תודגנתמו תודיסח

ל"צז קוק ןהכה הדוהי יבצ ברה

ס"שת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
םיתפומו הרות לש לכש
יללכו יטרפ םשה שודיק
אינתה לעבו אנליומ ןואגה
השדחה תיסרוקיפאה תורפסה
תידיסחה תוקבדב הזרפה
הליפתה ירדסב הזרפה
החמשב הזרפה
שגרו הרות לש לכש
הרותה םצע - ןואגה
אינתה לעבו םייח 'ר
יולגו רורב לכש .אי
לארשיב הרות יוביר .בי

התעפשהו תודיסחה לש הדוחיי :תיצמת

ןי'זולוומ םייח 'ר ,אינתה לעב ,א"רגה ,םידגנתמ ,תודיסח :חתפמ תולימ

םיתפומו הרות לש לכש .א
תא םיאיבמ ,לכש יפ לע אלא שדוקה חורב עירכמ היה אל ןי'זולוומ םייח 'רש ךכל המגודכ
םתואב וגהנש יפכ ,תבש ברעב םייח 'ר לש ותחפשמב הנותח התיהש השעמ .אבה רופיסה
רמא םייח 'ר ךא ,תוזירזב לועפל שיו ,"הבורמ הכאלמהו רצק םויה" תבש ברעבש ןבומ .םינמז
םשב תחא הרייעל עסייש ,הלגע לעב גישהל הארוה ןתנ אוה ףוסבל .תצק דועו תצק דוע תוכחל
?שדוקה חור .הלגע לש לאמש דצל המיאתמה ץע תרוק ותא חקיישו ,ןי'זולוול הבורקה ,הקדוו
םילודגה דחא בשי תאז הרייעב ,השעמה ךכ ןכאו .תיב-לעב לש הליגר העידי אלא ,אקוד ואל
ברעב רחואמ רבכ הנהו .אובל ךירצ אוה ,חיטבה םאו ,הנותחל אובל חיטבהש ,םחורי 'ר ,זאד
הארנכו ,לגלגב ?תויהל לוכי בוכיע הזיא .בוכיע שי יאדו אלא .ךרדב אוה םתסה ןמ זא ,תבש
לש םיניינע לכה .הצע וזיא אוצמל רשפאו ,ןקתל רתוי לק ןימי לגלגב לוקלק יכ ,לאמש דצמ
היטנ התיה םש .יברה לש תפומכ הזכ רופיס םירפסמ יאדוב ויה םידיסחה לצא .טושפ לכש
ךותמ אליממ אב הזה לכשה םגש תעדל שי .טילבהל אל היטנ אקווד שי הפ ,תאז טילבהל
."'וכו ול ןילגמ המשל הרותב קסועה" :הרותב תולדג

יללכו יטרפ םשה שודיק .ב
?םהילע םירפסמ ירה ונאו ,םייולגה םיסינה לכ וטלבוה םירצמ תאיציב ךא .הלאש

םידיסחה לצא .ולוכ םלועה לכלו לארשי לכל יללכ ןפואב ,לארשי ללכל םירפסמ ונא .ברה
הרותל יתודהי ךוניח לש ,םינורחאה תורודב עיפוהש דחוימ ןווג והז .ימינפ ךוניח ןימ והז
.םימש תאריו

םילגמש לארשיב םילודגמ םאה ?םשה שודיק אצוי אל הלא םידיסח ירופיסמ םאה .הלאש
?םשה שודיק אצוי אל תוהובג תוינחור תויטנ

םשה שודיק ,םלוע לש ונוביר לש םשה שודיק ןיבל הזכ םשה שודיק ןיב קוליח שי .ברה
יללכ םשה שודיק ןיבל יטרפ םשה שודיק ןיב תוגרדמ שי .ולוכ םלועה לכל םשה שודיק ,יהלא
.ימלוע

אינתה לעבו אנליומ ןואגה .ג
בריס אוהש ךכ ידכ דע ,תילכתב ףירח ,דואמ ףירח דגנתמ ,לודג דגנתמ היה אנליומ ןואגה
בתוכ ,תחא תרגיאב .קידצו ןואג הרותב לודג היהש ,ד"בח דסיימ ןמלז רואינש 'ר םע שגפיהל
.יתמא דיסח אוה ןואגה ןכא ."דיסחה ןואגה םע שגפיהל אנליול אובל ינוצר" :ןמלז רואינש 'ר
'ר .חוכיו לש בצמ ןאכ ןיא .םיחכוותמ אל ןואגה םע ?חכוותהל ידכ ?שגפיהל המ ליבשב
:ותא שגפיהל הצר המלו ,ןואגה ינפמ םימש תארי ול התיה !"ןואגה" :בתכ ןמלז רואינש
םושב דיסחה ןואגה לבא .ונב םידשוחש המ לע וינפל לצנתהל דיסחה ןואגה ינפל שקבל וניצר"
ללוכה ,"יבר תיב" רפסב תאצמנש תמסרופמ תרגיא תאז ."ונתא שגפיהל םיכסה אל ןפוא
דע ,שגפיהל ןפוא םושב םיכסה אל ןואגה :םש רפוסמ .תודיסחה ילודג לע תוירוטסיה תומישר
דע .ריעה תא ונבזעש עדיש דע הכיחו ,םימי השולש רדענו אנליו ריעה תא בזע אוהש ךכ ידכ
םכחו קידצו דיסח היה אוה ,טושפ םדא היה אל ןואגה .ונתא השיגפב לשכיהל הצר אל ךכ ידכ
.לודג חקיפ םג היה אוה .לודג

.הנש םייתאמ-האמ ינפל הליחתהש ,םינורחאה וניתורוד תפוקת ןיינעל תצק עגונ רבדה

השדחה תיסרוקיפאה תורפסה .ד
ינוב ,השדחה תיסרוקיפאה תורפסבש םיברה יאיטחמ ,תמדוקה האמב תוסרוקיפאה איש
רתוי היה ימ .יקסב'צידרב ינשה ,םעה דחא היה ןושארה :םידיסחמ ואב ,לארשיב הריפכה
.יקסב'צידרב רחא דצמ ,עורג רתוי היה םעה דחא דחא דצמ .ןאכלו ןאכל םינפ שי - עורג
,תודיסחהמ אצי אוה הדימ וזיאב עדוי יניאו ,ישיא ןפואב יתרכה רנרב תא .רנרב :ישילשהו
.תיתמטסס היינב לארשיב הריפכה תא הנב םעה דחא .רורב רבדה - םירחאה - ינש לצא לבא
,"םלוכמ השק שריפו הנש" ךא ,םעפ דמל אוהש ןוכנ .גרובצניג רשא 'ר :וילע בתכ והשימ
לכבו ,תווצמב ,םימשה ןמ הרותב ,הרותב הריפכ ולצא שי .עורג רתוי אוה תמיוסמ הדימבו
הנומאה תא רקע ,םעה דחא אב ."ודבע השמבו 'דב ונימאיו" :ונתנומא איה ךכ .הנומאה רדס
ונבר השמ :ונבר השמב הריפכ לש ךורא רמאמ בתכ אוה .ונבר השמל ןברוח השע ,ונבר השמב
:הפה תא אמטמש ,ולש חסונה לע רוזחל וליפא םיענ אל .הדגא לכה ונבר השמ לכ ,בזכו רקש
תא הצרה אוה ,ץראל אבש ינפל םעפ ."תאזכ תומד" הרייטצה תורודה ךשמב תידוהיה המואב
.םירפוסל דחוימ םוקמ היה הסידואב .םירבח יגוחב תיתורפס הרוצב ולש תאזב האצמהה לכ
םירבד הברה בתכ הנקז תעלש ,ץיבומרבא ,םסרופמ דחא רפוס וילא הנפ ,תאזה השרדה ירחא
םתוח היהו ,תולגה תא סיאמהל הרטמב ,תולגה בצממ םירואתו םירויצ ,תירופיס הרוצב
שיא עדי אלו" ונבר השמ יבגל רמאנ הרותב :ול רמאו ,'םירפס רכומ ילדנמ' יתורפסה ומשב
!ותוא תרבק וישכעו ,"ותרובק

תידיסחה תוקבדב הזרפה .ה
לדג אוהש ,ול ריבסה אוה ?"ךתיא המ :יקסב'צידרב תא לאש אוהש ,ל"ז ברה אבא יל רפיס
ראשנ אלו יברה רטפנ םימעפל ךא ,תודיסחב םילודג םישנא המכ ויה .תידיסח הביבסב
ךא .דלי וא ריעצ רענ אלא ,רוביצל תינחור הכרדהב ומוקמ תא אלמל רגובמ םדא ותחפשממ
םע תוכייש תצק שי תודיסחל הנהו ,יברב תישיאה תוקבדה אוה תודיסחה תודוסימ דחא
,ארמגב רכזומש אנונמה בר ותוא אוה ילואש ,אנונמה בר לע רפוסמ םשו .רהוזהו הלבקה
,תודיסחב םג זא .אקוני ול וארקש ,השודקו ןורשכ לעב ריעצ ןב ריאשה ,קלתסנ אוהשכו
בצמה היה ךכ .אקוני ותוא וניכו יברכ ותוא וריתכה ,ריעצ ןב ול ראשנו יברה קלתסנ רשאכ
,םוקמ ספת אל ברה םגו ,בושח היה אל םכח דימלת ,יברה תמועל .יקסב'צידרב לש הביבסב
םגו .ךרע לעב היה יברה .ףרטו רשכ ,בלחו רשב תוכלה ותוא םילאושש דיקפ ןיעמ היה אוה
שיגרמ היה ,ומצעב ברה וליפאו ,םכח דימלת לכו ,יבר לש השודק ול התיה ,אקוני היה אוהשכ
.אקוניה לש השודקה תמועל ותוישפנב לפשומו לפש םינפב

ךא ,הרותב קסועו ,םכח דימלת ידוהי היהש ,ובס תיבב שלש םייתנש לדגש רפיס יקסב'צידרב
,ענכנ היה לודגה םכח דימלתה .יברל רשוקמ היה ,םימש תאריו תוקבד ,טייקשידייל רשאב
ךירצ ה'לסוי הכימ :ודכנל רמא אוה דחא םוי .אקוניב תידיסח תוקבד קבדו ,לפשומו לפש
םע לודג תיב היה יברה תיבמ ,קחרה אל .הנושאר םעפ התייה אל תאז ,ןבומכ .יברל עוסנל
לבקמו םיקתפ לבקמ ,ותוכלמ אסכ לע ול בשוי ה'ליברהו ,ףסה ירמושו םישמש םיאבג
לש ימינפה רדחב בשי אוה .קחשמה יללכ תא בטיה עדיש ,רדוסמו ךנוחמ חקיפ םדא ,תונוידפ
סנכהל ברה המלשל ונת הרותה דובכ םושמ :הארוה ןתנו ,תוחותפ תותלד ינפב ,םירדח המכ
םכחה דימלתה טעמ דוע .אקוניה לא תשגל הכזי טעמ דוע :שגינו ,הדוקפ לביק אוה .םדוק
שגינו עיציה תוציחמל רבעמ סנכנ אוה .הכרב לבקלו ,אקוניה לש ויתועבצאב עוגנל הכזי הזה
,אד סטכאמ סאוו המלש ,םכילע םולש :םולשל וכרב םדוקמ וריכה רבכש ,יברה .אקוניה לא
ספא טסיב :ןקזה םכח דימלתה יברה תא לאש ,ינורשכ רענ ותוא ,ןכמ רחאל ?השוע התא המ
תוחכונב הז לכ !ןגוהכ םימש תארי ול שי םא ותוא ןחב אוה .םימש ארי התא םאה ,םורפ
רשק :תודהיה תומד התיה ךכ .תרחא טייקשידיי התיה אל תאזה הביבסב .הל'סוי הכימ דכנה
םינש ירחא ,ול םרגש המ הזש ,רפיס יקסב'צידרב .ה'ליברה ,הזה רענה םע העפשהו תוקבד לש
אל תרחאו - טייקשידייה תאז םא .תודהיהמ קחרתהל ,ותעד לע דמעו רגבתה רשאכ תודחא
ולש םיימשה תארי בצמ המ ,לודג םכח דימת ןקז לואשל זיעהל לוכי ינורשכ ריעצ רענש - עדי
.תאזה טייקשידייה לכל תותירכ טג תתל שי זא - טייקשידיי וז םא -

הליפתה ירדסב הזרפה .ו
ןוכנ .והשלכ בוכיע ללגב הליפתב רחאל םיגהונ ויה םידיסחה .הלפת יניינעב תרוקיב םג התיה
"םימשבש םהיבאל םבל ונווכיש ידכ ,םיללפתמו תחא העש םיהוש ויה םינושאר םידיסח"ש
תיבב ןאכלו ןאכל ובבותסה םידוהי .והד-ןאמ לכל ךייש וניא ףוס ןיא דע תונכה יוביר ךא
םוקמ שי .ברע תונפל ,םירהצה ירחא הליפתל ןכומ היהא ילוא ,ןכומ יניא ןיידע :תסנכה
ךכ .הנכס ךכב שי ,ןומהל םירסמנ םה רשאכ ךא ,אליעל שודקו לודג םדא לצא הלאכ םירבדל
.הקשמ תמיגל יבגל ךכו הליפתב םירוחיאה יבגל

?ונקית אל םה המל ?הז לע ולכתסה תודיסחה ילודג ךיא .הלאש

הכלהו הרות ילודג םג ויה .תוגרדמ ויה ,רבד לכב ומכ ךא .יללכ ןפואב הרקש המ הז .ברה
.םיגלפומ םירוחיא ויה אל ,ד"בח לצא לשמל .םירוחיאל ודגנתהש

.רגיא אביקע יבר לש ודכנ רגיא לבייל 'ר יבגל ,עודיו םסרופמ ,ןיינעמ רבד ריכזהל םוקמ שי
תוישפנ תונוכת לעב היה לבייל 'ר ךא ,רגיא המלש 'ר ונב ןכו ,דיסח היה אל רגיא אביקע יבר
,הלפתל ןנוכתה םויה לכ .םידיסחבש דיסח היהנו ,תודיסחל לגלגתה םיכוביס ךותמו תודחוימ
רמאו ,החמש וזיא לגרל ולצא חראתה רגיא המלש 'ר ויבא םעפש םירפסמ .קיפסה אל הז םגו
ךלש הליפתה ירדס ךא ,עדוי התא ,הנשה לכ ךתוגהנתהמ תחנ יל שיש המכ דע ,לבייל" :ול
.הוצמ רב ירחא םינש המכ רבכ התא ירה ,ךתא תושעל לכוא המ ךא .יתוא םיחמשמ םניא
ךשמב לבא .יתוא חמשמ הז ןיא ךא ,ךכב הצור התאו ,םימש םשל השוע התא םנמא
חרכומ ,ינפב .תאז לובסל לוכי ינניא .ןכ גוהנל רשפא יא ,תיבב םכלצא אצמנ ינאש םיימוי-םוי
."בירעמ הז בירעמו ,תירחש הז תירחש :תילמרונ תודהיו ילמרונ רדס היהיש

,תוקבדבו השודקב ,לודג םדא היה רגיא ביל 'ר .הרירב ול התיה אל ,ויבא לש הדוקפ לומ
:תונכהב רבע םויה לכ תא .הזה םייחה רדס תא הנרמאת ויתומצע לכ .ךכ לגרתה םינש הברהו
לש הדוקפ שי םא ךא .הליפתה תא רהמ ףוטחל קר קיפסה ךכ רחאו !הוצממ רתוי הוצמ רשכה
ל"זח ,אבא" :ול רמא אוה ,ונממ דרפנ ויבא רשאכ .המייקל הכלהה יפ לע םיבייח ,בא דובכ
םייקתנ ילצאו .'ךורא ולוכש םלוע'ל 'םימי ןוכיראי ןעמל ךמא תאו ךיבא תא דבכ' םישרוד
ונקפסה קחודבו ,תונכהב רבוע םויה לכ היה םדוק .הזה םלועב ךורא ולוכש םלוע וישכע
םויה וישכע לבא .םיבכוכ השלש וארנש ירחא ,הלילה ךותל החנמ סינכהלו הליפת ףוטחל
ויה בייל 'ר לצא ."בירעמ ןמזב בירעמ ,החנמ ןמזב החנמ ,תירחש ןמזב תירחש ,ךורא השענ
לצא הזכ בצמ רצונ ךכ רחא לבא !לודג םדא היה אוה ךא ,ינוציק ןפואב םיזרפומ הלפת ירדס
.הקשמ תייתש יבגל ןכו .והד ןאמ לכ

היה אוה .ונתיבב ליגרו ונלש דידי היהש ,גלפומ ןקז ,ןילופמ דחא בר קלתסנ םינש הברה ינפל
אוה .לארשי ץרא בושי תווצמ יניינעב הכלהב םירפס המכ בתכש ,תונורשכ לעב םכח דימלת
לכ ןכלו ,שדוח שאר תדועסב דחוימ ןיינע שי תודיסחה ילודג לצא .דיסח היהו ,חקיפ היה
.תוקבדו רושיק הצרעה ךותמ ,הכרבל ונורכז אבא ברה תיבל אב היה שדוח שאר תדועס
תויהל קיפסה דוע אוה ותוריעצבש יל רפיס אוה .םימעפ הברה ותיא יתשגפנו ותוא יתרכה
השודקב גהנ אוה הז םויבש ןבומ .םירופיכה םויב וירדס תא רכז אוהו ,רגיא בייל 'ר לצא
ךותמ ותוא יתלאש .םירהצה ירחא עברא שולשב תירחש ללפתהל ליחתה אוה .תדחוימ
ףסומ יודיו תירחש קיפסהל רשפא ךיא ?הליל טעמכ הז ירה ,רשפא ךיא ןיבמ יניא" :תודידי
ורהימ שדוק תבהלש ךותמ !טנערבעג !רהמ !טניוושעג" :שידייב בישה "?הליענו החנמ
.רהמ וללפתה הליפתה תאו ,הליפתל תונכה ויה רקיעה ולצא ."לכה וקיפסהו

החמשב הזרפה .ז
הלעמל ,ןמזה ןמ הלעמל .הלילב הרשע תחאב רמא אוה ,םירופיכה םוי לילב "ירדנ לכ" תא
,הלילה תליחתב ןכומ היה םימכח ידימלת םהמו םידיסח לש לודג רוביצ .תוכלההו םירדגהמ
.עיפוהל יברה ןכומ היה הרשע תחאב קר .תונכהב קסעו ןכומ היה אלש ,יברל וכיח םה ךא
ידימלת ?םישוע המ - רוהטהו שודקה םויל הסינכ לש תורוהט תושודק תועש המכ ךשמב
םוי לש תישפנה הריוואל הנכה םה אמתסמש ,תודיסחו רסומ ירפס םידמול םימכח
.החמשב 'ד תדובע ,אוה ירקיעה רבדה ?שודקה םויל תודיסחב םיסנכנ ךיא ךא .םירופיכה
ךשמב .ךוניחה ךרד וז - החמש תוברהל ידכ הלודג הדובע דובעל ךירצ !םולשו סח ?תובצע
םישוע ךיאו .שודקה םויל סנכיהל םינכומו םירשכומ םישענ ,החמש יוביר ידי לע ,הלא תועש
,םימש םשל ,םידוקירב םיברמ .הרות תחמשו םירופב ומכ םידקור :החמשב 'ד תא דובעל ידכ
,ךכל םימיאתמ םינוגינ שי יאדוב .רוהטהו שודקה םויב החמשב 'ד תדובע םשל ,השודק םשל
רשפא ,"וימימ החמש האר אל הבאושה תיב תחמש האר אלש ימ" :הכוס הנשמב לשמל
תא השייב אלש ונתודלי ירשא" ;"ול לוחמיו בושי אטחש ימו אטח אלש ימ ירשא" :רישל
ובו ,"החמשו הלהצ בקעי תנשוש" היה הלא תועש ךשמב רגיא בייל יבר לש ןוגינה ."ונתונקז
.ויכרד ויה ולא .שודקהו לודגה םויה לש שדוקה תדרחל סנכנ היה

שגרו הרות לש לכש .ח
?לארשי ללכל המרת תודיסחהש בויחה המ .הלאש

ןיבל םהיניב קוליח שי ךא .שגרה דצמ םדוקמ ונרכזהש םירבד וליפאו .בויח הברה .ברה
,לארשיב הרותה דומע היה ןואגה .ןואגה לש ותמחלמ ףקות תא ןיבהל רשפא ןכל .הרותה לכש
,םיברה תושר איה הרותה .שגר רתיו לכש טועימ ,הרות טועימ היה תודיסחבו .הרותה רוא
אוה תודיסחה ךלהמ לכ ןכל .תויטרפ ,דיחיה תושר אוה שגרהו .לארשי תסנכ ,לארשי ללכ
,השודקה רוא לש לודגה ףקיהה תמועל ,תידיחיה תוישיאה לש הפירחו הריתי הלודג השגדה
.תווצמהו הרותה

הבגה הלפשה' לש בצמ ךא .הרותה רוא ,לכשה רואל אוה םא - םדאה ייחב םוקמ ספות שגר
.שגפיהל אלו חורבל חרכומ היה ןואגהש ךכ ידכ דע ,ארונ עוזעז םרוג 'ליפשה הובגהו

הרותה םצע - ןואגה .ט
ןואג ,איליאמ השנמ 'ר ,לודג םדא דוע היה .א"רגל ברוקמ רתויה היה ןי'זולוומ םייח 'ר
ינפל בתכנש ,"השנמ יפלא" ורפסב .היפוסוליפו הבשחמ יניינע בתכ םגש ,קידצו הכלהב
ןה הלא תורוד ,הארנה יפכש ינפמ ילוא" :תדחוימ הרבס ,דחוימ ןונגסב יוטיב שי ,הנש םיתאמ
,'שארמ תורודה ארוק' םלוע לש ונוביר לש הגהנהה רדס יפ לע ,אחישמד אתבקעל תוננוכתה
,אחישמד אתבקעל הנכה רותב ,םלועב הלגתת תומשנה לכ ןודא רוקממש םרגש המ הז ילוא
.הרותה םצע :ןואגה לש ותמשנ שוריפ הז ."יתימאה הרותה רוא תולגתה לש רידא יקנע חכ
םימי השלש אנליומ החירב ידכ דע ,תודיסחה לש הרומג הלילשו תוגייתסה העיפוה ךכ ךותמ
.םמיע שגפיהל אל ידכ

םיבושח םירפס ונל שי .יברל דיסח לש סחי ומכ ,ארונ סחי היה ןואגל םייח 'ר לש וסחי
הלאה תומדקהה ןיינעו ,םייח 'ר לש המדקה ילב תוריציהמ תחא ףא ןיאו ,ןואגה לש םילודגו
,רהוזה ןמ קלח ,דחוימ רפס שי .ןואגה לש המויאהו הארונה השודקה רשאמ רחא רבד וניא
שי ,םיקרפ השמח ללוכש הזה רפסה לע .דוסהו תועינצה רפס רמולכ ,אתועינצד ארפס ארקנש
ררחתסמ ,התוא םיארוקשכ .ליגרהמ הלודג רתוי םייח 'ר לש המדקהו ,ןואגה לש םלש שוריפ
םסרופמ .דחוימב םיטלוב םירבד ינש םש שי .ראתל ןיא ,ןואגה היה םויאו ארונ המכ .שארה
.ל"רהמה לש ונתח קחצי 'רל ןטק רפסב קר ,הזל רכז ןיא וירפסב .םלוג השע גארפמ ל"רהמהש
.ארמגל םיכייש ונא ,םיארק אל ונא .ל"רהמה ירחא םלוגו ל"רהמה ינפל םלוג שי תמאב ךא
ריבסמ י"שר .םלוג ארב ,לודג םדא ,אבר ,"ארבג ארב אבר" :ולא םילמב תשרופמ ארמג שי
הריצי רפס ."הריצי תוכלה"ו ,הריצי רפס לש חכ ידי לע ."הריצי רפס ידי לע" :תאז השע ךיא
הידעס יבר ,םינומדקמ ,םישוריפ הברה ובתכנ וילעו םיקרפ השמח ובו שדוקה ןושלב בתכנ
.רפסה לכ לע םלש שוריפ - ןואגהמ - הנורחאבו ,ד"בארהו ןואג

רפסש ןויכו .וילא ותודידי ךותמ הריצי רפס ודמלל ובר לש ותעד לע הלע םעפש םייח 'ר רפסמ
אלו תאלפנ אל הרואכלש ,תומשרתה םייח 'ר לצא הרצונ ,הריצי תוכלה םג ארקנ הריצי
ירה .אטבתה ךכ ,"םלוג אורבל ךכ לכ אלפו לודג רבד וניא אלה התעמ" .ארבג אורבל הקוחר
שמתשהל ךיא ול ריבסמו ,הריצי תוכלה ול ראבמ ןואגהו ,ארבג ארב אברש רפוסמ ארמגב םא
ןיא :רמא אלא שיחכה אלו עמש ןואגה .וז הגרדמב אצמנ ולש יברה םגש ירה ,הריצי רפסב
,יתלטב דימו עגר יצח ,דחא עגר יתארב ,םייקתיש יתיצר אל ךא תאז יתישע תמאב ,ימנ יכה
םלוג השע ל"רהמה .הרשע השלש ןב יתישענש םדוק ,דאמ ריעצ יתייה .יתונש תוכר יפל ?המלו
.הוצמ רב ליג ינפל ,ןטק ותויהב תאז השע ןואגה ךא ,ותולדגב

עצמאב ,דחא שדוח שארב .הבריקו תודידי בורמ ,םייח 'רל ןואגה רפיסש ארונ רבד דוע שי
לכ ,שודק היה ופוג לכש ,וילאמ ןבומ .ןואגה לש ושארב והשמ םאתפ קירבה ,הרשע הנומש
רהוז לע שוריפ ול קירבה םואתפו .רתסנהו הלגנה לכב אלמ ,הרות אלמ ,שודק היה וחומ
לש הזכ בצמב םישוע המ .הרצ וז :ןואגה ול רפיס .םינפוא העבשב ךבוסמ דאמ להקיו תשרפמ
- ןואגה לש וחומ ליבשב ןמז יד היה הזו - תאז לכ רומגל ידכ עגר יצחו עגר יתבכעתה ,הפקתה
לכה ,הרשע הנומשה תא יתרמגש ירחא .םימשה ןמ הז לע יתשנענ ךא יתליפתל יתרזח דימו
תורבגתה יתרבגתה ךא ,הפקתה התוא הרזח ףסומב בוש ךכ רחא .רכז ונממ ראשנ אלו חרפ
ךותל ןפוא םושב סנכיי אלש יתקזחתה ,הז דמחנ רבד רוכזל קשח יל היהש ףא לעו ,הלודג
.םירבדה לכ ורזח ףסומ ירחא הנהו .חומה

אינתה לעבו םייח 'ר .י
שגפיהל ףקות לכב בריסו ,םייודנו תומרחב ,הרומג הלילשב םידיסחה לא סחייתה ןואגה
ןכתי ךיא ?תאז ןיבהל ךיא .אינתה לעב ןמלז רואינש םע שגפנ ןי'זאלוומ םייח 'ר ךא .םתא
עבראב דומעל רתומ רבכו ,רבדה תא םישורפ וריתה הנהו ,םויאו ארונ ךכ לכ היה ברה סחיש
.הפ לעבש הרותו בתכבש הרותה ןיב סחיה ומכ הזש םיאור ,בטיה םיננובתמ רשאכ .םהיתומא

.ןוממ :תרמוא הפ לעבש הרותהו ,"ןיע תחת ןיע" ,"עצפ תחת עצפ" :תרמוא בתכבש הרותה
לעבש הרות האבו ,"הרובח תחת הרובח ,עצפ תחת עצפ" שרופמב בותכ ?ארקמ תריקע ?ןכתיה
.הרותה התוא לכה ,"המימת 'ד תרות" :ל"ז אבאמ יתעמש ךכ אלא !ארקמה תא תרקועו הפ
הז ךיבא" :"ךמא תרות שוטת לאו ךיבא רסומ ינב עמש" קוספה יבגל ארמגב יוטיב שי אלא
םצע ,בתכבש הרות ,אוה ךורב שודקה הז ךיבא ."לארשי תסנכ וז ךמא ,אוה ךורב שודקה
הרות .םירבדה לש הבחרה ,הפ לעבש הרות ,לארשי תסנכ וז ךמא ."םימשה ןמ הרות" ,הרותה
,תיב םולש שי םהיניב .הכלמו ךלמ ,םאו בא ומכ םה ,הפ לעבש הרותו ,הרותה םצע ,בתכבש
.רדוסמ לכה ,תקולחמ ןיא

םרגו רומח רבד השע ןבה .ונב לע סעכ ךלמה ,הירב לע חתרד אכלמל אמגוד שי רהוזה רפסב
יכו ,ודי תא הספת הכלמה זאו .ותוקלהל העוצר ודיב חקל אוה החתיר ךותמו ,סועכל ךלמל
ארמגב .הפ לעבש הרותה איה םאה .תאז רדסא םאה ינאו ותוא בוזע ?ותוא הכת ךמצעב התא
תתל ןכתי ךיא ."הניכשה לש העול רטוס וליאכ לארשי לש ועול רטוסה" :ףירח יוטיב שי
םלצ והז ,הניכשה יהוז םיהלא םלצ !וינפ לע םיהלא םלצ רשאכ לארשימ םדאל יחל תריטס
'ד תרות" .ןוממ :ןינעה תא תרדסמו הפ לעבש הרותה האב ןכל .אוה ךורב שודקה לש
,ךלמה דיו ,ךלמה די תא הקיזחמה הכלמה .דחי הכלמהו ךלמה .דחי - םאהו באה ."המימת
ידוסיה רוקמב .התריקע אלו בתכבש הרות לש ךשמה איה הפ לעבש הרות .דחא ךשמה לכה
.הרובח תחת הרובח ,עצפ תחת עצפ :יחל תריטס ,ףירח עוזעז עיפוהל בייח ךלמה לש ינושארה
ןושארה רוקמה ירחא .הכלמה ידי לע הלגתמ "המימת 'ד הרות" לש רדסה לכו ןיינבה לכ לבא
.ונניינע יבגל אוה ךכ .הפ לעבש הרות העיפומ ,ופקות לכב

הרעגו הפיזנב סחייתהל היה ךירצ אוה .הרותה םצע אוה ,בתכבש הרות ,הרותה אוה ןואגה
לבא .לכשה לע שגרה יוביר יפלכ ,דיחיה תושר יוביר לש בצמה יפלכ ,תודיסחה יפלכ הפירח
.םהיניב השיגפ תויהל הלוכי הפ לעבש הרותב .הפ לעבש הרות אוה ,םייח 'ר ,ךשמהה ,דימלתה

יולגו רורב לכש .אי
- ללכה תכרדה ,רוביצה תכרדה לש ןונגסה ךא ,םישודק םיקידצ םהינש אינתה לעבו םייח 'ר
םהיניב התיה .תונוש תוינסכאב םוקמ ותואב ונסכאתה םהינש .ושגפנ םהו ,קלוחמ היה
הינסכאב אינתה לעב לא ךלהו םייח 'ר םידקהש םירפסמ .ינשה לא שגי ימ הוונע לש תורחת
,םיוסמ ןמז רדח הזיאב ובשי .הלודג החמשו לודג דובכ ,הלודג הבהאב ותוא לביק אוהו ,ולש
םייח 'ר םק ,ןמז הזיא ךשמב ובשיש רחאל .לארשי ללכ ינינעו ,הכלה ירבד ,הרות ירבדב ורביד
המ ?הנווכה המ :ןמלז רואינש 'ר ולאש .לכה תא חתפ ,תותלדה לכ תאו תונולחה לכ תא חתפו
לצא .רוביצה יפלכ תוגהנתהה תרוצ ןיינעב רוריבה תא ליחתה אוהש אלא ?השע ודובכ
ונא :םייח 'ר רמא .תדחוימ שדוק תדרח ךותמ תודעוותהו תודחייתה הגוהנ התיה םידיסחה
םיכאלמש בושחל םילוכי םהו "םישודק לארשי" לש לודג רוביצ בשוי ץוחבו ,ןאכ םיבשוי
םיכאלמ אל .הקיטקטבו תוגהנתהב יונישב ךרוצ שי ?הזה קסעה לכ ונל המל .וניניב םידקרמ
תוגהנה יניינעב וא ,הרות ירבדב םירבדמו ,םימכח ידימלת ינש ,םידוהי ינש ושגפנ !םידקרמ
.השודקבו הרותב הכרדה ולבקי ךכ ךותמו ,יולגו רורב ואריש בוט רתוי .לארשי ללכ

לארשיב הרות יוביר .בי
םרשקל ךיא ,הרותב םיקסוע םניאש "תיב ילעב"ל סחיב לארשי ללכ תגהנהב לבא .הלאש
.ךרדה וזש הרבס תודיסחה .הרותל

.הרותל םירבח יובירו תובישי יוביר ידי לע ,הרותל םיתיע תעיבק ידי לע .ברה

?הרותל "תיב ילעב" םירשוק ךיא .הלאש

םירועיש ,לקו טושפ ןפואב הרות דומילו תוקמעב הרות דומיל :הרותב תוגרדמ שי .ברה
הברה םידימלת ודימעה" .תובא יקרפב ןוגכ "םיתב ילעב"ל םירועשו ,םילודג םימכח ידימלתל
.הרותה תא קזחמש המ הז ."הרותל גיס ושעו

בתכ ב"יצנה .תודהיה תלצה ןה תודרפנ תוליהקש היה הינמרגב םידרחה לש חסונה ןכ ומכ
,הרות תוברהל איה הצעה .תודהיה קוזח חיטבהל הצעה יהוז אל ,דוריפה :המלש הבושת
קר .רובצבו ןומהב תיב ילעבל הרות תוברהל םגו ,הבישיב הרות ילודג םג ,תובישי תוברהל
.תודהיה קוזיח חיטבמ לארשיב הרות יוביר