תנשמב הכלהב הדגא בוליש
סונקרוה ןב רזעילא יבר

יזרא םהרבא ר"ד

ו"משת הנשב הנש:רמאמה ןכות
בוט-םויל עגונב תקולחמה יתומש רזעילא יבר
הכלהב ירכנל וסחי
םירגל וסחי
יוגל סירא היהש ידוהיב הכלהה
לארשי דובכל רזעילא יבר תאנק
לארשי תוכלמו לארשי ץרא דובכל רזעילא יבר תאנק
תבשב קשנ תאישנ
םוכיס

ותעד תא םיריאמ סונקרוה ןב רזעילא 'ר לע הדגאה ירבד דציכ הארמ רבחמה :ריצקת
ילילשה וסחי ,םייוגל ילילשה וסחי ,הרותל ותורסמתה :תואמגוד רפסמ הנומ אוה .הכלהב
.יאמש תיב ירחא ותייהנו לארשי תוכלמו לארשי ץרא דובכל ותואנק ,רייגתהל םיאבה םייוגל

קשנ תאישנ ;רג ;הדגא ;סונקרוה ןב רזעילא ;סונקרוה ןב רזעילא יבר :חתפמ תולימ
.תבשב


ימכח ילודגמ תואמגוד יתאבהו ,"הכלהב הדגא בוליש" אשונב יתנד "הכלהב םינויע" ירפסב
לכ ןיבמ ינא "הדגא" גשומבש ,יתרהבה יתמדקהב .סונקרוה ןב רזעילא יבר םהיניבו ,הנשמה
לש תוישיא תונוכת ףאו םירופיס ,רסומ ,תוימואל ,הרבח תויעב ןוגכ ,שממ הכלה וניאש המ
עגונב הכלהב סונקרוה ןב רזעילא יבר תעד תא הדגאה הריאה הז ןורקיע יפל .הכלהה לעב
הדמלמ וליאכ ,הרות ותב תא דמלמה לכ"ש ותעד ןכו ,('א הנשמ ,יעיבש קרפ ,ריזנ) הווצמ תמל
.('ד הנשמ ,ישילש קרפ ,הטוס) "תולפת

אלל ותוריסמ תא םדוק ריכהל ונילע ,בוט םויל עגונב הכלהב תינוציקה ותדמע תא ןיבהל ידכ
:ומצע לע דיעמ אוה .המוצע התייה םדוק ותדיקש .הרותל ויה םדוק וייח לכ .הרותל לובג
תחיש יתחש אלו ,יתאציו שרדמה תיבב םדא יתחנה אלו ,שרדמה תיבב םדא ינמדק אל ימימ"
וידימלת תשמח ןיב ןושאר הנמנש ,ךכ ידיל עיגה ץק ןיא שפנ תוריסמב .('א ,ח"כ הכוס) "ןילוח
דיסב חוטה םימ רוב - דוס רובכ לוגדה ודימלת תא רידגמה ,יאכז ןב ןנחוי ןבר לש םינייטצמה
היה יאכז ןב ןנחוי ןבר .(ח"מ ,ב"פ תובא) ודומלתמ רבד חכוש וניאש - הפיט דבאמ וניאש -
תא עירכמ ,הינש ףכב סונקרוה ןב רזעילאו םינזאמ ףכב לארשי ימכח לכ ויהי םא" :רמוא
.(םש) "םלוכ

סנכנ תחא םעפ .הבישיל רזעילא יברל תדחוימ ,תחא ןבא התייה רזעילא יבר לש ושרדמ תיבב
,רזעילא יבר הילע בשיש ,ןבאה תא קשנ ,ולש אתגולפ לעבו לודגה וריבח ,היננח ןב עשוהי יבר
.(ג ,א ,הבר םירישה ריש) תירבה ןוראל המוד הילע בשיש הזו ,יניסל המוד תאזה ןבאה :רמאו
ומצע אוהש המ .(ט"מ הטוס ילבב ;ג ,וט הטוס) "הרות רפס זנגנ" ,אתפסותה תרמוא ,תמשמ
הכלהב תינוציקה ותדמע תא ןיבנ הרותל ץק ןיא ותבהא רואל .םירחאה ןמ םג עבת ,םייק
.עשוהי יבר לש תינרשפה ותדמעל דוגינב ,בוט םויל עגונב

בוט-םויל עגונב תקולחמה
:רמוא עשוהי יבר ?בוט םויב יונפה ונמז תא לצנל םדא לע דציכ :היה םהיניב חוכיווה אשונ
:רמוא רזעילא יבר .(תותשלו לוכאל) םכל ויצחו (הליפתבו הרותב קוסעל) 'הל ויצח ,והקלח
םיכמתסמ םהינשו ,(ב ,וט הציב) הנושו בשוי וא ,התושו לכוא וא אלא בוט םויב םדאל ול ןיא
אל הדובע תכאלמ לכ ,םכל היהת תרצע ינימשה םויב" רמאנ תוכוסה גחב .הרותב בותכה לע
השעת אל ,ךיקולא 'הל תרצע יעיבשה םויב" רמאנ חספה גחבו ,(הל ,טכ רבדמב) "ושעת
,ונתאמ שרוד דחאה ?םיבותכה ינש ןיב וז הריתס רותפל ונילע דציכ .(ח ,זט םירבד) "הכאלמ
לש ןורתפ עיצמ עשוהי יבר .םכל היהי גחהש רמוא דחאהו ,ךיקולא 'הל שדוק היהי גחהש
:רמוא אוהו ,תורשפ עדוי וניא ףיקתה רזעילא יבר וליאו ,םכל ויצחו 'הל ויצח ,והקלח .הרשפ
דימלת םא) הנשו בשוי וא ,(הרות עדוי וניא םא) התושו לכוא וא אלא ,בוט םויב םדאל ול ןיא
תיב בזעש ,הרותה תבהא התייה הלודגה וייח תבהאש ,הזה לודגה רזעילא יבר .(אוה םכח
תחישל עגר ףא לטיב אלש אוה ,הרות דמליש דבלבו ,םחלל בערו ,םיקחרמל דדנו ,בוט לכ אלמ
,הרותה דומיל תא עצמאב קיספהל ,תורשפל לגוסמ וניא ,הרותל שידקה וייח לכו ,ןילוח
.היתשלו הליכאל תועש שידקהלו

:(ב ,וט הציב) דומלתה איבמש השעמה תא ןיבנ הז עקר לע
.בוט-םוי תוכלהב ולוכ םויה לכ שרודו בשוי היהש ,רזעילא יברב השעמ :וניתובר ונש"
עצמאב תאצל ורהימש םהילע םערתה) םיסטפ ילעב וללה :רמא ,הנושאר תכ האצי
,גחה תודועסל ןיי הברה וניכה רמולכ ,תולודג תויבח ילעב הלא :םהילע רמאו ,השרדה
.(תאצל םירהממ םה ךכ םושמו
.(םיסטפמ תונטק ןהש) תויבח ילעב וללה :רמא - הינש תכ
.םידכ ילעב וללה :רמא - תישילש תכ
.(םידכמ םינטק) םיניגל ילעב וללה :רמא - תיעיבר תכ
.תוסוכ ילעב וללה :רמא - תישימח תכ
ןקורתנש ינפמו ,םולכ םהל ןיאש) הראמ ילעב וללה :רמא - תאצל תישיש תכ הליחתה
.םינתשמ םהינפ וליחתה ,םידימלתב ויניע ןתנ .(םינורחאה לע רתויב סעכ שרדמה-תיב
(הרות) םלוע ייח םיחינמש ,ואציש וללהל אלא ,רמוא ינא םכל אל ,ינב :םהל רמא
ותשו םינמשמ ולכא וכל :םהל רמא םתריטפ תעשב .(הדועס) העש ייחב םיקסועו
'ה תודח יכ ,ובצעת לאו ,ונינודאל םויה שודק יכ ,ול ןוכנ ןיאל תונמ וחלשו םיקתממ
.(י ,ח הימחנ) "םכזועמ איה

יתומש רזעילא יבר
אוה יעבט ,(ב ,הכ תינעת) ויתודימ לע ריבעמ וניאו ,תורשפ עדוי וניאש ,והומכ ףיקת שיא
םושמ .תונרשפ רסוחבו תופיקתב םינייטצמ םה ףאש ,יאמש תיבל ,תישפנ הניחבמ הטונ אוהש
,ה"פ תומורת ;א"פ ףוס תיעיבש) "יתומש" םשב ימלשוריה דומלתב רזעילא יבר הנוכמ ךכ
ןב ןנחוי ןבר לש ודימלת היהש יפ לע ףא ,יאמש תעדל הטונש רמולכ ,(ז"ה ,ד"פ הציב ;ד"ה
ףא אלא ,ללה תרות קר אל לביק וברמ .וכרדב ךישמה ףאו ,ןקזה ללה לש ודימלת היהש ,יאכז
די לע יאמש תיב תעד תא ונשש דבלב וז אלש ,ללה ידימלת לש םכרד התייה ןכש ,יאמש תרות
ומצע רזעילא יבר רסומ תומוקמ המכב .התוא ומידקה ףא םתונוונע בורב אלא ,ללה תיב תעד
.(א"פ תיעיבש אתפסות ;ג"מ ,ד"פ הדנ ;א"מ ,ג"פ תומבי) ללה תיבו יאמש תיב תוקולחמ

ורכז יאמש תיב ןכש ,םירגלו םירכנל רזעילא יבר לש ילילשה וסחי תא ןיבהל ונילע הז עקר לע
:(ב ,י ארתב אבב) דומלתב רפוסמ הכו .ימודאה רגה ,סודרוה לש םיעשפנה וישעמ תא בטיה

יוג םמורת הקדצ :בותכה רמאש והמ !ינב :וידימלתל יאכז ןב ןנחוי ןבר םהל רמא"
ולא - יוג םמורת הקדצ :רמאו רזעילא יבר הנענ ?(דל ,די ילשמ) תאטח םימואל דסחו
הקדצ לכ - תאטח םימואל דסחו ,ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו :ביתכד ,לארשי
."וב לדגתהל אלא םישוע םניאש ,ןהל אוה אטח - ןישוע םיבכוכ ידבוע תומואש ,דסחו

קלח םהל ןיא םייוג לכ :(א ,הק ןירדהנס ;ב"ה ,ג"יפ ןירדהנס אתפסות) רזעילא יבר רמא ןכו
םהל שיש ,םלועה תומואב םיקידצ שיש ,רמואו וילע קלוחה עשוהי יברל דוגינב ,אבה םלועל
.אבה םלועל קלח

הכלהב ירכנל וסחי
לארשי ןיב הלועפ ףותיש טעמל ןתרטמש ,ולש תוכלה המכל דוסיו עקר שמשמ יוגל הז וסחי
.םהיניב יתרבח עגמ לכ ,רשפאש המכ דע עונמלו ,יוגל

ורזגש ,רבד רשע הנומש תא ללהמ ,עשוהי יברל דוגינב רזעילא יברש ,הרקמ הז ןיא
תיילעב ידי לע ולבקתנש ,תיבה ןברוחל ךומס ,(ב ,גנק תבש ;ז"יה ,א"פ תבש אתפסות) היקזח ןב היננח
,(ד"ה ,א"פ תבש ,ימלשורי) יאחוי ןב ןועמש יבר תעדלש ,(ד"מ ,א"פ תבש) יאמש תיב לש בורה
הרטמ םלוכלו ,יוגל ידוהי ןיב סחיה עקר לע םלוכ ,םיאמורל םיאנקה םידגנתמה ןמ אוה ףא
ןוגכ ,יוגה ןמ תונקל רוסאש ,לכאמ ינימ רשע םינש םיללוכ םה .יוגה ןמ קחרתהל :איהו תחא
אוה יתוכ תפ לע .םהמיע דחייתהל - םהיתונבו םהינב לע ורזגו ,דועו ץמוח ,הניבג ,ןיי ,םחל
,וללה םירוסיאה לכ .(י"מ ,ה"פ תיעיבש) ריזח רשב לכואכ יתוכ תפ לכואה לכ :רמוא
ידכ" ם"במרה ןושלכו ,תבורעת יאושנ עונמל םתרטמ ,יוגה םע יתרבחה עגמה תא םימצמצמה
תורוסא תולכאמ תוכלה) תונתח ידיל ואוביו ,לארשי םהב וברעתי אלש ,ם"וכעה ןמ קזחתהל
.(ט"ה ,ז"יפ

ןאכ .ירכנל סחיב ןכ אל .םימכחה תמועל רזעילא יבר לקמ תוכלהה בורב ,הרפ תכסמב
תרפ :רמוא רזעילא יבר :('א הנשמ ,ינש קרפ) םש ונינש הכו .םימכחה תמועל רימחמ אוה
,םייוגה ןמ תחקלנ הנניא :רמוא רזעילא יבר .ןילסופ םימכחו ,הרישכ תרבועמה תאטח
אלא ,םירכנה ןמ תונקל רסואו ,רזעילא יבר רימחמ תאטח תרפב קר אלו .םירישכמ םימכחו
לכב לסופ רזעילא יבר היה ןכו :(א ,גכ הרז הדובע) ונינש הכו .תונברקה לכב ןידה אוה
.ןלוכ תונברקה

- אדח אינת .תותיירב שולש איבמ (ב ,המ ןיטיג) דומלתה .ירכנ ובתכש הרות רפס
,ףרשי רזעילא יבר - ףרשי אינתד אה :םכסמ דומלתה .וב ןירוק - ךדיא אינתו ,זנגי - ךדיא אינתו
.םיבכוכ תדובעל ירכנ תבשחמ םתס רמאד ,איה

םירגל וסחי
ףוסב .וימיב וברתנש ,רייגתהל ואבש םירכנל וסחי לע ףא ומתוח עיבטה םייוגל ילילשה וסחי
םיבר םהמ ,ורייגתנש לארשי ץראבו ימורב םיבר ויה היינשה האמה תליחתו הנושארה האמה
תונשב סוניטימוד לש תוריזגה תועודי .ירוטאנסה דמעמהמ ,תימורה הרבחה יבושחמ
םיימורה םירפוסה םג .הענצב ורייגתהש םיימור םידבכנ תפידרו ,תודהייתהה לע םיעשתה
,הדוהי רכזנ (ד"מ ,ד"פ םידי) הנשמב .םהימיב תחוור התייהש ,וז תואיצמ םיראתמ (סוטיקט)
.אביקע יבר לש וידימלתמ ,ירצמ רג ,ןימיינמ רכזנ (ה"ה ,ה"פ ןישודיק) אתפסותב ,ינומע רג
תונבמ הרישע הנורטמ - תרויגה אירולב רתויב העודי .(א ,חצ תומבי) רגה סיטפנ רכזנ ןכו
.(ב ,גל תבש) םירג ןב הדוהיו ,(א ,ומ תומבי ;ב ,זי הנשה שאר) לאילמג ןבר ימיב ,הלוצאה

קמועב ןימאה אל ,לכב תומלש שרדש אוה ןכש ,הלא םירגמ גייתסה סונקרוה ןב רזעילא יבר
:תודחא תואמגוד ירהו ,לארשי תרותב םתנומא

ינפמ :רמוא לודגה רזעילא יבר :הנושל וזו ,אתיירב איבמ (א ,טנ אעיצמ אבב) דומלתה
המ ומכו ,אוה ער ובל רציש) ער ורוסש ינפמ :בישמ אוהו ?םירגב תומוקמ ו"לב הרות הריהזה
.(ןתמהוז הקספ אל ,יניס רה לע ודמע אלש ,םיבכוכ ידבוע :(א ,ומק תבש) ורמאש

איהו ,הזה ןמזב םירגה לרוגב הנדה ,אתיירב דומלתה איבמ (ב ,חמ) תומבי תכסמב
האיבמ וז הלאש לע ?םהילע םיאב םירוסייו ,םינועמ הזה ןמזב םירג המ ינפמ :תלאוש
ןיאש יפל :רזעילא יבר םשב רסומה ,ןנח אבא לש איה ןהמ תחאו ,תודחא תובושת אתיירבה
.תווצמה תא ומייקי אל םא ,שנועה תארימ - הארימ אלא - 'ה תבהאמ - הבהאמ ןישוע

:(הכ ,א השרפ) הבר תלהקב ונאצמ ןכו
:הל רמא .ינברק ,יבר :ול הרמא .רייגתהל רזעילא יבר לצא האבש תחא השאב השעמ
יבר לצא הכלה .הב ףזנ ?ביגה דציכו .היאטח תא ול הרפס איהו ,ךישעמ תא יטרפ
.הלבקו עשוהי

םוגרת לש לודגה ולעפמב עודיה ,סוניירדא לש ותוחא ןב ,רגה סליקע לע רפוסמ ןכו
יבר לצא סנכנ ךכ רחא .וב ףזנו רייגתהל תנמ לע רזעילא יבר לצא סנכנ .תינוויל ארקמה
אלוליא :ורמא :(ה ,ע השרפ ,הבר תישארב) םייסמ שרדמהו ,םירבדב וסייפמ ליחתהש ,עשוהי
םיפא ךרא בוט :וילע וארקו ,ורוסל רזוח היה ,סליקע םע עשוהי יבר ךיראהש ,םינפ תוכירא
ואבש ,םירכנל יאמש סחי תא ונל ריכזמ םירגל רזעילא יבר לש הז סחי .(בל ,זט ילשמ) רובגמ
.(ב ,אל תבש) ודיבש ןיינבה תמאב ףחד דחאה תאו ,הפיזנב ואיצוהו רעג דחאב ,רייגתהל וילא

יוגל סירא היהש ידוהיב הכלהה
,הצחמל תוסיראב הירוסב םירכנ לש תודש לבקל לארשימ םיבר וגהנ רזעילא יבר לש ונמזב
,(הטימש) תיעיבש תבוחמו תורשעמ תבוחמ םירוטפ ויה ךכ ידי לעש םושמ ,עיברלו שילשל
תא לטבל לדתשהו ,תודש דוביעב םירכנו םידוהי ןיב הלועפ ףותישל דגנתה רזעילא יבר לבא
רזעילא יבר לש ותדמע תא ןיבנ הז עקר לע .(תיעיבשמו תורשעממ רוטפה) ילכלכה עינמה
הירוסב םייוגל ןיסירא ויהש לארשי :םידמול ונא םש .('ז הנשמ ,'ד קרפ) הלח תכסמב הכלהב
הנומת תראתמ הנשמה .(םירבד תצקב הב ולקהש אלא ,לארשי ץראכ תורשעמב תבייח איהש)
וא ,הצחמ םהילעבל םינתונו ,תוסיראב דבעל תודש םילבקמ םידוהי .ימוי-םויה יווהה ןמ
לאילמג ןברו ,תיעיבשבו תורשעמב םהיתוריפ בייחמ רזעילא יבר .לוביה ןמ עבר וא ,שילש
הירוסב ותוא ובייח אל ,םולכ עקרקה ףוגב לארשיל ןיאו ,יוגה לש עקרקהו ליאוה) רטופ
לש םיסיראה תא רוטפל) לאילמג ןבר לש ולוק וזחא :תמייסמ הנשמה .(תיעיבשבו תורשעמב
יפ לע ףא ,תיעיבשבו תורשעמב רזעילא יבר בייחמ עודמ .(תיעיבשמו רשעממ הירוסב םייוגה
:ונושל הזו ,('ד הכלה ,'ד קרפ הלח) ימלשוריב םיאצומ ונא הבושתה תא ?ולש עקרקה ןיאש
סנק םושמ אלא ,ןידה דצמ וניא בויחה רמולכ ,"ותוא וסנק סנק" :לואש ןב אתפלח יבר ינת
םרכמי הרירב תילבו ,ויתודשל סירא יוגה אצמי אלש ידכ ,ותוא וסנק .יוגל סירא השענש לע
.לארשיל

לארשי דובכל רזעילא יבר תאנק
:תואמגוד יתש ירהו ,תודחא תוכלהב םג היתותוא הנתנ לארשי דובכל רזעילא יבר לש ותואנק

קרפ רוחבל היה יאשר דחא לכו ,הרטפהל םימיוסמ םיקרפ םהה םימיב ועבקנ אל עודיכ
תורודס ןהש יפכ ,תורודס תורטפהה ויה אל ןיידע םיארומאה ימיב םג .הרטפה םשל םיאיבנמ
ףסכ) וראק ףסוי יבר רמוא ךכו .םיצור ויהש םוקמ לכב םיריטפמ ויה םימיה םתואב .ונימיב
ונומכ תועובק תורטפה ןמז ותואב םהל היה אלש :(בי הכלה ,בי קרפ הליפת תוכלה ,הנשמ
רזעילא יבר הנהו .השרפל סחייתמ אוהש ,ול הארנש ןיינע ריטפמ היה דחא לכ אלא ,םויה
.וסוחייבו לארשי דובכב עגופ אוהו ליאוה ,הרטפה רותב ך"נתב דחא קרפל תופירחב דגנתמ
רזעילא יבר :(י הנשמ ,'ד קרפ הליגמ) הנשמה תרמוא הכו .לאקזחי רפסב ז"ט קרפל הנווכה
.לאקזחיב ז"ט קרפ ונייה ,"היתובעות תא םילשורי תא עדוה"ב םיריטפמ ןיא :רמוא
,םילשורי תחכות :ונינש (ב ,הכ הליגמ) דומלתב תאבומה ,(ד הכלה ,ד קרפ) םש אתפסותבו
עדוה" רזעילא יבר ינפל ארקו דמעש דחאב השעמו .םגרתמו ארקנ ,"םילשורי תא עדוה" ונייה
וירחא וקדב :םייסמ ילבבה .ךמא לש היתובעות תא עדוהו אצ :(סעכב) ול רמא ."םילשורי תא
.רזממ אצמנו וירחא וקדב :םש ימלשוריבו .לוספ ץמש וב ואצמו

ךיתורוכמ :קרפה ךשמהבש לארשי דובכב העיגפה ללגב וז הרטפהל דגנתה רזעילא יבר
םרוג השמש ץראלו םעל ותבהאו ותאנק .תיתח ךמאו ירומאה ךיבא ,ינענכה ץראמ ךיתודלומו
יבר .םילשורי תחכותב םיריטפמ ןיאש ,הכלהה קספלו "עדוה"ב ארוקה לע הפירחה ותבוגתל
.ןברוחה ימיב םיאנקל םחורב םיבורק ויהש ,יאמש תיב ךרדב הזב טקנ יתומש רזעילא

לארשי תוכלמו לארשי ץרא דובכל רזעילא יבר תאנק
תיב תוכלמו ץראה תכרבב הבחרו הבוט הדמח ץרא רמא אלש לכ :רמוא רזעילא יבר ,אינת
תולבוקמ הארנכ ויה הלא תואקספ .(ב ,חמ תוכרב) ותבוח ידי אצי אל ,םילשורי הנובב דוד
ודמע םיירופ םיחטשו ץראה הברחנ רשאכ ,ןברוחה רחאלש אלא ,ןוזמה תכרב חסונב
ץראה תכרבב וקפתסהו ,הבחרו הבוט הדמח ץרא לע ךרבל שי םא םיבר וקפקפ ,םיממוש
הכרבב ןוזמה תכרבב ריכזהל שואי ךותמ וענמנ הקספש דוד תיב תוכלמ תכרב םג .דבלב
הבוט הדמח ץרא ,ץראה לש החבש ריכזהל תבייחמה ,הכלה עבוק רזעילא יבר לבא .תישילשה
וז הנומא שירשהל זע ןוצר ךותמו ,אובתש העושיב הנומא ךותמ ,דוד תיב תוכלמ םגו ,הבחרו
תונש םיתשו םירשע ףאש ,חינהל שי .ןוזמה תכרב תבוח ידי אצי אל - רמא אלש לכ .םעה בלב
לב רשק רשקו ,וילע ןמתוח ועיבטה ,סונקרוה ויבא תודשב רכיאכ דבע ןהב תונושארה וייח
.ץראה תמדא םע קתני

תבשב קשנ תאישנ
הכלהה יפל .יאבצה חטשב םג הכלהב היתותוא הנתנ יאמש תיב ירחא רזעילא יבר לש ותייהנ
,אשמכ בשחנש ינפמ ,טישכת אלו שובלמ אל וניאש רבד לכב םיברה תושרל תבשב תאצל רוסא
קשנ םע תאצל םדאל רתומ םולכ ,הלאש תררועתמו .הרותה ןמ תאטח ןברק בייח ,וב אצי םאו
:איה םימכחה תעדו ,(ד הנשמ ,ישיש קרפ ,תבש) הנשמה הנד וז הלאשב .םיברה תושרל תבשב
בייח אצי םאו ,חמורב אלו ,הלאב אלו ,(ןגמב) סירתב אלו ,תשקב אלו ,ףיסב אל שיאה אצי אל
רמאנש ,יאנגל אלא םניא :םירמוא םימכחו .ול ןה ןיטישכת :רמוא רזעילא יבר .תאטח
אלו ,ברח יוג לא יוג אשי אל ,תורמזמל םהיתותינחו םיתאל םתוברח ותתכו" :(ד ,ב היעשי)
."המחלמ דוע ודמלי

.םימכחל רזעילא יבר ןיב חוכיווה ךשמה תרסומה ,אתיירב האיבמ (א ,גס תבש) ארמגה

?חישמה תומיל םילטב המ ינפמ ,ול ןה ןיטישכתש רחאמ יכו :ול ורמא ,אינת
.ברח יוג לא יוג אשי אל :רמאנש ,םיכירצ םניאש יפל :םהל רמא
םילטב המ ינפמ ,ול םה םיטישכתש רחאמ יכו :רזעילא יברל ול ורמא ,ירמאד אכיאו
!?חישמה תומיל
.םילטב םניא חישמה תומיל ףא :םהל רמא
:ףיסומ דומלתהו
.ךרדהו ךדוה ,רובג ךרי לע ךברח רוגח (ד ,המ םילהת) ביתכד ?רזעילא יברד אמעט יאמ

הארנכ איה ,תאטח בייח וב אצויהו ,תבשב קשנב תאצל םירסואה ,םימכחה לש הכלהה
תאצל רוסיא וגהנש יאדוו ,תבשב המחלמ רוסאל היה לבוקמש ןמזב ירהש ,המודקה הכלהה
.המחלמ ילכב תבשב

וכרעיו ...םיאובחמה תא ומתס אלו ,ןבא םהילע וכילשה אלו ,םהל ונע אלו ...תבשה םויב
תוצעייתה רחאל .םדא שפנ ףלאכ םהינקמו םהינבו םהישנו םה ותומיו ,תבשב המחלמ םהילע
אלו וב םחלנ ,תבשה םויב המחלמל ונילא אובי רשא ,םדא לכ :טלחוה ויריבח םע והיתתמ
.םיאובחמב וניחא ותמ רשאכ ,ונלוכ תומנ

ידכ ,םידוהיה לצא תבשה תשודק תא םיאמורה ולצנ ,םיאמורה דגנ םידוהיה תמחלמב םג
רתיהה ףא לע .(ג ,יעיבש קרפ ,א םידוהיה תומחלמ) םילשורי שוביכ תא זרזלו םחוכ רבגתל
רחאל לבא ,הפוג המחלמל קרו ךא לבגומ רתיהה היה ,ביואה לע המחלמל דיב קשנ םע תאצל
אתפסותב ראותמכ ,לודג ןוסא םעפ םרג הז .ופקתב תבשב קשנ תאישנ רוסיא ראשנ ברקה
העש התואב :תמייסמ אתיירבה (א ,המ ןיבוריע) דומלתב ןכו ,(ו הכלה ,ישילש קרפ ןיבוריע)
.ןנייז ילכב םמוקמל םירזוח והיש ,וניקתה

התייהש רזעילא יבר .לוחב ומכ ,תבשב קשנב םישומח ךלהתהל םיאנקה וגהנ דרמה תפוקתב
ילכש ,תבשב קשנב ךלהתהל ריתמ ,םיאנקה לא םחורב םיבורק ויהש ,יאמש תיבל הקיז ול
דגנ המחלמל אצויה אבצל עגונ רבדהשכ ,ולקה יאמש תיב ףא .םדאל םה םיטישכת ןייז
םאש ,קספו ןקזה יאמש אב ,תבשה םויב םחלהל רתומ םא ,וקפקפ ןכל םדוק םא .ביואה
דע" .ריעה תליפנ דע תבשב רוצמב ךישמהל רתומ ,תבש ינפל םירכנ לש ריע לע רוצמב וליחתה
."תבשב וליפא - התדר

םוכיס
:שדח רואב הינפ ריאמו הכלהה תא םילשמ ,בחרה ונבומב ,ידגאה דוסיה דציכ וניאר

ןיא :תרמואה הכלהב ותעד תא תוריאמ הנעמל וייח תברקהו הרותל לובג אלל ותורסמתה
דימלת םא - הנושו בשוי וא - אוה ץראה םע םא - התושו לכוא וא אלא בוט םויב םדאל ול
.אוה םכח

:הכלהב ותדמעל עקר שמשמ םייוגל ילילשה וסחי
,יאמש תיב לש בורה ידי לע ולבקתנש ,היננח תיילעב ורזגש רבד רשע הנומש תא תחבשמה .1
.יוגה ןמ קחרתהל םתרטמש
.ריזח רשב לכואכ ,יתוכ תפ לכואה לכ .2
.םייוגה ןמ תחקלנ הניא תאטח תרפ .3
.םלוכ תונברוקה לכב לסופ רזעילא יבר היה ןכו .4
,תיעיבשבו תורשעמב םהיתוריפ בייחמ רזעילא יבר ,הירוסב םייוגל ןיסירא ויהש לארשי .5
.יוגל סירא השענש לע סנקכ

,םתוא החדו םהב ףזנש ,רייגתהל ואבש םייוגל ףא וניעב ראשנ םייוגל ילילשה וסחי
אלו .ורייגתנש הלא יבגל ףא ותעד הניש

:הכלהב ותעד תוריאמ לארשי תוכלמו לארשי ץרא דובכל רזעילא יבר תואנק
.היתובעות תא םילשורי תא עדוה"ב םיריטפמ ןיא .1
אל ,םילשורי הנובב דוד תיב תוכלמו ץראה תכרבב הבחרו הבוט הדמח ץרא רמא אלש לכ .2
.ותבוח ידי אצי

דוגינב .יאבצה חטשב םג הכלהב היוטיב האצמ יאמש תיב ירחא רזעילא יבר לש ותייהנ .ה
תאצל רזעילא יבר ריתמ ,תאטח בייח אצי םאו ,תבשב קשנב תאצל םירסואה ,םימכחה תעדל
םילהת) ךרדהו ךדוה ,רובג ךרי לע ךברח רוגח :ךלמה דוד רמא ןכש ,ול םה םיטישכת ,רמואו
.(ד ,המ