ךלמה אפורו ץיר'זיממ לודגה דיגמה

קינ'ציפ יולה ןרהא

מ"שת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
ךלמה אפור תא הוולמ ומצעבו ודובכב לאפר ךאלמה
וייח תא ליצה ךלמה אפור
שפנה תאופרו ףוגה תאופר
אהרטסוא ריעה לש זוחמה אפור

ירחא ומוקמ אלממו ט"שעבה לש ינחורה ושרוי ,ל"צז ץיר'זיממ רעבוד יבר לודגה דיגמה
התיה ותשלוחש םירפסמ םידיסח .חוכ-שושתו ולגרב הכנ ,ילוח עדוי שיא ,עודיכ היה ,ותריטפ
ודימלתל השענו ט"שעבה ינפל אבשכ ךא ,םיברה ויתוינעתמו םישקה ויפוגיסמ תעבונ
בוטו החמש ךותמ ארובה תא דובעל ותוא דדועו םיפוגיסהו תוינעתה תא וילע רסא ,קהבומה
הרבגשכ .םיאפורב שורדל ןמזל ןמזמ ךירצ היהו וימי לכ ךשמב ול הראשנ ותשלוח ךא ,בבל
ועיפוה "םידגנתמ"ה םעטמו ,דיגמה ןמזב השדחה "םידיסחה תכ" דגנ בירהו תקולחמה
לודגה דיגמה תא ריכהל וצרש אטיל ירעב םישנא ואצמנ ,םידיסחה דגנ תומרחו םירוסיא
וזה השדחה תכהש ,"התקעצכ"ה תמאב רבדה םא חכוויהלו ונקנק לע תוהתל ידכ ץיר'זיממ
צ"שה לש הצמישל העודיה תכה לש התנוכתמכ המימתה תודהיל לושכמ תויהל הלוכי
.ש"מי םיטסיקנרפהו

דיגמה לצא דיסח שיאכ עיפוהו וישובלמ תא ףילחה ,ומצעב אנליוומ ןואגה לש ויחאש םירפסמ
השקה קבאמה תא שילחהל לעפ זאמו שדוקה חור לעב רוהטו שודק שיאכ ותוא ריכהו
דיגמ רותב םש לבקתנש הנבור זוחמה ריעב זא בשי ץיר'זיממ דיגמה .םידיסחה דגנ תומרחהו
הנבור תוביבסב תורעיו תוזוחא םהל ויהש אטילמ םימכח דימלת םיבר םירישע ויהו םירשימ
ריכהלו דיגמה לא אובל וטילחה םהמ םידחאו ,םהיקסע לגרל הנשב םימעפ המכ םשל ועסנו
.םידיסחה ישעמ תא םהיניעב תוארלו ותוא

ךלמה אפור תא הוולמ ומצעבו ודובכב לאפר ךאלמה
ויקסע ילגרל אב ,אנליוו ריעה ידבכנמ ,לודג םכח דימלת ,דחא רישע שיאש םעפ הרק ,ןכבו
לביק דיגמה .םידיסחה שאר ,לודגה דיגמה תא תוארלו סנכיהל טילחהו הנבור זוחמה ריעל
דואמ םשרתה שיאהו הלק העש ךשמב םימכח ידימלת לש החיש ולהינו תופי םינפ רבסב ותוא
םירבדה תא דיגמה ול רמא ,דיגמה תאמ דרפיהל שיאה דמע רשאכ .דיגמה לש ותוישיאב
לאפר ךאלמה הוולמ ךלמה אפור תא לבא ,קהבומ אפור לכ הוולמ ךאלמש ךל עדת" :הלאה
.."ומצעבו ודובכב

אלו ותדירפ תעשב דיגמה םואתפ ול רמאש םירבדה לע ההות היה דיגמה תאמ שיאה אצישכ
םירבדה תא הרהמב חכש םילודגה ויקסע תאפמ םלוא .םנורתפ תא חנעפלו אוצמל לוכי היה
הלחמב הזה שיאה םואתפ הלח םידחא תועובש ירחא .ללכ םהב רכזנ אלו אנליוול וריעל רזחו
םיאפורה לכש דע םויל םוימ ערוה ובצמ .ותלחמל הפורת אוצמל ולכי אל םיאפורה לכו הרידנ
.ול רוזעלמ ושאיתה רבכ

.ךלמה לש ואפור תא וליבשב ואיביש שורדל ליחתהו דיגמה לש וירבדב שיאה םואתפ רכזנ זא
אלש ולשב אוה ךא ?ךלמה אפור תא גישהל שי ךיאו הפיא דואמ ואלפתה וידידיו ותחפשמ
רקבל אוביש ךלמה אפור תא גישהל םיכרדה לכב ולדתשיו ויסכנ לכ תא ורכמיו ףסכ לכ וכסחי
וטילחה ,לודג רישע םגו ומעב דבכנ היה שיאהש ינפמו .ותלחמל הפורת אוה אצמי ילוא ,ותוא
לדתשהל גרוברטפל דחוימ חילש וחלשי וא הצע ואצמי ילוא ריעה יבוט לש הפיסא סנכל וידידי
.אנילוול דחוימב אוביש היסור רסיק לש םיאפורה דחא לצא

וייח תא ליצה ךלמה אפור
אוה שיאה לש ובורק ,דואמ הבושח העידי ויפבו םינמזומה דחא עיגה הפיסאה הסנכתנ רשאכ
ןסיירפ ךלמש ףוחד קרבמ לביקש תוקד המכ ינפל קר ול עידוה אוהו ריעב לודג יכה ןולמה לעב
ןמ תוא הזב ואר םיפסאנה .תרחא ץראב הבושח הרטמל וכרדב הליל תנילל ונולמל ברעה אובי
יאדוובש אפורהש ידכב ,שרדייש םוכס לכ םלשלו םיצמאמה לכב לדתשהל טלחוהו םימשה
.הלוחה לצא רקבי ןסיירפ ךלמ תא הוולמ

תא וינפל העיצהו אפורה תא האצמו אנליוו ידבכנ לש תחלשמ המש האב ןולמל ךלמה עיגהשכ
ןמזה לכ תויהל ךירצ אוה יכ הלוחה תא רקבלמ ססיהו רבדה לע דאמ אלפתמ אוה .םתשקב
רתענ ונממ ושאייתה םיאפורה לכש ןודינה תופיחד תא ול ורפיסש ירחא לבא ,ךלמה לצא
ויעגרב שממ ,דאמ ערב אוה הלוחה בצמש האר אוה .הלוחה תא רקבל אבו םתשקבל
אפורהש דועב .הלבקל תחקרמה תיבל ץר דחוימ חילשו הפורת וזיא םשר תאז לכב ,םינורחאה
הוויצ זא .םייוסמ רופיש וב אצמ ונוהמתלו הלוחה תא בוש קדב ,וכרדל תאצל רבכ דמע
,התוא םשרש תרחא הפורתל תעכ ךירצ הלוחה יכ ןושארה חילשה תא ריזחהל חילש חולשל
,ירמגל תרחא הפורתב ךרוצ שיו הלוחה בצמב ףסונ רופיש שיש האר רזח חילשהש דע םלוא
...דאמ בוט שיגרמש עידוהו הלוחה בשי העש יצח רובעכש דע עגרו עגר לכב הרק תאזכו

,הפ הרקש המ ןיבהל היה לוכי אל אוה .לובג היה אל הזה ךלמה אפור לש ותמהדתלו ונוהמתל
ליחתה ,םדאה דחאכ ישפוח ןפואב רבדל ליחתה הלוחה רשאכו ירמגל םילחהש טעמכ הלוחה
.ךלמה אפור תא ול איבהל שרד אקווד עודמו רבד רשפ עדוי אוה ילוא ותוא לואשל אפורה
לע ףוסבל ול רמאש המו הנבורב דיגמה לצא ורוקיבב ותא תורוקה לכ תא ול רפיס הלוחה
שיא תא רקבלו עוסנל חרכומש רמאו הלוחה לש ורופיסמ דואמ בהלתה אפורה .ךלמה אפור
ונממ דרפנ אוה זאו הטמה ןמ תדרל היה לוכיש דע הלוחה לצא דוע בשי אוהו הזה םיקלאה
.הביחב

שפנה תאופרו ףוגה תאופר
ואצומ תא ירמגל חכש רבכש ללובתמ ידוהי היה ,אידראג (ןרהא) טסנרא ר"ד ,הזה אפורה
ימואתפ הכ ןפואב אירבהשו ךלמה אפור תא קר שרדש הלוחה םע הזה הרקמה לבא ,ידוהיה
עוסנל ותעדב רמג ,ןסיירפ ךלמ םע ותעיסנמ רזחש ירחא .ידוהיה ץוצינה תא וב קילדה ,יאלפו
אצמ בורקב .קוחרמ םירבד הארש הזה אלפנה שיאה תא ויניעב תוארלו ץיר'זיממ דיגמה לא
.דיגמה םע שגפיהל הנבור ריעל עסנ הנושארה תונמדזהבו ךלמה תאמ השפוח שקבל הליע
אוהש רשאב ותא שגפיהל חמש אוהש ול רמאו תופי םינפ רבסב אידראג ר"ד תא לביק דיגמה
.ואובל הכיחש ןמזמ הזו שפנה תאופרל ךירצ אידראג ר"דה אוהו ףוגה תאופרל ךירצ דיגמה
ויניינע לכ תא לסיח אוה םש ומוקמל עסנ ךכ רחאו םייוסמ ןמז דיגמה םע הליב אידראג ר"דה
.דיגמה לש ותרשמו ודימלתל השענו הנבורל רזחו ךלמה לצא ותרשממ רטפתה םג ,ויקסעו
םידימלתה דחאכ אידראג ר"ד השענ ןמזה ךשמבש ודיעה דיגמה ידימלתו םירפסמ םידיסח
ינפל תבש ברע לכב יכ ורפיס םג ןכ ,ולש רבעה ינמיס תא וב וריכה אלו דיגמה לש םיקהבומה
,"בוט יכ 'הל ודוה" םילהתבש זק רומזמ תא רמוא היה דיגמה רשאכ ,תבשה תלבק
בעתת לכוא לכ" :קוספה לא דיגמה עיגהשכו ,ולצא אידראג ר"ד דמוע היה ,הלודג תובהלתהב
ואיצוהל םיכירצ ויהו וייחב לכאש תורוסאה תולכאמהמ איקמ אידראג ר"דה היה "םשפנ
...וייח תא ןכסל אלש ידכ ,"תוומ ירעש דע ועיגיו" קוספה תא רומגי דיגמהש ינפל םשמ

אהרטסוא ריעה לש זוחמה אפור
ריע) אהרטסוא ריעל אידראג ןרהא ר"דה רבע ץיר'זיממ לודגה דיגמה תריטפ ירחא
ןמאנ דע .םש והש דיגמה ידימלתמ םיברו םירפוסו םימכח הכאלמ התיהש ריע ,(א"שרהמה
לודגה ורפסבש אהרטסואמ רביב לדנמ-םחנמ 'ר ברהב ונל שי אידראג ר"דה לש ויתולועפמ
אידראג ןרהא ר"דה לע ,בתוכ (ז"סרת ,בושטידרב) "אהרטסוא ילודגל תרכזמ" :דבכנהו
:הלאה םירבדכ ,(דר ןמיסב)

אוה .ל"ז ץיר'זיממ דיגמה תא שמשל ךלהו ותדלומו וצרא תא בזע ,אידראג ןרהא ר"ד"
ימכח ןוטלש ינפל ןחבמל דומעל םדוק חרכוה לבא ,ונריעב זוחמה אפורל לבקתנ
םשב ותוא וארק ותנקז תעל .ונריעב ונממ םירפסמ תואלפנ הברה .איסורמ םיאפורה
תמכח י"פע אלו םילוחה תא אפרמ אוה ןישידק ןיהל-א חורב רשא ורמא יכ ,"יבר"
."ע"קת תנשל ינש רדא ו"כב רטפנו םימי ךיראה אוה .האופרה

אוה .רכש וא הרומת םוש לבקל הצר אלו םיינעה םילוחה תא רקבל דימת ךלה אידראג ר"דה
אוה ומצעבו ודובכב 'ה קרו האופרה תמכח י"פע אפרל תלוכי םוש ול ןיא אפורהש דימת רמא
וידימלתמ ,ץירוקמ סחנפ יבר קידצה םע םיבר םיחוכיוו ול ויה הזבו ,םילוח אפור אוה
ונימכח ירהש ןעט סחנפ יבר .אהרטסואב רגש ,ץיר'זיממ דיגמהו ט"שעבה לש םיקהבומה
לכהש ןעט אידראג ר"דהו ,אפרל אפורל תושר ןתינש ןאכמ "אפרי אפרו" קוספה לע ורמא
.ארובה ןוצרב יולת

ר"דה לע םינוש םירופיס ריעה ימכחו ינקזמ עמש ,אהרטסוא ריעה דילי אוהש םירוטה בתוכ
ר"דה םע רושקה ,ינע הלוחב ארונ השעמ ל"נהל רשקהב ןאכ רוסמל ינא הצורו אידראג
הלוח אוהש הארו אב אוהו ,םידלי הרשעב לפוטמ ,ינע הלוח רקבל םעפ ול וארק .אידראג
םע הלרוג רמ תא אידראג ר"דה ינפל העיצהו דואמ התכב השאה .תומל הטונה דואמ יניצר
.הלעבל אפרמ אוצמל אפורה ינפל החוטש התשקבו הידלי הרשע

ול ןיא ותעד יפל .וייח תא ליצהל תלוכי םוש האר אל לבא אידראג ר"דה לש ובלל ועגנ םירבדה
םשר ,ונממ שאייתנש הל רמאל השאה תא דיחפהל אלש ידכב .דוע תויחל דחא םוימ רתוי
המלש האופר ול לחיא אוהו תועש שלש לכ הלודג ףכ ול תתל הל רמאו תאצל ידכ קר הפורת
ארונה בצמה תאפמ ושפנל עוגרמ אידראג ר"דה ןתנ אל הלילה לכ ...שפנ יחפב אציו 'ה תאמ
ירחא וז היינע החפשמל רוזעל ךיא תונוש םיכרד ותעדב ולעו הללמואה ותחפשמו הלוחה לש
.באהו לעבה תריטפ

ונובשח יפל .הלוחה םוקמל ךלהו ,הלילה לכ טעמכ ןשי אלש ירחא ,םכשה רקובב םק אוה
.הוולשו טקש לכה היה ברקתהשכ ךא ,הז םוקממ יכבו תוללי קוחרמ עמשי יאדוובש בשח
השאהו תיבל סנכנ אוה .םולכ עמש אלו המ רבד עמשי ילוא תיבה ינפל תוקד המכ דמע אוה
תא קדב אוה .הלעב ייח תא ליצהש אפורהל הדות האלמ התיהו םינפ רואמב ותארקל האב
השאה .הלוחה ליבשב לומתא םשרש הפורתה לע לאשו ובצמב תרכינ הבטה שיש הארו הלוחה
רשאכ יתישע :הרמא איהו םינפב היה הפורתה תא םשרש ריינהו םימ אלמ ריס וינפל האיבה
...ול בטוהו תועש שלש לכ תחא ףכ הלוחל יתתנו הפורתה תא יתלשיב :אפורה ילע הוויצ

סחנפ יבר קידצה לא רהמ שיח ץרו םינפב הפורתה ריינ םע ריסה תא חקל אידראג ר"דה
ת"ישה קר וא אפורל םיכירצ םידוהי םא ודובכ הארי :לוקב ארקו ריסה תא וינפל דימעהו
!?םתוא אפרמ

(ץיר'זיממ דיגמה לש יעיבש רוד אוה םירוטה בתוכ)