"םילשורי הנוב" תכרבב םינויע

בולשימ דוד ר"ד ברה

ז"נשת הנשב הנש

,בושת םימחרב ךריע םילשורילו
,תרבד רשאכ הכותב ןוכשתו
,םלוע ןיינב ונימיב בורקב התוא הנבו
.ןיכת הכותל הרהמ דוד אסכו
.םילשורי הנוב ,'ה התא ךורב


:רמאמה ןכות
הליפתה תוכרב ראש ןיב המוקמ .א
הינפלש תוכרבל סחיב "םילשורי הנוב" .ב
הירחאלש תוכרבל סחיב "םילשורי הנוב" .ג
"דוד חמצ"ו "םילשורי הנוב" .ד
הכרבה ןושל .ה

תויועמשמבו התווהתה ךרדב ,"םילשורי הנוב" תכרב לש הנכותב קסוע רמאמה :ריצקת
.הב תוסומכה

םילשורי הנוב :חתפמ תולימ

הליפתה תוכרב ראש ןיב המוקמ .א
,םינקז םירשעו האמ :אנת" .דחוימ ןויצל יוארכ דימתמו זאמ רכוה הדימעה תליפת תוכרב רדס
תועמשמב ןאכ ןייענ .(א ,זי הליגמ) "רדסה לע תוכרב הרשע הנומש ונקית ,םיאיבנ המכ םהמו
."םילשורי הנוב" תכרב לש המוקימ

:ם"במרה בתכ
- םירבדה לכ תליאש ןהב שי תויעצמאו ,הידוה תונורחא שולשו ,'הל חבש תונושאר שולש"
םינהכ תכרבו הליפת תוכלה) "...ןלוכ רוביצה יכרצלו ,שיאו שיא יצפח לכל תובא ומכ ןהש
.(ו ,'א

יכרצ "תובא" ןה תונושארה שולש .טרפה יכרצב תוקסוע תונושארה תויעצמאה תוכרבה שש ,ןכא
:טרפה לש חורה
הליפת העיד ןיא םא" - דחוימב הליפתלו ,תינחור תוליעפ לכל יחרכה יאנת - "תעדה ןנוח" (1
;(ב ,'ה תוכרב ימלשורי) "?ןיינמ
ןיא וידעלבש ,תישפחה הריחבה דוסי - ומצע תא תונשל םדא לש ותלוכי "הבושתב הצורה" (2
;"םיינחור םיכרצל" םויק
ותוליעפל עירפי אלש ידכ ,םדא לש ורבע ןעטמ תא תאשל 'ה תחטבה - "חולסל הברמה ןונח" (3
:טרפה לש ףוגה יכרצ "תובא" ןה תואבה תוכרבה שולש .תידיתעה תינחורה
;(הרצמ הלצה) "לארשי לאוג" (4
;(ףוגה תואירב) לארשי ומע ילוח אפור" (5
.(הסנרפ) "םינשה ךרבמ" (6

,(ןלהל האר) 'וגו "םיביוא רבוש" תכירע םדוק ויהש יפכ ,תוינשה תויעצמאה תוכרבה שש ,ןכ ומכ
:לארשי ללכ לש ףוגה יכרצ "תובא" ןה תונושארה שולש ."ןלוכ רוביצה יכרצ לכ תליאש" ןהב שי
;(תויולג ץוביק) לארשי ומע יחדנ ץבקמ (7
;(תיתוכמס קדצ טפשמ תכרעמ) "טפשמו הקדצ בהוא ךלמ" (8
ץוביק :טרפה לש ףוגה יכרצל םיליבקמ הלא םיכרצ .(תיכרע הגהנה) "םיקידצל חטבמו ןעשמ" (9
הליבקמ םדא ינב ןיב םיסחיה תא הרידסמה טפשמה תכרעמ ;הרצמ הלואגל ליבקמ תויולג
הליבקמ - "בוט רכש ןתו" םיקידצה תחלצהו ;יוארה סחיב םידקפתמ ויקלח לכש ףוגה תואירבל
.םינשה תכרבל

:לארשי ללכ לש חורה תופיאשל יוטיב םינתונה "תובא" ןה תונורחאה תויעצמאה תוכרבה שולש
;וכותב 'ה תניכשו שדקמה תיב ןיינב "םילשורי הנוב" (10
;(דוד תיב תוכלמ שודיחו חישמ תאיב) "העושי ןרק חימצמ" (11
,וילא םיבורק םיהל-א ול רשא לודג יוג ימ יכ - 'הל תשגרומ הבריק תייווח) "הליפת עמוש" (12
תליחתב ורכזוהש חורה יכרוצל תוליבקמ הלא שולש .(ז ,ד םירבד - "וילא ונארק לכב וניהל-א 'הכ
'ה תחילסל םיליבקמ וב הדובעה תרפכו םילשורי ןיינב :ךופה רדסב ךא ,תויעצמאה תוכרבה
ונתבריקו ,דיחיה לש תישיאה הבושתל תימואלה המרב ליבקמ דוד תיב תוכלמ שודיח :תחטבומה
הל יחרכהה ןושארה יאנתה תא ונרכזהש ,רתויב הבגשנה תינחורה ונתשקב איה הליפתב 'הל
.תעדה תשקבב

הינפלש תוכרבל סחיב "םילשורי הנוב" .ב
הרורב תוחפ תצק וז הנחבה .ףוגה יכרצ ןיבו חורה יכרצ ןיב הנחבהה הרורב טרפה יכרצ תליאשב
/םייכרע תודוסיל קודה רשק םירושק "ללכה ףוג יכרצ" יתיניכש םירבדה ירה .רוביצה יכרצל סחיב
,וילא בורקהו 'הל ארוקה ,לארשי לש תינחורה ותלודג לע עיבצמה קוספל ךומסב .םילענ םיינחור
:'המ ונתינ םיקידצה ויטפשמ רשא ,לארשי תלודג תראותמ
םכינפל ןתנ יכנא רשא תאזה הרותה לככ םיקידצ םיטפשמו םיקח ול רשא לודג יוג ימו"
.(ח ,ד םירבד) "םויה

ןמ םהב שיו ,רחא וא הז טרפ לש ףוגה יכרצמ םילענ ,םעבט םצעמ ,ללכה ףוג יכרצ ,ןכא
ןיב ,עבונ םיינחורה ויכרצ ןיבו ללכה לש ףוגה יכרצ ןיב הנחבהב ישוקהש ינמוד ךא .טשפומה
וכפה ךכ .םעה ףוגב תומלש רסוחל ,תובר םינש תואמ ךשמב ונלגרתהש הדבועהמ ,ראשה
רוזיפ ךות ונייח ירה .היחה תישחומה תואיצמהמ םיקתונמה םיטשפומ םיגשומל הלא םיכרצ
.קוחרה דיתעל ינחור גשומ אלא וניא "תויולג ץוביקה"ש הבשחמל ונלגרתה - לבת יבחר לכב
ע"שוט ורצונ ךכ - וצראב יאמצע םע ייח לש ףקיהה אולמב תקסועה תיטפשמ תכרעמ ילב ונייח
,הרות הנשמב ,םייחה ימוחת לכב ם"במרה לש ףיקמה וקוסיע םג ;דבלב םיקלח עברא ילעב
םתלועפש "םיקידצה" ייח ,ןכ ומכ .הזה םויה דע הבר הדימב ךכ ראשנו וימיב יטרואית היה
.דבלב םייחב םימיוסמ םימוחת ופיקה ,ונתוא המייק הלודגה

יולה הדוהי 'ר םראיתש םירבדל םיליבקמ ,"ללכה ףוג יכרצ" יתיניכש םירבדה תשולש םלוא
,(םיקידצ) ובלו ,(טפשמ) ושאר ,(תויולג ץוביק) םעה ףוג :תולגב לארשי םע לש ובצמב םירסחכ
רתי .הלא םירבד השולש אלב לארשי לש ופוגל םלשו אירב םויק ןיא .(ל-חכ ,'ב רמאמ ירזוכה)
ץוביק לש וניינע :הלא םירבד השולשבש טלובה יזיפה דוסיה תא הלגמ הבשחמ תצק ,ןכ לע
יחרכה אוה תידוסי טפשמ תכרעמ לש ןיקת דוקפית ;ידוהי לכ לש יזיפה ומוקימ אוה תויולג
ךב יכ שובנ אל םלועלו ...בוט רכש ןתו") וניקידצ לש תירמוחה םתחלצה ;הרבח לש המויקל
.םדיצמ לארשיב הגהנה תסיפתל יחרכה יאנת אוה ("ונחטב

,תירמח תיתשת לע ושממתי "לארשי ללכ לש חורה תופיאש" יתיניכש םירבדה םנמא ,ךדיאמ
יכ ,ףוגה יכרצ תליאש ולא םירבד תשקבב תוארל ןיא ךא - (דוד תיב תוכלמ ,שדקמה תיב)
ותואירבל ךרוצ םניא הליפתב 'הל ונתבריקו ,דוד תיב תוכלמ ,שדקמה ןיינבב תירקיעה הרטמה
.לארשי לש םייללכה םיינחורה םידועייה יולימל םיעגונה םירבד םה הלא .לארשי ללכ לש תיזיפה
ם"במרה ירבד ןויצב קפתסנ דוד תיב תוכלמ ןיינעב .הז רמאמ ךשמהב דקמתנ שדקמה ןיינב לע
:(ד ,בי םיכלמ תוכלה)
ודריש ידכ אלו ,םלועה לכ לע וטלשיש ידכ אל ,חישמה תומי םיאיבנהו םימכחה וואתנ אל"
ויהיש ידכ אלא ,חומשלו תותשלו לוכאל ידכ אלו ,םימעה םתוא ואשניש ידכ אלו ,ם"וכעב
."אבה םלועה ייחל וכזיש ידכ ,לטבמו שגונ םהל היהי אלו ,התמכחו הרותב ןייונפ

.הרורב הליפתב 'ה תבריק לש התוינחור

,'ה ירחאמ בושל ןתוא ןיתיסמו לארשיל ןיריצמ ויהו ,לארשיב םינימה ובר לאילמג ןבר ימיב"
היהתש תחא הכרב ןיקתהו וניד תיבו אוה דמע ,םדא ינב יכרצ לכמ הלודג וזש הארש ןויכו
.(א ,ב םינהכ תכרבו הלפת 'לה ,ם"במר) םינימה דבאל 'ה ינפלמ הלאש הב

תנומא תא םינכסמה הלא ינפמ הנגהל השקב איה - רוטה ןושלב ,"םינימה תללק" - וז הכרב
תכרב ןיבו "טפשמו הקדצ" תכרב ןיב ,תויעצמאה תוכרבב יעישתה םוקמב העבקנ איה .לארשי
תא עצבתשו םיעשרב ןיד השעתש איה טפשמה תכרעמ ,דחא דצמ ."םיקידצל חטבמו ןעשמ"
,םיקידצה תכרבל גוז תב איה םינימה תללקש הארנ ינש דצמ .םידזה תענכהו םיביואה תריבש
יתש ."בוט השעו ערמ רוס" לש ךרדב ,םיקידצה תחלצהל יחרכה יאנת אוה םיעשרה יוכיד יכ
.תחא עבטמ ידצ ינש ןה ולא תוכרב

תחלצה תוכרבש םשור רצונ וז ךרדב ילואו .תירישעה הכרבה תויהל םיקידצה תכרב התחדנ ךכ
םהש םיבגשנו םיטשפומ םירבדב תקסועה הישילש ןה דוד תיב תוכלמו ,םילשורי ןיינב ,םיקידצה
םיכרצ תשקב אלא הנניא - "הליפת עמוש" - הנורחאה תיעצמאה הכרבהו ,קוחרה דיתעל םולח
תדחוימ השקב לכ "הליפת עמוש"ב בלשל ןתינ ןכא .תויעצמאה תוכרבה תא תמכסמה ,תיללכ
,"דוד תיב" ,"םילשורי" .תיללכ םיכרצ תשקב הנניא ךא - הניינעמ איה השקב לכ יכ - תרחא
איה "הליפת עמוש" תשקב ;לארשי ללכ לש חורה תופיאשב תקסועה ,הישילש ןה "הליפת"ו
.לארשי ללכ לש ןוילעה ינחורה ךרוצה יולימ ,ינחור איש לש השקב

תומדקתהה רדס עבקנ (א ,א םיכלמ תוכלה ,ם"במרה קספ ךכו ,ב ,כ ןירדהנס) אתיירבב
,אתיירבב .הליפתב ללכה יכרצ תשקב רדסל ליבקמה ,ודועיי יולימב לארשי ללכ לש תיתגרדהה
ווטצנ תוצמ שולש :רמוא הדוהי יבר היה ןכו" :םילשורי ןיינבל םירבד השולש םימדוק ,הליפתב ומכ
תירכהלו ,("טפשמו הקדצ בהוא ךלמ") ךלמ םהל דימעהל :("תויולג ץוביק") ץראל ןתסינכב לארשי
תיב םהל תונבלו ,(םיקידצה תכרב לש הגוז תב - "םידז עינכמו םיביוא רבוש") קלמע לש וערז
.("םילשורי הנוב") הריחבה

הירחאלש תוכרבל סחיב "םילשורי הנוב" .ג
:(ד ,ב תוכרב) תוכרבה רדסב וקסע ימלשוריב םג
ינפ) הניקתה רדסה לע ,תאזה הליפתה תא ןיקתהש ימ ףא :יול ןב עשוהי 'ר םשב אחא 'ר
תוכרב שולש :(".'רבעב תישעש ומכ ,ונמע השעת' :םישקבמ ונחנא הזה רדסה לע" :השמ
העד וננח :תוירב לש ןכרצ תויעצמאהו ,םוקמ לש וחבש תונורחאה תוכרב שולשו תונושאר
...ונתבושת תיצר - ונתבושת הצר ,העד ונתננח -

תויעצמאה ."תישעש ומכ ...השעת" לש ןונגסב תויעצמא תוכרב רשע םינומו םיכישממ םשו
:היגוסה הכישממו ."וכותב וניצרו ,וניתריתע עמשו ,ךתיב הנב" :רחא ןונגסב תוטטוצמ תונורחאה

ןכ ,איירק יעתשיאד המכ אלא .וכותב וניצרו ונתריתע עמשו ךתיב הנבד הכרוצ תיל
.(ז ,זנ היעשי) 'יתליפת תיבב םיתחמשו ישדק רה לא םיתואיבהו' :אתינתמ אייעתשא

תא הנישו - "אלא" הבושתה ןושל ללגב ילוא - ההימת ןושלכ "הכרוצ תיל" שריפ השמ ינפ לעב
עמש' הליחתב :רדסה לע רמול ךירצ היה ךכ אל יכו :ךכ שרפל ידכ ונינפלש ימלשוריה ןושל רדס
- 'ישדק רה לא םיתואיבהו' הליחתב :ארקב בותכ אוהש ומכ אלא ?'וכו 'הנבו' כ"חאו 'ונתריתע
םהיתולוע' כ"חאו ,וחמשיו םתליפת עמשאש - 'יתליפת תיבב םיתחמשו' כ"חאו ,תיבה ןינב הז
ימינפ ינויער רדס לש תועמשמב תוכרבה "רדס" תא אחא 'ר קמינ ימלשוריב םרב .'ןוצרל םהיחבזו
עמוש ,תיבה ןינב - תוכרבה שולשב אקוודש רבתסמ אל ."תישעש ומכ - השע" :הכרב לכבש
.הכרבל הכרב ןיבש רודסה תא ריבסהל שקיב - הצר ,הליפת

תאז ,"ךרוצ ןיא" לש תועמשמב ,אתוחינב אקסיפה תא שרפל שי ,הליחמה תשקב ירחא ,אמש
,"רמא אלד הכרוצ אל" :ח"ה ז"פ םיחספ ימלשוריב ומכ) "וילאמ ןבומ" וא ,"רמאל רתוימ" תרמוא
:אוה הקיספה שוריפ .(םירחא תומוקמ תורשעב ןכו "ןמצע םינהכה אלד הכרוצ אל" :ח"ה ב"פ םשו
אלש ךרדב ,'וכותב ונצר'ו 'ונתליפת עמש' ,'ךתיב ינב' איה הלא תוכרב תנווכש ריבסהל ךרוצ ןיא"
לשב הקספה ילב - םתומלשב ונענ אל הלא ךא - םעפ ואלמתנ ןכא תושקבה ראש ."רבעב התיה
תוכרבבש תוינחורה וניתופיאשל רוקמ םישמשמה ,איבנה ירבדב ,ןכ לע רתי .םעפ ףא - ןברוח
,הלודג החמש ,לארשיל רכנ ינב לש םתופרטצה ללוכ ,רבעב ויה םרטש םירבד 'ה חיטבה ,הלא
תא םיללוכה םיקוספה ללכב תוננובתהמ הלוע ךכ .הליפת תיב 'ה תיב תויהב תימואל ןיב הרכהו
:(ז-ו םש היעשי) ימלשוריב אבוהש קוספה
תבש רמש לכ ;םידבעל ול תויהל ,'ה םש תא הבהאלו ,ותרשל 'ה לע םיולנה רכנה ינבו
םהיתלוע יתליפת תיבב םיתחמשו ,ישדק רה לא םיתואיבהו - יתירבב םיקיזחמו וללחמ
.םימעה לכל ארקי הלפת תיב יתיב יכ ,יחבזמ לע ןוצרל םהיחבזו

ויה םרטש םירבדל איה ונתדובעב ןוצרו ונתליפת תעימש ,שדקמה ןיינב תא ונתשקבש - הז שוריפ
טקלה ילבש לעב האצמש (ביק םייח חרוא) ףסוי תיבה איבהש הדגא ירבדל םיאתמ וניא - רבעב
:(דפקת דומע ,ןייטשנזייא םישרדמה רצואב רחא ןונגסב תאבומ וז הדגא)
וז תונקותמ ויה םלועמ הליפת לש תוכרב ח"י וניצמ ךכש ,םלוע רדס הז - ?"רדסה לע" יאמ
תיב המלש הנבשכ ...ןרדסכ םונקתו םוללכ הלודגה תסנכ ישנא ואבש ןויכ ,וז רחא
ןרק חימצמ" ורמא ,הריש ורמאו ףוס םיב לארשי ורבעשכ ;"םילשורי הנוב" רמא ,שדקמה
,"םתקאנ תא םיהל-א עמשיו" ביתכדכ ,םתקאנ 'ה עמשו ,וקעזיו לארשי וחנאנשכ ;"העושי
..."הליפת עמוש" ורמא

רשיק ם"במרה םג ,הארנש יפכ ,םנמא .ןשרד לש השרד ינמיס תאשונו ,תרחואמ תיארנ וז הדגא
שרפל שי ןיידע ךא ,(ןלהל האר) המחנ תשקב רותב התוא שריפ רשאכ רבעה ןיבו ונתכרב ןיב
ידי לע רכוישו דעל דומעיש שדקמ ןיינב ונייהד ,רבעב היה אלש המ-רבדב המחנ תשקב איהש
.'הל הליפת םוקמכ םימעה לע

"דוד חמצ"ו "םילשורי הנוב" .ד
,ונתריתע עמשו ,ךתיב הנב" ,תונורחאה תויעצמאה תוכרבה שולש תא וגיצה תימלשוריה היגוסב
."העושי ןרק חימצמ" ,ונל תרכומה "םילשורי הנוב" ירחאש הכרבה תא ריכזהל ילב - "וכותב וניצרו
:רמאנ םש הכלהה ךשמהב ,ןכא
'ה תא ושקבו לארשי ינב ובושי רחא" - םילשורי הנובב דוד לש [ו] ...ללוכ :הלע ינתו
.(ה ,ג עשוה) "םכלמ דוד תאו םהיהל-א

ימלשוריה יפ לע ועיצהש שי .הלופכ השקב םעפ התיה ,"םילשורי הנוב" תכרבש םידמל ונאצמנ
תללק תא ופיסוהש ינפל ,רוקמב דבלב "הרשע העבש" תליפת התיה הרשע הנומש תליפתש
תא ופריצ םינימה תללק תפסוה ירחאש ועיצהש שיו ,(םש םידרח רפס לעבמ שוריפ) םינימה
תוכרב הרשע הנומש לש רפסמ לע רומשל ידכ ,תחא הכרבל דוד תכרבו "םילשורי הנוב"
םירחא םיעטקב) הזכ היה ונתכרב חסונ ,ריהק תזינגב ואצמנש הליפת יעטקמ דחאב .הליפתב
:(המיתח התוא ךא ,הכרבה חסונב םילק םייוניש ואצמנ
ךמע לארשי לע םיברה ךימחרב וניהל-א 'ה םחר
ךנועמ לעו ךלכיה לעו ךדובכ ןכשמ ןויצ לעו ךריע םלשורי לעו
.ךקדצ חישמ דוד תיב תוכלמ לעו
.םילשורי הנוב דוד יהל-א ,'ה התא ךורב

תואסכ ובשי המש יכ ...היונבה םילשורי" קודה רשק םירושק דוד תיב תוכלמו םילשורי ןינב
,םויה דע תחא הכרב ךותב דחי םירושק וראשנ םה .(בכק םילהת) "דוד תיבל תואסכ ,טפשמל
דוד תיב תוכלמו ...רמא אלש לכ :רמוא רזעילא 'ר :אינת" :רזעילא 'ר ירבד יפ לע ,ןוזמה תכרבב
תכרב לש תישילשה הכרבב םירמוא ונא ןכא .(ב ,חמ תוכרב) "ותבוח ידי אצי אל םילשורי הנובב
...ךחישמ דוד תיב תוכלמ לעו ...ךריע םילשורי לעו ךמע לארשי לע וניהל-א 'ה אנ םחר" :ןוזמה
הרשע הנומשב "םילשורי הנוב" תכרב ןושלל ןוימדה ."םילשורי (וימחרב) הנוב 'ה התא ךורב
.טלוב תילארשיצראה

ירה .הרטפהה תאירק ירחאש תוכרבב הזל הז םידומצ דוד תיב תוכלמו םילשורי ןינב וראשנ ןכו
:(ב ,זיק םיחספ) אליש רב הבר ירבדמ הלועכ ,ןה תחא "העושי ןרק חימצמ"ו "דוד ןגמ" תומיתחה
יתש ונא םיכרבמ הרטפהה תוכרב ןיב ."'דוד ןגמ' - אתרטפאד ;'העושי ןרק חימצמ' - אתולצד"
:הרשע הנומשבש וניתוכרב יתשל תוליבקמה תוכרב
,ונייח תיב איה יכ ,ןויצ לע םחר
;ונימיב הרהמב (חמשתו) עישות שפנ תבולעלו
.הינבב ןויצ חמשמ ,'ה התא ךורב
;...ךחישמ דוד תיב תוכלמבו ךדבע איבנה והילאב וניהל-א 'ה ונחמש
.דוד ןגמ ,'ה התא ךורב

תוכרב חסונב םג חכומ תונושלה יתש ןויווש .רומאכ ,"העושי ןרק חימצמ" איה איה "דוד ןגמ"
'וגו "ךדבע איבנב והילאב וניהל-א 'ה וניחמש" (בי ,גי קרפ) םירפוס תכסמב רמתשנש הרטפהה
הנוב" איה איה "הינבב ןויצ חמשמ" ,ןכ ומכ ."לארשי ומעל העושי ןרק חימצמ ,'ה התא ךורב"
קפס ריסה ןעמל ."םילשורי הנוב" תכרב לש תפסונ הנבהל חתפ חתופה ןויווש ,"םילשורי
רפס ףוסב ,הליפתה חסונ ףוס) ם"במרה לש הרטפהה תוכרב חסונ תא ןייצנ ,וז הנקסממ
:(הבהאה
,ונייח תיב איה יכ ,ןויצ לע םחר
;הרהמ הנבתו ונימיב הרהמב םקנ םוקנת שפנ תמוגעל
.םילשורי הנוב ,'ה התא ךורב
;ךתעושיב םורת ונרקו ,חימצת הרהמ דוד חמצ תא
.דוד ןגמ ,'ה התא ךורב

ץוח ,"העושי ןרק חימצמ" תליפתל ולש חסונל ההז הרטפהל "דוד ןגמ" תכרבל ם"במרה חסונ
.אליש רב הבר ירבדכ קוידב ,המיתחהמ

.ךרע-תווש תומיתח "הינבב ןויצ חמשמ"ו "םילשורי הנוב" תומיתחב תוארל שיש ,רומאכ ,ןאכמ
.ךשמהב הז ןויוושב ןייענ

יהל-א" איה איהו ,הרטפהב "דוד ןגמ" איה איהש) "העושי ןרק חימצמ" תכרב תדרפה ןמזל זמר
"םילשורי הנוב"מ (הזינגה חסונו ליעל ימלשוריה ירבד פ"ע ,תילארשיצראה הליפתה חסונב "דוד
:(כ רומזמ ,רבוב) םילהת שרדמב אבא רב ןועמש 'ר ארומאה יפב ונאצמ
("הרצ םויב 'ה ךנעי" - כ קרפ) ,הז רומזמ דע םילית שארמ םירומזמ רשע הנומש אצומ תא
ןהו ,םוי לכב ללפתמ םדאש תוכרב הרשע הנומש דגנכ ,אוה דח "ושגר המל"ו "ירשא"ו
םויב 'ה ךנעי' דודל ול ורמא םירומזמ הרשע הנומש רחא ךכ ,"ךתולצ ינתת" ול םירמוא
םע ,ןייווה תוכרב הרשע עשת לוחה תליפתו :ול רומא '!ןה רשע העשת' :רמאת םאו 'הרצ
.'העושי ןרק חימצמ'

("דוד ןגמ" ;"העושי ןרק חימצמ"=) "דוד יהל-א" ןיבו "םילשורי הנוב" ןיב ימינפה רשקה המ ןכבו
:(ד ,ב תוכרב תוכלה) ןוזמה תכרבל רשקהב ם"במרה ירבדב ונאצמ וז הלאשל תחא הבושת
לעו ךריע םילשורי לעו ךמע לארשי לעו ונילע וניהל-א 'ה םחר" הב חתופ תישילש הכרב
וא "םילשורי הנוב" הב םתוחו ,"ךריע םילשוריב וניהל-א 'ה ונמחנ" וא "ךדובכ ןכשמ ןויצ
.המחנ וז הכרב תארקנ ךכיפלו ."םילשורי ןינבב לארשי ומע םחנמ"
,הכרבה ןינע איהש ינפמ ותבוח ידי אצי אל וז הכרבב דוד תיב תוכלמ רמא אלש ימ לכו
.דוד תיב תוכלמ תרזחב אלא הרומג המחנ ןיאש

חסונב .ןוזמה תכרבב תווש 'וגו "ומע םחנמ"ו "םילשורי הנוב" תומיתחהש הלוע ם"במרה ירבדמ
רורב ובש םוי ,באב העשת לש הרשע הנומשב םג "םילשורי הנוב" םימתוח ם"במרה לש הליפתה
ןויצ םחנמ" ,באב העשתב םיזנכשאה לצא הגוהנה המיתחה חסונב .המחנ אוה הכרבה ןיינעש
תליפתבש "םילשורי הנוב" המיתחה ףאש ןאכמ .שרופמב רמאנ המחנה ןינע "םילשורי הנובו
"םילשורי הנוב" הרושק הרשע הנומשב םג ךכיפל .המחנ הניינע םוי לכ תרמאנה הרשע הנומש
."דוד תיב תוכלמ תרזחב אלא הרומג המחנ ןיא" יכ ,דוד יהל-אל

,ל"צז ןייטשנייפ מ"רגה תא התחניה ,המחנ אוה "םילשורי הנוב" תכרב לש הניינעש העיבקה ,בגא
תורגא ת"וש) באב העשת ירחא "םילשורי הנוב"ב "םחנ" רמאו העטש דחא לע הלאשל הבושתב
ןילוכי מ"מ ,הריפסה ימיב םג 'םחנ' ורמאיש ונקית אלש ףאש ןויכד רבתסמ" :(דפ 'יס 'ג ח"וא השמ
ןייורש ונא ןיידעש דצמ תומחנל ןיכירצ ונא אה ןכ ומכ ,ת"ישה ימוחינב ךרוצ ונל שיש םושמ רמול
הליחתכל הז רמול ןיא ...השעמל לבא...'םחנ' רמול ךייש כ"גו ר"הועב ברח ק"מהיבו תולגב
ןיא דחא רמאשכ דבעידב פ"כע לבא ...גהנמהמ תונשל ןיאו ,הז רמול םימכח ונקית אלש רחאמ
וריזחהל רבתסמ אל ...ללפתהלו רוזחל ול ןיאו ,םימכח ועבטש עבטממ הנשמכ ובישחהל
"...זא רמול ןיואר םה רמאש םמצע םירבדהד ...ללפתהל

:(חפק 'יס םייח חרוא) ףסוי תיבב אבוה דוד אסכו םילשורי ןיב רשקל רחא קומינ
תוכלמ ריכזהל ונא םיכירצש יפל ,ןימינב ר"ה שריפ םעטה :בתכ (זנק 'יס) טקלה ילבשבו
קלחנש םויב :(ג"יפ לאומש שרדמ) ל"זראש יפל שדקמה תיבו דוד תיב תוכלמו םימש
ןיאו ;דוד תיב תוכלמו ,שדקמה תיבו ,ה"בקהב :םירבד השולשב ורפכ דוד תיב [תוכלמ]
"םיקידצל חטבמו ןעשמ" :ןתשולש ןיריכזמ הליפתב םגו .ןתשולש ועבתיו ודותיש דע ןילאגנ
תוכלמ הז - "העושי ןרק חימצמ" ,שדקמה תיב הז - "םילשורי הנוב" ,םימש תוכלמ וז -
.דוד תיב

איהו ,םישאר השולשל תדרפנה ונלש תחא הפיאשל יוטיב ןה הלא תוכרב שולשש הלוע ןאכמ
ינידמ ןוטלשו ,דחא םוקמבו תחא ךרדב דחאה 'ה תדובע ,דחא 'הב המלשה הנומאה :תודחאה
ןה הלא השולשש רמוא יתייה אניפתסמד אלול .ותרותלו 'ה תווצמל דבעושמה דחואמו דחא
.תחא הביטחל "הליפת עמוש"ו ,"העושי ןרק חימצמ" ,"םילשורי הנוב" תא תוכפוהה

לע ,ליעל ונאבהש (ד ,בי) םיכלמ תוכלה ףוסב ם"במרה ירבד יפ לע רמאיהל ןתינ ישילש קומינ
הפיאשה ירהו ,"התמכחו הרותב ןייונפ ויהיש ידכ" חישמה תומיל "םיאיבנהו םימכחה" תפיאש
ם"במרה רמואש יפכ ןאכ ונלש הליפתה תוכרבב םינמנה םירבד םתוא תא תללוכ חישמה תומיל
:(א ,אי םש)
הנובו ,הנושארה הלשממל הנשויל דוד תוכלמ ריזחהלו דומעל דיתע חישמה ךלמה
...םדוקמ ויהשכ וימיב םיטפשמה לכ ןירזוחו ,לארשי יחדנ ץבקמו שדקמה

בכרומ הארנ רדסל רבסהה .(א ,חי-ב ,זי הליגמ) תוכרבה רדס תועמשמב וקסע ילבבב םג
ןרודיס תא תקמנמה אתיירבב וחתפ .םינוש םייארומאו םייאנת תורוקמ העברא וא השולשמ
...תורובג םירמואש ןינמו ...תובא םירמואש ןינמ" ןונגסב ,הרשע הנומשב תונושארה תוכרבה לש
ואר המו ...השודק רחא הניב רמול ואר המו" לש ןונגסב וכישמהו ,"...תושודק םירמואש ןינמו
"...תיעישתב םינשה תכרב רמול ואר המו" ןונגסב וכישמה ךכ רחא ,"...הניב רחא הבושת רמול
ןונגסב אוה רדסה רבסה ךשמה "...םינשה תכרב רחאל תויולג ץוביק רמול ואר המו" ןונגסל ורזחו
:(ונתכרבל עגונה קר תומילשב איבנ) ישילש
ןמ ןיד השענש ןויכו ...ביתכו ...רמאנש ,םיעשרב ןיד השענ - תויולג וצבקתנש ןוויכו
תממורתמ - םינימה ולכש ןויכו ...רמאנש ,םהמע םידז ללוכו ,םינימה ולכ - םיעשרה
- םנרק תממורתמ ןכיהו ...רמאנש ,םיקידצה םע קדצה ירג ללוכו ...ביתכד ,םיקידצ ןרק
."ךיבהא וילשי םילשורי םולש ולאש" :(בכק םילהת) רמאנש ,םילשוריב
'ה תא ושקבו לארשי ינב ובשי רחא" :(ג עשוה) רמאנש ,דוד אב - םילשורי תינבנש ןויכו
םיתואיבהו" (ונ והיעשי) רמאנש ,הליפת התאב - דוד אבש ןויכו ."םכלמ דוד תאו םהיהל-א
רמאנש ,הדובע תאב - הליפת תאבש ןויכו ."יתליפת תיבב םיתחמשו ישדק רה לא
המו ...רמאנש ,הדות תאב - הדובע תאבש ןויכו ."יחבזמ לע ןוצרל םהיחבזו םהיתולוע"
...םינהכ תכרב רחא םולש םיש רמאל ואר המו ...האדוה רחא םינהכ תכרב רמול ואר

ומכ ,דחא ןונגסבו ףצרב ונודנ "הצר" תכרבו תונורחאה תויעצמאה תוכרבה עבש וז היגוסב
תאבומ וז השרד .ליעל וניארש יפכ ,ןהיניב יעבט רשק לע עיבצמ הז רבד .תימלשוריה היגוסב
דיתעל םיאיבנה ירבד תומשגתה רדסב םינוידו ,הליפתה אשונב תורחא תושרד םע דחי היגוסב
.םיאיבנה ירבד לע םיססובמ םהש ומכ תורבס לע שרופמב םיססובמה ,אבל

עיצה (ב ק"ס חיק ח"וא רוט) ח"בה .הלואגה רדסל זמר תוכרבה רדסב תולגל וסינ םינושארה םג
תורמגב ספדוה אלש ,קוספה ךשמהמ אוה עשוהב קוספהמ םילשורי ןיינב לע דומילה רקיעש
תאו םהיהל-א 'ה תא ושקבו לארשי ינב ובושי רחא' רמאנש ,דוד אב םילשורי תינבנש ןויכו" :ונלש
לאו 'ה לא ודחפו' ארקמה ףוסד ...הארנו ... .'םימיה תירחאב ובוט לאו 'ה לא ודחפו ,םכלמ דוד
תוכרב הארו) 'ןונבלהו הזה בוטה רהה' (הכ ,ג םירבד) ביתכדכ ,שדקמה תיב לע זמרמ אוה 'ובוט
ובוט המ' (ה ,דכ רבדמב) רמואו ,(.מ.ד ,'םילשורי ןיינב וז - הבוטה' ...הרות וז - 'הבוט'" :ב ,חמ
ןוכנ' (ב ,ב היעשי) א"דכ ,'םימיה תירחאב ובוט לאו' רמאש והזו ,'לארשי ךיתונכשמ בקעי ךילהוא
הנבי םילשורי הנבי רשאכד" :ח"בה עיצה ןאכמ ."'םירהה שארב םימיה תירחאב 'ה תיב רה היהי
אב דוד זא הנה ...שדקמה תיבל ובושיש רחאל זאו ,וכותב הרשת הניכשהו שדקמה תיב וכותב
."...ותכלממ ריעב ותוכלמ אסכ לע בשוי איהש ,ךלמל ןוגהש ומכ ואסכ לע בשויו

רדסש ךכ ,לארשי יחדנ ץבקיו שדקמה תא דוד ןב חישמ הנבי ם"במרה ירבדל ,וניארש יפכ
וסינ רבכ םנמא .הליפתב וניתוכרב רדסכ תיגולונורכ הרוצב חרכהב םייקתי אל יופצה םיעוראה
םיבלושמו םירוזש ויהי םינושה הלואגה יעוראש הנעטב ללוכ ,תונוש םיכרדב ולא תוריתס בשייל
תוכלה) ם"במרה ירבדב ונל יד ךא .וניניעב תוארל ונא םיכוז ךכ ,ןכא .םינוש םיבלשב הזב הז
:(ב ,בי םיכלמ
לצא ןה ןימותס םירבדש ,ויהיש דע ויהי ךיא םדא עדי אל ןהב אצויכו םירבדה ולא לכו"
שי ךכיפלו ,םיקוספה ערכה יפל אלא ,ולא םירבדב הלבק םהל ןיא םימכחה םג ,םיאיבנה
"...ולא םירבדב תקולחמ םהל

הביטח הליפתה לש תונורחאה תויעצמאה תוכרבה שולשב תוארל יתעצה רומאה לכ רואל
עמוש"ו ,דחא אשונ םהש ,דוד תיב תוכלמו שדקמה ןיינב - לארשי ללכ לש חורה יכרצב תקסועה
תוליעפה תרגסמב וילע ללפתהל יוארש יאדוובו ,לארשיב ינחורה גשיהה איש אוהש - "הליפת
."הליפת" ,המש תא הל הנתנ וז השקבש

הכרבה ןושל .ה
.זנכשא חסונ יפ לע הנושלבו הכרבה הנבמב ןייענ ?"םילשורי הנוב" תכרבב ונא םישקבמ המ
,בושת םימחרב ךריע םילשורילו (1)
,תרביד רשאכ הכותב ןוכשתו (2)
,םלוע ןיינב ונימיב בורקב התוא הנבו (3)
.ןיכת הכותל הרהמ דוד אסכו (4)
.םילשורי הנוב ,'ה התא ךורב (5)

המיתחה ןיעמ םגו המיתחל ךומס החיתפה ןיעמ היהיש ונא םיפצמ הכורא הכרב לש ליגר הנבמב
ןיא הז יפל .(געת 'יסבו םש ףסוי תיב הארו ,דועו טנ 'יס ח"וא רוט ;ע ,דק םיחספ) המיתחל ךומס
ח"וא) ח"בה בתכ ,ןכא .החיתפה ןיעמ אל םגו המיתחה ןיעמ אל הניאש ,(4) הקספל ןאכ םוקמ
רפוס יתבש יבר קדקדמה אוה) "רוהנ יגס יתבש ר"המ" זנכשא חסונ לע השקהש (ב ק"ס חיק
.("םלשה רוט"ב "תורעהו תוהגה" פ"ע - הליפת רודיס רביחש ,שובלה דימלת ,אלסימערפמ

.תובושת שולש עיצה ח"בה
םילשורי הנביש םישקבמש - וז הכרב ןיעמ אוה 'ןיכת הכותב הרהמ דוד אסכו' תשקבש" - תחא
יכ ,הובג ךרוצל םא יכ ונתלאש ןיאש רמולכ ,ןיכת םילשורי ךותב הרהמב דוד אסכש ידכ ,בורקב
."םילשוריב ונוכמ לע דוד אסכשכ אלא םלש 'ה אסכ ןיא
הרוצב םילשורי לע השקב הלולכ 'ןיכת הכותב הרהמ דוד אסכו' תשקבב ,ח"בה ףיסוה ,תינש
"...המיתחה ןיעמ הוהו" ,דוד אסכ ןנוכי םילשורי ךותב ירהש ,הפיקע
םילשורי ןינב תלאש איה 'וכו 'דוד אסכו' תלאש" יכ ח"בה עיצה הכורא תישילש הבושתבו
- יכ ,"...שממ
םילשורילו' ונירמא הזו .וניינבל הולנהו - םילשורי ןינבב אוה םילשורי תכרבב וניתלאש לכ"
ךתניכש ןוכשתש אוהו - 'תרבד רשאכ הכותב ןוכשתו' ,התונבל - 'בושת םימחרב ךריע
אובישכ ןכומ אהיש דוד אסכ הנוב אהיש אוהו - 'וכו 'בורקב התוא הנבו' ,שדקמה תיבב
ןיינעמ אוה - דוד אסכ ןינבו שדקמה תיב ןינב ונייהד - הז לכ ,ןכ םאו ;ואסכ לע בשיל דוד
שי םגו ,םילשורי ךותב הנבנ אוה לכה דוד אסכו שדקמה תיב ירהש ,שממ םילשורי ןינב
אוה חרכה הנה ,וילא הכלממ ריע היהתש ריע הנובה אלה יכ ,םילשורי לא תוכייש םהל
אהיש תיב תונבל אוה ךירצ םג ,ךרבתי וינפל הדובעלו הליפתל שודק תיב הכותב הנביש
."ומע ןודל וילע ךלמה בשיש ,ותוכלמ אסכ וכותבו ךלמה תיב ארקנ

:תולצנתהב םייסו ,תוקוחד ויתובושתש ריכה ח"בה םג ,תאז לכ רחא
"?םילשורי ןינבל דוד אסכ ןינע המ ןכ אל םאד ,ךכ שרפל ונחנא ןיכירצ וניחרכ לעבו"

ןרק חימצמ" תכרב לש תיראש אלא (4) הקספ ןיא ,וניארש יפכ ,הליחמה תשקב רחא ,ןכא
הקספ הראשנ תוכרבה ודרפנש ירחא ."םילשורי הנוב" תכרב םע תחא הכרב התיהש ,"העושי
םיקומינ השולש וניאר ןכו ,הירחאלש הכרבה ןיבו ונתכרב ןיבש בורקה רשקה לע עיבצהל ידכ וז
.וז הבריקל םיירשפא

תא אשונה יזכרמה חסונהש הארנ ךכיפל .ח"בה ןייצש יפכ ,המיתחה ןיעמ הנניא (1) הרוש םג
לש הליפתה רדסב ונתכרב חסונ ,ןכא .(3) -ו (2) תואקספב אוה ונתכרב לש ימינפה ןויערה
:הלא תואקספ יתשל ליבקמ ם"במרה
,תרבד רשאכ ךריע םילשורי ךותב ןוכשת
.ונימיב הרהמב םלוע ןינב התוא הנבו
.םילשורי הנוב ,'ה התא ךורב

יפכ ,םילשורי ריעה ןינבל הכרבה תנווכמ הרואכל ?םישקבמ ונא המ לש וניינב תא ,תאז לכבו
שריפ ,ילבב אבוהש קוספה תא שריפ רשאכ ,י"שר ךא .הכרב לש הטושפ תא ח"בה ןיבהש
- 'ובושי רחא" :(לארשי ינב ובושי רחא ה"ד א ,חי הלגמ) שדקמה תיב ןיינבל תנווכמ הכרבהש
."'םכלמ דוד תאו' ,אוה ךורב שודקה - 'ושקבו' ;שדקמה תיבל

חסונב ,"םילשורי הנוב" תכרב לש הטושפש תורשפאה תא עיצהל הארנ היה אניפתסמד ילול
רהב שדקמה תיב ןיינבל השקב אוה ,ם"במרה לש הליפתה חסונב יזכרמה וניערגש - זנכשא
"ריעה"ו "םילשורי" ארקמה ןמזב .םילשורי ריעה ןיינבל תיללכ השקב אלו ,הכותב 'ה תניכשו תיבה
:(ח-ד ,אי א-םימיה ירבד) םיארוק ונא דוד שוביכ לע .תונוש תודיחי יתש ורידגה
דיודל סובי יבשי ורמאיו .ץראה יבשי יסוביה םשו סובי איה םלשורי לארשי לכו דוד ךליו
הנושארב יסובי הכמ לכ דיוד רמאיו :דיוד ריע איה ןויצ תדצמ תא דיוד דכליו הנה אובת אל
ול וארק ןכ לע דצמב דיוד בשיו .שארל יהיו היורצ ןב באוי הנושארב לעיו .רשלו שארל היהי
.ריעה ראש תא היחי באויו ביבסה דעו אולמה ןמ ביבסמ ריעה ןביו .דיוד ריע

,דצמה = דוד ריע = ןויצ תדוצמ ,ץראה ,סובי = םלשורי :םינוש תומש ויה םינוש םירוזאלש רורב
םלשוריב הדוהי ינב ומחליו" :(ח ,א םיטפוש) בותכהמ הלוע ךכ .ריעה ראש ,ביבסה ,אולמה ,ריעה
םיטפוש) ןכו .דוחל "ריעה"ו דוחל "םלשורי" - "שאב וחלש ריעה תאו ,ברח יפל הוכיו התוא ודכליו
ינקז תא המלש להקי זא" :(א ,ח א םיכלמ) ןכו ,"...םלשורי איה סובי חכנ דע אביו ..." :(י ,טי קרפ
תא תולעהל ,םלשורי המלש ךלמה לא ,לארשי ינבל תובאה יאישנ תוטמה ישאר לכ תא ,לארשי
,"דוד ריע" ךכ רחאו ,"ריעה" .דוחל "דוד ריע"ו דוחל "םלשורי" - "ןויצ איה דוד ריעמ 'ה תירב ןורא
,ולש יביטרטסינימדאה זכרמהו ורצח ישנאו ךלמה ירוגמ םוקמ ףאו םעה בושיי תומוקמ תא ונייצ
,ריעל ןופצמ התיהש ,(וננושלב "תיבה רה") שדוקה תדובעל שדוקמה םחתמה תא ןייצ "םילשורי"ו
תומשב וארקנו ,ונתשה םהיניב תולובגה ,וגזמתהו ובחרתה םינוש םירוזיא רשאכ .הירומה רה לע
תחא הדיחיל וכפה םינוש םירוזיא רשאכ .תורחא תודיחי לע ולחוה םינשיה תומשהו ,םירחא
.("וידחי הל הרבוחש ריעכ - היונבה םילשורי") דחא םשב וארקנ ,םדאה ינב תעדותב

- "ךריע םילשורי" ונייהד ,ותדובעל 'ה הב רחב רשא "ריעה" היה 'ה תדובעל שדקתהש םוקמה ךא
דחאה טבשהו" :(בל ,אי א-םיכלמ) ונא םיאצומ ךכ .ןילוח יניינע לוהינו םירוגמ לש "ריעה"מ דרפנב
(ול םש ,םש) "לארשי יטבש לכמ הב יתרחב רשא ריעה - םלשורי ןעמלו דוד ידבע ןעמל ול היהי
ךלמ הנש הרשע עבשו ..." (אכ ,די םש) "םש ימש םושל יל יתרחב רשא ריעה םלשוריב"
:(ד ,אכ ב-םיכלמ) ןכו ."...לארשי יטבש לכמ םש ומש תא םושל 'ה רחב רשא ריעה םלשוריב
ירוע" :(א ,בנ והיעשי) ןכו ."'ימש תא םישא םלשוריב' :'ה רמא רשא ,'ה תיבב תוחבזמ הנבו"
"אמטו לרע דוע ךב אבי ףיסוי אל יכ ,שדקה ריע םלשורי ךתראפת ידגב ישבל ,ןויצ ךזע ישבל ירוע
.דוחל שדקה ריע םילשוריו - םש אמטו לרעל הסינכ רוסיא ונאצמ אלו - דוחל ,דוד ריע איה ,ןויצ -
ריעה לאקזחי ימיב ."הממש - םלשורי ,התיה רבדמ ןויצ ,רבדמ ויה ךשדק ירע" :(ט ,דס םש) ןכו
:(ד ,ט םש) ,"םילשורי תא ,ריע הילע תוקחו ..." :(א ,ד לאקזחי) דחא םשב וארקנ רבכ םילשוריו
התכוה רמאל םלשורימ טילפה ילא אב ..." :(אכ ,גל םש) ,"...םילשורי ךותב ריעה ךותב רובע ...
ארזע ימיב .(תומוקמה ינש לש תדרפנה תוהזה תא ףקשמ ןיידע הז ןורחא קוספ ילואו) "ריעה
תוחבזמה לכו ,'ה תיבמ למסה תאו רכנה יהלא תא רסיו" :(וט ,גל ב-םימיה ירבד) ונא םיארוק
ריע רבכ - "םילשורי"ו דוחל "'ה תיב רה" - "ריעל הצוח ךלשיו ,םילשוריבו 'ה תיב רהב הנב רשא
.דוחל - ןילוחה

:(זט ,ט) לאינד ירבדב הנושארל ונא םיאצומ "ךריע םילשורי" שרופמה יוניכה תא
תונועבו וניאטחב יכ ,ךשדק רה םלשורי ךריעמ ךתמחו ךפא אנ בשי ,ךתקדצ לככ !'ה"
."וניתוביבס לכל הפרחל ךמעו םילשורי וניתובא

"שדוקה רה") "ךשדק רה םילשורי ךריעמ" ופא 'ה בישיש יוארש ולא לאינד ירבדב עבומה ןויערה
"הפרח" אוה "ךמע" לש ינידמהו ירמחה בצמה יכ (הלוכ ריעה אלו "םילשורי ךריע" אוהש ,אקווד
חטבמו ןעשמ" תכרבל ךשמה רותב "םילשורי הנוב" תכרבל םיאתמ ,'ה םש לוליח םושמ הב שיש
םשה לוליח ןויער ."ונחטב ךב יכ שובנ אלו" ,םיקידצה לש םתחלצהל השקב איה ףאש ,"םיקידצל
לחמ יכנא הילע ימש ארקנ רשא ריעב הנה יכ" :(טכ ,הכ) והימרי ירבדמ םג הלוע 'ה ריע ןברחבש
ימש ןעמל שעאו ידי תא יתבשהו" :(בכ ,כ) ךופה ןוויכב לאקזחי ארוק ןונגס ותואבו ,"...ערהל
:(גכ ,ול םש) רתוי תשרופמ הרוצבו ,"םהיניעל םתוא יתאצוה רשא םיוגה יניעל לחה יתלבל
הימחנ ףאו "...'ה ינא יכ םיוגה ועדיו ,םכותב םתללח רשא םיוגב ללוחמה לודגה ימש תא יתשדקו"
רשא ,הב ונחנא רשא הערה םיאור םתא' ,םהילא רמואו" :(זי ,ב הימחנ) הז הבשחמ וק ךישממ
."הפרח דוע היהנ אלו ,םילשורי תמוח תא הנבנו וכל ;שאב ותצנ הירעשו הברח םילשורי

,א) הירכז איבנל 'ה רבדמ ,הארנכ ,החוקל ,הכרבה לש יזכרמה ןיערגל הפסונש ,(1) הקספ
הטני וקו' תוא-בצ 'ה םאנ - 'הב הנבי יתיב ,םימחרב םילשוריל יתבש' :'ה רמא הכ ןכל" :(זט
הכרבה תמיתח תא ,דבעידב תוחפל ,קידצהל ,ףסוי תיבל שמיש רבכ הז קוספ ."'םלשורי לע
ףוסב יכדרמב אבוהש ם"רהמ גהנמכ ,"םילשורי וימחרב הנוב" ןושלב ןוזמה תכרבב תישילשה
הנבת אלש יפל ,תקיודמ אחסונ הניאש" ובתכש םייח תוחראו וב לכה ירבדכ אלו ,(זיר 'יס) תוכרב
'יס םייח חרוא ףסוי תיב) "'הדפת טפשמב ןויצ' :(זכ ,א היעשי) ביתכד ,טפשמב אלא םילשורי
יתנכשו ןויצ לא יתבש' :'ה רמא הכ" :(ג ,ח) הירכז ירבדמ החוקל (2) הקספ לש הנושל םג .(חפק
הקספ הפסוה ילואו ."שדקה רה - תוא-בצ 'ה רהו ,תמאה ריע - םלשורי הארקנו ,םלשורי ךותב
.(2) הקספל רוקמ ושמיש וירבדש איבנ ותוא אלש םימדוק םירבדב הרוקמ תויה םושמ אקווד (1)
הכרבה לש תונושארה תואקסיפה יתש תא סחייל םוקמ היה ,(1) הקספב "םימחרב" הלמה אלול
לכמ ,םוקמ לכמ .םילשורי ךותב ותניכש םגו ןויצל 'ה תביש םג םיללוכה ,םינורחאה הירכז ירבדל
שדוקה ריע םילשוריל ,"בושת ...ךריע םילשורילו" םילמב ,ונווכתה ל"זחו ןכתייש הלוע רומאה
.ונתפיאש איה איה וילע שדקמה תיב תיינבש ,תיבה רה ,אקווד

םירבדל ןה תויעצמאה תוכרבב וניתושקבמ הברה ירה .עיתפמ (2) הקספב "תרבד רשאכ" יוטיבה
ונתורחל לודג רפושב עקת" שקבל הדימ התואב םיאתמ היה אל םאה ,המגודל .'ה ןהילע רבדיש
ןתינ ?"תרבד רשאכ - הנושארבכ וניטפוש הבישה" וא ,"תרבד רשאכ - וניתויולג ץבקל סנ אשו
ליעל וניאר רבכ ."םילשורי הנוב" תכרבב אקווד "תרבד רשאכ" יוטיבל םירבסה רפסמ עיצהל
תויעצמאה תוכרבה שולשב ךא ,"תישעש ומכ - השע" ןווכתהל ןתינ וז הכרבל דעש ימלשוריב
.תומלשב ומייקתה םרטש םירבד םישקבמ ונא יכ ,ונרבסהש יפכ ,הז ןונגסב שקבל ןיא תונורחאה
תאז השקב יולימ :דועו ."תישע רשאכ" אלו "תרבד רשאכ" אלא וניא וז השקב דוסיש ןאכמ
םוקמ שי תורחאה תושקבה לכב ירהש ,תויעצמאה תוכרבב תרחא השקב לכמ רתוי 'הב יולת
'ה קרש המ-רבד איה םילשוריב 'ה תניכש תנכשה ךא - םינוש םיגוסמ תוישונא תויולדתשהל
."תרבד רשאכ - הכותב ןוכשתו" ונתלאש ןאכמ - תושעל לוכי ודבל1

רשקהב ,"תרבד רשאכ" םילמב םינווכתמ וילאש 'ה לש רובידה והמ לואשל שי ירה ,דועו
ןוגכ ,ונכותב ותניכשש ,'ה רבד תא ונא םיאצומ םינוש תומוקמב ?"הכותב ןוכשתו" ונתלאשל
:(ומ-המ טכ םש) םיימעפ ןכו ."םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" :(ח ,הכ תומש)
יתאצוה רשא ,םהיהל-א 'ה ינא יכ ועדיו ;םיהל-אל םהל יתייהו לארשי ינב ךותב יתנכשו"
."םהיהל-א 'ה ינא ,םכותב ינכשל םירצמ ץראמ םתא

םה וירבד יכ ,הירכז איבנה יפב "תרבד רשאכ" איה הנווכהש שרפל היה רתויב טושפה ,הרואכל
:(וט-די ,ב) םילשוריב 'ה תניכש לע תופסונ םיימעפ אבינ אוהו ,וניארש יפכ ,הכרבה ןושלל דוסיה
אוהה םויב 'ה לא םיבר םייוג וולנו .'ה םואנ ,ךכותב יתנכשו אב יננה יכ ןויצ תב יחמשו ינר"
."ךילא ינחלש תוא-בצ 'ה יכ תעדיו ,ךכותב יתנכשו ,םעל יל ויהו

דוד לש ותליפת אוה ,"תרבד רשאכ" יוטיבב וילע םיעיבצמ ונאש יארקמה רוקמהש הארנ םלוא
'ה רסמ .'הל תיב תונבל דוד לש ונוצרל הבוגתב ,איבנה ןתנל 'ה רבד תא עמשש ירחא ,ךלמה
:(גי-בי ,ז ב-לאומש) ךישמהו .'הל תיב דוד הנבי אלש ןתנל
יתוניכהו ,ךיעממ אצי רשא ךירחא ךערז תא יתומיקהו ךיתובא תא תבכשו ךימי ואלמי יכ"
."םלוע דע ותכלממ אסכ תא יתננוכו ,ימשל תיב הנבי אוה .ותכלממ תא

םקה ,ותיב לעו ךדבע לע תרבד רשא רבדה ,םיהל-א 'ה התעו" :(הכ םש ,םש) רמא דוד תליפתב
ןיבמ םיינש םה ,(גכ ,זי) א-םימיה ירבדב ליבקמה םוקמהו ,ןאכ ."תרבד רשאכ השעו ,םלוע דע
רבדה" םילמל ךשמהב רמאנ הז םגו ,שרופמב "תרבד רשאכ" רמאנש ארקמב תומוקמה תעשת
הכותב ןוכשתו" ןאכמ) "ימשל תיב הנבי אוה" 'ה רבד לע םירבדה תא דוד רמא אלו ."תרבד רשא
זמרנה ,"ותכלממ אסכ תא יתננוכו" איבנה רבד לע םג אלא ,דבלב ("התוא הנבו ,תרבד רשאכ
םיאצוי ,"תרבד רשאכ" ,דוד ירבדש אצוי ."ןיכת הכותל הרהמ דוד אסכו" ,הכרבל (4) הקספב
.זנכשא חסונב הפסונש הנורחאה הקספה םע דחי ,ם"במרה יפל ונתכרב חסונמ תחא הביטח
.הכרבה חסונ תבחרהל דוסי ושמיש ףא הלא דוד ירבד ילוא

ךותב ןוכשת" ם"במרה חסונב ,וא ,"הכותב ןוכשתו" ,הכרבה ןושל לע תושקהל שי הרואכל
ו קרפ הריחבה תיב תוכלה) םש תנכוש ןיידע 'ה תניכשש ם"במרה קספ ירה ."ךריע םילשורי
:(זט-די הכלה
םילשוריו הרזעה שדיק אוהש ,המלש השדקש הנושאר השודקב ?השדקתנ המבו...
ןילכואו ,יונב תיב םש ןיאש פ"עא ןלוכ תונברקה ןיבירקמ ךכיפל .אבל דיתעל ןשדיקו ןתעשל
םילק םישדק ןילכואו ,הציחמב תפקומ הניאו הבירח איהש פ"עא הרזעה לכב םישדק ישדק
התעשל השדק הנושאר השודקהש - תומוח םש ןיאש יפ לע ףא םילשורי לכב ינש רשעמו
אובל דיתעל השדק הנושאר השודק םילשוריו שדקמב רמוא ינא המלו .אבל דיתעל השדקו
יפל ?אובל דיתעל השדק אל ןהב אצויכו תורשעמו תיעיבש ןינעל י"א ראש תשודקבו
יתומשהו" :רמוא אוה ירהו ,הלטב הניא הניכשו הניכשה ינפמ םילשוריו שדקמה תשודקש
."םידמוע םה ןתשודקב ןיממושש פ"עא" :םימכח ורמאו ,":םכישדקמ תא

,יולגב הכותב 'ה ןוכשיש ונתנווכ ילוא ?"הכותב ןוכשתו" שקבל ונל המל ,הלטב הניא 'ה תניכש םא
,תיתימאה ונתשקבל החיתפ אלא הניא "הכותב ןוכשתו" ונתשקב ילוא ,דועו .םויהכ רתסנב אלו
בירקהל רתומו ,ןיידע תושודק םילשוריו הרזעה םא ףא ,ם"במרה בתכש יפכ ,ירה ."התוא הנבו"
תיב םש ןיא" אוה יחכונה ונבצמ ןיידע ,תוציחמ ילבו תיב ילב הנמש תורחאה תולועפה תא תושעלו
םימייק םירבד ונא םישקבמ תורחא תויעצמא תוכרבב םג ירה ,דועו .םישקבמ ונא הז תאו ,"יונב
"םילשורי הנוב"ב םישקבמ ךכ .ודימתי הלא םירבדש ונא םישקבמש אלא (דועו הסנרפ ,האופר)
.הנממ ותניכש תוקלתסהל ו"ח אטחה םורגי אלשו ,וריע םילשורי ךותב ןוכשל 'ה ךישמיש

איה הטושפה ונתנווכ ילואש יתעצה ?םילשורי תא 'ה הנביש ונא םישקבמש "םלוע ןינב" והמ
הליפתה תוכרב רדסמ וניאר ,ךדיאמ .הזה םלועב היינב ירמוחמ הנבייש ,שדקמה תיב ןיינבל
לע םשגתת איהש אלא ,לארשי ללכ לש תינחור הפיאש תמשגהל הליפת איה וז ונתשקבש
ירה .הבש ינחורה טביהל ףסונ זמר תללוכ ונתליפתש ינמוד .יונב תיב ךותב ,תירמח תיתשת
ירחאש תוכרבה ןיבמ היינשה הכרבה תמיתח איה ,"םילשורי הנוב" ,ונתכרב תמיתחש וניאר
יהוז .ונלש חסונה יפל "הינבב ןויצ חמשמ" המיתחל הליבקמ איהו ,ם"במרה חסונב הרטפהה
:ןיאושינה תוכרבמ תחא תמיתח םג
;החמשב הכותל הינב ץובקב הרקעה לגתו שישת שוש
.הינבב ןויצ חמשמ ,'ה התא ךורב

תוכרבבו ,ןוזמה תכרבב ,הרשע הנומשב קר אל תרמאנ "םילשורי הנוב" תכרבש הלוע ןאכמ
םילשורי תא הלעא אל םא" ונתעובש רואל ,רבדה יעבטו) .ןיאושינה תוכרבב םג אלא ,הרטפהה
לע ,ןיאושינה תוכרבב ,וז הכרבל הכומס הכרבב יוטיבמ דומלל שי ךא .("יתחמש שאר לע
:איה ןיאושינה תוכרבב וזל תמדוקה הכרבה ."םלוע ןיינב" יוטיבה תועמשמ
,ותינבת תומד םלצב ,ומלצב םדאה תא רצי רשא םלועה ךלמ וניהל-א 'ה התא ךורב
.םדאה רצוי ,'ה התא ךורב .דע ידע ןיינב ונממ ול ןיקתהו

איה המב ךא ."עלצה תא ןביו" - ותשא וז ,עודיכ ?ונממ םדאל 'ה ןיקתהש "דע ידע ןיינב"ה המ
תורודה תרשרש ךשמה - ותיא םלועל איבתש םיאצאצל איה הנווכהש רמול ןיא ?"דע ידע ןיינב"
םושמ ראשה ןיב ,םיאצאצל ןיאושינהו ןיסוריאה תוכרבב רכז ןיא ירהש - דע ידע ךשמיתש
הארנ ךכיפל .םלועל םיפסונ םיאצאצ ואיבי אלש םירגובמ תוגוזל םג ןיאושינה תוכרב תושמשמש
תשרדכ "םלש םדא" דחי םניהש ,ומצעב יושנה גוזה ידי לע הנבנה ינחורה ןיינבל הכרבה תנווכש
.דבל םייורש ויהשכ ,תונבל םה ולכי אל הז ינחור ןיינב .ל"זח

תפיאשכ םיכלמ תוכלה ףוסב ם"במרה ראיתש ינחורה ןיינבה קוידב אוה הז יחצנ ינחור ןיינב ירהו
לכ לע וטלשיש ידכ אל" - דוד אסכ ןוכיו שדקמה הנביי םהבש ,חישמה תומיל "םיאיבנו םימכחה"
םהל היהי אלו ,התמכחו הרותב ןייונפ ויהיש ידכ אלא ,חומשלו תותשלו לוכאל ידכ אלו ,םלועה
,"םלוע ןיינב ...התוא הנבו" ,ונתשקבש הלוע ןאכמ ."אבה םלועה ייחל וכזיש ידכ ,לטבמו שגונ
.הליפתה לש תונורחאה תויעצמאה תוכרבה שולשב שקובמה ינחורה ןיינבל איה ףא תזמור
ונא םינופ םהבש "ןוכשת"ו "בושת" םילעפב םג ףקתשמ וז השקבבש ינחורה טביההש ןבומ
.םי ינמ םיקומעה ,ולא םיינחור םיאשונ ינשב ל"מכאו ,'הל

רמאנ "הרהמב" לעופה ראות ?"ןיכת הכותב הרהמ דוד אסכו" ונתלאש יולימל תופצל שי יתמ
הרהמב ךשדק ריע םילשורי הנבתו" שולש ןיעמ תחא הכרבב םילשורי ןיינבל רשקב םג שרופמב
,ל הנשה שאר) "שדקמה תיב הנבי הרהמ" :ל"זח יפב הז יוטיב רוגש ןכו .(א ,דמ תוכרב) "ונימיב
.(דועו א

,"וניהולא 'ה קידצ יכ ונילע האיביו ,הערה לע 'ה דוקשיו" (ט לאינד) לע (א ,חפ ןיטיג) אלוע שרד
שריפו .(ד םירבד) "'םתנשונו'ל םינש יתש םידקהש ...לארשי םע אוה ךורב שודקה השע הקדצ"ש
ונייהד םישמחו תואמ 'ח ףוסל הערה איבהל רהימש - 'הקדצ' ונייה" :(רמא אלוע ה"ד םש) י"שר
היה 'םתנשונו' דע והש םאו ;םיתשו םישמחו תואמ 'ח אירטמיגב איהד 'םתנשונו' םדוק םינש 'ב
'הרהמ' ,הנימ עמש :בקעי רב אחא בר קיסה אלוע לש ותשרדמ ."'ןודבאת דבא יכ' ןהב םייקתמ
ןודבאת דבא יכ' ביתכ אהד ,'םתנשונו' ןינמכ :י"שר) "אוה יתרתו ןישמחו האמ ינמת - אמלע ירמד
'רחמ' שי" :(גי 'יס אב תשרפ אמוחנת שרדמ) הילע ורמאש ,"רחמ" הלמל המודבש הארנ .("'רהמ
.ןמז רחא תויהל איה הלוכיו וישכע תויהל הלוכי 'הרהמ' םג ךכ ,"ןמז רחאל 'רחמ' שיו וישכע אוהש

.ותרותב ונקלח ןתישו ,ונימיבו - הרהמב שדקמה תיב הנביש 'ה ינפלמ ןוצר יהי ןכבו