תודהיל םתנכסו ימלועה חולב םייונישה
תירוטסיה הריקס

קרוי וינ ,ץיבובוקעי לאונמע ר"ד ברה

ה"כשת הנשב הנש


: רמאמה ןכות
םייונישה ידדצמ לש םהיקומינ
(ימתסה םויה וא) "ימלועה םויה" תעצה
םיידוהי םיסרטניא יבגל הלאשה תובישח
רבעב הנשה חולב םינוקית
"ימתסה םויה" תעצה לע תירוטסיה הריקס
תורחא תותד לש ןתדמע
תילותקה הדמעה
תויביטנרטלא תועצה
םוכיס

הנומש ןב עובש תעבוקה ,יחרזאה חולה ןוקיתל תינכתה לע תירוטסיה הריקס :ריצקת
ירמוש םידוהי לצא תבשה תרימשל הנכס הווהמה תינכת ,(ימתסה םויה + עובש) םימי
תויביטנרטלא תועצה שוביגו ,חולה יוניש תינכתב םידוהיה קבאמ תא רקוס רבחמה .תווצמ
.עובשה ימיב ועגפי אלש תוישעמ
.ימתסה םוי ;הירוטסיה ;הנש חול :חתפמ תולימ


ןוקית" תלאשב 25.10.63 ךיראתמ אמורב תילותקה הייסנכה לש תינמוקואה הצעומה תטלחה
לדתשא הז רמאמב .טרפב תודהיה תגאדו ללכב םלועה בל תמושת תא בוש הררוע ,"חולה
לע הרצק תירוטסיה הריקס תתלו ימלועה חולב םיעצומה םייונישל םיקומינה תא איבהל
לש ןתדמע תא גיצהל לדתשא ,ןכ ומכ .םהמיע קבאמה לעו םינוקיתה תא גיהנהל תונויסינה
ןכרע ללוכ ,דיתעב ןוקיתה תעצה תלבקל םייוכיסב ןודלו הז אשונב תורחא תותד לשו תודהיה
.תויביטנרטלא תועצה המכ לש ישעמה

םייונישה ידדצמ לש םהיקומינ
חולה תוטיש לכמ תקיודמהו הבוטה הניה ,(ינאירוגרגה) ונלש יחרזאה חולה יונב הילע הטישה
ירמגל תודרפנ תוימונורטסא תודיחי יתש יפל ןמזה תקולח תא עובקל וסינשו הכ דע ואצמוהש
וכלהמו (םימיה ןינמ תא עבוקה) וריצ לע ץראה רודכ לש ימוימויה ובוביס :ונייהד ,וזמ וז
חולה ליכמ ,םינשו םימי לע ףסונ .(םינשה ןינמ תאו תונועה תא עבוקה) שמשל ביבסמ יתנשה
םישדוחה :רמולכ ,ימונורטסא סיסב לכ ןהל ןיאש ןמז תודיחי יתש ונידיבש יחרזאה
ץראה ביבס חריה ךלהמ לע ססובמ (חרי םשה זמורש יפכ) שדוחה היה ,הנושארב .תועובשהו
לכ ןיאו םוי 30 1/2 וניה שדוחה לש עצוממה וכרוא יחרזאה חולב ךא .(ךרעב) םוי 29 1/2 ךשמנש
תקולח תא רשפאמה ,דבלב חונ רדסה אוה שדוחה .הנבלה תורוצו שדוחה יקלח ןיב םואית
העובק ןמז תפוקת הווהמ ,ךדיאמ ,עובשה .תווש רתוי וא תוחפ תודיחי הרשע םיתשל הנשה
דרפנ ןפואב אוה בשוחמ ךכיפלו ,המחה וא חריה לש בצמ םושב היולת הניאש םימי העבש לש
.םינשהו םישדוחהמ ירמגל הנושו

תססובמה תחא ,םימימ תובכרומה ןמז תודיחי בושיחל וללה תוטישה יתש לש דחי ןתואצמיה
(עובש) םימי לש עובק רפסמ לע תרחאהו (םישדוחל התקולחו הנשה) םיימונורטסא םינותנ לע
תויה ,קוידב עבשל קלחתמ וניא הנשב םימיה רפסמ ,ונרעצל ,יכ .ונלש חולה תא תכבסמ -
ובוביס תא םילשהל הפידעמ אלא אלמ תועובש רפסמב שמשה תא בוסל "תדגנתמ" ץראהו
48 ,תועש 5 ,םוי 365-ב ,קיידנ םא) והשמו םוי דועו (םוי 365) תועובש םיינשו םישימחב יתנשה
,הנשה וא שדוחה ימי ןיבו עובשה ימי ןיב םואית לכ ןיא ,ךכמ האצותכ .(תוינש 46.069 ,תוקד
.תופוצר םינשב עובשב םוי ותואב לח וניא ךיראת םושו

םינשב םיימויבו (םוי 356 תונב) תוטושפ םינשב דחא םויב םכתסמה ,הז םואית רסוח
םיגחו םיעוריא ,דחא דצמ .םיחונ יתלב םישוביש רפסמל םרוג ,(םוי 366 תונב) תורבועמ
םילח ,דלומה גח םגו ,ןורכיזה םוי ,ןוטגנישוו לש ותדלוה םוי :(ב"הראב) ןוגכ ,עובק םכיראתש
,אחספה ןוגכ ,עובשה םוי יפל םיעבקנה םידחוימ םימי ,ינש דצמו ;עובשב רחא םויב הנש לכ
ןיא םישנאה בור יבגל ,םנמא .הנשב הנש ידימ רחא ךיראתב םילח ,תוריחבה םויו הדובעה םוי
םהל תונקל וכרטצי רתויה לכל ;רקיע לכ תיניצר הלקת םיווהמ הלאה םייתנשה םילדבהה
יניצר דרטמ הז םואית רסוח הווהמ ,םצמוצמ תוצובק רפסמ יבגל םלוא .הנש לכ שדח ןמוי
,לשמל ,םידבוע לש בר רפסמ םיקיסעמה םידיבעמ .רכינ יפסכ דספהל םרוג ףאו ידמל
החרטה ללגב םידספהל םינתינ ,הנש לכ הנוש בושיח יפל תושפוחו תורוכשמ עובקל םיבייחהו
ינגראמ .הדובע ירודיסבו םהיתונובשח לוהינב תוכורכה תורתוימה תואצוההו תפסונה
ןכו ,וללה םייונישה תא ןובשחב תחקל דימת םיחרכומ טרופס יעוריאו תויתנש תוכורעת
יבגל םהיפיקשתבו םהיבושיחב םיפסונ םיכוביס ינפב דומעל םיימונורטסא םישרדנ
.תוימסוק תויושחרתה

תיזחב םיאצמנ םה םיבושח םימונורטסא רפסמו םילודגה םיקסעה ילעב רקיעב ,הלא תוצובק
.עובשב םוי ותואב אוהש ךיראת לכ דימת לוחי ויפלש ןקותמ חול ןעמל הכרעמה לש תימדקה
תקסופ יתלב תימלוע הכרעמב םירלוד ינוילימ ועקשוה תונורחאה םינשה םיעברא ךשמב
לודישו תויסנכו תולשממ לצא תוברעתה ,בחרה להקה ןיב הלומעת י"ע תאזכ המרופר שומימל
.םיימואלניבו םיימואל םיפוג

(ימתסה םויה וא) "ימלועה םויה" תעצה
תססובמ ,תיפסכ הניחבמ רתויב הלודגה הכימתהמ התנהנ רשאו רתויב תמסרופמה העצהה
.הנשה ךרואו תועובשה ןיינמ ןיבש םואיתה רסוח תייעב תא רותפל דעוימה טושפ יעצמא לע
(ןושאר םויב ,רמולכ) עובשב םוי ותואב הנש לכ לוחי ראוניב 1 -הש חיטבהל תנמ לע
תא עובשה ןיינממ לטבל שי ,עובשב םיעובק םימיל םיכיראתה רתי םג ודמצוי ויתובקעבו
,365 -ה םויה תא תרמוא תאז) םימימת תועובש 52 לע ףסונה ,חונ-אלה (םימי וא) םויה
,תרחמה םוי ;תבשב לוחי רבמצדב 30 -ה םוי :ןמקלדכ ,(366 -ה םויה תא םג תורבועמ םינשבו
םוי היהי וירחא אבה םויהו ;"ימלוע םוי" ארקייש ינומלא-ימתס םוי היהי ,רבמצדב 31
ןב השעמל היהי ראוניב 7 תבש דע רבמצדב 30 תבשמ ,אופא ,הז עובש .ראוניב 1 -ה ,ןושאר
םינשב .עובשב ישיש םויב הנשה התוא לכ ךשמב לוחי תבשה םויש םורגיש המ ,םימי הנומש
תשש ךשמב תבשה לוחת ךכמ האצותכו ,ינוי שדוח ףוסב םג הז ךילהת הנשיי תורבועמ
תאז םע דבב דב .'וכו ,יעיבר םויב ןכמ רחאלש הנשבו ,עובשב ישימח םויב םיאבה םישדוחה
,םיווש םיעבר העבראל הנשה קלוחת םהיפלש ,םיבושח תוחפ םיפסונ םינוקית חולל וסנכוי
.(חריה רוזחמב התע יולתה) אחספה םויל ךיראת עבקיי םגו ,דחא לכ תועובש 13 ינב

םיידוהי םיסרטניא יבגל הלאשה תובישח
לכב .םיידוהיה םיסרטניאה לע העפשה לכ (ישמשה) יחרזאה חולב םייונישל ןיא ללכ ךרדב
רשקה .עובשה ימי לש עובק רדס הזיאב ללכו ללכ רושק ,ידוהיה ,םיגחה רוזחמ ןיא ,ןפוא
תופוקתה ןובשחב אוה ירבעה חולהו יחרזאה חולה ןיב םייקה ,תובישחה רסחו ,ידיחיה
הנשה רשאכו ,רבמצדב 5 -ב) רטמו לט רמול םיליחתמ וב יתנשה ךיראתה יבגל עגונה (תונועה)
תחא לח רשא (לירפאב 8) המחה שודיק לש ךיראתבו (רבמצדב 6-ב ,עבראל תקלחתמ תירבעה
.הנש 28 -ל

ןב עובשה תופיצרב העיגפ ןיא דוע לכ םייק חולה ןוקית תלאשל םידוהיה דצמ שידאה סחיה
תפסוה ידי לע ,תושעל םיעיצמש יפכ - עובשה תוביצי תא םירערעמש עגרב ךא .םימיה תעבש
הנייהת (ליעל רבסומכ) תרבועמ הנשב םיימעפו הטושפ הנש לכב תחא םעפ םימי 8 לש עובש
תוכמס איהש וזיא לש התלוכיב ןבומכ ןיאו תויה .םיידוהיה םייחה יבגל ןוסא תורה תואצותה
איהש רחאמ ,עובשב יעיבשה םוימ תידוהיה תבשה תא קיתעהל ,תיללכ תישונא וא תידוהי
םידוהיה םיבייח ,תורבדה תרשעב יקול-א וצכ הנתינו תישארב ירדסב 'ה ידי לע העבקנ
,ךכיפל .יחרזאה חולב גהנויש יניש לכב בשחתהל ילב םימי העבשל תחא עובק ןפואב הרמשל
הנשב םיימעפ וא םעפ הענה "תדדונ תבש" לש העפות "דדונה ידוהי"ל חרכהה ןמ ףסוותת
.עובשב רחא םויל

ךרוצה .חולב ימתס םוי תגהנה בקע הנרצוותש תורומחה תואצותה תא רעשל היהי השק אל
,ישילש םוי לכב םישדוח המכ רחאלו ,עובשב יעיבר םוי לכב תבשה תא רומשל ,לשמל ,היהיש
עירפי ,ןכ ומכו ,תווצמ רמוש ידוהי לכ לע םיקסופ יתלב םיילכלכו םייתרבח םיישק ליטי
םירוה דימעי םג הז .תוללכמבו רפס יתבב םידומיל לש ןיקתה םכלהמל תלבסנ יתלב הדימב
לכב דחא םוי ךשמב רפסה תיבמ םהידלי תאצוה לע םדגנ תיטפשמ העיבת לש תורשפא ינפב
תבשה םוי ביבס רקיעב םיזכרתמה הליהקה לש םייתדה םייחה תא קתשי לכל לעמו ,עובש
ברעב ישיש םויב - תבש תוליפתל תסנכה יתבל םיללפתמ ךושמל התע םג ידמל השק .יעובשה
עובשב" :עידוהל םיכירצ ונייה וליא רתוי רבדה ונילע השקי המכ דע ראתל רשפא .תבשבו
םויב םייקתת תבש לש תירחשו 6.30 העשב ברעב ישילש םויב תבש ליל תליפת ךרעית אבה
תוילכלכה תולבגמבו הכובמב דומעל ולכוי אל םישנאה תיברמ ."9.00 העשב רקובב יעיבר
הובג היהי ,תבש תרימש רובע םהמ שרדייש ריחמה ;חולה ןוקית םהילע טימיש תויתרבחהו
.ןיטולחל תבשה תשיטנ ידיל םאיבהל לולעו םידוהיה ינומהל ידמ

רבעב הנשה חולב םינוקית
חול ןכתיי אל (ליעל ןייע) ידמל ךבוסמ תימונורטסאה הנשה לש קיודמה ורועישש ןוויכמ
םינוקית סינכהל ךרוצ שי םעפל םעפמ .ןמזה לש יתימאה וכלהמ תא תומלשב ףקשיש ישומיש
לע ארקיעמ ססובמ םויכ ונלצא גוהנה יחרזאה חולה .וב ורבטצהש םיקויד-יא לטבל ידכ חולב
ימורה חולה לש ןקותמ חסונכ ,הריפסל 45 תנשב רסיק סוילוי גיהנה ותוא ינאילויה חולה
ששו םוי 365 תב איה תעצוממה הנשהש החנהה לע תססובמ ינאילויה חולה תטיש .םוגפה
.םוי 365 לש ליגרה רפסמה לע הלועה דחא שובכ םוי תיעיבר הנש לכב ופיסוה ךכיפל ;תועש
האמל דע .םוי 365 1/4 -מ תוחפ תוקד 11 ךרעב וניה הנשה לש קיודמה רועישה ,השעמל ,םלוא
תא ךורעל 13 -ה ירוגירג רויפיפאה תא עינהש רבד ,םימי 10 ידכל דע הז שרפה רבטצה 16-ה
ךליאו זאמו 1582 תנשב חולהמ םימי 10 וטמשוה תאז הטיש יפל .("ינאירוגרגה חולה") ונוקית
הקולחל תנתינ אלש ךא ,תואמב םייתסמ הרפסמש הנש לכ (תרבועמ) השובכ הנשל הבשחנ אל
לש םיבושיחה םיגרוח הז יוניש רחאל םג .דיתעב תועטה תונשיה עונמל ידכ תאז לכו ,400-ל
.הנש 3600 ךשמב דחא םוי ידכ דע םייתימאה םיימונורטסאה םיכרעהמ חולה

הלוע ,הריפסל 344 תנשב ודי לע גהנוהו ינשה ללה ידי לע בשוחש ,ירבעה חולה ,בגא ךרד]
חולהמ קיודמ תוחפ תצק וניה יכ םא ,ינאילויה חולה לע ימונורטסאה וקויד תניחבמ
הברה תכבוסמ םידוהיה לש תישמש-תיחריה הטישהש הדבועה תורמל תאזו - ינאירוגרגה
גרוח (והנשמל דחא דלוממ) חריה רוזחמ לש ורועישש ןמזב וב .תורחאה תוטישה יתשמ רתוי
תוינש 1/3 -ו 3 תוקד 44 תועש 12 םוי 29) היינש יצחמ תוחפב יתימאה ימונורטסאה ךרעהמ
תא ירבעה חולה ישדוח ןיידע םיפפוח ןכלו (תוינש 2.841 תוקד 44 תועש 12 םוי 29 תמועל
ךרעהמ המחה תנש לש יתרוסמה הרועיש לש הגירחה ירה ,ידמל קיודמ ןפואב הנבלה תורוצ
365) הנש 1000 ךשמב םימי 4 1/2 - ב תמכתסמו ,רתוי הרומח הניה ,ול ליבקמה ימונורטסאה
האצותכו (תוינש 46.069 תוקד 48 תועש 5 םוי 365 תמועל תוינש 25.438 תוקד 55 תועש 5 םוי
רשאמ ,הנשב רתוי רחואמ םימי הנומשכ עצוממב הלא ונימיב חספה גח תא םיגגוח ונא ךכמ
.[ינשה ללה ימיב והוגגח

היקרוט י"ע ,(1752) הילגנא י"ע שדחה חולה תלבקב אלו ירוגירג רויפיפאה לש ונוקיתב אל ךא
יחרזא חול תגהנה זאמ ,תבשב העיגפ םושמ היה ,(1923) ןווי י"ע וא ,(1918) היסור י"ע ,(1917)
ןמ אצוי אלל המילשה םימיה תעבש ןב עובשה תופיצר הראשנ םויה דעו הנושארה םעפב
אלש) עובשה תא תונשל תונויסינ ושענ םהב םידיחיה םירקמה ינשבש אוה ןיינעמ .ללכה
עובש גיהנהל היה ןושארה ןויסינה :תורצנה תא דיחכהל תרהצומה הרטמה התייה ,(וחילצה
היסורב םימי השימח ןב עובש גיהנהל ינשהו תיתפרצה הכפהמה ןמזב םימי הרשע ןב
.הנש 40 ךרעב ינפל תיטייבוסה

"ימתסה םויה" תעצה לע תירוטסיה הריקס
ימתס םוי ףיסוהל ,יניפורטסמ וקראמ הטאבא ,יקלטיא רמוכ הנושארל עיצה 1834 תנשב
תנשב קר םלוא .םייקה חולבש תויחונה-יאמ ,רתוי ןוכנ ,וא םייוקילהמ רטפיהל ידכ חולל
,תימואלניבה רחסמה תכשל דצמ - תירוביצ הכימתל הנושארה םעפב וז העצה התכז 1910
סוניכל הנכה בלשכ חולה ןוקית לע רקחמ םוזיל הירציווש תלשממ לע העיפשה ףא איהש
תמחלמ ץורפ םע תינמז קספנ ןקותמה חולה ןעמל הז עצבמ .אשונב ןודתש תימלוע הדיעו
.הנושארה םלועה

העצהה תא איבהל ןוקיתה יכמות ידיב הלע תופסונ הלומעת תולועפ תובקעב ,1923 תנשב
בוש העצהה התלעוהש תורמל .1925 תנשב קרפהמ הדרוה איה ךא ,םימואלה רבח ינפב ןוידל
תנגרואמה התודגנתהל תודוה הבר הדימב ,1931 תנשב ףוסבל השטונ איה ,םינוידה ןחלוש לע
ץרה יבצ ףסוי ר"ד ,יטירבה םימעה רבח לש ישארה ברה לש ותושארב תימלועה תודהיה לש
קבאמה" םשה תחת תרבוחב ץרה ברה י"ע ןכמ רחאל ריהזמ ןפואב הראות תאזה השרפה .ל"ז
."1931 - 1924 תבשה ןעמל הביני'גב

ידכ םקוהש דסומה) תודחואמה תומואה ןוגרא לש ודוסייו הינשה םלועה תמחלמ רחאל דע
קרפ םלוא .חולה תלאשב יסחי טקש ררש (םייח קבשש םימואלה רבח לש ומוקמ תא אלמל
תנמ לע - חולב ימתס םוי תגהנהב ודדיצש הלא - םיסבומה תוחוכה ידי לע לצונ הז ןמז
ןעמל תימלועה הדוגאה ןוניכ ידי לע םעפה ,הפיקתה םתלומעתב ךישמהלו שדחמ ןגראתהל
תרבחמ ןמטסיא 'גרו'ג רמ לש ונובזיעמ הלודג תיפסכ הכימתמ בגא ,התנהנ) חולה ןוקית
(טנמלרפה) סרגנוקה ינפב חולה ןוקיתל העצה שיגהל 1928 תנשב דוע הסינ רשא םדא ,קדוק
1949 תנשב המנפ תנידמ הנושארב התסינ ,שדוחמה הלומעתה עצבמ תעפשהב .(ינקירמאה
הלודג המצעמ דצמ הכימת רסוחמ לשכנש ןויסינ - ם"ואה ינפב חולה ןוקית ןיינע תא תולעהל
ם"ואה לש הלכלכו הרבח יניינעל הדעול העצהה תא ודוה השיגה ,1953 תנשב ,ןכמ רחאלו -
התאר איה יכ ,תימואל תלעות לש םיבושיחמ העבנ ןודינב ודוה לש התוליעפ) .(קוסוקא)
תוחולה יובירמ האצותכ תשביה יצחב ררשש היסומלרדנאה בצמל ןורתפ ימלוע חול תגהנב
תוצרא תכימתב אל ךא) תונידמ רפסמ לש ןתכימתב העצהה התכזש יפ לע ףא ,(םש םיגוהנה
םילודישו תויולדתשהל תודוה בוש הבר הדימב ,רבד לש ופוסב הלשכנ איה ,(הילגנאו תירבה
.תויסנכו תולשממ לצא םידוהי לש

,ידורב לארשי ר"ד ,הינטירבל ישארה ברה לש ותגהנהב וננכות הפוריאב היציזופואה ידעצ
לארשיל ישארה ברה תופתתשהב הפוריאמ םיישאר םינבר רשע םינש לש הדיעו סניכ רשא
ןודנולב הסנכתהש ,תאזה הדיעוה .חולה ןוקית תייעבב ןודל ידכ ,ל"צז גוצרה קחצי ר"גה
הפוריא ינבר לש הדיעוה החתפתה הנממו הגוסמ הנושארה התייה ,1954 רבמבונב
עובשה תופיצר ןעמל הקירמא תודהי לש היצמאמ .ז"ישת תנש זאמ םייתנש לכ תסנכתמה
יבושחמ םישימח םיגצוימ ויה הב ,תבשה תוביצי תרימש ןעמל הגילה ידי לע ומאות
ם"ואל השיגהו המסרפ 1949 תנשב רשאו םיגוחה לכמ םיינקירמאה-םיידוהיה םינוגראה
הליכמה ,וז תרבוח ."חולה ןוקיתל תעצומה תינכתב ימתסה םויה לש יעצמאה" לע ריכזת
םוי תגהנה דגנ תונעטה לש רתויב בוטה םוכיסה תא תמאב הווהמ ,םידומע העבראו םירשע
.יחרזאה חולב ימתס

תורחא תותד לש ןתדמע
ללגב ,הב קבאיהלו העצהל דגנתהל ךרוצה יבגל תודהיה ברקב םיעד תודיחא תררושש דועב
תורחא תותד לש סחיה ,לבקתת העצההו הרקמב ידוהיה םעל תפקשנה המוצעה הנכסה
לש םירקמ רפסמ םג םימייק יכ םא ,תושידא ןיבל האלמ המכסה ןיב ענ חולה ןוקיתל
תעבש ןב עובשב תוברעתה לכל תודגנתמ םאלסיאה תוצרא בורש רעשל שי .הליעפ תודגנתה
אל םלועמ ךא .(1953 תנשב תידוהה העצהב הכמת םירצמ יכ םא) הלש תדל ףא שודקה םימיה
,הארנכ תעבונ וז תיביספ השיג .ימתס םוי תנקתהל םתודגנתה תא ףקותב םימלסומה ועיבה
וקלחב רגה ידוהיה םעל דוגינבש הדבועהמ הקלחבו תידוהיה הדמעה םע תוהדזהל םנוצר-יאמ
ןקותמ חול גיהנהל תימואלניב הטלחהמ םימלסומה בור ועגפיי אל ,תוירצונ תוצראב לודגה
ןהיתוחולב שמתשהל הנכשמת הארנכש תויאמצע תונידמב םירג םהש ןוויכמ ימתס םוי לעב
.םימייקה

,תונטק תוצובק המכ דועו (תבשה ירמוש) םיטסיטנוודאה קר םידגנתמ תוירצונה תודעה ןיבמ
תורחאה תויטנטסטורפה תותכה בור ןכו תינקילגנאה הייסנכה .ןוקיתל תיבקע תודגנתה
ןתמכסה תא העצהל םויכ תוקינעמ הליחתב חולה תלאשל תושידאב וסחייתהש תורמל
האיסינ תצעומב) םעפ רבכ תורצנהש הדבועה חכונל דחוימב ,העיתפמ הניא וז הדמע .האלמה
- "ןודאה םוי") עובשב ןושארה םויל יעיבשה םוימ תבשה תא הקיתעה (הריפסל 325 תנשב
הנומש ןב דחא עובשל ףקות ונתנ ךכ ידי לעו (תודהיה םע םהלש רשקה תא תיפוס קתנל ידכ
וא הנש לכ םימי הנומש ןב עובש תגהנה ןיבו הז ימעפ דח ןוקית ןיב בר קחרמ שי ןבומכ .םימי
.םימיה תעבש ןב עובשה לש הרידתהו העובקה תופיצרה תא קתניש רבד ,הנש יצח לכ

תילותקה הדמעה
ימואלניב םכסהל ןבומכ הפופכ היהת ,חולב םייונש תגהנה יבגל איהש הטלחה לכש דועב
הטלחה יפל תופוכת םיתעל) תוימואל תולשממ לש ןתעבצהבו תודחואמה תומואה ךרד גשויש
יאנת ,תולודגה תויסנכה דצמ המכסה תוחפל וא הכימת הווהת ,(ןהלש םיקקוחמה יתב לש
דוע לכ תישממ תואיצמל ךפהיי ןקותמ חולש יוכיס לכ ןיא .תאזכ הטלחה תלבקל יחרכה
הקינעמ וז הדבוע .שודיחה ןמ ועגפייש םינימאמ םישנא ינוילימ תואמ דצמ תודגנתהב לקתיי
.ירצונה םלועב רתויב קזחהו לודגה ףוגה ,תילותקה הייסנכה לש היתופקשהל הריתי תובישח
תולשממ לש ןהיתולוק לע עיפשמו םדא ינב ןויליב יצח לש תיתדה ןתדמע תא עבוקה ,ןקיתוה
יא וא הכימת ,ךדיאמ ;ול דגנתי םא ןקותמה חולה לרוג תא דימתלו תחא ץורחי ,תובר
.םלועה ידי לע העצהה תלבק תא חרכהב חיטבת אל ,הייסנכה דצמ תוברעתה

העדוה .תיבקע אל וליפא םימעפלו תצקמב תיעמשמ וד ןקיתוה תדמע התייה וישכע דע
רבמבונב 8 םויב 11 -ה סויפ רויפיפאה ידי לע הנושארל הנתינ הייסנכה דצמ הרורב תילמרופ
ברה לש וירבדב .תונותיעב םסרופ םגשו ונאליממ ונאפ הד ורדנסכלא ברל ןתינש ןויארב ,1931
:רמאנ ,תימשר ורשואש

תויה ,הז ןוקיתל םוקמ ןיא הייסנכה יקוח יפלש רויפיפאה ינפל ןייצ הבר תויבבלב"
דוגינב דמועש רבד ,ןושאר םוי תזזה תא םג הירחא תרוג המוקממ תבשה תקתעהו
."...הייסנכה ידי לע ושדוקש תורוסמל

הנעטה תא ,רטסנימטסו לש ףושיביכראה ,ןרוב ןמשחה ףקותב שיחכה ןכ ינפל םיישדוח רבכ
הנומש ןב עובש ליכמה חול תגהנהל תיתד תודגנתה לכ תמייק אלש ןקיתוה ריהצה וליאכ
העדוהב ,ןקיתוב םיבכוכה הפצמ להנמ ,לינוקוא .ק .י לאינד דנרברה זירכה ,תאז תמועל .םימי
(ימתסה םויה ןיינעב) ודוה תעצהל הסחייתהש "ונאמור הרוטאוורסא"ב המסרופש תימשר
:1953 תנשב םואל השגוהש
תבוחמש םיבשוחה שי ,חולה ןוקיתל תועצהל תילותקה הייסנכה לש הסחיל רשקב"
ןוכנ הז היהי יתעדל .הנוכנ הניא השעמל וז העד .יוניש לש ןויסינ לכל דגנתהל הייסנכה
םיאנתב ...יחכונה חולה יונישל תינורקע דגנתהל הביס םוש היסנכל ןיאש ,רמול
."...םימיוסמ

.םימיה תעבש ןב עובשה לע תינדפקה הרימשה תא וללכ אל העדוהב ורכזוהש הלא םיאנת

תוכמסהו החמומה קפס אלל אוהש ,ירויפיפאה םונורטסאה םעטמ וז קויד תרסח העד
רתוי םירחואמ תעד ייוליג רפסמ חכונל דחוימ ןיינע הב שי ,חולה יניינעב ןקיתוה לש תישארה
1954 תנשב יתשגהש המוצעל הבושתב .תישיא תובתכתהב ומצע םדא ותוא ידי לע יל ורסמנש
20 ךיראתמ בתכמב) לינוקוא באה בתוכ ,הפוריאב םיישארה םינברה לש הדיעוה םשב
:(1954 רבמבונב

העצהש ןימאמ ינא .עובשה תופיצרל עירפהל ןויסינ לכ חכונל ךתגאד טלחהב יל תנבומ"
,םימלסומה ומכ םלועה תייסולכואב בושח הכ קלחמ הפירח תודגנתהב םג לקתת וזכ
תודגנתמ ב"הראו הינטירב תולשממש ןיבמ ינא ,ןכ ומכ .םירחא םידגנתמ ריכזהל ילבמ
לומל ם"ואב תאזכ תינכת לבקתת דציכ ראתל השק .תאזכ תינכתל יעמשמ דח ןפואב
.הקזח הכ תודגנתה
יל המדנ ,תאז תורמל .הרהצה ריהצהל תוכמסה ידיב ןיא ,ןקיתוה סחיל עגונש המב
העצה איהש וזיאב ךומתי אלו דדועי אל ןקיתוהש ןוחטיבב ךל רוסמל לוכי ינאש
."הכובמו תקולחמ ידיל איבהל היושעש

.לכמ יופצ תוחפה ןוויכהמ העתפהה האב זא .םינש הנומשל טעמכ היעבה הככש ןכמ רחאל
חולה ןוקית תייעבש ,רמאמב ונאמור הרוטאוורסוא ןותיעה ןייצ 1962 יאמב 14 -ה םיב
בלשב זא התייהש תינמוקואה הצעומב םויה רדס לע הלעת ימתסה םויה תעצה דחוימבו
באה בישה ,וז העיתפמ הזרכה חכונל תידוהיה הליהקה לש התמהדת תא יתעבה רשאכ .ןונכת
:(1962 ינויב 5 -מ בתכמב) לנוקוא

הארנו רשפאה לככ יתרקח .הרומג העתפהכ ילא האב ,סחייתמ ךנה הילא ...העדוהה"
.תינמוקיא הצעומה לש הניכמה הדעוול השגוהש העצה אלא הניא הנודינה העצההש יל
."הצעומב ןוידל הלבקתנ אל וליפא איה יל עודיש המכ דע

,1962 טסוגואב 21 -ב ופהודנג לטסקב ןקיתוה הפצמב המייקתהש תישיא השיגפב ,ןכמ רחאל
תכמסומ יתלב העטומ התייה ןותיעב ימתסה םוי לש העצהה תאלעהש יל חיטבהו רזח
הביס םוש ןיאשו ,"רתויב םיהובגה םיגוחב" המוסרפ דגנ תושק החמ ומצע אוהשו ,ןיטולחל
.הז ןיינעל עגונב תידוהיה הליהקה ברקב הדרחל

חפסנ תרוצב הטלחה 1963 רבוטקואב 25 ךיראתב תינמוקיאה הצעומה הלביק תאז תורמל
:ןמקלדכ תימשר המכוס הטלחהה .9 דגנ תולוק 2058 -ב ,דחוימ

חטבויש יאנתב ,יחצנ יחרזא חול ןיקתהל תונושה תומזויל תדגנתמ הניא הצעומה"
לש העובקה תופיצרהש יאנתב ןכו ,ובש ןושארה םוי םע םימיה תעבש ןב עובשה
לש וטופיש יפל - רתויב תויניצר תוביס הנייהת ןכ םא אלא ,המלש ראשית תועובשה
.(1963 רבוטקואב 26 ,סמייט קרוי וינה) ."תרחא גוהנל םוענכשיש - רויפיפאה

הדרחב הילא וסחייתה םיידוהי םיגיהנמ הברה ,ידמל רורב-יא ןפואב החסונ וז הטלחה
הנייצ םיבר םירמאמב םלועה תונותיעו ,חולה ןוקיתל דודיע וא רושיא הב וארו הקומע
קרוי וינב םסרפתהש בתכמב ,ןכאו .ימתסה םויה תעצהו הטלחהה ןיבש רשקה תא שרופמב
חולה ןעמל הדוגאה לש תמדוקה האישנה הכרבב המדיק 1963 רבמבונב 5 -ב סמייט
הדוגאה תולועפל הייסנכה רושיאכ ןקיתוה תעדוה תא ,סיל'צא תבזילא תרבג, ימלועה
תוברעתה לכל תשרופמ תודגנתה העדוהה הניגפה ,ינש דצמ .ימתסה םויה תינכת ןעמל
יכ םא תידוהיה הדמעב הכמת איה ךכבו םימיה תעבש ןב עובשה לש העובקה תופיצרב
םע בשחתהב חולה ןוקית תא בייחלו טילחהל תורשפאה תא ןקיתוה ידיב ןתונה ףיעס תפסותב
."רתויב תויניצר תוביס"

יפלש ינייצב ,הלבקתנש הטלחהל ןמיהמ רבסה ירויפיפאה םונורטסאהמ יתשקיב ךכל יא
בישה אוה .ימתסה םויה תעצהל דגנתהל שרופמב הייסנכה תא הטלחהה הבייח יתנבה
:(1963 רבמבונב 17 םוימ בתכמב)

הצעומה .ןוכנ טלחהב אוה עובשה ןיינעב תינמוקיאה הצעומה תטלחהל תתנש שוריפה"
דחא םע חחושל תונמדזה יל התייה ...תועובשה תופיצרב אוהש יוניש הזיאל תדגנתמ
.תאז תא רשיא אוהו ,הצעומה תובאמ
,דואמ רעצמ הז היהיש ןיטולחל ךתא םיכסמ ינא .ןודינב הגאדל הביס םוש ןיא ןכל
דוריפ ידיל האיבמ התייה הצעומה לש הטלחה איהש וזיא םא ,יגארט וליפאו
."...תובבלה

.עגרכ היעבה בצמ והז
יבמופב סחייל תידוהיה הליהקה דצמ היהי יוצר םגו קדצומש ינמוד ולא תוחטבה רואל
לצנלו ,חולב ימתסה םויה תנקתהל תרשופ יתלב תודגנתה לש הדמע תילותקה היסנכל
לש המויק לע תדמוע איהש יולגב העידוה הייסנכהש הדבועה תא תידגנ הלומעת תורטמל
היולת היהת וז הלאשב הטלחה ,לכה ירחא יכ ,םימיה תעבש ןב עובשה לש העובקה תופיצרה
.טילחה אוהש ןימאי רוביצהש המב רשאכ ,טילחי תמאב ןקיתוהש המב ךכ לכ אל

תויביטנרטלא תועצה
התשודקש דוע לכ יחרזאה חולה ןוקיתל תודהיה דצמ תינורקע תודגנתה לכ ןיאש וילאמ ןבומ
לכ תא תוליכמה תויביטנרטלא תועצה לש בר רפסמ ולעוה .רמשת ,םימי העבש לכ ,תבשה לש
.היתונורסח ילב ןקותמה חולה תינכת לש תונורתיה

םוי 364 לש קיודמ ןמז ךשמל הטושפה הנשה תא םצמצל תוסנמ וללה תוינכתה בור ,ןדוסיב
ךא .עובשב עובק םויל ידימת ןפואב דומצ היהי הנשב ךיראת לכש ידכ ,םימימת תועובש 52 וא
עובשה תוביציל עירפהל ךכ ידי לעו ימתס םויל 365-ה רתונה םויה תא הנש לכ ךופהל םוקמב
רפסמ וליפא וא םלש עובש ויהיו ורבטציש דע הלא םירתונ םימי ףוסאל - םימיה תעבש ןב
.תועובש

רפסב תאצמנה תינכת לבקל ,לשמל ,עיצמ קרוי וינב הטיסרבינוא הבישימ גינוה .ב החמש ר"ד
ךסב ,דחא לכ םוי 91 ינב םיעבר העבראמ תבכרומ הנשה היהת וז תינכת יפל .קיתעה תולבויה
םיפסונ תועובש העבש חולל ופסווי זאש הנש 49 ךשמב רבטצי 365 -ה םויהו ,םוי 364 לכה
ךכל םורגת איהש ןוויכמ רתויב תישעמ הניא תאז העצה ךא .הלאה םימיה 49 תא םיליכמה
תרמוא תאז ,הנש םישימח לכ יצחו שדוחמ הלעמל דע הנוכנה םתנועמ עוני הנשה יכיראתש
,הנועה תניחבמ רבמבונב 11 -ה תויהל היה ךירצש המב ראוניב 1-ה לוחי הנש 49 לכ ףוסבש
.םייניבה תונשב תויסחי תויטס םע ןכו

ףיסוהל ,תיעיבר הנש לכ ףסונה שובכה םויה םוקמבש תסרוג תעדה לע רתוי תלבקתמה העצה
.א ירה ידי לע השענ ,עוציב רב תינכת רשפאמה ,קיודמ בושיח] .םינש שמח לכ ךרעב עובש
ליבקתש ידכ ,תעצוממה הנשהש עבוק הז בושיח .יסרי'ג-וינ ,ןוטסגניויל ,בלורקיממ קילבנגוא
גישהל ןתינ הז רדסה .תועובש 52.1775 ליכהל החרכומ ,שמשל ביבסמ ץראה בוביס תפוקתל
שמחב תקלחתמה הנש לכב רמוא יווה ,עצוממב םינש 5.6338 לכ דחא עובש לש הפסוה ידי לע
תועיפומ ןהבש ,רתוי תוכבוסמ תורחא תועצה .[400 -ב תקלחתמה הנשל טרפ ,םיעבראב אלו
חולה) ןגנוז עשוהי ידי לע ודבוע דחא לכ םוי 28 לש םישדוח 14 וליפא וא 13 תולעב םינש
.םירחא םיבר ידי לעו (1957 ,קרוי וינ ,יחצנה ימלועה ןקותמה

לכ שדחמ ורסמתי וב "ימלוע עובש" לעכ ימתסה עובשה לע זירכהל העצה התלעוה ןכ ומכ
תוניינעתהו הדובעמ תיללכ תוענמיה ידי לע םולשהו רסומה ,תדה לש םילאידיאל םימעה
.םיינחור םיאשונב

םוכיס
איבת ,םיעובק ןמז יחוורב םימי הנומש ןב עובש תעבוקה ,יחרזאה חולה ןוקיתל תינכותה
םיידוהיה הליהקה ייח קותישל הדימב םורגיש המ ,עובשב רחא םויל הנש לכב תבשה תזוזתל
םנה םידוהיה ,תאז ללגב .תווצמ ירמוש םידוהי לע תורומח תויתרבחו תוילכלכ תולבגמ ליטיו
םיטסיטנוודאה ידי לע הז קבאמב םיכמתנ ונא .חולה יונישל תינכותב םימחולה ישארמ
דבלב תטעומ תודגנתה תולגמ תורחאה תויטנטסטורפה תותכה בורש דועב ,תבשה ירמוש
.רקיע לכ הל תושידא ןהש וא וז תינכתל

,חולה יונישל רבד לש ומוכיסב תדגנתמ ,תיעמשמ וד התייה םיתעלש תורמל ,תילותקה העדה
תינמוקיאה הצעומב הנורחאל הלבקתנש הטלחהה .תוינורקע אל םא תוישעמ תוביסמ רקיעב
ןב עובש לש עובקה רוזחמה תא תבייחמה תידוהיה הדמעל רושיאכ התוארל רשפא הז אשונב
.םימי העבש

הנכסה לדוג ךא .עגרכ םיקוחר םנמא םיארנ - ימלועה חולב םייוניש תנקתהל םייוכיסה
חולה ןוקיתל תוישעמ תויביטנרטלא תועצה שבגל ןכ לע בושחו .תדמתמ תונרע בייחמ תברואה
.עובשה ימיב עגפי אלש

ימתסה םויה תעצה יכ תונידמהו תותדה ישאר ינפב הרבסה יצמאממ תופרהל אל ונא םיכירצ
תושגרו םייתד תונורקע לע ,תונובשח תלהנה תלקהל רדסה לש הפדעה רבד לש ותימאל הניה
שפוחו ך"נתה תשרות רשא הלא תבוטל תוטנל םיינזאמה תופכ תולולע הז לוקישב .םיישונא
וצלאייש םישנא ינוילימ לע תמייאמה הנכסה תא ריסהל םינינועמה הלא דצלו םלגרל רנ תדה
ןובנ אל תמאב הז היהי .ילכלכ סרה לובסל וא םהיתונורקע לע רתוול הרירבה ינפב דומעל
.תושונאה היתורצ לע הילפאו הכובמ ףיסוהל ןגוה יתלבו

לש דוסיה ינבאמ תחא הנהש תבשה תרימש לע הזה קבאמהמ גוסיי אלש יאדוו לארשי םע
.תודהיה