דעומה לוחב ןקזה חוליג תלאשל

קינ'ציפ יולה ןרהא

ט"כשת הנשב הנש

תורעהה אלל ספדוה

יקספ רואל ,רוסא וא רתומ םאה - דעומה לוחב ןקזה חוליג אשונב ןד רבחמה :ריצקת
.םינורחאה תורודב וניתובר

.הכלה ;דעומה לוח ;ןקזה חוליג :חתפמ תולימ


וליפא וא הכלה קוספל הלילח ןווכתמ ינניא הז רמאמבש ,העדומ רוסמל ילע ירבד תליחתב
לע ונדש ירחא וליפאו ,דואמ ילאוטקא אוה ןודינהש ןויכמ אלא .וז הכלה ןודינב תעד תווחל
לוח תכרעמ "דמח ידש"ב ,ב"ונה לעב לש תועדונה תובושתב ומכ) םינורחאה תורודב הז
יתאב ןכ לע ,שדחמ םהילע ןודל שיש תובושח תודוקנ המכ ןמזה ךשמב ופסוותנ ,(דועו ,דעומה
היעבה תא דימעהלו ,םידדצה לכמ הז ןיד ררבל השקבב ויתובר ינפל ןדה דימלתכ הז ירמאמב
.ןוכנה הרואב

השקבב הארוה ירומ םינברל םימעפ המכ יתינפ "הנשב הנש" ץבוקה ךרוע רותב :תאז םג ףאו
ןבומ) .הידדצ לכ לע דעומה לוחב ןקזה חוליג לש וז הכלה רוריבב םיאתמ רמאמ ובתכיש
םינברה ועיצה םעפו םעפ לכבו ,(החשמב וא םירפסמב ,חוליג תנוכמ ידי לע רתיהבש וילאמ
לע יתחקל ןכ לע .וז הלאש לע הרורב הבושת תתלמ םמצע עונמל הנווכ הזב יתיארו ,רחא אשונ
ןהל שיש תודוקנה תא ףיסוהלו תורוקמה יפל רתיההו רוסיאה ידדצ תא ררבל תוסנל ימצע
אתתעמש יקוסאל לדתשיו קהבומ הארוה הרומ בר אובי הז רחא ילואו ,ונא וננמזל תוכייש
.רהה תא ןידה בוקיו ,אנידל תונקסמ איצוהלו אתכלהד אבילא

א
סנוא הז שיש םירבד המכ הנומו ךלוהו "דעומב ןיחלגמ ולאו" :רתיהה דצמ ליחתמ ,הנשמב
,ךורע ןחלושב .דעומה לוחב חלגל רתומ זאו ,בוט םוי ברעב חלגל היה לוכי אלש רורבו יולג
.ןתצקב רתומו תוכאלמ תצקב רוסא דעומה לוח :רתיהב םגו רוסיאב םג רבחמה ןרמ ליחתמ
."ריתהל םימכחל הארנ היהש ןיינעה ךרוצ יפל" (אוה רתיההש) :א"מרה ףיסומו

םדא לכל רוסאש םעטה המ ?ןירוסא אמעט יאמ םדא לכ ראשו :ארמגב ןילאוש הז לעו
תופסותה ריעמ ןאכו !ןילוונמ םהש לגרל וסנכי אלש ידכב :ץרתמו ?דעומה לוחב חלגתהל
ריתהל ונל יואר ,יופייל אוה חוליגש ןויכ מ"מ ,מ"הוחב תורוסא תוכאלמ שיש ףאש" ד"סד
לגרל סנכי ע"עלו ,מ"הוחל חוליגה החדי יאנפ ול ןיאש ימש ,סנק תמחמש אלא ."דעומה דובכל
שיו :תופסותה ףיסומ דועו .ורימחה ןכ לע ,ט"וי ברעב חלגל הווצמ ירהו ,לוונמ אוהשכ
ךרוצל ריתהל ול היהש השקמ מ"מ ,אחריט םושמ ןנירסאד שארה חוליג לע יאקד ,םישרפמ
.ל"כע .רוסאו הרומג הכאלמ שארה לכ חוליג יכ ,הארנ הז ןיאו ?דעומה

:ןודינב בתוכ ם"במרה
ט"וי אביו דעומה ךותל ומצע םדא ההשי אמש הריזג ,דעומב ןיסבכמ ןיאו ןיחלגמ ןיאו"
הז ירה ,בוט םוי ברעב סבכלו חלגל ול רשפא יאש ימ לכ ךכיפל ,לוונמ אוהו ןושארה
.ל"כע ,"דעומב סבכלו חלגל רתומ

הצרש ימ היה הזמו .בוט םוי ברעב חלגל ול רשפא יאש :רבדה תועמשמ שריפ אלו ברה םתס
ןאכ ןיאד דעומה לוחב חלגל ול רתומ לגרה ברעב חליגש ימש ם"במרה ירבדמ עמשמש ,רמול
:ףיסומ "תוינומיימ תוהגה"ב םלוא .לוונמ אוהשכ בוט םויל סנכי אלש הרזגה
אחכומ אל לגרב חליגד רחאלד ."ןיחלגמ ולא" ידהב בישח אלדמ םדיב אוה תועטו
תותייב יקירסו ןירוסא ןיקירסה לכ :ורמאיו .ואל וא לגרה ברע חליג םא אתלימ
.ןירתומ

:"הרורב הנשמ"ב בתוכ ןיינע ותואבו
חליגש עדי אל האורהד ,ןיאורה םושמ דעומ םדוק חליג םא וליפא דעומב ןיחלגמ ןיא
ז"חאש םיפיעסב רתיהל ןיראובמה דבל ,ינווג לכב חלגל רתומש רמאיו (םדוק) ומצע
.םדוקמ חלגל םהל א"אש לכל םייולגו םימסרופמ ןיסנוא יוהד

יוהד" א"בטירה תעד "ןויצה רעש"ב ב"מ לעב איבמ "םייולגו םימסרופמ ןיסנוא"ל עגונבו
יולג סנואה ןיאש ןיסנוא ראשב ןכ ןיאשמ ,ול רשפאב היה אלש רורבו יולג ומצע סנואה
עמשמ ם"במרהמ םגו .ב"ויכו יאנפ ול היה אלש ,היה סונאש רמאי דחא לכד ,"טלחומו
.ןויצה רעש ל"כע ."םוסרפה ינפמ אלו םהל רשפא היה אל יאדוובש םושמ" אוה רקיעהד

םשב איבמ ב"מבו .דעומה לוחב הפש לוטיל רתומ םדא לכש ע"ושה קספ הפשה חוליגב
תבכעמ הניא וליפאו םירפסמ ןיב רעתב ןיב דעומה לוחב הפש לוטיל רתומ םדא לכש ,םינורחא
ל"יקש ןדידלו :קיסמו הליכאה תבכעמ הניא םא רוסיאל תועד איבמ םהרבא ןגמבו .הליכאה
תא ראבמ אכ ק"ס ב"מה לע "ןויצה רעש"בו .הליכאה תבכעמ הניאב םג רתומ ,ירש לכהד
.ט"וי ברעמ וחלגל והוחירכה אל ןכ לעו .לוונמ היהי אל הפש לודיג י"ע יכ :בטיה ראב רבדה
.מ"הוחב זוזיג םעטמ רוסא היהי ה"לאד ,דעומה ךרוצו ףוגה ןוקיתו יופיי ארקנ הזד ל"צ מ"מו
רתומ םירביא ראשב לבא ,שארה חוליגב םא יכ ורסא אלד עמשמ בי ק"סב "םהרבא ןגמ"מו
.ל"כע .רפסל

לוכי היהד ףא :ףיסומ ב"מהו .איסהרפב וליפאו מ"הוחב חלגל רתומש ע"ושב קסופ ןטקב ןכו
דעומל סנכי אלש אמעט היב ךייש אלד ,ןטק :בתוכ "םהרבא ןגמ" לעבו .ירש ,םדוק וחלגל
:"לקשה תיצחמ" לעב ףיסומ ז"עו .לוונמ אוהשכ
אוהש יפל אלא ,דעומה לוחב הרסואל יוארו איה הכאלמ חוליגד ל"ר .ןטקל אקוודו
ןטק ןכ םאו .לונמ אוהשכ ט"ויל סנכי אלש םעטה אלול ,וריתהל יואר דעומה ךרוצ
.ל"כע .היבגל דעומ ךרוצ יוהד ,וחלגל רתומ לגרה םדוק חלגל הווצמ וניאד

.דעומה לוחב חוליגה לקהל יתא אלו םיברל םסרופמ אוה יכ "ןחלושה ךורע"ב קסופ לבאב ןכו

ןיבו דיב ןיב ...רעש תרבעמו דעומב היטישכת לכ השיא השועש ע"ושה קסופ ןכ םג םישנ יבגל
.שיאב ומכ השאב ,דעומה לוחב תרופסתו חוליג רוסא השארמ לבא :ב"מב ז"ע ריעמו .ילכב

ב
ת"רה קספ לע ךמתסהש דעומה לוחב חוליג ןודינ "הדוהיב עדונ"ה לעב ןואגה תובושת תועודי
לעופ ידי לע וא לגרה ברעב חליג םאו ןנברד רוסיא קר הזש ינפמ דעומה ךרוצל חוליג ריתהש
.ת"רה קספ תא קזחלו ךומתל "הדוהיב עדונ" לעב אבו .דעומה ךרוצל רתומ ,ינע

אל ת"רה וליפאש ורמא םג ,דיחי ראשנ אוהו ת"ר ירבד וחד םיקסופה לכש םג עודי םנמא
ירה ,מ"הוחב רתומ לגרה ברעב חליגש ימ תמאב םאש ,ולאשו .ס"שב ראובמה ןפואב קר ריתה
?לגרה ברעב חליגש ימ תא לולכל "דעומב ןיחלגמ ולאו" הנשמב םג ךירצ היה

תופיקתב הנוע אוה אנינת ב"ונב ויתובושתבו ,ותעדב "הדוהיב עדונ"ה לעב קיזחה ,הז תורמל
רחא גישמלו ?"וירבד האור ינאש םוקמב ת"ר אוה קידצה קידצא אל המל" :לאושו ויגישמל
אוה ,ורתיה תא אקווד םסרפל ןוכנל אצמ עודמו רדג ץרופ אוה עודמ וינפ לע ותוא חיכוהש
:בתוכ
יבלב סומכ םעטהו רתיהה תא םסרפל רתוי בוט הז רבדב ץורפ רודהש ליבשב אברדא"
רדגו הבר הווצמ וב שי דעומה לוחב רתיה םוסרפש יתערכה פ"כע לבא ,ותולגל לכוא אל
."רודה יצירפל הרותל תרמשמו

ויבתכב אוצמל ןיא ,ותונקז תעל ,"הדוהיב עדונ"ה לעב וב רזחש בתכ "קחצי דחפ" לעבש ףאו
.הזל רכז םוש רבחמה ןב לש תורעהב וא ,"הדוהיב עדונ" לעב לש ויתובושתו

,ןקזה חוליג לע ולש רתיהה בבוס ויתובושתמ םיאורש יפכש ב"ונה לעב ירבדב לודג אלפ קר שי
ןווכתה יאדווב הזבו דעומה לוחב החשמ י"ע חלגל רתומ םא לאשנש ויתובושתב ריכזמ אוה יכ
םנקז חלגל םיליגרה הלאשו שארה חוליג ריתהל רוסאש שרופמב בתכש ןכו ,ןקזה לע
,ןקזהו שארה חוליג ןיב לדבהה לע רבד םוש ריכזמ אל ויתונקסמב ףוסבלו רתויב םירעטצמ
ותנווכ לעו ת"ר לש ותולדג לע קר ויתובושתב רבדמ אוהו ,תופסותה תא ריכזה זמר ךרדבש ףא
אל וליפאו .אל ותו ,הזב ול שיש סומכה םעטה לעו ,לכה תעדל רתומ הזש ינע לעופ י"ע חלגל
יולג אוה סנואה םא אוה חוליגה רתיה לש ללכהש ,הלעמל רכזנש א"בטירה תא ריכזמ
.טלחומו

ךלוה היהא אלו וחנעפל השק אלש הארנ ,ןודינב ב"ונה לעבל ול היהש סומכה םעטה רבדבו
- םימעפ המכ שיגדמ אוה אניינת ח"ואב ויתובושתב יכ .אוה המ תעדל לדתשא םא ליכר
ירעש ולעננש תמחמ דעומה לוחבו רעתב (ןקזה) תיחשהלמ םירהזנ ה"זעב ןאכש"
יקב וניא י"אה יכ ,רעתב םיתיחשמ ויה אליממו םידוהי םניאל וכלה םידוהיה םינמואה
לצא רתיה ירעש םהל חותפל ביוחמ ימצע יתאצמ ךכלו החשמב וא םירפסמב חלגל
."םידוהי

:דחא לודגל הבושתב םעפ דועו
םינמואה ירעש ולעננ דעומה לוחב םלוא ,רעתב ןקזה תתחשהמ םירהזנ ימוקמב
םוסרפו (רעתב וחלגי אלש) ח"קנב ונעבשה םידוהיה םינמואה תא לבא (ל"נכו) םידוהיה
.ץרפ ץורפל אלו רדג רודגל אוה אוה רתיהה

:רחא םוקמבו
השימח אוהש רעתב ןקז תתחשהב םילשכנ םירחא תומוקמבו ליאוה ,םדוק יתקפקפ
,רעתב תיחשהלמ םירהזנש ונתליהקב לבא ?רתיה ירעש םהל חתפא המלו ,ןיוואל
.ל"נכו ,ביוחמ ימצע יתאצמ

וליפא ןידיזמ ויהי לאו ןיגגוש ויהיש בטומו ,ץורפ רודהש הארשכ ךא ,םדוק קפקפש הארנ כ"ע
רתוי בוט ל"נה רבדב ץורפ רודהש ליבשב ,אברדא" :דוע בתכו קספש המ קספ ,אתיירואדב
,עורג רתוי היהי ,ןידיזמ ויהיו ועמשי אלש רורב םא יכ ."יבלב סומכ םעטהו רתיהה םסרפל
.לארשיל םהל חנהו

לבקל אבשכ ,"הדוהיב עדונ" לעב יודנל לאקזחי יבר ןואגה לע רופיס הזיא דחא רפסב יתיאר
אוהו .הנושארה ותשרד תא שרדש ארקיו 'פ תבשב הז היה ,גארפ ריעד ד"בא רותב תונברה תא
תא ארב ה"בקה יכ - "ורפסי יתלהת ,יל יתרצי וז םע" :הרטפהה לש ןושארה קוספב חתפ
תוליהתה תחא הנהו .ויתואלפנו ויתולהת תא ורפסיו ותרות תא ורמשיש ידכב לארשי
תונשל לקש םלועה עבטב יכ .לכל תויולגה ןקזה תורעשב תוארל שי ארובה לש תואלפנהו
םלוכ םיאור ןאכו .תונשל דואמ השק ןבל עבצל רוחש עבצמ ךפהל לבא ,רוחש עבצל ןבל עבצמ
ןה ןהו ,תולדתשהו הדובע םוש ילב ןבלל רוחשמ םמצעמ םינתשמ םהש ךיא ןקזה תורעש תא
תא יתארב ,"יל יתרצי וז םע" :בותכה תועמשמ איה וזו .ארובה לש ויתוליהתו ויתואלפנמ
אוהש הזה ןקזה ,"ורפסי יתלהת" ףוסבלו ,יתואלפנ תא םלוע יאבל רוסמיש הזה םעה
...םשה תוליהת רפסל המואמ ראשנ אלו ותוא ןירפסמו ןיזזוג םה ,יתליהת

םירפסמבש ףא ,םנקז תא םיחלגמש םוקמה יגהנמ תא האר גארפל אבשכ ב"ונה לעבש הארנ
ךכ רחא םלוא ,הזה רבדב םהינפ לע םתוא חיכוה כ"עו הזל ליגר היה אל אוהו ,החשמב וא
ןקז םילבוס אלש םידוהי םניא םע םיבר םיקסע םהל שיו תוררשה ןיב ןיברועמ םהש הארשכ
אל םידוהיה םינמואהש תונקת ןקתל לדתשה ךא ,םהל ריתהל ץלוא ,הברה ןירעטצמו לדוגמ
ת"רה תארוה לע ךמתסהו דעומה לוחב ןקזה חוליג תלאשל םג אב ז"יעו .ל"נכו רעתב וחלגי
.ל"נכו ,ותא סומכה םעטמ רתיהה םסרפל ךרצוהו

ג
הצרפב סנכנ עודמ ,ב"ונה לעב דגנ םינברה ילודג תוגשה לעש אלפה תא ליעל יתרכזה רבכ
אל םהמ דחא ,םינורחאהו םינושארה םיקסופה לכש םוקמב ,ת"רה דיחי ירבד םייקל הקוחד
לכו ע"ושה דגנ ןיריתמש וארי םא הזב ולשכיי םיברש שוחל שיו ,הז קספ םיחוד ,רדענ
ינאש םוקמב ת"רה תא קידצא אל עודמ :ומכ ,םיידדצ םירבדב ב"ונה לעב בישה ,םינורחאה
ריתמ אוהש םתעדב הלעש יפל אוה ת"ר לע וקלחש םיקסופהש תינש ;םינוכנ וירבד האור
אל ת"ר םגש רמוא ינא כ"או ,רתומ לכאי המ ול ןיאש לעופ י"עש םה םידומ לבא ,ןיטולחל
יניא ינא פ"כע ,ת"ר ירבד שוריפב קר ,ןידה ףוגב תקולחמ ןאכ ןיאו ינע לעופ י"ע אלא ריתה
חוליג ןיב לדבהה לע ריכזה אלו .םילודגהמ דחא םוש רתוס ינא ןיאו ינע לעופ י"ע קר ריתמ
.ןקזה חוליגל שארה

לעופל עגונבו .םינורחאה לכ דגנ דיחי תעד לע ומצע ךמוס ב"ונה לעבש רבדה ראשנ הז לכ םעו
ריתהל ןיאש ,ימלשוריה לע ןיכמוסש םינורחאהמ המכו א"מה תעדו תוקלוחמ תועדה כ"ג ינע
ורמאי תוכאלמה ילעב לכ כ"אד ,םימו םחל וליפא ול ןיא כ"אא הכאלמ תושעל ינע לעופל
.ב"ונה לעב לש ד"ספה תא םלוכ וחד כ"עו .הכאלמ תושעל םירתומו םיינע םהש

םא ,םויכ וב םידמוע ונאש בצמה יפלו םינורחאהו ע"ושה י"פע ןודינה תא ןנא קודבנ םלוא
לעב לש הקזח יכה אישוקה תצרותמ זא יכ .ןקזהו שארה חוליג ןיב אוה לדבהה רקיעש רמאנ
אל עודמ ,לגרב חלגל ול רתומ לגרה ברעב חליגש ימ םאש םיקסופה ראשו תוינומיימ תוהגה
קר ןיינעה לכ בבוס םיקסופבו ארמגב יכ ,טושפ אוה ץוריתהו ?ןיחלגמ ולאו הנשמב ז"ע רכזנ
איהש טרפבו ?לגרב ושאר חלגל בוש ול המל גחה ברעב חליג םא אלימבו ,שארה חוליג לע
,ללכ רבודמה זא היה אל ןקזה חוליגב לבא ?הזל ךרוצ םוש ןיאו הרומג הכאלמו הרתי אחרט
תושעל ולכי אלו םידיחי תאז ושע ב"ונה ןמזב וליפאו ,םוקמ םושב ץופנ הז גהנמ היה אל יכ
תומוקמהו תוצראה לכב טעמכו םינמזהו תורודה ונתשנ ,ונרעצל ,וישכע םלוא .םמצעב תאז
תושעל דואמ לק אוה רבדהו ולשמ חוליג תנוכמ ול שי דחא לכו ,םידרחה ןיב םג ץופנ גהנמה
אוהשכ דעומה לוחב בבותסמו גחה ברעב חליג םא זא ,ב"ויכו הפש תליטנ ומכ ,הענצב ,ומצעב
םוש לע ןיא ,הרואכל זא ,לוונמ אוהשכ ינשה ט"ויל םג סנכיש הלאש דוע שיו ,רעטצמו לוונמ
לדבה שישו .הידדצ לכמ היעבה תא ררבלו רבדב ןייעל םיכירצש יאדוובו .ותוא סונקל המ
ע"ושהמ רקיעב אלא םוקמב תופסותהמ קר אל תוארל רשפא ןקזהו שארה חוליג ןיב יתוהמ
קר אוה דעומה לוחב חוליגה רוסיאש םירבוס םהמ םיבר ,הלעמל יתרכזהש יפכש ,םינורחאהו
אלש רבדה רקיעד עמשמ ם"במרהו א"בטירה ירבדמ םאו .ףוגה ירביא ראשב אלו שארב
גחה ברעב חליג רבכש הזמ לודג סנוא ךל ןיא ירה ,טלחומו יולג אוה סנואהו ,תרחא היה רשפא
תנידממ אבש יממ הז רבד עורג םאהו .ודצמ המשא םוש ילב אלמ לווינב לגרב התע דמועו
?המודכו ,םיה

ול רתומ םדא לכש ע"ושב קספש ,הפש תליטנל תומדל תמאב רשפא (רתיהב) ןקזה חוליג ,ןכא
ודמל ןאכמו .הליכאה תא בכעמ וניאב וליפאש םינורחאה ופיסוהו דעומה לוחב הפש חלגל
חלגל הווצמ וניאד ,רתומ לכה ןטקב ןכו .ירש םירביא ראשב לבא שארה חוליג קר ורסא אלד
השארב קרש ,ג"מפו א"רגה םשב ב"מה איבמ םישנב ןכו .ולצא אוה דעומה ךרוצו לגרה םדוק
יולג רבד אוה םויכ הנוכמב ןקזה חוליג לש הז רבד ירהו .ירש םירביא ראשב לבא ,רוסא חוליג
ךרוצל יאדוו הזש טרפבו ,הלקת ידיל הזב ואבי אלו הפש תליטנכ הלק הכאלמ וזש םסרופמו
.דעומה

- ינפ תא ולביק המשו דחא תסנכ תיבב האצרהל ב"הראב דעומה לוחב יתעסנ םעפש ,ינרוכז
יתוא חקל ךכ רחא .ילא רשקב רבד הזיא םתוא אילפמש יתיארו ,תסנכה תיב ינקסעו ברה
לע יתהימת תא יתעבהשכו ,יתחפשמב לבא הזיא שי םא יתוא לאשו ,הדיצה םש ידידימ דחא
,נ"כהיבד ברה תוברל ,םלוכש יתיאר םנמאו ...לוונמה ינקז לע יבל תמושת תא בסה ,ותלאש
חלגל אל "גהנמ" םג שיש ול יתרמא זא ... (חוליג תנוכמבש ןבומ) ט"וי דובכל יעשמל םיחלוגמ
.ל"נכו ,ןיגגוש ויהיש בטומו ,תוכז ףכל םתוא ןודל םיכירצ םנמא ןאכש יתבשחו .דעומה לוחב

וישכעש ןייצל שי ,ל"נכ הילע קלח ב"ונה לעבשו ,רימחהל שי ץורפ רודהש ינפמש העדל רשקבו
םימעפ המכ יתעמש ב"הראבו .רימחהל הייטנ אקווד שי םיגוח הברה לצאש אוה ךופהנ
דעומה לוחב ןקזה חוליג םהל ריתה םברש ,קיציבולוס ד"ירגה ידימלת ,הבישי ירוחבמ
.הזב רימחהל םלוכ טעמכ םהל ורחב תאז לכבו (ןוכנ הז םא יתרריב אל םלועמש ףא) הנוכמב
אלימבש ,םירחאל ןידה םצעל עגונב אלא ,הכרב םהילע אובתו דוחל םמצעל רימחהל םלוא
.ימד לוטנכ רתי לכו ,בטיה ראב ותוא ראבלו ןידה לטבל םיכירצ ,הזב םירהזנ םניא םבור

ןאכ ןיאש ,דוחל ןקזה חוליג" :רמאש הזב ב"ונה לעב קדצש ,הרואכל ,הארנ היה ל"נה לכמ
וליפאו ,"םת וניבר לע ךומסל לזרב לש דומע ונל שי לגרה ברעב חליג םאו הרומג הכאלמ
,רמאמה תליחתב יתבתכש ומכ םלוא .ל"נכ ,הזה רתיהה חכומש הארנ ,םינורחאהו ע"ושהמ
השקבב ,ויתובר ינפל ןדה דימלתכ תוכלה הנוש קר ינא םא יכ ,הלילח הזב הכלה קסופ ינא ןיא
.ל"צז א"מרה ידי לע קספנש ומכ ,ןיינעה ךרוצ יפל הרורב הכלה איצוהלו ןודינב ןודל

ד
ןייטשנייפ השמ יבר ןואגה תאמ ןודינב המלש הבושת יתאצמ ל"נה ירבדה יבתכ ירחא הנהו
:שרופמב בתוכש ב"הראב א"טילש
לכש ,ונתנידמב ז"הזב ריתהל שי דעומה לוחב םירפסמב ןקזה חלגל םהל ץוחנש ולא"
ת"רה לע ןיקלוחה םעט ךייש ןיא ןכלו םוי לכב םירפתסמ ןקזה תרופסתב םיליגרה ולא
."רוטה איבהש

,דעומה לוחב םג חלגל ול ריתהל םילוכי ט"וי ברעב חליג םאש אישוקה תא איבמ אוה ,םנמא
איבמ ןכו .תופסותב ראובמכ ריישו אנתד ץריתו ?ןיחלגמ ולאו הנשמב הז ריכזה אל עודמ
,דחא קולח אלא ול ןיאב רתומש סוביכ יבג ומכ ארמגב הז ןיד טקנ אל עודמ תרחא אישוק
.ד"וטטב ץרתל ךיראהו

םבור וא הנידמה ינב לכש תמחמ םיריתמ םאש תרחא הלאש ןייטשנייפ ברה ררועמ ןכ
ד"יבו םיאנתה ימיב גהנמה היה אל הזכ ןפואבו עובשב םימעפ המכ וא םוי לכב ןירפתסמ
לודגה ד"יב היה םאש רורבש ףא ,וז הכאלמ רוסיא ראשנ אליממ ,ריתהל םדיב היהש לודגה
עדונ"ה לעב תעדל םג .ונל אלו ריתהל תושר הרותה הנתנ םהל םלוא ,ןיריתמ כ"ג ויה םויה
רוסיאה לבא ,לוונמ אוהשכ לגרל סנכי אלש רוסיא ןאכ ןיאש הז דצמ קר אוה רתיהה "הדוהיב
.לכאי המ ול ןיאש ינע לעופ י"ע ריתהל ב"ונה לעב הצר ןכ לעו ראשנ הכאלמ םושמ

ךרוצל אוהש ןויכ הכאלמ ןידמ םג רוסיא םוש הזב ןיאש קיסמ אוה יתכלה מ"ומ ירחאו
םיעדוי םלוכ םאו ןילוונמ םהשכ לגרל וסנכי אלש הרזג םושמ קר ,יפוילו טושיקל דעומה
.ןירתומ תותייב יקירסו ןירוסא ןיקירסה לכ ורמאיש ששח םוש ןאכ ןיא םוי לכב םירפתסמש
ןיד תיבל ךירצ ןיאו ךכ לכ חרוט וב ןיאש דעומה לוח ןיינעל הכאלמ וניא ןקזה חוליגש םג
םדא ינב תעדב םייולת יופיי יניינע יכ ,רוסיא ללכב הז היה אל םלועמש םושמ ריתיש לודגה
.ש"ייע .איהה הנידמב םדא ינב יגהנמ יפל םוקמו תע לכב הנתשמה רבד אוהו

:"השמ תורגא" לעב לש ותנקסמ איה ךכו
וא םוי לכב רפתסהל ןיגהונ ןקזה תרופסתב םיליגרה ולאש ונתנידמב וננמזבש רורב"
אלא ריתהל גהונ ינניא םוקמ לכמ לבא ,אנידמ רוסיא םוש אכיל ,עובשב םימעפ המכ
ליבשב םג הז לע ךומסל הצור דחא םאו רתויב רעטצמ וא רתויב ךרוצ ול שיש ימל
."רתומ רבדה ןידה םצעמ יכ ודיב תוחמל ןיא דבל יופייה

רבחמה ןואגהש ,ןושארה רבדה :ולא םירבדל רשקב םירבד ינש ררבל ונא םיכירצ דוע ןדידלו
עגונב ררבל שיו .ב"הראב קר ותעדל אוה רתיההש וירבד יפל עמשמ ,"ונתנידמב" בתוכ ל"נה
טעמכ ןיחלגמש לארשי תוצופת לכב אוה גהנמה ירהש ,ידוהיה םלועה לכלו לארשי תנידמל
םא ,תינש .ב"הראב אקווד ואלו תומוקמה לכב ,הרואכל ,אוה ןידהו חוליג תנוכמב םוי לכב
ומצעל דחא לכ רימחי ,ארמוחל םאו ?םדא לכל ריתהל אל עודמ ,רתומ רבדה ןידה םצעמ
הלאשה הזב דוע שיש טרפב ,ןידה םצעל עגונ אל הז לבא .הלעמל רומאכ הכרב וילע אובתו
.דעומה ךרוצ לש ןיינעו םילוונמ םהשכ לגרל סנכיהל אלש