גארפ תדגהב םירויצהו סופדה תונמוא

ירובת ףסוי

א"סשת הנשב הנש


:רמאמה ןכות
םיילושה תויומדו תונמאה לש היצזונוקיא
הלילעה ירויצו םידומעה רודיס
רעשה ידומעו רפסה רודיס

ראתמ רמאמה .התומלשב הדרשש סופדה תודגהב הנושארה התייה גארפ תדגה :תיצמת
.יתונמואה הנונגס תטיש תאו הדגהה ירויא תא

חספ לש הדגהב םירויצ ,גארפ תדגה ,חספ לש הדגה :חתפמ תולימ


.תומלשב ונידיל העיגהש תורייוצמה סופדה תודגהל הנושארה התויהב בר ןינע הררוע גארפ תדגה
.םירשעה האמב תוילימיסקפ תורודהמ רפסמב בוש הספדנ ,ז"פר תנשב הנושארל הספדנש ,הדגהה
.תידוהיה תונמאה תודלותלו סופדה תודלותל התובישח ללגב םיבר םירקחמל אשונ התיה הדגהה
הרודהמל אובמכ בתכנש בורגנו לש ורקחמב ונודנ הדגהה לש םייתונמאה םיטביהה לכ טעמכ
םינושה םהיתונונגסב ,ץעה תופולג לש תורוקמב בורגנו ןד הז רקחמב .רגניזלוש לש תילימיסקפה
,םלוא .רדסה ליל יגהנמ ינינעל םתועמשמבו תונומתה לש םנכותב םג ןד אוה .םתוא ורציש םינמאבו
וסחיתה אל הלא םירקחמ ,ןכל .הדגהה ידומע רדס יפל םיכלוה ,וימדוק בור ירואיתכ ,וירואית
.הז ןויד שדקוי הלא תודוקנל .םירויצל עגונב ותסיפתלו סיפדמה לש תללוכה תינכתה תועמשמל

הראותש די-בתכב תודגהב הרישעה תיתונמאה תרוסמל ךשמה םיווהמ גארפ תדגה ירויצ
לש השדחה הקינכטל תודוה - תרוסמב שדח ןוויכ הגיצמ הדגהה ,הז םע דחי .רגצמ 'מ לע הבחר הרוצב
תונשמ ןה ,רסמה תשגה תרוצ תא קר אל תונשמ תושדח תוקינכט .ץע יכותיחב שומיש ידכ ךות הספדה
ורצונש םירויצ ןיבל לוחכמבו טעב שומישב ורצונש םירויא ןיב םירכינ םילדבה שי .ומצע רסמה תא
.ץע דוביעל םילכב

תיתונמאה הסיפתב םילדבה השולש שי ,םירויצל םירויא ןיב ןיעל םיטלובה םילדבהה דבלמ
שומיש תושעל סיפדמה תלוכי ךותמ םיעבונ הלא םילדבה .סופדה לש השדחה הקינכטב םירושקה
ךותמו ;םלש לולכמכ דומעה בכרה תא ןנכתל ותלוכי ךותמ ;רפסב ועיפוה רבכש םיטנמלאב רזוח
שולשב בטיה תומגדומ וללה תונוכתה שולש .תללוכ היאר ךותמ רפסה לכ דומיע תא ןנכתל ותלוכי
:גארפ תדגהב תועיפומה ץעה תופולג לש תונושה תוינבתה
;םידומעה לש םיינוציחה םיילושב תועיפומה תויומד
;ףדה בחור לכ תא תואלממה תובחר תונומת
הסננו תורכזנה תונוכתה ןמ תחא לכב ,רדסה יפל ,ןודנ .םימלש םידומע תורטעמה תורגסמ
.תומיאתמה תוינבתה תרזעב ןתוא םיגדהל

םיילושה תויומדו תונמאה לש היצזונוקיא .א

ךות - תובר םימעפ םיהז םיטנמלאב שמתשהל תלוכיב היה גרובנטוג לש ותאצמהב יזכרמה ןויערה
.תיתיישעתה הכפהמה לש התישאר איה סופדה תאצמה ,תאז הניחבמ .רצויה ןמאה תכאלמ לש ןוכסח
תאז .תוידוחיי ןה די בתכבש תויתוא .טנמלאה תועמשמ תא הניש טנמלא ותואב רזוח שומיש ,םרב
.הקיתעה הפוקתב םיארוק ןיבו םיינרדומ םיארוק ןיב - תויתוא חונעיפב טעמ אל ועט םיארוקש הביסה
.טלחומ יוהיז תורשפאמ ,תונלשרב וננכות אל םא ,תועובק תובוטח תורוצ


1 'סמ רויצ
תונורתיל רתויב רע היה ,ץ'כ (ןהכה) םושרג ,גארפ תדגה לש הסיפדמ
רבכש טנמלאב שמתשהל לוכי היהש םוקמ לכב .סופדה תטישבש םיילכלכה
תדגהב .הדגהבש תורטועמה תויתואב תטלוב וז העפות .ןכ השע אוה - עיפוה
הלגמ תקדקודמ הניחב ךא .תורטועמ תויתוא תחאו םישולש תויוצמ גארפ
הלמה לש תויתואהש תוארל לכונ 1 רויצב .תופולג הרשע הנומש קר תומייקש
הלצונ "אה"ה ;"ךכיפל" הלמב הלצונ "כ"ה .תורחא םילמב ןלוכ ולצונ "אהכ"
"ל" תואה ןמ תבכרומ "אל" הלמה ."אל" הלמב הלצונ "א"ה ;"המב" הלמב
תאצוי ."אהכ" הלמה ןמ החקלנש "א" תואה ןמו "ךכיפל" הלמה ןמ החקלנש
לככ ,ךכל הביסה .שדחמ הבצועש "המ" הלמבש "ה" תואה איה הז ללכמ
לש דחא חתפמב תועיפומ ,"המ"ו "אהכ" ,םילמה יתשש ךכב הצוענ ,הארנה
רחב אוהו "המ" הלמה רוטיעל ףסונ ךותיח ןימזהל ץלאנ סיפדמה .רפסה
םיימעפ ההז טושיקב שמתשהל האנ הז ןיאש השוחת ךותמ ילוא ,הנוש בוציעב
.חתפמ ותואב

,הלא תויומד .רזוחה שומישב סיפדמה תא וחניהש םיוקה לע דומלל לכונ םיילושבש תויומדהמ
לש תינוכסחה ותשיג .רצה ןדיצ לע תודמוע תינבלמ תרגסמב תובצומ ,דחא םדא ןב לש ללכ ךרדב
שולש .דבלב תופולג עשתו םירשעב שמתשה אוה םירויצה םייתשו םישימחבש ךכב תרכינ סיפדמה
תוחפ ,הרשע שולשו ,םיימעפ - הרשע םיתש ,םימעפ שולש העיפומ תחא ,םימעפ עברא תועיפומ תופולג
:תונורקע ינש לע ונתוא דימעמ תופולגה לש רזוחה שומישב ןויע .דבלב תחא םעפ תועיפומ ,תיצחממ
תחא הפולגב שמתשה סיפדמה ,ךדיאמו ;טשפומ ןויער םיגיצמה םינוקיאל וכפה תויומדה ,דחא דצמ
.הפולגה ךותבש םינוש םיטרפ ללגב םינוש םירשקהב

.הדגהה ךותב "םכח" וא "ןקז" לש ןויערה תא תוגיצמה תויומדב הפי תמגדומ היצזונוקיאה
.םינוש םימכח העשת תוראתמ הלאכ תויומד עברא2 'סמ רויצ
םדא לש יתיזח רויצ איה וז תומד .םימעפ עברא העיפומ תחא תומד
.(2 רויצ) והשמ ריבסמ אוה וליאכ תוטשומ וידי .דדוחמ עבוכ ושארלשכ ,ןקוזמ
.קרב ינבב רדסב ופתתשהש םימכחה תומש דיל הנושארל העיפומ וז הנומת
.לאילמג ןבר לש ומש דיל תישילשו רזעילא 'ר לש ומש דיל תינש העיפומ איה
"'ה ךמש תא ךרבת לכ תמשנ" עטקה דיל וז תומד העיפומ הנורחאה םעפב
.הרורב הניא טסקטל הנומתה ןיב הקיזהשכ3 'סמ רויצ

4 'סמ רויצ
ןקוזמ שיא הגיצמ םכח לש הינש תומד
.(3 רויצ) יעבר תשולש תומדב רפס ודיב קיזחמה
ילילגה יסוי יבר לש ומש דיל בוש העיפומ וו תומד
םוקמל תובוט תולעמ המכ" עטקה דיל תישילשו
עטק דיל םכח לש תומד ונא םיאצומ ןאכ םג ."ונילע
ןיב הקיזה ןיא ןיידעש אלא םוקמ לש וחבשב רבדמה
תישילשה תומדה .הכרצ לכ הרורב עטקל הנומתה
ירקיעה לדבההשכ הנושארה תומדל דאמ המוד
תישילשה תומדה לש חוטשה עבוכב אוה םהיניב
המ"ה לש םכחה תא תראתמ וז תומד .(4 רויצ)
תומדה .אביקע 'ר לש ומש דיל בוש תרזוחו "הנתשנ
אצמנ תילאמשה ודיבשכ בשוי םדא הגיצמ תיעיברה
העיבצמכ תיארנ איה .רורב וניא תינמיה ודי בצמו עיבג
20 רויצ) ונקז תא תפטלמכ וא ודיבש עיבגה לע
ומש דיל העיפומ וז תומד .(הנוילע תילאמש הניפ
איהש הרעשהה העבוה רבכו הירזע ןב רזעלא 'ר לש
ןבל ךפה ונקזש הדגאל תזמורו וילא תיפיצפס הרושק
.ונמז םרט


.רדסה לילב ןייב שומישל םירושקה םירויצב תמגדומ תחא תועמשמב תונומת לש רזוח שומיש
.רדסה לילב ןייל םירושקה םירויצ רשע השולש תושמשמ תופולג שמח

,לכה ךסב ,תועיפומ תויומד יתשו ,עיבג ודיב קיזחמה בשוי שיא לש תומדב דימת תרטועמ ןייה תכרב
שולשמ דחא לכב תחא - שודיקל רשקב םימעפ שולש :ןייה לע תוכרב שמח ללוכ טסקטה .םימעפ שמח
םעפ ;(תבש יאצומב לחשכו תבשב לחשכ ,לוחב לח אוהשכ) חספה לילב שודיקה לש תואחסונה
הניא ,ןוזמה תכרב ירחא דימ תרמאנה ,ישילשה סוכה תכרב .יעיברה סוכב םעפו ינשה סוכב תחא
.רוטיע הל ןיאו ,ספדומה טסקטב העיפומ17 'סמ רויצ

18 'סמ רויצ
דומע ירחא דימ האבה ,הנושארה הפולגה
תראתמ ,הנושארה הכרבה תא תרטעמו רעשה
. ( 17 רויצ) תינמיה ודיב עיבג קיזחמה בשוי ךלמ ליפורפב
הנורחאה הנומתכ םג תשמשמ וז הנומת
סוכה לע הכרבה דיל תאצמנ איה םשו הדגהבש
תא תראתמה היינשה הנומתה .(18 רויצ) ןורחאה
תא תראתמכ ליעל הרכזוה רבכש וז איה ןייה תכרב
,ןאכ .(20 רויצ) הירוע ןב רזעלא 'ר לש ותומד
ודיב קזחומה סוכה לע איה השגדהה ,ןבומכ
לוממש דומעב העיפומ בוש וז הפולג .תילאמשה
ןאכ .שודיקה לש ישילשה חסונבש הכרבל רוטיעכ
לע שדקמ תיבה לעב תרוצ" תרתוכ סיפדמה ףיסוה
."ןייה
.דחא חתפמב ועיפוה תוהז תונומת יתשש ךכל םרג שודיקה יחסונ ינשל הפולג התואב שומישה
יבגל הזכ בצממ ענמנ סיפדמהש וניאר רבכ .רחא סופד ןוילגל ךייש היה דומע לכ יכ ירשפא היה הז רבד
תומד ירה .תפסמ הפולג ןימזהל ילבמ תאזמ ענמיהל לוכי היה ןאכ םג ,הרואכל ."ה" תואה תספדה
תוילמסה תא ףידעהש הארנ .ינשה ןוילגל היונפ איה םג התיה ,ןושארה חסונב העיפוהש ,ךלמה
ךותב תפסונ םעפ עיפוי ךלמה םא עגפית וז תוילמסש ששחו ךלמה תומדב התמיתחו הדגהה תחיתפבש
."תילוש תומד" ירמגל הניא איהש ךכב םג תאצמנ סיפדמה תשיפתב וז תומד לש התוידוחי .הדגהה
ףסונב .(18 ,17 םירויצ) וז תומדל וכותב םוקמ תתל ידכ המינפ חזומ טסקטה התעפוה תומוקמ ינשב
לכמ הגירח איה ךכבו ,"ךורב" הלמל הדומצ ,ףדה לש ימינפה דצב העיפומ איה ןושארה המוקמב ,ךכל
.וז הדגהבש תורחאה תויומדה

לש ותומד דיל האבה התעפוהב ומכ ,ןאכ .ינשה סוכה דיל תישילשב עיפומ ןקוזמה םדאה תומד
ןימזה סיפדמהש רעשל השק ,התע דע וניארש המ רואל .תרגסמ אלל העיפומ אוה ,הירזע ןב רזעלא 'ר
.לילכ הריסהל טילחה סיפדמהו הקוזינ תרגסמהש ןכתיי .תרגסמה ילב ההז הפולג

רחאמ ,םלוא .הבישיב ןייה לע שדקל וגהנש ונל תזמור אסכב תובשוימ וללה תויומדהש הדבועה
.תכל תוקיחרמ תונקסמ וז הדבועמ קיסהל ןתינ אל ,םירחא תורוקממ וקתעוה הלא תויומדש ןכתייו
תא ףילחהלו רורמב הקיזחמו תדמועה תומדה תא קיתעהל לוכי היה סיפדמהש המוד ,םינפ לכ לע
.ףסונ ןויעל יואר הז ןיינע .סוכב רורמה5 'סמ רויצ
,ריעצ םדא לש יעבר תשולש תומדב גצוימ "סוכה תקזחה" לש ןויערה
וינפלשכ ,עיבג אשונ אוה ונימי דיב ,תולגועמ תוניפ לעב אסכב בשויה ,ןקז ילב
איה הנושארה התעפוה .םימעפ עברא העיפומ וז תומד .(5 רויצ) ןטק ןחלוש
סוכה תא קיזחהל שיש הרעה הספדנ הילעמש םיילושבו "ךכיפל" הלמה דיל
ןושארה קרפה דיל אבה דומעב בוש העיפומ וז תומד .הכרבה ירחא דע דיב
דיב עיבגה תא קיזחהל ךירצש תרסומ דומעה תיתחתב הרעה .ללהה לש
תכרב דיל תישילשב העיפומ תומדה .ןייה תכרב ירחא דע ללהה תליחתמ
וילעש ארוקל זומרל ידכ העיפומ תומדהש הארנ לבא הרעה ןאכ ןיא .ןוזמה
.ןוזמה תכרבל ודיל עיבגה תא בוש לוטיל

27 'סמ רויצ
איה .(27 רויצ) ירמגל הנוש רשקהב איה וז תומד לש הנורחא התעפוה
העיפומה הרעה .(גי:זטק םיליהת) "אשא תועושי סוכ" קוספה דיל הבצוה
אוה הז" לש הירטמיג אוה "תועושי" הלמהש ונל תרפסמ אבה דומעה ילושב
אל הרוצב םיילושה תא רדסל סיפדמה תא ץליא טסקטה רודיס ."תוסוכ עברא
ליחתמ אבה דומעהשכ ילאמשה דומעבש הנורחאה איה "סוכ" הלמה .החונ
ושארשכ רוטיעה רדוס ןכ לעו "סוכ" גשומל ךייתשמ רוטיעה ."תועושי" הלמב
הרעהה .ןותחתה ןוילגל גרוח אוהו הנורחאה הרושב "סוכ" הלמל דומצ
.אבה דומעב הבלוש קוספה ןיבל רוטיעה ןיב רשקה תא הריבסמה
6 'סמ רויצ
העיפומ הב םג .תוכמה רשע דיל העיפומ םדוקה רוטיעל המוד הנומת
תולגועמ תוניפ לעב אסכב בשויה ,ןקז ילב ,ריעצ םדא לש יעבר תשולש תומד
.םינבל ריק אצמנ ,תמדוקה תומדב ומכ ,עקרב .(6 רויצ) ןטק ןחלוש וינפלשכ
םוקמב .יחכונה המוקמל הנומתה תא םיאתהל דעונש יוניש ןאכ שי ,םלוא
.סוכה לעמ תפחרמ שיאה דיו ןחלושה לע אצמנ אוה ,שיאה דיב אוה סוכהש
ץוחמ לא ילכבש ןייה ןמ תרזב תוזהל םיגהונ השעמ ישנאש הריבסמ תרתוכה
היינשל אמגוד השמיש תחא הנומתש ונל רורב .תוכמה רשעמ תחא לכ לע ילכל
הרוצב םיטרפה תא קיתעה אל רייצה םלוא .עקרבש םינבלה ריק ללוכ -
.ונימימ םוקמב בשויה לאמשמ אצמנ אוה ןאכו טעמב הנוש ןחלושה .תקייודמ
רסח ריקבש ןולחה ;אסכה לע הפוח ןיעמ שמשמו ךראומ אסכה לש בגה
רייצה הב דיה-יבתכ לש תיתונמאה תרוסמל רתוי םיאתמ הז לכ .תאז הנומתב
.יתונמא ןוויג םשל םייתועמשמ-אל םיטרפ הנשמ ךא הדיחא אמגודב שמתשמ
7 'סמ רויצ
ולאמשבש דכמ ןיי גזומה רענ תומדב תורטועמ ןייה תגיזמל תויחנה
הרעה תפסותב "הנתשנ המ"ה דיל בצומ הז רוטיע .(7 רויצ) ונימיבש סוכל
דיל ןוזמה תכרב ינפל בוש העיפומ וז תומד ."ןיי לש יניש סוכ גזומ תרשמה"ש
סוכ גוומ ןוומה תכרב רחאלו ןוזמה תכרבל ישילש סוכ גזומ" רמואה טסקטה
."םלכל יעיבר
21 'סמ רויצ
תומדב תמגדומ רדסה לילב "הבסה"
לע בסמה ןקוזמ םדא לש האלמ
הנושארה העפוהה .(21 רויצ) ינמיה ודיצ
ונלוכ" הלאשה דיל איה וז תומד לש
דיל תינש העיפומ הנומתה ."ןיבוסמ
תביסהב ןמוקיפאה תא לוכאל הייחנהה
!לאמש
8 'סמ רויצ
הלא ןה הרורב תילמס תועמשמ תולעב תונומת
.רורמו ,הצמ ,חספ :רדסה ליל ילכאמ תא תוראתמה
אלא ,םיבר די יבתכבכ ,ןמצע ינפב תוראותמ ןניא הלא
תשארה רויצה .ןתוא גיצמה םדא ידיב תונותנ ןה
עודמ הריבסמ הרעההו לבחב שבכ ךילומה םדא הארמ
תומדה .(8 רויצ) חספה ןברקל למס אוה עורזה
הרעההו הפוצה לומ תבשוי הצמה תא הקיזחמה
רורמה .(9 רויצ) "סורפה ודיב לוטיל ךירצ"ש תנייצמ
םיילושב הרעהה .(10 רויצ) דמוע םדא ידי לע גצומ
גהנמ שי" :חדבמ גהנמכ םהיניעב בשחנש המל תזמור
הער השא 'אנש םושמ השאה לע הרומ שיאהש םלועב
בוש םיעיפומ רורמהו הצמה לש םירוטיעה ."תוממ רמ
טעמב הרצ הצמה תנומת .הדועסל תויחנהה דיל
תונומתה יתששכ טלוב הז לדבהו רורמה תנומתמ
.הינשה יבג לע תחא תודמוע
9 'סמ רויצ

10 'סמ רויצ11 'סמ רויצ
אוה רדסה לילל תיללכ הארוהכ תועמשמ לעב ,ילוא ,אוהש ףסונ רויצ
רודו רוד לכב" טסקטה דיל עיפומה (11 רויצ) ופתכ לע קש אשונה דוונ תומד
ינבמ דחא ויפלש גהנמ םייק ."םירצממ אצי וליאכ ומצע תא תוארל םדא בייח
ןכתיו םירצממ אצי אוה וליאכ ומצע תא תוארהל ופתכ לע קש אשונ החפשמה
העיפומ הנומתה .גהנמה םויקל תפסונ תודע איה הז םוקמב הנומתה תבצהש
.םירצמ תאיצי רופיסל רוטיעכ םדוקה דומעב םג
13 'סמ רויצ
תומדב היוצמ הנוש רשקהב תרזוחה הנומתב תונשרפה תיעבל אמגוד
דיל עיפומ רויצה .(13 רויצ) עבצאב עיבצמו םינפל תינמיה ודי תא טישומה ךלמ
ךלמ תא תיתוכלמה תומדה הגיצמ ןאכש רבתסמו הערפ לע רבדמה טסקטה
."איה םיקלא עבצא" םימוטרחה ירבד דיל רויצה עיפומ הינשב .םירצמ
תטשומה עבצאה - הנומתה לש הנוש טביה גיצהל האב הרזחה ,הרואכל
לש הלודגה ודיל סחיתמ רויצל תחתמ רבסהה ןכא "םיקלא עבצא"ל תזמורה
.הערפ לש ומש רכזנ הבש הרושה דיל אצמנ תרגסמה לש ןוילעה וקה ,םלוא .'ה
תגציימכ תינש הז רויצבב שמתשהל התיה סיפדמה תנווכש רמול רבתסמ ןכלו
.הערפ לש ותומד תא
14 'סמ רויצ
.(14 רויצ) ברחב זחואה ךאלמ לש רויצב העיפומ המוד תינשרפ היעב
ה"בקה ידי לע לאגנ לארשי םעש רפסמה טסקטה דיל 23 'מעב עיפומ הז רויצ
הארנ .הניכש יוליג אוה "לודג ארומ"ש ריבסמה טסקטה דיל תינשו ומצעב
ןוילעה וקהש הלגמ רתוי קדקודמ ןויע ,םרב .'ה תומד תא תגיציימ וז הנומתש
לע היוטנ" םילמה תועיפומ הב דומעב הנושארה הרושה דיל אצמנ תרגסמה לש
דומעה לש הנורחאה הרושב רכזנה "ודיב הפולש וברח"ל תוסחיתמה "םילשורי
היה יואר .הפולשה ברחה תא הזב גיצהל ןווכתה סיפדמהש הארנכ .םדוקה
וברח" םילמה .תינכט הניחבמ ענמנ הז ךא םדוקה דומעב הנומתה תא ביצהל
רשפא יא ןדילו ףדה לש הנותחתה הרושב ,רומאכ ,תועיפומ "ודיב הפולש
דיל תאצמנ הנומתה לש הנושארה התעפוהש ןייצנ .הנומתה שאר תא ביצהל
אלש ךאלמה תא הנומתה תנייצמ ןאכש הארנ ."ךאלמ ידי לע אל" םילמה
הלמש העפות היוצמ תיתונמאה תרוסמב !םירצממ לארשי תא לואגל חלשנ
הוהמ הנומתהש המוד .הרשקהב בשחתהל ילבמ התועמשמ יפל תרטועמ
.םינוש םיטנמלא תשגדה ךות הרזח לש תפסונ אמגוד
15 'סמ רויצ
,שוכמ יומד ,הרובע ילכ ףינמה םדא תנומת איה הרזח לש תפסונ אמגוד
בוש העיפומ איה ."הדובע" הלמה דיל תבצומ וז הנומת .(15 רויצ) ושארל לעמ
העיפומ הנומתה לעמ .טיטל רכז איה תסורחהש הריבסמה םיילושה תרעה דיל
הזב ןפוד תאצוי םג וז הנומת ."טיטב שד" ,תונומתב הרידנ העפות ,תרתוכ
תפסונ אמגוד .טסקטה ילושבש הרעה אלא טסקטה תא תרטעמ הניא איהש
וניאש דליה תא ןה תציימה דלי דמלמה םדא לש תומדה איה רזוח שומישל
.ונב תא דמלל בייחה םדאה תומד תא ןהו לואשל עדוי

הלילעה ירויצו םידומעה רודיס .ב
םלש דומע רדסל סיפדמל תנתינה תורשפאב אוה ותספדה ןיבל דיב רפס תביתכ ןיב ףסונ ינייפוא לדבה
ינפל - שדחמ ורדסלו וקרפל לוכי אוה ,סיפדמל הארנ וניא רדסה םא .תללוכ היאר ךותמ תחא תבב
הנוש ןפואב םירדוסמה ותספדהמ םידומע ואצמנ יכ תאז השע ןכא ץ"כ םושרגש רעשל ןתינ .הספדהה
.היוצמה הרודהמה ןמ
28 'סמ רויצ
בור .םידומעה רודיס לע ועיפשה אל התע דע ונודינש םיילושה ירוטיע
םישוריפ ובצוה םיינוציחה םיילושב .םיבחר םיילושב וננכות םידומעה
םיילושה וראשנ ,ויה אלש םוקמבו ,תונומתו טסקטל תויחנה ,טסקטל
קוספה דיל .דומעה בוציע לע םירוטיעה ועיפשה םירופס םירקמב .םיקלחה
הבצוה ,"'ה םשב אבה ךורב" :םילשוריל םירוכיבה יאיבמ תא וכרב ובש
וז הפולג .(28 רויצ) הכרבב ומדקמה שיאהו םירוכיבה איבמ שיאה לש הנומת
.טסקטה תא רצהל ץלאנ סיפדמהו תוליגרה תופולגה ןמ טעמב הבחר התייה


24 'סמ רויצ

26 'סמ רויצ
הדגהה טסקט תא תחתופה ךלמה תומדש ונרכזה רבכ
(18,17 םירויצ) םיילושב אלו טסקטה ךותב הבלוש ותוא תמתוחהו
:טסקטה ךותב ובלושש תופסונ תויומד .הרורב אל הביסמ -
.(26 רויצ) חישמה תומדו (24 רויצ) ץמחה רחא קדובה שיאה
תרגסמ ילעב םידומעב תועיפומ הלא תויומדש איה ךכל הביסה
.םיילושב םוקמ ןהל היה אלו הפיקמ
םירויצ - ץעה יכותיח לש ינשה גוסה תועצמאב םירכינ םידומעה רודיסב סיפדמה לש ויצמאמ
םיבחר םירויצ םא יכ תודדוב תויומד םניא הלא םירויצ .ותיתחתב ללכ ךרדבו דומעה בחורל םיבצומה
םהמ דחא לכו הלאכ םירויצ השש םייוצמ הדגהב .הדגהל תורושקה תולילע וא תוזחמ םיראתמה
.דבלב תחא םעפ עיפומ

20 'סמ רויצ
אוה הז גוסמ ןושארה רויצה
ףא .(20 רויצ) תובנרא דיצ תנומת
,חספל ןיעל הארנה רשק לכ ול ןיאש
.הדגהב יוצמ ביטומל התיה הנומתה
ןוימדב הצוענ ךכל הביסהש לבוקמ
גחה שודיקל תוכרבה ןמיס ןיב לילצה
יוטבה ןיבל ,"ז"הנקי" - תבש יאצומב
דיצ" ושוריפש "זאה ןגי" ינמרגה
תחתמ זכרוממ רויצה ."תובנרא
תורעה בחורב בשחתהל ילבמ טסקטל
תורעהש חיכומ הו רבד .םיילושה
ןונכתב תוילושכ וספתנ םיילושה
.דומעה
עטקה תא רטעמ הז רויצ .רתוח םהמ דחאשכ תחא הריסב םיבשוי םישנא ינש הארמ ינשה רויצה
יכ םא טסקטה זכרמב אצמנ הז רויצ םג .רהנה רבעמ םהרבא תא איבמה ה"בקה תודוא רבדמה
.הז דומעב םיקלח םיילושה

19 'סמ רויצ
.(19 רויצ) הערפ תווצמב לארשי ידלי חצר תא הארמ ישילשה רויצה
ץחרתהל ,ותאופר ךרוצל ,וצעי ערוצמה הערפלש הדגאה לע ססובמ רויצה
ןפואב םיטחשנה םידלי לש הרדיס םיאור רויצב .לארשי ידלי םד לש היטבמאב
ידכ ושארל רתכ ךא םורע אוהשכ היטבמאב הערפ בשוי ןימי דצב .ףסאנ םמדש
תירצונה םדה תלילעל תמלוה הבוגתכ בשחיהל לוכי הז רויצ .ותוכלמ תא ןייצל
טסקטה ןמ בחר רויצה .םיירצונ םידלי םדב תוצמ ופא םידוהיהש תמסרופמה
.םילושל שלוגוידלי תגירה תא בוש הארמ ,חתפמ ותואב םדוקה רויצה ירחא דומע עיפומה ,יעיברה רויצה
הרואיה דוליה ןבה לכ" ארקמה יפל (לאמש דצב 19 רויצ) רואיל םתכלשה ידי לע םעפה לבא לארשי
הדבוע .הלומ תדמועה תמדוקה הנומתה ןמ הברהב רצ לבא טסקטל תחתמ זכרוממ אוה ."והוכילשת
.םידומעה לש ירטמיסה הנבמב תמגופ וז

22 'סמ רויצ
אוהו םיב םירצמה תעיבט תא הארמ ישימחה רויצה
.(22 רויצ) הז ןיינע ריכזמה "ונייד" טויפב עטקה תא רטעמ
זוכרמל ןורתפ אצמנ ןאכ ךא יעיברה רויצה לש הזל הווש ובחור
,יכ יקלח קר אוה הז ןורתפ .טסקטה תבחרה ידי לע הנומתה
התיה טסקטה תבחרה .זכרמב קוידב הנומתה ןיא ,תאז תורמל
סיפדמה .הז דומעב םיילוש תורעה ןיאש םושמ ןאכ תירשפא
לוממש דומעב אקווד ךא אבה דומעב םג בחר רדסב שמתשה
ידכ רתוי הרצ הרוצב טסקטה רדוס ,חתפמ ותואב ,הנומתה
סיפדמה הסינ ,םדוקה ןויסינב .םיילושב הנומת ץוביש רשפאל
ןמ דוקינה תקיחמ ידי לע םייתחתה םילושב םוקמ ףיסוהל
תא תולעהל לוכי היה ךכ ידי לע .טסקטה לש הנורחאה הרושה
!תצקמב רויצה

23 'סמ רויצ
םיה תפש לע םידמוע לארשי ינב תא הארמ ישישה רויצה
םיילושל שלוג אוהו ישילשה רויצה לדוגב אוה ףא .(23 רויצ)
ללגב הנומתה זוכרמ ןויסינ לע ןאכ רתיו סיפדמה .לאמשב
םינותחתה םיילושה הבוג תייעב תא .םיילושב תונותנה תורעהה
שולשב גארפ תדגה הספדנ ,ללכ ךרדב .תרחא ךרדב ןאכ רתפ
.דבלב תורוש הרשע םיתש וספדנ הז דומעב .דומעל תורוש הרשע
.םינותחתה םיילושה הבוג לע רומשל התייה הנווכהש רעשל שי
רדסל סיפדמה ץלאנ וב ,אבה דומעב וריחמ תא הבג הז יוניש
.דומעב הנורחא הרושכ עטק תחתופה הרוש

21 'סמ רויצ
וילעש ןחלושל ביבסמ תבשוי החפשמ הארמ הלא םירויצל ןורחאה
רצ רויצה .שבכל רשאמ תבנראל רתי המוד אוה יכ םא - (21 רויצ) חספה ןברק
רפסמה עטקה ירחא אוה ומוקימ .דומעה זכרמ לעמ טעמ רדוסמו וירבחמ רתוי
הז רויצ .הדועסל תוארוהה ינפלו םייק היה שדקמה תיבש ןמזב ללה גהנ דציכ
תא םיוולמה םירויצה ןיבל הדגהה טסקטל םירוטיעה ןיב לובגה לע אוה
הז רויצ ,ונינמש םיבחרה םירויצה לכ ךותמ .רדסה תווצמ םויקל תוארוהה
רויצכ ותוארל שיש המוד לבא .דומעה תיתחתב עיפומ וניאש דיחיה אוה
תונטק תויתואב וספדנ וירחא תואבה רדסה תוארוה .טסקטה תא םתוחה
ןמיסכ תבשחנ תאזכ הביתכ תרוצ .תורצו תוכלוה תורושב תורדוסמו רתוי
.רפסה ןמ קלח תמתוחכ וז הנומת תוארל ןתינ ןכ לעו טסקטה םויסל
רעשה ידומעו רפסה רודיס .ג
םמיאתהל ידכ םידומעה תא רדסל סיפדמה תלוכיב ןומט די בתכ ןיבל ספדומ רפס ןיב ישילש לדבה
.תשרדנה םיפדה תומכ יוזיחב םילודג םיישקב ולקתנ די יבתכ יקיתעמ .ותושרל דמועה ןוילגה לדוגל
ףוסמ םיפד קחמ אוה ,השדח תרבחמ ליחתהל וילע היהש הליג קיתעמה רשאכ ,אמגודל ןדייל י"תכב
סיפדמה דציכ םיארמ טדימשדלוג הליגש הדגהה יפד .השדחה תרבחמב בוש םקיתעהו ןשיה ךרכה
לש םינורחאה םידומעהש ןאכ ןייצנ .ןויליגה תא תואלמל ידכ םינורחאה םידומעה רודיס תא הניש
דומעה לש הנורחאה הרושב הדגהה תא םייסל לכוי סיפדמהש ידכ רתוי בחר רדסב ורדוס ונלש הדגהה
.ןויליגה לש ןורחאה

םידומעל ביבסמ תורגסמ בוציע ךותמ דומלל ןתינ רפסכ הדגהה שוביגב סיפדמה תפקשה לע
דומע ותוא לש טסקטהשכ וידדצ לכמ דומעה תא תורטעמה תופולג ונכוה םידומע רפסמל .םימלש
השעמל אוהש רעש דומעל תשמשמ וז טושיק תרוצ ,ללכ ךרדב .(24-26 םירויצ) תיוק תרגסמב ףקומ
לע תדמלמ רעש ידומע השולש תנכהו ,דבלב דחא רעש דומע תויהל ךירצ רפס לכל .טסקטה תליחת
.רפסכ הדגהה תא סיפדמה תסיפת

רשאכ ןושארה ףדה לש ימינפה דומעב עיפומ אוהו (24 רויצ) רפסה רעש ןכא אוה ןושארה רעשה
אוה בשחנ יעבט ןפואב ,הז דומעב ליחתמ טסקטהו תויה .רפס לע ןגהל ידכ קלח ראשנ ינוציחה דומעה
.דומעה טושיקל הכזו רעשכ

25 'סמ רויצ
הדגהה חסונ תחיתפ תא ןייצמו שודיקה ירחא דימ עיפומ ינשה רעשה
שודיקה תא בשח סיפדמהש הארנכ .(25 רויצ) "אינע אמחל אהכ"
דומעל סחיתה ןכלו הדגהל דחוימ אלו הנשה תומי לכ לש יתרגש רבדכ
.רעש דומעכ רדסה ליל לש דחוימה טסקטה תא חתופה
"ךתמח ךופש" - הדגהה לש ןורחאה קלחה תא חתופ אוהו הדועסה רחאל עיפומ ישילשה רעשה
ךא ,חתופ עטקכ ,הדועסה ירחא הדגהה תאירק תא שדחמה ,הז עטקל סחיתהל ינויגה .(26 רויצ)
,וינפל דומעה לש דחוימה ורודיסש ונרעה רבכ ,םלוא .דחוימ רעשל יוארה רפס תליחתכ ובישחהל השק
שומישה .ןורחא דומעכ ותוא האר סיפדמהש דמלמ ,(21 רויצ) הדועסה תליכאל תוארוהה תא ללוכה
ריינ ריאשהל וצר אלש םושמ ,רפס לש ןורחאה דומעל ינייפוא אוה תורצ תושענו תוכלוהה תורושב
ליחתמו םלכל יעיבר סוכ גזומ ןוזמה תכרב רחאלו" םילמה וספדנ הדועסל תורעהה ףוסב ,ןכא .קלח
ןכ לע .ללכ תאז הדגהב ללכהל הדעונ אל ןוזמה תכרבש דומלל ןתינ הלא םירבדמו "םר לוקב רמואו
.רעשב ותוא רטיעו שדח קלח תחיתפכ "ךתמח ךופש"ל סיפדמה סחיתה

ןוזיא תלעב הדגה רוציל ידכ ודיבש ץעה יכותיחב שמתשהל הסינ ץ"כ םושרג דציכ וניאר ,םוכיסל
עיגה אל םנמא אוה .תימינפ הינומרה תלעב המלש הריציל עיגהל ידכו םירויצה ןיבל טסקטה ןיב
.סופדה תישאר לש תפומ תריציכ קדצב תבשחנ תיצולחה ותדובע ךא ותמישמב תומילשל