למוגה תכרב ךרבל םישנ תבוח

גרבדלוג ךונח ברה

ן"שת ,הנשב הנש

:רמאמה ןכות
למוגה תכרב ךרבל וגהנ אל םישנ
םינושאר תקולחמ - הדות ןברק םוקמב הנקתנ למוגה תכרב
הרות ןברק בירקהל הרזעל וסנכנ םישנ
םישנא הרשע ינפב למוגה ךרבל םישנל יואר הכלהל

וניתורוקמ פ"ע למוגה תכרבב םישנה בויח תלאשב קסוע רמאמה :ריצקת

.תווצמ בויח - םישנ ;למוגה תכרב ;למוג :חתפמ תולימ

תובייח םישנ ,הרורב הבושתהש הארנ ןושאר טבמב ?למוגה תכרב ךרבל תובייח םישנ םאה
הדוהי יבר רמא" :רמאנ (:ד"נ) תוכרבב .האדוהו חבש תכרב לכב ךרבל תובייחש ומכ ךרבל
היהש ימו אפרתנו הלוח היהש ימו ,תורבדמ יכלוה ,םיה ידרוי ,תודוהל ןיכירצ העברא בר רמא
.םישנל םג איה "העברא"ל הבוחה הרואכל ."םירוסאה תיבב שובח

רמא אנת רזעילא יבר יבד" ונידיב לודג ללכ ירה ,לכ תישאר ?ןתוא רוטפל שי םעט הזיאמ יכו
.(:ה"ל ןישודיק) "הרותבש םיניד לכל שיאל השא בותכה הושה 'םהינפל םישת רשא' ארק
.ןתוא רוטפל דומל םוש ןיא ,תישילש .אמרג ןמזהש השע תוצמב רבודמ אל ירה ,תינש
ת"יהל תודוהל השיאהמ שיאה לע הריתי הבוח ליטהל שי םעט הזיא ארבסה דצמ ,תיעיברו
? התיא הבוט למגש

למוגה תכרב ךרבל וגהנ אל םישנ
רבכש ונחנא םידע ,םישנא ומכ למוגה תכרבב תובייח םישנ םתסה ןמש ,ליעל רומאה תורמל
תכרב ךרבל אל תוגהונ םישנ המל תיריפמאה הלאשב םינד תונוש תוליהקב םינורחאה ינושאר
תרות לעבו ,ןמצעב ךרבל ןהילעו תועטב גהנמ הזש רמוא יקינולסב הלודגה תסנכ לעב .למוגה
ןירדהנס םייח תרות) לעבה תכרבל ןמא ונעיו תסנכה תיבל וכליש רמוא הפוריא חרזמב םייח
שיו תויה םירמוא םירחא .(ט"יר 'יס ה"וא ףסוי תיבב אבומ םישנא תצק לש גהנמ ןכו .ד"צ
םכח ,תונטק תוכלה) "המינפ ךלמ תב הדובכ לכד אערא חרוא ואל" םישנא ןינמ ינפב ךרבל
.('א ק"ס ט"יר 'יס ח"וא בטיה ראבב אבומ ,17-ה האמב י"ראב ידרפס

אריבסש ינפמ ןגהנמש רשפאו" רמואו ,רחא רבסה ןתונ ('א ק"ס ט"יר 'יס ח"וא) םהרבא ןגמה
רמאיש ימ ול עודי אלש רמואו וירבד החוד רתא לע םידגמ ירפה ."תושר ולא תוכרבש והל
ןגמה ירבדב בר םעט שיש הארנ ונל םלוא .הבוח אלו תושר איה למוגה תכרב תרימאש
ןברק תאבה םג הרואכל הדות ןברק םוקמב הנקתנ למוגה תכרבש רמאנ םא ירהש ,םהרבא
.הבוח אלו תושר איה הדות

רפס לע ורפסב ל"ז אלרעפ פ"יר ןואגה ןד תושר וא הבוח הדות ןברק תאבה םא הלאשב
םינושארו י"שר רשאכ םינושאר תקולחמ הזב שי ותעדל .(ס"ר-ט"נר א"ח) ג"סרל תוצמה
ןיינעב תודוהל םיכירצ העברא לש ןידה תא םיאיבמ םהו הבוח הזש םירבוס ויתובקעב םירחא
ןברק תאבה ןיינעב הבוח םוש ריכזמ וניא ם"במרה לבא ,(ב"י ,'ז ארקיו י"שר 'יע) הדות ןברק
,תושר הזש רבוס אוה ןכלו הדות ןברק ןיינעב תודוהל ןיכירצ העבראש ןידה תא אל ףאו הדות
הדות ןיאש שרופמב אצוי ('ו תוא ב"ע א"י ןיכרע תצבוקמ הטיש) דחא םוקמב 'סותהמ םגו
אלא םישנו םירבגל הבוחה ןיב הנחבה ןיא ,תושר הזש רמאד ןאמל םג ,ןפוא לכב .דיחיל הבוח
ןברק םוקמב הנקתנ למוגה תכרבש (א החנהב תאזו - ךרבל אלש םישנה וכמס המ לע רבסה
.תושר הדות ןברק תאבה (ב ; הדות

םינושאר תקולחמ - הדות ןברק םוקמב הנקתנ למוגה תכרב
.הדות ןברק םוקמב הנקתנ למוגה תכרב ירה ,םישנ תבוחל ליעל ואבוהש םיקומינל ףסונב
לכ םיאיבמ םידבע וא םישנ דחאו םישנא דחאו"ש ם"במרה עבוק תונברוק תברקה ןיינעב
הושה בותכהש טושפ הז" הנשמ ףסכה ריבסמו (ב"ה ג"פ תונברוקה השעמ 'לה) "תונברוקה
איהש רמול שי הדות ןברק הבירקמ השיאש ומכ ,ןכל ."...הרותבש ןיניד לכל שיאל השא
ןברק םוקמב הנקתנ למוגה תכרב תועדה לכל םנמאה ,לואשל שי ךא .למוגה תכרב תכרבמ
.םינושאר רפסמ ידי לע רמאנ אלא דומלתב שרופמב רמאנ אל הז רבד ?הדות,

ןיכירצ העברא רמאנ ארמגבש ףא לע .הדות םוקמב למוגה הנקתנש רובס י"שר הרואכל
ןברקל רשקב אבומ הז ןיד הרותה לע (ם"בשרהו) י"שרב ,דבלב למוגה תכרב םע רשקב תודוהל
י"ע םיאבומה םירחא םינושארבו ,ה"פ ןישע ג"מסב ףא אבומ ןכו ,(ב"י ,'ז ארקיו) הדות
המלש ונבר רודיסב ןכו) הבוח הדות ןברק תאבה םתעדלש רובסה םש אלרעפ פ"ירגה
.(ט"מק 'מע רלשרה השמ 'ר תאצוה אזיימרגמ

הנקתנ למוגה תכרבש הכלהל הנימ אקפנ םע םינושאר רפסמ ידי לע תושרופמ רמאנ ךא
ש"ארה .ן"במרהו ,ךורעה ,ש"ארה ,אשונב תוירקיע תוטיש שולשל סחיתנ ןלהל .הדות םוקמב
ןיכרבמ ןיאש תפרצו זנכשאב וגהנש ובתכ ,םש תוכרב ש"ארה תופסותב ןכו ,ויתובקעב רוטהו
םוקמב למוגה תכרב"ש םושמ ךרדה תלפתל המוד וניאש ריעל ריעמ םיכלוהשכ למוגה תכרב
,תיתומכה ןוכיסה תגרדש רמול אוה תאז הבושתב ש"ארה תנווכ הרואכל ."הנקתנ הדות
שרודה למוגה תכרב ןיינעל רשאמ ךרדה תליפת ןיינעל התוחפ איה ,תודוהל ךרוצה ויתובקעבו
םיכרד לש הנכס תקזחב יד אל ןכל .הדות ןברקל הקוקזה הדימב הובג ןוכיס-רב עוריא
.למוגה תכרב וא הדות ןברקל ךרטצהל

ןכו) ש"ארה תופסות תישארב .ש"ארה תופסותב םירבדה רשקה תא ןיבהל שי ךכ ,ונתעדל
רדסמ הניש דומלתה המל ןואג יאה בר תבושתו תלאש אבומ (םש ילב דומעה לע תופסותב
הליחת הנומ קוספהש" ץרתמ יאה בר .םיליהתב עבקנש רדסהמ תודוהל ןיכירצש עבראה
"תורבדמ יכלוה" שרפל שי הז יפל ."ויריבחמ רתוי יוצמו ליגרה הנומ דומלתהו רתוי ןכוסמה
וגהנ תאז רואל .אדירג ריעל ריע ןיב הכילהכ אלו אקווד ןכוסמ רבדכ קוספב הנומה ןושארה
בתכ ןכו" ש"ארה תופסותה ךישממו .ריעל ריעמ הכילהה לע םיכרבמ אלש תפרצו זנכשאב
,רמולכ ."ךרבל ךירצ וניא ויעמב וא ושארב שח םא לבא הטמל לפנש הלוח אקווד ףסוי ר"ה
למוגה ירהש - הטמל לפנ אל םא למוגה ךרבל ןיא ךכ ריעל ריעמ הכילהב ךרבל ןיאש ומכ
.תשרדנה ןוכיסה תומכ רסחו הנקתנ הדות םוקמב

תטיש ןיב קלחל שי ונתעדל ךא ,ריעל ריעמ הכילהב םיכרבמ אלש םירובס םינושארה לכ אל
איה (םש הנוי 'ר ידימלתבו) ךורעב אבומה ןואג יאה בר תבושת .ן"במרה תטיש ןיבל ךורעה
,יפט יחיכשד יפל" םירודס עבראה ארקבש ונייה ,ש"ארה תופסותב ומשב רמאנהמ ךפהה
םינואגה רצואב אבומ) ". . , ריעל ריעמ ןיכלוה ןיחיכשו ןייוצמ הברה תורבדמו םיכרד יכלוהד
לש רוכזיא ילב ה"יבארב םג רמאנ ךכ .(עברא ךרע םלשה ךורעב ןכו תובושתה קלח םש תוכרב
םג ךכש רמאנ ךורעה ירבד ךשמהב .(םש רציבוטפא תרעה הארו ו"מק 'יס תוכרב) יאה בר
איה ס"שב ןכלו התוחפ איה הנכסהש םג למוגה ךרבמ ושארב ששוח וליפאש הלוחה ןיינעל
ךא) םהרדובאבו םש ש"ארה תופסותב ךורעה םשב אבומ ךכו ,ןורחאה ינפל םוקמב הרודס
.(יאה בר ירבד ךשמה הזש הארנ ךורעב ןויעמ

םיריכזמ אל ,(יולב בר תרודהמ) םש תוכרבב ה"ארה ןכו ,האופרה ןיינע םדאה תרותב ן"במרה
.ילוח לכב םגו ריעל ריעמ הכילהב םג ךרבל שיש םירובס םהינש םלוא ל"נה יאה בר תבושת
תקזחב ילוח לכו םיכרד יכלוה לכש ד"ה ד"פ תוכרב ימלשוריהמ םהירבדל םעט ונתנ םה
.הנכס

ןתינ ילוח לכב םגו ריעל ריעמ הכילהב םג למוגה תכרב ךרבל שיש םירובסה ולא םינושארל
:תויורשפא המכ תולעהל
הנקתנ למוגה תכרבו ,דוחל יאהו דוחל יאהו ,הדות ןברק םוקמב הנקתנ אל למוגה תכרבש
הנוש לבא יביטקייבוא הדימ הנק לש החנה רמולכ - הדות ןברק תאבהמ התוחפ ןוכיס תגרדב
.למוגה תכרבלו הדות ןברק תאבהל
לש הדימ הנק לש החנה רמולכ - הנכס לש הדימ ותוא שורד הדות ןברקו למוגה תכרבל
.הנחבה ילב יביטקייבוא ןוכיס
ללכב הדימ הנק ןיא ילואו ,הנכס לש התוחפ הדימ שורד דחאכ למוגה תכרבו הדות ןברקל
ןוכיס לש הדימ הנק וליפא וא םהינשל התוחפ יביטקייבוא הדימ הנק לש החנה ,רמולכ -
.יביטקייבוא הדימ הנק םוש ילב יביטקייבוס
- הנכסל העובק הדימ ללכב ןיא למוגה תכרבלו ןוכיס לש ההובג הדימ שורד הדות ןברקל
.למוגה תכרבל יביטקייבוס הדימ הנקו הדותל יביטקייבוא הדימ הנק לש החנה ,רמולכ

םא הלאשב היולת הנכסה תדימל יביטקייבוס וא יביטקייבוא הדימ הנק שי םא הלאשהו ןכתי
תנתונ תעדה ,תושר רמאנ םא ירהש .הבוח וא תושר איה למוגה תכרב וא הדות ןברק תאבה
הדות תעבהו ןוכיסה תשוחתב יולת לכה אלא הנכסל יביטקייבוא הדימ הנק היהת אלש
תא רצויה ןוכיסל רועש שי הרואכל ,הבוח שי םא ןכ ןיאש המ .לוצינה לש יביטקייבוסה
יביטקייבוא הדימ הנק שי ותעדלש הארנ ריעל ריעמ הכילהה ןיינעב ש"ארה תבושתמ .הבוחה
חינהל ריבסו ,דחאכ למוגה תכרבו הדות ןברקל ןוכיסה תגרדל (ךרדה תלפתל תיסחי) הובג
ריעל ריעמ הכילהה ןיינעב םיקלוחה ה"ארהו ן"במרל םג ךא .ולא ינשב הבוח שי ותעדלש
.תאז ורמאיש רשפא

תקזח לע ססובמה ,ריעל ריעמ הכילהבו ילוח לכבש הנכסה תקזח לע םידמוע ה"ארהו ן"במרה
ןכלו ,םייק ןכא אוהו הובג ןוכיס לש הדימ השורד ןכאש עמשמ .ימלשוריב תרכזומה הנכסה
דומלתב תודוהל ןיכירצ העברא רדס תא ושרפ ותעיסו ךורעה לבא .'ב וא 'א תורשפאכ ורבסי
הנכסה תקזח תא ריכזהל ילב למוגה תכרב ךרבל שיש וקיסה ןכלו ןוכיסל םאתהב
יתועמשמ ןוכיס לש בצממ עבונ הזש ילב למוגה תכרב םיכרבמ םתעדל רמול שי .ימלשוריבש
.'ד וא 'ג תורשפא תולעהל שי ןכלו

אלש הכלהל מ"נו הדות ןברק םוקמב הנקתנ למוגה תכרב ש"ארלש ונירבדמ אצויה לעופה
הכילהה ןיינעב םיקלוח ,ן"במרהו ךורעה ,תאז תמועל .ריעל ריעמ הכילהב למוגה םיכרבמ
הדות םוקמב למוגה ןיינעב םתעד תא שרופמב ורמא אלו ,ומעט יפל דחא לכ ריעל ריעמ
הכילהב םיכרבמש ףא לע הדות םוקמב הנקתנ למוגה תכרב םתעדל םגש רמול ןתינ .הנקתנ
תכרב םתעדלש רמול שי ךדיאמו ,'ג תורשפאכ ךורעהלו 'ב תורשפאכ ן"במרל ,ריעל ריעמ
םיכרבמ אלש ןידב ףקתשמ לדבההו ,דוחל יאהו דוחל יאהו ,הדות םוקמב הנקתנ אל למוגה
ריכזמ וניא ם"במרהש ןייוצי .'ד תורשפאכ ךורעהלו 'א תורשפאכ ן"במרל ,ריעל ריעמ הכילהב
ם"במרהש רמול ןתינ ןאכמ .הדות ןברק ןיינעב (יהשלכ הבוח וא) "תודוהל ןיכירצ העברא"
.הדות ןברק ןיבל למוגה תכרב ןיב רשקל ןיאש רובס

הרות ןברק בירקהל הרזעל וסנכנ םישנ
ךרבת השיאש יוארה ןמ הז ןיאו המינפ ךלמ תב הדובכ לכש תונטק תוכלה לעב תנעטל רשא
תכרב (םלוכ אל םא) םינושאר הברהל אלהד - לואשל שי ,םישנא הרשע ינפב למוגה תכרב
דמעמב שדקמה תיבבש הרזעל סנכיל תיאשר השיא ירהו ,הדות ןברק םוקמב הנקתנ למוגה
הגיגח תכסמב ירהש ?םלוע ארובל חבש תתלו הנברק לע ךומסל םינהוכהו לארשימ םישנא
:רמאנ ארפסב ןכו (:ז"ט)
'רו יסוי יבר ,תוכמוס לארשי תונב ןיאו ןיכמוס לארשי ינב ,ךמסו לארשי ינב לא רבד"
תחא םעפ רזעלא אבא יל חס יסוי יבר רמא ,תושר תוכמוס לארשי תונב םירמוא ןועמש
ינפמ אל םישנ וילע וכמסו םישנ תרזעל והונאיבהו םימלש יחבז לש לגע ונל היה
."םישנל חור תחנ תושעל ידכ אלא םישנב הכימסש

תרזעל חרזממ הלודג רצח רשאכ םיקלח המכל קלחנ תיבה רהו שדקמה תיב חטש עודיכ
הארקנש רצחב העצבתה תונברוקה תברקהו םינהוכה תדובע .םישנה תרזע הארקנ לארשי
םישנל דעוימ היה אל םישנה תרזע לש קלחה .םינהוכ תרזעו לארשי תרזע ונייהד םתס הרזעה
וז רצחל ןתינ םשהש בתוכ ל"ז יקסניצקוט .מ .י בר ג"הרה .רורב וניא םשה רוקמו דבלב
לארשי תרזעל תוסנכנ ןניאש ועדיש ידכו ,לארשי תרזעל האלה וסנכנ אל םישנהש םושמ"
וירבדל הכימתב .('ב 'יס ד"י 'פ ד"ח שדקמהו שדוקה ריע) "םישנ תרזע" םשב וז רצח הארקנ
הרזעב השיא יכו" (:ב"נ) ןישודיקב ארמגה תהימת ןכו הגיגחב ל"נה ארמגה תא איבמ אוה
."? ןינמ

עמשמ םש ןישודיקב י"שרל םנמא ,תישאר .תורעה רפסמ וירבדל ריעהל שי ודובכ תליחמב
ןישודיקב םש ש"ארה תופסות האר) ךרוצל אלש לארשי תרזעל סנכיל םישנל רוסיא היהש
ןחכשא אלד" הרזעל תוסנכנ םישנ (םירחא תומוקמבו יכו ה"דות) םת וניברל ךא (י"שר תעדב
םא ,הפנה ךרוצל תוסנכנ הטוסו הריזנש יאדובו "הרזעב סנכיל תורוסא םישנד אתכוד םושב
.לארשי תרזעל סנכיל תוליגר ויה אל םישנ םת וניברל םג יכ

רבתסמ םתטישל ,תושר תוכמוס םישנש יסוי 'רכ הכלהל םיקסופ ותעיסו םת וניבר ,תינש
.תואיבמש ןברק לכ לע ךומסל הרזעל סנכיל תויאשר םישנש

ןברוקה לע תוכמוס אלש םישרפמ קלח .יסוי 'ר תטיש שוריפב וקלחנ םינושארה ,תישילש
,םרב .םישנה תרזעב ךומסל ולכוי אלא הרזעל סנכיל ושרדנ אל ןכלו "וכיידי ופקא" אלא שממ
ףכית םיכירצ ירהש לארשי תרזעל תוסנכנ ושוריפל יאדובו שממ תוכמוסש שרפמ ד"בארה
םהילעב תונברוקב רבודמש םושמ םישנה תרזעב וכמס יסוי 'ר לש רופסבו הטיחש הכימסל
וצ 'פ הבדנד ארובד ארפסב ד"בארה שוריפ) לארשי תרזעל סנכיל תיאשר המצע ןברקב לבא
.(ב"ס 'ב אתשרפ

המצעב תחכונ תויהל הכירצ התייה אל השיא םירקמה תיברמב יכ םא ,אהי רשא הז רבד אהי
רהב םישנאה םע דחיב וחכונש חינהל שי ,הכימסו הפונתמ הרוטפ השיא ירהש ןברק איבהל
יפכו ןהיתונברוק תברקה תעב שדוקה תברקב תויהלו הלפת תאשל ידכ םישנ תרזעבו תיבה
ג"פ תונברוקה השעמ ם"במרה ירבדכ חבש ירבד ורמא זאש רבתסמו) יסוי 'ר רופסמ הלועש
השיאב ,המינפ ךלמ תב הדובכ לכל שושחל שי המ םושמ שדקמה תיבב היה ךכ םאו .(ו"ט 'לה
דוע הארו) ?םישנא ןינמ ידי לע ןמא תינעו טעמ שדקמ לש םישנ תרזעב למוגה תכרב תכרבמה
.(םיילוש תרעהב ו"ט 'יס ד"ח תעד הוחי ת"ושב הז ןיינעב

םישנא הרשע ינפב למוגה ךרבל םישנל יואר הכלהל
'ד רעש םירעש יחתפ) םירפא ירעשה םכסמו תורודה ךשמ הכשמנ גהנמה תקדצה לש המגמה
:(ח"כ ףיעס
ךלמג רשא 'וכ ךורב הלעב הל רמאיש וא ךרבל הכירצ השיאהש םיקסופה בור תעדש"
שי תאפרתנו הלוח התייהש קר תדלוי הניא םא םג תושעל שי ןכש הארנו ןמא הנעתו 'וכ
ןיגהונ ןיאש ירחא יתרצקו .םישנאכ םישנה לע הבוח וז הכרב ןידה רקיעמד ןכ תושעל
אלש בורקש ןויכו ,םיניינע המכב ןיליקמש ומכ הב ןיליקמו ןילזלזמ הלק תעד תמחמ ןכ
." 'וכו ןיגגוש ויהיש בטומ ךכב ולגרוה אלש רמאמ ועמשי

:(ז"י 'יס ד"צ 'פ ב"ח םייח רוקמ) א"טילש יולה דוד םייח בר ג"הרה בתוכ ןכו

םישנה גהנמ ןיא ,תקולחמ אלל טושפ הז ןידש פ"עאו ,למוגה תכרבב תובייח םישנ"
תב הדובכ לכו ,למוגה וכריב םישנש ונעמש אלו וניאר אל םלועמו .למוגה תכרב ךרבל
".המינפ ךלמ

:ברה ע"ושל תופסוהב קספנ ןכו למוגה תכרב ךרבל םישנל שיש רקיעהש הארנ הכלהל ,םרב

ךרבת הילחמ םוקתשכ תדלוי השיא לכ ןכלו וז הכרבב םיבייח םידבעו םישנ לבא..."
."םינפבמ םישנא הרשע ועמשיו םישנ לש תסנכה תיבב
:(ו"ס ה"ס ללכ) םדא ייחב קספנ ןכו
."הרשע ינפב ךרבל תויואר םישנ םגו"
:בתכ (ו"ס םש) ןחלשה ךורעבו

תאירק תעב ךרבל אוה גהנמהש ינפמ קרו םעט םוש הזב ןיאו ךרבל אלש וגהנ םישנו"
."וכרביש ןוכנ ןכלו וז הכרבב תובייח םישנה ןיאש םימדמ ןכל הרותה

:ףיסומש (םש תעד הוחי) א"טילש ףסוי הידבוע בר ג"הרה קספ ןכו

השיאל שי ,םישנא הרשע םש שיו ,תבה וא ןבה תדלוהל תיבב הביסמ םישוע םא ןכו"
."הכרב הילע אובתו למוגה תכרב םהינפב ךרבלו סנכיהל

העברא לש ןידה ואיבהש ןוויכמ הבוח הדות ןברק תאבה ותעיסו י"שרלש ותעיבק םנמא .1
רבכ לבא .הבוח למוגה תכרבו הדות םוקמב הנקתנ למוגהש החנההמ תעבונ תודוהל ןיכירצ
ךא .הבוח איה הדותש י"שרל היאר ןיא כ"או תושר למוגה תכרבש רובס א"גמהש וניאר
םשמו הידיד אל ה"ד א"ע 'ז םיחבזב ושוריפמ י"שר תטישל היאר דוע איבמ אלרעפ ף"ירגה
.הדות איבהל הבוח שי עבראהמ דחא לכל י"שר תעדלש חכומ

ףיסוהל ילב ךרדה תלפתב רבדמ ימלשוריהש תפרצ ינבר םשב רמוא רתא לע י"רתב .2
:בתכ ג"יש 'יס רוגאב ךא .ש"ארה ירבדכ הדות םוקמב הנקתנ למוגהש
גהנמו .תורבדמ יכלוהב אלא ריעל ריעמ ןיכלוהשכ למוגה ךרבל אלש זנכשאב ןיגהונ"
." 'וכו ימלשוריה ןמ םתייארו ריעל ריעמ ןיכלוהשכ ךרבל אילטיא םגו תפרצ

:(לעוועש 'ר 'דהמ ן"במרה יבתכב םדאה תרות) ן"במרה בתוכ .3
'ר ,ךרדה תלפת יבג ימלשוריב ןניסרגו ...תודוהל ןיכירצ םיכרד יכלוה לכש ,ךרדב ןכו..."
אנינח 'ר ...הנכס תקזחב (םיכרדה לכ ל"נ) ךרדה לכ רמוא אנינח 'ר םשב אבא רב ןועמש
.הנכס תקזחב םילוחה לכ יול ןב עשוהי 'ר םשב והבא יברב ןועמש 'ר והבא יברד הירב
".תודוהל ןיכירצ ןלוכב ךכלהו

אצויה לש הרצק הלפתב רבודמהש הארי םש ימלשוריב ןייעמה ירהש ן"במרה לע הומתל שיו
הנכס םוקמב ךלוהה הנשמה לע אוה ימלשוריהו ונניבה תלפת ונייהד הנכס םוקמב ךרדל
שרפל הארנ ךא .ימלשוריה תא וריכזה אל הימיעדו ךורעה ןכלש הארנו הרצק ךרד ללפתמ
ונניבה תלפת לש איגוסה הנכמו "ךרדה תלפת יבג" ורמואב ן"במרה תנווכ והזש תוטישפב
תלפת לע וירבד םויסב (ב"ס 'יס תוכרב 'לה) םייח תוחרואב שרופמב רמאנ ךכו ךרדה תלפתכ
תנווכ הז יפל ."...וניקלא 'ה ונניבה איהו ךרדה תלפת תארקנה תרחא הלפת שי דועו" :ךרדה
.י"ק 'יס ע"ושה ירבדכו ונניבה תלפת רמול ןתינ םהל םגש םילוח ןיינעב ימלשוריה

:ש"ארה רמוא ירהש ךכ רמול רשפא יא ש"'ארל ךא
ךרדה תלפת ןיינעל אלא ורמא אל הנכס תקזחב םיכרדה לכ ימלשוריב ןנירמאד אהו"
".הנקתנ הדות םוקמב למוגה תכרב לבא ושפנ לע שקבל םדא ךירצ םיכרדה לכבש דבלב

םיכרדה לכש ימלשוריב רמאנ ךרדה תליפת הזיא ןיינעל ן"במרהו ש"ארה וקלחנ ןכ םא
'יס י"בהמ עמתשמכ אלדו למוגה תכרבב ירייאש שריפ אל ן"במרה םג לבא .הנכס תקזחב
ונניבה תלפת אלד ךרדה תלפתב יריימש ש"ארה יפל .ימלשוריב ןניסרגד וניבר ש"מו ה"ד ט"יר
רמאמ רוטיעה לעב הארו ,רחא ןיינעל וא ונניבה תליפתל אוה םילוחב הנכסה תקזח כ"עב
ןכוסמ ןיינעב ימלשוריה תא איבמש אשראוו סופדב א"ע ח"כ תורטשו ןיטיג תביתכ יעיבש
ןכלו ,םילוחה ןיינעב אנינח 'ר ירבד ימלשוריב סרג אל ש"ארהש ןכתי .יתשאל טג ובתכ רמואה
.ונממ לאש אל