הקירמאב לארשי-תאנש תודלותל

ץיבוניבר ןבואר םייח ברה

ז"משת הנשב הנש


ועיגה תע ,1654 תנשב הלחה רשא ,הקירמאב תוימשיטנאה תא ראתמ רבחמה :ריצקת
תוימשיטנאהמ הנוש הקירמאב תוימשיטנאה .םתיב ינבו םידוהי שולשו םירשע הילא
םיסחיהו ,ימשיטנא וניא הקירמאב רוביצה יכ ,ירוביצ אלו םידיחי תלחנ איה ןאכ :הפוריאב
,םישוכ םיגיהנמ ,םיחידמו םיתיסמ דצמ האנש ייוליג שי ךא ,םיבוט םהינכשו םידוהיה ןיב
.'ודכו םיצאנ-ואינ ,םירמכ

;הקירמאב תוימשיטנא: חתפמ תולימ


א
ר"דה הצרה ,היינשה םלועה תמחלמל ךומס קראי-וינב המייקתנש ,תוינויצה-תודיעווה תחאב
היה אוה ,םידוהיב םינלופה-ילולעת טורטורפב ראת אוה .תוימשיטנאה לע ,ל"ז גרבנירג םייח
םמטוחש ,םהילע וגעל םה ,םיידוהיה םידימלתב םיינלופה םידימלתה תוללעתהל היאר דע
םימעפו "םיזבנ םידוהי" ,"ןטשה ידלי" םהל םארקב םדובכ תא וליפשהו ,עיקרה דע עיגמ
טנמלרפב וקקחש תושקה תורזגה תא הצרמה ראת ןכ .תונמאנ תוכמ םתוא וכה תובורק
.ינלופה

שיה ,הצרמה לאשנ ,היסורו הינמרגב ,תפרצב ,הינמורב תוימשיטנאה תא ראיתש ירחא
תאנש ןיבו הפוריאב לארשי תאנש ןיב קוליח שי ךא .בישה ,שיו שי ?הקירמאב תוימשיטנא
איה הקירמאב לבא ,לפואו ךשח ליל לש רדגב איה הפוריאב תוימשיטנאה .הקירמאב לארשי
.הזה םויה דע ,ונרעצל ,הנוכנ איה תאז הרדגה .וב חרוז חריהש הליל ומכ

םיה ףוחל ועיגה 1654 תנשב .הנש םישולשו תואמ שולש ינפל הליחתה הקירמאב לארשי תאנש
ובשי םהו םיסונאה יאצאצמ ויה םה .םתיב ינבו םידוהי השולשו םירשע שדחה םלועב
הנשב .םידוהיל דסח וטנש םידנלוהה ןוטלש תחת התייהש תובשומה תחאב החונמב
םשב עודיה תרוקיב דעו ומיקה דימו ףכת םהו ,םיזגוטרופה ידי לע הבשומה השבכנ הירחאלש
.דקומה לע זא ולע םידוהי הברה .ךשח םידוהיה םלועו "היציזיווקניאה"

וא ןודנולל ועסנו ובזע םהמ קלח .םהילגר תחתמ הטמשנ עקרקה יכ ושיגרה םידוהיה
,"השדחה םדרטסמא" תידנלוהה הבשומל ועסנו םלזמ תא וסינ םהמ קלחו םדרטסמאל
תואמ עבראכ זא היה 1654 תנשב קרוי וינב םיבשותה רפסמ .קרוי וינל ךכ רחא ףלחתנ המשש
.שפנ

.הבשומב בשייתהל םידוהיל ריתהל בריס הבשומה רש ."תיטסיניוולק" התייה תטלושה תדה
.תיטסיניוולקה תדה לש המויק תא ןכסל םילוכי םהו הנומא ירסח םה םידוהיהש היה וקומינ
.ונורג ךותמ תרבדמ התייה לארשי תאנשש ןבומ

יפ תא הז לע לאשיש לשומל רמא אוה .יוויל רשא ומשו חור ץימא ריעצ היה םירגהמה ךותב
רובע ירחא .העפשה ילעב םידוהי ןכ םג ויה הזה דעווב .םדרטסמאב בשיש ,להנמה דעוו
.רחסמב קסעתהלו הבשומב בשייתהל םידוהיל ריתיש ,הבושת הלבקתנ םישדוח השולש

הבשומה .םיבשותה יניעב םידוהיה לש םדובכ תא ליפשהל לדתשה ,לארשי אנוש ,הזה לשומה
בשות לכ לעו ,המוח ונב ןכלו ,םידוהה לש תולפנתהמ דוחייב ודחפו ,םיאנושמ תפקומ התייה
לע ךומסל רשפא יאש רמא לשומה .םרות יפל המוחה לע הלילב רומשל הבוחה התייה
יוויל רשא םידוהיה גיצנ לבא ,םידוהיה לע דחוימ סמ ליטה ןכלו ,המוחה תרימשב םידוהיה
דעווה ראשנ םעפה דוע .םמצעב רומשל םינכומ םה יכ ונעטב ,סמה תא םלשל בריס ,רכזנה
.קדוצ יוויל רשא יכ ,התייה הבושתהו ,להנמה

החלשנ בוש השקבו ,בריס רשה .םהיתמ תא רובקל ידכ עקרק תזוחא רשהמ ושקב םידוהיה
ןוישר רשהמ ושקב םידוהיה .םידוהיה תבוטל התייה בוש הבושתהו םדרטסמאב דעווה לא
דעווה םיכסה םעפה לבא ,"דעווה" לא החלשנ איהו ,השקבה תא החד רשה .תסנכ תיב תונבל
םשב תסנכ תיב קרוי וינב םקוהו הרזגה הלטבתנ הנש םישימח ירחא קרו ,רשה לש ותעדל
ידי לע הבשומה השבכנשכ ותרשממ חדוה ,םידוהיה ררוצ ,הזה לשומה ."לארשי תיראש"
.1664 תנשב םילגנאה

ב
יכדרמ םשב ידוהי ריעצ .הקירמאב ימשיטנא לוק עמשנ םעפה דועו ,הנש םישימח ורבע
.הקירפא ןופצל יאקירמא ריצל הנמתנ ,"שקבמה" םשב קרוי וינב ימוי ןותיע ךרוע ,חנ לאונמע
היינא לע םי ידדוש ולפנתה ןמזה ותואב .ותנידמ לגד הב הלתו הריד ול רכש םוקמל עיגהשכ
ישאר םע םירבדב ףכת אב ,חנ ,ריצה .םיחלמ השימחו לבוחה בר תא יבשב ולטנו תיאקירמא
םוכסה תא ץוחה רשל עידוה ריצה .לודג םוכס שרד אוה .םייובשה תא ררחשל ידכ םידדושה
ןאמ םידדושה שאר .שפנ לכל רלוד םייפלא םלשל ול רתומש בישה רשה .לבוחה בר בקנש
ףסונ רלוד םיפלא תשש וסכמ איצוה חנ .שפנ לכל רלוד םיפלא תשולש ומלשיש דע םררחשל
יכ חנל עידומ אוה וב ,ץוחה רש תאמ הפיזנ בתכמ לביק ונוהמיתלו ץוחה רשל ריתהש םייפלאל
ריצה לש ותד יכ אישנה עדי ול ,ףיסוה דועו .רשה ירבד לע רבע יכ ,ודיקפתמ רטופמ אוה
.הז דיקפתל ותוא הנממ היה אל ריצכ ויתובוח אלמל עירפת

אל יכנאו ,הקירמאב תוימשיטנא שי ןכא" :רמאו ,חנאנו להבנ ,הזה בתכמה תא חנ לבקשכ
ירחא .רבדב ןייעל דחוימ דעו הנימש סרגנוקל ויתונעט תא שיגהו הקירמאל רזח אוה !"יתעדי
תא ול ומלש אל םלועל לבא ,חנ תבוטל אוה קדצה יכ ,וניד קספ דעוה איצוה הריקחו השירד
דסייל םלחו הקיטילופהמ ודי ךשמ חנ ...םייובשה ןוידפל וסיכמ איצוהש רלוד םיפלאה תשש
ול ונענ אל םידוהיה .םשגתנ אל ומולח םלוא .הלשממה תוסחב הקירמאב "תידוהי הנידמ"
.ויתומולח לע וגעלו

לש ישארה איבצמה יפמ םעפהו ,ימשיטנא לוק עמשנ םעפה דועו הנש םיעברא טעמכ ורבע
הדוקפב ."ןופצ"ל לודג ןוחצינ היהש ,גרבסניוו ריעה תא שובכל ודיב הלעש ,טנרג הקירמא-ליח
הלטבתנ וז הדוקפ .םישבכנה םיחטשה ךותל סנכיהל םידוהיל רוסאש :רמאנ טנרג םסרפש
תירבה-תוצרא אישנ תויהל ךכ רחא רחבנ הז טנרגש ןיינעמ .ןלוקניל םהרבא אישנה ידי-לע
.םיפסכ יניינעב טנרגל ץעוי היה ןמגילז ידוהיהו םידוהיה לש עויסב

לע טרחתה אוהש בישה טנרגו ,ולש תימשיטנאה הדוקפה תא םינותיעה ומסרפ תוריחבה ןמזב
ידוהיה תא הנימ אוה .תובושח תורשמל םידוהי הברה הנימ ותנוהכ תונש ךשמבו ,הדוקפה
בבל תא ןינרה הז יונימ .םידוהי תאנש האלמ התייהש ,הינמורב הקירמא ריצל אטיספ ןימינב
ריעב .םכותמ תצבצבמ התייה לארשי-תאנשש םידדוב םירקמ המכ ויה ךכ רחא .הינמור ידהי
,םינורפע תריציל תשורח-תיב להנמ היה קנרפ ואיל םשב ידוהיש 1911 תנשב הרק אטנלטא
אל דחא תבש םויבש הנש הרשע עבש תב המלע התייה םהמ תחא .םירצונ המכ וב ודבעש
ואצמו תשורחה תיבל ףכת וחלשנ םישלבו ,הרטשמל הז לע ועידוה םירוהה .הירוה תיבל הרזח
םה .שאה ןשבכב התוא ףרשו המלעה תא סנא קנרפ להנמה יכ םהל דיגהש ,תיבה רמוש ,ישוכ
.ןיינעה לכ תא שיחכה אוהו ףכת רצענ קנרפ .תופורש תומצע םש ואצמו ןשבכה תלד תא וחתפ
ןד טפושהו ,ישוכה תודע יפ לע ,והובייח םהו ,ןוזפיחב רחבנש ,םיעבשנה דעוול אבוה רחמל
...הילתל ותוא

,לשרמ יאול םכותבו ,םימסרופמ ןיד יכרוע .םידוהיה לע הנטש ירבד םיאלמ ויה םינותיעה לכ
שנועה תא רימה זוחמה לשומ קר .רזע אל הזו ,םידוגינו תוריתס ןנשי ישוכה תודעב יכ וחיכוה
"ןלק סאלק וק" םשב ימשיטנאה ןוגראה תא סיעכה הזה יונישה .םלוע רסאמל היילתמ
ואיל תא ואיצוהו רהוסה תיבל וצרפ םה ."םידוהילו םישוכל האנש" :תורח ולגד לעש (ק"קק)
...תאזה הלבנה תא השע אוה יכ ישוכה הדוה תובר םינש ירחא .ץע לע ותוא ולתו קנרפ

יכ ,ירוביצ אלו םידיחי תלחנ איה הקירמאב תוימשיטנאה יכ החיכומ םנמא תאז הדבוע
.ולקלקתנ אל םהינכשו םידוהיה ןיב תודידיה יסחיו ויה אל הטנלטאב םידוהיה דגנ תוערפ
.הנידמה יניינעבו רחסמב דבכנ םוקמ הטנלטאב םידוהיה םיספות םויה

ג
גלפומ רישע היה אוה .דרופ ירנה היה הז םעפה .בוש ועיפוה לארשי יאנושו םינש רשעכ ורבע
היה אוה .םינוילימ ול הסינכה איהו ,ךרעב ךומנ היה הריחמש תיממע תינוכמ רוציל חילצהש
עצמאב .הנידמה אישנל רחביהל קקותשהו "לכה תא הנעי ףסכהש" היה רובסו רומג ץראה םע
תא התיבה ריזחי אוהש ,הקירמא ינותיע לכב העדומ דרופ םסרפ הנושארה םלועה תמחלמ
הניפס רכש אוה .םהירוה םע דחי דלומה גח תא גוחל ידכ ,הפוריאב זא ויהש ,הקירמא ילייח
ןמרה םשב ידוהי םכותבו םינותיע יכרועו םשה ישנאמ המכ ןימזהו "םולשה תניפס" הל ארקו
,המחלמה תביסל ןייטשנרב תא לאש דרופ ."סמייט קרוי וינ" לש וירפוסמ היהש ,ןייטשנרב
דרופ לש וחומבו .םהמ םירשעתמש ,תומחלמל םימרוגה םה ,"םיאקנבה" :ול בישה אוהו
."םידוהי" םה םיאקנבהש ןויערה ררועתנ

.םלוהקוטשב הבכעתנו ,המחלמה התייה םשש ,תפרצל עיגהל הלכי אל הניפסהש היה ףוסה
.שפנ תמגע דרופל םרג הזה ןולשיכה

רסיקה תא ותימהו וחצינ "םיקיבשלוב"ה .היסורב הלודגה הכפהמה הצרפ 1917 תנשב
םבורש ,םיקיבשלובה יכ דרופ ינזואב ונישלהו ומרחוה םירישעה לש םהיסכנ .ותחפשמו
דרופ לע לפנ דחפ .םירישעה לש םשוכר תא ומירחיו הקירמאל םג ועיגי יכ םירמוא ,םידוהי
תנכסמ הקירמא לש לאוגה ךאלמה היהי אוהש ,וחומב ץנצנ ןויערו ,םידוהיה לש םפקות ינפמ
.םידוהיה

אוה .םידוהיה דגנ המחלמל ולוכ שדקוהש ,ןועובש דסי אוה .םינוילימ זבזב וז הרטמ םשל
בתכ אוה םידוהיה לע .לער םיאלמ ויה וירמאמ .קהבומ לארשי אנוש היהש ,ךרוע ול רכש
םעטמו ,"שדוקה ןושל" איהו "תפתושמ הפש" םהל שיש ינפמ ,םלועה לכל הנכס םיווהמ םהש
לע םיפדרנה םה םייוגהו הקירמאב רז עטנ םה םידוהיה .םלועה לכ תא שובכל םה םילוכי הז
לע השדחה תירבהמ ןויזח גיצהל םירומה וצר דלומה גח ינפל :אמגוד הנה .םידוהיה ידי
יכ ,הנידמה יקוח דגנכ הז יכ ,הקעצ לוק ומירה םידוהיהו ,יתכלממ ןיינבב שיאה ותוא תדלוה
תואמגוד דועו !?דלומה גח תא ועירפי םידוהיהש "הפצוח" וז ןיאה .םידרפנ תדהו הנידמה
.ימשיטנאה ךרועה איבה

החפשמ תומשב םהלש החפשמה םש םיפילחמ םידוהיהש ךרועה בתכ רחא ישאר רמאמב
רפסה תא תילגנאל םגרת םג אוהו הזב יד ול היה אל .םידוהי םהש וריכי אלש םייאקירמא
."ןויצ ינקז תודוס" ףיוזמה ימשיטנאה

זבזב אוה .יאקירמאה רוביצה בלל םידוהיה תאנש סינכהל דרופ לדתשה םינש עבש ךשמב
יאקירמאה רוביצה .ודיב סרח הלעהו תימשיטנאל הקירמא תנידמ תא ךופהל םינוילימ
.רזומ םדאכ דרופל סחייתה

ינותיע לכב הרהצה ומסרפ םש ילעב םירצונ האמ יכ שיגדהל שי הקירמא לש החבשב
הנכס םיווהמ םידוהיה אל יכו דרופ לש תימשיטנאה וכרדמ םיגייתסמ םהש ,הקירמא
םידוהיה .תונחמ ינשל יאקירמאה רוביצה תא גלפמ אוהו ומצעבו ודובכב דרופ אלא הקירמאל
.תעדבו חורב הקירמא תא ורישעה םהו הקירמא לש הגושגשל הבושח המורת ומרת

דחא ידוהי לע איצוהש הלילעב דרופ ךבתסנ םידוהיה דגנ תיסרא הלומעת תונש עבש ירחא
אריפש .ןוגראה יפסכב לעמ אוה יכ ,ותוא םישאה דרופ .םיאלקחה תא ןגראש ,אריפש םשב
ול רשפא יאש עדי יכ ,להבנ דרופ .ודצל לשרמ יאול ןיד ךרועה תא חקלו ןידל ותוא עבת
דרופש דיפקה לשרמ .םידוהיה תא ופדר לע טרחתמ אוה יכ בתכמ בתכו ,לשרמ ידימ טלמיהל
דגנ הלומעתה ירפסו םינותיעה לכ תא דימשי אוהשו םידוהיה דגנכ אטח אוהש םיברב עידוי
.םידוהיה

ד
חכונ יכ ,םידוהיה דגנ ויתולועפ תא קיספי דרופ יכ ועמש רשאכ ןוששו החמש התייה םידוהיל
תונקל ולדח םידוהיה יכ ,ויקסעב םילודג םידספה קר ול האיבהו אוושל התייה וז ותלועפש
םידוהיה דגנ םיבר הנטש ירבד ועמשנ תואבה םינשה ךשמב .רציי אוהש תוינוכמה תא
רמוכה לדתשה ,היינשה םלועה תמחלמ תונשב .ואב אל השעמ ידיל ךא ,וידרבו םינותיעב
ינש ףיקתה אוה .וירבד תא ולביק אלו םידוהיה לע המחלמה תמשא ליטהל ןילגוק ימשיטנאה
תונשב ולעפש ,הזודרוקו רטרופקנרפ ,תירבה תוצרא לש ןוילעה ןידה תיב םידוהי םיטפוש
התייה םשפנו םחלל ובער םיאקירמא םינוילימש תעב ,הקירמא תודלותב השק יכה רבשמה
.לארשי תאנשל םיתיסמה ירחא םבל ךלה אל תאז לכבו ,הרמ

תוללכמב םידוהי םידימלתל תולבגה ומכ ,ןיפיקעב לארשי תאנש לש תונויסינ ושענ םנמא
יאנוש ונימיב םג שי .תודהיה ידומילל תורדתק םש שי םויה םלוא ,דועו ב"הראב תולודגה
םיעודיה םישוכ םיגיהנמ המכ שי ,השמ תרות דגנ תיסמה ןקרפ רמוכה שי ,הקירמאב םידוהי
ךורב לבא ,םיחידמו םיתיסמ הלאכ דועו םיצאנ-ואינ שי ,"ןלק-סקולק-וק"ה שי ,םיימשיטנאכ
.םידוהיה דגנ תוערפתהל ןויסינ לכ החודו ימשיטנא וניא הקירמאב רוביצהש 'ד