ידוהי לכל דוסי רפסכ רודיסה

ןהכ 'ח לאירבג ר"ד

ט"נשת הנשב הנש


ויתורודל לארשי םע תא ףקשמ אוהו ,ורבעש תורודהו ידוהיה ןיבש רשק אוה רודיסה :ריצקת
.ויתופקשהלו

.רודיס :חתפמ תולימ

ינדא לע ססובמה הליפתה רודיסלו םהל המ םמצע תא םילאוש יללכה רוביצב םיבר םישנא
.וז הלאשל תונעל ןויסנ השעי ןלהל .הנומאה
םדאה ירשק תא קר אל םיאטבמ היקלח לכ לע תידוהיה הליפתה תא םיליכמה רוזחמהו רודיסה
היווחה לש םייניב םוכיס ןיעכ םג םה אלא ,ונמע ינבמ קלח לצא םייתייעב םהש ,ויקולא לא
.היתורודל תידוהיה
רוביצה ןמ קלח אוה אלא ,ומיע ללפתמה רוביצה ןמ קלח קר ונניא ללפתמה הליפתה תעשב
הליפת רודיס םלועב דוע ןיא .דחוימ דמימ ותליפתל תנתונ וז הרכהו ,תורודה לכבש ידוהיה
קוחרה רבעה לע םירבדמה םיעטק אצמנ רודיסב .תוירוטסיה תוישרפ ראתמ ונממ רכינ קלחש
הבש הפוקתל דה רודיסב םיעמוש ,ץראה שוביכו רבדמב םידודנה רואית ,תובאה ירופיס ומכ
ןברוח רחאלש תולגה ימיל יוטיב וב םיאצומו (תונברקה ינינע לכ) ולת לע דמע שדקמה תיב
רודיסב םיכוז םיידוחיי םיירוטסיה םיעוריא .(לבב תולג ימימ תימראב תוליפת ,תוניק) תיבה
ול ןיאש ונמע תודלותב בושח בלש ךל ןיא .(םירופו הכונחל רשקב "םיסינה לע") דחוימ רואיתל
ךכב קזחמו היתופוקתל תידוהיה הירוטסיהה תא ותליפתב היחמ ללפתמה ידוהיה .רודיסב רכז
.תידוהיה ותעדות תא

ןמ םיבר םיעטק רודיסב שי .היתורודל תידוהיה תורפסה לש היגולוטנא ןיעכ םג ונה רודיסה
ישרדמו אתפסותהמ ,("ןיקילדמ המב" ,"ןמוקמ והזיא") הנשמהמ ,(םילהת רפסמ רקיעב) ך"נתה
טויפה םלועמ ,ילבבהו ימלשוריה דומלתהמ ,('וכו ןהב תשרדנ הרותהש תודימ ג"י) םיאנתה
םעה לש תיתורפסה הריציה םע תמעתהל הצורה לכ .םינושארה לש תוגהה ירבדמ ףאו ןומדקה
,תבש תורימז) םיטויפ לש םיפסוא שי רוזחמלו רודיסל ףסונב .רודיסה תועצמאב ןכ תושעל לוכי
תידוהיה הרישה ידוחי יוטיבל האב םהב םגש ,('וכו ירשתו לולא ישדוחל תוחילס ,באב 'ט תוניק
.ומע לש חורה תורצוא תא םתועצמאב ,אופא ,ריכי םהינימל הליפתה ירודיסב ןיעמה .הקמוע לכב

ידוהיה רזוח םויב םימעפ שולש .תודהיה לש ינויערה םלועל יוטיב םג הליפתה ירודיסב שי ךא
עמש") םלש בלב ודבעל השירדהו דחא לאב הרכההמ - ומע לש תוידוסיה תועדהו תונומאה לע
תראפתב הרהמ תוארל ,וניקלא 'ה ,ךל הוקנ ןכ לעו") ידש תוכלמ תמקהב הנומאל דעו (..."לארשי
רשב ינב לכו ,ידש תוכלמב םלוע ןקתל ,ןותרכי תורכ םילילאהו ,ץראה ןמ םילולג ריבעהל ,ךזע
תמא םולשל הפיאשל דעו ("ונתרחב התא") לארשי םע לש ודוחייב הרכהה ןמ ,("ךמשב וארקי
ץרא ,לארשי ץראל בוש רוזחל זעה ןוצרה ידוהיה רודיסב ספות יזכרמ םוקמ .("םולש םיש")
("לדגי"ב טויפ תרוצב םג) ם"במרה לש םירקיעה ג"י םיספדומ רודיסבש הדבועה .החטבהה
הליפתה רודיס לש ילרגטניא קלח םניה םייח תמכחו םלוע תפקשה םיליכמה תובא יקרפשו
,םידוהיה תליפתמ קלח איה ידוהיה ינויערה םלועה םע תודדומתההש ךכ לע העיבצמ תידוהיה
יפואלו ויתובא תרוסמל וסוחי תא שדחמ םוי םוי ללפתמה קדוב ותליהק ינב םעו ומצע םע שגפמב
םייחה ימוחת לכב ויתובא תשרומ תא ומצע ינפב "גיצמ" ללפתמה .ומע לש יתוברת ינחורה
.התא דדומתמו
ותשורי םע תמעתמ וב ארוקהו היתורודל תידוהיה היווהה "תיצמת" אוה הליפתה רודיס
איהו לארשי םע לש ללכהו טרפה יעוריא לכב תבלושמ תידוהיה הליפתה .תימויקהו תינחורה
תיבב הזוזמ תעיבקמ ,תמה תרובקל דעו הנותחהו הלימה תירבמ .ידוחיי ידוהי ןווג םהל תנתונ
,םירופ ,הכונח :תידוהיה הנשה לכ ךרד הנשה שארמ ;ןורכיזלו לבאל םיירוביצ םיסכטל דעו שדח
.ידוהיה דמימה תא הליפתה תעבוק םייתליהקהו םיישיאה םייחה ירוזחמ לכב .'וכו חספ

רודיס לש םינייפאמה לכ םנשי חספ לש הדגהב :חספ לש הדגהה תא ריכזהל יאדכ הז רשקהב
רודיסל קקזיהל לוכי הנומאו הרות ןב ומצע תא האור וניאש םדא םגש ,ךכל תודע איהו הליפתה
םיעוריא לע תויודע ,תורודה לכמ תורפס יעטק הדגהב שי הליפתה רודיסב ומכ .ןוצר תעב הליפת
תירוטסיה תועדומ ונב תקזחמ הדגהה .לארשי םע לש תועדו תונומאל יוטיב ,םינוש םיירוטסיה
ולא תונויסינ םלוא תושדח תודגה רוציל תונויסנ ,םנמא ,ושענ .לארשי תיב םע תודחא תשוחתו
תורוד תוריחה גח תא הוולש תרוסמה חסונל רוזחל ףידעמ להקה יכ רבתסהו ,הבר הדימב ולשכנ
םיפסונ םיעטק הדגהל ףיסוהל ינרדומה ארוקהמ ענמי אל הז רבד .לארשי םע תא דחאמו םיבר
תא עיבהלו המיאתמ תונשרפ םימייקה םיעטקל תתל ,(הליפתה רודיסב םג תושעל רתומ תאזו)
.יוושכעו ישיא יפוא ילעב םידודיחו םירויא ,םישגדהו תוניגנמ י"ע יסלקה טסקטל תישיאה ותשיג
ןודא ומכ םיבר הליפת יעטק שי .וינווג לכ לע בחרה רוביצב תלבוקמ חספ לש הדגהה קר אל ךא
תידוהי תוברת םיאטבמו םיימואלה םירישה רצואל וסנכנש ,'וכו רוצ זועמ ,ונכלמ וניבא ,םלוע
דרפנ יתלב קלח איה הליפתה ןכא .רישה תולימ לש רורבה יתנומאה םייפוא ףא לע תלבוקמ
!לארשי תוברתב ריכבה הדמעמב ריכהל שיו תידוהיה היווהה לש
ויחא םעו ותודהי םע תוהדזהל תונמדזה וננמז ןב ידוהיל תנתונ הייולג לכ לע תידוהיה הליפתה
תפשב אטבתהל ךרד ול שפחי הנומאה ןושל תעבהב השקתמש ימ םגש יוארה ןמו לארשי ינב
לשמל "לארשי עמש" קוספה .לארשי םע לש "רתסה תפש" ,לזיו ילא לש ונושלכ ,איהש הליפתה
.לארשי םעל תוכייש לש יוטיב םג אוה אלא .הנומא קר אטבמ וניא

ךכ - היתודוסי תא דומללו הליפתה תודוסל ןיזאהל לארשימ םדא לכ לע הבוחה ,ןאכמו
בטיה םירהבתמ הלא םירבד .הקומעו הפיקמ היהת תידוהי הרבחה םע ולש תופתושהש
.ונרודב ובתכנש םייתורפס םיכמסמ ינש ךותמ

לע םייללכה ךוניחה תודסומב הליפתה דומיל תובישח לע ונמזב בתכ ישאר ךוניח ןיצק היהש ימ
.יניס תמחלממ תישיא היווח ךמס

לומ יתקלחמ תא יתכרע דחא םוי ;הקלחמ דקפמ יתייהשכ ,רורחשה תמחלמב היה הז
המכ םע הנכסמו הבולע התיה הקלחמה ,דודשא דע עיגהש ,ירצמה אבצה לש דוחה
לכונש בושחל ךחוגמ טעמ היה .דבוע תיב דיל סדרפב הכרענו ,םינומר תצק םעו םינטס
ךות םויה ךשמב .לודג אל קחרמב ונלומ םתוארל ונלוכיש ,םיירצמה םיקנאטה תא רוצעל
תא רופחל דציכ :ידמ קוסע יתייה ;דחפ לע יתבשח אלו דחפ יתשגרה אל השעמ ידכ
רבכ היה לכהשכ הכשחה הדרישכ לבא .ביואה תא תולגלו םילורטפ איצוהל ,תוחושה
תחאב יל יתבכש ,רחש םע אובל הכירצ התיהש הפקתהל וניפיצ ונחנאו ןכומו ךורע
יתפקתנ ,רחשה הלעישכ הרקי המ ,היהי המ ימצעל ןיימדמ יתלחתהו סדרפה לש תוחושה
קיעמ דחפ ,דער ידכ דע דחפ יתשגרה םעפה ךא ,דחופ יתייה אל ללכ ךרדב .ארונ דחפ
הליפת םוש .ךיא יתעדי אל לבא ,ללפתהל זע ןוצר יתשגרה עגר אוהש הזיאב זאו .רתויב
יפכ ,הטושפ ןושלב יתללפתה .יתללפתה תאז לכב לבא .ינושל לע הרוגש התיה אל
םידוהיה לכ התואש הליפת אקווד ללפתהל זא ילש ןוצרה תא רכוז ינא לבא .יתנבהש
...תאזכ הליפת םוש יתעדי אלש אלא - וללפתה תורודה לכב

לכ .תודהיה לש ירקיעה דסמה קפס אלל אוה ך"נתהו ,דואמ בוט ך"נת םיעדוי ונחנא
תוליפתה רודיסב םיחתופ ונחנאש ףד לכ .ך"נתה לא דימת םירזוח םירחואמה םיבתכה
יפכ ,תודהיה ןכ יפ לע ףא .ןוכנ הז לכ .ארקמה לא םירשקו תויצאיצוסא לש עפש אלמ
טושפה רבדה תא חקינ .תיכ"נת-טסופ תודהי הרקיעב איה םויה ונל תרכומו תמייק איהש
הז רפסו תונורחאה םינשב קר רודיסה תא ריכהל יתדמל ימצע ינא .רודיסה תא ,רתויב
תורודה לכב םידוהיהש הטושפה תיטסיטאטסה הביסה ןמ ,רחא רבד לכמ ךורע ןיאל בושח
וא - ך"נתו ארמגש דועב ,םוי םוי ידוהי לכ ארק רודיסב .רחא רבד לכמ רתוי רודיס ועדי
םידוהי ינוילימל אלפומ רשקב ונתוא רשוקה ,הזה ידוסיה רבדה ,הנהו .דמל אלש וא דמלש
.תודליב יל ונתנ אל ותוא תידוהי הירוטסיה תונש יפלאלו
.(ח"כשת ולסכ םיחתפ ,"ןימאמ יתלב לש ותנומא" ,ןוא רב יכדרמ)

ןתנ לש ויתונורכזב תידוהיה הליפתה םע שגפמה ספתנ םינוש םייח יאנתבו תרחא טבמ תדוקנמ
םע ההוזמ היה אל אוהו שפוח םחולכ אלכנ יקסנרשש רוכזל שי ."ער אריא אל" ורפסב יקסנרש
.תידוהיה ישרוש לא בושל ושפיחש םיקינבורסה םידוהיה

דחא רשאכ שממ לש תדלוה םוי תנתמ - היופצ אל העתפהל יתיכז אבה םויה ברעב
םע ןטק רפס יל איבה םיריסאה יצפח ונסחוא ובש ןסחמה לע דקפומה אלכה ידיקפמ
בתכמב יתרסאנש ינפל רפסמ םימי ותוא יתלביק !ילש םיליהתה רפס .הרוחש הכירכ
השיגרמ ינא" ,הבתכ ,"בר ןמז יתושרב היה ןטקה רפסה" .ריית ידי לע יל רסמנש לטיבאמ
וידיב קרבמב יתנחבהו ןוזמה-שפשפ חתפנ אבה םויה ברעב ."ךילא וחלושל ןמזה עיגהש
דואמ קרבמ יל שי ,יקסנרש" :רמא אוה חומשל יתקפסהש ינפל ךא ...ןירוומ ןרס בר לש
,ימצעל יתרמא ,אל .ןימאהל יתיצר אל יכ םא ,לוכה יתנבה דימ ."ךרובע םיענ אל דואמ
.תודעור םיידיב קרבמה תא יתלטנ ,יל המדנ קר ,רבד רמא אל ןירוומ

,ינומכ ץמואב הזה ןוגיה תא אש אנא .ומלועל אבא ךלה ,ראוניב 20 -ה ,לומתא !רקיה ינב"
."...אמא הבהאב ךל תקשונ ינא ,תעה לכ ךמע ונאו בוטב תושח ינאו השאטנ

ילא ליטהל (ץיבולדנמ) ףסוי הסינ ,תוכומס תורצחב תינמז-וב ונלייטשכ רפסמ םימי רובעכ
םויב .החלצה ילב ,בוש הסינ תרחמל .הרזחב לפנו רדגב עגפ קתפה ,ריקל רבעמ קתפ
תליפת תולמ תא ליכהש ,ללוגמ ריינ-רודכ הפצרה לעמ יתמרה םעפהו בוש הסינ ישילשה
ונמעמ קלח תויהל יל בושח המכ דע עדי אוה ךא ,לודג ןוכיס ומצע לע לטנ ףסוי ."שידק"ה
זא ךא ,רבד תושעל יתיצר אל ,תרחמה םויב ףאו ,קרבמה עיגה ובש םויב ...הזה ןמזב
םעפ יא אל ויקרפ ן"ק לכ תא ארקאש יתטלחה דימו ,ויתחתפ ,םיליהתה רפסב יתרכזנ
יתשח ךא ,האלמ הנבה םירומזמה תא יתנבהש רמול לוכי יניא .דימ ליחתא םא יכ ,דיתעב
ילבהל לעמ ינואשנ ויתולימ .םרבחמ ,דוד ךלמה לש ויתולבסלו ויתוחמשל יתנבהו םחור תא
.ג"כ רומזמ תא דחוימב יתבהא .חצנה לא יתוא ונוויכו הזה םלועה
תוומלצ איגב ךלא יכ םג
...ידמע התא יכ ער אריא אל

.המחנ יתאצמ ז"כ רומזמב םג
ינבזעת לאו ינשטת לא
;יעשי יהלא
ינובזע ימאו יבא יכ
....ינפסאי 'הו

לש ותבצמ לע קקחיתש תבותכל רשאב יתוצעב הלאשו אמא הבתכ רפסמ םישדוח רובעכ
תיאובנה ותוסחייתה םע ח"כ רומזמ לא דחוימבו ,םילהתה לא יתינפש אלפ הז ןיא .אבא
שריי וערזו ןילת בוטב ושפנ" היה קוספה .הווקתה אלמ ךא רוסאה ונבלו יבאל ,לארשיל
."ץרא
הליפת לכל ןיזאמ 'הש ןימאמ וניאש םדאש ,תלבוקמה השגרהל הקדצה ןיאש ,רורב ,רומאה לכמ
.הליפתה תיווחל ףתוש תויהל לוכי ונניא ,היקלח לכ לע הרותה לש התוכמס תא לבקמ וניאשו
תידוהיה הדעל ףרטצהל םדא-ןבל רשפאמ הליפתה לש ילארשי-ללכהו יביטקלוקה חוסינה םצע
.ירמגל ול רורב אל לארשי יקולאל ישיאה וסחי םא ףא תללפתמה

ןבומב 'תישיא' הליפת הנניא תידוהיה הליפתהש ,הדבועה תא ריכזהל םג שי הז רשקהב
תחסונמ ידכב אל .ונעמלו ידוהיה רוביצה ללכ םע דיחי לש הליפת אלא ,הלימה לש םצמוצמה
אוה אלא ומצעב הליפתה תעשב זכורמ אל ידוהיה ללפתמה .םיבר ןושלב תידוהיה הליפתה
.םייולימל ללפתמו לארשי ללכ לש ויכרצל ןיבמ .ידוהיה רוביצה ןמ קלחכ ומצע תא שח

םדאה תודדומתה :תידוהיה הליפתה לש היפוא תא אטבמ "ללפתהל" חנומה םצעש רוכזל שי
לע םג ומצע םע ןיידתהל לארשימ םדאל תרשפאמ הליפתה .(טפש-ללפ) ימצע טופיש ,ומצע םע
.ותנומא םצע

רחאל לכוי ךיא ומצע תא לאשש תוקפס לעב ידוהי הנפ וילא בר לש ותצע תא ןייצל יאדכ הז ןיינעב
תתל ךדיב תושרה ."ונילע תלמח הלודג הלמח ...ונתבהא הבר הבהא" תונכב ללפתהל האושה
ןמיס םישתש ךכב יוטיב ךיתויוטבלתהל תתל ךממ ענמי ימו ,ברה ול הנע ,שדח קוסיפ הליפתל
"?ונילע תלמח הלודג הלמח ?ונתבהא הבר הבהא" תניחבמ הלאה הליפתה ירבד רחא הלאש

ומוקמ לע ןובשחו ןיד ומצעל ןתונ אוהו ידוהיה הנומאה םלוע םע דדומתמ םדא הליפתה תעשב
.היתורודל תידוהיה היווהה ףצרב
לש םלוה יוטיב ןהב תוארל לוכי לארשי תוליפת לש תבייחמ הרימאמ קוחרש ימ םגש רבתסמ
וניאש בשוחש ימ םגש הארנ :וזמ הריתי .לארשי םעל תוכיישה תשוחתל יעצמאו תידוהיה היווהה
הליפתה תא אורקל לוכי - תיתנומא תלוכי רסוח תאפמ לבוקמה יסאלקה ןבומב ללפתהל לוכי
ןויערה תא .םימורמ בשוי םע תורבדיה לש תוחילשה תא ורובע ושעי ןמצע תוליפתהש ידכ רודיסב
:ןלהלש רישב .ןהכ בקעי ררושמה תקתרמ הרוצב אטיב הזה
,ידיב חקא ,תועמדמ לבונה ,ןשיה תוליפתה רפס תא
,ארקא יקוצממ ,םדקמ םסחמו םרוצ .יתובא יהלא לאל
ךפשא יחיש רמ ,תורודה באכ תוכורח תונשיה ןהה םילימב
.םימורמב לא לא יתנולת םימורמ יליבש תועדויה ןה הנאשת
יבבל ןפצי רשאו ,העוז רצעמ עיבהל ינושל הרצק רשאו
,םימחר הניעבת ,הנחשת לא ינפל ןמאנה טושפה ןבינב
םב ןתנ זעו חכו יתובא תליפת עמש רשא ,םימשב לאו
.יל ןגמל יהיו ףסאי יתקנא ,יתליפת םג עמשי ילוא
םלועב הדונמו יוזב ,לקולק דסחלו הסשמל בוזע םהומכ ינומכ יכ
יב ךמותו רזוע ןיאו יתונע ןיבמ ןיאכ םהומכ ינומכ
.םימשב לא םא יכ