"יללכה שידק"ה בויח
האושב םיפסנה רכזל

שרוכט .פ .כ ברה

ט"כשת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
רובצה תרצב תופתתשה
המואה לבאל ןורכז ימי תעיבק
שידקה תרימאב בויחה
תמא לש דסח תולימג
םתריטפ ךיראת עודי וניא םא ,וירוה רכזל "שידק" תרימא

האוש ,שידק :חתפמ תולימ

לע "שידק" -ה תרימאב אוה םג ביוחמה ,האושב ופסנש םיבורק ול ןיאש ימ :הלאש
?םהילע שידק רמול בייח ויבורק ופסנש ימ קר אמש וא ,םישודקה
תועומש לש ארמוחה ףקיה לע םדוקמ דומענ ,"יללכה שידקה" לש וביט ריהבהל ידכ :הבושת
.האוש םיארוק ונאש ,הזלה רובצה ןוסאב תוערה

 


ארמגבו .תוערה תועומש לע ערקה ,םיחאתמ םניאש םיערקה ןיב ןינומ (ו"כ ףד) ק"ומ תכסמב
ומוציו וכביו ודפסיו ,ותא רשא םישנאה לכ םגו םערקיו וידגבב דוד קזחיו" ביתכד ?ןלנמ :םש
('א ,'ב לאומש) "ברחב ולפנ יכ לארשי תיב לעו 'ה םע לעו ונב ןתנוהי לעו לואש לע ברעה דע
רסירת אכלמ רובש לטק ,לאומשל היל ורמא אהו ,תוערה תועומשא ןניערק ימו :'מגה תלאושו
השעמכו רובצ בורב אלא ורמא אל ,'מגה תצרתמו ?ערק אלו ירסיק תנידמב יאדוהי יפלא
תוערה תועומש" :בתוכ ףסוי-יקומנהו .ןתנוהיו לואשב היהש השעמכו :י"שריפו .היהש
ע"שבו ,"יבשב וכלהש וא ,ןתנוהיו לואש תומב היהש השעמכ וגרהנש רובצ בור לע ועמשש
ועמשו המחלמל רובצה בור וצבקנש ןוגכ תוערה תועומש לע ןיערוק" :(ו"ל ,מ"ש 'יס ד"וי)
םא ןידה אוהו" :א"מרה ףיסומו ,"םהמ טועימה אלא וגרהנ אל 'יפאו ,םהיביוא ינפל ופגינש
וא ולפנש ,רובצה בורב אקוד איה ,העירק תבייחמה העומשש םיאור ונא הז יפל ."יבשב וכלה
.ובשנש

,םוקמ לכבש לארשי תיבמ יללכה רובצה בורב אקוד ןאכ רבודמה ןיאש ,ארבתסמ ד"נעל לבא
:קר רמאנש ,המחלמב זא ףגינ ילארשיה רובצה בורש רמול ללכ הארנ אל לואש תמחלמב םגש
"עובלגה רהב םיללח ולפיו םיתשלפ ינפמ לארשי ישנא וסוניו ,לארשיב םימחלנ םיתשלפו"
רבעב רשאו קמעה רבעב רשא לארשי ישנא ואריו" :'ז קוספב ןלהלו (א ,א"ל ,'א לאומש)
םיתשלפ ואוביו וסוניו םירעה תא ובזעיו ,וינבו לואש ותמ יכו ,לארשי ישנא וסנ יכ ןדריה
,רפסה ירע תא וריקפהו ,הנידמה ךותל טלמנ רפסה תוזוחמ בור :רמולכ ,"ןהב ובשיו
כ"יפעאו ,רובצהמ קלח אלא המחלמב ףגינ אלש ,אופא הארנ .ןהב ובשייתהו ואב םיתשלפהו
המחלמב הרבשנש איה ,לואש תכלממ זא התיהש רובצה תנעשמש םושמ ,רובצ בורכ ןודינ
,רובצה תוששואתה םיאצומ ונא ,הז השעמל ךומסב ירהש ,ונירבדל קהבומ ןמיסו .איהה
,'ב לאומש) לארשי לכ לע םינחמב תשוב שיא י"ע םגו ,ןורבחב ךלמה דוד י"ע הכלממ המקוהו
לקשמה אלש דמלנ ןאכמו ,ועגפנ הלשממהו תוכלמה קר ,ףגינ רובצה בור אלש הנימ עמש ('ב
.לארשי תיב לכ לש ןינמ בור תומכב וניאש ףא ,יתוכיאה חכה אלא ,עבוק רובצב יתומכה

ול שי ,לארשי תיב ללכ יזכרמה חכה היהש ,הפוריא תודהיב הווהתנש םויאה ןברוחה ,הז יפל
רמאנכ ,םוצו דפסהב העירקב בייח עמושהש ,תוערה תועומש לש ןידה רמוח לכ הכלהה יפל
.ליעל

לבאתהל בייחש ,םחורי וניבר םשב מ"דהו י"בה ירבד תובקעב שדיח (ב"נ ק"ס םש) ך"שהו
עדונ" לעב ןואגה המתו .ערקה תא תוחאל לוכי תרחמלד שרפמו ,םויה לכ העומשה םויב
ותעדלו ,םיחאתמ םניא םיערקה ולאש (מ"ש 'יס ףוס) ע"שב םגו 'מגב שרופמ ירהש ,"הדוהיב
.תוחאל אל לבא ,תרחמל םחורי וניבר ריתה לולשל קרו ,הזה ערקה תא תוחאל דעל רוסאל שי

לע רובצה לכ םע דחי ןוסאל בורק ערקש ימ םנמאד ,בשייל שי ,ותרות ןואג תליחמב ,ד"עלו
אוה םא לבא ,םתוימה רובצה ךותב לבא אוה יכ ,םלועל תוחאל יאשר וניא ,הערה העומשה
הז ןודנב ,םדוק ןינעהמ ועמש רבכ רובצה בורש חינהל שיש ןפואב ,רתוי רחואמ ךיראתב עמוש
ותעומש םויבש ותרבס ך"שה רמוא הזבו ,םיברה לש םתרצב ףתתשהלו דיחיכ עורקל בייח
.ק"ודו ,תוחאל וליפא לוכי תרחמל לבא ,לבאתמ דבלב

דבוכהו תרתוכה תלוג התיה איהש תעדל חכונ ,הילודגו הפוריא תודהי תא ריכהש ימ הנהו
ראשו ,הדועתלו הרותל ונמעב רבד לכל הנפ הנממו דתי הנממ ,הנמזב לארשי תיב לש ינחורה
כ"ע .הפוריא לש לודגה ידוהיה זכרמה ךותמ ואציש םיצולח קר ויה םלועב בושיה תומוקמ
,לואש תכלממ לש הנברוח ומכ לארשי תיב ןברוח רדגב אוה הפוריא תודהי ןברוחש הארנ
ימו ,םיחאתמ יתלב םיערק םיערוקש ןוסאה תעשב תוערה תועומש לש ןידה ול שיו .ל"נכ
.רכזנה ך"שה לש וקספכ ,החאמ תרחמלו ערוק ,עומשל קיפסה רבכ רובצהש ירחא עמשש

רובצה תרצב תופתתשה .ב
ןמזב ר"ת :(אי תינעת) םרמאמ האר ,רובצה רעצב דחא לכ תופתתשהב דאמ וגילפה ל"זח
םע םדא רעצי אלא 'וכו תרשה יכאלמ ינש םיאב ,םהמ דחא שריפו רעצב ןיורש לארשיש
ןבא וחקיו םידבכ השמ ידיו" :רמאנש רובצה םע ומצע רעיצש וניבר השמב וניצמ ןכש ,רובצה
ןובער תנשב ומצע םדא ביערהל הוצמ :(ד"ס ,ד"עקת 'יס ח"וא) ע"ושבו ."'וגו ויתחת ומישיו
.'וכו "ןתמחנב האור וניא ,רובצה ןמ שרופה לכו" ('ה ףיעס) םשו ,'וכו

רובצה םע ףתתשהל םדא בייוחמ המצע הרצה תעשב קר אלש ,הארנ םירומאה םירבדה יפ לע
לש םהיתומשנ רכזל עבק רובצהש ,ןורכזו תודחייתה ימיב םג אלא ,םמע דחי רעטצהלו
.םרעצו םלבאב ףתתשהל בויחה וילעו ,רובצהמ שורפל רוסא ,םינועמה

:ל"זו ,ןירדהנסב קלח שארב "לארשי תראפת" לעב ןואגה ירבדמ טטצל םג יאדכ הז ןודינב
ןיבנ הז לכמו ."םתרצב וא םתבוטל םהמע ףתתשמ ונניאש קר ,הריבע םוש השע אלש ימ ףא"
םויו יללכה שידקה םויב קלח לוטילמ שורפל ןיאו ,ומצעל לקהל הלילח יאשר םדא םוש ןיאש
.הפוריא תודהי לש הנברוחלו םישודקל ןורכז ימיכ ועבקנש ,האושה

המואה לבאל ןורכז ימי תעיבק .ג
תעברא ומכ ,ימואל לבא יעוריאל םייללכ ןורכז ימי ועבקש םיאצומ ונא ,'מגבו ך"נתב הנהו
לארשי לכש םימי שי" :(ה"ה תוינעת תוכלהמ ה"פ) ם"במרה לש בהזה ונושלכ ,דועו תומוצה
בושנ ולא םירבד ןורכזבש ,'וכו תובבלה ררועל ידכ ,םהב ועראש תורצה ינפמ ,םהב םינעתמ
יוטיב ידיל אב יתחפשמ לבאב דיחי לש רעצ 'יפאש םיאור ונא ןכ ומכ .ש"ייע 'וכו ביטהל
ןינעב רבודמה םאש המכו המכ תחא לע ,ויתוכלה לכל (טייצראי) הנש ידמ ןורכז םוי תעיבקב
.םחיצנהלו םירוהטהו םישודקה לש םהיתונורכז תא תולעהל םיכירצש ,לארשי ללכ לש

שי ףאו ,החמש לש רבד לכמ םישרפנ (טייצראי) ןורכזה לש םויה ותואבש ,תוכלהה תובקעבו
םירפא וניבר ןואגה םשב ספדנש המ ,ד"וי ע"וש לש תוליבא 'לה ףוסב האר) וב םוצל םיגהונש
לש םדובכו םרכז תא חיצנהל דחוימ ןורכז םוי עובקל שי יאדוובש ירה ,(ל"צז תוילגרמ ןמלז
ךירצ לארשי תיב לכו ,ל"חר םייגרטו םימויא םיכרדב ופסנש וניחאמ םינוילימה תשש
.םהילע לבאתהל

שידקה תרימאב בויחה .ד
שיגרהלו רובצה םע ףתתשהל ביוחמ דיחי לכש ומכש ,וילאמ ןבומה רבדכ חכומ אליממ
לודג וכרעש שידקב וניצמ .םתמשנו םחורל המ רבד תושעל דיחי לכ ביוחמ ןכ ,םרעצב
םדא לכ ביוחמ ןכ ,(א"מרב ,'ד ףיעס ו"עש 'יס ד"וי) םיבורקה לעו םירוהה לע וב םיביוחמו
ע"ושב א"מרה הרוהש המ הארו אצו .לארשי תיב ללכ לש תוברה תומשנה תרהטב ףיסוהל
ימ רמאי ,תסנכה תיבב םותי ןיא םא םג ,"ונילע" רחא םותי שידקש (ב"ס ,ב"לק 'יס ח"וא)
."לארשי יתמ לכ דעב" :(ו"עש 'יס) ד"ויב םג ךכ לע רזוחו ,אמלעד םיתמ לע םאו בא ול ןיאש

שידק וב רמאיש הנשב םוי ול רחביש ,ומאו ויבא תתימ םוי חכשש ימש איה הכלהש רחאמו
תונברה"ו .(ב"לק 'יס ח"ואב ,"הרורב הנשמ" לעבל "הכלה רואב"ב ןייע) םהיתומשנ יוליעל
אוהש (א" :םימעט המכמ ,"יללכ שידק" םויל תבטב ירישע ,רמה םויה תא הרחב "תישארה
תורצה לכו ,ןושאר תיב ןברוחב המוחה לא לבב ךלמ ךמס ובש םוי ,תורצה ולחה ובש םויה
ץפחש ימ לכו ,המה םירצק תבט ימי (ב .רמ ךשמה ותואמ אוה לכה ,ונתמואל ורקש תואלתהו
לוכי "ומאו ויבא תמש םויב תונעתהל הוצמ" (ו"עש ד"וי) הכלהה יפכ ןורכזה םויב תונעתהל
ןיאש ימ ףאש ןבומ ךכיפל ,אוה תינעת םוי הכו הכ ןיב ירה תבטב ירישעו ,תאז תושעל תולקב
רובע לדתשהל וילע ,רובצה לש םרעצב ףתתשמ תרותב קר ,האושב ופסנש םיבורק ול
אוהש טרפבו ,עבקנש םויב הנעתי לוכי םאו ,םהילע "שידק" רמולו םיללחה לש םהיתומשנ
.הכו הכ ןיב רובצ תינעת

םיקוקז םניא םשה תשודק לע וגרהנש םישודקהש םינעוטה םיעוטה בלמ איצוהל יל שיו
ע"ושב קספנש המ יפל ,רקיע לכ םוניהג ינפ םיאור ןניא הלאש ןויכ ,םהירחא שידק תרימאל
תחא לע ,ש"ייע ז"וטה םש ריבסמה יפכו ,ותגירהב רפכתמ (רמומ 'יפא) גרהנש ימש (ועש ס"ס)
ללכ וכרטצי אלש םתתימ םהל ליעותש ,דבלב םתודהי רובע וגרהנש בל ירוהט המכו המכ
.שידקל וליפא

םיקוקז םירומג םיקידצ וליפאש ,אידהל ראובמ םישודקה םירפסב יכ ,רומג שוביש הז לבא
שידקה שמ אל םלועמו ,שידקה םהל ץוחנו אגרדל אגרדמ םתולעהל םינווגמו םינוש םינוקתל
.םשה שודיק לע גרהנו ןוילע שודק היה ויבאש ימ לע םג ,לארשי תיבמ

הז המימת הנש אוה םונהיגה טפשמש פ"עא ,ב"י אלו שדוח א"י קר שידק םירמואש המו
,ןיעה תיארמל םעט אוהו (םש ע"שב ראובמכ) "םיעשר" םתושעל אלש םאו בא דוביכ םושמ
לבא ,םונהיגב םינכוש המה וליאכ ,תומשנה תא בוח ףכל ןודי אל שידקה תא עמושהש ידכ
םתולעהלו שידקה תרימאב ךישמהל םוקמ שיש ,ל"ז י"ראה ירבד םיעודי אנידד ארקיעמ
החונמ םהל ןיא ח"ת (ב"ע ד"ס) תוכרב 'סמ ףוסב ל"זח ירבד םיעודיו .ח"בי דע אגרדל אגרדמ
םיטושפ םה םירבדה הלא לכו ,הגרדל הגרדמ םילוע םהש יפל ,אבה םלועב אלו הזה םלועב אל
.םינבומו

'מגב ורמא ירהש ,רובצה םע םישידקה תרימאב ףתתשהל בייח התבסבש הדוקנ דוע שיו
געול" םושמ רבוע והוולמ וניאו תמ האורה לכ ,י"ר רמא הבחר רמא :(א"ע ח"י ףד) תוכרב
'ה הולמ" :רמוא בותכה וילע יסא ר"א ?ורכש המ והולה םאו (ז"י ילשמ) "והשוע ףרח שרל
'יס ד"וי) ע"ושב הכלהל וקספ ןכו ,(ד"י ילשמ) "ןויבא ןנוח ודבכמו" (ט"י ילשמ) "לד ןנוח
תוחפלו ,אוה יודינ רבו ,שרל געול םושמ רבוע והולמ וניאו תמה תא האורה :(ג"ס ,א"סש
רשאכ ,רומא הזש (םש) הבושת יחתפב אבוה ,"והילא די" תבושתבו .ל"כע ,תומא עברא ונוולי
ד"וי) ע"ושב הארו ,ורבק דע ותוולל ךירצש אטישפ ,וכרצ לכ ול ןיאב לבא ,וכרצ לכ תמל שי
אהיש דע והוולמ וניאו תמ האורה לכש ,הכאלמב ןירוסא ריעה ינב לכ ריעב תמ :(א"ס ,ג"מש
ןיאש םידיחי םנשי םא ,שידק םירמוא רובצה לכש ןויכ ז"יפלו .כ"ע ,אוה ידנ רב ,וכרצ לכ ול
.הז רוסיא רמוחל שושחל םיכירצו ,םיתמל םיזב וליאכו שרל געול תניחבב םה שידק םירמוא

תמא לש דסח תולימג .ה
םידסח תולימג תווצמב ושרש ,הזה ללכב שידק תרימאו םיתמב לופיטב הווצמה דוסי הנהו
םילוח רקבל םהירבד לש השע תוצמ :בתוכ ('א הכלה ,ד"יפ לבא 'לה) ם"במרהו ,תיללכה
תולימג םה הלאו ,'וכו דופסל וינפל תכללו ףתכה לע תאשל ,'וכו תמה איצוהלו םילבא םחנלו
ךערל תבהאו" ללכב ןה ירה - םהירבדמ ולא תווצמ לכש פ"עאו ,רועש םהל ןיאש ופוגב םידסח
הרותב ךיחאל םתוא התא השע ,םירחא םתוא ךל ושעיש הצור התאש םירבדה לכ ,"ךומכ
תמה לע דיפסהל הלודג הוצמ :בתוכה (א 'יעס ,מ"דש 'יס ד"וי) ע"ושב הארו .כ"ע ,תווצמבו
.דועו ,תמה ךרוצל הרות דומלת ןילטבמ :(א 'יעס ,א"סש) ד"ויב ןכו .יוארכ

ד"וי) ע"שב קספנש יפכ הטמה יאשונ ינפמ דומעל הוצמ ירהש ,ח"מג תווצמ הלודג המכ הארו
,ומע ןיקסועה ינפמ שוריפ ,וינפמ דומעל ךירצ :ל"הזב בתכ (ב"קס םש) ז"טהו (ד 'יעס ,א"סש
ימייק אל ,אתימ ימקמ ימייקד ןיליא :ימלשוריה םשב רוטב אוה ןכו .םידסח ילמוג םהש
.'וכו ,דסח ןילמוגד ןיליא ימקמ אלא ,אתימ ימקמ

תנווכד הארנ ד"נעלו :ל"הזב בתכו ז"טה לע קלוח (א 'יעס ,א"סש ד"וי) ןחלושה ךורעב ,ארביא
ימייק אל ,ושוריפ יכה 'וכו אלא ימייק אל רמאד אהו ,דומעל שי םיולמה ינפמ םגד ימלשוריה
'יס הלימ 'ה ד"וי) ףסוי יכרבב א"דיח ןואגהו .ל"כע םיולמה ינפמ םג אלא דבלב תמה ינפמ
.ימלשוריהמ עמתשמ ךכד שרפמו ז"טה ירבד קזיח (ב"קס ה"סר

ךערל תבהאו" תוצמב םשרש וללה םינינעש ליעל רכזנש ם"במרה ש"מכ רורב ,ןפוא לכב
:(ב"ע ט"מ הכוס) 'מגב ךכל תשרופמ אתכמסא יתאצמו .ח"מג לש הוצמה רוקמ איהש ,"ךומכ
םע םיביטמש הבוטהש ירה ,םיתמל ןיבו םייחל ןיב ח"מג ,ונוממב ןיבו ופוגב ןיב ח"מג
ה"דב י"שרו ,"ךומכ ךערל תבהאו" תוצמב הרוקמש ,תיללכה ח"מג תוצמל ךייש םירטפנה
"ךרדב וריבח הולמ ,ןתח חמשמ ,ורבוק ,ואשונ ,תמל דיפסמ ןוגכ" :שרפמ םידסח תולימג
םג עודיו ,םייחל וז הוצמ ריבעמ כ"חא קרו ,םיתמב אקוד ח"מג תוצמב ליחתמ ירה ,ל"כע
אוה הז :רמולכ ,"רכש םולשתל הפצמ וניאש ,תמא לש דסח" :יחיו תשרפ שיר שמוחל ושוריפ
םישועו ,הרומת ונממ לבקל ישיא בושיח םוש ןיאש ןויכ ,םירטפנה םע םישועש יתימאה דסחה
רובע וליפא שידק תרימא ךרע תרקי לדוגב ןנובתהל הזב ידו ,דסח תישע תוצמ םשל קרו ךא
.החפשמ בורק ונניאש רטפנ

,םיתמה םע דסח תיישעמ ענמהל ,רתאו רתא לכב יד לארשימ שיא םושל ןיאש ,ונל רורב ןכלו
.םהיתומשנ יוליעו םיתמה ןורכזל שידק תרימאב ףתתשהל וילעו

 םתריטפ ךיראת עודי וניא םא ,וירוה רכזל "שידק" תרימא
תריטפ יכיראת םיעדוי םניא תונוש תוביס ילגרלש םישנא י"ע תובר םימעפ יתלאשנ :הלאש
?(טייצראי) ןורכזה םויל סחיב גוהנל םהילע ךיא ,םהירוה
,ח"סקת ןמיס) ח"וא א"גמבו מ"טמ 'סב אבוהו ל"שרהמה ןתנ וז הלאשל הבושת :הבושת
הלבקה אצמל שי יתעדל ,ןורכזה םוי ךיראתכ ותוא רומשיו הנשב דחא םוי ול רוחביש (כ ק"ס
לח יתמיא ונממ םלענ רבדמב ותועת לגרל םאבש ,תבשה םוי ןינעל ל"זח ורמאש המ םע ,ןודנל
ןמיס ח"וא) ע"ושב הכלהל םג אבוהו :(ט"ס תבש) םימי השש הנומו דחא םוי רמשמ תבש םוי
ובל לא ןתנ םוימ םימי העבש הנומ ,תבש אוה יתמ עדוי וניאו רבדמב ךלוהה" :(א 'יעס מ"דש
."'וכו הלדבהו שודיקב יעיבשה שדקמו ,ותחכש

לכ תישעו דובעת םימי תשש" :קוספה שוריפב ,א"רגה לש תדדוחמה ותרמא הזב ןייצל יאדכו
"לכ" קויד ,וז הכלה י"פע ,"הכאלמ לכ השעת אל ,ךיקלא 'הל תבש יעיבשה םויו ךתכאלמ
דובעת םימי תשש יזא ושדקל תבשה םוי תא ורכזת םאד ,הכאלמ "לכ" השעת אל ,ךתכאלמ
חכושש ותואכ אלו הכאלמ לכב םימיה תששב רתומ היהת רמולכ ,ךתכאלמ "לכ" תישעו
,תיתימאה תבשה אוה םוי לכב אמש ששחמ ,םוי לכב ושפנ חוקפ ידכ קר רתומש תבש יתמיא
אל" :םייקל לכות יעיבשה םויבו ,תבש החודש שפנ חוקיפ יניינעב קר רתומו הכאלמב רוסאש
ותוא יכרצל תנכה רבכ יכ ,םוי ותואב ךשפנ חוקפ לע תבש ללחל ךרטצת אל "הכאלמ לכ השעת
.(והילא לוק) .לוח םוי אוהש ךל רורב היהש וינפלמ םוי

,ירמגל השדח ארבס הלעה ,ז"שת ןויסמ "קסופה" תרבוחב ל"ז קסופ ללה 'ר ברה הנהו
"שדוחל שדוחמו םויל םוימ םהיתונש אלממ ה"בקהש" :םיקידצ לע ל"זח רמאמל םאתהב
וילע ,םירומג םיקידצ וירוהב תוארל בייח םדא לכש ןויכו (ח"ל ןישודקו ,א"י הנשה שאר)
םוי אוה - םתאירב םויב ורטפנו ,שדחל שדחמו םויל םוימ םהיתונש אלימ ה"בקהש תולתל
תוארל בייח יאדווב ,םשה שודיק לע וגרהנ םירוהה םא דחוימבו ,ול עודי יאדוובש םתדלוה
וטנורוטמ רדלפ הילדג 'ר ג"הרה וירחא קיזחה הרחהו .םהיתונש יולימל וכזש םישודק םהב
.(שידק תכרעמ ,'א ךרכ) "ןורושי ידוסי" ורפסב

ואיבה םינורחאה לכש ל"שרהמ ירבד תא דגונש דבלב וז אל ,ותרבס לבקל השק ד"נעל םלוא
,םימלשומ םיקידצו רודה ילודגל םירוהה תא קיזחהל רזומ רבד םג הז אלא ,השעמל הכלה
לע רמול בויחה םגו ,ןוקת דוע םיקוקז המהש ,הארמ שידקה םתרימא לש ןורקעה םצע ירהו
ףיעס מ"ר 'יס) ד"וי ע"שבו ,('ל ןישודיק) ארמגב ראבתנש יפכ ,"םבכשמ תרפכ ינירה" םירוהה
ל"ז קסופ ברה ףיסוהש המו .ךכ לע הארמ - "ושפנ לע אבל יוארה ער לכ אבי ילע" :י"שריפו (ט
ירישעה םוי תא תישארה תונברה העבק רבכ הז לע ירה ,םשה שודיק לע וגרהנש הלא לע
.הנושארה הבושתב הזב ונכראהש ומכו ,יללכה שידקה םויל תבטב

תעשב קר ירה ,םהילע הרפיכ הגירההש םיחינמ םאש ,ומצע תא דגונ הזה ןויערה םצע ,ללכבו
?םהייח תשודק לע יאנת אוהש ,םהיתונש יולמל וכז ןכיהמו ,םתרפכ האב םתתימ

שיש םושמ ,רשפאה לככ תרחואמ רתוי הפוקת םייח ויה םירוההש ,תולתל יוארה ןמ יתעדל
הלוח וא ןקז וחינהו טג איבמה :(א"ע ח"כ ןיטיג) טגה לכ קרפב ןנתד ומכו ,םייח תקזח ןאכ
,הלוחו תורובגל עיגה אלש אלא ונש אל אבר רמא :םש 'מגבו ,םייק אוהש הקזחב ול ןתונ
ףאש ירה .אל - התימל ןיססוג בורש ,ססוגו תורובגל עיגהש ןקז לבא ,םייחל םילוח בורש
.יח תקזחב ותוא םידימעמש רבדה טושפ תורובגל עיגה אל םא ןקזבו הלוחב

אמינ ימנ לגה חקפמ ,י"רל המית :םיבתוכ (היהש ה"ד ,א"ע א"צ) םיחספב תופסות ירה ,םלוא
לכש ,תמ היה ותלחתמש רמימל ןל תיא ,תמ ואצמש ןויכד ,רמול שיו ?חקפל ליחתהשכ הוה יח
םיאצומ רבכ םאש ,קלחל שיש ,איה תופסותה תרבסש ירה .ל"כע ,ןתאיצמ תעשכ תואמוטה
תויהל לוכי םא לבא ,יח תקזח לע ותוא םידימעמ אלו ,תמ היה ערפמל ןנירמא ,תמ ותוא
רורבש ,ד"דנב ךכיפלו ,ל"נה ןיטיגב ןנתדכ ,יח תקזחב ותוא םידימעמ זא ,יח אוה ןיידעש
ילבמ הצריש םוי הזיא רוחבל לוכיו ,םדוק דוע ותמש ןודל שי ירה ,םייחב םניא ולש םירוההש
.ןרמאדכ ,יח תקזח םעטמ ךיראתה תא רחאל

םירמוא םינש :(ב ףיעס ז"צש 'יס ד"וי) ע"ושב ,יברבר ילשאב אילת הז רבדש יתיארו יתבש
היתקזחא היל ןנימקומד (ב"קס םש) ך"שה ראבמו ,לבאתמ וניא תמ אל םירמוא םינשו תמ
תמ םא קפס היהו ול היהש הרקמ איבמ (ב"ע 'יס ,'ג רפס) בל ןב י"רהמ תובושתבו ,'וכו יחד
,לבאתיש הכלה ,םיטרפה ררבל השקו םיקחרממ ול עדונש ןוגכו םישלש רחא וא םישלש ךות
יח אוהש תקזחב הל ונתונד ןיטיגד איההב ןנתדכו ,בורקמ דע יח תקזחב היל ןנימקומד םושמ
שיש (ה"צ ןמיס) הבושתב ץנימ י"רהמ תעד הז תמועלו .(םש) ח"בה קסופ ןכו ,יח תקזח םושמ
ותוא םידימעמ םא ול רורב אלו ,ןנברדמ איה תוליבא ירהש ,םהירבדב קפס לככ לקהל םוקמ
.אל וא יח תקזחב

,תויאר המכ איבהו יחה תקזח רותסל דאמ ךיראהו ,(ב"קס ,ז"צש ד"ויב) ןאכ ואיבה ז"טהו
דעומ אוהו ,תומל דמוע יח לכד התימב ינאשד :ל"הזב ריבסמו ,רכזנה םיחספ 'סותמ ןהיניבו
תמש ררובמשכ לבא ,אוה יח ןיידע ןנירמא ,ררובמ וניאש ןמז לכד ןנירמא זא ,קפס ילב ךכל
.ךכל דמעש ןויכ תמ היה ארקיעמש ןנירמאו ,תמש אוה אתשהד רמאנש ןינעל הקזחה הלזא
,קפס לש הרקמב לבאתיש (א"קס םש) קסופו ,ז"טה תויאר לכ החוד "ףסכה תדוקנ"ב ך"שהו
לגהש ונינפל אתועיר שיש לגה חקפמ ינאשד ריבסמו ,יח תקזח חכמ תומל רחיאש חינהל שיד
עודי ןמז ול ןיאש אמלעב אלו ,לגה תליפנ תעשמ ערפמל רועש םש שיש דועו ,וילע אצמנ
,בורקמ תמש ונל העירכמ יח תקזחש םירבוסה םיקסופ לבח ןייצמ א"קער ןואגהו .ערפמל
.םישלש ךות אוהש ןויכ ,לבאתהל אופא בייחו

תופסותה ירבד דגנ הז לכ :ל"נה ז"טה ירבד לע בתוכ (ח"פ ,'ג אתתעמש) אתתעמש בשבו
הלילב דחאב עגנ ןנתד יאמד ,ו"ע ףד רידמה 'פבו ה"ל ףד ןיבורעבו הדנ שירב שוריפב ובתכש
ראובמו ,ש"עי םישדק רמוחל אלא וניא ,ןתאיצמ תעשכ תואמוטה לכש םיאמטמ םימכחו 'וכו
('ו קרפ ףוסב) אתתעמשב םגו ,םישדק רמוחל אלא ןתאיצמ תעשכ ןנירמא אל תמב וליפאד
.וירבד החודו ז"טה ירבדב לפלפמ

המלש 'ר ןואגה ןוילגב ,לשמל הנה ,תונוש תודוקנ שי ,יח תקזחד אנידד ארקיעבד ,ארביא
לבא ילוח י"ע תמ אקוד :ה"כ ןמיס "שאמ לצומ" תבושתב :בתוכ (ז"צש) ד"ויב ל"ז רגייא
ילוחב אקוד םייק אוהש תקזחב הל ונתונש יאהד טגה לכ 'פב ז"אירהו ,הקזח ךייש אל גרהנב
.אל םדא ידיב הלוחב לבא םימש ידיב

עמשמ ,הלותב תקזחב הל ןנימקומד ובתכש ,אכירצ אל ה"ד (א"ע 'ט) תובותכ תופסותהמו
,יח תקזח לע םידימעמ אלד םש םש ן"רה 'כו ,ע"צב חינהש ש"ע ,הקזח ךייש םדא ידיב םגד
יח תקזחב וחינהל שיש החנהה לכ ,הלא לכ יפלו .א"שרהמ ןוילג ל"כע ,ונינפל תמ אתשהד ןויכ
:םינוש םימרוגב היולת
.םדא ידיב אלו יעבט ןפואב תמש
תרבס איהו ,תומל דמוע םדאו ונינפל תמ פ"כעד ןויכ ,רורב ךכ לכ ירמגל רבדה ןיאש
.ל"נה ז"טה

טרפב ,םימש ידיב ורטפנ קרו םדא ידימ ועגפנ אל םירוההש ונלש ןודינב ונל בורעי ימ ,הז יפל
ןכל ,תונוש תורוצב םדא ינב ידי לע םתעיגפב ותמש שושחל שי ,תומוהמהו תומחלמה ימיב
.בצמה יפל היולת הקזחה

לככש םירוהה דוביכ תווצמ םושמ ,רשפאה לככ ןורכזה םוי תא םידקהל םעט שיש הארנו
ורמא ירהו ,ולש םירוהה דוביכ תווצמ לידגי ,םתמשנ יוליעל שידק םהירחא רמול םידקיש
,הווצמה תא ןיצימחמ ןיא ךכ הצמה תא ןיצימחמ ןיאש ךרדכ" :(ב"י קרפ תומש) אתליכמב
."דימ התוא השע ךדיל האב םא אלא

תווצמה לע ןיריבעמ ןיא :ונידיב לודג ללכ ירהש ,ןורכזה םוי תמדקהב שי בושח םעט דועו
רמא םשו ,אשירב עגפ חבזמב לכיהל לייע יכ :םש אמויב ומכו (ןמסנ םשו ,א"ע ג"ל 'ד אמוי)
םוי לכב ירה הלא לכ יפל תופסותו י"שרפ ש"עי ,'וכו רוסא אתפטוטא הערד ירובעא :אבר
םויל החדי המלו ,וילע םילטומה ומאו ויבא דוביכ תווצמ תא םידקהל וילע ,םדוק עגופ אוהש
?רחא

דורט אוה םירצקה ףרוחה ימיב ירהש ,תאזה הוצמה םויקב םיישק םדאל שיש ןכתיש אלא
ילוא ןכלו ,תובר םימעפ תיברעו החנמ תלפת ןמזב רובצב תויהל וילע השקיו תימויה ותדובעב
.הזכ םויב רובצב ותליפתב הלקת עראת אלש חיטביש ידכ ,רתוי ךורא םוי רוחביש ףידע

תוליפתה תא רומשל לכויו יונפ היהי זאש ףא לגרה ימיב אקוד רוחביש יוצר אל ,ןכ ומכ
לטבתהל ןיוכתמב תושעל רוסאו ,לגרה דובכב עגופ םירוהה ןורכזש ינפמ ,םדעומב םישידקהו
ול ונתי אל ללכ ךרדבש ,דועו ."ךגחב תחמשו" :ת"המ השע תוצמ איהש בוט םוי תחמשמ
'יס ד"וי) ע"ושב ירהו םידחוימ םינזחו הלפת ילעב םנשיש הלא םימיב הביתה ינפל רובעל
אלא ןקתנ אלש ,םותי שידקמ ליעומ רתויו ,ללפתי ללפתהל עדויש ימ :אתיא 'ד ףיעס (ו"עש
ךירצש שרופמ ירה ,'וכו ןויצל אבו ,חצנמל ללפתי הלפתה לכ ללפתהל לוכי וניאש ימו ,םינטקל
.הלפתהמ ןטק קלחב ללפתהל וליפא לוכי קר םא ,דומעה ינפל רובעל ףידעהל

תא עובקל ידכ םיקפוסמה םימיה לכ רחאל שיש ןכתי ,יח תקזח דצמש יל הארנ ,אנידל אנבת
,םדא ידיב אלו ,תיעבט התימ ותמש ול רורב םאב הז לכ םנמא ,וירוה תריטפ לש ךיראתה
לככ ןורכזה םוי תא םידקהל לדתשהל בייח ,ול רורב אל םא לבא ,האושב ופסנש וא וגרהנש
עבקי אל לבא - "תווצמה לע ןיריבעמ ןיא" םגו "הנצימחת לא ךדיל האבש הוצמ" דצמ ,לכויש
.םיגחה ימיב ןורכזה םוי תא