הכלהב הדמשהה תונחממ החירב

הירנ יבצ השמ ברה

ב"כשת הנשב הנש


רשאכ הדמשהה תונחממ חורבל היה רתומ םאה תיתכלה הניחבמ ןד הז רמאמ :ריצקת
.חרבש םדאה םוקמב רחא םדא וחקי םינמרגה יכ םישנאה ועדי
,ךרבח ייח וא ךייח ,זוכיר הנחמ ,האוש :חתפמ תולימ

הררועתנ רתיה ןיבו ,תומה-תונחמ לש תוהלבה תונויזח תא שדחמ ררוע ררוצה לש וטפשמ
?חורבל םדיב היהש הלא וחרב אל עודמ :הלאשה

תחיצר לש םיידימ לומגת ישעמל םורגל אלש ידכב חורבלמ וענמנ םיבורמ םירקמבש עודי
גוהנל םהילע היהש וא ,ךכ לע םהייח ובירקהש הלא ושע הכלהכ םא ררבל יוארו ,םיבר
ןאכ ולעוהו ,דואמ הרומח הזב הערכהה - ?םמצע תא ליצהלו "ןימדוק ךייח" לש ללכה יפל
.ןוידו ןויע םשל קר תורוקמה


המכ הזב וניצמש ,וריבחל ןוממ קזנ תמירג ידי לע ונוממ תלצה ןיד ראבל שי תישאר הנהו
.םיאנת

וסנכנ אלש דע ,והדש ךותל האבו תפטוש םימה תמא האר :חינמה פ"ר ק"ב ,ימלשוריב ונינש
.רחא םוקמל ןתונפל יאשר ןיא - וסנכנשמ ,רחא םוקמל ןתונפל יאשר והדש ךותל םימה
ז"יעש ומצע עיקפהל 'ינימכ לכ ואל ,סמה לחש ירחאש (ב"בד ק"פ) ףסוי יקומנב דמל ןאכמו
.(ה"גהב ב ףיעס חפש 'יס מ"וחב הל יתיימו) וריבח בייחתי

,ולובגל סנכהל םימל ןתונ וניאש ,ולש לע ןיגמו דמוע אוה ,םימה וסנכנ אלש דעש :אוה םעטהו
קזנה תא איצומ והירה קזנה וילע לחו םימה וסנכנשמ כ"אשמ ,וריבח הדשל םינופ אליממו
.וריבח הדשל ותוא ריבעמו ולשמ

:םיאנת המכ דוע הזב ףיסוה גיר 'יס ריאי תווח ת"ושבו
;עודיו רורב וריבחל קזנהשכ אקוד
;דימ קזנה אוביש
.(ע"מסב ,בל 'יעס הנק 'יס מ"וח 'יע) וריבחל קיזמ ומצעב רבדהש ,רבד השועש
:יאנת דוע ףיסוה םיברל םרגיש קזיה יבגלו
- - - ורבחתנש דחי הנידמה ינבו ריעו להק תפוסאב קר םיבר קזיה ארקנ אלש ל"י"
."ומד םידיחיכ - - - םיטוקל ולא כ"אשמ
אוה אתוכלמד אניד יכ ,טבעמ אתמ-רבא אתמ-רב ,ב ,גיק ףד ק"ב 'מגב אוה הז קוליח רוקמו)
תמייק הנניא - תיקוח וז תוירחא ןיאש םוקמבש עמשמו ,ריעה ינב לע תידדה תוירחא ליטהל
.(ללכ

אוהו ,רחא םוקממ ,מ 'יס ,ב"ח ,ל"בירהמ ת"ושב והלעה ,ןוממב י"קומנו ימלשוריד אנידו
:תושפנל םג הטונ
וריבעה אלש 'וכו תשוביפמ לע ךלמה לומחיו ,(א ,טע ףד) תומביב אתלימ יאהד ארקיע"
רבכ םאש ןדיד ןודינב ןניעמש ךהמ - - - ןוראה ונטלקי אלש םימחר שקבש אלא ,'וכו
,ויתחת רחא וחקיש הז טלמי םאש עודי רבדהו ,ותוא וספתו ףאראשל דחא ידוהיל ובתכ
ףאראשל ךלמה תונמואל םידוהי תצק תחקל הריזג התצי םא לבא .וליצהל לדתשהל ןיא
."הצריש ימ לכל ליצהל לדתשהל הנותנ תושרה - וב אצויכו
:ףיסוהו
תחקל אוה גהנמד ןויכ וליצהל לדתשהל רוסאד תוכלמל בתכנ רבכ םאד ןניבתכד יאהו"
אנדיעד אקיפס אכיאד אכיה לבא ,אקיפס תילד יאדו יוהד אכיה אקוד ונייה ,ויתחת רחא
ירבד רקיעו) "יאדו ידימ איצומ קפס ןיא - ויתחת רחא וחקי אלו םעז רובעיו הנתשי
עדונ"ב ל"ז אדנל ש"רגה 'ושתב 'יעו ,גסק י"סס מ"וח ך"שב הכלהל ואבוה ל"בירהמ
.(דע 'יס ד"וי ,אנינת "הדוהיב
ןינעל אלא ןניעמש אל םתהמד םושמ ,י"קומנהו ימלשוריה לע ךמתסה אל ל"בירהמש הארנו
.תושפנ יבגל םג ךייש "קזנה 'ילע לח" רדגד ונדמל תומבימ וליאו ,ןוממ

:םש בתכ (ז"שת ,םילשורי) ל"ז פר י"רגהל תומביל "חקל ףסוי" רפסבו
תדובעל םיחקלנה י"נבמ םישנאהש ,אתריבג אתכלה קדימל אכיא ןיתעמשד איגוסמו"
דגנכ אלש אוהש המ ,תולדתשה תושעל םדא םושל ול ןיאד ,אתוכלמד אנידב אבצה
הז תא רוטפי םאו ,שי עודי םוכסד רחאמ - - - אבצה תדובעמ 'א שיא רוטפל ,ןידה
.[ל"בירהמ ש"מכו אבצל חקלנ רבכ דחאהש ירחא ונייהד ל"צו] "וריבח תא בייחי
:תוריזגב םג אלא אתוכלמד אנידב קר וניא הז ןידש חיכוהל שי הנממש ,תפסונ 'יאר איבהו
ןוקית ינפמ םייובשה תא ןיחירבמ ןיא ,א ,המ ןיטיגב איה תשרופמ הנשמ תמאב הנהו"
'יע) םהילגרב לזרב ילבכ ומישיו םירחא לע ודיבכי אמש םושמ אוה םעטהו ,םלועה
היבשו ."רוסא יאדו - - - רחאל היבש םורגיש אוה יאדוד אכה ןכש לכו - (םש ח"ריפ
.תידדה תוירחא ןאכ שי כ"יפעאו ,דוש-השעמ יאדו איה
קרו רתומ רבדה ןידה רקיעמש עמשמ ,םלועה ןוקית ינפמ אוה קומינה ירהש ,םש ע"צ תמאבו
,םיפסונ םייובש םש רבכ שיש יאדוב וליאו ,קפסב םג התיה הנקתהש רשפאו .איה הנקת
אכיאו - םייובש תנקת םושמ ל"סו ק"תא גילפד ג"בשרד רשפאו] הלע ןאתא ןידה רקיעמ
אלא הלע ןאתא הנקת דצמ אל ירת אכיאבד ל"ס - ארמגב ש"מכ דח אלא אכילד והייניב
.[ןידה רקיעמ


ימוחתל רבעמ ףסוי יקומנהו ימלשוריה דוסי תא ,רומאכ ,םיביחרמ ןיטיגו תומביד אה הנהו
שוריפב ירה תומביד ךה לבא ,םירוסיו ןוממ הניינע רקיעש רשפא ןיטיגד איגוסד ףאד .ןוממ יקזנ
מ"וחל "םישדקה ףסכ" תוהגהב שטאשטובמ ל"ז ד"ארגה ךכ לע דמעו .תושפנב םתה ןנירייא
:(חי ק"ס ך"של) גסק 'יס
יאשר וניא סמה תולח רחאש 'וכו ףסוי יקומנה בתכש המ תודוא רחא םוקמב יתבתכ"
.הזב הנכסל ןוממ ןיב קלחל שיש הארנש ,וריבחל הז ידי לע קזיה םורגלו ע"א עיקפהל
קלחל ל"ס אלד םש עמשמו - - - ל"בירהמ םשב ל"ז ך"שה ש"מ גסק י"ססב יתאר תעכו
."[תשוביפמל דוד] וליצהש המב םש ןוכנ רתוי היה ,ל"נכ קלחל שי םאו .הנכסל ןוממ ןיב

הרעהב ,(ה"סרת ,בוקרטעיפ) םודרמ ל"ז רטומלרפ צ"ארהל "רזעילא קשמד" רפסבו
:(4 'מע) רפסה תמדקהבש
שפנ חוצרל הצור חצורו ,ורבח לש וירוחאמ דחא םידמוע םישנא ינש םא יתלאשנ"
םדאל ץחה עיגי זא יכ ,חורבל וא םידדצל ע"א תוטהל ול רתומ םא ,וינפלמ דמועה
השעמ םוש השוע וניא אוהד ןויכ ,רתומד טושפ ד"נעפלד יתרמאו - ?וירוחאמ דמועה
."ימלשוריה םשב ב"בד ק"פ י"קומנב ראובמ ןכו ,ע"א ליצמ קר ,הזב

:בתכו וב רזח כ"חא םלוא
ינשהו ,ינשה אלו ןושארה שפנ קר חוצרל שוריפב רמא חצורהד ןדיד ןודינב כ"או - - - "
ומצע תא קלסי אוה םאו ,ןושארה לע םימה ואב וליאכ יוהו ,ע"א ליצהל כ"ג ודיב ןיא
.ע"א קלסל יאשר וניאד ל"י ,תומל ויתחת ינשה אובי חרכהב זאו ,ןידדצל
ארקנ אל הזד רמולו - - - [ףיסוה תוטמשהב 12 'מעבו ] תצק קלחל שי יכ הזב דוע ע"צו
קזנה כ"ג הדשב רבכ םימהש וא ,אוה אתוכלמד אנידד םתה ינאשו ,וילע אב קזנה ןיידע
."ןדיד ןודינב כ"אשמ ,וילע לטומ

להקהש ,ה"הגהב ו ףיעס גסק 'יס מ"וחב הכלהל א"מרה איבהש המ י"פע אוה קוליחה רקיעו
תוינומיימ תובושת :ורוקמו .ןיפתוש ןיא תולילעב לבא ,םיבוצקה םיסמב הז םע הז ןיפתוש
טבעימ אתמ-רבא אתמ-רבד רמול ךייש םיסמב קרד ,טצ ףלא א"בשרה ת"ושו א 'יס ןינק
ששח רדגל סחיב גיר 'יס "ריאי תווח" ת"ושב ןווכתה ךכלו .תוריזגו תולילעב אלו (ב ,גיק ק"ב)
.םיברה קזיה

וילע לח היל הוה ןוטלש ךלמ רבד י"עש 'יאר םשמ איבה ל"ז ל"בירהמו" :םש םישדקה ףסכבו
- "ארקיעמ וילע לח אלכ ל"וה סייפיש ידי לעש ןנירמא אלו ,(והדש ךותל וסנכנש םימב ומכו)
ךייש אל אמלעב הלילעו הריזג וז םאד עמשמו ,אתוכלמד אניד לש ןינע הז םגש ,אופיא ,ןיבהו
לוכיש ,ו ףיעס גסק 'יסב םש בותכ הלילע ידי לעש דספהב" יכ :םש םייס ןכלו .קזנה וילע לח
."וריבח תא דיספמשכ םג ,ומצע תא ליצהל

הדימעהל ךייש אל ,אתונלזג איהד ןויכ הלילעד רשפאו" :בי ק"ס ,ה 'יס ב"ב שיא ןוזחב 'יעו]
.["ומצעל ליצהל יאשר טימתשמד דיחי לכו ,ןידה לע

,םירחאל הנכס ששח שיש לכ תושפנ יבגל לבא ,ןוממ קזיה ןינעל אוה הז קוליחד רשפא םלוא
םיסופתשכ דוחיבו .הישפנל אניד דבעימל דיחיה לש 'ינימכ לכ ואל ,םירחאל הנכס יאדו ןכש לכמו
.תידדה תוירחא םהילע הליטמו רוביצל םתוא תכפוה םתסיפת םצע ,תחא הסיפתב םידמועו


ןיב םהיניב לודג קוליח וניצמ ,תונוממ ינידל תושפנ יניד ןאכ וושוה ןידה רקיעבש י"פעא ןכא
לע רתי םייובשה תא ןידופ ןיאד ורמא ןיטיגב םש הנה יכ .ומצע-תלצה ןיבל ןיליצמה םירחא
לכמו ,(םייובשב תוברהל םיוגה ולדתשי אלש) ותיילו וברגיל אלד אוה םעטהו ,ןהימד ידכ
.הצריש ןוממ לכב ומצע תודפל םדא לוכיד 'וכו אלד ה"דב םש 'סותה ובתכ םוקמ
ששחמ םייובשה תא ןיחירבמ ןיא ל"ייקד אה ןכו" :תרכזנה הבושתב ,ריאי תווחב בתכו
לע שוחל ול ןיאו ,חרוב חורבל לוכיש דיחי לכד טושפ םוקמ לכמו ,םירחאה לוע תדבכה
.םש ןיטיגב םייח םימ תוהגהב בתכ ךכו ,"םירחא

:בתכ ל"נה םישדקה ףסכב םגו
ןותיקד איההמ ערכומש רמול שי ,הב אוהש םג ,הנכסמ ומצע תא ליצהל םוקמ לכמו"
'וכו םינפ אושמ יכו ל"זח ורמא תשוביפמ יבג תומביב םשו - - - (א ,בס מ"ב) םימ לש
."םימדוק ךייח ל"זח ורמאש המ דצמ םש ךייש אלו ,ומצעל ליצה תשוביפמ אלש דצמ
כ"אשמ - - - תושפנמ הזב ליק לקה ןוממש רמול םוקמ 'יהו" :רבדב קפוסמ אוה ןכא
שפנ דספה םורגל ול ןיא - ומצע תבוטל ותנווכ םא םגו ,רתוי רומחש תושפנב םרג
."ותלוזל

םירוסי קר םורגל לוכי רבדהש םוקמב אלא ,חורבל ומצע יובשל ריתה אל י"וחה םגש רשפאו
.רמא אל אוה ףא ותלוזל תושפנ תנכסב לבא ,ותלוזל

שישכ חורבל רתומ" :ונרת 'יס ח"ואב םהרבא ןגמה ןרמ לש שרופמ קספ וניצמ רעצ ןינעל הנהו
הל ירעצמ אמליד ,ב ,גל תבשב ורוקמו ,"וריבחל רעצ םרוג הז ךותמש וליפא ,תושפנ תנכס
-תנכס התיה אלש ףא רבדה רתוהש ,'יל ומר בט ,ב ,די ןיטיגב 'יעל ףיסוהל שיו) ןל אילגמו
.(י"בשר לצא ומכ הרורב הכ תושפנה

:ה ,גי 'יס ח"וא הניב ירמאב בתכו ףיסוה ל"ז ךבריוא מ"רגה םלוא
ליצמ אוהש ןויכ ,ןכ עמשמ אלו -חורבל רוסא היה וריבחל תושפנ תנכס הזב םורגי םא הרואכל"
'יעס חפש 'יס מ"ח א"מרב ראובמ ןוממ קזיהב ףאו - - -.וריבחל םורגיש הזב ול המ ,ומצע תא
ואל ,הז לע קזנה לטומד ןויכ .'וכו והדש ךותל םימה וסנכנ םא 'וכו 'ילע אב קזנ האור היה .ב
רוסא ,וקלסל קיזמה ףוגב השעמ השוע םא ונייהו ,וריבח לע וליטהלו 'ילעמ וקלסל 'ינימכ לכ
יאדו ולש תא ליצהל קר ,קיזמה רבדב השעמ השוע וניא םא לבא ,וריבחל קזיה הזב םרוגשכ
."םירחאל תושפנ תנכס םרוג ז"יע םא ףא רוסאל ונל ןיינמ חורבלו ושפנ ליצהל ש"כמו ,יאשרד
:א 'יעס זנק 'יס העד הרויל "םהרבא די" תוהגהב ל"ז ןתיאל-ליכשמ א"רהומ ןואגה בתכ ןכו
ךייחד , חקלנש ףא [ומצע ליצהל] לדתשהל לוכי ומצע אוה ,[תושפנ תנכסב ונייה] ג"הכב םגד"
ואובב דודד אדבועמ "םהרבא די"הו "הניב ירמא"ה תעדל 'יאר איבהל שי הרואכלו ."ןימדוק
שדוק-םחל שקבל ומצעל השרה ,ןכוסמ 'יהו (א ,וצ תוחנמ) סומלוב וזחאש ןויכש בונל
דגה יכ 'וגו יתעדי :רתיבאל רמא ךכ ירהו ,ותיבו ךלמיחא תא ןכיס הזבש י"פעא ךלמיחאמ
היהש ונאצמש הממ םרב .(בכ ,דכ א-לאומש) ךיבא תיב שפנ לכב יתובס יכנא - לואשל דיגי
היאר וז אהת - ,'וכו םינהכה ריע בונ גרהנ ךדי לע ,א ,הצ ןירדהנסב שרופמכ דודל ןוע הזב
.רותסל

א"ירגה תבושת איבה ,(ז"פרת ,םילשורי) גי 'יס ל"ז םייהקז א"רהל יאתילת "ןתיא יעטנ"בו
ל"נה 'מגה י"פע תוטישפב טילחהש -"חנעפ תנפצ" לעב ןואגה לש ונתח - ל"ז ןורטיצ
."םירחאל קיזהל לכויש ןפואב ע"א ליצהל ןיא"ש ,ןירדהנסב

הארנ םש ןירדהנסבש םירבדה ראש ךותמש ןויכ ,רוסיאל תקפסמ 'יאר וז ןיא תמאב םלוא
תרבסכ רמול רשפא ,ןכא .שממ וראוצב יולת רלוקה 'יה אלו ,רתוי אלו אמרג ןיד הזב ול 'יהש
- טוידהל לבא ,ךלמ ןיד ול 'יהש דוד ינאשד - "ןתיא יעטנ"ב םש האבוהש - ל"ז ריפס מ"ירה
.רוסא

ירה - הזב ןדש םיכרד תשרפ 'יע - ךלמ ןיד דודל זא היה אל ןיידעד אמית וליפאד :ףיסוהל שיו
"הדש ימורמ"ב ל"ז ב"יצנה ןואגה ש"מכו .ותלצה יבגל וניד הנתשנ רבכ ךולמל דיתע 'יהש ןויכ
ול היה רבכ חשמנשמד ,ךלמה לואש יבגל ,םש ם"במרהל מ"היפ י"פע םכח ה"ד ,א ,גי תוירוה
.ותלצה יבגל רחא ןיד

דחא םע דסח השועש ימ לכש ,ח ,דל ר"קיו 'יע ,םיבר-תרות ול שי ךולמל דיתעש ימ םגד]
ליצה וא" :ה"מפ ב"ח נ"ומ 'יעו .לארשי לכ םע דסח השוע וליאכ 'ילע ןילעמ לארשי ילודגמ
.[םיברל לודג םש הושהש ,"לודגו בושח

אמעט יאהמו .דיחיה ינידל ונממ דומלל ןיא רובצ-תוכלהו הכולמ-יטפשמב ןודינש לכ ז"יפלו
לובגה רובעל הוקמש ןוגכ ,םיברה תלעותל יניצר לוקיש ותחירבב שיש לכש רשפא אפוג
ליצהל ידכ הב שיש תינידמ הלועפ ררועלו תוחיצרה לע תועידי ריבעהל וא ,הרזע קיעזהלו
.דיחיה יניד לש ימוקמ הדמ-הנקב ותחירב דודמל ןיא בוש - םיברןימדוק ךייחד ונעמש אל ןאכ דעד ,ןויע הכירצ "םהרבא די"ו הניב ירמא" םינואגה תעד ןכא
אלא ,"השעת לאו בש" לש בצמב אוה ומצע תא ליצמהש קר אלש ,םימ לש ןותיקד ךהב אלא
איה ותחירבו ותלצהש םוקמב ןכ ןיאש המ ,וריבח תתימ םע ותלצהל רישי רשק םוש ןיא םגש
.ורבח תתימל תמרוגה

דיתע אלא ןיידע ספתנ אל רחאהש יכיה אלא ,ורמא אל םהרבא דיהו ב"מאה ףאד רשפאו
םה ףא - ורבח לש ותתמה איה הז לש ותלצהו ,סופת אוה ףא רחאהש םוקמב לבא ,ספתהל
הלטוה אלש דעד אמית וליפאו .(א 'יס ,אכבה קמעמ סרטנוק ,םירפא ירבד 'יעו) םיריתמ םניא
ןאכ ןיא בושו ,ףדור ןיד חרובה לע שי תידדה תוירחא הלטוהשמ םרב ,ןימדוק ךייח - תוירחא
.ורבח ייחל וייחב ברע השענ דחא לכש ,ךייח

םהל ורמאש א"נב לש העיס :ז"פס תומורת אתפסותב ונינשש התואמ םהירבדב ןודל הארנו
ורסמי לאו םלוכ וגרהי - םלוכ תא ןיגרוה ונא ירה ואל םאו והגרהנו םכמ דחא ונל ונת :םירכנ
.וגרהי לאו םהל והונתי ,ירכב ןב עבשל ודחיש ןוגכ והודחי םא לבא .לארשימ תחא שפנ
רבוס ל"ר וליאו ,יגס אדירג והודחיד רבוס י"רד ,ל"בשרו י"ר וקלחנ ח"פס םש ימלשוריבו
לא - והודחי וליפא התימ בייח וניאשכ לבא ,התימ ביוחמ היהש ירכב ןב עבשד ג"הכ קרד
קספ ה 'לה הרותה ידוסימ ה"פב ם"במרה וליאו ,ןנחוי 'רכ םינושאר דועו ג"מסה קספו ,ורסמי
.א"מרה תוהגהב א ףיעס זנק 'יס ד"ויב הכלהל ואבוה תועדה יתשו ,שיקל שירכ

וצוריתב םש ריבסמ י"שרו ,'וכו אצי ה"ד ,ב ,בע ןירדהנס י"שרב תאבומ וז אתעמש הנהו
- "ןיגרהנ ןהו אוה"ש םושמ ירכב ןב עבש לש ותריסמ הרתוהש - י"רד אבילא אוהש - ןושארה
ידכ ורסומל ןיאשר 'יה אל ןיגרהנ ןהש י"פעא ,לוצינ אוה היה םא" לבא - אתפסותב שרופמכ
ץוח אוה םא לבא ,םהמע הנכסב אוהש יריימד הארנ" :טע 'יס ק"מסב כ"כו ."ןמצע ליצהל
רוסא והודחיבד רמאנ םאו .421 'מע ,א"ח ,הטושפכ אתפסות 'יעו ."ותוא ןירסומ ןיא - הנכסל
לוכישכ םג ירה ,ףדורכ השענ הז ידי לעש אלא דוע אלו ,קזנה 'ילע אב רבכש ינפמ חורבל ול
םורגלו חורבל ול רוסאד רמול םיכירצ ונייה ג"הכבש אלא דוע אלו ,ורסומל רתומ היה חורבל
.םלוכ תגירהל ותחירב י"ע

ריתמה ןנחוי 'רש ותעדב הלעהש ,(י תוא ,זעוב) תולהאד ז"פס לארשי תראפתב וניצמ תמאבו]
םיצור וללגבש ןויכ ,ףדור תויהל ךפוה הגירהל-דחוימהש םושמ אוה ומעט ,והודחיב ורסומל
'יעו ,הנק 'יס ד"ויב קיש ם"רהמו ,ז שורד לחנה תפשב םינולסמ א"ירגה בתכ ךכו) םלוכ גורהל
תויהל ךירצ היה הז יפל ןכא .("םלוכ תגירהל םרוגה אוה וישכעו" :הכ 'יס ןירדהנס שיא ןוזחב
ןיאשר ויה אל - לוצינ 'יה אוה םא" :רומאכ ירהו ,ותוא ןירסומ לצנהלו חורבל לוכיב םגש ,ןידה
םירבד חכמו ."ןיגרהנ ןהו אוהש" םושמ קר אוה הריסמה רתיה םעט ךחרכ לעו ,"ורסומל
-ףדורב רמול ךייש אל ןאכ דעד םש בתכו ףיסוהו ,םש לארשי תראפתב וב רזח ולא םישרופמ
-אלש השעש וא ,ונוצרב ובצמל םרג ומצע אוהש םוקמב אלא ,ףדור תרות וילע שיש סנואמ
אל - ןידכ-אלש השע אל םגו הנווכב ךכל םרג אלש אכיה לבא ,(גמ 'יס ח"בה ת"וש 'יע) ןידכ
.[ףדורכ היל ןנינייד

תדמועה הלצה לש תורשפא לכד ,ןנחוי 'רד אבילא - אתפסותה י"פע - י"שרמ םידמל ונאצמנו
,רבדמב ךלהמה לש ותושרב אצמנה םימ לש ןותיקכ הניד ,הגירהל דחייתנש ימ לש ותושרל
תגירה תמרוג ותחירב םא םג חורבל יאשר אוהו ,"ןימדוק ךייח"ד אביקע יברכ הזב ל"ייקד
.םירחא

אוהש איה הנווכהש רשפא ירהש ,וז 'יארב קפקפל שיש הזב ריעה א"טילש ילארשי ש"רגהו]
ןושלמ ןכא .ול רתוה אל תמאב השעמ תושעל ךירצש םוקמב ילואו ,השעמ ידי לע אל לוצינ
ותנווכש רורב הארנ ,"טלמהל לוכי אוהו 'וכו לצנהל לוכי היה םא" ,בכ ,כ ,ב-לאומשב י"שר
.[החירב-השעמ י"ע הלצהל

לוכי ינולפ ותואש לכ - ירכב-ןב-עבשד אדבועכ - וללגב הריזג הרזגנשכ וליפאד ונל שדחתנו
,התימ-בויח-דצ םוש וב ןיא ורקיעמש ןויכ ,םתלצה ןעמל ומצע רוסמל בייח אוה ןיא ,חורבל
.ךכל םרג ומצע אוהש רמאנש רבד םוש השע אל ירהש

שדחתו לומגת ישעמ הירחא רורגת ותחירב םא םג ,חורבל לוכיש םיסופתה דחאב הז יפלו
אלא הניא ותחירבש ןויכו ,"םכלוכ גורהנ ואל םא"מ רומח הז ןיא ירה ,תידיימ הגירה-תלועפ
רתומו ,םימ לש ןותיקל רומאכ המוד יהירה ,החיצר-השעמ לש דצ םוש הב ןיאו הלצה-השעמ
.ומצע ליצהל ול

ותואש ןויכו ,"םלוכ תא ןיגרוה ונא ירה ואל םאו" הריזג הרזגנ רבכ ירה םתהד ,קלחל שי ילואו
- הריזגה הרזגנ וללגבש ףא - םלוכ ליצהל ומצע רוסמל בייח וניא ,טלמהל ודיב שיו והודחיש
השעמ תושעל םג ול רתומ ןכל ,םלוכ וגרהי םולכ השעי אלו ומוקמב ראשי םא ףא וישכעו
ןיא חרוב וניאש ןמז לכש ןדיד ןודינב כ"אשמ ,רבד םוש שדחמ וניא ותחירבב ירהש ,חורבלו
.וז הריזג תשדחמו תמרוגה איה ותחירב קרו ,דימ םתימהל הריזג םוש


ם"במרה םלוא .א ףיעס זנק 'יס ד"ויב ותומכ וקספש שיש ,ןנחוי 'ר תטישב אוה רומאה לכ ןכא
יאמ אכיל ג"הכב ירהד ,ומעט תנבהב ךרוצה לע מ"סכב םש דמע רבכו .שיקל שירכ קספ
אוה ארבס םימד תוכיפשב בותכש המש שיקל שירל ל"סד" :ריבסהו ?םלוכ וגרהי ט"מו ,תיזח
ןרמ הנהו ."רובעי לאו גרהי ד"כפשד םדיב התיה הלבקד ,םעטה רקיע וניא - [תיזח יאמ]
ל"ז ביבח ןב ם"רהמ ראיבו בתכש המל איה ותנווכש הארנ ד"נעלו ,וירבדב דואמ רציק
אנליטק ואל יאו אינלפל 'ילטק רמואש םוקמב וליפאד ,(ב ,בפ אמוי) "םירופיכ םוי תופסות"ב
רובעי לאו גרהי - והייוורתל
השעי אלו םהינש וגרהיש בטומו ,וריבח לארשיל גורהי לארשיש הריבע אכיאד םושמ"
וגרהת וא ורסמת אל םא םיברל ורמא וליפא ךכיפלו - - - וריבח גורהל לארשיה הריבע
אל ה"פא ,יאדוב םיגרהנ םהו אוה אצמנד - ללכב ינולפל םגו - םכלוכ גורהנ ינולפל
ליצהל םימד תוכיפשד הריבע הרתוה אלד איה ארבסד םושמ ,והודחיד ג"עא והורסמי
."ןמצע

אל לארשימ שפנש - םידדצ ינש הב שי ד"כפש לש וז הריבעד :אוה ךכ םירבד לש ןרקיעו
םשכש ,הריבעה ידצ ינש לע אוה רובעי לאו גרהי בויחו .חצור היהי אל לארשימ םדאשו חצרת
,ולש החיצרה השעמ ידי לע חצרת אל לארשימ תרחא שפנש ושפנ רוסמל לארשימ םדא בייחש
ואלב חצרת שפנה התוא םא םג ,החיצר-השעמ השעי אל אוהש ושפנ תא רוסמל אוה בייח ךכ
.(ןמז רחאל אקוד ואלו ףכית וליפאו) םירחא י"ע יכה

תויהל אלו "חצרת אלד" ואל לע ושפנ רוסמל םיברה םתואמ דחא לכ בייח - םיברב ןידה אוהו
רואמ הזב בתכש המב 'יעו) הגירהל לארשימ תחא שפנ ורסמי אלו םלוכ וגרהי ןכלו ,חצור
.(גמק 'יס ןהכ טפשמב ל"צז קוק ה"יארגה ןרמ וניניע

ללכ ןל תילד ,ורסומל רתוה אל והודחיב וליפאש ,שיקל שירכ ם"במרה קספש רומאה יפלו
,םיברה תלצה םשל הגירהל ותריסמ ריתהל םעטכ ,םיטסילה י"ע "ןיגרהנ ןהו אוה"ד אמעט
םוקמ ,םלוכ וגרהי םא וליפאו ,התימ בייחתנ אלש ימב החיצר השעמ תושעל םהל ןיאש ןויכ
יכ ,םירחאה לש םתומל אמרג הב שיש הלצה תלועפ תושעל יאשר והודחיש ותוא םא ןודל שי
ןנירמא אלד רשפאו ,םידיב הריסמ שיש םוקמב אלא שפנ תריסמ בויח ןיד ונעמש אל ןאכ דע
.החיצר םרג לע אלו החיצר השעמ לע אלא רובעי לאו גרהי

:(הצ 'מע) - ו"טשת ,ןודנול א"טילש ןאפשנירג ש"נרגהל "תבשחמ תכאלמ" רפסב 'יעו
הלועפה םצעש ינפמ ,הלועפ וזיא הרסא הרותה םא ,הרותה תורהזאב הדמה איה ךכו"
,הכרדכ םללכבו הרותה ירדג י"פע תויהל הכירצ איהה הלועפה זא - - - רוסיאה אוה
שרוש אוה לעפנהו ,ונממ אצויה ליבשב השעמ הזיא לע הריהזה הרותה םא לבא
ןויכ ,השעתש ןפוא לכב הרוסא איהו ,הלועפה תיישע ןפוא לע ןנידפק אל - הבעותה
המ דבלמ םימד תוכיפשבו - - - יוניש ןיא הבו אטחה שרוש איה הלועפה תאצותש
."לארשימ שפנ תדיבא - הארונ הבעות איה הלועפה תאצות ,בעותמ רבדה תלועפש

לאו גרהי יווצד - שיקל שירכ קספש ם"במרה תעדב - "כ"הוי 'סות" םשב ליעל ונרבסה הנהו
.ומצעלשכ השעמה לע םג אלא האצותה ללגב השעמה לע קר אל אוה םימד תוכיפשב רובעי
לכ :תבש תוכאלמב ונידיב טוקנ אד אללכד ,אמרגל סחיב םג אוה הז יווצ םא ע"צ אתשהו
,כק תבש 'יע) םידיב השעמ ןאכ ןיא ירהש ,תרתומ אמרג - רוסא ומצעלשכ השעמה קרש םוקמ
תילילש האצותל האיבמ איה ירהש ,הרוסא אמרג ףא ,הרוסא האצותה םגש םוקמב ןכ אל ,(ב
גרהי בויחל סחיב ןל יעבית יכ ,ןל יעבימ אל רוסיאל סחיב הנהו .(גלר 'יס ,חנעפ תנפצ ת"וש)
ילבש םוקמב וליפאו ,אדירג םידיב השעמ םוקמב ל"רל הז יווצ רמאנש םשכ םא ,רובעי לאו
םא םג האצותל םרוגה אוהש םוקמב םג רמאנש ןידה אוה ,האצותה אובת ודצמ השעמה
השעמה לע םא המו אתשהו ,ןאכ רומחה דצה איה האצותה הרואכל ירהש) השעמ השוע ונניא
לכ - האצותה לע וליאו ,הוטצנ השעמה לע קר ילואו ,(ןכש לכ אל האצותה לע - הוטצנ אדירג
.גרהי לאו רובעי ג"הכב ןכלו ,"ןימדוק ךייח" ןנירמא ,םרוג קרו השעמ השוע וניאש


,'וכו אהו ה"ד ,ב ,דע ןירדהנסב 'סותהד .תופסותהו ם"במרה תקולחמב יולת רבדהש הארנו
:ובתכ
חצורמ אהד תוירע םושמ המצע רוסמל אבייחימ אלד ןינעל םלוע עקרקד אמעט ינהמד"
לבא ,םידיב גורהיש םדוק ילימ ינה ומצע רוסמל בייחימ יכ היפוג חצורו .הל ןניפלי אק
בייח וניאש ארבתסמ ,ךעמתנו קוניתה לע ותוא םיכילשמש ןוגכ השעמ דיבע אלד אכיה
."ומצע רוסמל
,םימד תוכיפשב אלו תוירעב אל ,םלוע עקרקד אניד ךה ללכ ריכזה אלו םתס ם"במרה םלוא
,םידיב השעמל השעת לאו בש ןיב קוליח ןיאו" :ורפס שארב קסירבמ ל"ז ח"רגה ותעד ראיבו
."ינווג לכב רובעי לאו גרהיד אניד יוהד אליממו ,היחד ןיד (החיצרב) הב ןיא םלועלד

לכ אל אמרג םוקמב - השעת לאו בש םוקמב 'יפא ושפנ רוסמל בייח םא ,ם"במרל אתשהו
- אמרג םוקמב ,"םידיב גורהיש םדוק" אקוד אוה בויחהש ובתכ שורפבש 'סותל וליאו ,ןכש
לע ותוא ןיכילשמש ןוגכ השעמ דיבע אלד אכיה לבא" 'סותה תמגודמד ,ע"צ ןיידעו) הב ןל תיל
השועד אכיה לבא ,ושפנ רוסמל בייח וניא ללכ השעמ השוע וניאש אכיה קרד עמשמ ,"קוניתה
.(ןלהל 'יעו ,ושפנ רוסמל בייחש רשפא אמרג וליפאו והשלכ השעמ

ןודינה וליאו ,הריבע דצ הב שיש אמרגב קר עגונ הזה ןוידה לכד ,רמולו קלחל רשפא ,םרב
האצותכ קרו - החיצר ןידו הריבע דצ םוש הב ןיא המצעלשכ רשא - הלצה תלועפב אוה ונלש
.החיצר תמרגנ הנממ

:ותטיש רואיבב ,םש ,ל"ז ח"רגה ןושל הזד ,ם"במרה תטישל םג ןל יעבית אתשהו
,'וכו םימ לש ןותיק םהמ דחא דיבו ךרדב ןיכלהמ ויהש םינש ,בס מ"בב אתיאד אהמ"
בשב יוה םתהד ג"עאד ירה ,ךיחא ייחל ןימדוק ךייח ךמע ךיחא יחו דמילו ע"ר אבש דע
ןיכירצ מ"מו ,הלצה ןיד םושמ קרו ,ללכ החיצר ןיד םתה יוה אלד רתוי דועו ,השעת לאו
החיצרב לבא ,ארק אכיאד הלצהב אקודד מ"שו ,ןימדוק ךייחד ךמע ךיחא יחוד ארקל
ךא םא ,השעמ דיבע אלבו השעת לאו בשב ףא רובעי לאו גרהי ןינע לכב - ארק אכילד
."החיצר ןיד וב שי

לש ןותיקב וז אדבועל המודב אלא ,ןימדוק ךייחד רתיה וניצמ אלד ,םירורב םירבדה הרואכלו
לש ותתימ בוריק םע רישי רשק םוש ןיא ותלצה השעמלש ונייהו ,אדירג הלצה הנינעש םימ
,וריבח תתימל אמרגו הקיז וב שיש השעמ כ"אשמ ,ןאכ ןיא הריבע השעמ דצ וליפאו ,וריבח
תסנכנ הנניא ,םירחא תחיצר י"ע לומגת ישעמל רישי םרוג תשמשמ איהש הלצה תחירב ןוגכ
הז תמועלו .רובעי לאו גרהיד אנידל אנבתו ,ןימדוק ךייחו ךמע ךיחא יחוד ארוקד רתיהה רדגב
- רובעי לאו גרהי השעמ דיבע אלבו השעת לאו בשב וליפא ם"במרה רמאק אל ןאכ דעד רשפא
הב שי םא םג הלצה תחירב לבא ,קוניתה לע ותוא ןיקרוזב ןוגכו "החיצר ןיד וב שי ךא םא"
הלולכ איה ףא ,םימ לש ןותיקל שממ המוד הניא םא םגו ,הב ןיא החיצר ןיד החיצר תמרג
.ןימדוק ךייח לש אתכליה ךהב

דיחי רוסמל רוסיאה םעט ריבסהש (הכ 'יס ןירדהנס) ל"צז שיא ןוזח ןואגה ןרמל וניצמ הנהו
לכב לארשי תדבא טעמל לדתשהל ונל שי"ש י"פעא ,ג"הכב םלכ וגרהיו ומצע ליצהל לוכיש
:"רשפאד יאמ
לש עבטב םירחא תלצה אכיל וז הלועפבו ,שפנ תגירה לש תירזכא הלועפ איה הריסמה"
;"םירחאל הלצה וישכע םרג הרקמה אלא ,הלועפה
.ג"הכב הלצה רתיה ןיאו ,"לארשימ שפנ הגירהל ןירסומש המב הרושק םירחאה תלצה"

דיחיה דצל םיברה דצמ ץח תייטה ןוגכ ,"הלצה תלועפ הרקיעב איהש" הלועפש קיסה הז יפלו
ערג אכהד" :וב רזח הזמ םג לבא .תרתומ תויהל הכירצ - דחאל קזנ תמרוג איה םא םג -
רמא םא לבא" :ןירדהנסב יריאמה תעדל הזב ןויכו - "ןירסומד אלא וניצמ אלו םידיב גרוהד
,ונק 'יס ד"וי ג"הנכשב ואיבמו) "םידיב וגרוהל אל לבא ,ורסומל רתומ 'ידידלו ךל אנליטק
.(חל ק"ס

אלו חצור היהי אל לארשימ םדאש רוסיאה ,אוה ד"כפשבש ינשה דצהש ליעל רומאה יפלו]
רבדה לוכיש לכו ,ףידע השעמב יטועמל ,ול רתוהש ג"הכב ףאד ןבומ ,החיצר השעמ השעי
.[ףידע השעת לאו בשב תושעהל

הזב ןיאש ,החירב י"ע אלא ץוחה ןווכ י"ע אל ומצע ליצהל לוכי דחא םאש ,אצוי ןאכמ ןכא
.ול רתומ - הלצה השעמ קרו החיצר דצ םוש

.דומלת ךירצ רבדה ןיידעו


תלילשל םורגל ז"יעו ולש םלוע ייח ליצהל םדאל רתומ םא אלא ןוידה בסנ אל ןאכ דע הנהו
וריבח לש העש ייח ןובשח לע ולש םלוע ייח ליצהל רתומ םא ע"צ ןיידעו .וריבח לש םלוע ייח
םלוכש ןויכו ,ןמז רחאל םיבר םתוא תימהל הריזגה האציש ןדיד ןודינב ונייהו .םיבר לש ןכו
.םהלש העש ייח החוד ותלצה ג"הכב םא ע"צו ,העש ייח אלא ןאכ ןיא התימל םידמוע

לש ותתימ בריק וליפאד ל"ייק ירהו ,העש ייחל םלוע ייח ןיב קלחל ןלנמ הרואכל יכ םאו
.התימ בייחו אוה רומג חצור ,וריבח

,"רובעי לאו גרהי" תוצמ לע אוה ןוידהשכ ןאכ ןכ אל ,חצר השעמ יבגל הרמאנ וז הכלה ןכא
םלוע ייח םידמוע דחא דצמש ןילוקש םניאש םוקמב ירה 'וכו תיזח יאמ תרבס דצמד רשפא
.רובעי לאו גרהי ןנירמא אל אנוג יאהכבד רשפא ,םירחא לש העש ייח ינש דצמו ולש

הפירטה תא גורהל רתוה ימ וטאו" :תויטלחהב בתכ טנ 'יס מ"וח ת"ודהמ הדוהיב עדונב הנהו
רוסיא םוקמ לכמ - בייח וניא הפירטה לעש ךכב המו .םלועמ ונעמש אל הז ?םלשה תא ליצהל
."הפירטה גורהל השוע םידיב

םאו והגרהנו 'א םכמ ונת ורמא םא" :בתכש- יריאמה - םינושארה ןמ לודגל וניצמ הז תמועלו
ירהש וגרהי לאו םדיב והורסמי - והודחי אל וליפא - םהיניב הפירט 'יה םא ,םכלכ גורהנ ואל
תראפת ת"וש 'יעו .וצר 'מ ךוניח תחנמב ותעדל ןויכו ,(271 'מע ,ןירדהנס 'יח) "רוטפ וגרוהה
.זי שורד ד"רפבו ,די 'יס ח"וא יבצ

שיגדה ןכש ,וננינעל היאר איבהל ןיא ןיידע - ותומכ םירבוסהו - יריאמה ירבדמ םג םלוא
."רוטפ וגרוהה ירהש" :ןייצו יריאמה

,םהילע שפנ םש ןיא ןיידעש ןירבועב ןכו ,אוה אליטק ארבגד הפירטב אלא םירבד ורמאנ אלו
אלש ןויכו ,והנינ ןיליטק ןירבג ואל םתומצעב ירה ,םיררוצה תריזגב התימל םידמועב כ"אשמ
גרהי ןינעל םג םה ןילוקש ןנירמא בוש םלוע ייח ןידמ העש ייח ןיד החיצר יבגל הנתשנש וניצמ
.שפנ ינפמ שפנ ןיחוד ןיאו ,רובעי לאו

:שרפמ (ג"סרת ,אשארוו) "הנטק ירדהנס" רפסבו
םה כ"אד ,וצריש םהמ הזיא לוטיל העשה התואב םהינפל ןכומד יריימ אלד אטישפד"
לכבו תע לכב םדי תחת םלוכ ה"אלב ירהד ,שפנה םהל םירסומד הזב ידימ ידבע אל
היה אלו ,רצבמ ריעב בשוי 'יהד ,ירכב ןב עבשב באויד אדבועכ יריימ כ"ע אלא ,העש
םאו ,םדיב והורסמיו םמצעמ ותוא ואיצוי םהש םהילא רביד ןכ לעו ,זא ולטיל וחוכב
יזא הנספתי םאו ,המחלמה ישנאו המחלמ ילכב ריעה לע רוצל ךרטצי זא ול ועמשי אל
הזב - ןכ םאו .םלוכ תא וגרהי - םנוצרמ שקובמה רוסמל ול ועמש אלש הז רובעב
ויחי - ותוא ורסמי אלשכ לבא ,ירמגל ולצני םהו ףכית אוה גרהי ודיל ותוא ורסמיש
םיצור םה ןכ םאו .םלוכ ותומי כ"חאו ריעה תא שובכיש ןמזה דע התע תעל םהו אוה
אלשכ יעבימ אל :ריפש יתא כ"או .ןמז רחא לע ןמצע תא ליצהל ידכ ותתימ ברקל
והודחי וליפא אלא ,ורבח תתימ תבריקב םמצע תא ליצהל םירוסא - - - םהל והודחי
הזב ןמצע תא ליצהל םירוסא ,ירכב ןב עבשכ התימ בייח וניאשכ םוקמ לכמ ,םהל
.(216 'מע) "ופכב סמח אל לע הז לש התימ םיברקמש

תליטנו ותתימ בוריקב ולש םלוע ייח ליצהל םדאל רוסאד שיקל שיר תטישב ןאכ ונעמש הנהו
ןדיד ןודינכ ,םידיב השעמ השועב אלא םירבד ורמאנ אל ןאכ דע םרב .וריבח לש העש ייח
ונעמש הז תמועלו .ריתמ ל"ר םג וזבש רשפאד ,ונעמש אל םרוגב לבא ,ותוא רוסמל ושרדנש
הזב םהלש םלוע ייח ליצהל ןיאשרש ,התימ בייח וניאב ףא ריתמד ,ןנחוי 'ר תטישלש ןאכ
רשפאו ,(אמרג י"ע ןכש לכו) םידיב השעמ ידי לע וליפאו ,והודחיש הז לש ותתימ ןיברקמש
.םיברה לש םתתימ ברקמ ז"יעש י"פעא ומצע ליצהל יאשר דיחיהש ה"הד

אקוד ךירצמהו רסואה שיקל שיר לש ומעט והז םאד ,םמלוהל השק םירבדה רקיע םרב
ירדהנסב" םש ירהד .התימ בייח וניאשכ וליפא ריתמה ןנחוי 'רד ט"מ ןכ םא ,"התימ בייח"
"הנטק
כ"או ,"שממ חצורו םימד ךפוש היל הוה תחא העשב וליפא וריבח תתימ ברקמ םא"ד ריבסמ
?םשפנ ינפמ ושפנ תיחדנ דציכ

וירבדלו ,"ןיגרהנ ןהו אוה"ש ינפמ ורסומל רתיהה - אתפסותה י"פע - י"שרב שרופמש דועו
הז אוה םעט המ כ"או - "ףכית אוה גרהי" אתשה וליאו ,ןמז רחאל קר - םהו אוה - וגרהי ירה
?דימ ותריסמ ריתהל

י"פעאו .העש ייח ןיחוד םלוע ייחד ,ןנחוי 'ר ל"מק אפוג הזש ,היבילא רמול ךרטצנ ילואו
- ןירבועו הפירט יבגל תיזח יאמ רמול ןיאש םשכו ,ןילוקש םניא השעמל ,םה ןילוקש הכלהלש
,העש ייחל םלוע ייח תאוושהב תיזח יאמ רמול ןיאד ןידה אוה - מ"למהו יריאמה תטישכ
ןיא בוש ,העש ייח אלא םניא וייחש ונעדיש אלא ,ומצע דצמ אליטק ארבג ונינפל ןיאשכ וליפאו
תוכיפש החוד םהב יחו ג"הכבד ,םידיב ורסומל רשפאו ,ותחיצר עונמל שפנ תוריסמב םיבייח
רשפא אמרגב םרב ,רוסא ל"רל וליאו ,םידיב השעמ וליפא ג"הכב ןנחוי 'רל רתוהו .םימד
.(ל"נה הדוהיב עדונב אמרגל השעמ ןיב קוליחל זמרו) ןיריתמ םהינשד

הריזגה תעשב ומצע תתימ ברקל (טנ 'יס ,ח"פ ק"ב) המלש לש םיב ריתהש םשכש רשפאו
תושעל הצר אלש ןוידרת ןב אנינח 'רמ 'יאר איבהו ,העש ייח אלא םש ןיאש ןויכ ,אמרג ידי לע
רוסאש י"פעאש וננינעל ןידה אוה ,(א ,חי ז"ע) ותתימ וברקיש שקיב כ"יפעאו ,ופוגב השעמ
- חרוב אוהש ןוגכ - אמרג י"ע לבא ,םירחא תתימ ברקלו ומצע ליצהל םידיב השעמ תושעל
.ללכ הריבע דצ הב ןיאש תאזכ אמרג דוחיבו ,רתומ

ח"רגה ריבסהש םשכד ,ליעל ונאבהש 'סותו ם"במרה לש אתגולפל רוזחל ונילע בושש הארנו
בשב וליפאו ,אמרגו החיצר השעמ ןיב רובעי לאו גרהי ןידב קלחל ןיא ם"במרה תטישלד ל"ז
םלוע ייח ןיב קלחל ןיאש ה"ה ,דוע אלו ןימדוק ךייח ןנירמא ,ןותיקל המודב קרד ,השעת לאו
,'סותה תטישל ןכ אל .וריבח לש ותתימ בוריק תמרגב וליפא ומצע ליצהל ןיאו ,העש ייחל
רתומו ,תיזח יאמ ןנירמא אל בוש - אמרגו העש ייח םיליקמ םידדצ ינש ןאכ שיש ןויכד רשפא
.ג"הכב

אמרגב רוטפה רקיעד ,םיבר יבגל םג הפי וחכ הז ןיד םא ע"צ יןידע ,'סותה תטישל ףא םרב
קוליחהש ,זי 'יס ינש קרפ ב"בב ש"ארה בתכ ןכלו ,קזנבש תואדוה רסוח םושמ אוה ןיקזינב
- - - אקיזיה ירב ייוחא יוחא ןכו" :ל"זו ,השעמכ יוהו אקזיה ירב ימרגד ,אוה אמרגל ימרג ןיב
."השעמ בישחו אקיזיה ירב - - - הרדג לאו הנממ שאייתנ ןכו ,הזמ לודג השעמ ךל ןיאו

וליאכ םיברל הבוט םרוגהש" :טצק 'יס םידיסח רפסב ונאצמש המל דוסיה והזש רשפאו
,םידיב השועל םרוג ןיב קלחל שי דיחיב אקודד ונייהו ,"םיברל הער םרוגה ןכו ,םידיב האשע
עגפת הערהש ונל רורב ירה עגפנה היהי ימ ונל רורב אל םא םג ,םיברל הער םרוגב ןכ אל
.השעמ השועכ םרוג השועה איה תואדו התואו ,והשימב

לעו ,םידיב השועכ יוהד אוה אניד ,דיחיל קר עגונ הז היה וליא םג אקיזיה ירבד ןדיד ןודינבו
.רובעי לאו גרהי 'סותה תטישל ףא ילוא אד ןוגכ

ןניעב" חצורבד ,ןיקזינל חצור ןיב שי קוליחש ,קרז ה"ד ,ב ,זע ןירדהנס ן"רה 'יחב בתכ יכ םאו
.וכ ק"ב יריאמה כ"כו ,"שממ לעופ השעיש

ןיד לע אוה וננוידש ןדידב ןכ אל ,חצורכ התימ בויחל סחיב אלא םהירבד ורמאנ אל םרב
תטישל םגש רשפאו ,םהיניב שי לודג קוליח ג"הכבש רורב ,שפנ תוריסמ בויחל םימד תוכיפש
ךמצע חנה" ןוגכב אלא םירטופ םניא םה ףא ,םידיב השעמ םוקמב קר אוה הז בויחד 'סותה
רומג השעמ וניא וליפאו ,רחא השעמ לכב לבא ,ללכ השעמ השוע וניאש ,"קוניתה לע קורזל
.םידיב השועכ בשחנ אמרג לש הנידש לכ ובייחי םה ףא ,םרוג אלא


,גרהיל םידמוע םלוכש ונל רורבב אלא ונרמא אל ןאכ דעד ,רחא דצמ ןויע ךירצ רבדה ןיידעו
יכ ,רורבב רבדה עובקל היה השק תמאב ןדיד ןודינב םלוא ,התימ בורק דצ אלא ןאכ ןיאו
אוה וליאו ,תונוש םיכרדב םידחא ולצניש ןוחטב שי םייחל םירבוחמ םהש ןמז לכ םיברב
ירה ,םתתימ בוריקל םרוג קר ןאכ היה םבורל סחיב םג םאו ,דימ םלוכ וגרהיש םרוג ותחירבב
.םלוע ייח תלילשל םרוג ןאכ 'יה ,םידחאל וא דחאל סחיב

ךרטצי םיברה ללגבו ,הלצהו החירב תורשפא ול תנתינש לכש רשפאד ,ןויע ךירצ אסיג ךדיאמו
שי ךכ ,םיברל סחיב סנואמ הפידר איה ותחירבש םשכ ירה ,םלוכ םע דחי חצרהלו ראשהל
,הז תא הז םיפדור םהש ןויכו .וילא סחיב םיברה דצמ סנואמ הפידר םושמ ותלצהמ וענמהב
.חורבל יאשרו "שפנ ינפמ שפנ ןיחוד ןיא"ד אנידל אנרדה
רבועל) וכתחל הלוכי המצע השאהש ,"ונינפלש תורודה ימכח" םשב אבומ ןירדהנס יריאמבו
תא םיקיזחמ םירחא ןיאש םוקמב אהימ ףדרנו ,ןימדוק ךייחו ,איה ףדרנש (התוא ןכסמה
.(271 'מע) יאשר ומצע אוה - ףדורב ופדורה

ינפל םש ואיבמ יריאמהו - ט"ה ןירדהנסד ח"פ ימלשוריב ש"מיפע אוה הלש רתיההד הארנו
תא גרה ימ עדוי ןיאש ןמת איה איינש ,ףדרנ לש ושפנב וליצהל והמ ףדרנ השענש ףדור" - הז
.(מ"נפ - ףדור אוהש ומכ תפדור הל אורקל שיו) "ימ

דיחיב אלא רבדה רתוה אל אמש ןכא .יאשר ומצע אוה ,תחא תבב ףדורו ףדרנ אוהש לכ ז"יפלו
.אל םיבר דגנכ דיחיב לבא ,דיחי דגנכ

השעמ םא וליפאש והל אריבסד דומלל שי ,יריאמב האבוהש "ונינפלש תורודה ימכח" תטישמו
השעממ וענמהו וריבח ייח לע ותרימש ךשמהש אוה בצמהש לכ ,וריבח תתימב הרושק הלצהה
תמועלו .םידיב התמה ידי לע וליפא ומצע ליצהל ול רתומ ,אוה וייח לע הפידרכ תויהל םיכפוה
.רוסא ג"הכבש עמשמ ,םתומכ ןל אריבס אל םינושארהש ןויכ הז

קוניתה תא ךותחל ונייהד - םידיב השעמ תושעל רוסא ג"הכבש אלא ונעמש אל ןאכ דע םרב
.ומצע ףדרנל רתומ אמלע ילוכלד רשפא הלצה השעמ תושעל םלוא

וליפא ומצע ףדרנל ונינפלש תורודה ימכח וריתה םא ,המוקמל תרזוח היארה בוש אתשהו
.אמרג אלא המע ןיאש הלצה השעמ ול ריתהל שיש ןכש לכ ,סנואמ ףדורב החיצר השעמ

איה ותפידר יכ םאש ומאו קוניתל סחיב אלא ורמא אלו אכריפ אנידד ארקיעמש רשפא םלוא
קרו םירישי םיפדור םניאש ןדיד ןודינב ןכ ןיאש המ ,רישי ףדור אוה ףוס ףוס לבא ,סנואמ
בוריק רוסיא קרו ,ללכ םיפדור םניא םהש רמול רשפאו ,םיפדורל םתוא השוע יללכה בצמה
.ופדורה אוה םתתימ

ומדקו םלוכ ייח ןכיסו חרוב ליחתהש םדא :ונייהו ,הנוש הרקמ לע ונדמל םהירבדמ ןכא
.העש התואב ודי לע םיפדרנ ויה םלכש ןויכ ,וילע ןיבייח ןיא םתעדל הנה - והוגרהו

אלא התיה אל ותפידר ירהש ,םירחא יבגל ףדור ןיד ול היה אל ,ףדרנ היהש ןויכש ונדמל ןכו
םדא לכל אל לבא ,םמצע םיפדרנל אלא ושפנב ליצהל ןתינ אל ןכלו ,ומצע תא ליצהל ליבשב
ר"ומ בתכש המ 'יעו ,ףדרנ אלא וניא םדא לכ יבגל וליאו ףדור ןיד ול היה םיפדרנה יבגל קרד
:ו תוא ,א 'יס ,ב"ח ,"לובז תיב" ורפסב ל"צז פ"לרח השמ בקעי 'ר ןואגה
,והוגרהי אלש ושפנל ארייתמש תמחמ וריבח רחא ףדורו ךלוהו ,ףודרל והוסנא םא לבא"
,ףדורה לש ושפנמ יפט ףדרנה לש ושפנ אמלוא יאמד ,ושפנב וליצהל ןתינ ןיד הזכ ףדורב ןיא
ושפנ תלצה הב 'יהי ףדרנה תגירהב ןכ ,ףדרנה לש ושפנ תלצה שי ףדורה תגירהבש ומכו
."ףדורה לש

רבדה איבי םתעדלש םוקמב ,החירבל זרזלו ררועל םיבר םתואל רתומ םא ןויע םוקמ דוע שיו
שיו ,םתתימ םיברקמ םמצע םה הז ידי לעש ןויכ םהל רוסא אמש וא ,םירחא םיברל הלצה
.תעדל דוביא םושמ הזב

םרגב רוסיא ןיא ,העש ייח אלא םניא םהייחש ןויכ ,ליעל ונאבהש ל"שרהמ תעד יפל הנהו
.םירחא תלצה םושמ הזב שישכ דוחיב ,םתתימ בוריק

,(א ,די ןירדהנס) הריזגה תעשב וידימלתל ךמסש אבב ןב הדוהי 'רד אהמ היאר איבהל רשפאו
ותתימ בריק יאדוו ,ומצע ליצהל ללכ הסינ אלו 'וכו ,וצור ינב :ןהל רמא ,ןהב םהיביוא וריכהש ןויכו
.חורבל וידימלת םייתניב וקיפסי וילע םיביואה ולפנתיש י"עש התיה ותנווכש ,ז"יע

םהב שיש רשפאו ,העש ייח םה םלוכ ייחש טילחהל ןיא םיברל סחיבש ליעל רכזוה רבכ םלוא
בוריק קר וניא החירבל םזורז הז יפלו ,םייחב םיראשנ ויה לומגתה ישעמ ילמלאש ,םידחא
.םמצע לע תומ ןיד רזג שודיח אלא ,התימ

םיבר וליצהש דול יגורהמ היאר איבמ גמק 'יס "ןהכ טפשמ" ורפסב ל"צז קוק ה"יארגה ןרמו
רשפאד וז היאר כ"חא החד ןכא ,(ב ,חי תינעת י"שר 'יע) "הונגרה ונא" :ורמאו ודמעש ידי לע
.ש"ייע ,םלוכ םע ןיגרהנ ויה ה"אלב םשש

תובבל ומעפתיו חיש דוסב רודל רפוסי דועו ,םהל רמאי םישודק הלא לכ יכ ,רבדה רורבו
לע וגילבהו ,םמצע תא ליצהלו ןנוגתהל ולכיש הלא לש הרובגבש הרובגה לע ,םלא-תימודב
יכ וויקש הלא ייח ךשמהו םירחא תלצה ןעמל - םהיריקי םד תמקנ ןוצר לעו םהייח תמידק
.םייחב וראשי
!םייחב םקלח -