לארשיב השודקה גשומ

הלוס .ז .מ

ל"שת הנשב הנש

תורעהה אלל ספדוה

: רמאמה ןכות
?השודק יהמ
ל"צז קוק ברה תנשמב השודקה
םיידוהי אל םייפוסוליפ תרדגה - השודקה
(ן"במר) רוסיאה ןמ תושירפ ידי לע השודק
םיירסומו םייתד םיכרע תללוכ תודהיב השודקה
דחוימו לדבנ - "שודק םע"
הבירמ ימ השעמב השודקה ןיינע
השודקה גשומל ל"רהמה שוריפ
ונימיב עדמ שיא ,תרפא לארשי פ"ע - השודקה
השעמל המויק - "שודק םע" תווצמ

תאטבתמ המב ריבסמ רבחמה .השודקה תא םג הכותב תללוכ לארשי םע תוהמ :ריצקת
.שודק םע תויהל הווצמה תא םימייקמ דציכו ,לארשי לש התשודק

.השודק :חתפמ תולימ


תויהל התווצ הרותה .לארשי לש התשודק תא ררבל ילבמ תודהיה לש התוהמ לע דומעל ןיא
ראשה ןיב הכותב תללוכ לארשי לש התוהמש ןאכמ .שודק םע וא ,שודק יוג תויהל ,םישודק
תווצמ תא םייקל דציכ ,לארשיב השודקה גשומ והמ :קר איה הלאשה .התשודק תא םג
לש השודק האטבתמ המב :רחא ןושלב ?שודק םע וא ,שודק יוג וא ,םישודק תויהל הרותה
?האולמב ,שודק םע תויהל ,הווצמה תא םייקל לכונ ךיאו ?לארשי

?השודק יהמ
ןאכ ריכזנש ,ידמל הרישע תיזעול תורפס אקווד הרבטצה השודקה גשומ לעש ,ןייצנ לכ תישאר
.תוטעומ - תורדגההו איה תמצמוצמ הז םוחתב תירבעה תורפסה ,תאז תמועל .התצקממ קר
התועמשממ תרחא איה תידוהי אלה התועמשמב השודקה גשומש ,ןייצל שי ךכל ףסונ
.תידוהיה

ל"צז קוק ברה תנשמב השודקה
,תובר םימעפ השודקו שדוק גשומב ל"צז קוק ברה ןרמ שמתשמ "שדוקה תורוא" ורפסב
חור ,שדוקה ןויגה ,שדוקה תמכח ,שדוקה עדמ :ןוגכ רחא גשומ םע רשקב בור יפ לע םלוא
השודקה ןורשכ ,לארשיבו םדאב השודקה ,תיללכה השודקה תיימוד ,שדוקה תוגרדמ ,שדוקה
םירפסה לש רידהמה בתוכ ,"שדוקה" גשומל רשאו .תונוש תואחסונב הלאב אצויכו לארשיב
:ןלהלדכ "שדוקה תורוא"ל אובמב ןהכ דוד ברה ,הלאה
ןתינ אלו ,לכ תישאר ,םיקמעה קומע אוה יכ ,תרדגנ יתלב ,ימצעה ,שדוקה תוהמ"
הבושתהו ,שדוקה רדג המ ,שדוקה רמאמ תכירע תישארב ברה לאשנשכ .רדגב שרפתהל
רדג לכ ןתנ אל ונברש ,יתשגרהו ,ןוילעה ןוצרה אוהש ,הרותה ךותב הלגתמה ,התייה
,שדוקה .השודקב הלגתמה שדוקה םא יכ ,םישדקה שדוק ,ותוהמ קמועל ,שדוקל
םצע אוה ,תדב אלא וניא ומוקמש םיבשוחש ,יפוסוליפה ןוכיסכלב אצמנ וניא וכרעש
."םלועה לכב טשפתמה ,השודקב הלגתמה ,שדוקה תמכח

דחא שרוש השודקלו שדוקל יכ ,םולכ ריבסמ וניא דוע ,השודקב הלגתמ שדוקהש דיגהל םלוא
תא גישהל ןיא םג .שדוק והמ םג םיעדוי אל ,השודקה תא םיריבסמ וא םירידגמ םניא םאו
םיניינע הברה םילגתמ הרותב יכ ,הרותה ךותב הלגתמה אוהש םירמוא םא ,שדוקה גשומ
ירהש ,"יפוסוליפה ןוכיסכלב אצמנ וניא וכרע ,שדוקה"ש ,םיכסהל לכונ אל ןכ .שדוקה דבלמ
תיתד הירוגטקכ רבסומו "שדוק" ךרעה עיפומ רלזייא לש ינמרגה יפוסוליפה ןוכיסכלב
.וגשומ תא עובקל השקו ,רסומה ןמ הלידבהל ,תיפיצפס

םיידוהי אל םייפוסוליפ תרדגה - השודקה
השקשו תדב שדוקה לש ומוקמש םיבשוחש ,"שדוקה תורוא" לש רידהמה קדוצ הזב ,ןכא
םיגוה המכ לש םתעד םג האבומ ,ונרכזהש יפוסוליפה ןוקיסכלב הז ךרעב םלוא .ורידגהל
גשומ תא גישהש ,בתוכה ,יטנטסטורפ רמוכ ,וטוא ףולודור תדה לש גולוכיספה לש םהיניבו
לע םלש רפס םג בתכ אוה ."ירדנ לכ" תעשב ידוהי תסנכ תיבב ורוקיב תעב השודקה
הלידבמה ,תויתדה לש ירקיעה דוסיה אוה השודקהש עבוק אוה ובו תינמרגב "השודקה"
לכשומכ ןתינש ,ישפנ ינחור שוכר ,וירבדל ,אוה השודקה שגר .תוישפנ תויווח ראשמ התוא
י"ע הסיפתל לעמש יקולאה גשומ אוהו "יזונימונה" םשב הזה שגרה תא הנכמ אוהו ןושאר
םיכרעה לש םלועה תא תנייצמ השודקהש עבוק דנבלדניו םלהליו ףוסוליפה םג .םישוחה
.םייתדה

םאיליו הגוהה רקוחה שידקמ ,תורפסה ןמו םייחה ןמ תואמגוד ףוריצב טרופמו ףיקמ ןויד
:ךכ סמיי'ג ריבסמ השודקה תא ."היגוסל תיתדה היווחה" עודיה ורפסב סמיי'ג
אוה שדוקה יפוא .השודקה אוה ,םדא לש ויפואב תדה לש לשבה הירפל יצוביקה םשה"
תומד הנשיו ;ולש ישיאה ץרמה לש עבקה זכרמ ןנה תוינחורה תויצומאהש ,יפואה
לע ראתיהל םילוכי היווקש ,תותדה לכב הנשנה תימלוע השודק לש תבכרומ תמיוסמ
."הלקנ
לש לשבה הירפל" :יצוביק םש אוה השודקהש ונל םיריבסמשכ .עשוונ אל הז רבסהמש ןבומ
הניב ףיסונ אל ןכ .השודקה גשומ תא ןיידע םיספות ונא ןיא ,"םדאה לש ויפואב תדה
םיכרעה םחתל רמולכ ,תוינחורה תויצומאהל ויפואב ךייש גשומהש רבחמה ףיסומשכ
ילוא .השודקה םוחתב ןניאש תורחא תויווח הברה ןנשי תושגרהו םיכרעה םלועב יכ ,תושגרהו
איה השודקה ימוטפמיסמ דחאש ונויד ךשמהב עבוק רבחמהשכ ןיינעה לא תצק םיעיגמ ונא
.תיגולוכיספ הניחבמ תושירפה ינפוא תא ריבסמ אוהו תושירפה

(ן"במר) רוסיאה ןמ תושירפ ידי לע השודק
תורפסב דואמ טעמ אוה השודקו שדוק םיגשומה תרדגהב לופיטהש הלעמל ונרמא יכ םא
ןיבמ דחאכ אוהש ,(ן"במרה) ןמחנ ןב השמ וניבר הז ללכמ אצוי ירה ,תירוקמה תירבעה
םדוק ן"במרה איבמ "ויהת םישודק" רדסל .השודקה גשומב תוכיראב לפטמ ,הרותה ישרפמ
:הבר ארקיו םשב בתוכש י"שר ןושל תא
אצומ התא ,הוורע רדג אצומ התאש םוקמ לכש ,הריבעה ןמו תוירעה ןמ םישורפ ווה"
."השודק
אלא ,תוירעה ןמ תושירפ קר השוריפש ,"ויהת םישודק" לש וז הרדגהב קפתסמ וניא ן"במרה
- ונל הווצ בותכהש רובסו הרבסהה תא ביחרמ אוה
ןייה ןמ ומצע שדקיו ... ,לגשמב טיעמי ,תורתומה ןמ םישורפ היהנש יללכ רבדכ"
יובירב לאגתהמ ונושלו ויפ רומשי םגו ...האמוטה ןמ ומצע שורפי ןכו ...וטועימב
,תיללכה תאזה הווצמה האב ןהב אצויכבו ולאב ...סאמנה רבדה ןמו הסגה הליכאה
."ירמגל תורוסא ןהש תוריבעה לכ תא טרפש ירחא

םילילא תדובעל היינפמ ריהזהל םג אב אוהש רמואו קוספה תא שרפל ן"במרה ףיסומ ןלהל
.'הב תוקיבדל תווצלו

הרסא הרותהש םירוסיאה ןמ תושירפ ותועמשמב אוה לארשיב השודקה גשומש עבונ ןאכמ
,הלעמל ונאבהש יפכ ,רמאש קוק ברה תעדל בורק הז .י"שר שוריפכ תוירעה ןמ אקווד ואלו
.הרותה ירוסיאמ קחרתמ אוהש תעב ,ומצע תא שדקמ םדאה .הרותה ךותב הלגתמ השודקהש
םלועב ןמוקמש תורדגנ יתלב תושגרהל תנווכתמ הניא םישודק תויהל התשירדב הרותה
הרותב ונל הרסמנ יפכ ,השעת אלו השע תווצמ ,תוישעמ תווצמל אלא ,תדהו ןירותסמה
.םימעה לכמ לארשי תא םג ןייצמ הזה לדבהה .תרוסמבו

תדה ןבומב "םישודק" הריכמ הניא ,הפ לעבשו בתכבש הרותה לע תססובמה לארשי תרוסמ
הליפתב םהייח ימי לכ םיקסועו םייצראה םייחה יגונעת לע םירתוומה םיריזנ םהש ,תירצונה
תכלממ" תויהל תשרוד הרותהשכ .לארשי תרות החוד הז גוסמ "םישודק" .ןירותסמ יניינעבו
ידי לע םשה ידבוע תויהל אלא םייחה ןמ לדביהל אל ,איה הנווכה ירה ,"שודק יוגו םינהוכ
.הרותה תווצמ םויק

םיירסומו םייתד םיכרע תללוכ תודהיב השודקה
תודהיהש ,הזב אוה ,םיידוהי אלה םיגוהה ןיבו תודהיה לש השודקה תסיפת ןיב ףסונ לדבה
םייתדה םיכרעה תא תודהיה תסיפת יפל תללוכ השודקה .תדה ןמ רסומה תא הדירפמ הניא
שיו .ונוקל םדא ןיבש תווצמה ןמ תולפונ ןניא ורבחל םדא ןיב תווצמה .דחי םג םיירסומהו
ףידעמ אוהש וליאכ ."ורמש יתרותו ובזע יתוא יאוולה" :רמוא ה"בקהש ל"זח רמאמ וליפא
השודקה גשומ וליאו .ונוקל םדאה ןיבש תווצמה םויק לע ורבחל םדא ןיב תווצמה םויק תא
.תופתושו רשק םוש רסומלו ול ןיאש ירותסמ ,טשפומ גשומ אוה ,םירצונה םייפוסוליפה יפבש

ןמ ודרפנ ,תוישעמ תווצמ םויק ילב ,ןירותסמב קר וא רסומב קר ודדיצש תודהיב הלא
םרז אוהו ןירותסמל בורקה ינחור םרז שי תודהיב םג םנמא .םירצונהו םייסאה ומכ ,תודהיה
אל םידיסחהו םילבוקמה .תודהיה לש המצעמ םצע וראשנ הלא םלוא ,תודיסחהו הלבקה
יכרע לע ורתיוו אל םה ךכל ףסונו ,םשב וקבדש םשכ הרותב וקבד םה ,תווצמה תא ולטב
י"ע םייחה תחמש תא הריבגה ,הבש ןירותסמה ימינ תורמל ,תודיסחה .םייצראה םייחה
."החמשב םשה תא ודבע" תניחבב ,'ה תדובע

.ותוישיאבש תירסומה המרה םע ,קידצה תא אלא שודקה תא ונא םיאצומ אל םידיסחה לצא
םע םדו רשב ,םדא ינב אלא ,םישודק תודהיה יגשומ יפל ויה אל םיאיבנהו םינהוכה םג
,ףסוי ,ןרהא ,השמ :וללה תושלוחה תא ללכ םיריתסמ םניא שדוקה יבתכ .תוישונא תושלוח
הווצמ ,ךדיאמ תירצונה תדה .םדא ינבכ םתשלוח לע ונל םירסומ םהו םישודק ויה אל ,דוד
רמוא ונלצא וליאו ,אטח לש עגפ לכמ לוכיבכ רוהט אוהש הייסנכה שאר לש ותשודקב ןימאהל
ןיאו םדו רשב םה ,םייחב םה דוע לכ ונלצא םישודקה יכ ,"ןימאי אל וישודקב ןה" :בותכה
התומת ינב םיליגר הב ,השלוח לש הגרדמל תיתדה תירסומה המרה ןמ ולפי אלש ןוחטב םוש
.לופיל

ןעמל ,םשה שודיק לע םשפנ ורסמש הלא םהו ,תודהיב םג םישודק שי תוומה רחא קר
םע הזיא יכ .שודק םעכ ארקיהל ונא םייואר וז הניחבמ םגו .השודקה הרותה ןעמלו םתודהי
ומכ ,םתדו םמע ןעמל םשפנ תא ורסמש םישודק לש םוצע הכ רפסמ תוארהל לוכי םימעה ןיב
םיכישממ ונא ץראב ןאכ ןכו היגולוריטרמ לש םייח ויה תודהיה לש תולגה ייח לכ ?לארשי םע
תדקע ,הדקעה םע הליחתמ ונלש הירוטסיהה .תדלומה חבזמ לע ונינב בטימ תא בירקהל
תאבה .הצראו התרות ןעמלו תודהיה ןעמל םהינב תא ובירקה תובא הברה הברה זאמו ,קחצי
,השודק ,התא רושקה לכבו ,תודהיב ואר וניתובאש ,הדבועב אלא ריבסהל ןיא הלא תונברוק
תעשב םלוא ,ןוילע ךרעכ םייחה תא שדקל ונא םיווצמ םנמא .טרפה לש םייחה לע הלועה
אתקרע" לע וליפא "רובעי לאו גרהי" :תווצמב ונא םיווצמ ,הרותהו םעה םויק לש הנכס
.ןושלו םע םוש הזב ונל המוד ןיאו ,ונישפנב ונמייק הז וצ ."אנאסמד


דחוימו לדבנ - "שודק םע"
,עודיכ ,הרותה .שודק םע תויהל ונל התווצשכ הרותה הנווכתה הז גוסמ השודקל אל םלוא
הרותהשכ םלוא ,"םייח ץע" הארקנ המצע הרותהו "םייחב תרחבו" :םייחה תא ונל התווצ
.אילת אהב אהו ,לארשי םע וניא הרות ילב לארשי םע יכ ,הנכסב לארשי םע םג זא ,הנכסב
םויק ילב יכ .םעה םויק ןעמל םבירקהל שיש יפכ ,הרותה ןעמל טרפה ייח תא בירקהל שי ןכל
הרותה םויקב היולת לארשי םע לש ותשודקש ,אצוי .הרותל םויק היהי אל לארשי םע
שי אלא ,הזה םלוע ייח לע רותיוו ןיאו ןירותסמ ןיא ,טשפומ רבד םוש ןיא הז םויקב .השודקה
.שודק יוג וא ,שודק םע תויהל תועמשמה יהוז .הרותה ירוסיאמ תוקחרתהו תושירפ וב

תא ,הצובקה לש ימואלה יוליגה תא אטבמ "יוג" גשומה .םע ןיבו יוג ןיב לדבה םג שי םנמא
הרות ןתמ ינפל ןכל .ירוטסיהה ינחורה רשקה לע הארמ ,"םע" וליאו ,תיגולויבה תוכייתשהה
ימואל יגולויב רשק ונל היה םדוקמ ."שודק םע" - וירחא וליאו "שודק יוג" ןיידע םיארקנ ונא
:ל"צז קוק ברה בתוכ ךכו .יתדה ינחורה רשקה ידי לע םג םעל ונישענ הרות ןתמ רחאו דבלב
תינחורה הייטנה לש ןוציחה השובל איה לארשי תסנכ לש תישעמה תימואלה הייטנה"
ןנה םייח םיקולא רוקממ דחי ןהיתש .הנושארה לש התמשנו הרוא איה הנורחאו ,הלש
."תועבונ תיקולאה הנומאהו תמאה ןיעממו ,תואצוי

והז .ותוימואלב םג אלא ,ורסומבו ותדב קר אל הלוגס םע תויהל ךירצ ידוהיה םעהש ,ןאכמ
ונתוגהנתהב םירחא תויהל ונילע ."שודק יוג" םג םא יכ "שודק םע" קר אל תויהל שוריפה
לכונ ,הז רבסה יפל .םלועב תונידמהו תומואה ןיב ,הנידמכו המואכ םג תירסומה תיתדה
לארשי לש התשודק ,ונייה ,םימעה לכמ הלוגס םע תויהל םג ושוריפ "שודק םע"ש ,דיגהל
לארשי לש הדוחייל םג יוטיב תנתונ איה .יתדהו ירסומה םוחתב הריחבה ןויער תא האטבמ
תאזה המואב התייה הנווכהו" :ןודינב יולה הדוהי 'ר בתוכש יפכ ,תומואה ראש לע התונוילעו
."םעה ןמ ךלמה ךרע תומואה ןמ םכרע היהיש

.ללכל המוד וניא ,דחוימו לדבנ :השודק וא שדוק גשומל ףסונ שוריפ אצוי ,הלעמל רומאה ןמ
לכונ זא קרו שודק םשה יכ ,םישודק תויהל לארשי םעל השירד םג ועמשמ "שודק םע"
ותוא עדוי רחא ןיאש ,ונב דחוימ הזה םשה היהו" :יולה הדוהי 'ר בתוכ ךכו .'ה םע ארקיהל
םש וכותב ללוכ ,תודהי ,ידוהי ,הדוהי םשהש שיגדהל םג יוארה ןמ ."ונתלוז ותועידי תתימא
ןכלו ."לארשיב לודגה ומש ה"בקה ףתיש" :רמאנש הזו ."לארשי" םשה יבגל ןידה אוהו םשה
םעל בשחיהל ידכב יד אל דבל םשב םלוא ,לארשי תשודק לעו 'ה םע לע זמר שי וז הניחבמ םג
תא ארפסה םשב איבמש ,ם"במרה רובס ךכ .ליעלדכ תווצמו הרות םויק י"ע אלא ,שודק
:ףיסומ אוהו ,"תווצמ תשודק וז - 'םישודק םתייהו םתשדקתהו'" :קוספה שוריפ
תורבעה תיישע הארק ןכ - הרהטו השודק תווצמה הלא תיישע הרותה הארק רשאכו"
."ראבא רשאכ ,'האמוט' תווצמה הלא לע רובעלו

השענ וז השודקבו .השודקה הרותה לש תווצמה תרימש ידי לע שדקתנ םעהש ,אופא אצוי
.םירחא םימעמ דחוימו לדבנ םעה

:השירדה וא ,השעמה ימי תששמ דחוימו לדבנ תויהל יעיבשה םויה תא ,לשמל ,'ה שדיק ךכו
שדקל" :בותכ םינהוכה לצא וא ,םשל ולידבהלו רוכבה תא דחייל ,השוריפ "רוכב לכ יל שדק"
שרפל רשפא ןכו .םשה תדובעל םדחיילו םעה ראשמ םלידבהל ,עמשמ ,"יל ןהכל םתוא
תא ירה" :הל רמואו השיא שדקמ ידוהישכ ,ןכ .הז ןבומב ,שדוקה יבתכב םיבר םיקוספ
רבג לכל הרוסאו דבלב ול תדחוימ איה הז עגרמו ,םישנה לכמ התוא לידבמ אוה ,"יל תשדוקמ
יבגל ןישודיקה יכ ,תיטפשמ טעמכ ,תיטרקנוק תועמשמ ןאכ שי ,"שדוק" גשומל ,ןכא .רחא
תסנכ תא ל"זח ולישמהש לשמה ןאכמ .לעבה לש וניינקכ השיאה תשיכר ,םשוריפ השיאה
איה לארשי םע םשה תרכש תירבה .הנותחה םויל הרות ןתמ תאו ה"בקה לש ותסוראל לארשי
.ותלוגס םעל ול תויהל לארשי תא םשה שדיק הדי לעש ןיאושינ תירבל ,אופא ,המוד

ןיב תירבה םג ךכ ,םירוסיאו תולבגה ,תובוח השיאו שיא לע הליטמ ןיאושינ תירבש ומכ ,םלוא
,תרוסמבו הרותב םילולכה םירוסיאהו תולבגההו תובוחה תא םייקל תעבות לארשיו ה"בקה
שדקמ" :ןיאושינה תכרבב רמאנש ומכ ,שודק םעל לארשי םע השענ הלא תובוח יולימ ידי לעו
תא אצומ ,תווצמה ידי לע שודק םעל םישענ ונאש ןויערה ."ןישודיקו הפוח ידי לע לארשי ומע
ונשדק" :הליפתב וא ,"ויתווצמב ונשדק רשא" :םילימב תוליחתמה תוכרבה בורב םג ויוטיב
םעהש ,םידיעמ הלאה םייוטיבה לכ ."םינמזהו לארשי שדקמ" :הכרבה םויסב וא ,"ךיתווצמב
.םייקלו רומשל ול הוויצ םשהש תווצמה ידי לע שדקתנ


הבירמ ימ השעמב השודקה ןיינע
ינשידקהל יב םתנמאה אל ןעי" :הבירמ ימב השמ לצא הרותב בותכה יואר דחוימ רבסהל
הלאש ?וילא רבדל םוקמב עלסב הכה השמש ,הרקש המל רשקב ןאכ השודק ןיינע המ ."'וכו
לכ שנוע לביק עודמו ?וב שמתשהל ילבמ ,ודיב הטמה תא תחקל השמ הווטצנ המ םשל :תפסונ
?יסחי ןפואב לק אטח דעב רומח ךכ

.םימסקהו םיפושכה ץרא ,םירצמב וכנוח לארשי ינבו השמש ,ונא םיעדוי ארקמב רמאנהמ
וז ךרדב .תואלפנו םיסנ תוארהל םתלועפ תעשב םימסק הטמב ושמתשה םירצמ ימוטרח
,עידוהל היה וילעש ,הז לדבהב םלוא ,םוקמה יגהנמ יפכ ,תכלל הליחתב השמ םג הווטצנ
תרשעב ומכ ,םיסנה תיישע תעשב .םשה תוחילשב קר תואלפנהו םיסנה תא השוע אוהש
השמ היה וליאו ,הטמב השמ שמתשה ,רוצה ןמ םימ איצוהש העשב םידיפרבו םיה לע ,תוכמה
רבדכ תוארל םיליגר ויה םה יכ ,םעב עוזעז םרוג היה ,הטמה תועצמא ילב םיסנה תא השוע
עיגה ,ץראה לא לארשי תסינכ ינפלו רבדמב םידודנה םות םע לבא .םירצמ ימסוק לצא הזה
םיסנ ללוחמ השמ אלש ,ול תוארהלו תיתד הנומא לש ההובג רתוי המרל םעה תא ךנחל ןמזה
םשה שודיק תויהל הלוכי התייה וזכ תיכוניח הלועפ .ודבל םשה חוכב אלא ,הטמה ידי לע
,רתוי וב שמתשמ אל אוהש ,ןיגפהלו הטמה תא תחקל השמ הווטצנ ןכל ,םעה לכ יניעל שממ
תאזה תונמדזה תא ץימחה השמ םלוא .דבלב רוביד ידי לע ללוחתי סנהו ,רתוימ תמאב אוהש
ירהו .עשוהיל תוגיהנמה הרסמנו לארשי ץראל םעה תא סינכי אלש ,רומחה שנועה אב ןכלו
וללוחתה םיסנה לכ םלוא ,ןדריה תא לארשי ינב ורבעשכ ,םיסנ השע עשוהי םגש םיאור ונא
םשה .לארשי לצאו םשה לצא יעמשמ דח וניא הניא השודק גשומהש ןאכמ אצוי .הטמ ילב
,םכמצע םתא םישדקמ םא" :ארפסב רמאנ ךכו ,ויתווצמ ירמוש לש הנומאה ידי לע שדקתמ
."יתוא םתשדק וליאכ םכילע ינא הלעמ

השודקה גשומל ל"רהמה שוריפ
:ותעדל .גארפמ ל"רהמה לצא ונא םיאצומ ,השודקה שוריפל תצקמב תירותסמ הייטנ
םהש םינוילעה תגרדמ ול היהתו םיינפוגה םירבדה לדבנ אוהש קר השודקה ןיא"
ךשמנ ןמזהש ,ללכ ןמזה תחת וניא ףוגה ןמ לדבנו שדוק אוהש רבד לכ .ףוגה ןמ םישודק
ליבשב ,םישודק םה תישאר םהש םירבדה לכ .לדבנה רבדה ןכ אל לבא ,קלח רחא קלח
דחוימ אוה רתסנה ימינפה ...השודקל תישאר לכ היאר ךכלו ,תישאר ןכ םג 'תי אוהש
."השודקל
סינכה אוהש רבתסמ ןכלו ,"תואלפ שיא"כ םסרפתנ םגו רתסנבו הלגנב ל"רהמה קסע עודיכ
,עבטל לעממש תולועפ ונממ שרד אוה םדאה תמלשה םשל .תירותסמ המינ השודקה גשומב
ןה תווצמה ותעדל יכ ,השודק גשומה תא ותסיפתב תרוסמה ןמ גרוח אוה ןיא תאז תורמל
השודק גשומה תא בלשמ ל"רהמה ףא ןכ .עבטל לעממ םהש םישעמ םה ןמויקו ,תויקולא
.יקולא וצ םויק אלא יעבט רבד וניא ולצא תווצמ םויק אלא ,הרותה תווצמ םויקב

ונימיב עדמ שיא ,תרפא לארשי פ"ע - השודקה
ונא ,ונימיב ןכ .תירותסמ המינ השודקה גשומל סחייש תודהיב דיחיה היה אל ל"רהמה
:בתוכש עדמ שיאו ררושמ םיאצומ
היצנדנצסנארט יוטיבל הלודגה תוצמאתהה תלפוקמ 'שודק' הלימב םלואו"
לש ,ובאט לש ,שרופמו לדבומ לש תירקיעה הארוההמ .דחי םג תירסומו תיגולוטנוא
הרי וא לקסיי לקס וב עגונה לכ יכ ,הנכס תמחמ הצקומ ,לוכיבכ ילמשח חוכ הזיא
אלא ,וב עוגנל רוסאש םעטמ אל שרפומו לדבומ לש הארוהה תא וז הלימ הלביק ,הריי
."ובגשו ותוממור תמחמ וילא ברקתהל וא וב עוגנל רשפא יאש

:הזמ רתי .הב הרסח הניא תירותסמה המינהש השודק גשומל תיפוסוליפ הרדגה ונינפב ןאכ
,ותעדל .תיתרוסמה תודהיה תורפסל םירזש ,ובאטו יגאמ לש תונויער םג הב שי
הדימבו ,ימשגה םלועל לעממו רבעמ תוקולאה תא תולעלו םמורל תפאוש השודקה"
תממורתמו תוקולאה תכלוה ,תוחקפתמה וניניעל לדגתמו בחרתמו ךלוה םלועהש
."ישונא בלל ותוא ברקלו הטמל ארובה תא ךושמל אקווד רתוח דובכהו .הלעתמו

וניארש יפכ סינכה תמדוקה ותרדגהבש דועב ,תילכש הסיפת םג השודקה גשומל ןתונ תרפא
יפכ ,לארשי תרוסמבש השודק גשומה לש תישעמה ותועמשממ םלעתמ אוה .תירותסמ המינ
.הלעמל ונרבסהש

השעמל המויק - "שודק םע" תווצמ
,םישודק תויהל ,הרותה תווצמ תא םייקל לכונ ךיאה :הלאשה לע תונעל דוע ונל ראשנ
:ל"זח ירמאמב הבושת ונא םיאצומ וז הלאשל ?האולימב
;הלעמלמ ותוא םישדקמ - הטמלמ ;הברה ותוא םישדקמ - טעמ ומצע שדקמ םדא"
."אבה םלועב ותוא םישדקמ - הזה םלועב

וז המלשהו .המילשהל םימשה ןמ ול םיעייסמ זאו הווצמב ליחתהל ךירצ לארשיב םדאה ,ןכא
."ןידירומ ןיאו שדוקב ןילעמ"ו הגרדמל הגרדממ ,םיבלש םיבלש אלא ,תחא תבב האב הניא

םיווהמ דחיב םלוכ זאו תווצמה םויקב השודקה תמשגהב וקלח תא םורתל דחא לכ לע
רבד השודקה ןיא ,תודהיה תסיפת יפלש תויהו ."שודק םע" תויהל הרטמה תארקל תומלש
השודקהש ל"זח ועבק ןכל ,לארשיב םדא לכ ידי לע הגשהל תנתינ אלא ,איה םימשב אל ,רתסנ
.הרותה ןמ ונא םידמול ,םשה יכרד ןהמו ,םשה יכרדב הכילהה ידי לע תגשומ

.ונתנידמבו ונימיב םג ילאוטקא תויהל ףיסומ לארשי םע לצא השודקה ןיינע
רמוחה אוה לוחה :ףיסומו - ל"צז קוק ברה בתוכ - לוחה דוסי לע הנביש ךירצ שדוקה"
רתוי הרוצה היהת ,ןתיא רתוי רמוחה היהיש המ לכו .הרוצ ול אוה שודקהו ,שודקה לש
."הבושח

תוכירצ הלא ,ינפוגה קלחל וא ,לארשי םע לש ינוליחה קלחל תובשחנ הנידמהו תוימואלה
םלעתה אל ל"צז קוק ברה .המואה לש ינחורה קלחל ,השודקה ןיינבל דוסיה תויהל
:בתכשכ היעבה לש התוילאוטקאמ
לעופה לא חוכה ןמ תאצוי םוי לכב איהו ,תררועתמ המואה תייחתש תאזכ תעל"
קר רשא ,תרתסנה התמגמש ,המחלמ שערב שעורו ךלוה ולוכ םלועה לכו ,םינוש םינווגב
לש םתביש ידי לע יד-ש תוכלמב םלוע ןוקית תדמעה יאדווב איה ,םינורתפה םיקולאל
ריאי הדי לעש ,ויתולוגסו ויתוחוכ לכב רטועמ ,אשנו ןוכנ םע תויהל ,ןורצבל לארשי
ירדס לכבו ,יח לכ ייח לכב ,םייחה תוחרוא לכב הלגתיש ,יקולאה רואה ,קיהבמה רואה
בשוח לכ ברקתהל ןמזה עיגה .ללכב םדאל רשא חור יכלהמבו ,םימעה ירטשמב ,לבתה
,שדוקה חור תעפוה תקושתל ,וב הססונ 'ד חור רשא לכו ,ץילמ לכ הגוה לכ ,תובשחמ
,הלודג ןויגהב ,הכרבבו הניבב ,חור שפוחב ,הרות יזרב ןויגה קמעמ ידי לע ףטושו אבה
."האשנו הבגשנ ,הרהוטמ הדובעבו

ונמויק .ובתכנ ובש םויב רשאמ רתוי דוע ונימיב םיילאוטקא םה ,ל"צז ברה לש הלא םירבד
םג תויהל לכונ זא ,שודק םע תויהל ףיסונ םא קר .םימעה לכמ ונתלוגסבו ונתשודקב יולת םעכ
.הלימה לש טושפה ןבומב םע