ןשיה בושיב ךוניחה סומלופ

גרובצק לאנתנ

ו"כשת הנשב הנש

תורעהה אלל ספדוה

תסנכהל םייוסינה :ןשיה בושיב ךוניחה אשונב סומלופה תא רקוס רבחמה :ריצקת
תטישב יונישל םידגנתמה בושיה ישאר תמועל 'ודכו תורז תופש דומיל ,םישודיחו םינוקית
.אשונב םינותיעו םיבתכממ םיטוטיצ ידי לע וירבדל תותכמסא איבמ רבחמה .ךוניחה

;ךוניח ;י"אב ןשיה בושי :חתפמ תולימ


יתרבחה רטשמה תא ןקתל תוינכת םעפ ידמ תולוע ולחה ךליאו ט"יה האמה תיצחממ
הלא תוינכת ןיב .ותקוצממ וצלחל ידכ םינקותמ םירדס וב גיהנהלו ןשיה בושייה לש ילכלכהו
לע ףסונ ,הבש ,םידומיל תינכת תגהנה ידי לע ךוניחה יכרד רופישל תועצה בושח םוקמ וספת
ךוניחה יכרדב םייונישל תועצהה .תורז תופש דוחייבו םייללכ םידומיל םג ויהי ,שדוקה ידומיל
ומצע בושיה ךותב ,תוירוביצ תוכרעמ ולהנתה הז עקר לעו בושיה ישאר דצמ תודגנתה וררוע
.הלאכ תועצה ולעהש ,ץראל ץוחב םינוש םימרוג ןיבל וניבו

הבוחל ןודל הייטנ ךותמ ללכ ךרדב תירוטסיהה תורפסב ןודינ ןשיה בושיב ךוניחה לע סומלופה
תוארל תוסנלו הז ןיינעל רוזחל םוקמ שיש ,המוד ךא .שדחה ךוניחל דגנתהש ןשיה בושיה תא
ידכ ,ןאכמ וידגנתמו ןאכמ שדחה ךוניחה ידדצמ לצא ולעפש םיעינמה תאו תופקשהה תא
.תוירוטסיהה ויתוביסנ עקר לע ,הז סומלופ לש תנזואמ רתוי היארל עיגהל

א
) ד"רתב וא ג"רתב ירויפיטנומ השמ תאמ אצי םילשוריב רפס תיב םיקהל הנושארה תינכתה
אל יאדוובש תנתונ תעדה ךא ,תוקיודמ תועידי ונידיב ןיא תינכותה יטרפ לע .(1844 - 1843
דומיל שדוקה לע ףיסוהל ךא אלא לבוקמה ךוניחב םיגלפומ םייוניש סינכהל ירויפיטנומ שקיב
ימכח םלוא .ותסנרפ וילע לקהל םייושעו םדאל םיכרצנה םידומיל הלאב אצויכו תופש
בתוכ ןכו .םתעדל דוגינב רבד תושעל הצר אל יכ ,הילע רתיו תינכותה לעבו ודגנתה םילשורי
אל םלועמ" :ד"רת זומתב א"כ םוימ תרגיאב ןינאג םהרבא םייח ישאב םכחה לא ירויפיטנומ
םידימלתה תא להנל חוכה םילשורי ימכחל תויה ילבמ שדוקה ריעב רפסה תיב םיקהל םיכסא
."...ותאריבו 'ה תרותב םצפחכ םידמלמהו

םילשורי שיא ןכש ,ל"וחב לארשי ץרא יבידנ ןיב תמוערת הררוע רפסה תיב תמקהל תודגנתהה
זא היהש) ןמלז המלש םהרבא ויבא לא בתוכ ,הפוריאב תוחילשב זא השעש ,ףרוצ יכדרמ
הפוריאב תוליהק ינפ לע ועסמב יכ ,ה"רת באב 'ח םוימ תרגיאב (יזנכשאה בושייה ישארמ
םילשורי ינב ותואנ אלש םושמ תאזו ,י"א ינב לש םתבוטב השירדה התחפש תעדל חכונ
.רפס תיבו םילוח תיב הב םיקהל העצהל

תרגיאב םדי לע וראבתנ ךוניחה ירדסב םייונישל םילשורי ימכח לש םתודגנתה יקומינו ימעט
הרזח הארנכש - ותעצה לא םיסחייתמ םירבדה .(1849) ט"רת באב ו"ט םוימ ירויפיטנומ לא
.םילשורי ידליל תופש דמלל - קרפה לע התלעו התע

לבקל םילוכי םה ןיא ךא ,הבוטל בידנה לש ותנווכש םנמא םה םיעדויש םינייצמ תרגיאה ילעב
לע שדוקה ץראב בשיל" תנמ לע איה םילשוריל םתיילע םצעש ,םירמוא םה הנושארב .ותבוט
שיו ,"וניתובא ונל וליחנה רשא הרותה יכרדל וינב תא ליגרי דחא לכו הדובעה לעו הרותה
קוזיחל .לוח תבורעת אלל שדוקה תרהט לע יתרוסמה ךוניחה תא י"אב םייקלו רומשל אופא
םעטמ תונויסינ םינשה ןתואב ושענ הבש ,היסורמ היאר תרגיאה ילעב םיאיבמ םהירבד
יבשוימ םיברל תישיא היווח תניחבב התייה היסורב ךוניחה תמחלמ .רפס יתב דסייל תושרה
תנידמב םילודג תורייעב לארשי ידלי תא האצמ רשא הערב וניאר וניניעב ונחנא" :םילשורי
."אייסור

,תיללכ הלכשהמ חומצל היושעה תישעמה תלעותה יבגל םג םיקופקפ תרגיאה ילעבל םהל שי
.םתלוז לש הזמ בוט םבצמ ןיא תופשב םיאיקבה הלאו ,י"אב הסנרפב עייסל ידכ הזב ןיא ןכש
םירובס ויהי תונושל יעדוי ןכש ,ץראהמ האיציל םורגל הלולע תיללכ הלכשה תצפה ,ןכ לע רתי
,ל"וחל ואציש הפל ונערז תא ונאבה יכהד אתעדא ואלו" ,םתסנרפ אוצמל םהילע לקי ל"וחבש
."ונימיב הרהמב לאוג תאיב דע וניערזו ונחנא ונאב עקתשהל א"כ

ןדה תרגיאב קלח ותוא לש ופוס ךותמ .וז הדמע לע ודי ךמס ימלשוריה בושייה לכ אל ,ןכא
ינפל וכירעה" הלא .ירויפיטנומ םע המיכסה םתעדש הלאכ ואצמנש םידמל ונא ךוניחה ןיינעב
הלשכמה ועדי אלו ואר אלש תמחמ" תאזו ,"עלאקסיא הפ דסייל םיתואנש ו"יה רשה וננודא
הלכשהה סומלופ תא בורקמ ואר אלש ,םידרפסל ןאכ ןווכמהש הארנ ."הזמ תחמצנה
.םיזנכשאה לש וזכ הפיקת התייה אל ךוניחה ןיינעב םתדמעו הפוריאב

ב
טסוגוא גיודול 1856 -ב אב רשאכ ,תודחא םינש רובעכ קרפה לע התלעו הרזח ךוניחה תלאש
.למל םש לע רפסה תיב תא דסייל ,םילשוריל לקנרפ

המכו המכ תחא לע ןוצר יא וררוע ,תורשכ ויה יאדו ויתונווכש ,ירויפיטנומ לש ויתוינכות םא
תונשב ןכפהמכ עודי היה אוהש ררבתמ רבלג ידי לע ומסרופש תודועתהמ .לקנרפ לש ויתולועפ
חרזמב תוירטסואה תוירלוסנוקה תויושרה ווטצנ לארשי ץראל ועסמל אצישכו ,1849 - 1848
,ןמזה ותואב םילשורי ינברל עודי היה אל לקנרפ לש תויטילופה ויתועד ביט .וילע ןיע חוקפל
שאר ידי לע ועבוהש יפכ ,םיקופקפו תודשח הררוע םילשוריל אב המשלש תינכותה םלוא
ןויסב ט"כב ,רפסה תיב רבד לע טילחהל הסנכתנש הפיסאב ,יקדרב היעשי תיזנכשאה הדעה
היפעלובא םיסנ םייח ישאב םכחה םע םידרפסה יסנרפו ימכח ופתתשה וז הפיסאב .ז"טרת
םיזנכשאה םיגיצנה תיברמ הבש העבצה הכרענ ןויד רחאל .םיזנכשאה תוללוכ ינוממו ,שארב
הסנכתנש ינפל דוע .דחא הפ ודעב םתעד ועיבה םידרפסה יגיצנ וליאו דסומה דגנ םתעד ועיבה
:ויפל רשא ,רפסה תיב לע םרח םסרופ וז הפיסא
ואובי רשאו םויה ונתא הפ ונשי רשא םיזנכשאה תוללוכ לכ וניחאמ לארשי שיא לכ"
ויתונבמו וינבמ תתל וא תאזכ דומילה תיבב אבל וברקתי אלו וקבדתי אל ונירחא
."...יארקאב אלו תועיבקב אל המש דמלתהל

לוסנוקה .תירטסוא תוסח תחת דמעוה רפסה תיבש אוהו ,הז סומלופב דחוימ דצ וב היה
וידגנתמ .דסומה לע יבויח ןובשחו ןיד הניול חלש ףאו לקנרפ ןימיל דמע םילשוריב ירטסואה
תירטסוא תוסחל םינותנ ויה תיזנכשאה הדעה ינבמ םיבר יכ ,השק בצמב התע ודמעוה
רוביצה ישאר ,ןכ לע רתי .שדחה דסומה דגנ םתמחלמב תולובכ םהידי ויה העודי הדימבו
,תירטסואה הלשממה ונייה ,םיינוציח םימרוג םע ךוניחה תלאשב חוכיול וררגנ םילשוריב
ללוכ יאבגמו הניוב םידרחה יסנרפמ ,שטיוד ץאנגיא קחצי לש הנלבוק תובקעב תאזו
לש ותרטמש ,ןוירטסינימה לא תרגיאב ןעט שטיוד .ירטסואה ץוחה ןוירטסינימ לא ,ךיירטסא
ירטסואה ריצה לש ובל תמושת התנפוה תאזל יא .םילשוריב תומרופר גיהנהל איה לקנרפ
הלא ןיעמ םינוקיתל די תתל אלש םילשוריב לוסנוקל תורוהל הווטצנ אוהו וז הנעטל אטשוקב
םשלש דסומה תמקהל עויסב ךא םצמטצהל הכירצ לקנרפל ותרזע ;םהילע לבוק שטיודש
םילשוריב םיללוכהו תודעה ישאר לא ודצמ הנפ ירטסואה לוסנוקה .םילשוריל חלשנ ותמקה
תיבב םקוה םאהו ,ןביט המ ןכ םאו םיקהש רפסה תיבב תומרופר לקנרפ גיהנה םאה ,הלאשב
םינוקית יפלכ הדמעה תרכהל תופלאמ ןה ולבקתנש תובושתה .ןקותמ תסנכ תיב רפסה
.ךוניחב

:םינעוט 1856 רבמטפסב 11 םוימ םתבושתב "ךייטרסע ינב לארשי תדע להק" ישאר
ונתד דגנ טעמ ונל הלגתנ ונארקב ,ורפס ונל הארהו [לקנרפ] רטקאדה הזב תויהב יכ"
יכ ק"העפב םיזנכשאה ונרומ ילודגכ לכ קדצב וטפש וירבד ונעמשבו ...ק"הות לוטיבו
."וניקולא יקוחו וניתד םיסרהמה םירבד המה

הרותב וקזחתנ םרטב םירחא םידומילו תונושל םידליל דמלל ןיאש ,םיבישמ השרו ללוכ ישאר
םה םידומ ,שדחה דסומב םקוה םא ןקותמ תסנכ תיב רבדב הלאשל רשא .םימש תאריו
םה ךא .הזכ תסנכ תיב וב םייק םא אופא םיעדוי םניאו וב סנכיהל םמצע לע רוסיא ורסאש
םיקהל לקנרפ תעדב שי ןכאש תעדל ודמל םה וכותמש "רשבמ לוק" רוביחה לע םיכמתסמ
."לפמט"

:ז"טרת לולאב 'ח םוימ ותרגיאב ,םישורפה גיהנמ ,יקדרב היעשי לש ותבושת איה תניינעמ
לעמעל ץרעה טעפיל הריבגה לש רפסה תיבב ונשי םא ,לומת םוימ ובתכמ תונשה לע"
י"פע ל"ז ונימכחו השמ תדל םידגנמ םיניינע ןעיוומ לעקנארפ 'אה י"ע דסיתנש 'יחת
טרחה ךותבו רובה ךותב תוכתמ ילכ ךותיהכ אל יכ !ודובכ עדי ;לארשי ינוקיתו יגהנמ
ץפחכ השעיו ךפהתי תחאב רשא ,שיאו שיא ןוצרכ תושעיהל וממחתהב גנוד סמהכ וא
לארשי יגהנמו ויתווצמו 'ה תרות ו"ח וערפויו ותבשוי ןיע ףיעהב עתפב הככ ;הילעב
םקורו גרוא ישעמכ ךא .שיא תניב לע הלעי אל תאז - םראפער - תושדחה לא וכפהיו
רוזשו הוטכו השדח הלמש וא דגב ול השעי ידע תחאל תחא טוח טוח הוליו ףרצי רשא
םיגהנמו תדה ידוסי ךפהמ ןכ ;הלגע תתובעו לבחל ויהו ובעתי ידע םילקו םיקד םיטוח
טאל 'ה םע עירפמו תחאל תחא הנומאה תורסומ קתנו ץראב השדח ול תושעל םינשי
הלועכו תולודגבש הלודגב םג וצפח גישי דע הלקנ לע םינטק םיניינעמ ליחתמ .טאל
." - - - תולעמה םור דע הנותחתה הבילשמ םלוסב

יטיא ךילהת אלא ,תחא םעפב טלחומ ןפואב רבד יוניש םעמשמ ןיא םינוקיתה :רמולכ
.תולודג תורומתל ותוחתפתה ךלהמב עיגמ אוהש דע םילק םייונישב ותישארש יתגרדהו

ותעד תחכוהל ." 'ה וניתרות יבור רוקעל המש דעי רשא" ,"רשבמ לוק" לע אוה ףא דמוע ןלהל
- דסומה תכונח תעבש ,רפסמ אוה ,רפסה תיב לש תילילשה ותמגמ לע
דומלתמו - םיפלאל המודכו ,תופועו תויח תונומתו םירויצו םירפס ינימ המש סינכה"
לכב עודי רבדהו ;תחא הכלהו תחא קרפו ,תחא חול ףא הב סינכה אל םיארי ירפס
ידליל רפס תיב דסיתי םויב רשא םינושארה וניתובא תובקעב םיאצויה לארשי תוצופת
,'ה תאריו דומלת םישודק םירפסב השדקל התשודק תאובת ירפ תישאר הז ,םירבעה
."...תונומתו תורוצב אלו ,םירשי 'ה ידומלב הזכ תיבב םירוענה ינב ךנחלו

גיהנהל לקנרפמ הענמ םילשורי ישאר לש םתוגהנתה ךאש ,יקדרב היעשי ןייצמ ותרגיא ףוסב
.םינוקית

י"ע המותחה םתרגיאב .(ןילאוו ידיסח) "םיזנכשא םידיסח להק" ובישה וזמ הנוש הבושת
- ס"היבמ םה םג הליחת וששח םנמאש םיבתוכ םה ,ןיסאיהמ סחנפ המלשו ק"ב ןסינ
תיב םע רפסה תיב בצמ התשענ רשא םישדוח ינש הז ירהו לכה תולככ ירחא םלוא"
ץמש םוש רכזנה הליפת תיבבו רפסה תיבב אצמנ אלו ונשרדו ונרקח ,םידליל הליפת
."שדח לכ ןיאו יפוד

לכ גיהנה אל לקנרפש ,הרצקב בתוכ (דנאלשטיידו דנלוה) ד"וה ללוכ גיהנמ ,לנורוק ןמחנ ןתנ
םידרפסה תדע ישאר .לבוקמה גהנמה יפל גהונ ובש תסנכה תיבו ,דסומב םייתד םינוקית
אלו שקעו לתפנ םוש וב ןיאו השודקה וניתרות תד ינדא לע רכזנה ת"תה תיב רשא" םיעידומ
הדידי לבוקמה ברה ,םידרפסה ימכחמ דחא םלוא ."הלילח ונתנומאב יוניש וא שודיח םוש
סחייתמ אוה .רפסה תיבל תודגנתה עיבה ,"ל-א תיב" םילבוקמה תבישי שאר ,היפעלובא
ותעד הלגמו "תאזכ ושעי םידרפסה ינבר םג" יכ ותלאשמ עיבמו םיזנכשאה ינבר רוסיאל
."ו"צי םיזנכשא ינבר םע הזב םיכסמ" אוהש

ךוניחה רבדב תחא העדב םלוכ ויה אל םילשורי יסנרפש ,הלא תובושתמ ,םידמל ונאצמנ
ברקבו הלא ברקב .לוספ וב ואצמ אל םידרפסה ,ול ודגנתה םללכב םיזנכשאהש דועב .שדחה
ומיכסה אל םידיסח ללוכו ד"וה ללוכ ישאר :םיגיהנמה בור לש וזמ הנוש הדמע ילעב ויה הלא
.וילא ףרטצה םידרפסה ימכחמ דחאו םרחה םע

םיקוחר ויה ךוניח יניינע לע םתפקשהבש ,ברעמה ישנא ,ד"וה ללוכ ישנא לש םתעד תנבומ
הדמע טוקנל םה ואר המ ,םידיסחה לש םתדמע תוחפ תנבומ ;ןילופו היסור יאצוי לש םתעדמ
םיירוביצה םייחה עקר לע ראבתהל םירבדה םיארנ ?םיזנכשאה ימכח תיברמ לש וזמ הנוש
'ר םהיגיהנמו םישורפה ידיב היה ןותנ תיזנכשאה הדעב ןוטלשה .קרפה ותואב םילשוריב
,המוד .םישורפה תגהנהל היציזופואב ודמע םידיסחהו טנלסמ לדנוז ףסוי 'רו יקדרב היעשי
הלאשב תיאמצע הדמע ןיגפהל םה םישקבמ רפסה תיב תלאש לע תדרפנה םתעד תווחבש
תרבח ישארמ םימיל היה ,םידיסחה סנרפ ,ק"ב ןסינ 'ר .בושיה תא הקיסעהש הבושח תירוביצ
בוד לארשי לש "תלצבחה"ל ביבסמ הזכרתהש הצובקה התוא יגיהנממו "םיחדינ תרזע"
סומלופ הז עקר לע הלהינו בושיה ייחב םינוקית סינכהל הפאשש ,(ק"ב ןסינ לש וסיג) ןיקמורפ
.תישורפה הגהנהה םע

ג
ב"כרתב :תואבה םינשב םימעפ המכ שדחתנו רזח ,ז"טרתב רפסה יתב לע לטוהש םרחה
םרחה לא ליבקמב .דועו ,ח"לרתב ,ג"לרתב ,(אנטוקמ ביל הדוהי השמ ברה םימותחה שארב)
י"עו ןורבחב םיזנכשאה תליהק י"ע םג ,ןמזב וב םימוד תומרח ורזגנ ג"לרתב םילשוריב רזגנש
.הירבטו תפצ תוליהק י"ע ןכו ,ינאמ ןמילס ברה םש םידרפסה לש םבר

ויהו ופפורתנ םירבדהש החיכומ םינומדק ורזגש תומרח לע םעפ ידמ ררועלו ריעהל ךרוצה
םג ,ךוניחה תלאש יפלכ הדמעב יוניש ןמתסהו ךלה ןשיה בושיה ברקב ןכאו .קוזיח םינועט
."למל" רפסה תיבל םידגנתמה שארב ודמע ז"טרתב סומלופה תעבש ,םישורפה ברקב

תיברע דמלל ירויפיטנומ לש ותעצהל רשקב ח"לרתב ררועתנש סומלופב ףקתשמ הז יוניש
ת"תה ישאר תושרל ףסכ םוכס הז ךרוצל דימעה אוה ."םייח ץע" ת"ת ידימלתל תיכרותו
,'ץיבלסחמ ברה ,בונהכ הימחנ השמ ברה זא דמע "םייח ץע" שארב) ותעצהל ומיכסה וללהו
לכל אל םנמא ,הלאה תופשה תא הרויש הרומ רכשנ ףא .(ג"לרת תנשמ םרחה לע םותחה
תויהל םידיתע םהו םיינרות םידומילל ןורשכב םיניוצמ םניאש הלאל ךא אלא ,םידימלתה
ברה .רחא םוקמב אלא ת"תה תיבב אל םייקתהל הדמע המצע הארוהה ףאו ,הכאלמ ילעב
ברה ,ןיקסיד ביל עשוהי ברה לש ושרדמ תיבמ םיאנקה םלוא .אוה םג םיכסה טנלס לאומש
רדאב ב"יב .םילשוריב רוביצה ישאר לע םתעד ופכו וז העונצ תינכתל וליפא ודגנתה ,קסירבמ
יפ לע םירתומה םתוא וליפא ,תוינוציח תומכח דומלל רוסיא רוסאל" םרח ואיצוה ה"לרת א
טנלס ש"רה ."ל"וחמ סרפ לבקמה דחוימה הרומה יפמ םתוא דומלל רוסא ז"כע ,םדמלל ןיד
.הלטב תינכתהו תקולחממ ענמיהל ידכ ןיינעהמ ודי ךשמו םיאנקה ץחלל רתוול ץלאנ

תנקתל ןווכמה השעמ לכב םילבחמה םיאנקה לע ,ל"וחב ןהו בושיב ןה ,זגור הררוע וז השרפ
תונותיעה יפד לע ירוביצ ןוידל בושייב ךוניחה יניינע ודמעוה הז סומלופ בגא .םילשורי
.ל"וחבו ץראב תידוהיה

תא ףקות אוה ובו גרבסגינקב אציש "לוקה" ןותיעב הז ןיינע לע רמאמ םסרפ ןיקמורפ .ד .י
יזחופ תא תיסה םירתסמב ךא" ,ירויפיטנומ תעצהל יולגב םיכסה וליאכש ,טנלס ברה
ריעב הסובמו הכובמ יהתו וארקיי ןילרק ידיסח םשב רשא םידחא םיריכשו םירגנואה
."...'סעלאקש ,סעלאקש'

תוללוכ לש גגה ןוגרא) "יללכה דעוה" ריכזמ ,ןילביר ףסוי ביגה ןיקמורפ לש ורמאמ לע
האמה לש ןורחאה שילשב םיבושייה הקיטסיצילבופב םירבדמה ישארמ דחאו (םיזנכשאה
לע ותעדל "םייח ץע" יאבג י"ע ,לאשנש ,טנלס ש"רה לש וירבד ורמאמב איבמ ןילביר .ט"יה
:ירויפיטנומ לש ותעצה

ןושלו בתכ דומילב ששח םושו רוסיא םוש ןיא יכ ,םהל רמא טנלס לאומש יבר ברהו
תעדוי ישפנ" :םהל רמא הכו .םויב תחא העש ת"תה ינב תא הודמלי יכ בוטו .יברע
אל הנימו הבוהא תמאה לבא ,םיאנקמ תמח םכילע וריעתו םכילע ומוקי םיבר יכ דואמ
רשה חלשש קעשטה תא ורכמ ,הזל ומיכסה םה םג רשא ת"תה יאבגו ."עוזא
בל ןובאדל לבא .הירוב לע יברע תפש עדויה ,א"רי דחא שיא ורכשו םדיל [ירויפיטנומ]
טנלס לאומש ר"הומ ג"הרהל ואב םיבר .טהול שאכ הרעב םיאנקמה תמח ,רשי שיא לכ
יד-ש תארי בוזעלו הרות חכשל תורזה תופשה דומיל המרג המכ דע חיכוהלו חכוותהל
תפשו ,תוצרא ראשכ הנניא םילשורי לבא ,יתעדי ינא םג" :םהל רמא אוהו .לארשימ
ונקו ת"תהד םיאבגה םג ובש תקולחמה תארי ינפמ םנמא ."תופשה ראשכ הנניא יברע
לככ והועידוהו רשהל והוחלשו (ותונקל םתשקבב יתכלה ימצעב ינא) דחא ליסקעוו
תואלמל םילוכי םניא ,וב םשפנ הלעג רשא ,תקולחמה ינפמ קר רשא ,תמאהו םירבדה
אוה םג יכ ,רמאו הדות םהל בישה רשהו .'יש 'גה םינברה ןוצרו םנוצר םג אוהש ,ונוצר
...םלשורי ירעשב תוביר ירבד איביש רבד תושעל ץפח ונניא

ראשכ הנניא יברע תפשו תוצרא ראשכ הנניא םילשורי"ש טנלס ש"רה ירבדל בל םישל יואר
תאו תוביסנה תא תוארל שי ותעדל .וז היעב לש תיתרגש יתלב הייאר לע םיארמה ,"תופשה
דחא הלכשהה הווהמ הפוריא תוצראב .הלכשה תיינקה לש תופיאשב הכורכה המגמה
הכרע לע הקיזב אלש םג המצעל ךרע איהו תידוהי-אלה הרבחב תובלתשהל םיעצמאה
לא רשק םשל יתלעות יעצמא ךא איה הרזה הפשהו םירחא םה םיאנתה םילשוריב .יתלעותה
.הביבסה

,ןיפ םילשוריב יטירבה לוסנוקה .רחא רוקממ םג ונא םידמל הז ןיינעב ס"שרה לש ותדמע לע
דעב איה םינברה וירבח בור תעדו ותעדש ול רמא ברהש ,בתוכ 1879 ינויב 11 םוימ תרגאב
.ךכמ חומצל םייושעה תונורתיב םיריכמ םה יכו ,םידוהיה םירענל תיכרותו תיברע תארוה

לש ונויסינ עקר לע םעפה :שדחמ העלגתנ ךוניח תולאשב תקולחמהו הבורמ ןמז אצי אל
לש וגיצנכ ח"לרתב י"אל הלע סניפ .ריעצה רודה ינב תא הכאלמל ךנחל סניפ לאכימ לאיחי
עיגהו יתרבחהו ירמוחה הבצמ לא ןנובתה םילשוריל ואובבו ,ירויפיטנומ השמ תרכזמ ןרק
בידנ לש ותמורת יפסכמ .םייפכ תכאלמל הפיאשה תא בושיה יריעצ ןיב חפטל שיש הרכהל
ךרדבו ,הז השעמ .הכאלמ ידמול םיריעצל זכרמ ןיעמ היהש שרדמ תיב םיקה תירבה תוצראמ
םרח וליטה םה .םיאנקה ןיב חור תרומ וררוע ,בושיה יניינעב סניפ לש תיאמצעה ותדמע ללכ
ודמע ןילביר ףסויו טנלס ברה םישורפה תוללוכ ישאר .ושרדמ תיב יאב לעו ותיב לעו וילע
ישנא" הנכמ אוה םתואש ,םימירחמה תונגב רזוח בתכמ םסרפ ס"שרה .ובירב סניפ ןימיל
."לעיילב

לש ותבוט ישרוד םעפ ידמ םידמועו םירזוח ץראב תוכלהתמה תופשה דומילב ךרוצה לע
ברה ךכ לע דמע ראשה ןיב .םיאירב םיילכלכ םייתרבח תודוסי לע ודימעהל ושקיבש ,בושיה
:נ"רת תנשב י"אל ועסמ רואית לש ןורחאה ףיעסב רבילהומ לאומש

תיברע תפש דמלל רומג רוסיאל וקיזחי יכ אוהו םילשוריב שי לודג ןורסח םנמא
טרפבו ,הנידמה ןושל תעדל וננמזב לודג חרכה אוה תמאב רשא ,לארשי ירענל תיתפרצו
חתפי אל םלאכ םה םלוככ םבורו ,הנידמה ןושל ללכ םיניבמ ןיא םש רשא לארשי ץראב
םחל לקולקה םחלל תופצל חרכההו רחסמה לוטבל הלודג הביס איה תאזו ,ויפ
תעד םהל שי םגו םיעמשנ ויהי םהירבד רשא םילשורי ילודג לע הבוחה כ"ע .הקולחה
הפשה תא דומלל רוסאש תאזה הנומאה לטבתתש לדתשהל ,םלועה יניינעב
תויחרכה ןה תיתפרצו תיברע הלא תופש יתשו .ותסנרפו םדאה תויחל תחרכומה
.תיתפרצ םירבדמ הלשממה ילודגו תיברע רבדמ ןומהה יכ ,שדוקה ץראב

,םלועה תויווהב יקבו השעמה שיא לש תוננובתה ירפ םהש ,רבילהומ ברה לש הלא םירבד
הילעש שממ הלאש התואש תעדל םיארמ םהש ,הז דצמ םג אלא םמצע דצמ קר אל םיפלאמ
הלעמל רובעכ התופירח לכב תדמועו תמייק ט"לרת-ח"לרת םינשב ףירח סומלופ להנתה
דגנ הקזח דיב ומחלש ,םיאנקה לש םתעד הפיקת התייה המכ דע תוארל שי ןאכמ .םינש רשעמ
לע םתעד תופכל םיאנקה םיחילצמ ויה אלש ,המוד ךא .לבוקמה דומילה לע ףיסוהל ןויסינ לכ
םמע ומיכסה םלוא םהיניעב ורשי אל םיאנקה ישעמ םנמאש םיגוח בושיב ויה אלול ,םיברה
.םייוצר םניא ךוניחב םייונישש העדה רקיעב

ד
וביטל תעדה תא תתל שי ,ןשיה בושיה ברקב ךוניחב םישודיחל םידגנתמה לש םתדמע תנבהל
.הז בושי לש דחוימה

תוינחורה ויתונוכתב ,ותווהתה ךרדב םירחא םידוהי םיצוביקמ הנוש היה לארשי ץראב בושיה
הלוגה ינב יניעבו םמצע יניעב ויהו דועי לש העדות םירודח ויה בושיה ינב .ומלוע תפקשהבו
הלא תלוזו התדובע לעו הרותה לע םייחה תוצראב 'ה ינפל םיבשויה שדוקה תרמשמ ירמוש
רשא ,אכלמד אלכיה ינב" - לארשי ץרא ינב לע תלטומ הבוחה ןכ לע .םמלועב םהל ןיא רבד
םישודיח ינפמ רמשיהל - "םהיעגרו םהיתותע שדקל רובע תויהל יואר המש םתילע תמגמ לכב
.ל"וחב רשאמ רתוי ךוניחב

יפואה תייאר ךותמ שדחה ךוניחל תודגנתהה תראבתמ םהמש םידחא תורוקמ הפ עיצנו
.התשודקו לארשי ץרא תבישי לש דחוימה

םישודיח דגנ ורודב םימחולה ילודגמ היהש - היצילגבש האימולקמ ןייטשנטכיל ללה ברה
:ג"לרת ןסינב 'ו םוימ תרגיאב רטנלס לארשי ברה לא בתוכ - תדב םינוקיתו ךוניחב
תוירכנ תומכח דומיל ןעמלה הניכשה ןכשמ םוקמ שדוקה ריעל םיאבו םיעסונה - - -
הלוגבש םירשכה לארשי וצילחי המערו - אתבס ,המאה ןב שריי רובעלה ,הנה ואב
ורזפי - ושדקמ תיבב ימע הכלמה תא שובכלו 'ד תא תורמל ןעמלה ,םבהזו םפסכמ
...םעיגיו םנוממ הלוגבש וניחא

:ןיקמורפ ביל הירא ברה רמוא הז ןיינעב םירורב םירבד
םדקה תוצראלו ללכב הזה רודב דואמל הבוט [הלכשה] תאזה הצועיה הצעה - - -
הנושארב תודסייתהה ידוסי יפל המש םיבשויה ,ק"האב םירגה הלאל אל םלוא ,טרפב
ידסימ ועגיש גלפומה למעה לכבש ןויסינה הרוה רבכו ,התשודקו ץראה חורל ןקתנה
רדה לכש ,םיכסמ לכשהו ,הנושארה םתנווכו םתרטמ ףוסל ועיגה אל ולאכ ךונח יתב
ירפו וינב תא תתל דרחי יאדוובו ק"האל תולעל ובלב 'ה תארי טעמ עגנ יאדווב המש
.הרוסמה הרותה ךרד יפל םידעוצ יתלב םבורש םירומ די לע ונטב

ןרק תוחילשב אבש ,ויגטנומ לאומש ,הילגנאב תודהיה יגיהנממ דחא רקיב ה"לרת תנשב
ולש ןובשחו ןידב .ונוקיתל תועצה תולעהלו בושיה בצמ תא רוקחל ירויפיטנומ השמ תרכזמ
ללכב ךוניחה ירדסו םילשוריב ררושה רטשמה לע השק תרוקיב ויגטנומ חתומ ויחלושל שיגהש
,ןושלה יכרד יפ לע שדוקה ןושל קר ודמלי אל םיזנכשאה" :רמוא אוה תונושל דומיל לע .הז
."הנידמה ןושל וינב תא דמלל ושפנ הפכנ רשא שיאה םירסיימ דואמ דואמו

בתכמב הז ח"וד לע וביגה ךבריוא ברהו טנלס ברה ,תיזנכשאה הדעה לש םיישארה םינברה
:ךוניחה ןיינעב םיבתוכ םה ןכו .ה"לרתב םילשוריב רקיבש ,ירויפיטנומ לא יולג
תושעל ביבסמ ונתוא םיחינמו ,וניתולג ימי תירחאב שדקה תמדא לע םיבשויה ונחנא
בושחנו ונמצעב לעמ לועמנ םא םשאנ ,םלועמ וניתובא ךרדב ,וניתדובעו ונידומיל רדס
...ימינפה חבזמ לע הרז שא בירקהל לוגפ תובשחמ םג

העבנ לארשי ץראב ךוניחה ירדסב םינוקית תגהנהל תודגנתההש ,םידמל ונאצמנ רומאה ןמ
ןמזה חור ןיאש ,םימלש תודהי ייח לש ןורחאה טלפמה איה לארשי ץראש הרכההמ הרקיעב
.ןמזה תוביסנ יאנת ירפ אוהש שודיח לכמ קחרתהלו קיחרהל שי ןכ לע .םהב תטלוש

וב ויה .ולוכ בושייה לש ותלחנ התייה אל ךוניחב םינוקיתל תודגנתההש ,םיעטהל שי םלוא
ןעמל תצרמנ תיטסיצילבופו תירויצ המחלמ ולהינ ףא םהמו ,ךכל ודגנתה אלש םיגוחו םינקסע
ויה םיעבשה תונש ףוסב ,ןכאו .ןיקמורפ בוד לארשי "תלצבחה" לעב םשארבו ,הלא םינוקית
.תורענל רפס יתב םבור יכ םא ,שדחה סופיטהמ רפס יתב המכו המכ םילשוריב

ותבוט ישרוד וירקבמ ןיבל בושיה ישנא ןיב קר אל אופא להנתה לארשי ץראב ךוניחה סומלופ
"םיליכשמ" ויה אל םינוקיתה ידדצמ םגש ,ןייצל בושחו .ומצע בושיה ךותב םג אלא ,ל"וחבש
םה ךא ,בושיה לש ולוכו ובורכ לארשי ינומא ימולש ויה םה ףא ;הז גשומ לש לבוקמה ונבומב
ולידגהל ידכ םינקותמ םיילכלכו םייתרבח תודוסי לע ודימעהל ,רצימהמ וצלחל ופאש
ותנוכתמכ בושייה תא םייקל ושקב ,תאז תמועל ,שדחה ךוניחהו הלכשהה ידגנתמ .וביחרהלו
םיארי לש ץוביק :ונייה ,םישורפהו םידיסחה לש םתיילע ןמזב ןנוכתנש יפכ הנושארה
ילב הרהטבו השודקב 'ה תא הב דובעל ולכויש לארשי ץראב םיבשוי םה ןכ תעד לעש ,םימלשו
.ןמזה חורל הינפ