ארזע ימיב "הנמאה" לש התועמשמל

י-ט הימחנ

ליק הדוהי

ג"כשת הנשב הנש


:רמאמה ןכות
הנכת תניחבמ הנמאה לש הדוחי
:דמעמהו הרוצה תניחבמ
?שדחל הנמאה האב המ
"ץראה ימע" לש תימואלה םתוהז
הינשה תוביחתהבש שודיחה
(!"םהילאמ") הטימש תוצמ
"לקשה תישילש"
םיצעה ןברק .ח
הנוהכה תונתמ רתיבש שודיחה
!פ"עבש הרותה לע תירב תתירכ - הנמאה

חתנמ רמאמה .הימחנו ארזע ימיב םעה תרכש תירבה - "הנמא"ב ןד הז רמאמ :ריצקת
.םימודק תורודב ותרכנש תורחא תירבל האוושהב וז תירבב דחוימה תא

,הנמא ,תירב ,הימחנ ,ארזע :חתפמ תולימ

לארשי םע תירב ה"בקה תרכ אל ןנחוי 'ר רמא"
('ס ןיטג) " - - - פ"עבש םירבד ליבשב אלא
לע הרות ןתניתש ארזע היה יואר רמוא יסוי 'ר"
" - - - השמ ומדק אל אלמליא ,לארשיל ודי
(א"כ ןירדהנס)

הנכת תניחבמ הנמאה לש הדוחי .א
דעו יניס רה דמעממ לחה ,םשה ןיבל ולוכ םעה ןיב ותרכנש תותירב עבש לע רפוסמ ארקמב
עשוהי ;ז"כ קרפ םשו ,ט"כ-ח"כ ;29-31 א"י םירבד ,ד"לו ד"כ תומש) .ןושארה תיבה ןברחל
ה"ל-ד"ל ב"יהבד ;ג"כ ,ב"מ ;ג"כ ב"יהד = א"י ב"מ ;ז"ט -ו ו"ט ב"יהבד ,ד"כ עשוהי ;'ח
םיבשויה םירשהו םעה ןיב קפס ולוכ םעה ןיב התרכנ קפס ,תינימשה וליאו .(א"י הימריו
תעשב ,תיבה ןברחל ךומס ,והיקדצ ימיב ("םלשוריב רשא םעה לכ תא") דבלב םילשוריב
.(ד"ל הימרי) .ריעה לע ילבבה רוצמה

איהו םשהו םעה ןיב התרכנש דבלב תחא תירב לע ונל עודי ןויצ תבישמ לחה תאז תמועל
.('י-'ט הימחנ) הימחנו ארזע ימיב ,"הנמא"ה תתירכ

הרוצה תניחבמ ןהו הנכת תניחבמ ןה הל ומדקש "תותירבה" לכמ "הנמא"ה איה תדחוימ
.תירבה התרכנ וב ,דמעמהו

הדובע לע רוסיאה שגדומ (והיקדצ ימיבש הנורחאה תירבה טעמל) תותירבה לכב :הנכת תניחבמ
-13 ד"ל םש ;22-24 ג"כ תומש) הרקעל הבוחהו ,"הלוכ הרותב רפוכ - הב הדומה" לכש ,הרז
רחאל דימש רפוסמ והישאיו שאוי עדיוהי ,אסא ימיבו ;(ד"כ עשוהי ;9 ז"כ םש ;25 ט"כ םירבד ;17
וליאו הדימשמו ז"עה ןחלפ תא השעמל הכלה םעה רקוע תירבה תתירכ (ינפל דוע - אסא ימיב)
.הרז הדובעל רכז ןיא "הנמא"ב

וישעמבו םעה תעדותב השחרתנש תינחורה הכפהמה לע ונדימעהל ידכב היד דבלב וז הדבוע
איה הרז הדובעהש ןמזב ,תתרכנה "תירב"ה לש יחרכהה הדוחי לע אליממו תיבה ןברח זאמ
.ל"ז םרמאמכ "טחשנ" "הרצי"ו רבעה תלחנ

השמ ידי לע ותרכנש ,תותירבה "יתש"ב םישגדומה םיפסונ םירבד "הנמא"ב םירסח םרב
:ןוגכ ,יניסב
(12-15 ד"ל ;23 ג"כ תומש) ץראה יבשוי םע תירב תתירכ לש רוסאה
םידחוימה םינידה תוברל ,("םקיר ינפ וארי אל") "היארה"ו םילגרה תשולש תווצמ
(25 ד"ל ;18 ג"כ םש) חספה ןברקב םירושקה
תישילשה םעפבו) ל"נה תותירבב םימעפ רזוחה ,"ומא בלחב ידג לשבת אל" לש רוסאה
.(21 ד"י םירבדב
ושרפתנש ,םיבויחה רשע דחאמ דחא רוסא ףאל לבב ילוע לש וז "הנמא"ב רכז ןיא ןכ ומכ
,םיזירגו לביע ירה ןיב ןענכ ישרויו םירצמ יאצוי םייקל ווטצנש "הללקהו הכרבה" דמעמב
."ןמא" תרימאבו העובשבו הלאב

רוסיא ,תבורעת יאושנ רוסיא ןוגכ ,יניס תירבלו "הנמא"ל הרואכל םיפתושמה םירבדה םג
יונישב "הנמא"ב ואבוה ,המהבו המדא ,םדא ירוכב תוצמו ,הטימש תוצמ ,תבשב הכאלמ
.הקמנהו ןכות ,ןונגס

הבוחה ןוגכ ,הל ומדקש תותירבהמ תחא ףאב רכז םהל ןיאש םירבד םג הב ופסונ תאז תמועל
תורשעמ ,תומורת תשרפה ,םיצעה ןברק ,תיבה קדבלו רוביצה תונברקל "לקשה תישילש" לש
.שדקמה תיבל םתאבהו הלחו

:דמעמהו הרוצה תניחבמ .ב
תניחב ויתובכש לכל ולוכ םעה הארנכ ףתוש תותירבה לכב םנמא
.לארשי שיא לכ םכירטושו םכינקז ,םכיטבש םכישאר 'א 'ד ינפל םכלוכ םויה םיבצנ םתא"
(10-9 ט"כ םירבד) "ךמימ באוש דע םיצע בטחמ ךינחמ ברקב רשא ךרגו םכישנ ,םכפט
:הנמאה תתירכ תעשב רבדה אוהו
םיניתנה ,םיררושמה ,םירעושה םייולה ,םינהכה םעה ראשו - - ונינהכו וניול ונירש"
לכו ((27 'ט עשוהי) "'ד חבזמלו הדע"ל םנתנ עשוהיש םינועבגה - םינענכה רמולכ=)
ןיבמ עדוי לכ .םהיתונבו םהינב ,םהישנ ,םיקלאה תרות לא תוצראה ימעמ לדבנה
.(29 ,'י הימחנ)
!"םהילע המדאבו םיקשבו םוצב" םעה ףסאתה הנמאה תתירכב קר םרב

םעה הנמאב וליאו ליבס וליאכ אוהו תירבל ותמכסה תא קר עיבמ םעה ,תותירבה לכב
= םיקעוז םיולהו 'דל הוחתשמו הדותמ אוה לעפ אוה .ךכב ךרוצ ןיא יכ ,לאשנ אל ללכב
(!'ה יפמ "לודגה לוק"ה תא םעה עמש יניס רהב) .'ד לא לודג לוקב םיללפתמ

הרותב וארקשו בתכה לע התלעה תירבהש ןייוצ עשוהיו השמ ידי לע ותרכנש תותירבב
םירבדה יפ לע יכ ,םירבדה תא ךל בתכ" וא - - "'ד ירבד לכ תא השמ בתכיו" תירבה ירבדבו
.(27 ד"לו 7 ד"כ תומש) "לארשי תאו תירב ךתא יתרכ הלאה
'ח עשוהי - 8 ,4 ז"כ םירבד) םיזירגו לביע ירהב ,(19 ט"כ םירבד) באומ תוברעב רבדה אוהו
םג םעה אלא בתכה לע ולעה םירבדהש קר אל - הנמאב םרב .(26 ,ד"כ עשוהי) םכשבו (32
.הנמאה לע םתח

שאה דומע ,הניכש יולג לש םוקמב וכרענ "הנמא"ל ומדקש תותירבה לכ ,םוקמה תניחבמ
איבנה אוה תירבה לע תרוכהשכ םיאיבנ לש םדמעמבו תירבה ןורא דיל וא ,יניס רה דיל ןנעהו
יכ םא ,תירבה התרכנ וב ,םוקמה שרופמב ןייוצ אל "הנמא"ב וליאו ךלמה וא םעה שאר -
ךותמ ,םיימעפ םייודווב םינייצמ תירבה יתרוכ (4 'ט - "םיולה הלעמ") ,הרזעב הז היהש רבתסמ
:רבעב םהיתובא וכז וב ,הניכשה יולג תדבוע תא ,םיעוגעג
"הב וכלי רשא ךרדה תא םהל ריאהל הליל שא דומעבו םמוי םתיחנה ןנע דומעבו"
(12 ,'ט הימחנ)
םמוי םהילעמ רס אל ןנעה דומע תא ,רבדמב םתבזע אל םיברה ךימחרב התאו"
םש םש) הב וכלי רשא ,ךרדה תאו םהל ריאהל ,הלילב שאה דומע תאו ,ךרדהב םתחנהל
.(19
ףאו תירב ןוראל אל ,הניכש יוליגל אל וכז אלש רחאל ,ךכ לע ללפתהל םיזיעמ אל ףא םה וליאו
דע" הלאשמ תניחב - איה 65 'ז ,םש - "םימותו םירואל ןהכה דמע דע") םימותו םירואל אל
(!"חישמה אוביש
."םיניבמ"ו םירפוס םישרוי - (ךלמ וא ,לודג ןהכ ,איבנ) רבעב תירבה יתרוכ לש םמוקמ תא וליאו
םינוכמה ,םיולה תתירכב ףתתשהש קפס לכ ןיא לבא ,שרופמב רכזנ אל םנמאש ,רפוסה ארזע
םיחצנמה םה ,םה םימכח ידימלת תורחא םילמב .הישרפמו הרותה יעדוי רמולכ "םיניבמ"ה
("!איבנמ ףידע םכח" תניחב) תירבה תתירכ לע

רחא אלמל הז יודוב ונווכתה הנמאה יתרוכש קפס לכ ןיאו ,יודו םדק "הנמאה" תתירכל
ולעמ רשא םלעמב םתבא ןוע תאו םנוע תא ודותהו" 40 ו"כ ארקיובש החכותב הרותה רבד
."יב

.תילאירה תואיצמה רואתו ןידה קודצ ,תירוטסיה הריקס רקיעב אוה יודוה לש ונכת
ינפל עשוהי ידי לע הרמאנש תירוטסיהה הריקסל הנמאה המוד תירוטסיהה הריקסה תניחבמ
.(2-15 ד"כ עשוהי) םכשב תירבה תתירכ

.ןנכתב ןה תונוש המ םרב
:קוספב תמייתסמ עשוהי תריקס
םיתיזו םימרכ םהב ובשתו םתינב אל רשא םירעו הב תעגי אל רשא ץרא םכל ןתאו"
.(15 םש םש) "םילכא םתא םתעטנ אל רשא
לע תובוטה 'ד תוחטבה לכ יולמל יוטבו לארשי וכז הל ,תייסנה החגשהל רואת איה הלוכו
:תניחב ,לארשי
,43 א"כ ,םש) "!אב לכה .לארשי תיב לא 'ד רבד רשא בוטה רבדה לכמ רבד לפנ אל"
.(14 ג"כ דוע הוושהו

עגרמ לארשי וכז םהל ,הניכשה יולגו תייסנה החגשהה תא קר אל תראתמ ונתריקס ירה
םניאשו םיאטחה לש םיטעב םהילע ואבש םישנעה םג אלא ,םהרבא - ןושארה וניבא רחבנש
םידותמהש רחאלו - "ועמשת אל םא היה"ו הרקמב - הרותב םשה רבד יולמ אלא בוש
,לבב ילוע ,הלוגה יבש םיראתמ וב יללכהו ינידמה בצמה ראותמ ,ןידה תא םמצע לע םיקידצמ
וכז הל ,ילכלכהו ינידמה בצמה רואתל דוגנ תילכת תדגונמהו ,התונכב תעזעזמ תוילאירב
:עשוהי ימיב םירצמ יאצוי
הנה הבוט תאו הירפ תא לכאל ונתבאל התתנ רשא ץראהו ,םידבע םויה ונחנא הנה"
לעו ,וניתואטחב ונילע התתנ רשא ,םיכלמל הברמ התאובתו .הילע םידבע ונחנא
.(37-36 'ט הימחנ) - "ונחנא הלודג הרצבו ,םנוצרכ ונתמהבבו םילשמ ,וניתיוג

,ןלהל הארנש יפכ ,תויוביחתה ומצע לע לבקמו הנמאה תא בוטה ונוצרמ םעה תרוכ תאז לכבו
.הרות רבדמ ללכו ללכ בייח היה אל ןהב

?שדחל הנמאה האב המ .ג
אל יכ םא ,הל ומדקש תותירבה ןיבל הניבש ינושה לעו הנמאבש דחוימה לע ונדמעש רחאל
האב המ ?התועמשמ המ הלאשה תלאשנ ירה ,ןודנב רמאל היה רשפאש המ לכ תא וניצמ
תלבק אלא התועמשמ ןיא ,רנזולקו בונבוד :םינורחאה םינוירוטסיהה תעדל ?שדחל וז הנמא
דוהי" התיה הנטקה תיסרפה הוחפה לש המש=) הדוהי תנידמ לש היצוטיטסנוקכ הרותה
תמועל ,רנזולקד אבילא ,ולוכ לארשי םע לש היצוטיטסנוקכ וא ,בונבודד אבילא ,("אתנידמ
יכ רבוס רנזולק וליאו הנמאב ושרפתנש םידחוימה םירבדה רשפל ותעד בונבוד ןתנ אל תאז
."תוטשפומ תועדו תונומא"ב קר אל ,לעופב הרותה תוצמ תא םייקל תובייחתה התיה וז

קר ןושאר תיב ימי לש תודהיה התיה םולכ ?ךכב ךרוצ היה םולכ ,לואשל ונא םישרמ םרב
התיה םולכ ךדיאמו ?"תוישעמ תווצמ" לש אלו דבלב "תוטשפומ תועדו תונומא לש תודהי"
תא ואר תרחואמ רתוי הפוקתב קרש) םינורמושה תוברל ,לארשיב תכ ינש תיב ימיב תמייק
?"הרותה תאז" לש התוכמסב ורפכש (עזגה תניחבמ לארשי ינבכ םג םמצע

הפקותב רמולכ ,בתכבש הרותה לש השוריפב תונוש תותכ וקלחנ ינש תיב ימיבש אוה ןוכנה
.בתכבש הרותה לש בייחמה הפקותב אל לבא 'דכו הדומל יכרדב ,פ"עבש הרותה לש בייחמה

לש סקטב תוארל שיש איהו ,םונרכזהש םינוירוטסיהה תרעשה איה הנוכנש חיננ םא םג לבא
ךלמל וילאמ ןבומ ,בגא ךרד ,היהש רבד ,םעהו "הנידמה" תקוחכ הרותה תלבק ןיעמ הנמאה
תובייחתה רחאל תואבה תופסותה רשפ המ ,(25-26 'ז ארזע לשמל האר) אתסשחתרא יסרפה
:"הנמא"ה שארבש הלוכ הרותה תא תללוכהו תיללכה
הנתנ רשא ,םיקלאה תרותב תכלל (םירצמ יאצויל המודב=) העובשבו הלאב םיאבו"
."ויקחו ויטפשמו ונינדא 'ד תוצמ לכ תא תושעלו רמשלו ,םיקלאה דבע השמ דיב

ללכמ" לאעמשי 'ר לש תיעיברה הדימל םאתהב וא םיפסונה "םיטרפ"ה תא ןיבהל שי ירה
לע דמלל אל - דמלל ללכה ןמ אציו ללכב היהש רבד לכ" :תינימשה הדימל םאתהב וא "טרפו
."אצי ולכ ללכה לע דמלל אלא ,אצי ומצע

?הנמאב ללכהל םיפסונה םירבדה אקוד וכז המ םושמ ,לואשלו ףיסוהל ונילע ןאכו
.ץורפ רודה היה הלא םירבדבש ,התיה םימכחה בור תבושת
.ונתלאש תא סנרפל וז תינטשפ הבושת לש החוכב ןיא םרב
וינידו תוכוסה גח לע ;(9-12 'ח) וינידמ קלחו הנשה-שאר לע רפוסמ לשמל הימחנב ירה יכ
עשוהי ימימ" החכתשנ הכוס לש וז הוצמש םירבוס "םישדחה"מ קלח ןכ לע רתי ,(13-18 םש)
לע אלו םידעומה לע אל רבודמ אל "הנמא"ב הנהו ...הושדחו הימחנו ארזע ורזחו "ןונ ןב
הללכנ םילגרה תשלש תוצמ אקוד יכ םא ,טרפב תוכוסה גח לע אל וליפא ,ללכב םילגרה
.ברחב השמ ידי לע ותרכנש תונושארה תותירבב

:השוריפו הדומל לע ,רובצב הרותב האירקה לע רבודמ הימחנבו ארזעב ,לשמל ,וא
.דועו (8 'א ,םש) "ארקמב וניביו לכש םושו ,שרפמ םיקלאה תרותב רפסב וארקיו"
:ש ,לשמל ,רבודמ תבשל רשאב .הנמאה יטרפ ןיב הללכנ אל השוריפו הרות דומל לש הוצמה לבא
םיבנע ןיי ףאו םירמחה לע םיסמעו תומרעה םיאיבמו תבשב תותג םיכרד הדוהיב"
(15 ג"י) - - "תבשה םויב ,םלשורי םיאיבמ אשמ לכו םינאתו
ךשמהב רפוסמ ךדיאמו
הדוהי ינבל תבשב םירכמו רכמ לכו גאד םיאיבמ (םלשוריב=) הב ובשיש םירוצהש"
(16 ,םש ,םש) "םלשוריבו
ןושלב "שדוק םוי" וא בוט םוי תוברל תותבשב םירכנמ תונקל רוסאה קר ללכנ הנמאב לבא
.אל ותו הנמאה

.םהמ קלח קר אלא ,ץורפ רודה היה םהב ,םירבדה לכ אל וללכנ הנמאבש ןאכמ אצוי
?"הנמא"ב וללכנש םירבדה ורחבנ ויפל ,הדמה הנק היה המ הלאשה תרזוחו

ןמ ירה ,ונררועש תויעבה לולכמל חתפמה השעמל אוהש ,הנורחאה וז ונתלאש לע בישהל ידכב
.ןויע רתיב הנמאה ירבדב ןייעל יוארה

"ץראה ימע" לש תימואלה םתוהז .ד
,הנושארה תוביחתהב הנושארו שארבו הנמאב תולולכה תויובייחתה המכב ,אופיא ,ןייענ
:תבורעת יאושנ רוסאב הנדה
."ונינבל חקנ אל םהיתנב תאו ץראה ימעל וניתנב ןתנ אל רשאו"
בורקו דבלב תוירכנ םישנ תחיקל רוסיא לע רבודמ ,15-16 ד"ל תומש ,(הינשה) ברוח תירבב
ירחא ונזי"ש ששח ךותמ ,"ץראה בשוי" ינענכה תונבל הנוכה ארקמ לש וטושפ תניחבמש יאדול
ךותמ בושו ,םהינב תחיקל תוברל ,ינענכב ןותח רוסיא לע רבודמ בוש - 'ג 'ז םירבדב ."םהיהלא
שודק םע יכ" יבויחה קומנה תא םג וז השרפל ךשמהב הפיסומ הרותה .הרז הדובע לש ששח
להקב אובל םירוסאה תמישר לע רבודמ ,2-9 ג"כ םירבדב תאז תמועל .('ו) "ךיקלא 'דל התא
ןוגכ ,ידוהי םאצומש הלא םהמ ,תילארשי םהילע הרוסא היהת וריגתיש רחאל םג רמולכ ,'ד
ןמו ;("רזממ") רוסיאב ודלונש םידוהי וא ,("הכפש תורכו אכד עוצפ") םיוסמ ינפוג םומ ילעב
רתיש ןאכמו "ישילש רוד דע" םרוסאש ירצמו ימדאו "םלוע דע" םרוסאש יבאומו ינומע םירכנה
תונתחתהה הרסאנ ונתנמאב וליאו ,'ד להקב אבל םירתומ וז המישרב וטרפתנ אלש םימעה
ןכ לע רתי .םלועה ימע לכ םע ,הרואכל ,רמולכ ,םימעה תומש טוריפ אלל ,"ץראה ימע" םע
,םייתרסמה ונינשרפ .יאנת אללו הקמנה אלל ,יטלחה אוה הנמאב תוביחתהה לש חסונה
,(ם"יבלמ) "ןיממע 'זמ םניאש ףא" םימעה תא ללוכה הנמאה לש הז חוסנב שודיחה תא ושיגדה
.(ב"י קרפ האיב ירוסא תוכלה ם"במר האר) ם"וכעה לע רוסיאה תא ושריפ לבא

המעפש ,תיעזג תינמואל היטנל יוטי בכ תובייחתהה תא "םישדח"ה בור םישרפמ תאז תמועל
םישנה תאצוהלו תבורעת יאושנב םימחול הימחנו ארזעש ןוכנ .איה אלו .הימחנו ארזע תובלב
םשרתהל םילולע ונאש יפכמ ,םצמוצמ רתוי יאדוב היה השעמל היעבה ףקיה יכ םא ,תוירכנה
רמולכ (29 'י) םיניתנה תא הנמאב םיפתשמ םה ךדיאמ לבא ,תוארקמב יחטש ןויע ךותמ
םילועה ןיבו (21 א"י) לפועב םובישוהשו ,חבזמהו הדעה תדובעל םנתנ עשוהיש יוחה יאצאצ
ףאש םירבדה םיארנו .םינענכה יאצאצמ בוש - (57 'ב ארזע) "המלש ידבע ינב" ףא םינמנ
ימעמ לדבנה לכו" תא םישרפמה ,םייתרסמה ונינשרפ תעדכ ,"הנמא"ב ופתתשה שממ םירג
.םירגה לע "םיקלאה תרות לא תוצראה

םרט ,ותעדלו ליאוה םהינבו תוירכנה םישנה תקחרה לע דוחיב ודיפקהש רבוס - "ריעצ בר"
'מע) "הלימ תירבל סנכנש שיאה תוריגבכ ,(הליבט רמולכ=) השאה תורג סונמ" זא אצמוה
"םירזממ" קיחרהל םהיצמאמב הארנכ תורושק הימחנו ארזע תולועפש שיגדמ אוה לבא ,(108
.(ונתפוקתב "רזממ" לש הז גשומל י"ע ןתינה שוריפה עגרכ ונל בושח אלו) ,'ד להקמ

,ארזע ימיב םדידל םג המותח רבכ התיהש הרותה .תרוקבה ינפב דמוע הז קומינ ןיא ונתעדל
- ןידמ תונב ;"ראות תפי") הרות ןתמ רחאל םג תוירכנ םע םיאושנ לש תורשפא לע תרבדמ
תמצמוצמ איה 'ד להקב אובל םירוסאה תמישרש איה הדבוע ;(דועו 18 - א"ל רבדמב
.(םירצמו םודא ,באומ ,ןומע) דבלב םימע 4 -ל לעופב תסחיתמו

?וז תובייחתה לש השוריפ המ ןכבו
,הרקעל הבוחה תאו הרוסיא תא "ותנמא"ב ריכזמ וניאשו הרז הדובעל רכז ןיא וב ,רוד ,ונתעדל
הדובע ידבוע םיוג םע ןתחתהלמ ענמהל בייחתהל בייח ונניא ,הל ומדקש תותירבה לכל דוגינב
.הרז

םינפ לכ לע ,םיגהונה םיוגל רמולכ ,םיוג לש דחוימ גוסל תנווכמ היהת וז תוביחתהש אוה ןידב
םיוג .יעזגה םאצומ תניחבמ םידוהי םג ,הארנכ ,ועמטנ רבכ םהבו ,תודהיד אבילא ,םדידל
יפל וגהנש םירחאו םידודשא ,םינומע תוצובק םג ןכתי לבא .םיתוכה הנושארו שארב םה הלא
.ןושארה תיבה ימי לש םיבשותה ידירשמ םידוהי ,ועמטנ ןכ םג םהבו תודהיה יגהנמ

יכ םא) םירומג םירכנל והבא 'ר ימיב םואשעש דע להקב אובל םירוסא עודיכ ויה הלא םיתוכ
ןיא" :ןמקלדכ ,םיתוכ תכסמ ףוסב ,תחסונמה הכלה ("יוגכ יתוכ" הכלהה תא קספ רבכ יבר
הכלה ןיא םנמא .להקב אבל םירוסא םהש רמולכ "םישנ םהמ םיאשונ אלו ןתוא ןיאישמ
ךרוצ היה אלש תאזכ הדימב לארשיב העודיו תמסרופמ התיה לבא הנשמב היוצמ הז ןונגסב
אתפסותבו) 'ג הנשמ 'ד קרפ ןישודקב ,ונתנשמב בגא ךרד קר היונש איהו החוסנב הארנכ
.(הליבקמה
ןאדו רמוא רזעילא 'ר רסוא הדוהי 'ר ;הזב הז אובל םירתמ ,להקב אבל םירוסאה לכ"
."רוסא - ןקפסב ןקפסו ןאדוב ןקפסו ,ןקפסב ןאדו ;רתמ - ןאדוב
.יתוכ ,יפוסא ,יקותש ?תוקפסה ןה וליאו

(ה"ה א"פ ןיטג) ימלשוריב םגו (ה"ע ןישודק) ילבבב םג הז רוסיא םעטב םיארומאה וקלחנו
רבד "תומב ינהכ םהב וברעתנש לע" םעטה לבקתנ ימלשוריב .םיאנתה תוטיש םיאיבמה
יקלא טפשמ" תא םיתוכה תא דמלש "םינהכהמ דחא" לע רבדמה 27 ז"י ,'ב םיכלמל ןווכמה
םיחיסמ םמצעב םהש יפכ ,תומבב בירקהל ןופצה ינבל המודב וכישמה םג יאדווב םהו "ץראה
."הפ ונתא הלעמה רושא ךלמ ןדח רסא ימימ םיחבז ונחנא ולו" 2 'ד ארזעב ,םמות יפל

םע ןתחתה ,לודגה ןהכה בישילא ןב עדיוי ינבמ דחא םגש םידמל וננה הימחנ רפס ףוסמ לבא
היה הז בישילאש הארנו ,םכותב עמטנו עקתשנ הימחנ י"ע שרוגש רחאלו ינרוחה טלבנס
ןיאש ,איה הקוספ הכלה (7 ג"י הימחנ) ינומעה הנוכמה היבוט אוהו רחא "דהיתמ" םע ןתוחמ
הלותב םא יכ" הרות רבד לע תססובמ הכלהה םא ,בושח רבדה ןיא וננינעלו תרויג אשונ ןהכ
ערזמ תולותב םא יכ" (22 ד"מ) לאקזחי ,הלבק ירבד לע וא (14 א"כ ארקיו) "השא חקי וימעמ
."לארשי תיב

םידהיתמה םיתוכה ףאש ,ושרדמו "ארקמב הניב" ךותמ םמצע לע ולבק "הנמאה" יתרוכש אצוי
אובל םירוסא (םידודשאה םג ילואו) םינומעה ןוגכ ,םינהכ ועמטנ םהב ,םידהיתמה רתי ןכו
שיש (1 ג"י) "אוהה םויב" ונתעדל וארקש ,'ד להקב אובל םירוסאה תשרפ יפל "'ד להקב"
םעטל ףסונ - ימואל םעטב רבדה תא ושרדו וקמנ ףאש ןכתיו ."הנמאה םוי" לע ונתעדל ושרפל
תא וילע רכשיו םימבו םחלב לארשי ינב תא ומדק אל" םיבאומהו םינומעהש אוהו יתדה
הנשי תאז תמועל לבא ,םימבו םחלב םילועה תא עודיכ ולבק אל םיתוכה ףא ."וללקל םעלב
תוכלמ דעו סרפ ךלמ שרוכ ימי לכ םהילע רפהל םיצעוי םהילע םירכס ויה"ש תשרופמ העדוה
ןב הילד ןב היעמש לש וגוסמ רקש איבנ ורכש הימחנ ימיבו (5 'ד ארזע) "סרפ ךלמ שוירד
ןעמל ורכש טלבנסו היבוטו ילע רבד האובנה יכ ,וחלש םיקלא אל הנהו הריכא"ו - לאבטיהמ
(13-12 'ו הימחנ) - - "אוה רוכש

העדכ ,םידוהי ועמטנ ןהב תופסונ םיוג תוצובקל םג ,רומאכ ,תנווכמ וז תוביחתהש ןכתי םרב
לכונ הז עקר לעו .(ימלשוריב רזעלא 'ר לש ותעד) "רזממ דלוה לארשי תב לע אבה דבעו יוג"ש
תסנכה ףתתשמו ,ןויצ תביש יאיבנמ דחא ,יגח בשי ותכודמ לעש יתכלהה ןוידה תא ןיבהל
רבדמה תאנ יבשוי רמולכ ;(םירומדת=) םידומרתה ןמ םירג לשמל םילבקמ םא ,הלודגה
ליאוה ,(ןטסידרוק יבשוימ ,הארנכ=) ןיודרק וא (הרימלפ איה) רומדת הירוסב םסרופמה
.םידוהי םהב ועמטנ ןברחה תפוקתבו

תואיקב ןניאש ,קדצ ירג לש וא ידוהי אצוממ תוצובקל םג תנווכמ הנמאב תוביחתההש ןכתי
.ןיטגו ןישודק ינידב

תשמשמ איהו ,פ"עבש הרות אלא הנכת תניחבמ הניא הנושארה תוביחתהה :רבד לש ומוכסב
.להקב אובל םיתוכה לע תרסואה ,הכלה התואל רוקמ הנושארו שארב ונתעדל

(ט"ויו תבשב רכממו חקמ רוסיא) הינשה תוביחתהבש שודיחה .ה
:הינשה תוביחתהה ןיאש ךכ לע םינורחאו םינושאר ודמע רבכ
תבשב םהמ חקנ אל - רוכמל תבשה םויב רבש לכו תוחקמה תא םיאיבמה ץראה ימע"ו
."שדק םויבו
,הרות רבדמ םירסאנהו ,(15 ג"י הימחנ - ,תבשב תותג תכירד ןוגכ) תבשה ירוסיא לכב תרבדמ
,םיאיבנה ימימ לבוקמ רבכ היה אלא ,הרותב שרופמ וניאש רוסיאב אלא ,ץורפ רודה היה םהבו
וא (ב 'ח סומע) "רב החתפנו תבשהו ;רבש הריבשנו שדוחה רובעי יתמ" :רכממו חקמ רמולכ
רבדו ךצפח אצממ ,ךיכרד תושעמ - - ישדק םויב ךצפח תושע ךלגר תבשמ בישת םא" והיעשיב
.תבשה םויב אשמ תאבה לע םחיכומה ז"י והימרי וא (13 ,ח"נ) "רבד

,"םינושאר תורוד" לעב יולה א"יר לש ותעד תיארנו ,םיוגמ תונקל תרסוא ונלש תוביחתהה וליאו
.תבשב ירכנל הרימא ןוגכ תובש יניד תא - וז תוביחתהמ ודמל וניתובר .שפנ לכוא יכרצ וליפא

הרותבש תוכלההמ תחאל בייחמ ףקות ןתמ אלא - הנכת תניחבמ הניא ,וז תוביחתה רמולכ
קר אל רוסיאה תא ןאכ ופיסוה הימחו ארזעש אלא ןושארה תיבה ימיב תולבוקמ ויהש ,פ"עבש
לכוא יכרצ תופאלו לשבל עודיכ רתומ וב ,הנמאה ןושלכ ,"שדוק םוי" ,בוט םויב םג אלא תבשב
.שפנ

(!"םהילאמ") הטימש תוצמ .ו
:הטימש תוצמב הנד ישילשה תוביחתהה
"די לכ אשמו תיעיבשה הנשה תא שטנו"
הנטמשת תיעיבשהו" 11 ,גכ תומשב ,הטימש תוצמ לש "ללכה" ןונגסמ עפשומ תוביחתהה חסונ
."ודי השמ לעב לכ טומשו" (2 ו"ט) םירבד 'סבש ,תיעיבשב םיפסכ תטימש ןידמ "התשטנו

קר ,אתירואדמ םיקוספהו ל"זח בור תעדכ ,המיקל שי ירה ,הרות רבדב אוה רבודמה יכ םא
.לארשי ץרא תמדא לע םיבשוי לארשי לכש ןמזב

,(לבויב אלש רורב) ,תיעיבשב - לבב יאצוי - ןויצ יבש םיבייח ויה אל אתיירואדמ :רמולכ
רמולכ ,"םהילאמ" וז הרומח הוצמ םמצע לע ולבק הנמאה ימתוח אלא ל"זח בור תעדכ
.בוטה םנוצרמ

חיכוהש יפכ ,םה םהיתובא תמדא לע םיסירא םקלחבו (יסרפה ךלמל=) םידבע ויהש יפ לע ףא
םה ותוא םייודווב םינייצמ םהש יפכו ("הדוהי ץרא" ורפסב) ןיילק .ש 'פורפ ר"ומ תאז תא
." - - םנוע תא ודותהו" 10 ו"כ ארקיוב ,תירבה ירבדל םאתהב ליעל ונייצש יפכ ,םירמוא
הנה הבוט תאו הירפ תא לכאל וניתובאל תתנ רשא ץראהו ,םידבע םויה ונחנא הנה"
וניתיווג לעו ,וניתאטחב ונילע התתנ רשא ,םיכלמל הברמ התאובתו הילע םידבע ונחנא
."ונחנא הלודג הרצבו ,םנוצרכ ונתמהבבו םילשמ
לש ושוריפכ ,הרצב ונחנאש םגה ,"תאז לכב"ו - "םיבתכו הנמא םיתרכ ונחנא תאז לכב"ו
!כ"פעא ם"יבלמ

םירוטפ ויה יכ םא הרומח ךכ לכ הוצמ םויק םמצע לע לבקל ךכ לע ואר המ הלאשה תלאשנ
ירחא םינש תואמ םגו ינשה תיבה ימי לכב ,עודיכ ;כ"כ ודיפקה הילעו אתיירואדמ המיקלמ
.ונברח

יאנת םה לבויו תיעיבש תווצמ וב ,ו"כ-ה"כ ארקיוב ךכל הבושתה תא שפחל שי ונתעדל
תולגהשו "םכצראב חטבל םתבשיו" (6 ו"כ םש הארו ;18 ה"כ) ."חטב"ל ץראה לע הבישיל
:םימעפ עבש תרכזנ תבש הלמהש ;תיעיבש תוצמ לוטיב לע שנוע אלא ןניא ץראה תממשו
ץראה תבשת זא ,םכיביוא ץראב םתאו ,המשה ימי לכ היתותבש תא ץראה הצרת זא"
םכתבשב םכיתותבשב התבש אל רשא ,תבשת המשה ימי לכ היתותבש תא תצרהו
."הילע
- - ןלהלו
,םש) " - - םנוע תא וצרי םהו ,םהמ המשהב היתותבש תא ץרתו םהמ בזעת ץראהו"
.(43 ;34-35 םש
'ס ףוסב ,לבב תולגל הימרי עבקש םינשה רפסמל הקמנהה תא ןיבהל שי וז הסיפת עקר לע
רפס תא בתכ ארזע - ל"זח תרוסמ יפל) וננמזב שממ וא וננמזל ךומס רבחתנש ,םימיה ירבד
:ו"כ ארקיובש תירבה ירבדל תנווכמהו ,(םימיה ירבד
,התבש המשה ימי לכ ,היתותבש תא ץראה התצר דע ,והימרי יפב 'ד רבד תואלמל"
."הנש םיעבש תואלמל

"לקשה תישילש" .ז
הרמאנש ,"לקשה תיצחמ"ל תנווכמ "לקשה תישילש" רבד לע תוביחתההש םיבר ודמע רבכ
תניחבמ ההז יסרפה "לקשה שילש"ש םישדחה תעדכ התוא שרפנ םא ןיבו ,11-16 'ל תומשב
ותוא שרפנש ןיבו ,(הרוגא רמולכ =) הרג םירשע איה ולקשמש "שדקה לקש" תיצחמל ולקשמ
ימיב תורשפא התיה אלש ונל רורב ירה "לקשה תיצחמל ףסונ" איה הנווכהש ל"זח תעדכ
וז הוצמ יכ םא ,הרדסכ "לקשה תיצחמ" לש וז הוצמ םייקל הכלממה גולפ רחאל דוחיב תיבה
,(5 ב"י ב"מ) "שיא רבוע ףסכ" ,שדקמה תיבל רוסמל ווצש עדיוהי - שאוי ימיב הגוהנ התיה
םידוקפה לע רבעה לכ ונתי הז - - 'דל ושפנ רפכ שיא ונתנו" 12-16 'ל תומשל יאדווב ןווכמהו
." 'ד דבע השמ תאשמ" 6 ד"כ ב"הדב הנוכמהו " 'דל המורת - - שדקה לקשב לקשה תיצחמ

ךכב אלא תיתנש המורת בוש םה לקשה יפסכש תעבוקה הכלהב אל ונתעדל אוה שודיחה םרב
:רוביצה תונברקלו תיבה קדבל םידעוימ םהש
םחלל .וניקלא תיב תדובעל ,הנשב לקשה תישילש ונילע תתל תוצמ ונילע ונדמעהו"
םישדקלו םידעומל םישדחה תותבשה דימתה תלועלו דימתה תחנמו תכרעמה
."וניקלא תיב תכאלמ לכו ,לארשי לע רפכל תואטחלו
םג אובל לוכי דימתה ןברק םא ,םיקודצו םישורפ וקלחנ םהב םירבדהמ דחא הז היה עודיכ
פ"עבש הרות לש רדגב ונהש רבד ןאכ עבקנ בוש .רוביצ יפסכ לשמ קר וא םידיחי תומורתמ
.םילקשה יפסכמ רמולכ ,רוביצ יפסכ לשמ קר םיברק - רוביצ תונברקש ,אוהו

םיצעה ןברק .ח
תיבל וניקלא תיב איבהל םעהו םייולהו םינהכה ,םיצעה ןברק לע ונלפה תולרגהו"
"הרותב בותככ ,וניקלא 'ד חבזמ לע רעבל ,הנשב הנש םינמזמ םיתעל וניתובא
.5-6 'ו ארקיול יאדווב ןווכמ "הרותב בותכ"כ יוטבהו םיצע ןברק הרותב רכזנ אל עודיכ
דימת שא - - רקבב רקבב םיצע ,ןהכה הילע רעבו הבכת אל וב דקות חבזמה לע שאהו"
."הבכת אל חבזמה לע דקות
לרוגה י"פע תומיוסמ תוחפשמ ,"וניתובא תיב"ל בירקהל וכישמה ותוא הז ןברקש רמולכ
,(6 ז"י 'ב תומחלמ) סויבלפ סופסוי ירבדמו 'ד תינעת תכסממ ונל עודיכ ,תיבה ימי לכ ךשמב
.פ"עבש הרות ןידמ הכלהכ עבקנ

התיה הב ,ןויצ תביש תישאר לש תילאירה תואיצמב ושפחל ,הארנכ ,שי רבדה תבסל רשאב
הירכזו לאקזחי ,הימרי ירבדב שרופמכ ,ץע אללו ,ירמגל הממוש הבורקה התביבסו םילשורי
תאזו - - "המשל הדמח ץרא ומישיו בשמו רבעמ םהירחא המשנ ץראהו" (14 'ז) הפוקתה איבנ
.םירבדבו ארקיובש תוחכותב 'ד רבד יולמל

הנוהכה תונתמ רתיבש שודיחה .ט
ףאש ,ןהילא סחיב םג רמאל שי הנמאב תושרופמה היולהו הנוהכה תונתמ תמישרל רשאבו
ןה שודיח םושמ ןהב שי רמולכ ,ונתנמאב ןהל ומדקש םירבדל תוינייפאה תונוכתב תוניוצמ ןה
התוכמסמו פ"עבש הרותה לש החכ חכמ אלא וניאש שודיח .ןחוסנ תניחבמ ןהו ןנכת תניחבמ
.תורודל תונקתו ןתעשל תונקת ןיקתהל תבייחמה

" 'ד תיבל הנשב הנש ץע לכ ירפ לכ ירוכבו ,ונתמדא ירוכב תא" איבהל הבוחה ,לשמל ,ןוגכ
י"שר] ."ךתמדא ירוכב לכ תישארמ" לע וא "ךתמדא ירוכב תישאר" לע רבודמ הרותב וליאו
םה (ץראה החבתשנ םהב םינימה תעבשל רמולכ =) ןליאה ירפ לכ לש ירוכב" - ונקוספל ריעמ
.["ל"זח ירבדמ

רשעמהו תומורתה תאו .(הלחה תמורת רמולכ=) "וניתשירע תישאר" תא איבהל הבוחה תא וא
לש ותנקת לע ןאכ ךמתסהל ולכי הנמאה יתרוכ םנמא .שדקמה תיבבש תוכשלל רשעמה ןמ
ןיאש םינמזה תצורמב ררבתנשמ ,הארנ לבא ,4-11 םיקוספ א"ל ב"יהבדבש ,ךלמה והיקזחי
הרכהה המעפ ןאכ לבא .תונרגה לע רזחל - םיולהו םינהכה ורזח ,עוצב ידיל ןתינ הז רדס
.ונתנמא תמייתסמ הב האירק ,"וניקלא תיב תא בזענ אל"ש תונקת ןקתל העשה ךרוצב

תא שורדא םשו - - לארשי םרמ רהב ,שדק רהב יכ" 40 'כ לאקזחי לש ונוזח ירבד לע ילוא וא
."םכישדק לכב םכיתואשמ תישאר תאו םכיתומורת

!פ"עבש הרותה לע תירב תתירכ - הנמאה .י
תיללכה תוביחתהל ףסונ ,הב תולולכה תודחוימה תויוביחתהב הרקיע - הנמאה .רבד ףוס
.התישארבש תללוכהו

,ונחכוהש יפכ ,ןהמ קלחו פ"עבש וזו בתכבש וז תורותה יתש לש ןחכמ תועבונ הלא תויוביחתה
.םיאיבנה תונקת לע תוססובמ

הרותה לש התוכמס תא די תמיתחב םג ףאו ,העובשבו הלאב ומצע לע ,אופיא ,לביק םעה
.ןמזמ ודוה הב ,בתכבש הרותל ףסונ בייחמה הפקת תאו פ"עבש

החיתפ םושמ ,ינש תיב ןברוח ינפל הנש 515 לש ירשת ד"כ לש לודג םוי ותואב תוארל אופא שי
.םעה תודלותב השדח הפוקת לש

התיהש החיספ ,תוכילהה םוחתב ןהו תוכלהה םוחתב ןה םיפיעסה יתש לע חוספל קספ םעה
אופא הכפהנ תישורפה הכלהה .ןושאר תיב תפוקתו םיטפושה ימימ רכינ קלחל תינייפא
לע רערעל וכישמהש תומצמוצמ תוצובקל טרפ ,ולוכ םעה תכלהל םימכחו םיאיבנ תוכלהמ
תישאר םושמ - הנמאבו הימחנו ארזע תונקתב תוארל שיש קפס לכ ןיאו .התוכמסו הפקת
.םישורפה - םירפוסה תפוקת

ןיבו "ץראה ימעמ םילדבנכ" םישורפ שרפנש ןיב .הז גשומ שרפל שי דציכ וננינעל בושח הז ןיאו
."ארקמב וניביו לכש םושו שרפמ" - שרפמ - שורפ :תיבויח תועמשמב םישורפ שרפנש

ןוזחה תא השעמל הכלה םיטילשמו םימיקמ רמולכ ,"ויהת םישודק - םישורפ" תועמשמב וא
."שודק יוגו םינהכ תכלממ" - לשתוכן ראשי             חזרה לפרשנות בתנך             תוכן שנה בשנה