"...םלוע לש ונובירה לע םג םחרל םיכירצ"

יאגרש .ז.ש

ז"לשת הנשב הנש

.ה"בקל וסחיב האוש לוצינ לש ימינפ קבאמ :ריצקת
האושב הנומא :חתפמ תולימ


רבכשמ םירבחו םידידי יתוא וויל ,הליל תוצחב תאז התייה .הינשה םעפב ןילופ תא יבזעב
די לע יתדמעשכ הדירפה תעשב .ינלופה ןוטלשה ישנא םגו ,השרווב תבכרה תנחתל םימיה
"הבונת"ב דבוע הלעבש םילשוריב תוחא הל שי :היפב השקבו השיא ילא השגינ ,הנחתב ןורקה
ידכ ילש אתב ותוא סינכאש התשקבו ,תבכרה התואב הילא עסונ ןקזה היבאו ,לאקזחי בוחרב
לכ תאו היבא תא ונרבעהו ןורקל התא דחי יתילע .ןבומכ הל יתינענ .ידוהי לש הרבחב אצמיש
.ילש אתל ,לדה ונעטמ - ויצפח

םייניע ,ןבל ןקז ,הוועשכ םיבוהצ םינפ ינפל יתיאר .ידוהיב יתננובתהו אתל כ"חא יתסנכנשכ
.רבד הנע אלו קתש ,'וכו המו ימ :ותוא לואשל יתלחתהשכ .םיבצע תעקפ ולוכו תובצועמ
,רפוש יתיאר הכותב .ולש הדווזמה תא חותפל ול רוזעל ינשקיב המ ןמז ירחא .ינא ףא יתקתש
רפס ול איצוה .םירבד המכ דועו ,תונתכ המכו םירפס המכ ,ןיליפתו תילט .הלדבה ,םיטומפ
.ונוצרל אל הזש יתשגרה יכ דוע החישל ותא סנכיהל יתיסינ אל .וב ןייעו "ךלמילא םעונ"

אלו םידפורמ םילספס ןילופב ויה םרט ,המחלמה ירחא) ןושיל לספסה לע יתחטתשהש ינפל
ושארב ענענ .והשמ תותשל ןכומ אוה םג םא ויתלאשו תותשל והשמ יל יתחקל (הניש תונורק
אוהש רוציקב יל רפיסו יתא חחושל ליחתה ,התשש ירחא .סוכ ול יתגזמ .המכסה תואל
תחת וילע רבעש המ לכ ינפל ללוגו .תורצ-עבש םג ךא ,םימי-עבש ,זלעב דיסח .היצילאגמ
ץרא"ל אוה הלוע התעו ,לוצינ ךיאו וידלימ םידחאו ותשא תא לכישש ךיא .רלטיה לש ונוטלש
תאכדמ הקיתש ירחא .םייניע בוצע בשוי ראשנ .ךישמה אל .םדנו קיספה םואתפ ."םייחה-
לע יתחטתשה ינא ףא .לספסה לע חוטש ויתאצמ יבושב .אתה ןמ יתאצי ,םיעגר המכ לש וז
המ לכבו ילוממש שיאב וזכרתה ייתובשחמ לכו ,ןיע םוצעל יתלוכי אל ךא ,ינשה לספסה
.ונממ יתעמשש

ילוממ שיאה .םידוהי-אל םיעסונ תבכרב וסנכייש ינפל ללפתהל יתמק ,רחש םע רקוב תונפל
.לוכאלו תותשל אוהשמ יתחתמאמ יתאצוה הליפתה ירחאו ,ןשי אלש תורמל ,ענ אלו םק אל
יל הנענ אוהו ,בוש ויתלאש תועש המכ ירחא .הנע אל .תותשל אוהשמ הצור םא ויתלאש
ןייע .ויפמ הגה איצוה אל םלוא .והשמ התש םויב םימעפ המכ ךכו .תותשל ןכומש שארב
.ישפנ יתעדי אל .ארונ ןואכד ילע התרשהו המויא התיה ותקיתש .קתשו ,בשי ,תצקמב רפסב

:רמאו חתפ םויה תוצח ירחא
,וילא ללפתא אל - למח אלו םחיר אל 'הו ,ואר יניעש המ לכ ירחאו ילע רבעש המ לכ ירחא
.ינא םג וזיגרא
.ותקיתשל רזח אוה ףא .המואמ יתרמא אלו יבלמ הצרפתה החנא .המואמ יתינע אלו יתקתש
,(סיראפל ךישמה אוה) גארפב תדרל יצפח תא יל רדסל יתלחתה ,ךישחה טעמכ ,ברע תונפל
ףטעתה ,ןיליפתהו תילטה תא איצוה ,הדווזמה תא דירוהל ול רוזעל םואתפ ינשקיב הנהו
.ללפתהל דמעו ןיליפת חינה ,תילטב
חתפ ,ותלפת תא םייסש ירחא .המואמ יתרמא אלו יתקתש ,םרב .ימואתפה יונישהמ יתמהדנ
:רמאו
ול שי המ !?תונמחרל יואר וניאו קוקז וניא לוכי-לכה יכו ,םרב .ללפתהל ךירצ יניא ןיד יפ לע
ינא םג םחראש אוה יאכז ,םייחב יתראשנו ילע םחיר אוה םאו ?ול ראשנ ימ ?םלועב וישכע
.יתללפתהו ןכל יתמק ,וילע
.לוקב תוכבל ליחתהו ויניעמ וגלז תועמדו וירבד תא םייס
."םלוע לש ונובר ןפיוא ךיוא תונמחרא ,יוא"

הכזנו םילשוריב תוארתהל :הכרב ךותמו תועמד ךותמ ונממ יתדרפנ .ותא יתיכב ינא ףא
.חישמה תאיבל
ךיוא תונמחרא" :וירבד ינזאב םילצלצמ םויה ףא .םלועל ינממ החמית אל ,וז תעזעזמ הנומת
. . ."םלוע לש ונובר ןפיוא

.הנומא לש החוכ יהוז