ל"צז קי'צייבולוס ד"ירגה תנשמב הליפתה

ןייטשנטכיל ןרהא ר"ד ברה

ט"נשת הנשב הנש


'ה תדובעב המוקמו הליפתל רשאב תויפוסוליפה תויעבה :ריצקת

הליפת :חתפמ תולימ
:(א ,י) תבש תכסמב ונינש
.העש ייחב םיקסועו םלוע ייח ןיחינמ :רמא היתולצב ךיראמ אקד אנונמה ברל הייזח אבר
.דוחל הרות ןמזו דוחל הליפת ןמז :רבס (אנונמה בר) אוהו
.[םש י"שר - תונוזמלו םולשל האופרל ,איה העש ייח ךרוצ - הליפת .הרות :םלוע ייח]

תווצמל עגונב ,ןבומכ .אבר לש והנחמל ,םתסה ןמ ,ל"ז ברה ךייתשה ותקיני תורוקמו וישרוש דצמ
ןמזו דוחל הליפת ןמז" ,אנונמה ברל ארמגב סחוימה הנעמה ,ילמינימה יתכלהה רושימב הליפתה
רוטפהש (א ,אי תבש) ןנחוי יברכ קספנ הכלהל .קסירבב םגו ןי'זולווב םג רכומ היה ,"דוחל הרות
לכ םינפמה ,ותומכשלו יאחוי רב ןועמש יברל קר םצמוצמ הרותב םיקסועל הליפתמ טלחומה
.הרות דומלתל םנמז

סחיב ןה .ידמל םצמוצמ היה הדמעמו הליפתה ךרע ,קסירבו ןי'זלוו תיב תרוסמב ,תאז םע
תיסחי ןהו ,הרות דומלתב קוסיעל האוושהב דחוימבו ,ללככ 'ה תדובע לש םירחא םייוטיבל
םוקמ הליפתה תעדות הספת אל ,תורחא תורוסמב הליפתה לש ילוגסה הלקשמלו הדמעמל
.יזכרמ

הלודג הרות דומלת תוצמש' - (ח ,ו) הליפת תוכלהב ם"במרה ןושלכ - התיה תיזכרמה העדותה
ודמעוה אל הרותהו הליפתה .הלאכ םיחנומב ובשח אל ללכ ,רבד לש ותמאל .'הליפת תוצממ
רחא הריהנה .התרבח לש וא וז הווצמ לש ילוגסה הלקשמל תוסחייתה ךות סלפה ידיצ ינשמ
,הלילבו םויב הדיקשה תבוח .ימויקהו יכרעה רושימב םינושארכ וספתנ ,וב תוזחאיההו דומילה
.שגדהו רוזח השגדוה ,תואל אללו ףרה אלל

םהילע ,םינושארה םידיסח לש םתכרב תלבקב ןכתסהל יאדכ יכ ובשחש םיבר ויה אלש ינרובס
ךותמ" ןכ יפ לע ףאו ,םויב תועש עשת הליפתב ןיהוש ויהש (ב ,בל) תוכרב ארמגב רפוסמ
החטבה לע ךומסל ןתנ יכ ובשח םיבר אל ."תכרבתמ ןתכאלמו תרמתשמ םתרות - םה םידיסחש
ויהתש - וכלת יתקחב םא" :התיה המסיסה .ךכל ופאש אלו ךכב וצר אל יכ יל רורב ,םוקמ לכמ .וז
,וז תרוסמש קפס ןיא .הב העיגי ךותמ הרותה ןיינק לע םשוה יטננימוד שגד ."הרותב םילמע
- וכרד תישארב רקיעב - ל"ז ברה לע המתוח תא העבט ,הליפתל הרות ןיבש סחיל עגונב
.ותבישח לע םג תמייוסמ הדימבו ,ויתוחרוא לע תערכמ העפשה העיפשהו

ידכ תודיחיב ללפתהל ללכ ססיה אל ברה ,םישימחה תונש ףוס דע תוחפל ,הכורא הפוקת ךשמ
תוכלה יבגל ם"במרה ירבד תנבהב םייח 'ר תטיש לע תוכמתסה ךותמ ,תאז .דומילל ןמז תונפהל
יול ןב עשוהי 'ר תעד תא ראבל אבשמ ,הליפת יניינע לע יסופיט רועישב ,םימיל .רוביצב הליפת
תיב תשודקש ברה םיעטה ,"שרדמה תיב ותושעל רתומ תסנכה תיב" (א ,זכ) הליגמ ארמגב
הליפתה ינפ לע דומילה ןורתיב אלא ,ינויגההו ילכשה ןפה תפדעהב םינתומ םניא ודוחייו שרדמה
.המצע תימויקה הריזב

ץיברמכ וכרד תישארב .ברה לש ינחורה ומלועב ידמל יזכרמ םוקמ הספת הליפתה יכ רורב ,םרב
תוירוביצ תומב לעמ ןהו ושרדמ תיב ילתוכ ןיב ןה ,תדחוימ בל תמושתל הליפתה ולצא התכז הרות
רחב ,קרוי-וינב הבישיב "חרוא ירועיש" רמול ודבכמ היהשכ ,ל"ז השמ 'ר ,ויבא ייחב דוע .ןהינימל
הספתש םוקמה רבדב םילמ ריבכהל ןיאש המודו .תוכרב תכסממ תויגוסב תועיבקב קוסעל ברה
םירועיש) "טייצראי"ה ירועיש יצבוקב לק לועלע .וכרד ךשמהב ברה לש הרותה תצברהב וז תכסמ
.ךכ לע דיעי (ל"ז יראמ אבא רכזל

ויברוקמ .ברה לש 'ה תדובעבו ותוישיאב יביסנטניאו יזכרמ ביכרמ הליפתה התוויה ,דומילה דצל
,םיפוסיכה רוזש ,בלה ןורבש תא ףא אלא םיקירבמה םירועישה תא קר אל תולעפתהב םירכוז
,הליענה תליפתב הביתה ינפל רבע רשא תעב ,ונוק ינפל דמועה 'ה דבועכ ותדימע תא הווילש
לילב "רדס"ה ןחלוש דיל "יח לכ תמשנ" תרימא תא וחליפש המצועהו חורה תוממורתה תא וא
הליפתל ותקיז לע דומעל אופא ץלאיי ,ותייווהו ותנשמ ,ל"צז ברה תא ןיבהל ףאושה לכ .חספ
.היווהכו אשונכ
רמאנה "רודיס"ה ןכות תא ללוכ ,רתוי בחרנ ,דחאה .םירשקה ינשב םילקתנ ונא "הליפת" חנומב
אצויכ לכו ,ללה ,הרמזד יקוספ ,םינהוכ תכרב ,הרותה תאירק םילולכ הז ןכותב .תסנכה תיבב
.הזב

דוגינב ,"הרשע הנומש" תליפת לש רשקהב "הליפת" חנומה שמשמ ,רתוי םצמוצמ ןבומב
תוכלה ,תוכרב תוכלה ןיב "הרות הנשמ"ב קלחמה ,ם"במרב העיפומ וז הקולח .םירחא םיקלחל
רתוי רצה הדקומב דקמתנ ונא ךא ,םירשקהה ינשב קסע ל"ז ברה .הליפת תוכלהו עמש תאירק
.הדימעה תליפת לש וז ,הליפתה לש

:םידרפנ םילגעמ השולש לע רבדל ןתינ ,ברה לש ותנשמב "הרשע הנומש" תליפתל סחיב םג
.המצעל איהשכ וז הליפתב וניינע ,דחאה לגעמה
תגציימכ "הרשע הנומש" תליפתב וניינע ,ינשה לגעמה
.תווצמ לש הירוגיטק הביטקפסרפ ךותמ הליפתה תנחבנ ישילשה לגעמב
הבשחמה םלועב הרועמכ התוא האורה .ל"ז ברה לש יללכה
ימצע תא לאשא םא .ודומיל תרגסמב דדיח ברהש תודוסי המכ ןייצל ןתינ ,ןושארה לגעמה יבגל
לע עיבצהל לכואש ינמוד ,הליפתה אשונב ברה לש וישגדה יבגל ןורכיזב ועבקנש םירבדה םהמ
:זכרמב תודמועה תודוקנ המכ

,ףוסבל האדוה ,הליחתב חבש לע יונב הליפתה הנבמ ,עודיכ ."השקב" לע יזכרמה שגדה ,תישאר
םירבדה .הליפתה תא תנייפאמכ "השקב"ה לש דוסיה תא דאמ דדיח ל"ז ברה .ךוותב השקבו
םשב הליפתה תא הנכמ המצע ארמגה .םישדח םניא וליפא ילואו ,םיעיתפמ םניא םמצעלשכ
:(א ,דל תוכרב) "ןידמוע ןיא" קרפב ארמגב עיפומה רואיתה םג ."םינונחת" וא "ימחר" ףדרנה
,וברמ סרפ שקבמש דבעל המוד תויעצמא ,ובר ינפל חבש רדסמש דבעל המוד תונושאר"
דממב הליפתה זכרמ תא האור ,"ול ךלוהו רטפנו וברמ סרפ לביקש דבעל המוד תונורחא
.הבש "השקב"ה

הרוש ואיבה ףא ירפסב) הפוג הליפתב תאטבתמה ,וז הדבוע תשגדהב קפתסה אל ל"ז ברה
הנבמ לש תוימיטיגלה תלאש תא םג ןחב ברה .(הז הנבמ הלוע םהמ ך"נתהמ םיקוספ לש הכורא
תוסיפת :תורחא תוסיפת תרכה ךותמ ודי לע התשענ וז הניחב .שקבתמ תמאב אוה המכ דעו ,הז
וסחייתהש תויפוסוליפ-תויטסילאידיא תוסיפתו ,חבשה ןיינע תא אקווד טילבהל תוברמש תויטסימ
ללהו חבש ויפ םדאה אלמיש םוקמב - לוספ ירטנצוגא יוטיב הב וארו "השקב"ה דממל תוניועב
."הימרגל" ,ולש ויניינעל גאוד אוה ,אוה ךורב שודקל

."השקבו םינונחת" ןכא איה הליפתהש ,ברעהו םכשה ,שיגדהו ןיטולחל הלא תוסיפת החד ברה
:"הליפתה לע תונויער" ורמאממ תורוש המכ טטצא
הליפתה לש החוכו הדשל ,םוקמ לכמ .האדוהו חבשל םג הליפתה הקוקז ,ראבתנש יפכ
החונ התעד ןיא .ישממה ופוגב ,יטמוסוכיספה םדאב תניינועמ הכלהה .השקבב םינופצ
שיא" ךותב ,"הליפתה לע תונויער") הליפתה תעב ףוגה ןמ המשנ לש יטטסכא דוריפמ
.("הליפתה לע תונויער" :ןלהל .265 'מע ,"רתסנו יולג - הכלהה

תסיפת תא שיגדה ברה ;ןכ לע רתי .םינוש םירשקהבו תומוקמ המכו המכב תעקוב וז המינ
טביה .ומצעלשכ דמעמל תוסחייתה אלא השקב תכיפש קר אל .ךלמה ינפל הדימעכ הליפתה
םירמואו םיבצייתמ ונא םהבש םירחא םידגיה תמועל "הרשע הנומש" תליפתב דחוימב טלבומ הז
תוכלהב ם"במרה ירבדב ןתינ וז הסיפתל יוטיב .הנוש אצומ תדוקנמ אוה ךורב שודקה ינפל םירבד
:הליפתל "ףוגה ןוקית" יבגל הליפת
.(ו ,ה) םימשב דמוע אוה וליאכ הלעמל יונפ ובל היהיו

.עמש תאירקל "הרשע הנומש" תליפת ןיב הז רשקהב קלחמ שרופמבש ן"במרה ירבדב וב אצויכ
םאש אלא ,דוע אלו ,"הליפתב רוסא רוכיש" יכ רמאנ (א ,אל תוכרב הארו א ,דס ןיבוריע) ארמגב
רשפאו ,עמש תאירק רמול יאשר רוכיש יכ ן"במרה רובס ,תאז תמועל .הבעות ותליפת ללפתה
:הב בייח ףאש
םוקמ לכב וניצמו ךלמה ינפב רבדמכ אוהש ינפמ הריתי הנווכ יעבד םושמ הליפתד אמעטד
.(לבא ה"ד ,ב ,בכ תוכרב ,ן"במרה ישודיח) ...עמש תאירקמ הליפת ןיד רימח הנווכל
ךא תורכשב הליפת רוסיא תא תוארל ןיאש םיעטה ברה ,םרב .הנווכה תמינל תאז רשקמ ן"במרה
הדימע" ורקיעש ,שגפמכ הליפתה ןויצב םצעב ץוענ אוה אלא ."הריתי הנווכ"ב ךרוצה תאצותכ קרו
וז הדימע חוכמ .חכונ ינש ףוגב וילא הרישי היינפו אוה ךורב שודקה ינפב תובצייתה - "ךלמה ינפל
.ללפתהל לוכי רוכישה ןיא ןכ לעו ,תחכופמ הדימעל ןהו הריתי הנווכל ןה בויחה עבונ ,ךלמה ינפל

ול יד עמש תאירק יבגל יכ רמאנ םש (א ,הכ) תוכרבב ארמגב י"שר ירבד תא טטצל גהנ ברה
ריבסמו ."ובל תא תוסכל" והוכירצה הליפת יבגל וליאו ,הוורעה םוקמ יוסיכב ףושח ורשבש םדאל
:י"שר
לבא ,המיאב דומעלו ךלמה ינפל דמועכ ומצע תא תוארהל אוה ךירצ - הליפתל לבא
.ךלמה ינפל רבדמ וניא עמש תאירק

לש הז ןה - ידוחייה יפואב תובשחתה ידכ ךות ,חיש-ודהו שגפימה לש וז המינב האר ברה
.הליפתה לש יזכרמה דממה תא - "דמוע התא ימ ינפב" לש הז ןהו ,ללפתמה ,דמועה
תא דמיל ןהב תונושארה םינשב הבחרהב קסע וב ףסונ דממ לע רבדל ברה הבריה ,הז דצל
.הליפתבש תויתייעבה לע רבדל הבריה ברה ,הומת עמשיי רבדהש המכ דע .הליפתה תויגוס
?ללפתהל יוארו רתומ רשפא ללכב םאה

."חבש" ירבדל רשקהב רקיעב ,םהיתובקעב םינושארה ירבדמו ,ל"זח ירבדמ בטיה רכומ הז אשונ
ארונהו רובגה לודגה לאה" רמאו הביתה ינפל דריש רוביצ חילש תראתמ (ב ,גל תוכרב) ארמגה
והלוכל והניתמייס" :ול ורמא ,םייסשמ ."דבכנהו יאדוהו ץימאהו קזחה יואריהו זוזעהו רידאהו
לאה=) הרותב ונבר השמ םרמא אלמלא ,םיראת השולש םתוא ףא ,ונא ירהו "!?ךרמד יחבש
ונייה אל - הליפתב םוניקתהו הלודגה תסנכ ישנא ואבו ,(זי ,י םירבד - "ארונהו רובגה לודגה
?ךכ לכ תרמא התאו ,םרמואל םילוכי

דחאב .החונ ברה לש ותעד התיה יאדו ,חבש ירבדב קופיא תגיהנו סוסיה לש ,וז הדוקנ םע
(א ,הנ) הכוס תכסמ ףוסב ארמגהש "םוי לש ריש" תרימא לע ברה רביד "טייצראי"ה ירועישמ
רשקהב .רחא םויל ינומלא רומזמ דחוי םעט המו ,הז םויב ינולפ רומזמ רמאנ עודמ :וב תטבחתמ
?םיקרפ ינש ורמאי םא ונל תפכיא המ יכו ?תוטבלתהה רשפ המ :הטושפ הלאש ברה לאש הז

יטבל תא קמינ אוהו ; חבש"ה תרימאבש תויתייעבה תא ברה חתיפ ,הלא םירבד דוסי לע
דצמ ,תולעפתה ידכ ךות ,תומליא תויהל הרומא הייוארה הבושתהש ןכתייש העדותב היגוסה
,"חבש" לש וז הדוקנב םירבד ברה ביחרה "הכלהה שיא" לע ותסמב .ינש דצמ תודמגתהו ,דחא
היפ לעש ,"םיכובנ הרומ"ב ם"במרה ידי לע הגצוהש יפכ םיראתה תרות אשונב וקוסיע ידכ ךות
אלו הלילשה ךרד לע ןכ תושעל יואר ,םהב םירבדמ רבכ םאו ,םיראתב תוברהל אלש בטומ
.ה"בקה לש ירויצ רואת ןתמ ידכ ךות וא תיבויח הרוצב

יתב ינכוש ,שונא ירוציל .השקב יבגל ףא הלאש ןמיס דימעה אוהו ,ךכב קפתסה אל ברה ךא
ירעש לע קפדתהל םיתעל םה םיטילחמ ךכ ךותמו ,תונורסחו תופיאש ,תונוצר ינימ לכ שי ,רמוח
?םדו רשב ךלמ ינפל ןכ תושעל םיזיעמ םאה .םהיתונוצר לכ אלמיש ה"בקה תא חירטהלו ,םימש
?אימש יפלכ וז הפצוח ןיינמ ?וז הזעה ןכיהמ ?לואשלו שורדל ,עובתל ,קועצל

םויק .ןוישיר ןימכ הל אהיש ,הליפתל "ריתמ" לש ומויקב ךרוצה לע רבדל ברה הבריה ,ךכ ךותמ
שדחל םדא ךירצ הבדנ תליפתב יכ עבקנ ,המגודל ,ךכ .תוכלה המכב ברה הארה הזכ "ריתמ"
.ולש "ריתמ"ה והזו רחאמ ,ללפתה רבכש המ לע רוזחיש ול יד אלו ,רבד

איה האב םא קר רמאהל תנתינ ןימולשת תליפת היפלש ד"בארה תטישב ול האצמנ תרחא המגוד
המילשהל לוכי ,לשמל ,החנמ ללפתהל חכושה .התעשב תרמאנה תרחא הבוח תליפתל דומצב
ותויהב שארמ ללפתמל הרתוהש ,הבוחה תליפתל םימש ירעש תחיתפ .תיברע תליפתל דומצב
לכוי אל ,תרחא .הנמזב רסיחש הליפתה תא םג חתפה ךרד קוחדל ול תרשפאמ ,הב הוצמ
.ונוק ינפל האיבהל

שרופמ רבכ ?ולוכ םויה לכ םדא ללפתי לוכי" :(א ,אל) תוכרבב ארמגה תא ברה טטיצ הז רשקהב
ללפתהל בייח אהי םדאש ךכל םינווכמ ויה אל ארמגה ירבד ."'אתלת ןינמזו' (אי ,ו) לאינד ידי לע
הניא ןאכ הייעבה ,ברה תנבה יפל .םויה לכ ללפתהל רתומ םאה הלאשל אלא ,"ולוכ םויה לכ"
לוטיב אל .ולכ םויה לכ ה"בקה ינפל דומעל הזועתה םצעב אלא ,"הלטבל הכרב" ששחב הנומט
םירבד חיטהלו 'ה ינפל דומעל ומצעל לטונ םדאש תושרה םצע אלא ,קרפה לע ןאכ דמוע הרות
:(א ,אס תוכרב) ריאמ יבר ירבד תאצמנ וז השיג ןיעמ .וינפב
ךיפ לע להבת לא' (א ,ה תלהק) רמאנש ,ה"בקה ינפל ןיטעומ םדא לש וירבד ויהי םלועל
ןכ לע ,ץראה לע התאו םימשב םיהל-אה יכ ,םיהל-אה ינפל רבד איצוהל רהמי לא ךבלו
.'םיטעמ ךירבד ויהי

ינניא הלפת וברת יכ םג" קוספה לע .הנוש המינ תעמתשמ םהמ םירבד םג םייוצמ ל"זחב ,םנמא
."הנענ הליפתב הברמה לכש ןאכמ" :(א"ה ד"פ תינעת) ימלשוריה רמוא (וט ,א והיעשי) "עמש
לש ,"יתומכ"ה ןבומב קר אל ,הליפת יובירמ תוענמיהה תמינ תא אקווד דדחל הטנ ברה ,תאז םע
הסיפת ךותמ .ה"בקה ינפל השקבב היינפה םצע לש ,יתוהמה ןבומב אלא "ולוכ םויה לכ" הליפת
ףא ןוסירהש ירה ,"השקב" אקווד אלא "האדוהו חבש" וניא הליפת רקיע היפלש ,ליעל יתרכזהש
.השקבל סחייתמ אוה

חבשה .המצע הליפתב יוצמ דחא "ריתמ" :םיגוס ינשמ "םיריתמ" לע ברה רביד הז רשקהב
ןיעכ תשמשמ "הליפתל הלואג תכימס" םג .השקבה תא ריתמ תונושארה תוכרבה שולשב לולכה
"ריתמ"ה רצונ ,הליפתה לש םינושה הידבר ףוריצ ךותמ .הרמזד יקוספ תרימא הב אצויכו ,"ריתמ"
.הבו הנימ

ונייה ול ;'ה ינפל הדימעל ירוטסיהו יתכלה ןגוע ףא ץוחנ ותעדל ,ךכב קפתסה אל ברה ,םנמא
"ואל" תויהל הכירצ התיה הבושתה ,שקבלו שורדל ,ללפתהל רתומ םאה לכשה ןיעב ןוחבל םיאב
ונבר השמ ,וללפתה תובאה ."םונקית תובא - תוליפת" .ךכל םימידקת םיאצומ ונאש אלא ,טלחומ
הילא הנקסמה תא דגונו ,והשמ ילסקודרפ הארנ רבדה םא םגש אופא המוד .ללפתה דוד ,ללפתה
ונא ;ןכ לע רתי .יוצר ףאו ירשפא והירה ,ינורקעה יגולואיתה ןפב םימדקתמ ונייה ול םיעיגמ ונייה
:הליפתה לע םיוצמ
איהש הדובע איה וזיא - (גי ,אי םירבד) םכבבל לכב ודבעלו םכיהל-א 'ה תא הבהאל
.(א ,ב תינעת) הליפת וז :רמוא יוה ?בלב

אל בויחה אלמלא .הליפתה לש "ריתמ"ה םג אלא ,ללפתהל בויחה קר אל לפוקמ הז יוטיבב
.ללפתהל תושר הנתינה
תכסמ דומילב ונמע ברה קסע תע ,ג"ישת תנשב התיה וז הליפת תרות םע ישגפמ תישאר
הדימעמה השיגה תמצועב תצקמב יתיבשנו וז הדוקנמ תוקומע יתמשרתה ,ותעשב .תוכרב
וכיה םירבדה .'וכו ונייח המו ונא המ תניחבב ,ה"בקה לומ לא ודמעמ לע ההותכ םדאה תא
העיתר רקיעבו ,וז הבשחמ ךרדל סחיב םימיוסמ םיקופקפ יב ולע םימיל ,םרב .דתיו שרוש יב
רמאמכו ,(טל ,ג הכיא) "ויאטח לע רבג יח םדא ןנואתי המ" תשוחת בלב תננקמ ,םנמא .וז הייוחמ
,תאז םע דחי ,םלואו .רבד ונל בייח וניא ה"בקה .רבד שקבי לא הזל רבעמו ,יח אוהש ויד :שרדמה
יתב יצורק ,דגנמ םייולת ונייח לכש ,ונתוא - תומדא ילע ונתוא לותשי ה"בקהש תעדה לע הלעיה
םנמאה ?קוקפו םותס אהי ךרבתי וילא עיגהל רוניצהו ,וילע אלא ןעשיהל ימ לע ונל ןיאשכ - רמוח
וניבא לא השיג אלל ,תימשג הניחבמ םגו תינחור הניחבמ םג ,יתועמשמ ישונא םויק ןכתיי
?םיימשבש

טעמ תיחפה ומצע ל"ז ברה אלא הז הבשחמ וקמ יתעתרנ ינא קר אל ךרדה ךשמהבש ,ינמוד
םירבדב ןה ,ךשמהב םג הליפתבש תויתייעבה אשונה םע דדומתה ברה .םינשה תצורמב וכרעב
איבא .רחא לילצ עמשנ תובושתבו שדחמ החסנתנ הלאשהש אלא ,בתכבש םירבדב ןהו הפ לעש
.ללפתהל ןתינ דציכ :הלאשה תעקובו הלוע ונממש רצק עטק קר ןאכ

תעלבנ תויפוסה .תיפוסה תישונאה ותיווה שחכות םיהולאה לא םדאה ברקתי רשא לככ
רתסיו' - וינפמ רתתסמו םיהל-אה ןמ חרוב םימעפל םדאה .היכבנב תעווגו תויפוס-לאב
ונוחטבו םדאה תוימצע .ול עלובי ןפ - (ו ,ג תומש) 'םיהל-אה לא טיבהמ ארי יכ וינפ השמ
ךיא :הלועו תעקוב הלאשה ,ןכ םא .ותראפת רדהו םיהל-א ןואג תמועל םילטב ימצעה
םדאה לוכי ךיא .הניכשה ינפל ,'ה ינפל הדימע איה הליפתה ?םייקתתש הליפתל רשפא
לע תונויער) ?תילאודיבידניאה ותואיצמ תא דבאל ילבמ םיהל-אה לש ותוחכונב אצמיהל
.(244 'מע ,הליפתה

תושרה יפלכ הנפומ וניא הלאשה ןמיס ,ןכא ?"םייקתתש הליפתל רשפא ךיא" :תלאשנ הלאשה
תימויק הניחבמ םאה :תלוכיה יפלכ אלא ,הבש הזועתה תמועל הליפתבש תוימיטיגלה ,ללפתהל
ריכזמ ברה (245 'מע) םירבדה ךשמהבש הדבועה ףרח .ה"בקה לש ותציחמב דומעל םדא לוכי
.ליעל רכזוה רשאמ םינוש ןאכ םינתינש הבושתהו ןורקיעה ,ללפתהל "תושר"הו "רתיה"ה ןיינע תא
רתיה אוצמלו וז הלאש ץרתל ידכ הברה הלמע הכלהה תבשחמ" יכ ,(םש) רמואו ךישממ ברה
ססובמ ןהילע ,תודהיב תוידוסי תואידיא שולש טרופ אוהו ;"ורצוי לא תשגל םדו רשבל תושרו
ךשמהב בושנ הילאש ,שדקמה תדובעו ,תובאה תליפת לש םידקתה ןה תונורחאה יתש .רתיהה
:איה ,םישימחה תונשב ברה רביד אל הילעש ,הנושארה האידיאה לבא .םירבדה
תאו תוגהה תא ושפנ יקמעמב רוצעל לוכי אוה ןיא .יתדה שיאל ינויח ךרוצ איה הליפתה
תא - רוציקב ,ותורירמו ושואי תא ,ויפוסיכו ויתוגירע תא ,תואלתהו םיטבלה תא ,םישגרה
הליפתה .ענמנה ןמ איה יגרוטילה יוטיבה תמילב .יתדה ותעדותב זונגה ברה רשועה לכ
הליפתה רמולכ .הידעלב דמעמ קיזחהל היחו הננער תויתדל רשפא יא .איה תיחרכה
.(245 'מע ,םש) הידעלב םייקתהל רשפא יאש םושמ ,איה תקדצומ

.הלאשה לש תוימיטיגלה תלילש ןאכ שי .ץורית ןאכ ןיא
.המצעלשכ הליפתל סחיה תניחבב ,ןושארה לגעמב ונקסע הכ דע
,רמואה תריצקב , המלש הירוגיטק תגציימכ הליפתה תא ןחוב ,ליעל רכזנש יפכ ,ינשה לגעמה
יהירה הליפתה ,ל"זח ירבדל .םירשקה המכב הברהב חתיפ ל"ז ברהש גשומל ןאכ סחייתא
- המגוד ,הבש "בלבש הדובעב"ו הליפתב האר ברה ,ףורצה יתכלהה רושימב ."בלבש הדובע"
.תווצמ לש םיוסמ גוסל - תטלובו תקהבומ המגוד ילואו

תובוח" ןיבל "םירביאה תבוח" ןיב "תובבלה תובוח"ב ייחב וניבר לש ותנחבא לע םינומא ונא
םדאהמ שרדנה השעמה ןיב הפיפח תמייק תוירוגטק יתש ןתואבש שיגדה ברה ."תובבלה
אלימ םדא םאו ,הצמ לוכאל איה הוצמה ,הצמ תליכאב .הוצמכ הווצמה םויק ןיבל עוציבה תעב
םדא םא ,"תובבלה תובוח" גוסמ תווצמב .הוצמה תא םייק - םישורדה םיינכטה םיאנתה רחא
םויק םושמ םגו - יזיפ השעמ ונניא םא םג - השעמ םושמ ךכב שי ,ב"ויכו הבהא ,הארי שיגרמ
.הוצמה ינכת

וניה םויקה ךא ,איהלשכ הלועפ ונתאמ תשרדנ ןהבש תווצמ תומייק ,ל"ז ברה שיגדה ,תאז תמועל
יבגל ,המגודל ,ךכ .םייוסמ ישפנ בצמבו היווחב אלא הלועפה עוציבב אל הנתומה ,"בלבש םירבד"
וניא הווצמה םויק לבא ,תומייוסמ םייח תוחרא הביתכמ םימלשה תליכא תווצמ .לגרה תחמש
תליכא תובקעב בלה ןמ הלועו תעקובה החמשה תשגרהב אלא םימלשה תליכאב אטבתמ
.(וצק-בפק םידומע ,ב"ח 'יראמ אבא רכזל םירועיש' ןייע) תולבא יבגל הזב אצויכו .םימלשה

תובוח"ל ותמדקהב .הליפתה ןיינעב האר ,יזכרמה דקומה ,"ןוהלוכד הובא" תא ,םוקמ לכמ
ןגמ"ה הלעהש תורשפאל דוגינב) "םירביאה תובוח" ןיב הליפתה תא ייחב וניבר ללוכ ,"תובבלה
תאז האר ברה .(אדירג רוהרהב הוצמה תא םיקל ןתינ היפל ,ב ק"ס ,א"ק ןמיס ח"וא ,"םהרבא
תרימאל בויחה תא סנרפל ןתינ דציכ ,תאז םע .בלב תמייקתמ ןכא "בלב הדובע"ש טושפ רבדכ
,םייוסמ טסקט תרימא ,םירבד תאצרהב ויוטיבש ,"הווצמ השעמ" שי :ותבושתו ?הפב םירבד
,תאז םע ."ךורע ןחלוש"ב םיעיפומה םיטרפה לככ ,םימייוסמ םיאנתבו םוקמב ,םייוסמ הנבמ
תועמשמ תאו ,ה"בקה ינפל ותדימעבש תועמשמה תא םדאה לש ותייווחב הנתומ "הווצמה םויק"
.ה"בקל ריבעהל ונוצרבש רסמה

שי תווצמל הבש ,המלש הירוגטק לש תינחה דוחכ אלא ,תדדוב הוצמכ אל ןאכ תשפתנ הליפתה
."בלבש הדובע"כ ,יתיווח ימינפה ןפב אוה ןמויק ךא ינוציח יוטיב
םייכרעו םייתבשחמ םיקוסיעל הליפתה ןיינע תא רשקל ידכ שי יתרכזהש ישילשה לגעמב
ךות ל"ז ברה לצא ולעש תולאש רפסמ ןנשי .ל"ז ברה לש ותבשחמבו ותיווהב םירחא םייזכרמ
םייק ,ליעל הרכזנש "הליפתה לע תונויער" לש הסמ התואב ,המגודל ,ךכ .הליפתב וקוסיע ידכ
ברה .םייחה יבחרמ לכל הכלהה תקיז וניינעש "הכלהה שיא"ב רחא עטקל ליבקמה ךורא עטק
ןחלופה םלוע ןיב קתנ םייק םדאה ייחב היפלש ,תיטסילאוטיר הסיפת דגנ םירבדב ךיראמו ביחרמ
.הכלהה לש ףיקמהו יביטרגטניאה הייפוא תשגדה ידכ ךות ,םתויללכב תוליעפה יבחרמ ןיבל
תוסחייתהל רבעמ - הליפתב תוארל שיש ,ליעל רכזנש המ עקר לע ואב הלא םירבד ,ןבומכ
איהו ,ל"ז ברה תא הברה הקיסעהש הייעבל תוסחייתהל יעבטו בחרנ רכ - תדקוממה תיתכלהה
תמועל היישעה םלוע ,ןויגיהה םלועו שגרה םלוע :וצרת םא וא ,תוינוציחהו תוימינפה ןיבש סחיה
.ךרדה ךרואל ל"ז ברה לש ויבתכ לכ ינפ לע םירוזש וז הלאשב םירבד .היווחה םלוע

עובט היהו בושח םוקמ ולצא ספתש ינש אשונל םג ברה סחייתמ ,הליפתב וקוסיע תרגסמב
,תיתרגסמו תינבמ הניחבמ ,הליפתב אוצמל ןתינ .רוביצה ןיבל דיחיה ןיבש סחיה אוהו ,ותעדותב
תוסחייתהל חונ רכ הז אשונ שמשמ ,ךכ ךותמ .רוביצה תליפת תא ןהו ,דיחיה תליפת תא ןה
דצלו ,ודבל אוהשכ ה"בקה ינפל בצייתמה ,"דדובה הנומאה שיא" ,םדאה :םינוש םיטבה ינשל
.לארשי תסנכ לש הרשבמ רשב ,המואה ,הליהקה שיא ,רתוי הלודג הליהקב רבחכ םדאה - הז
הליפתה היפל הסיפת הלועו תעקוב (ב ,דל) הנשה שארב ארמגה תוטשפמש הדבועה ףרח
יתש ןיבש ןוזיאה תא תוארל ברה הטנ ,"יקב וניאש" ימ תא איצוהל ידכ קר השורד רוביצה
ונתיווחבו ונתייווהב םיביכרמ ינש אטבמה ןוזיאכ ,רוביצה תליפתו דיחיה תליפת ,תוליפתה
.('הרות יטוקיל'ב 'אינת'ה לעב םג טקונ ובש וקה וז ,בגא) תיתדה
:לכמ רתוי ילוא ותוא דירטהש יתבשחמ אשונל דקומ הליפתב תוארל שיש ינמוד ,הזל רבעמ
םיחוסינבו ,רבדל הבריה ל"ז ברה ,עודיכ .ה"בקה לומ ותדימעו ומצעלשכ םדאה לש ודמעמ
.םיבטק ינש ןיב ענש ימכ והארו ,םירושימ ינשב םדאה לש תיטקלאיד וא הלופכ הייאר לע ,םינוש
רסח רוצי וב האר אסיג ךדיאמו ,תויתריציו חוכ ,תלוכי ,המצוע לעבכ םדאה תא האר ,אסיג דחמ
תטילפ' ל"ז רילעה םייח 'ר לע ודפסהב ,ראשה ןיב) ךכ לע רביד םעפ אל .המילב לע יולת ,םינוא
,לארשי ילודג ונחינ הב ןיחומה תולדג לע דמע ,דחא דצמ .('הכרעהו תוגה ירבד' ךותב ,'םהירפוס
דמע ינש דצמו ,הרות לש התמחלמב םימחול ,םינובו םירצוי ,םישבוכ ,םירעתסמכ םתוא ראיתו
.תיטויפ טעמכ ,תיתודלי המינ ,תומימת :ןיחומ תונטק לע

שיא" לע הסמב םדאה תויומד יתש רואיתב ןתינ ,(וילע דומעל םוקמה ןאכ אלו) ךכל בחרנ יוטיב
לש הלועפה תייארב וז הלופכ הייאר הפקתשה ,הליפתה ןיינעל סחייתהל ואובב ."דדובה הנומאה
ונא .הליפתבש "השקב"ה תמינ תא דאמ דדיח ל"ז ברה ,ליעל שגדוהש יפכ ,דחא דצמ .הליפתה
תקיז תא תוחפ אל ברה שיגדה ,ינשה דצה ןמ םלואו .ובר ינפל דבעכ ה"בקהמ םישרודו םיאב
,"םונקית ןידימת דגנכ - תוליפת" ,רוקמה תניחבמ ןה ,תאזו .ל"זח ודמע הילע ,תונברקל הליפתה
וושהש שי) ב"ויכו הנווכ ,ףוגה ןויקנ :הליפתב םישרדנה םירחאה םיאנתהו םינייפאמה תניחבמ ןהו
.(שדקמבש הדובעה םדוקש םיילגרו םיידי שודיקל הליפתה םדוקש םיידיה תליטנ תא ףא

דדיח אוה ;הזל הז םתלבקהבו םיינכטה םיטרפה תאוושהב ברה קפתסה אל ,וז הייגוסב ודמעב
ןתנ ךכל יוטיב .שממ ןברק אלא ,ןברקל המודה והשמ אל .ןברקכ המצע הליפתה תייאר תא
שרדנ םדא תינורקע הניחבמ ,"םדא ןברק" תברקה הרסאנ תישעמ הניחבמ יכ ףא יכ ושיגדהב
:תימצע הברקהב קסוע םדא ובש דמעמכ הליפתה תא האר ברה .ומצע תא בירקהל
וילעו םימשב שי חבזמ ...הניתנ לש השעמכ הליפת .הליפתה לש תרחא הניחב םג תמייק
ינפל ונתשקב ונא םיחטוש םויב םימעפ שולש .םיקידצה תומשנ תא לאכימ ךאלמה בירקמ
לע לארשי לש תימצעה הברקהה תא הצרי יכ ,ונישא תא ומכ ,ונתליפת תא הצרי יכ 'ה
יכ ןויערה לע תדסוימ הליפתה .('ןוצרב לבקת הבהאב םתליפתו לארשי ישאו') הז חבזמ
.תללוכו המלש םא יכ תיקלח הנניאש העיבתב ועבות ה"בקה אלא ומצע תושרב וניא םדאה
הלעיו ,שא ריעבי ,ותעשב קחציכ חבזמה יבג לע ומצע חיני םדאה יכ ה"בקה ץפח םיתעל
.(271 'מע ,'הכרעהו תוגה ירבד') הלוע ןברקכ

תמינמ הנוש קר איה ןיא תמייוסמ הדימב .ברה תרותב םירשקה המכב תינשנו תרזוח וז המינ
ל"רהמהש הדוקנ) םדאה תולתל יוטיב הליפתב האר אוה ,דחמ .הל תדגונמ ףא אלא השקבה
עגרל ךא קתניי םא .םינוא רסחו יולת םדאה ;("הדובע" גשומה זכרמב תדמוע התוא האר
,בק םילהת) "וחיש ךפשי 'ה ינפלו ףטעי יכ ינעל הליפת" .לופייו דמעמ קיזחי אל ,ה"בקהמ
ה"בקה ינפל ןנחתמ םדאה .(חי ,םש) "םתליפת תא הזב אלו רערעה תלפת לא הנפ" ;(א
לכוי אל הליפתה אלמלאש םדאה אוה שיגרמ .בל ןורבש לש הקעזב ,תויספא תשוחת ךותמ
.דמעמ קיזחהל

.ן"במרהו ם"במרה תקולחמל ברה סחייתה ,ג"כשת תנשב "םינברה תסנכ" ינפב רסמש רועישב
הליפת תוצמ תמייק םא ן"במרה יפל וליאו ,אתיירואדמ איה םוי לכב הליפתה תוצמ ם"במרה יפל
תא םיכסמ ם"במרה ,ןורקיעבש התיה ברה לש תזעונה ותרעה .הרצ תעב קר יהירה ,אתיירואדמ
הרצב יוצמ םדאה יכ רובס ם"במרהש אלא ,"הרצ תעב" קר תבייחתמ ןכא הליפתה .ן"במרה
,םדאה יוצמ ובש בצממ הלודג הרצ ךל ןיאו ,עגרל ףא דמעמ קיזחי אל - ה"בקה אלמלא .תדמתמ
םיימש ימחרל אוה קוקזו םוי ידמ רבשמב יורש םדאהש ,ןאכמ .ה"בקהמ קתנב ,הלילחו סח
.ה"בקה םע רשקלו

םישדק תברקהב חתפמה גשומ .ןיטולחל הנוש בצמה ,תאז תמועל ,םישדקו ןברק לש םלועב
,םידדוב םיגירחל טרפ .רוביצה לש תולעבו ,דיחיה לש תולעב ."תולעב"ה אוה תונברק תאבהבו
אוה ןברק בירקמכ םדאה ."תולעב" ןברקב שי דימת ,(ד"מ ד"פ םילקש) "חבזמה ץיק" תמגוד
,חוכה לעב והירה ללפתמה .הליפתב םולגה ןברקב ךכו ,חמוצהו יחה ןמ ותאבהב ךכ ."םילעב"ה
לוכיש ימל תינפומ תתל השירדה .וז ותולעב חוכמ אוה ךורב שודקל ומצע תא בירקהל לוכיה
.תתל
- לוכי אוה ןכש - שרדנ םדאה ,דחא דצמ .תבכרומ אופא איה ברה לש ותבשחמב הליפתה תייאר
קפתסה אל ל"ז ברה ,תאז םע .חוכ רסחו שלח ,המילב לע יולת ולוכ לכ ,ךדיאמ .בירקהלו תתל
,ילאטוט ןברק םדאהמ תשרודהו תעבותה ,הניתנל יוטיב הליפתה תויה ףרח יכ שיגדה אוה .ךכב
טוחכ רבוע הז ביטומ .הנמיה הלעמל ןיאש הלבקלו הייכזל רוקמ םג הניה ,ימצע ןדבא ידכ דע
ידיימ רשוא החיטבמ הניא תודהיהש ךכ לע רביד םעפ אל .ברה לש ותיווהבו ותבישחב ינשה
"הרצק" - וז "הכורא" ךרד ,םרב .העיבתו השירד אלא ,"שפנה תוולש" םושמ ןאכ ןיא .םדאל
רשואה תארשה הפוס ךא ,תויטסילמיסקמ תויביטמיטלוא תושירדו תועיבתב תישאר .איה
.יתימאה

אצומ הליפתה תועצמאבש ךכ לע רבדמ ברה הרות דומלתו הליפת ,הלואג ןיינעב הקסעש הסמב
לש ובילשכ ,'ה ינפל הדימעכ ןאכ העיפומ הליפתה .יתימאה "ינא"ה והימ הלגמו ומצע תא םדאה
ומצעל ררבל ,ובל תונופצ תא תולגל םדאה ךירצ וז העשב .אוה ךורב שודקה ינפל ףושח םדאה
,ראווצ דע עוקש אוה םהבש הלא קר אל .ללפתהל אוה שקבמ םהילע םייתמאה ויכרצ םהמ
רשוא קינעמה דקומב אצמנ המ .שקבתמ המו ונממ שרדנ המ .ףאוש אוה םהילאש הלא אלא
.ומצע תא םדאה אצומ ,ךכ ךותמ .היפירפה ילושב אצמנ המו ,םייחל תועמשמו

אצמש ינפמ אלא ,תולגתהו תימינפ הנחבה לש ךילהת ךותמ קר אל ומצע תא אצומ םדאה ,םצעב
םיעבונ ימינפה רשואהו םייתימאה םייחה .ומע רשקתמו ותוא חקול ה"בקה .אוה ךורב שודקה תא
- םדאה - ומצע הז ןברק ךא ,םדאה ןמ הברה העבותב ,ןברקב תחתופ הליפתה .וז הקיז ךותמ
תולעתהל עדוי ןכא םדאהו הדימב .הליפתה ןמ םיינפח אולמ לבקמ ופוג אוה ,תתל שרדנה
קר אל רבד לש ופוסב הכזי ,הניתנה םע השקבה תא הב רזשלו בלשל ,הליפתה תשירדל
תועמשמבו המרב ותוימצע יוליגל אלא ,אוה ךורב שודקה ינפל שרפש תושקב ןתוא תמשגהל
"םויה םכלוכ םייח ,םכיהל-א 'הב םיקבדה םתאו" לש תוקבדו תולעתה התוא ךותמ ,תרחא
.(ד ,ד םירבד)

ינפמ ,הייוצחה שפנה תוינש לש היווה תמייק הליחתב .ילסקודרפו יטקלאיד והשמ ןאכ שי ,ןכא
השקבו הניתנ ידכ ךות ,'ה ינפל הדימעהו הליפתה ךותמ .ללככ םדאה לש אצומה תדוקנ וזש
ןוביר םע רשקל ןהו תישיא החימצל ןה הליפתה תועצמאב הכוזו ,הלעתמו םדאה הלוע ,דחאכ
עטק טוטיצב םייסנ ;הדימעה תליפת הנבמל סחיב ברה תנשמב יוטיב לביק הז ןיינע .םימלועה
:וז הדוקנב ןדה
.םיהל-אה לא דבועה לש הנושארה השיגה ,תובא תכרבל םירזוח ונא הליפתה לש הפוסב
ןכ םא .הפוס דעו היווהה ףוסמ םרוז ובוט .םימוחת םניא וידסח .םלוע יהל-אב בר ונוחטב
תפלועמ תואיצמה לכ יכ םיעדוי ונאו ,םלוע אלמ ודובכ ,יחכונ לכ אוה .יכותב ןכוש םיהל-אה
!םיהל-אה תנתמ אל םא רשוע והמ !ףוס ןיאה ינפ תראה אל םא םויק אוה המ .תויפוס-לאב
תוקפרתהו וב תוקיבד אל םא - םישקבמ ונא המ תא ,םיעגעגתמ ונא המל ,םיצור ונא המ
אוה ,התוימינפב ןיבו הל הצוחמ ןיב היווהל קקדזמה םלועה יהל-א ,םהרבא יהל-א .וילע
ןח םייח ,הכרבו הבוט םולש םיש" :רמואו ליחתמ םדאהו .הבוטהו הכרבהו םולשה ל-א
הבהאמ םירוכרכהו םילוגלגה לכ ירחא ,רמולכ ."ךמע לארשי לכ לעו ונילע ,םימחרו דסחו
הארמההו םיעוגעגה ימורממ השילגה ירחא ,םדאה לש ודי תלזאו דחפ תויווחל דסחו
,הברקהה ירחא ,תימצעה האיצמהו תוספאתהה ירחא ,ארומהו הלהבה קמועל
,הנידעה היווחה םעפה דוע האב - תואיצמל הבישהו ,דקומה לא תולעתההו תודקעתהה
ץבור ללפתמה .םיחטבמ תונכשמכו ןנאש הוונכ עיפומ םיהל-א - החטבו ליג תדופר
רשואה תא הל תאצומ העוסשהו הפורטה ושפנ .ויבא לע ןבכ וינפל אטחתמ ,אשד תואנב
החמשה תוצבצבמ םמוקמב ;ארונה דוסה ףלוח ,הדרחה תמלענ ,דחפה חכשנ .הוולשהו
,וילע קרפתמ ,וילא סנ אלא ,םיהל-אה ינפמ חרוב םדאה ןיא .היווהה רוקמ לא הגירחהו
לש ותכרב תלזונ לכה לע .טקשהו החונמ תוולש ףוטע לכה .הניכשה לש הקיחב בשויו
ןמ עפושה תורקי רואב ראומ םלועה .ןומרח רה לע לטכ ה"בקה לש ודסח דרויו ,ףוסניאה
.(271 'מע ,'הליפתה לע תונויער') ףוס-לאה

ןוגכ 'תי ומש לוליח שיש םוקמב יכ ,הובג ךרוצ קר היהתש הכירצ הנווכה תילכת םנמא
חיש ךופשלו שקבל םיבייוחמ .םינועמו םיכומ המהו הלא 'ה םע רומאב ,לארשי ללכ תרצ
לוליח ןיא םא ףא ורעצ לע דיחיה םגו .השעי ומש ןעמל ךאו .'תי ומש לוליח לע ש"תי וינפל
םדאהש ןמזב הלעמ לש רעצה לדוג לע ךרבתי וינפל שקבל ןכ םג םוקמ שי ,רבדב םשה
םדאהש ןמזב ריאמ יבר רמא ןירדהנסד ו"פ הנשמב ל"ז םרמאמכ .הטמל רעצב יורש
תיזחבו ,ב"פ ר"ומשב ורמאו ,יעורזמ ינלק ישארמ ינלק תרמוא ןושלה המ הניכש רעטצמ
ןכ .שיגרמ וריבח ושארב דחא שח םא וללה םימואתה המ 'וג יתמת ...הנשי ינא קוספב
לש איה לארשיל האבש העושי לכ ירחא פ"ס אמוחנתבו .הרצב יכנא ומע ה"בקה רמא
('ב רעש םייחה שפנ ,ןי'זולוומ םייח 'ר) .'וגו הרצב יכנא ומע רמאנש ה"בקה