ונרודב תילארשיה השיאה דוקפת

לאירא בקעי ברה

ג"נשת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
םזינימפה
(תויתחפשמה) םזילימפה
הסנרפה תוירחא
תורודה תדירי לומ הרותה תרימש
הניטק ישודיק
הימגיב
השיאה לש החרוכ לעב ןישוריג
רכז יצח רטש
תיגולונכטה תוחתפתהה יפלכ הרותה תדמע
םויכ התיבל השיאה יבויח
השיאל שיא ןיב םייכרע םיסחיל הפיאש
יהמיאה עבטה
ונימי יאנתב תועינצה םושיי
ונרודב הכלהה ירומ תמישמ


תואמגוד בוליש ךות םימדוק תורודב השיאה דמעמ תא רבחמה ןחוב ונינפלש רמאמב :ריצקת
םינוש םויכ התיבל השיאה יבויח יכ ריבסמו ,ונימכח תונקתו הרותה תפקשה ,ך"נתה ןמ
תויצרופורפל בל םישל שי יכ םכסמ לאירא ברה .תיגולונכטה תוחתפתהה תובקעב רבעבמ
ונרודב הכלהה ירומו עוצקמלו הלכשהל הפיאשה ןיבל םח תיב תונבל הפיאשה ןיב תונוכנה
.ךכב עירכהל םיכירצה ולא םה

.םזילימפ ;םזינימפ ;השיאה דמעמ :חתפמ תולימ


בייחמ הז טלחומו יחצנ ןורקע .ונתנומא ירקיעמ רחא אוה - "תפלחומ אהת אל הרותה תאז"
םוקמה ייוניש י"פע תופלחתמ ולא ,תוינוציח תורוצ רומישל הנווכה ןיא .יוארכ וניבהל ונתוא
ךכב רקיעב תאטבתמ הרותה לש התויחצנ .תונורקעו םינכת רומישל איה הנווכה .ןמזהו
תורוצה רשאכ דחוימבו םג ,םתוביציו םפקות אולמב םיראשנ םינכתהו תונורקעהש
תריבשל םורגל הלולע איהש םימעפ ,דבלב תוינוציח תורוצ תרימש .תופלחתמ תוינוציחה
,בושח וא ,יחרכה יאנת תושמשמ תוינוציח תורוצ תובר םימעפ תאז םע .םינכתו תונורקע
אמש ,תלבוקמ תרוסמ םיעזעזמ ונאש תמיא לכ ריהז תעד לוקשב ךרוצ שיו ,םינכת תרימשל
אלש םיוניפ תעשב דואמ רהזיהל שי בג יעוגפש עודי ,לשמ ךרד לע .הנכות תריבשל ךכב םורגנ
תא ריאשהל רשפא יא ,תאז םע .ףוגה תא היחמה םייחה טוח אוהש ,םתרדש טוחל קזנ םרגיי
ריהזה לופיטה לכ םלוא .םילוחה תיבל םדקהב ותונפל חרכה ,ןאוסה שיבכה לע לטומ עוצפה
יוניפל םיכמסומה םישנאה ךדיאמ .דבלב ךכל םיכמסומה םישנא י"ע תושעיהל בייח יארחאהו
םישנא אמש תוירחאה םהילע תלטומ ןכ ושעי אל םאש .ותונפלו םדקהב אובל םיבייח עוצפה
ינויחה הרדשה דומעב קר אל עוגפלו םמצעב עוצפה תא תונפל םילולע ךכל םיכמסומ םניאש
.הלילח ,ךיפה-יתלב קזנ םורגלו ,ימינפה ,םייחה זול ,הרדשה טוחב םג אלא

תורומת ןיבל ,םיינוציח םייוניש ןיב ,םינכת ןיבל תורוצ ןיב ןיחבהל ונילע השיאה דמעמ אשונב
הדוקפתל תרחא תוסחייתה םיכירצמה ,םייחה תורוצב םייביטקייבוא םייוניש ןיב .תוימינפ
ומכ .ןתוא עונמלו לולשל ונילעש ,תוקדצומ אל תויביטקייבוס תופיאש ןיבל ,ונימיב השיאה לש
תבורעת לש תויעב ןיבל , םמצעשכל הדמעמו השיאה לש הדוקפת ןיב ןיחבהל ונילע ןכ
תיבב סנוכמ דוע וניא השיאה לש הדוקפתשכ ,םירבדה ןיב םיוסמ רשק שיש תורמל .תועינצו
םג ךכ י"ע םרגיהל הלולעו םישנו םירבג תבורעת לש היעב םג תרצונ ,הצוחה אצוי אלא דבלב
.םיינשה ןיב לובגה תא עובקל ונילע .תועינצב העיגפ

י"ע עמשומ אוהש ללגב קר ףסה לע ןויער לוספל ןיא .תיניינע תויהל הכירצ הכלהה תשיג
שי .היתופקשהו היתוכלה ,הרותה לע םיססובמ םניא םהיתופקשהו םעקירש םיגוח וא םישנא
םה םא םג ונידי לע לבקתהל םילוכי םייתימאו םיקדוצ םירבדו ,ןבתה ךותמ רבה תא רורבל
.תלוספה ןיבל תלוסה ןיב דדובל שיש אלא ,הנוש הבישח תכרעמ ךותב םילולכ

םזינימפה
םיריגרג וב שי .םצעב לוספ וניא השיאה לש היתויוכז ןויוושל ףאושה ,לשמל ,םזינימפה
ידכ ונידיב עייסל םילוכי םה הברדאש אלא ,םלבקל םילוכי ונאש דבלב וז אלש ,םייבויח
תועיגפ ןתואל דגנתמ םזינימפה ,אמגודל .אקווד ונתסיפת י"פע השיאה לש הדמעמ תא םדקל
תא תולצנמה תומוסרפו יפוי תוכלמ תורחת י"ע תושענה ,השיאה לש הדמעמבו הדובכב תוסג
אלו ותוישיא י"פע וכירעהל שיש םדא איה השיאש ןעוט םזינימפה .תוריכמ םדקמכ השיאה
תומלעתהו דבלב הבקנ ןיממ התויה ללגב השיאה לש ינוציחה ףוגה לוצינ .ונימ י"פע
תוהדזהל םילוכי ונאו אוה יתימא הז ןועיט .הדובכבו הדמעמב עגופ השיאה לש התוישיאמ
הבעות ימוסרפב וננופצמ לע תיפכנה הייפכה דגנ ונקבאמב ישעמ ןפואב ולצנל םג ונלוכי .ומע
.תוצוח לכ שארב

עקר לע טלבומ אוהו ןוכנ אוה ,תוישיאכ תויוכז השיאל שיש ,םזינימפה לש דוסיה תחנה םצע
איה .דבלב תיב תרקע דוע הניא השיא .תיתיישעתה הכפהמה בקע ונרודב ללוחתהש יונישה
תורומת .תיבה תסנרפב עייסלו המצע תא סנרפל תלגוסמ איה ,עוצקמ הל שי ,הלכשה תלעב
,ןהמ םלעתהל םילוכי ונניא .ןתוא ורצי םייביטקייבואה םייחה יאנת .ןה תויביטקייבוא ולא
הדמעמ רבדב הכלהה לש םייחצנה תונורקעה תא וכותב רמשל ונתוא בייחמה ינוציח יוניש והז
.םישנל םירבג ןיב םיסחיה תועינצו השיאה לש

(תויתחפשמה) םזילימפה
תוישיאכ השיאה תא האור םזינימפה .םזילימפה תא ללוש אוהשכ םזינימפה לע םיקלוח ונא
םזיניבושה לומ יבקנה טרפה תויוכז לע קבאנ אוה .רבגה לש ותוישיאמ תדרפנה ,תיאמצע
.ויתויוכז לע טרפ לכ לש תויוכז קבאמ ןאכ שי .ירבגה טרפה לש ויתויוכז לע רמושה ,ירבגה
לש תישיאה התוחתפתהש תנכוסמ המינ םג תעמשנ םינימה ןיב תודדומתהו תורחת ידכ ךות
.היערהו םאה דיקפת ללוכ ,רחא דיקפת לכמ רתוי הל הבושח תויהל הכירצ השיאה

רופיסב הרותה הכיראה ידכב אל .ותועט ןאכו ,םזילימפה תא ררופל לולע ינוציקה םזינימפה
.תחא תוישיא דחי םהינש םיווהמ שיאהו השיאה ."תאז החקול שיאמ יכ" השיאה לש התריצי
אוה השיאה לש הדוקפת !החפשמה תוכז ןאכ שי .רחא טרפ לומ הז טרפ לש תויוכז ןאכ ןיא
תרקע קר תויהל הלוכי השיאה ןיא ךכ םשלש אלא .ףתושמה תיבה ןיינבב שיאל הפתוש תויהל
םע דדומתהל תלגוסמה תוישיאו תחלצומ היערו הבוט םא תויהל ידכ .רבעבכ הטושפ תיב
הניחבמ הנושארו שארב אלא ,תיתוברתו תילכלכ הניחבמ קר אל ,החלצהב םיינרדומה םייחה
םע דדומתהל לכות ןכאש תאזכ תיתרותו תיעוצקמ ,תיתלכשה המר תלעב תויהל הילע ,תיתד
.תיברימ החלצהב םיבכרומהו םיבורמה הידיקפת לכ

תובוחה .השיאל רבגה ןיב הילפה לכ ןיא ."םדא" םיורק דחי השיאו שיא "םדא םמש ארקיו"
שיאה לע רתוי ולטוהש םידיקפת שי םיימינפה םידיקפתה תקולחבש אלא .תיבה לע ולטוה
אלא ,הלילח ,החפקל וצרש םושמ אל ,אמגודל ,תשרוי השיאה ןיא .השיאה לע רתויש שיו
- ןכלו ,םויכ םג החפשמה תא סנרפל ירקיעה יארחאה אוה לעבה ,תשרוי החפשמהש םושמ
.הלוכ החפשמה לש התלכלכל גאדי אוהש ידכ וידיב תילמרופ ןתינ שוכרה

לכל ןצמחו םד םירזמה ,בלה דיקפתב השיאה השמיש הב תופוקתב .תורודה ןיב ינושה ןאכו
,החפשמה לש תינחורה התגהנהו הסנרפה לש ירקיעה לועב אשונה חומה דיקפתב לעבהו ,ףוגה
הניא השיאהו ,םייחה יאנתב יוניש ללוחתהשכ .לעבל רתוי הפופכ השיאה התייה יעבט ןפואב
יכ ,םיוסמ ינוש ראשיהל בייח כ"פעא םלוא .םיסחיה ונתשה ,חומהמ קלח אלא דבלב בל קר
גוריד תובייחמ החפשמה תבוטו שיאהו השיאה תבוט .ררופתהל הלולע החפשמה ןכ אלמלא
.םהיניב םיוסמ ידמעמ

םוקמ ןיא םזינאגרואב .הרקיעמ הלאשה תא קלסמ אוה .ןויוושל הריתסב רמוע וניא הז גוריד
הזכ רבא לכ ?דבכ וא האיר ,בל וא חומ רתוי בושח המ :לואשל רשפא יא .ןויוושה תלאשל ללכ
ללכ םוקמ ןיא ינגרואה-יתחפשמה דיקפתב ןכ .דקפתל לכוי אל ףוגה וידעלבו ינויח אוה
דחא לכלש ,תינאגרואה הסיפתהמ בייחתמ אוהו ינוש תויהל בייח .ןויוושה תלאש תא תולעהל
בלהו חומה ףוגבש םשכ כ"פעאו .תידדהה תולתב אטבתמ ןויוושה .ולשמ ידוחיי דיקפת שי
םזינאגרואב םג ךכ דקפתמ ינשהו דקפמ דחאה אלא תורתוס תודוקפ תתל םילוכי םניא
.החפשמל דחא שאר תויהל בייח יתחפשמה

שאר אוה לעבה .(הפרטל בשחנ םישאר ינש לעב ףוג) .רודל םירבד ינש אלו רודל דחא רבד
החפשמה לש התבוט אליממו ,לעבה לעש הסנרפה תבוחמ ,לשמל ,בייחתמ רבדה .החפשמה
לע רתווי ןוצרמ הרכה ךותמו ,רחאה לש ותוכמסב ריכי דחא דצש תובייחמ השיאה לש םגו
ןיב ןושאר שי ךא האלמ איה תופתושה .תולטבתהו העינכב רבודמה ןיא .ורבח ןעמל ותוכמס
םויק תא רשפאמה אצוי לעופ קר ןה תויוכזה .תובוח רתוי תבייחמ וז תושאר .םיווש םירוצי
,שאר ילב בל ןיאש םשכו ,בלה איה השיאהו ,לחש יונישה תורמל ,שארה אוה לעבה .תובוחה
.בל ילב שאר ןיא ךכ

הסנרפה תוירחא
םיתעל םינעוט םישנה תויוכז תא גצייל םירמייתמה .וז הדוקנב רובידה תא ביחרהל יוארה ןמ
לש התסנכה תמר .ינשמ סנרפמ לאכ הילא םיסחייתמ .השיאל סחיב לוכיבכ הילפא לע תובורק
תכרעמה לכ תאז תמועל ךא .רבגה תמועל ,הערל ,הרואכל ,םילפומ הקוסעתל התוכזו השיאה
בייח עודמ .תונוזמ םידלילו השיאל תקסופ (תינוליחה ןהו תיתכלהה ןה) ץראב תיטפשמה
םישנה ינוגרא רציכ ?הידליו הלעבל תונוזמב בייחתת השיאהש ונעמש אל עודמ ?תונוזמב רבגה
?םדי תא םיחינמ םניא הזמ םגו הזמ םיזחואו ,תווצקה ינשב לבחה תא םיספות

איה ףא ,השיאה .החפשמה לש הסנרפה לוע תא רקיעב תאשל ךירצש הז אוה רבגהש קפס ןיא
םידלילו תוקוניתל תוילופיט תורגסמ ,םכחותמה רושכמהמ האצותכ ונימיב .דובעתש היואר
המצע תא שממתש בטומו .תיבב תושעל המ הל שי דימת אל םיבר םיכרצמ לש שועיתהמו
תבייחמ החפשמה תבוט .רמשיהל תבייח היצרופורפה םלוא .התוישיא תא םלוהה קוסיעב
הידי ישעמ .תובוח םג הז בצממ תועבונ אליממו .תירקיע אלו תינשמ תסנרפמ היהת השיאהש
.ולוכ תיבה תחוורל רקיעב ודעונש תויפסכה "ויתויוכז" רתי ןכו ,הלעבל םיכייש השיאה לש

תורודה תדירי לומ הרותה תרימש
וא ןוטלש ירציו שי .הילא הפאש הרותהש תילאידיאה םתמרב םיראשנ םניא םייחהו שי ,ןכא
.םהיתושנ תא חפקל ירכ םהיתויוכזו םדמעמ תא לצנל םילולע םירבגו ,םירבוג ןוממ תוואת
לע ןגהל תוירחאה תא םימכח לע הרותה הליטה ןכלו .הרותה ןוצרל דגונמ הז בצמש קפס ןיא
ללוחתה יונישה .הלילח ,הרותה תסיפתב יונש ןאכ ןיא .תונקת י"ע השיאה לש היתויוכז
.תונקת תועצמאב הרצועל ךרוצ שי ןכלו םדאה ינב לש תירסומ הדירי י"ע םיינוציחה םייחב
:רפסמ תואמגוד חקינ

הניטק ישודיק .א
הצור באה אמתסמש איה התחנה .הנטק איהשכ ותב תא שדקל תורשפא באל הנתנ הרותה
שיא ןיב תורכיהש וזכ התייה םייחה תרוצשכ .רתויב בוטה ןתחה תא הל רוחביו ותב תבוטב
םיחלצומ ויה ולאכ םיכודישש חינהל שי םירוהה לע תוכמתסהב קר תושעיהל ולכי השיאל
תא שדקל םילגוסמ ויה םיגירח תובא םהב םירקמ תויהל ויה םילולע ,םלוא .םירשואמו
תא שדקל תוכמסה םהידיב הנתינ ךכ םשל אל .םייניינע אלו םירז םילוקיש ךותמ םהיתונב
.('א א"מ ןישודיק) ,הנטק איהשכ ותב תא שדקל באה לע םימכח ורסא ןכל .תונטקה ןהיתונב

הימגיב .ב
םוקמ לכש ןיינעמ םלוא .הנושארה ותשא לע הינש השיא שדקל םדאל תורשפא הנתנ הרותה
תצלמהב רגה תא אשנ םהרבא .הקוצמ לש עקר לע השענ רבדה ,ולאכ ןישודיק ך"נתב וניצמש
תא אשנ בקעי .(םהימיב לבוקמ היהש "ץומיא" ןימ) הנממ תונביל הרבסו הרקע התייהש ,הרש
ול האשינ ההלב .הינש השיאכ הריאשהו השרגל הצר אל םלוא .תואמרמ האצותכ האל
םג .הפליז תא םג תאשל ,תויחאה ןיב ןוזיא םשל ,ץלאנ ןכלו לחר לש התורקעמ האצותכ
םה ך"נתב םילופכה ןיאושינה רתי .הרקע הנחש חכונש רחאל הנינפ תא הארנכ אשנ הנקלא
תא חיטבהל ידכ תובר םישנ תאשל וצלאנש יטילופ דמעמ ילעבו םיטפוש ,םיכלמ לש ללכ ךרדב
ירשק י"ע םהיניב רשקתהל םינומדקה וגהנ ,ונימיב הגוהנה ,םירירגש תפלחה םוקמב .םדמעמ
.םישנ ול הברי לבל ךלמה תא הרותה הליבגה כ"פעאו .ןותיח

אלא ,הרותה תנווכ יכה ואלב היהש רבד תבייחמ הנקת תרוצב ןגעל התייה ה"מגר תנקת
.הכלהכ אלש ,םינוגה םניאש םישנא י"ע םימעפל לצונש

השיאה לש החרוכ לעב ןישוריג .ג
ליטמה אוה לעבהש אוה ךכב ןויגהה .הנוצרמ אלש םג ותשא תא שרגל לעבל הרשפא הרותה
הז םש הילעמ ריסהל ךמסומה אוה קר ןכלו ('א ט"כ םירדנ ,ן"רע) ןישודיקה םש תא הילע
םג .ותשאב ללעתהל לוכי לעבש ךכל הנוכתה אל הרותה .(כ"ה תושיא 'להמ ט"פ ש"וא ןייע)
לוכי ולישבת תא החידקה םאש רבוסש ימל ןכו הנמיה האנ תרחא אצמ םאש רבוסש ימל
ןישק ירהש ,תירקמ הזירפק לכ לע ותשא תא שרגי םדאש הנווכה ןיא ('צ ןיטיג) השרגל
ןוטרש לע םילוע םייחה םאש אלא .(ב"כ ןירדהנס) שרגל וריתה אלו דחייל וריתהו ןישוריג
הזל הז םיתופכ ראשיהל םתוא ץלאל ךכב ןויגה ןיא םיפתושמה םייחב ךישמהל תורשפא ןיאו
לובכל ללכו ללכ הנווכתה אל הרותה ,םלוא .םהיניב דירפהל ףידעו ,םינימה תעדכ ,םחרכ לעב
(ח"ה ד"י 'פ תושיא 'לה ם"במר האר) ברח תיובשל התוא ךפוהה ,לעבל ןוגיע ילבכב השיאה תא
אלד ישניא ויהש רחאמ אלא .יזירפקה ונוצר ללגב קר ,הליע אלל השרגל תושר ול תתל וא
הנקתב אופא ךרוצ היה ,הרותה תנווכ יפל אלש ,החרוכ לעב השיא שרגל ,הז רבד ולצינש ילעמ
.וז הצריפ םותסל ידכ

רכז יצח רטש .ד
םהילעש םושמ תילמרופ םישרוי םינבה .התסנרפ ךרוצל ,החפשמל תדעוימ השוריה ,רומאכ
ןאשניהב זא םג םלוא .תושרוי תונבה םינב רדעהב ןכאו .םתיב תסנרפל תוירחאה תלטומ
גולמ-יסכנכ סכנה תא לבקמה ,לעבה לש ותוירחאב תיבה תסנרפל םישמשמ םיסכנה ןהילעבל
תמייק ןרקהו תוריפ לכוא לעבהש ,ונייהד ("לזרב ןאצכ" ויהי םיסכנהש יאנת שי כ"א אלא)
ולא תוריפ רוכמל יאשר לעבה ןיא ןכלו .ולוכ תיבה תחוורל תדעוימ וז תוריפ תליכא .השיאל
ילמרונה בצמה תא ףקשמ תאזב גצומה רואיתה םיינומרה םיסחיהשכ ,םירחאל טלחומ ןפואב
ויהש ךכל ומרג החפשמל תוירחא רדעהו ,עצב תוואתש םימעפ םלוא .תידוהיה החפשמב
,הרידנ התייהש ,הרמה תואיצמה .הדמעממ השיאה לושינל תומימתה הלצונ םהב םירקמ
לבקל תבל תרשפאמ וז הנקת .רכז רטש וא "רכז יצח" רטש ןקתל תונקתה ינקתמ תא הצליא
,גרבדלוג נ"זרגה לש ורמאמ האר) .שירומה ןוצר י"פע ,ותיצחמ וא רכזכ ,השוריב קלח
.('ד ךרכ ןימוחתב
יאנת י"פע תושדח תונקת ןהילע ףיסוהל היוטנ היה דועו .תונקת לש תואמגוד קר ןה ולא
.םיחתפתמה םייחה

תיגולונכטה תוחתפתהה יפלכ הרותה תדמע
תיב תרקע התייה השיאה רבעבש הדבועה םאה .התנווכו הרותה תמגמ לע אופא דומעל ונילע
םייחה יאנת ויה ולאכ אמש וא ,התנווכו הרותה ןוצר י"פע איה ,עוצקמו הלכשה תרסח ,דבלב
יולת רבדה .ילאידיאכ ותוא תוארלו הז בצמ חיצנהל הרותה הנווכתה אל םלועמו םיינוציחה
וא ,התוא לולשל ונילעו הרותה ןוצרל דוגינב איה םאה ,תיגולונכטה תוחתפתהה לכל השיגב
וז תוחתפתהב תנינועמ הרותה ילוא וא ,וז המדקל תוסחייתהו העד הרותל ןיא אמש
תוולנה תוילילש תועפות ןיב לידבהל .םיקבדה ןיב דירפהל שי וז הלאשב ףאו ?הליחתכל
םצע תא ףסה לע לוספל ןיאו .הבש םייבויחה םיניערגה ןיבל ,תיגולונכטה תוחתפתהל
תרעה" ולא םירושימ ינש לע) .הל וחפסנש תוילילש תועפות ללגב קר תאזה תוחתפתהה
.('ג רעשב תובבלה תבוחב ייחב ונבר דמע "לכשה תרעה"ו "הרותה

בייחתהו" ולכשב אוה ,"רבדמה" ,םדאה לש ודוחיש רמוא (ה"ל ,'א) ירזוכה ורפסב ל"היר
ובלב המכחה תעיטנו םלצב םדאה תאירב רמולכ "הנידמהו ןועמהו תודימה ןוקית ונממ
י"ע םדאה לש םויקה יאנת לולכש םג םכותבו ,םהיתוכרעמ לכב םייחה לולכש תא תובייחמ
ןרמ םג .('א קרפ 'ג רמאמ) םירקיעב ובלא ףסוי 'ר רבדב ךיראה ןכו .םייחה לע ולקיש תואצמה
וניא ,'ה וארבש יפכ ,ישונאה עבטהש ,ןויערה תא עיבמ ויבתכב םיבר תורוקמב ל"צז קוק ברה
ןבומכ איה הרטמה .חורבו רמוחב חתפתהלו םדקתהל ףאוש אוה ,וירמש לע אופקל לוכי
ןיינעב םינימה לש םשוריפ תא ונלביק אלש םשכו .ךכל ינויח יעצמא אוה רמוחה םלוא ,חורה
תא ונלביק אל ךכ ,התדילב רסייתהלו לובסל תבייח השיאש ,"םינב ידלת בצעב" לש הללקה
תואצמה איצממ םדאה םאו ."םחל לכאת ךפא תעזב" לש הללקה תא בייחמה שוריפה
ןג לא ונרזחל ונתוא םדקמ קר רבדהש ןכתיי תולק רתיב ץראה ןמ םחל איצוהל ול תורשפאמה
.ךרבתי 'ה תדובעל קר רסמתהלו וניתודרט לכמ תונפתהלו רוזחל לכונ וב ןדעה

םויכ התיבל השיאה יבויח
תייפא השיאהמ םויה שורדל םעט ןיא .דוע תומייק אל הלעבל תבייח השיאהש תוכאלמה
הסינכהש השיא ומכ הנידו ('ה 'לה א"כפ תושיא 'לה ם"במר ןייע) ,'ודכו הניחט ,היווט ,םחל
תנוכמ םייוצמ תיב לכב םויכש ןוויכמו .('ו 'לה םש) המוקמב ולא תוכאלמב תוקסועה תוחפש
?תושעל השיאל רתונ המ .לוזבו םינכומ םינקנ םידגבו םחלו ,ןוזמ רבעמו ררקמ ,הסיבכ
?םתעדמ התיב ינב תא איצוהל וא ,התעדמ תאצלו םמעתשהל ?התיבב רגתסהל

שמתשהל ךיא תעדל השיאה תא בייחמ םישדחה םייחה יאנתב ךפהמה ,תאזמ הריתי
אורק תעדל הכירצ איה ,םלועה תויווהב אצמתהל הכירצ איה ,םלצנלו םישדחה םירישכמב
םהידעלבש םישדחה םירישכמה לכ .המדיקה ירחא תרגפמ הריאשהל רשפא יא ,תוחפל בותכו
תבייח השיאה .רבעב הסינכה השיאש תוחפשה םוקמב םיאב ןכא ינרדומ תיב ראתל ןיא
תא תונקל ןתינ התועצמאבשו ,םויכ האיבמ השיאש הינודנה .הנובשח לע םתוא איבהל
השיאש תעדה לע הלעי אל .העוצקמו התלכשה איה ,התדובע תא םיפילחמה םירישכמה
המר שוכרת אל השיאש תעדה לע הלעי אל ,ליבקמבו .עוצקמו תעד תשיכרמ ונימיב ענמית
תורומת .תיקדנופכ תנהכ אהת אל יכהש ,תיללכה התלכשה תמר תא תמלוהה ההובג תינרות
תונריתמל רשק לכ ילב ונימיב השיאה לש הדיקפתו הדמעמ תא וניש םייחה יאנתב ולא
ולא תא לולשל תאז םעו תויבויחה תועפותה לע ךרבל ונילעו ,תירסומה תורדרדיהלו
.תוילילשה

םיסחייתמה ,וניתורוקמב םישנ יפלכ וניצמש םייוניכו םייוטיב ןיב דירפהל ונילע ךכיפל
רתויב תטלובה אמגודהו .ינורקע ןפואב השיאל הכלהה סחי ןיבל ,םהימיב התייהש תואיצמל
אלל תורסמתה תבייחמה ,התומלשב הרות דומלת תוצמש קפס ןיא .הרות דומיל איה ךכל
תויהל הכירצ השיא ,ינורקע ןפואב השיאה תא תבייחמ הניא הלילו םמוי הרותב תוגהל לובג
,תאז םע .התחפשמל התוירחאבו התוהמיאב עגפיש דיקפתב הבייחל ןיאו היערו םא םג
היוצמ התייה השיאשכ ןוכנ היה ,המרע הל סנכית כ"יעש ללגב ,םישנל הרות דמלל רוסיאה
רוסאל ןיאש קר אל תיעוצקמו תיללכ הלכשה תשכור השיאשכ םלוא .םייריכל רונת ןיב רקיעב
תבייח איה םגפית אל תיתדה התוישיאש ידכ ,הברדא ,ךרוצב בשחתהב הרות דומיל הילע
י"ע הכלהל ערכוה רבכ הז רבד) תויללכה היתועידיל ליבקמב ,תוינרותה היתועידי תא ביחרהל
זמר ,רבדל היאר ןיאש פ"עאו .(לארשי םעב םיגוהה לכ י"ע השעמל לבקתנו םייח-ץפחה ןרמ
םדא" אוה איבנש רבוסה ם"במרה תעדל ,תודמולמ הנייהת אובל דיתעל םישנש ,רבדל שי
םילודגה םיניינעה ןתואב ךשמיו סדרפל סנכישכ ופוגב םלש ולאה תודימה לכב אלוממה
םעה ללכ יכרדמ שרופו ךלוהו שדקתמ אוהו גישהלו ןיבהל הנוכנ העד וב היהתו םיקוחרה
תועד 'לה) "...אסכה תחת הרושק הלעמל דימת היונפ ותעד אלא ...ןמזה יכשחמב םיכלוהה
."םכיתונבו םכינב ואבנו" אבנמו דמוע לאוי איבנה ירהו ('פ ב"ח נ"ומ ןיעו ,א"ה ז"פ

השיאל שיא ןיב םייכרע םיסחיל הפיאש
עייסלו וררועל ףאו ,בויחב וילא סחייתהל ונילעש םיוסמ טנמומ השיאה לש הדמעמ יונישב שי
,תיכרע ,תינחור ,תישיא התייה השיאל שיא ןיב םיסחיה תכרעמ תעדה ץע אטח ינפל .ומודיקב
רציו ישונאה ןימה תא רדרד תעדה ץע אטח .תיניינע אל תוסחייתהו םירצי לש תבורעת אלל
"םינב ידלת בצעב" לש םישנועה .תינמז וב תירציו תיכרע ,םינימה ןיב תוסחייתה לש תבורעת
בצעב" אוה םירציל םימלבה .תורדרדיהה תריצעב ונידיב עייסל ואב "םחל לכאת ךפא תעזב"ו
בר יונפ ןמז ול ראשיי לבל םדאה בל תא חיסהל האב תכרפמהו השקה הדובעהו ,"םינב ידלת
דחא דצמ .הפירח היעב הרצי תיגולונכטה תוחתפתהה .הדימה לע רתי וירצי ורגתי ובש ,ידמ
םירשפאמ ,ךדיאמו ,ןכוסמ םירצי יוריגל הערל לצונמה ,ידמ בר יונפ ןמז ףרוע םדאה ידיב שי
םישחנל רשפאמ רבדה ."םינב ידלת בצעב" לש םלבה תא ףוקעל םיינומהה העינמה יעצמא
ןקתמ המצע הכממו "םיקלאה השע הז תמועל הז" םלוא .םהיתורואממ תאצל םייסראה
השיאה תכיפה .הנורתפל םייבויח תודוסי םג וב שי היעבה תא רציש ךילהת ותוא .הייטר
,ליכשמ םדאל ,תירצי הסיפת ךותמ קר הילא סחייתהל לולע רבגש ,הטושפ תיב תרקעמ
החפשמה ייחב תירסומה המרה תא תולעהל ידכב הב שי ,ינחור רשק ומע רוציל רשפאש
.אובל דיתעלש תומלשה תארקל הנכהכ רתוי הלענ סיסב לע םדימעהלו

יהמיאה עבטה
ימוחת לכב רבגה לש הזל השיאה לש הדמעמ הוושוה יברעמה םלועבש תורמלש איה הדבוע
תויטסנימפהמ קלח .ירמגל רבגל תוותשהל "ןתוכז" תא תולצנמ ןניא ןבורב םישנה ,םייחה
,עדמה ישנא ,םיקסעה ישנא ,םיאקיטילופה בור .ןמעטל ,ידמ ירבג אוה ונמלועש לע ןנולתמ
,םייתרבח ,םייתיב םיקוסיע ןבורב תופידעמ םישנה .םירבג םה םייחה ימוחת בורו תונמואה
לשמ לפונ וניא םייחה ימוחת לכב השיאה לש הנורשכש קפס ןיא .'ודכו ,םייכוניח ,םיידועיס
לש ,ילטנמה ומעו ,יגולויבה עבטה .תוהמאה איה השיאה לש תיעבטה התייטנ םלוא .רבגה
יתרבח ץחל .םייהמיא םיקוסיע םתואל איה הטונ ךכ םושמו .יזכרמה הדועיל םאתומ השיאה
ןיבש םירמוא שי ןכאו .תושק הב םקנתהל לולע הדועי תא תונשלו הרוע תא ךופהל השיאה לע
תועפות תויוצמ ,תישנה ןתוישיא תא םימלוה םניאש ,םיירבג םידיקפת ןמצע לע ולטנש םישנה
תיאמדקא הריירק התשעש השיא .תישפנה ןתוביצי תא םירערעמה םיכיבסתו םילוכסת לש
תיתימאה הריירקה תא הצימחהש השיגרמ איה .הייח תא םכסל האובבש ,םעפ יל הרמא
.הידליל םא תויהל :הלש

ונימי יאנתב תועינצה םושיי
:(א"יה תושיא ט"מ ג"פ) ם"במרב הקספנש הכלהה תא ונימי יאנת י"פע םשייל ונילע המוש
ךכש ,התיב תויוזב בשיל אלא השאל יפוי ןיא ...דימת תאצוי היהתש השאל אוה יאנג לבא"
ומצע ם"במרה ירהו ?ונימיב וז הכלה םייקל לכונ רציכ ." 'המינפ ךלמ תב הדובכ לכ' בותכ
יאנת פ"עש קפס ןיאו ,"אובת אלו אצת אלש רהוסה תיבב הניאש" הכלה התואב םש בתוכ
!שממ רהוס תיב איה אובלו תאצל תלוכי אלל תיבב השיאה תריגס ונימי

תוינאצי םישנ לש ןתונג תא איבמ הנשמ-דיגמה ?ם"במרה ירבד רוקמ המ ,תעדל ונילע הנהו
הנווכה ןיאו עודי רועיש הל ןיא וז "תונאצי" (.'ד תוא ג"ע 'יס א"רגה רואיב הארו ה"מפ ר"ב)
.תאצל הל רתומ רחא ךרוצ לכלו התשמה-תיבו לבא-תיבל ירהש ,התיבמ ללכ אצת אל השיאש
השיא לש הכרד ןיאש ,םישנה ןיב גוהנלו לבוקמל רבעמ ונייהד ,"תינאצי" היהת אלש אלא
.גוהנלו לבוקמל יסחי אוה הז גשומ ךחרוכ לעו ,תועינצב החבש אלא ,הדימה לע רתי טלבתהל
המרונכ ובשחי תועינצה יכרע לע תוכנוחמ ןניאש םישנ ןיב לבקתהש גהנמ לכ אלש רבתסמ
לכש תנתונ הרבסהו :ונתנבה י"פע םיגייס עובקלו לבוקמה גהונה תא רקבל ונילע .ונלצא
וא ,שאר תולקל איבהל םילולעה םישנו םירבג לש הריתי תבורעת וב שיש דיקפת וא עוצקמ
השיא לע ,הריבע ירוהרהב ולשכיי םירבגש ךכל םורגלו הדימה לע רתי טלבתהל ךרוצ וב שיש
.וז הדובעמ ענמיהל העונצ

הכירצ המ ונרוד תושנל תויחנה תתלו םיגייס עובקל :השקה ונתדובע תליחתב וננה וז הדוקנב
יוארה ןמו ץורפל בשחנ הזיאו ,תוחפ הזיאו רתוי עונצ קוסיע גוס הזיא ,ןהיקוסיע תמגמ תויהל
אתה סרהל ומרגי אלש תועוצקמו םיקוסיע גוס לע ץילמהל שי ןכ ומכ .וב קוסעת אל השיאש
הדוליה ליגב איה דוע לכ ,תמזגומ הרוצב תישיא הריירק חתפת אל השיאש ,יתחפשמה
התוישיא תא חפטל ,התלוכי יפל םאתומ תויהל ךירצ ונימיב השיאה ךוניח .םידליב לופיטהו
המצע תא שממל לכותש ידכ ,הירושיכו היתויטנ ,התלכשה תמרל םאתהב ,םינוויכה לכב
.התיב ינב לש תינחורה םתמרל כ"יע םורתלו

ונרודב הכלהה ירומ תמישמ
תודובעבש תושקהמ איהש ,רסח אלו רתי אל הב אהי אלש ,הצימקה ,וז השק הכאלמל
תוחורל הז אשונ תרקפה .ונרודבש ,הארוהה ירומו ,םימכחה ידימלת םיאורק ,שדקמה
םייחה לגלג תרזחה .הילע הטילש ונל היהת אלש השק תוצרפתהל איבת בוחרב תובשונה
םיכילהתה תמיתר קר .היוצר הניא םג ,רומאכו ,תירשפא יתלב המישמ איה תינרוחא
עטנ םלוע ייח רשא הרותה ןתונ רחב הבש הדיחיה ךרדה איה הרותה תעפשהל םייתרבחה
.ונכותב

לע שגד םישל רקיעב שי ,םיטרפ יטרפל ןטרופל ןתינ דימת אלש ,תוטרופמה תויחנהל רבעמ
ומוח דקומש ,םח תיב תונבל הפיאשה תא הב עוטנל .תינרדומה השיאה לש התוישיא ךוניח
תאריו תובוט תודימל תמלוה תינרות המר ןיב ,עוצקמו הלכשה ןיב תינומרה הגיזמ אוה
תלבקלו תויצרופורפה תרימשל םילכ הידיב תתלו ,תיהמיא תוירחאו תועינצ םע ,םימש
.בקעי תיב לכ לש ירסומה ונוזיא תא ךכבו ,ישפנה הנוזיא תא וחיטביש ,תונובנ תוערכה