הכלה שיאכ יולה הדוהי יבר

ילאירא םוחנ ר"ד

מ"שת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
ירזוכה רפס לש החסונה
החסונה תא רשאמכ לגעה אטח
םיארקה תועט
הכלהה הנוש המב
תיקולא הריצי איה הכלהה
דומלתב רוקמ
הכלהה יאנת
תרוסמו הכלה
הכלהה לש היפוסוליפה
היגולאנא לש תורוצ יתש
תילכש הגשה לומ תישוחה הסיפתה
םירושימ ינש

ירזוכ, יולה הדוהי יבר, ל"היר :חתפמ תולימ

,תידוהיה הבשחמה םוחתב ןגועמה ,ירזוכה רפס לעבכו ררושמכ יולה הדוהי יבר לש ומוסרפ
ונידיב ןיא םג םא .תינרותה ותוישיאל רקיעב הנווכהו .ותוישיאב םירחא םידדצ לע ליפאה
היה ברש חינהל שי ,םיעודיה הכלהה ילעב םע תחא הרושב ותוא דימעמה ,שממ לש עדימ
.הז םוחתב וקוסיע

קחצי יבר לש ויפמ הרות דומלל ,הנאסילאל ,ותדלוה ריע ,ודילוטמ חלשנ אוה ותוריעצב
ןושאר םוקמ וספת הלא םישיא ינש .שאגימ 'ן ףסוי 'רל רבח השענ םשו ,(ף"ירה) יספלא
םייניבה ימיב לארשי ימכח תאז תמועל .רחא םוחתב םיקסועכ םיעודי םניאו ,הכלהה םלועב
,ןואג הידעס ברכ ,םיקהבומ הכלה ילעבכ תוחפ אל םיעודי ויה ,תועיד יגוהכ ומסרפתנש
הבוחמ אוה ףא עבנ יעדמה םקוסיעש חינהל םוקמ שיו .שקשרק יאדסח 'רו ץ"בשרה ם"במרה
,ידוהי םעה לש וביטו ותוהמ רוריבל דעונ ולוכ לכש יפ לע ףא ,ירזוכה רפסב ,םנמאו .תיתד
"ךיראתה וק" תייעבב ונדש םינושארה ןמ אוה ;תובושח תוכלה המכ ררבל םוקמ ל"היר אצומ
.וירבדמ וטטיצו הברה וב םינד וירחא הכלה ילעב .תבש תרימש ןינעל

,הכלהה לש השדח הסיפת ירזוכה רפס גיצמ ,תומיוסמ תוכלה רוריב רשאב רתוי הברה ךא
.רפסה לש המגמה גשות אל הידעלב רשא תירקיע הזיתכ אלא ,תוכלהב ןוידה דצב אקווד ואלו
לש רשוכה תלעב תידעלב הביטח לארשי םע לש וביט תא ל"היר לש תדחוימה ותייאר ,רמולכ
לש התוהמ לא תוסחייתהה תלאש תא חרכהב תררועמ וז הייאר .תימאנידה תוקולאה תרכה
ןכאו .הנממ תועמתשמה תונקסמה לכ לע הכלה תסיפת גיצהל ל"היר תא תבייחמו הכלהה
םיקולא תברקש חינמ אוה ,ירזוכה רפס שארב רבכ .הבורמ תועדומ ךותמ תאז השע ל"היר
ל"היר םש וז החנה .םימייוסמ םישעמ ךותמ םג אלא דבלב הבוטה הנווכה יפ לע אל תגשומ
,קולאה יניעב היוצר ךתנווכ' .(ומולחב רזוכ ךלמ לא) וילא רבדמ ךאלמ הנהו" :ךאלמ לש ויפב
."'יוצר וניא ךשעמ לבא

ירזוכה רפס לש החסונה
השעמה תא תללוש היפוסוליפה .ירזוכה רפס לש תתצמותמה החסונה םצעב היה וז הנעט
,םדאה לש השעמב תניינועמ הניא תיטנדנצסנרטה תוקולאה .םיקלא תברק לש םוידמכ ןוכנה
איה היצלפמטנוקהו .תירטס-דח איה םיקלאב םדאה לש תוקבדה .התעידיל ץוחמ ףא ונהש
תוברקתה אלא הניאש ,םיקלאה לא תוברקתהה לש ןכותה םג איהו הבשחמה תא תככזמ םג
.תילכש

םוש ןיא ,ישונאה םוחתה ןמ תלדבומ תוקולאהש םושמ אקודש איה ל"היר לש ותנעט םלוא
.תאזכ ךרד תמייק ללכב םא תעדל וליפא םילוכי ונא ןיאו .וילא עיגהל ידכ הב ךליל עדנש ךרד
.השעמה ךרד איהו ,ךרד תמייק ןכאש ךכ לע עידומ ,ילאנויצאר יתלבה םוידמה ,ךאלמה קר
רורב ?ןוכנה השעמה תא תולגל היושע םדאה לש ותנובת םאה :השעמה לש וביט והמ םלוא
תא םג ,אופא ,ללוכ יקולאה יוליגה .םדאה לש ותנובתמ עקפומ יקולאה םוחתה ירהש .אלש
.ךרדה לש הנכות

:ליסכה השעמכ אלא וניא ,םדאה לש ותנובת ירפ אלא ,יקולאה יוליגב וניאש השעמ לכ הנהו
ויתופורתב לכל עודיה אפור לש תופורתה רצוא ךותל רדחש לכסל ,המוד רבדה המל לשמ"
ךותמ אוהה רצואה לע םיאבוצ םיבר םישנא ותוארבו .םש ונניא אפורהש העשב ,תוליעומה
העידי לכ ילב ,םש רשא םילכה ךותמ תופורת םהילא איצומ ליחתה ,םשפנל תואפר תשקב
ןתואב םישנא תיממ הז אצמנו ,שיאו שיאל היוארה הנמו הנמ תומכבו תופורתה ביטב
."םליעוהל ולכיש תופורתה

ביט תא עדויה אוה אפורה :הנתשמ םהיניב סחיהש םישנא השולש הז עטקב גיצמ ל"היר
עדוי לבא ,וזב אלו וזב אל ריכמ וניא תאז תמועל חקורה .הייופיר ךרד תא םג עדויו הלחמה
םנמא .הנוכנה האירקה תא וליפא עדוי וניא לכסה וליאו .אפורה לש ותדוקפ תא אורקל
לא אובל אופא םעט ןיאו ,ליסכהו חקורה םיווש אפורה תדוקפ לש ןכותה תנבה תניחבמ
אל וליפאו ,השעמה תא שדחמ וניא ידוהיה םכחה :לשמנבו .אפורה לש םשרימה ילב חקורה
בותכה תכרדה אלל השעמ תבכרה לכ .וינפל חנומה בותכה תא ןוכנ ארוק קר אלא ,וריבסמ
.ליסכ השעמ אוה

החסונה תא רשאמכ לגעה אטח
םש אוה רבדמה יאטח לכמ .תיזכרמה ותחנהל ןיכומיס ל"היר אצומ לגעה אטחב אקווד הנהו
.םיאטחב דבכה אוהש םושמ אקווד ואלו ,לגעה אטח רבדב הלאשה תא רזוכ ךלמ לש ויפב
רבדל יקלא חוכ וסחייש הזבו ,םהל רסאנש רבד הנומת םהל ושעש" ךכב היה םאטח ותעדל
םא יכ התייה אל הזב םכרד ...קולאה תוצמ ךכ לע האב רשא ילב ,םנוצרמו םהידיב ושע רשא
תופורת ןתואב םדא ינב גרהו אפור לש תופורת רצואל סנכנ רשא ,הלעמל ונרכזהש ליסכה ךרד
אצוי אוה הז השעמ ידי לע יכ ללכ בשח אל םעה לבא .ןהב םיאפרתמ ויה ןכל םדוק רשא
.קולאה תדובעב רתי תולדתשה םושמ הז השעמב היה םתעדל ,ךפהלו .קולאה תדובעמ

קר ,היוצר התיה םתנווכ ,ךפיהל ,םילילא תדובע אטח םושמ לגעה השעמב אופא היה אל
ךמסנ הז השעמל היצקאירכו .רזוכ ךלמ לש ומולח ןינעכ ,היה יוצר יתלב םהלש השעמה
וליאו .םיבורכה ןיינע ללוכ ומצע לאה ידי לע םיטרפנ םיטוריפה רשאכ ,וילכו ןכשמה תכאלמ
לוכי וניא ומצע לשמ םדאה .תויעמשמ דחו תוטרופמ תדוקפ לש ןמאנה עצבמה אלא וניא השמ
.היגולאנא ךותמ םג ולו םיקלאה לא ךרד שדחל

םיארקה תועט
בותכה יפ לע .היישעב ללכ הניא הבותכה הרותה ירהש ,םיארקה ןיינע תא ל"היר האור ךכ
הקיקזה הליחתכלמ וליאכ ,תישעמה םתועמשמ ףוסל דריל ןיאו םיעטוקמ םירבדה שרופמה
רבד תא שרפמה ומצע רוקמ ותואמ אלא הפ לעבש הרותה ןיאו ,הפ לעבש וזל הבותכה הרותה
לש תושרפתהה וליפא אלא ,םיקלאה קר עדוי םיקלאה לא ךרדהש דבלב וז אלש ןאכמ .בותכה
תא עיבהל ודצמ לוכי םדאה .ומצע רוקמ ותואמ הנותנ תויהל תבייח איה ףא ,הנותנה ךרדה
הנווכה תא םימאות תויהל םיבייח םה ,םישעמ םג תשרוד תדהש ןוויכ לבא .תונווכתהה
.תעדל ךרד םוש ןיא התואו תיקולאה

םה .םתנבה יפ לע התוא םישרפמ ,הבותכה הרותה תא םילבקמה םיארקה תאז תמועל
ללכמ אצוי םהלש שוריפה ןיא ןכ לע .תיקולא הנווכל תישונא היצטרפרטניא םיעיצמ
."קולאה ןוצר לא םיכילומ םניא" םהישעמו "הרותה הרבסהו תעדה לוקש ,תומכחתהה"
.העודי אל ךרדב םיעותו םיקלא תברק םישקבמה םילילא ידבועמ םינוש םניא ךכבו

הכלהה הנוש המב
םיטננופמוק ינשל תדה תא תלצפמה הנושארה החנהה עקר לע וילאמ ןבומ גרא אופיא והז
הנותנכ התוא אצומ םיקלאה ךרד לא ןווכתמה םדאה .םהלש רוקמבו םביטב הזמ הז םינושה
הבישחה תדותימב םינגועמ ונאש ןמז לכ םיישק תררועמ הניא ל"היר לש ותויבקע .הבוגמ אל
.עיצמ אוהש תיתטישה תכרעמב תוימינפ תוריתס ןיא ןאכ דע תמאבו .ולש

תרות ביטב ןוידל קקזנ היה אלו ךכב קר ותנשמ תעצה תא ל"היר רטופ היה וליא םלוא
גוס ללכמ אצוי היה אל ורפסו ,וילגרל תחתמ תטמשנ התיה עקרקהש קפס ןיא ,הכלהה
.רבד השעמל בשיימ וניאש ,הקיטגולופא לש םייוסמ

לש "הרותב הרבסהו תעדה לוקש ,תומכחתהה" ןמ תידוהיה הכלהה הנוש המב ירהש
ךותמ יונבה ישונא טאראפא אלא וניא ונידיב לבוקמה רבד לש ופוסב אלה ?םיארקה
הבשחמה םלועב יוצמ תמאבש יפכ ,תרחא שרפל ןתינ םמצע םתוא ףאש ,םיללכו תויגולאנא
,רתוי םיללכושמ תיגולה הבישחה תודותימו םיטנמורטסניאהש םושמ קר יכו ,הכלהה לש
?תיקולאה הנווכל תישונא היציטרפרטניא ללכמ הכלהה תאצוי ךכ ללגב םאה

ונאש לככ .ל"היר לש ותוגהב שדח ןוויכ חרכהב תלבקמ הכלהה תוחתפתה לא תוסחייתהה
,םיקלאה לא ךרד הב םיאורו ילאוטקלטניאה ןתמהו אשמה לש יפואה ןמ הכלהה תא םיצלוח
םצע יבגל ןהו בייחמה ףקותה לש ןה הלאשה היבגל תררועתמ ,תבייחמ ףא תאזכ תרותבו
שי הכלהל ?תרחא התוא סופתל ןתינ דציכו .תישונא הריציכ תספתנ איהש ןמז לכ ,ךרדה
איה תאזה היצנטסבוסה תאו .תיקולא-תיתדה תרוסמה יפל איהש היצנטסבוס וא ,תיתשת
,יקולאה רוקמה ןמ הרסמנ אל תאזה הבחרהה .שרופמל רבעמ התוא ביחרהלו ,ןיבהל תשקבמ
ןמ םירבד לע ירהש ,הכלהה םוחתב תקולחמה תורשפא תא ריבסהל רשפא ךכ קר םינפ לכ לע
ימוחת לכל תרדוחה המונפ ןימל היצנטסבוסה תא אופא תכפוה הכלהה .קולחל ןיא םימשה
ףאש תרחא היצטרפרטניא לע הפידע איה המב וזכ תרותב םלוא .תיראטילטוט ךרדב םייחה
תוארל היצמיטיגילה איה המו ;התוחתפתה לש תיתשתה הבותכה הרותב האור תרחאה
תנווכמ הניאו תיתימא הניא ךרד םוש ל"היר ןושלבו ?תידעלבה ךרדה דבלב תידוהיה הכלהב
.תישונא הריצי איה םא ,יקולאה ןוצרה תא

תיקולא הריצי איה הכלהה
:ל"היר רמוא .הלאה םירבדה חורב תמאב איה ל"היר לש ותבושת הנהו
ןויצמ יכ ,'ה רחבי רשא םוקמה ןמ תאצוי וא יניסמ השמל הכלהב הרושק ונתרות"
ונחנאו .ןירדהנסו םינהכו םירטושו םיטפוש דמעמב .םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת
םיולה םינהכה לא תאבו בותכה רמאש ומכ ,ורודב הנוממה טפושה לא עומשל םיווצמ
יפ לע תישעו טפשמה רבד תא ךל ודיגהו תשרדו ,םהה םימיב היהי רשא טפושה לאו
.ךורוי רשא לככ תושעל תרמשו 'ה רחבי רשא אוה םוקמה ןמ ךל ודיגי רשא רבדה
ערה תרעבו שיאה תמו ,ןהכה לא עומש יתלבל ןודזב השעי רשא שיאהו ,הז ירחאו
הלודגל טפושבו ןהכב הירמהה תא הוושה ,"ךברקמ ערה ךתרעבו" םילמבו ךברקמ
.דוע ןודיזי אלו ואריו ועמשי םעה לכו רמא הז ירחא דימו .תוריבעבש

חרוא תומלש לע ודקשש תורמשמה ראש לכו ןירדהנסהו הדובעה רדסש ןמזב הז לכו"
ךרד םא ,קפס לכ אלל יקולאה ןינעה םהב קבדו ,םתיוהב וראשנ ,םעה לש םייחה
,ינש תיב ימי לכ רבדה היהש ומכ ,הנוילע הראהו םימורממ עויס תועצמאב וא ,האובנ
.הלא לכ לע המכסה ידיל םתעדמ ואב וא הינונק הזב ושע הלאכ םישנא יכ ןכתי אלו

ארקמ לע ונווצו ךרבל ונלוכיו ,הכונח תווצמבו םירופב הליגמ תווצמב ונבייחתנ ךכ"
לעו ,םידי תליטנ לעו ,ללהה תא אורקלו ,ללהה תא רומגלו ,הכונח רנ קילדהלו ,הליגמ
.המודכו בוריע תווצמ

ונתוא םיבייחמ ויה אלו תווצמ םיארקנ ויה אל תולגה ירחא הלא וניניד ודלונ וליא יכ"
."גהנמ וא םה הנקת יכ םהילע רמאנ היה ךא ,הכרבב

הרוקמ יניס רה דמעמ רחאל הרמאנש הכלהה ףאש יעמשמ דח ןפואב אופא עבוק ל"היר
םחות אוה ךכש ןוויכו .תישונא היצטרפרטניא םוש ןאכ ןיא רמולכ .הנוילע הראהב וא האובנב
םיבצמו תוביסנ בקע ,הכלהה לש תוחתפתה לכ .דבלב ינש תיב תפוקתב התוא רגוסו הנמז תא
ל"היר ןיא .גהנמ וא הנקת תניחבב תוחתפתה אלא הניא ,םינמזה ייונישו םיתעה ףולח םעו
ףקות םנמא םא יכ .בייחמ ףקות םהל שי ללכב םאו ,גהנמו הנקת לש ףקותה והמ רידגמ
ףקות הזיא ,שדקמה ןמזל קר תלבגומ האובנה תלוחת אלהו ,יאובנה הרוקמ דצמ אוה הכלהה
תונקתה תא םהילע םעה תלבק גשומ תא .ןברוחה רחאלש םיגהנמו תונקתל תויהל לוכי בייחמ
הכלהה תא איצומו תינקספ ןושל ןאכ טקונ אוה ירה םוקמ לכמ .ריכזמ ל"היר ןיא ,םיגהנמהו
תא האור אוה ךכו .תובוח םישנא לע ליטהל תוכמס שי וזכ הכלהל קרו .ישונאה םוחתה ןמ
ןפואב םהיבגלש ,דבלב ןירדהנסה תפוקתל םיגייוסמכ םיטפושה יניינעב םינדה םיקוספה
.םה םימש ירבד םהירבד ירהש ,םהיפ תא הרממש ימל הירמה לש ןיד שי ידעלב

דומלתב רוקמ
םימכחה לש תוכמסה תלאשב ןדה ,ומצע דומלתה תא תוארל רשפא ל"היר ירבדל רוקמכ
ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא ךרבמ ,ךרבמ יאמ" :רמאנ .םישדח םיגח ידעומו תוכרב עובקל
ךיבא לאש :רמא הימחנ בר .רוסת אלמ :רמא איוא בר ,ונווצ ןכיהו .הכונח לש רנ קילדהל
."ךל ורמאיו ךינקז ךדגיו

,הכלהל ישעמ לדבה םג אלא ,השרדה גוסו ןינעה רוקמ יבגל תקולחמ קר אל ןאכ שיש הארנ
אוהש םילשוריב לודגה ןידה תיב לע קר רמאנ 'רוסת אל' בותכה ונייה .ל"היר ןיבהש יפכו
ןיא ,דבלב םהילא סחייתמ הז בותכש ןוויכו .שדקמה תיבב תיזגה תכשלב םיבשויה ןירדהנסה
תוכרבב בייחל םימכחל תוכמס ןיא הז דצמו ,תיבה ןברוח רחאלש ןיד יתב לע ותוא ליחהל
וניאש בותכמ םימכחה לש םתוכמס תדמלנ הימחנ בר יפל םלוא .ןירדהנסה ידי לע ועבקנ אלש
.רחא וא הז ןמזל תלבגומ הניא תוכמסה ןכ לעו ,תמייוסמ םינייד תפוקתל ללכ סחייתמ

ם"במרה עבוק ךכיפל .ל"היר לש העיבק התואכ ,איוא ברכ הכלהה תא עבק ם"במרהש הארנו
ןברוח רחאלש הנקת איהש ,בר תנקת וז ירהש ,וינפל הכרב רמול ןיא שדח שארב ללה יבגלש
.תיבה

הכלהה יאנת
:דוסי יאנת השולשב הכלהה תא אופא הנתמ ל"היר
תרוסמב ונילא העיגהו יניסמ השמל הרמאנ וא הרותב הבותכה םיימשה ןמ הווצמ
תירוטסיהה תיתדה
.השמ לש םיללכל םאתהב היגולנא יפ לע תאצומה תשדוחמ הכלה
.תיקולא הארשה ילעב תויהל םיבייח היגולנאה תא םישועה הלא
תיב תואצמיה אוה םהמ דחאש ,םירדגומ םיאנת יפל קר הרושה שדוקה חורל הנווכהו
.יתדה ןחלופה ירדס לכ תא םייקמה שדקמה

,הלאה םירדגומה םינוירטירקה לע םינוע םניאש הכלה וא טרפ לכ :הנקסמה תעמתשמ ןאכמ
הכופיה .בייחמ ףקות הל שיו הכלה היורק דבלב איהש ,תיקולאה תכרעמל םיכייש םניא
םוחתב דמעמ הל שי ,ןוכנ שקיהמ םג ולו ,שקיהמ תעבונ איהש תמיא לכ :תינויגה הרבסב
ןוויכו .רחא וא הז תוגה לעב לש רחא ןויער לכ רשאמ רתוי וניא הלקשמו ילאוטקלטניאה
תיבה תפוקתל שדוקה חור םע תלבוגה תיקולאה הארשהה םוחת תא םוחתל עדוי ל"הירש
,ךליאו תיבה ןברוחמ ,םינידו תוכלה ישודיח ללוכה ותומכב ברה ףסואה לכש ןאכמ .דבלב
.דבלב תילאוטקלטניא תוסחייתה תויהל הכירצ וילא תוסחייתהה

לש בייחמה ףקותה לש הייעבב עדומ אל ןפואב ילוא ושח היתורודל הכלהה ילעבש דואמ ןכתי
,הכלהל יטסימ רוקמכ הלבקה לא תונפל הייטנה תא וליג ןכ לעו ,םיישונא םיניד ישודיח
יוצמה םגתפה תא תוארל רשפא הז עקר לע ילואו .ישונא אל ןוילע דמימ לא התוא רשוקה
ןמ הכלהה תא עיקפהל ןוצר יוליג ןאכ שי "שרדמה תיבב הלפנ שדוקה חור" :םיקסופה יבתכב
.בייחמ יתלבה ישונאה דמעמה

תרוסמו הכלה
הל ןיא הכלהה .תרוסמו הכלה :םיחנומה ינש תא קיודמ ןפואב חסנל אופא ןתינ ל"היר יפ לע
.וחור ירפ איה ןיא הזל טרפ לבא ,הלש םוידמה אוה םדאה םג םא .תישונאה הריציה םע רבד
גרוח ןוידה ןיא ,בורה יפ לע הערכה ןיאש ןמז לכ ,ןירדהנסה ינוידב תקולחמ תררועתמ רשאכו
,םימש רבד ןאכ ןיאש החכוה שמשל היושע תקולחמה ןכ לעו ,תילאוטקלטניאה תרגסמה ןמ
תקתנמ ,תיפוס הערכה תלבקתמשמ קר םלוא .תקולחמ ןכתת אל םימש רבד לע אלה יכ
הערכהה .ןוילעה ימימשה םוחתל ותוא הריבעמו ישונאה חוכיוה ןמ ןוידה תא הערכהה
רחאל םנמאו .ימימשה ןוצרל התוא םיליבומ םהו םיישונא אל םימרוג ידי לע תכרדומ
תא תלבקמו דחוימה המוחתב הכלהה תרגסנ זא קר .תירשפא הניא תקולחמ םוש הערכהה
.ילוגסה הלקשמ אולמ

לע רבדל רשפא דבלב הילא הקיזבו .םעה לש וחור ירפ הליחתכלמ איה תרוסמה תאז תמועל
.בייחמ המ רבדל ךפההל ידכ םעה דצמ רושיאל הקוקז דבלב איהו .ךילהת לעו תוחתפתה

לש המירז לע רחא דצמו ,אופק יכלה ןונק לע דחא דצמ רבדל רשפא ,ל"היר לש וז הסיפת יפל
רובידה תא ביחרמ וניא ל"הירש ליעל יתנייצ רבכ .םיגהנמו תונקת תללוכה תידוהיה תרוסמה
יפ לע תרוסמה לא סחיב יהלשכ הדמע עובקל אופא םעט ןיאו .גהנמהו הנקתה לש לקשמה לע
.תרוסמ ןיבל הכלה ןיב תאז הנבה ולצא תמייק קפס אלל ךא .ותנשמ

ביט תנבה לע השקמ גהנמו הנקת יגשומ לע רובידה תא ביחרמ וניא ל"הירש הדבועה תמאבו
לא הקיזב בייחמה ףקותה לש תוכמסה תייעב לע רבגתהל לכונ םא םג ירהש .תרוסמה
;םישדח םיגהנמ ומצע לע לבקל ולש ןוצרהו םעה דצמ לבקתמה רושיאה ידי לע ,תרוסמה
גהנמ לכ אלה ?תרחא וא וז הנקת יבגל הנוכנה ךרדב דעוצ אוה ןכא יכ םעה עדוי ןינמ םלוא
לע הנהו ,יתד דמימ ול שי ןכ לע יכו ,ויקולאל םדאה ןיב סחיה תא שיגדהל אב רבד לש ופוסב
אלל םדאה ידי לע עבקנ אוה םא הליחתכלמ ךרפומ אוה הז ןיעמ סחי תעיבק לכ ל"היר יפ
הכלהל םוקמ שי ל"היר לש ותסיפתב רשאכ ,המוקמל הלאשה אופא תרזוחו .הובגמ רושיא
.םעה חור ירפכ תרוסמל אלו ,תוקייודמה ויתורדגהל םאתהב ,דבלב

הטטירוטואה גשומ םג אלא ,ל"היר לש ותוגהב יטמלבורפ אוה תרוסמה גשומ קר אל םלוא
תמחותה הנשמב םוקמ ול ןיא ,םהילע םיקלוח ןיאשו לכה ןמ תמרומ תוישיא עבוקה גשומכ
וז אל תיבה ןברוח רחאלש םימכח ירבד לע תקולחמה .התלוחת תא תמצמצמו הכלהה תא
ןוידבש ישונאה דצה טלבתמ ךכבש םושמ ,תיבויח ףא איה אלא ,תימיטיגיל איהש דבלב
,ןויגה ךותמ תעמשנה העד לכל םוקמ שי וב ,ילאוטקלטניא חוכיול היבו הינמ ךפוהה יכלהה
וירבדל תויאר איבמו םהירבד ויניעב ורשי אל םא לבא ..." :רשא ונבר לש ונושלב וא
םימיב היהי רשא טפוש אלא ךל ןיא ,ורודב לאומשכ ורודב חתפי .ורוד ישנאל םילבוקמה
,אניברו ישא בר רדסש ,דומלתב םיראובמ םניאש םירבדה לכ יכ ,םהירבד רותסל לוכיו ,םהה
."םינואגה ירבד לע קולחל וליפא ,תונבלו רותסל םדא לוכי

ירבד םה וירבדש לככ ,וילע קולחל רשפאש הז ללכב דומלתה לש וניד ףא ל"היר יפלש אלא
ולבק" לש גשומה לע ללכ ירבדמ וניא ל"היר םדוק יתנייצש יפכו .תיבה ןברוח רחאלש םימכח
תוארוה תא םהילע ולבק ,דומלתה תמיתח רחאלש םעה וא ,םימכחה תורודש ונייה ,"םהילע
.םינושארה תורודבש םימכחה

הכלהה לש היפוסוליפה
הנושארה הנקסמה ןכש .רורב ןפואב הכלהה לש היפוסוליפה תא חסנל ל"היר יפ לע ןתינ הנהו
יהוז בושחש המ .םייטנוולר םניא םמצעלשכ תווצמה ימעטש ,איה הז ןוידמ הלועה
ןיבהל םדאה לוכי םעט המ יכ .הווצמה השעמ לש םלשומה עוציבהו הנוכנה תונווכתהה
רקחב קוסיעה ל"היר יפל תמאבו ,תישונאה הנובתה ןמ תעקפומ איה הליחתכלמ םא הווצמב
יכ ול בטומ רקחמה לא תאזה הנוילעה הגרדמה ןמ הטנש" הז ליבשב אלא וניא תווצמה ימעט
."הלאה םירבדל םעט שקבי

לככש ,הווצמה םעט תעידיב אטבתמ םיקולא תדובע רקיע ותעדלש ,ם"במרל המודב אלש
לש הרקיע והזש ,לכשה לש אלו ףוגה לש היישע אלא הווצמה ןיא דבועה ןמ םלענ םעטהש
תעדל םלוא ."םיכובנ הרומ"ב הז ןינע חסנתמ םינפ לכ לע ךכ .םדא אוה רשאב םדאה תרדגה
לש היפוסוליפה תחסנתמ אליממ ,דבלב השעמה לע םשומ יתדה םוחתה לש שגדה ל"היר
תדמעומ ,תיפוסוליפה ,תישונאה תכרעמה לומ ירהש .ם"במרה לצא רשאמ הנוש ךרדב הכלהה
ןיב תידוסי הנחבהכו .הכלהה לש תכרעמה יהוזו תיקולא הליחתכלמ איהש תרחא תכרעמ
:ךכ חסנל ןתינ תוכרעמה יתש
תושחרתהל הביסה תא ,םירבדה ישרוש תא דימת תשקבמ ,תיפוסוליפה ,תישונאה תכרעמה
יכרדבו העפותב ןינע הל ןיא .תיגולונמונפ הניחבמ המצעלשכ תושחרתהב תקסוע הניאו
הל שי ,תישונאה הנובתה לש ירקיעה הקוסיע הז רשאבו .התוא איבהש םרוגב אלא התעפוה
םצעה לא אל תינפומ איה רשאכ תיביטלפמטנוקה תונרקסה .הלשמ תדחוימ הבישח תדותימ
םע הל ןיאו ,תיטרקנוקה תואיצמה ןמ תגרוח םלועל איה ,םצעה ימרוגל אלא הזכש רותב
הנוש יפא לעב הבישח הנבמ והז .הל רבעמ לא התוא הליבומ איהש המכ דע קר וז תואיצמ
העפותב םיניינעתמה עבטה יעדמל לשמל ינייפואה ,תואיצמה לש התלועפ יכרדל לאושה הזמ
ןיא םלועלש םושמ ,הקופיס לע האב הניא םעפ ףא תישונאה הנובתה תמאבו .המצעלשכ
הדימב תויפוסניא ןה היתוביס ךא ,תיפוס איה העפותה .םמות דע םירבדה ישרוש תא ףושחל
לש תכרעמכ הכלהה תכרעמ תדמוע תאזה תכרעמה דגנכ הנהו .ןתוא ףיקהל ןיאש וזכ
איהו ,תוגהנתה לש הלטמ איה אלא ,םישרוש ףושחל האב הניא תיקולא תכרעמכ .תוגהנתה
אלא "המל"ל תלאוש הניאש תאזה תכרעמל ינייפוא ,תוגהנתהה לש העוציב יכרד תא תדמלמ
תובקוע ויניע רשאכ תחקרמ ישעמב וניינע לכש ,ל"היר לש לשמב "חקורה" תניחב ."ךיא"ל
תכרעמה לש תיתשתה וזש ןוויכו .ול הצוחמש והשיממ ולבקתנש תוארוהה רחא תונדפקב
רשאמ תרחא ךרדב בשוח הכלהה שיא .הלשמ הבישח הנבמ ,ןכ לע ,תבצעמ איה ,תיקולאה
תינוציח הרוצה ןפוא לע ,היישעה יכרד לא תינפומ הכלהה שיא לש ותבישח םלועל ,ףוסוליפה
השעמה םוחתל ךייש ,אצוי לעופה ,אוה ףאש ,תיתכלה הנקסמ לש אצוי לעופ לע ,השעמה לש
וניינע לכש םושמ ,הכלהה שיא לש הבישחה טסקטנוקב השעמ ילב ןויע ןיא .ןויעה םוחתל אלו
תקסועה ,תיטקרטסבא ,תיביטלבמטנוק הבשחמ ול הרז .ועוציב יכרדבו דבלב השעמב
.ישעמ שומימל תונתינ יתלבו תומלענ תוביסבו םישרושב

,םישעמב אלא תויוהמב תקסוע הניאש תאזכ איה ל"היר יפ לע הכלהה לש היפוסוליפה
יפ לע תרבסומ איהש ןמז לכ יכ ,לכשה יפ לע תרבסומ תויהל הכירצ הניאש תדל אקווד תנעוטו
לא עיגת אל איה זאו ,תיקולאה תכרעמב אלו תישונאה תכרעמב תנגועמ אהת איה ,לכשה
.יקולאה לא - יקולאהו ,ישונאה לא עיגמ ישונאה :ל"היר יפל .יקולאה

תא וב קר האורו יטרקנוקה השעמה תא השיגדמה תיטסילאיצנטסיסקא היפוסוליפ יהוז
ןיבו תדה ןיב ךתחה תדוקנש ןעוט רבוב .הז םויקל רבעמש לכמ תמלעתמו ישממה םויקה
םירבדל קר תואיצמ לש דמעמ הקינעמ איהו תיטסילאנימונ איה תדהש ,תאז איה היפוסוליפה
לש דמעמ קינעמה םזילאירה תדמע איהש תיפוסוליפה הדמעל דוגינב ,יללכל אלו םידחוימה
.םיטרפל אלו םיללוכה םישייל קר תואיצמ

יהירה השעמ לש םש ול שיש רבד לכו השעמה םע םלועל תבשחתמ הכלהה לש הבישחה
ןאכ שי הליכאה תניחבמש םושמ ,הליכא המש םירופיכה םויב תיזכ תליכא .םויק ול תסחיימ
ישרוש תא תרקוח איה ןיאו השענש המ לא תסחייתמה תיטפשמ הבישח יהוז .השעמ לש םש
ילב םג רבד השענ ןאכ ןכש ,וז ותליכאב עבש תיזכ לכואה םדאה םא תקדוב הניאו םירבדה
.הריבע השעמ לש ישממ םויק וישכע שי .עבושה

תיגשומ הניחבמש יפ לע ףא .השעמה םלוע אופיא אוה הכלהה לש םייומידהו תורדגהה םלוע
לש יוניעה אל םאה רבד לש ופוסב ירהש .וגשומ ןיבל והשלכ השעמ ןיב המאתה שי דימת אל
,תיזכ קר לכאש שיא ,רמוא היה ףוסוליפה ?םירופיכה םוי םוצ גשומב שרדנש אוה עבושה יא
ונייה ,רועיש יצח וליפא םירופיכה םויב לוכאל תרסוא הכלההש םג המו .ושפנ תא הנעמ ןיידע
לש תולצפתה אופיא ןאכ שי .המואמ םעט אלש דחאכ ישממ יוניע ןאכ שיש קפס ןיאש ,והשלכ
הצממ איה ןאכו ,ייגשומה דצה לע התעד תא תנתונ תינובתה תכרעמהש דועב :הבישחה יכרד
ישממ םויק ול תנתונו דבלב השעמה תא אלא היניע דגנל האור הניא הכלהה ירה ,התבישח תא
.הלועפ ןאכ התשענש ןמז לכ

היגולאנא לש תורוצ יתש
םוחתב תרתומ ןהמ תחא קר רשאכ ,היגולאנא לש תורוצ יתש אופא תוחסנתמ ל"היר יפ לע
,תיגשומ הניחבמ תחא תוילוככ שיה תא תוארל איה תישונאה הנובתה לש הפיאשה .הכלהה
תשקבמ איה וז הייאר ךותמו .ותודחא תא ול תנתונו שיה לכב תרבוע תחא האידיא וליאכ
לע עיבצהל תשקבמ תינובתה היגולאנאה .םיגשומה תודחא תא תוארל ,םירבדה לע שיקהל
.םהיניב תיתוהמה הבריקה לעו םיגשומה לש תוהזה

ונייה ,םיעיפומ םהש יפכ םימייקה םירבדה ינפ תא תמאות הניאש וא שיה לש וז היאר םלוא
יאש הילשא ןאכ שיש וא ,הליחתכלמ תירקש איה היגולאנאה ףאו ,תיתוהמ תודחא םהב ןיאש
הרקמב .שיה לש תיגשומה תודחאה לש תיפוסניאה תוילוכה תא ףיקהל לכוי םדאה חור םעפ
םירבדה תעידי איהש הרבס תניחבב אלא ,תמאה יפ לע העידי תניחבב הניא היגולאנאה הז
לש תוילוכה תא ףיקהל תלגוסמ הניא םדאה חורש רחאמ יכ .התוא הוולמ קיפסמ םעטש אלב
גייתסמ ךכיפל .רבדה לכ לש ףקיהב ץוענה רבד לש ומעט לע עיבצהל תלגוסמ םג איה ןיא ,שיה
קרשו ,תורעשה תרעשמ קר רבד לש ופוסב איהש היפוסוליפה ןמ ,ילאזגלא תובקעב ,ל"היר
םוידמב הילא אובל ןכתי אל ירה תד לא הקיזב םלוא .תונוכנ תורעשה ןה בוטה הרקמב
.תמאה לכ איהש הפיקמ העידי ילב ,דבלב רעושמ

תשקה לע היונב איהש ןמז לכ ,הכלהה םוחתב הלוספ תיפוסוליפ תינובת היגולאנא ןכ לע
.תוהז לע םתוא דימעהל ןוצרהו םיגשומ

לש תילאירה תושממב תקסוע אלא ,םיגשומה תודחאל תלאוש הניא איהש ןויכ הכלהה םלוא
ינשב תובותכה תוהז םילמ השיקמ איה - רחא אוה ףא הלש היגולאנאה גוס ,תואיצמה
הניחבמ תרתוימ םג איהש ןכתיש ,ההזה הלמה לש הדבועה קרו ,םתוהמב םינוש םיניינע
הזל הז םירזה םיניינעה ינש לע םיקוחה םתוא ליחהל הקיפסמ ,טפשמה לש ריבחתה
.הלוכסאה ןושלב הוושה הריזגה וא ,שקיהה רחאל םג םתורזב םיראשנהו

הניא איה רשאב ,"הרבסו תעד לוקיש ,תומכחתה" ארוק ל"היר ןיא הז גוסמ היגולאנאל
.םיקייודמה תרוסמה יללכ יפלו םייטרקנוק םירבדב אלא םיילכשה םיגשומב תקסוע

תילכש הגשה לומ תישוחה הסיפתה
לע תינבנה תיטסימ הקיטמויסקא ךותמ אצוי ,תוגהנתהל לאושה הכלהה לש םזילאנימונה
ול תתל םישקבמ רשאכש דמעמ והז .יניס רה דמעמב אוה ןהלש שרושהש תונומא תכרעמ
ןכ לע .תישוח הסיפתב ץוענה ובש דוהה חפקתמ ,ם"במרה לש ורבסהל המודב ,יפוסוליפ רבסה
הסיפתה לש סיסב לע תודהיה לש היתונורקע תא תונבל ץמאמ ל"היר השוע לכמ רתוי
םיקרפלו .תיללכ המכסה יאו תועד יקוליח ונכתי טלחהבו ,ילאודיבידניא אוה לכשה .תישוחה
עדמ הניא ,ילאזאגלא לש ותרוקיבכ ,היפוסוליפה .ומצע ילאודיבידניאה לכשל הוולתמ קפסה
וביט והז .תיטאמיתמה תיטנדיוואה תוחיטבה םע דחא הנקב תולוע היתונקסמ ןיאו קייודמ
וליפאו םינוש םיטקפסא םימייק תמאבש םושמ ,רבד לכב םידדצ וד האורה לכשה לש
בכרוה םהמש תודוסיה לש תובכרתהה תאפמ םה םילועה םינושה םיטקפסאה .םירתוס
.תאזה הבכרהב יטננימודה דוסיה והמ קפסל םוקמ שי דימתו .טקייבואה

לש םהיפמ המצע תודע התוא ידי לע תרשאתמ איה ,תיללכ איה תישוחה הסיפתה תאז תמועל
ןמ עקפומו ןוילע אוה הכלהה לש הקיטמויסקאה ינכת לש רוקמה םג םאש אצמנ .םיבר
תאזה םתודעהו .תיללכ םישוח תודע יפ לע תרשאתמ ותושחרתה לבא ,ישונאה ינובתה רוקמה
,תטשפומ הקיטסימ אקווד ואל יהוז .יטרקנוקה השעמה תמצועמ ול הנקמו דמעמל תנתונ
םירבדל הנקמה יטאמיתמה קוידה ןמ הב שי ,קפס לכל רבעמש תישממ תושחרתה אלא
.תוביצי

םירושימ ינש
םירבתסמ םניא םג םאש ,םידמעמ לש תיפוסוירוטסיה תופקתשה הכלהב אופא האור ל"היר
םתוא העיקפמ ,ישונאה יעבטה רושימב אל ושחרתהש ןוויכ ךא ,תישונאה הנובתה יפ לע
.רחא רושימ לא היצמרופסנרט ןאכ שי .שדח דמימ םהל תנתונו ,הזה רושימה ןמ תאז הדבוע
אוה ,תיפוסוליפ היגולונימרטב התוא ריבסהל וא יפוסוליפ יפוא הכלהל תוושל ןויסנ לכו
ינש ןיב תוציחמה תא רובשלו םימוחתה תא שטשטל ןווכתמה ןויסנ אוהש םושמ .קרס ןויסינ
לש יפוא ולוכ אוהש יפואה יפ לע תחסנתמה היגולונימרטו הלשמ הפש הכלהל .םירושימה
םיללוכה לא תוסחייתה םוש הב ןיאו םייטרקנוק םישיא לש תוגהנתה יכרד לש ,השעמ
רומח אוה הכלהה לש םזילאנימונה .הילאיר םיגציימ םניאש תומש אלא םניא היבגלש
תובוחמ בכרומ והירה ,םיברה לש היישעב וניינע לכש ,ירוביצ השעמ ףאש ךכב דחוימב
תבוח העקפנ אל ךכב לבא ,תירוביצה היישעה השעמ תא םיביכרמ םנמא םה .םידיחיה
םייוצמ םידיחיה .רוביצב דיחיה לש הליפת לכה ךסב איה רוביצב הליפת .דיחיה ןמ השעמה
תרותבו תילאודיבידניאה םתוישיא תא ושטשיט אל .םידיחי תויהלמ ולדח אלו אתווצב וישכע
.רוביצה תליפת תא םירצוי םה הלאכ

םינוירטירקה יפ לע הכלהה םוחתב תלבקתמ אהת תמייוסמ היישעש ןכתי טלחהב ךכיפל
ןבומ וילאמו .םירחא םינוירטירק לע היונבה תיפוסוליפה הבישחה יפ לע תכרפומ אהתו ,הלש
.ןינעה תרבסהל רבד םרות וניא םגו ,לפנ ןויסנ אוה ןהיניב םילשהל ןויסנהש

הנובתה לש םוחתה ןמ הכלהה תא עיקפה הליחתכלמש ,ל"היר לש ולעפמ אופיא והז
ןמז תפוקתב התוא םחתלו תיגולונורכ הניחבמ התוא רוגסל ץלאנ ךכ םושמו ,תישונאה
הכלהה ישיא לע תפעור ןיידע תיקולאה הארשההש ןימאהל יאשר אוה הילא הקיזבש
שומימ יא בקע תילאנויצקנופ הניא בוש תיקולא הארשההש לככו .רוביצל התוא םיעבוקה
אלא הניאו תוכמס התוא תלעב ןכמ רחאל השדחתהש הכלהה ןיא בוש ,םימייוסמ םיאנת
.םדאה לש םוחתה ןמ תרחא הריצי לככ תישונא תוסחייתה הביתכמה תישונא הריצי
.("תעד")