תועיפומה תורחא תוכלה ךא
(דכ ,אלר 'יס מ"וח) םיכרצמ תריגא הרסאנ ,לשמל ,ךכ .םייתוכאלמ םיצוליא אלל ,שוקיבהו
יוכינ רחאל ,ןרקה םוכסמ (רבלמ) תיששל םיחוור ולבגוה ,(גכ ףיעס ,םש) רתוימ ךווית
,(םיינויח םיכרצמו) שפנ ייח םהב שיש םירבדב רמאנ תאז לכ םנמא .(כ ףיעס ,םש) תואצוהה
.(ב ,זי הליגמ 'יע) םיינעה רקיעבו ,ןכרצה תנגהל ונא םיגאוד םהבש

.ש"ייע ,ב ,צ ב"בב שרדנש יפכו ,וללה םירעשה יעיקפמ דגנכ עירתמ סומע איבנה רבכו

תולבגה םמצע לע ולבק ריעה ינב כ"אא ,תוברעתה אלל ,ישפח קושה םיינויח אל םירצומב
.(זכ ףיעס ,םש) םנוצרמ

תירחסמ תורחת .6
רתומ יכ םימכחכ הכלהו ,תירחסמ תמוסרפ תרתומ םא םיאנת וקלחנ (ד"פ ףוס מ"ב) הנשמב
ליזוהל אוה בוטו יאשר ףאו .ולצא אובל ןליגרהל ידכ תוקוניתל םיזוגאו תוילק קלחל ינונחל
.םיריחמ

.םוקמב םייקש הזל ,הרחתמ קסע חותפל םוקמה ןבל רתומ יכ ב ,אכ מ"בב ראובמ ןכ ומכ
הז שפוח ןיאו ,םיקסופה התוא וליבגה תאז םע .תישפח תירחסמ תורחת לע תורומ ולא תוכלה
רבודמ רשאכ וא ,והער םע תורחתהל ללכ לוכי דחא ןיא רשאכ ,םינגוה אל םיאנתב גהונ
.(א ,אפ ןירדהנס) ותסנרפ חפקמו ,וריבח תונמואל דרויה תא וניג ל"זח .ירמגל ותויח תקיספב
.םלכל הסנרפ רשפאל האבה ,תרוקב ידכ ךות לבא ,תורחתו המזי ונינפל בוש

רוביצ ידבוע רכש .7
שי הכלהב .שוקיבו עציה יפל עבקנ רכש יטרפה קושב .הדובע רכש לע הרעהב ונתריקס םייסנ
'יע) רכש תחקל ןיא הוצמ לע ןכש ,םיאפורו םינברכ ,הוצמ רדגב אוהש קוסיעל סחיב היעב
ידכ ורמאנ - דועו הוצמל ביבסמ החריט רכש ,הלטב רכש - םינוש םירתיה ךא .(א ,זל םירדנ
.רכש תלבק רשפאל

רכשב תבקונ א ,הק תובותכב 'מגה .הבושח הכרדה וניצמ רוביצ ידבוע לש םרכשל סחיב
ושקבי אל םמצע םהש ,אוה טושפ ךא ,םהל ופיסוי םהל קיפסמ אל םא יכ תנייצמו ,םינייד
עבקנ ויפל יללכה ןורקעה אוה "וייח ידכ" יכ עמשנ ןאכמ .(םש י"שר) "ןהייח ידכ"ל רבעמ רכש
ינבו ןהינבו םהישנו םה ןכרצ ידכ" םג ףיסומ (ד לקש 'לה) ם"במרה .תירובצ הרשמב רכש
."ןתיב

,אסיג ךדיאמ םישלחל הגאד ןיבל אסיג דחמ המזיו שפוח ןיב ןוזיא לע הרומ הכ דע רומאה לכ
.ונימיל ל"נה םירבדה םושיי ןוחבנ ןלהל .וז ךרד תקדצב הרכהו ךוניח ידכ ךות

 

ונימיל םושיי .ג קרפ
?השעמ ידיל םירבדה אובל םייואר וא םיאב דציכו םאה .הירואיתב ונקסע הכ דע

,לוכיבכ ,ה"בקה ףא .ימשגה םלועל אוה דרוישכ ורהזמ דבאמ ןוזח לכ יכ אוה תומסרופמה ןמ
.הבשחמב הלעש יפכ םלועה תא ארב אל

.הלכלכ תוכלה - וננודינב םג הבר הדימבו ,הכלה םלועב טלוב ותמשגהו ןוזחה ןיב הז רעפ

,לבויב םייונק תודש םיריזחמ ,תיבר אלל םיולמ הב תילאידיא הרבח ראתל השק יכ ונייצ רבכ
,ןוזחל ברקתהל איה הפיאשה תאז םע .ב"צויכ לכו םיחוור םיליבגמ ,תיעיבשב תובוח םיטמוש
.יוצרהו יוצמה לע תורעה רפסמ ריענ הז ןוויכבו

דומילב ןה - תאז .הלכלכ תוכלה םושייל ,הלומעתהו ךוניחה ריבגהל שי רומאה רואל ,תישאר
.הרות יכרע תרדחהל תרושקתה לוצינב ןהו ינויעה

י"ע דוחיבו ,תונוש םיכרדב תיבר רוסיא תא םיפקוע ונאש םיבר תורוד רבכ הז ,תיברה תיעבל
תוריקמ דחא לע םש יא יולתה ,"רתיה"ל םיעדומ םניא ףא םישנאה בור םויכ ."הקסיע רתיה"
ישכור ,םיאלקח הנממ םילבוסו ,וננחמב הרוש ןיידע תיברה תרצ ךא .רוסיאמ םירהזנ .קנבה
ץוח) רחא קשממ הנוש ונניא ,ובש יתדה רזגמה ללוכ ,ונלש קשמ וז הניחבמ .דועו תוריד
.(םהינימל ם"יחמגהמ

ליז ךדיאו ,ןויער הצק קר קורזא .וחורכו ונושלכ הרותה וצ םייקל ןכא לדתשנש העשה העיגה
ץמאל ונילע ד"נעלו .הולהו הולמה ןיב תיקסע תופתוש לע תרבדמ 'מגה יכ יתרכזה רבכ .רומג
תדימב חיטבהל ידכ ןכא .םזיה ,הוולה לש ולעפמב תמא ףתוש אהי ,ןוהה לעב ,הולמה .וז ךרד
חוטיב ןרק םקות ,תרחא הביס וא יוקיל לוהינמ האצותכ דספהמ הולמה לש ששח המ
לש ןרקה םוכס דע תוחפל ,הולמה ידספה הסכתו ,יתלשממ עויסב םידדצה י"ע ןמומתש
.האולהה

,יארשאה ןמ חוור קיפהל םינווכתמש ,ב"צויכו םילעפמ ימזי וא םיאלקחל סחיב רומא הז לכ
תובר םינש ירחאו ,חוור םשל םיוול םניאש ,תורידה ישכורל סחיב ונינפל הלוח הער ןיידע ךא
םדא הולי אל ןכא יכ איה הבושתהש המוד .בוחה קולסל ךרדה הכורא ןיידעש םהל ררבתמ
הברהש תורמל .הרכשהל תוריד ןינב - אוה רויד לש ןורתפהו ,קסע םשל אלש לודג םוכס
.ןודינב רבד השענ אלו טעמכש יניעב אלפ ,ךרוצה תא םיניבמ

םויקל ה"עב םיברקתמ ונא ךא ."הילע היבשוי בור ןיא"ש ןמז לכ גהונ לבוי ןיא ןידה יפל .לבוי
ונל השקש ךכ ,ג"לתהמ ןטק זוחא הוהמ תואלקחה םויכ .הילא לגרתהל םיכירצו ,וז הוצמ
בוזעל דבוע לכ יאשר אהי לבויה תנשב יכ עצומ הוצמה חורב ךא .לבוי לש הכפהמה תא ראתל
םייק הזה רדסה .עגפיש אלל ,שדח הדובע םוקמל ויתויוכז לכ ריבעהלו ותדובע םוקמ תא
ןוגראל םיבאשמ תאצקה תשרדנ ןכא .יתכלממ רדסה לע בושחל שי ךא ,םיטעומ םירזגמב
םג הכורכש ,השדח הלחתהו שפוחה תשגרהמ האצותכ ימואלה לרומה תאלעה ךא ,הזכ עצבמ
םירבד ויה רבכו .עצבמה ןוגרא תואצוה לש רישיה דספהה דגנכ הלוקש ,הדובעב תוליעיב
.הדובע םוי זובזבל וגעל ונמזב םיאמורה רשאכ ,תבשל סחיב םלועמ

,ליגר בורב ולכוי םדצמ ולא .תוינמה ילעבל םהיחוור וקלחי תולודג תורבח וז הנשב ןכ ומכ
םיקהל םידיחיה ולכוי ךכ ,הרבחה קוריפ לע טילחהל ,תורחא םינשבכ קוחה תולבגה אלל
.םנוצרכ םישדח םילעפמ

וננוחי םיריסאה ןמ קלח ;םהינימל רוביצ תודסומלו תסנכל תוריחב ומייקתי לבויה תנשב
.לכב רורשת תושדחתה תריואש ךכ ,(יתיבל לבויב "בושאו אטחא" רמאש ימ טעמל)

הטימש
םיגוח ברקב בושח םוקמ שפות רבכ תיעיבשה הנשב הדובעמ שפוח - "ןותבש"ה ןויער
,הדובעמ טעמכ ותבשי יאדו ןמזה ךשמבש ,המדא ידבוע לע דוחייב ,וביחרהל שיו ,םימיוסמ
לומ תדמוע הרבח רשאכ דחוימב ,םיקנבכ ,תולודג תורבחמ ."הריכמ רתיה"ל תוקקזה אלל
ובוח לכ םלשל הולל תורשפא ,לשמל .וז הנשב תובוח תיבגב תולקה שורדל שי ,דיחי םדא
.הנש התוא ךשמל תיברה תאפקה ,תחאכ

םיילאיצוס םיתורש
ם"במרה .השודקה ונתרות תודוסימ איה ("הנמלאו םותי רג") שלחל הרזעה יכ רמול ךירצ ןיא
לש הפק םהל ןיאש לארשימ להקב ונעמש אלו וניאר אל םלועמ" :בתוכ (ג ,ט"פ ע"נתמ 'לה)
."הקדצ

תורודב הבר הפונת ולבק תוקקזנה תובכשל םילאיצוסה םיתורשה יכ דחכל ןיא תאז םע
ידכ ילוא ,ברעמה םלועב אקוד .לטנה רקיע תא המצע לע הלטנ הנידמה רשאכ ,םינורחאה
קיתעה םלועל דוגינב .ומוקישב עייסמו קזחה אב ,קזחה י"ע שלחה תסימר לע המ תדמב רפכל
,תיתפרצה הכפהמב לחה ,םדא ינב ןיב ןויושה ןויער םודיק םע ירה ,ותולפשב שלחה חצנוה וב
אלו ,טומי אל ינעה יכ גואדל שי הרותה תפקשהל יכ יתרמא רבכ םנמא .הבוטל בצמה הנתשה
דעס תוינידמ להנל דציכ םייוגה ןמ דומלל ןתינ תאז לכו .ומיקהל תוסנל כ"חאו ותליפנ רשפאל
רפס יתב ,היסנפ תופוק ,הסנכה תחטבה ,לכל יאופר תוריש ,ימואל חוטיבב תאטבתמ החוורו
ירה ,ונומדק םיוגה םאו ,הנורחאל דע הנידמ התייה אל ונל .דועו םיניירבע םוקיש ,םייתכלממ
."םש ילהאב ןכשיו תפיל םיקלא תפי"

ת"ושב גרבנדלו ברה) ונימי יקסופמ דחא רבכו ,וז ךרד - יללכ ןפואב - הצמא לארשי תנידמ
תואירבל תוגאודה םילוחה תופוק תא חבשמ (דכ 'יס ,לחר תמר סרטנוק ,ה"ח רזעילא ץיצ
.םיינעה

י"ע תישענ ותכאלמ יכ רובס הלה ןכש ,דיחיה תבוח י"ע האב וז תוינידמ יכ ןייצל שי םרב
ינעה ןעמל קר אל ותבוח דיחיל ריכזהל םיכרד שפחל שי .ויסמ םולשתב ול ידו ,םירחא
תובידנהו תונרתוה תדמל וכנחל ידכ ,אוה ונעמל םג אלא ,וילא עיגהל השקתמ הנידמהש
.(ו ,בכ םירבד ת"הע ן"במר 'יע) ליעל רומאכ

אל ןכא .םהינימל ם"יחמגו "הרש די"כ ,םיירטנלוו םינוגראו םידיחי חבשל שי וז טבמ תדוקנמ
.לארשימ דסח ישנא וספ

השענ םרטב ,ימדקמ בלשב ,קקזנל עייסל לדתשהל שי יכ יל הארנ ליעל רומאה רואל םנמא
רעונ רותיא ,םילשמ ךוניח - ילאיצוסה םוחתב .תענומ האופר - יאופרה םוחתב ,לשמל .ךמ
יפלכ ףא ,הניחבה וזמו .הליפנ םרטב - תאז לכ ,ץחל יבצמב ינחורו ישפנ עויס ,ותכרדהו םילוש
םיכירצ ,דבלב הריעז החלצהב םימסמ הלימגל םינפומש םימוצע םיבאשמ .הנעט יל הנידמה
לכ זועב דומעל הלשממה הכירצ ןאכ .דועו רפס יתבב ,תונערופ םרטב םיעקשומ תויהל ויה
.םיכרעל ךוניחמ תוששוחה ףיוזמ שפוח תוחור ינימ

יוסימו הקדצ
טעמכ ,עודיכ ,םויכ .הקדצל יוסימה תא "ברקנ" תעכ ירה .יוסימל הקדצה "ונברק" םדוק םא
,םולשתב ריעז ףתוש אהי חרזאה םא ,םרב .תמא סמ תובגל חילצמ רצואה ןיא םלועה לכב
ימל האנה תבוט ןתונל יכ ,הנוהכ תונתממ קלחבו ,הקדצב וניארש ומכו ,הנומתה הנתשת
לע טילחהל היצפוא דבועל ןתנת הנשב םעפ .ןלהלד העצהה לוקשל םוקמ שי ךכ ,תתל המכו
.םישיבכ תבחרהל וא יאופר רקחמל ,לשמל ,הנפוי ןאל סמל ותרוכשמ יוכינ ךסמ םיוסמ זוחא
.רתוי תיטרקומד אהת םיבאשמה תקולחו ,הטונ רוביצה חור ןכיה העידיב תלעות הלשממל םג

םיחוורו רעש
םיתורשו םיכרצמ לע חוקיפה קוח י"ע םיינויח םיכרצמל לוז ריחמל הגאד תמייק םויכ
לכוא ןכא .הזמ החונ הרותה חורש המוד ,תיתלשממ הידיסבוס ךירצמ רבדה םא .ז"ישתמ
תמישרל סנכהל ךירצ ילמינימ דוגיב םג יכ רשפא .םירקי םניא הרובחת יתורשו יסיסב
תראשנ ןיידעו .("שובלל דגבו לוכאל םחל יל ןתנו" - כ ,חכ תישארב 'יע) חוקיפ ינב םירצומה
.םירבדה לופכנ אלו ,הרכשהל רוידב ךרוצה לע יתרבד רבכו ,רוידה תייעב

רכש תעיבק
"וייח ידכ" לש ןורקע יפל עבקנ םינייד רכש יכ וניאר םא .הז אשונב תיתרוקב הרעהב םייסנ
ידכל עיגמ ישדחה םרכשש תוירובצ תורבח וא םיקנב ילהנמ םתוא לש םרכש קידצהל השק
,ידמ לודג תוכומנה ולאל תולודגה תורוכשמ ןיב רעפה ,וז טבמ תדוקנמ .שדחל לקש תובבר
.הקדצה אלל

תואיצמב הרותה תלכלכ םשייל דציכ רקוחהו דמולה בל ררועל אלא יתאב אל ,רבד ףוס
.הרופאה