וקורמבש תלאליפאתמ חספ ןוקית

רשא-רב השמ

א"סשת הנשב הנש


.וקורמ חרזמ םורדב תלאליפאת זוחממ די בתכ לע הריקס :תיצמת

.תלאליפאתמ חספ רדס :חתפמ תולימויהש םיבר םירפס לש דיה-יבתכ םיטעמתמ ולחה ,םירפסה וברתנו סופדה עיפוהש העשה ןמש עודיב
בחרתנו סופדה יתב וברתנשמ רתוי דוע הרדנתנ דיה-יבתכ תקתעה .רודל רודמ םירבעומו םיקתעומ
םהל ושרדנש דוסיה ירפס בורל וספדנ םירבדה עבטמ .ולזוה םיספדנה םירפסה יריחמו םיל"ומה לגעמ
םלוכל שארו ,לארשי תוליהק לכ תא ושמישש דוסיה ירפס הלא ויה תידוהיה תורפסב ;םילודג םילהק
תוליפתה ירוזחמו רודיסה ןכו ,תורטפההו (י"שר שוריפבו סולקנוא םוגרתב הוולמ אוהשכ) שמוחה
םיגהנמל יוטיב תתל ולכי אל םיסיפדמה ,הדגהלו הליפתה ירפסל עגונה לכב םלואו .חספ לש הדגההו
תוגהנמ ידוחיש םימעפ ;םיספדנה םירפסב וטשפש תואחסונה ןמ תולדבנ תואחסונ ומייקש ,םיימוקמ
הליהקב ךא וחוורש םיימוקמ םיטויפ ןוגכ ,םיפיקמ םיטסקטב ועגנש םימעפו ,םידדוב םיטרפב ועגנ
םירפוס וכישמה תובר תוליהקב ,םיספדנה םירפסה ועיפוהשמ םג ךכיפל .דחא רוזאב הברמל וא תחא
.היאר םיכירצ םניא תומסרופמהו .םיטויפ יצבוקו תוליפת יעטק לש םיספט קיתעהל


םירפכב דחוימבו ,(ברגמה) ברעמה תוליהקב וכליהש די-יבתכ לש הרוש תוארל שי הזה עקרה ךותב
תלאליפאת זוחמ אוה וללה םירוזאה ןמ דחא .תולודגה םירעה ןמ םיקחורמ םירוזאבש הדשה ירעבו
ףוסב הבושח הליהקכ תעדונה ,אסאמל'גיס ריעה ,םייניבה ימיב הבשי וזכרמב .וקורמ חרזמ םורדבש
יזכרמ םע םיקודה םירשקב הדמע וז הליהק .ליגרה ןיינמל ינשה ףלאה תישארבו ןושארה ףלאה
היה ןתינ ,תלאליפאת זוחמב םידוהיה תבישיל ןורחאה רודל דע .םינואגה תפוקתב לבבב הרותה
החמש ימיכ תונמוזמ םיתיעלו םיגחל םיטויפ םהבו .םש וכליהש םירחא םיצבקו םיטויפ יפסוא תוארל
לע תוניק יפסוא לידבהלו ,(ןישודיקו הפוח דמעמו תווצמה תגיגח ,ןבה ןוידפ רדס ,הלימה תירב דמעמ)
ךליה ףא .תימוקמ תיברע םיבותכ םהמו ,תימראו תירבע םיבותכ םהמ ;רוביצה תרצ לעו דיחיה תרצ
םירשעה האמל םישימחה תונשב .תיברעו תימרא ,תירבע םיבותכ םיטסקט ובו ,"חספ ןוקית" םש
םימכח ידימלת השימחו העבראו השולש תלאליפאת תוליהקב תסנכ תיב לכב אוצמל היה רשפא ןיידע
דחא .הלעמל םירכזנכ םיטסקט םהבו רתוי םיבחרנ די-יבתכ וא םיסרטנוק םדיב וקיזחהש ,םיניבמ וא
דיה-יבתכמ םיבר ,רעצה הברמל .חספה ימי תנומשל םינוש םיסקט ללכש "חספ ןוקית" אוה הלאמ
וליפאו ומלענש םושמ וא ,הצרא םתולע ינפל םהילעב ידיב וזנגנש םושמ םא .םניאו ומלענ וללה
די-בתכו רבדה עייתסנ .םינפסאו םירפס ירחוס ידיב םתולע רחאל המרועב םיתעל םהידימ (!)וחקלנ
יערו ידידי ,ירסעלא םהרבא יבר-ןב השמ 'ר לש וידיב רמתשנ (םלש טעמכ) חספ ןוקית לש דחא
לע םידחא םירבד רמול אובא .הנש םיעבראכ ינפל הצרא ותולע זאמ םילשוריב םויכ בשויה ,תודלימ
םיניינעה ןמ המכ לע הרצקב עיבצהל ףאו ,םירבד ישארב ותוא ראתלו דיה-בתכ לש ויקיתעמ
.וב םיעקושמה


היהש ירסעלא (םהרבא יבר ןב) השמ יבר אוה אולה ,םילעבה לש ובס ידיב וקלחב קתעוה דיה-בתכ
- דיה-בתכ יבתוכ .םילעבה לש ויבא אוה ל"ז ירסעלא םהרבא יבר ונב ידיב וקלחבו ,ןאזח השמ הנוכמ
הקיזחהש ,ןיסחוי תבר החפשמ לש הכורא תרשרשב הילוח םה - םהרבא יבר ונבו ירסעלא השמ יבר
הרבע הליהקהש רחאל הנש םישישכ ךכב הדימתהו ,םינשב תואמ קוס-א רצק חאלמ תליהקב תונברב
.קוס-א רצק התנכתנ איה ףאו ,זוחמה ריעכ םירשעה האמה לש ינשה רושעב המקוהש השדחה הרייעל
.ורבק לעש הבצמה תודעכ (1931) א"צרת ןסינב ג"כב רטפנו ,1860 תנשב ךרעב דלונ ירסעלא השמ יבר
שמיש םימילו ,ב"סרתב דלונש ןורחאה ירסעלא םהרבא יבר רכזנה ונב דחוימב עודי וירחאלש רודב
םילשוריב רטפנ אוה) ג"כשת ןושחרמב הצרא ותולע דע םישולשה תונש תישארמ תרכזנה הליהקה ברכ
.(ט"משת ןוושחרמ ח"רב


חספ לש הדגהה תא ללוכ הז קלח ;ונלש "חספ ןוקית" לש ןושארה וקלח תא בתכ ירסעלא השמ יבר
:ונושל הזו .הדגהה ףוסב בתכנש ןופולוקה תודעכ דבלב

תקושתל יתבתכו .ק"פל ת"וכרב ם"ג תנש רדא 'וחל ב ק"שב 'ב םויב בוט םוי תכאלמ המלשנ
י"ע ,ר"יכא ה"כסע וערזו אוה וב אורקל והכזי םשה ,ירסעלא םהרבא ____ ידומח ינב ,ישפנ
.ט"יס ירסעלא השמ ה"ע לארשיב ריעצה ינא

הליהקה ינב ובשי רבכ תע התואב .(1911 א"ערת=) ת"וכרב ם"ג תנשב הקתעוה הדגהה ןכבו
תבטב 'טב בירחה הצמשל עדונה דא'ערמ-תייא םירברבה טבשש רחאל ,ילעוא-אחומ-תייא-תריצקב
ירחא םיאבה ,ונלש חספ-ןוקיתב םיטסקטה רתי לכ .םינשה תואמ ןב קוס-א רצק חאלמ תא ח"סרת
תונשב הארנכ - רכזנה השמ יבר לש ונב - םהרבא יבר ידיב וקתעוה (ה ףיעסב ןלהל םיטרפתמו) הדגהה
.םירשעה האמה לש םישולשה

:ןה ולאו .ונלש חספ ןוקיתב תולולכ םיטסקט לש תוצובק עבש
שודיקה םהבו הדגהה תא םיחתופה םיפדה (תעברא וא) תשולש הב םירסח .חספ לש הדגהה
וב םיכורכה םינידה ריצקת תאו רדסה תכירעל תויחנהה תא ללוכה) םיסקתה לש ןושארה וקלחו
הרביד םדגנכש "םינבה תעברא"ל םיעגונה םיעטקה תא ללוכה ףדה רסח ןכ .(תיברע םיבותכה
,"דיגמ" ןמיסה רחאל םיאבה הלא :םיסקתה לש םינורחאה ויקלח תוברל םייקתנ רתיה לכ .הרות
.רדסה תא תמתוחה "ןפגה לע" שולש ןיעמ תכרב רחאל הדגהה ףוסב םילולכה הלאו
רדסל תויחנהה ןמ המגוד ירהו .םינהכ תכרב יקוספ ןהירחאלו ,הלבקה יפ לע רדסל תויחנה
יארקמ רמאי הציחרה םדוקו י"נע וכרביו םהידי וצחרי" :בותכ "הצחר" ןמיסב .הלבקה פ"ע
התעמ הי ךרבנ ונחנאו ;היוללה רודו רודל ןויצ ךיהלא םלועל 'ה ךולמי :י"ה ד"וי ת"ר ולא שדק
;ולדוג בורב והוללה ויתורובגב והוללה ;ודיגי ךיתורובגו ךישעמ חבשי רודל רוד ;היוללה םלוע דעו
."םלוע דעו התעמ ךרובמ 'ה םש יהי
,הקירפא ןופצל תינייפוא תיברע הלימ איה (ריה'ט <) ריה'צ .חספ לש 'א םוי לש ריה'צ
התיה התארוה םידוהי יפב .המודכו ךלמה םעטמ הנקת וא קוח ,ימשר ךמסמ תנייצמה
:םיטסקט לש הרוש ללכ חספ לש ןושאר םויל ריה'צה ."םיגהנמו םיקוח ללוכה ךמסמ"
עטקה םהירחאלו ,"ונצחל האר ידש" טויפה ול ףכותו ,"םיאצוי םידידי" קיתעה טויפה
"...אינע אמחל אה ,םירצממ [ונאצי וליהבב]" :הדגהה תא חתופה עטקהתא ךירב" הרטפהה תוכרב לש הזרפרפ םיללוכה םיעטקה ןכו "ןמוזמו ריטנ ליל" ישרדמה
דועו "ארוק תורודל רשא ארובה תושרב" טויפהו ,"אהלא םדק ןמ ושר בסיא" ,"אנהלא
,"'וכו אתיירואב רחבד אמלע ןובר אנהלא 'ה תא ךירב" הרטפהה תוכרב לע הזרפרפ
.תימראב קוספו תירבעב קוספ :חספ לש 'א םויל הרטפהה האב ןהירחאלו
.חספ לש 'ב םויל הרטפהו ריה'צ
.חספ דעומה לוח תבשל הרטפה
.חספ לש יעיבשל הרטפהו ריה'צ
.חספ לש ינימשל הרטפה
גהנ אוה םגש - תיברעל םוגרתה .ימראה ומוגרתו ירבעה הרוסמה חסונ עצומ ל"נה תורטפהה לכב
התיה הז לש ותריסמ ;(ןלהל האר) תסנכה תיבב גהנ אוהש יפ לע ףא ןוקיתב ללכנ אל - ולא תורטפהב
. הפ-לעב דימת

קוריה ,םודאה ןאכ םיטלוש ;םיינועבצ םירוטיע לש תובר תורשעב ופוס דעו ותישארמ הוולמ דיה-בתכ
םינקנק םג וריוצ םשו ןאכ .(םיולנה םירויצה האר) םינוש םיירטמואג םימגד םיללוכ םבור .בוהצהו
תיתונמא תלוכיב ונייטצנ אל ,םמצע םיבתוכה הארנכ םהש םירטעמה .םילטרגאו םח הקשמל
.ןייעה תא הבוש םיעבצה רשוע םוקמ לכמ ;דחוימב המישרמ


תמלשה רחאל .תלאליפאת תוליהקב הרטפהה תאירק דמעמ לע םידע האמכ דיעמ הזה ןוקיתה
תיבב שחרתמב דבכנ םוקמ השפת ותאירקו ריה'צה ארקנ הרטפהה תאירק ינפלו הרותה תואירק
ידכ ,ריה'צהו הדגהה דומילב הרותה ידומלתב לחוה ןשוש-םירופ תרחמל .חספה ימיב תסנכה
םתוטשפתהל הרזע םירשומ םיטסקט הלא ויהש הדבועה .םידמולה לש םהיפב הרוגש יהת ותאירקש
ןוקיתבש חסונה יפ-לע "םיאצוי םידידי" טויפה תא ןאכ איבנ .הפ-לע םועדי םיטעמ אלו ;םיבר יפב
:(ה-ב םיתבב ת"יב-ף"לאו ב"קעי ןוכיטסורקא יפל בתכנ טויפה) ונלש

[ןאצ וחק] ןאצ וחק ,םימורמ רד תרותב - בותככ חספ ושע ,םימנע ךרפמ - םיאצוי םידידי
.םימי תעבש רומשת תוצמה גח תא ,םימלוע רוצ רמאמב - רושעבמ
אל םג ,הקידבל הפי אוה יכ - שפחל רנה רואב ,הקחורל רעבל ץמח - רשע העבראל רוא
ושעי ןכ - םימכח שוריפו [םינקז תוצמכ] םינקז תוצמכ ,הקובאה רואמל אלו - הנבלה רואל
.םימי תעבש רומשת תוצמה גח תא [:ןומזפ] ;םימלועל
,עבקנה הדוהי יברכ - ותיילת תישימחב ןה ,עברא תועש ףוס ידע - ותליכא ץק תשירד
תורצחבו - םיתבב [הארי אלו] הארי אלו ,עבתנ םא אצמי אלו - ותפירש שש תלחתבו
...תוצמה גח תא [:ןומזפ] ;םימוחתבו
ףיט ,הכורעו לכב הרומש - תרמושמ היהת הטח ,הכלהכו היהת תדכ - הצמ תיישע רוהיז
הב היהי אלו - רחבומה ןמ [הוצמ יכ] הוצמ יכ ,הכורא הל היהי אלו - ןתוי םא הב םימ
...תוצמה גח תא [:ןומזפ] ;םימומ
, תחאכ תכרועו השל - תוכורע הנייהת יכ ,תחאכ קצבב תוקוסע - םישנ שולש תועידי
תדות חבז - ןברקכ [הצרי זאו] הצרי זאו ,תחפ ילב בוט בבלב - השוע תחא לכ המצעל
...תוצמה גח תא [:ןומזפ] ;םימלש
,הצחמו רככ איה יכ - המילש ךות הסורפ ןתונ ,הצרנכ התיישע רחא - רוכזא התליכא תוצמ
- תסורח ךות [רורמ לבוטו] רורמ לבוטו ,הצמ תליכא לע ףוסבלו - איצומה הלחת ול חס
...תוצמה גח תא [:ןומזפ] ;םימעפ יתש הלילב
,הכופהה שדקמ תיבלו - הרהמב הניארת ץפ ,הכרב אלב רורמ ידי לע - תבורעתב לכאת דוע
םימיכ - םש ןוכשל [םלוע ימיכו] םלוע ימיכו ,הכולמה םש שדחנו - הכורבה הנבת ןויצ
...תוצמה גח תא [:ןומזפ] ;םימודקה
,תושעל הירחא תחאו - הליכא םדוק םיתש ,תוסוכ עבראב םמור - ןפגה ירפ ארוב שודיק
עינכמל - לודג ללהב [הבדנ ישימח] הבדנ ישימח ,תוסחל ויפנכ לצבו - תיעיברב הי ללהת
...תוצמה גח תא [:ןומזפ] ;םימק


:ל"נה טויפה לע תודחא תורעה ירהו
יפב הגהנ טויפה תרימא .דנלוהבש ןדייל תיירפסב די-בתכב אצמנה סאפ רוזחממ םג עודי טויפה
הלועה .ןורחאה רודה דע תלאליפאת זוחמב הדימתהו ,דרפס ישרוגמ אוב ינפל וקורמב םיבשותה
.ותוא הוולמ להקהשכ ,תיברעל םוגרת דחאו ירבע דחא - תיב רחא תיב - ותוא רמזל גהנ ריטפמל
אוה םיתבה תעבש רתיב ."םירצמ חספ" לש וניינע תא ןושארה תיבב רקוס טויפהש תואורה וניניע
עברא רדסב ןכו רורמו הוצמ תצמ תליכאו תוצמה תייפא ,ורועיב ,ץמח תקידב תוכלהב דקמתמ
ץצ ןאכמש תוארל לקנ .("הבדנ ישימח" תושר תייתש התשנה) ישימחה סוכה םהירחאלו ,תוסוכ
.גחה תוכלהב רבד לש ורקיעב רבודמ ןכש ,ריה'צ םשה
:בל תמושתל םייואר טויפבש ןושל יניינע המכו המכ
תישארב ןטייפה יפב הנכתמ רורמהו הצמה תכירכל ןווכמה ,"ךרוכ"כ וניתורודב רכומש המ
."הכרב אלב רורמ ידי לע תבורעתב לכאת דוע" :'תבורעת' טויפה לש ז תיב
אל ברגמה ינב יפב םלואו .לוכ יפב קריחב תארקנ וז .םימ תפיט אלו "םימ ףיט" ןאכ ונאצמ
הלוקש הלימהש חינהל םוקמ ןיאו .קריחכ תוגהנ ןלוכ לוגסו יריצל קריח ןיב הנחבהה המייקתנ
ןיב סחיה יהיו ,(יריצב) שאו ,ץח לקשמב הלוקש איהש רתוי רבתסמ .(קריחב) רינ ,ריש לקשמב
.הזיגל זג ןיבש סחיכ הפיטל (ףט) ףיט
בטיה העודי ,ו"ע ישרוש ךרד-לע) תרצוקמ הרוצ וז ;הדפ תועמשמב (ז תיבב) ןאכ תשמשמ ץפ
.(י מ"ק םילהת ,"ודבע דוד תא הצופה") ה"צפ שרושה ןמ (םינטייפה ןושלמ


דבלב תוטוז המכב ,תאזה תעל ןאכ קפתסנ םלואו ,ונלש חספה ןוקית לע רמולו ףיסוהל המ שי הברה
:חסונבו גהנמב חתפנ .ןושלה יניינעבו חסונ לשו גהנמ לש םיניינעב
ברסיו :(ה ףיעס ליעל האר) םיסקתה לש ןורחאה טרפה תא ירסעלא השמ יבר בתוכ הדגהה ףוסב
"הבדנ ישימח" יוטיבה .(הבסהב תושר אוהש ישימחה סוכה תא התשיו=) אייכתתב הבדנ ישימח
לש ןורחאה תיבה ןמ ןירשימב חקלנ ,"ישימחה סוכה" ןויצל תלאליפאת זוחמב דאמ חוור היהש
."ישימח סוכ" תותשל רדסה יכרועו החפשמה ינקז וגהנ וניתומוקמב ןכאו ."םיאצוי םידידי" טויפה
ומצע ךרועל אלא ,רדסה יפתתשמ לכל תנווכמ הניא " 'וכו ישימחה סוכה תא התשיו" ןאכ ןושלה
ףוסב ישימחה סוכה תא תותשל וגהנ םה םג .תודיסח יגהנמ וגהנש ,םיפסונ םיינש וא דחא םדאלו
.וניתומוקמב םישנאה בור רבד ועדי אל "והילא לש וסוכ" לע .הדגהה תרימא
המכ" עטקב ףיסוהל וגהנ תלאליפאתב םיבר םיתבב .דחא טרפ ןייצנ הדגהב חסונה יניינע לכמ
תא "םנוממ תא ונל ןתנ ולא" ,"םנוממ תא ונל ןתנ אלו" םירוטה ןיב "ונילע םוקמל תובוט תולעמ
:ירסעלא השמ יבר לש ותדגהב םג לולכ הז עטק ;תישרדמה הקספה
שיו ,םיגד הב ןיאש וז הלוצמכ הואשע ,"םירצמ תא ולצניו" רמאנש םנוממ תא ונל ןתנש ןינמו
?םירצמ תזיבמ רתוי םיה תזיב בותכה בבחמ המלו .ןגד הב ןיאש וז הדוצמכ הואשע :םירמוא
אוה ןכו ,םיה לע והולטנ תואריוס יתבב היהש המו ,םירצממ והולטנ םיתבב היהש המ אלא
,םיה תזיב וז - "ץורח קרקריב היתורבאו" ,םירצמ תזיב וז - "ףסכב הפחנ הנוי יפנכ" :רמוא
וז - "ךל השענ בהז ירות" ,םיה תזיב וז - "םיידע ידעב יאובתו" ,םירצמ תזיב וז - "ילדגתו יברתו"
.םיה תזיב וז - "ףסכה תודוקנ םע" ,םירצמ תזיב

הלש םינושארה םיקוספה תשולש תא הליחת ןוקיתה קיתעמ איבמ חספ לש ןושאר םויל הרטפהב
חסונב הרטפהה יקוספ ללכ םיכלוהו םיטרפתמ םהירחאלו ,(ד-ג-ב עשוהי) ירבעה הרוסמה חסונמ
םהיתובקעבו ל"נה םיקוספה תשולש לש ימראה םוגרתה אבוה הליחת .ןתנוי םוגרת לש ימראה
דחאו ירבע דחא ,הרטפהה ףוס דע ךליאו ה 'ספמ קוספ רחא קוספ ,הרטפהה יקוספ לכ םיעצומ
םירמוא :הזכ היה גהנמה קוס-א רצק חאלמב ןכש .םירבדה תגצה רדס הזש אוה ירקמ אלו .ימרא
ה 'ספמו .תיברעלו תימראל םמוגרת תא םירמוא םהירחאלו תירבעב םינושאר םיקוספ השולש קר
דוע רמאנ אלו ,קוספו קוספ לכ לש תיברעל ומוגרתו ימראה חסונה קר רמאנ הרטפהה ףוס דע ךליאו
הרושק דחא ףצרב תירבעב םינושארה םיקוספה תשולש תאבה .תירבעב הרטפהה ןמ קוספ לכ
ירפכב שרשומ גהנמ היה הזש וארה יירוריב .תירבעב וארקנ ולא קרו דבלב ולא םיקוספש הדבועב
.תיברעלו תימראל המוגרת ינפמ חספב תירבעב הרטפהה תרימא התחדנ עודמ ררבתנ אלו .רוזאה
(י"ת) תימראל ומוגרתב ב,ה עשוהי .חספ לש א םוי תרטפה לש א קוספ

(י"ת) תימראל ומוגרתב ב,ה עשוהי .חספ לש א םוי תרטפה לש א קוספ.דחא חנומל עגונ דחאו הייגהל דחא ,ביתכל עגונ דחא :םיטרפ השולש לע ןאכ ריענ ןושלה יניינע לכמ
ןוקית" ילעב .(?תואבצ ה =) צ"י וא 'צ ,'ד ,'ה :םינוש םיביתכ וקורמב וגהנ ('ה) היווה םש תביתכב
יהלא צ"י לא קעצנו" :יעיברה ביתכה תא קר הנממ הגירח ןיאש תועיבקב ןאכ וטקנ ונלש "חספ
לע אל ,םירצממ צ"י ונאיצויו" ,"ונצחל תאו ונלמע תאו ונינע תא אריו ונלק תא צ"י עמשיו וניתובא
ןמוזמו ריטנ ליל" ;"...ומצעבו ודובכב ה"בקה אלא ,חילש ידי לע אלו ףרש ידי לע אלו ךאלמ ידי
."צ"יד הימשל ןקרופל
שוריפ ,ימעט יפל ;החותפ ן"ונב תלאליפאת ינב לכ יפב תיגהנ "ריטנ ליל" יוטיבב ריטנ הלימה
החוורש תינומדקה הייגהל דה תאזה הלימב הב שי .(ריטנ) חתפ ףטחב תדקונמ איהש רבדה
עודי "ריטנ" ינוניבהש בל אנ םשוי .חתפ ףטחכ רמולכ ,a העונתכ אוושה תא שממל וקורמב
תישארב) "ץבור תאטח חתפל" :םיקוספ ינשל סולקנוא םוגרתמ תלאליפאת ינב םימכח ידימלתל
."ריטנ ליל" םגרותמ (במ ,בי תומש) "םירומש ליל" םגו ;"ריטנ ךאטח אניד םויל" םגרותמ (ז ,ד
ן"ונב ריטנ לש דוקינה תא תלאליפאת ינב הז ללכבו וקורמ ינב םיריכמ וללה תוארקמה ינשב
i ותוא םיגוה רמולכ ,דקונמ טסקטב םיאצומ םהש אווש לכ םיגוה םהש ךרדכ ותוא םיגוהו ,תיאוש
יל" יוטיבב ןאכ ומכ ,a הגהנ םהבש אוושהש םילימ םלצא אצומ התא םיתיעל לבא .לוגס ףטחכ (e)
(תיברעל ארקמה םוגרת=) יברעה חרשב הנמדזנ רתויב תניינעמ תפסונ המגוד .ריה'צבש "ריטנ
ירבעה קוספה תאירק תעב הגהנ רוגס לש ך"מסב אוושה ."היתחת רוגס ןתוי אל" (וט ,חכ) בויאל
רוגאס בהד אטעני סייאל" םימגרתמ תיברעל םוגרתב לבא ,לוגס ףטחכ רמולכ ,(i (e-כ אווש לככ
הגהנ םוגרתה תלימב ך"מסה לש אוושה ןאכ .(המוקמב רוגס [ץרא לש] בהז ןתני אל=) "אהטאוועפ
.(ף"לאב :אלמ ביתכב ותוא םינייצמ םיבתוכהו)
a a-כ הגהנ היה אוושה - דרפסמ םישרוגמה אוב ינפל הארנכ - המודק הפוקתב :םירבדה שוריפ הזו
טסקט לכב ךליאו זאמו .(לוגס ףטחכ) e-כ ולש הייגהה הטשפ םישרוגמה אוב רחאל ,(חתפ ףטחכ)
םיבתכנ ויה אלש םיטסקטמ הרקענ אל הנשיה הייגהה לבא ,השדחה הייגהה הרגשוה דקונמו בותכ
,דקונמה סולקנוא םוגרתב e הגהנה אוושב "ריטנ ליל" שרפתמ ךכ .םידקננ ויה אלו ובתכנש וא
ובו ,קיתעה אטבמה דימתה הזב ;דוקינ ול היה אלש ןמוזמו "ריטנ ליל" שרדמה עטקב אל לבא
קוספה) שממ דחא קוספ לש ותאירקב רומאכ ונאצמ תאזכו .חתפ ףטחב ריטנ לש ן"ונה התגהנ
איה וליאכ) תיאווש ך"מסב הגהנ רוגס םשה דקונמה הרוסמה חסונב ;(בויא רפסמ רכזוהש
אטבמה דימתה הפ-לעב ךלהמ היהש תיברעל םוגרתה חסונב לבא ,(לוגס ףטחב וא לוגסב תדקונמ
.הקמעהו הבחרה םיכירצמ וללה םירבדה ןיידעו .חתפ ףטחב תארקנ וז ;ך"מסב ןומדקה
םירוזאב ומכ hilq קליה ימראה םשב תלאליפאת ידוהי יפבש תידוהי תיברעב הנוכמ תסורחה
ינבו הירי'גלא חרזמ ינב יפב ןכו ;היסינות םורד ידוהיו בול ידוהי לש םהיפב) הקירפא ןופצב םירחא
דע םייקתנו) םינואגה תפוקת לש תילבבה תימראה לש קליח ןמ לגלגתנ הז םש .(וקורמ ברעמ םורד
השמ יבר לש ותקתעהב הדגהב ןאכ דעותמ אוה ךכו ..(קאריע ידוהי לש תיברעב םג וניתורוד
רורמ חקי - רורמ=) "...ןירטאחלל םצקיו קליהלפ סמגיו עטקיו רורמל דפרי - רורמ" :ירסעלא
דפריו ,אחיחצ תאקב יד אייתחת הצמל דפרי - ךרוכ" .(םיחכונל קלחיו תסורחב לובטיו ךותחיו
רכז :ולוקיו ןירטאחלל םצקיו קליהלפ םוהסמגיו רורמלב הצמל ףליו ,םוחנמ עטקיו רורמל
"והולכאי םירורמו תוצמ לע רמאש המ םייקל תחא תבב ןלכואו ןכרוכ היהש ןקזה ללהכ שדקמל
הצמה תא ףוטעיו םהמ סורפיו רורמ חקיו ,המלש הרתונ רשא הנותחתה הצמה תא חקי - ךרוכ=)
.('וכו שדקמל רכז :ורמאיו ,םיחכונל קלחיו תסורחב םלבטיו (!)רורמב
ידוהי לש יברעה םרובידל ורדחש םילימה ןמ איה "קליה" ימרא אצוממ הלימה ,ימעט יפל
תנייצמה (ילעמ ןמ) "לעמ" םילימל המודב ,ןורחאה רודה דע ודימתהו םינואגה תפוקתב הקירפא ןופצ
םינוש םירוזאב ושמיש ןתשולש ;דעומל םדוקה םויה תא תנייצמה "הבורע"ו םירופיכה םוי ברע תא
.הקירפא ןופצ יבחרב תיברעה יגהלב

 

תוכזב .דובכ םתחונמ םהרבא יבר ונבלו ירסעלא השמ יברל הבורמ הבוט םיקיזחמ ונא ,רבד לש ורמג
וכליהש תונושלה לשו םיגהנמה לש ,םיטסקטה לש םמעטמ והשמ םימעוט ונאצמנ םהלש חספ ןוקית
.םהיתומוקמב