םילשורי וז - חצנהו

,ד"יה קרב ריאי שודקה לייחה לש ורכזל רועיש בותכיש
ו"נשת הבר אנעשוהב ןונבלב לפנ

לאירא בקעי ברה

ז"נשת הנשב הנש


:רמאמה ןכות
רבד חתפ .א
םעה דקפמ .ב
לארשיב תוירוביצה .ג
הדופה ךאלמהו תיחשמה ךאלמה .ד
תויטבש תמועל תויתכלממ .ה
שוביכ אלו ןיינק .ו
חצנהו םולשה .ז

ןכמ רחאלו ,םיטבשה לכ תמכסהב הנבנ ןכלו ,לארשי םע תא דחאמ שדקמה תיב :ריצקת
.איה תימלוע השודק שדקמה תיב תשודק .תומואה תמכסהב

םעה דקפמ ,ךלמה דוד ,םילשורי ,שדקמה תיב :חתפמ תולימ

רבד חתפ .א
השדקתנ םילשורי ,הכלהה יפל .םילשוריב רבודמ רשאכ טרפב ,יתכלה גשומ אוה "חצנ"
םלוא ,הביחרהל רשפא ,יונישל תנתינ אל וז השודק .אובל דיתעלו התעשל ,םימלוע תשודקב
(די ,בלק םיליהת) קוספה רמוא "דע ידע יתחונמ תאז" .המצמצל רשפא יא ןפואו םינפ םושב
תוצילמ קר םניא ולא םיקוספ .(גי ,ח א"למ) "םימלוע ךתבשל ןוכמ" ארקנ שדקמה םוקמו
שדקמה תשודקב רהזיהל םדא בייח ןהיפלש תויתכלה תורדגה לע םיססובמ םה ,תויתורפס
איהשכ ןיבו לארשי ידיב םילשורישכ ןיב ,ברח אוהשכ ןיבו םייק שדקמהשכ ןיב ,םלועל םילשוריו
הלחה עקר הזיאמ .םילשורי לש התשודק תא עיקפהל לוכיש םלועבש חוכ םוש ןיא .םירז ידיב
הנוורא ןרוגב לחה לכה ,ונתעדל ?םילשורי לע םימלוע תשודק הלח עודמו ?וז חצנ תשודק
.יסוביה

םעה דקפמ .ב
:(זי-וט םיקוספ בל קרפ 'ב לאומש) בותכב רמאנ
...לארשיב רבד 'ה ןתיו
,ךדי ףרה התע בר םעב תיחשמה ךאלמל רמאיו הערה לא 'ה םחניו
.יסביה (הנוראה :ירק) הנרואה ןרג םע היה 'ה ךאלמו
?ושע המ ןאצה הלאו יתיועה יכנאו יתאטח יכנא הנה ...דוד רמאיו
.יבא תיבבו יב ךדי אנ יהת

ןאצה הלאו" :ותנעט תא דיוד עימשה אל עודמ ?רבסק יאמ ארקיעמ .רתויב ההומת וז השרפ
םעה שנעוה תמאב עודמו ?רבד וא הלפמ ,הער ןיב הריחבה ול הנתינשכ ,ןכ ינפל "ושע המ
תא ךרעו ךרוצל אלש םעה רפסמ תא תעדל הצרש ךכב אטחש אוה דוד ירה ,ול אל אטח לע
?םעה אלו דקפמה

:בתוכ (אכ ,זט רבדמב) הרותל ושוריפב ן"במרה
ןוראה היהש ,הריחבה תיב ןינב רחאתהב לארשי לע שנוע היהש ,ארבס ךרדב ינאו"
הנבנו 'ה תא שורדנ :רמאל םיררועתמ םיטבשה ןיאו ץראב רגכ להוא לא להואמ ךלוה
רבדב םיצפח לארשי ויה וליאו ...'המש תאבו ושרדת ונכשל' :רמאנש ןינעכ ,ומשל תיבה
וחיגשה אל םעה רשאכ לבא ...םיטפושהמ דחא ימיב השענ היה הליחתמ וב וררועתנו
תעישפב דיוד ימי לכ ןינבה רחאתנ כ"עו ..הנובה אוה היה ררועתמהו חיגשמה אוה דיודו
."לארשי

היה ךכ םשל .וצראב לארשי תולחנתה לש תרתוכה תלוג תויהל רומא היה שדקמה ןיינב
ןיינבל ףרה אלל ףוסכל ,ףואשל ,ןיינעתהל ונייהד .'ה רחבי רשא םוקמה לא שורדל םעה לע
:ן"במרה ןושלבו שדקמה
הלענו וכל והער לא שיא ורמאתו 'ה תיב ךרד הנא ולאשתו םיקחרמ ץראמ ול וכלתש"
.(ה ,בי םירבד) "בקעי יקל-א תיב לא 'ה רה לא

היה םנמא םעה .ומע תורומשה תוביסמ דקפמ ךרוע דיוד .הרידנ תונמדזה םעל הנמדזה הנהו
בר יב רב לכ .ודיצמ איהש לכ תופתתשה אלל םעה תא דוקפל רשפא יא תאז לכב ךא ,יביסאפ
:הרותב םיקוספה תא רכוז אמוי דחד
ףגנ םהב היהי אלו ...'הל ושפנ רפכ שיא ונתנו םהידקפל לארשי ינב שאר תא אשת יכ"
.(די ,ל תומש) "םתא דקפב

היאיצוסאה םעה לצא הררועתה אל עודמ .ןכשמל םינדאה תא ושע םירופיכה ףסכב ירהו
דקפמה תא לצנמ םעה היה וליא ?שדקמל תודוסיה תקיצי םשל לצונש ,רבדמב דקפמל
תיינבב ודועי תמלשה תארקל ףסונ דעצ ךכב םדקתמ היה ,שדקמה ןיינבל ןרק תמקהל
הבש אל שדקמה ןויער ,הנש תואמ עברא תב ותמדרתב עוקש ראשנ םעה םלוא .שדקמה
.ותחונמ תא דירטה אל ותוא ןיינע אל ,וביל תא

לארשיב תוירוביצה .ג
היצקנופ אוה ךלמה .שדקמה ןינב ךרוצל שממ ךלמב הארנכ ךרוצ ןיא ,ן"במרה תעדל
רוביצ קר יכ .תורחא תוירוביצ תורגסמב םג אטבתהל הלוכי תויתכלממה .תילארשי-ללכ
אוה שדקמה ,ליבקמב .ויתונברק תא וב קר בירקהל לוכי רוביצהו ,שדקמה תא תונבל לוכי
וילעש ןוילעה ינחורה זכרמה .וילא םינופ תויפה לכש לת ,תויפלת .תוירוביצה תאשבגמה
תאשונה תיללכ תוישיא ןימכ אלא ,םיטרפ לש ףסוא קר וניא רוביצ יכ .ימואלה ריצה בבוס
בטימ יוטיב ידיל םיאב ובש ,ןוילע ינחור זכרמ .תודימו ,תונויער ,תואידיא ,תופיאש ,םיכרע
,ל תוכרב) ולשמ תינחור תוהמ לעב רוביצל םיטרפה תא שבגמה אוה ,םירומאה םינכתה
.העוטקו תירגרג תדדוב תוישיא ראשנ טרפה ןיא הריבכ הכ תינחור המצוע לעב רוביצב .(א
רוביצמ קלח ותויהב ךא ,תמ דיחי .(א ,ו תוירוה) םיתמ רוביצ ןיא .לולכיממ קלח אוה טרפה
רושק תויהל לוכי חצנה גשומ .םיימואלה םייחה רורצב תררצנ ושפנו וימע לא ףסאנ אוה
הימש םיבר שוביכ קר .שוביכ הימש ואל דיחי שוביכ .יחצנ תויהל לוכי וניא דיחי .רוביצב קר
.שוביכ

םילקוש אל .םידיחי לש תומכ םינומ דקפמב יכ .ךרוצל אלש דקפמ הרותה הרסא ךכ םושמ
םידיחיה .הדירומ אלו הלעמ אל תומכה .ןיינמ ןיא תירוביצ תוכיאל .תירוביצה תוכיאה תא
םירפוסשכ .תחא תוישיאב םיינאגרוא םירבא םה ,הריפסל תונתינה תודרפנ תודיחי םניא
ינחורה הנכמה תא םישיגדמ רוביצב .ויתונורסחו ויתולעמ לע יטרפה םדאה תא םינומ םידיחי
יכ ,הפגמ ץורפל הלולע םידיחיה תא םינומשכ "ךב ןיא םומו יתייער הפי ךלוכ" .ףתושמה
,הרירבה ינפב דמועה דיודשכ .הימומו הימגפ לע ,תדדוב הדיחיכ טרפו טרפ לכ לא םיסחייתמ
היהי אלו" ךכ לע שרופמב הריהזה הרותה יכ ,הפגמב רחב ,דקפמה אטח לע לטוי שנוע הזיא
וב םוקמבו הארנכ טלקנ רסמה ןכאו .הבושתה תא ,ןוקיתה תא םג שפיח ךכבו ."ףגנ םהב
ינחורה זכרמה ,שדקמה ןויער לישבהש עגרב ,קויד רתילו .שדקמה םקוה םש הפגמה הרצענ
הפולש וברחשכ תיחשמה ךאלמה חצונ וב םוקמב .הפגמה הרצענ ,תילארשיה תוירוביצה לש
.םילשורי לש חצנה תשודק הלחה (זט ,אכ א"הד) םילשורי לע היוטנ ודיב

הדופה ךאלמהו תיחשמה ךאלמה .ד
:בי-אי ,בכ תישארבב קוספל ונקוספ ןיב הלבקהה תניינעמ
חלשת לא רמאיו :יננה רמאיו םהרבא םהרבא רמאיו םימשה ןמ 'ה ךאלמ וילא ארקיו"
ךנב תא תכשח אלו התא םיהלא ארי יכ יתעדי התע יכ המואמ ול שעת לאו רענה לא ךדי
."ינממ ךדיחי תא

:(א"ה ב"פ הריחבה תיב 'לה) ם"במרה ןושלכו .םוקמ ותוא קוידב אוה םוקמה
חבזמה הז' :רמאנש ,םלועל ומוקממ ותוא ןינשמ ןיאו רתויב ןווכמ ומוקמ חבזמה"
חבזמה םוקמבו .(ל ,אכ א"הדב ,וז העשב ןאכ דיוד רמא הז קוספ) 'לארשיל הלועל
םילשוריב 'ה תיב תא תונבל המלש לחיו' :םימיה ירבדב רמאנו וניבא קחצי דקענ
."'יסוביה ןנרא ןרוגב דיוד םוקמב ןיכה רשא והיבא דיודל הארנ רשא הירומה רהב

ותואב ,ונב תא טוחשלו תלכאמב ודי תא חולשלמ םהרבא תא ךאלמה ענמ וב םוקמ ותואב
חולשלמ ךאלמה תא ענומ 'ה םעפהו ודיב הפולש וברחו תיחשמה ךאלמה דמע קוידב םוקמ
- הפו ,ליאה - הדיקעב .הרומתב ןברקה אב תומוקמה ינשב .לארשי תא תוכהלו ברחב ודי תא
שפנה תוריסמ העיגה וב ,הזה םוקמב עבקנ תורוד ירודל חבזמה .הנוורא לש םיגירומהו רקבה
שדקמה ןיינבב האורה לארשי ךלמכ ותוחילשו ודועיי יוצימל דיוד עיגה ובו ,רתויב הלענה האישל
.רתויב הלענה ודיקפת תא

תויטבש תמועל תויתכלממ .ה
:רמאנ דכ ,ד"כ ב"משב
."םישמח םילקש ףסכב רקבה תאו ןרגה תא דוד ןקיו"

:אכ א י"הדבו
."תואמ שש לקשמ בהז ילקש םוקמב ןנראל דוד ןתיו"

טבשו טבש לכמ הבג דודש ורמאו ל"זח ךכ לע ודמע רבכו .12:1 אוה 600 -ל 50 ןיב סחיה
,ללכה לא טרפהמ ךלהמה תא שיגדמ לאומש רפס ,(ב ,זיק םיחבז) תואמ שש םהש םישמח
אמוי) םיטבשל הקלחתנ אל םילשורי .טרפה לא ללכהמ ךלהמה תא םימיה ירבד רפס וליאו
.ןרוגה תיינקב דחי ופתתשה םיטבשה לכש הדומ םיטבשל הקלחתנש רבוסש ימ םגו .(א ,בי
.ולוכ םעל ינחור זכרמ שמשל ודועי יכ ,ולוכ םעה שוכר אוה .םעהמ קלחל ךייש וניא שדקמה
קלח םהל ןיא .םיטבשה ןיינמב םינמנ םניא םייוולהו םינהכה ,שדקמב 'ה יתרשמ ךכ םושמו
.ונלוכ לש ןדיד יחולש םגו םה אנמחרד יחולש ,(ב א חי םירבד) םתלחנ אוה 'ה .לארשיב הלחנו

:איה דיוד ימי דע הרחבנ אל םילשוריש הביסה ם"במרה תעדל
..הטטקהו תקולחמה ןמ וילע לפונ היהו וב לושמלו ותלחנב ותויה טבש לכ שקבי אלש"
הוצמה היהתש דע ,ךלמ תמקה רחאל אלא הריחבה תיב הנביי אלש הוצמה האב הזלו
."תקולחמה קלסתו דחאל

לכ" ,לארשי םע לכ תא דחאל בייח אוה ,תויטבשו תויתתכ לכל לעמ דומעל בייח שדקמה תיב
.שדקמה םוקמ לש ותויחצנ תינתומ ךכבו (אי ,כ םיטפוש) "םירבח דחא שיאכ לארשי

לכ תא שבגל חילצה וימי ףוסבש ,דיוד קר ןכלו ,םייח ךיראמ םולשה ,םייח תרצקמ תקולחמה
לואש םנמא) םלוע תשודקב שדקמה םוקמ תא שדקל היה לוכי דכולמו דחא םעל לארשי םע
אלו יטבש גיצנ וב ואר ןיידעו ילאידיאה ךלמה היה אל אוה םלוא ,לארשיב ןושארה ךלמה היה
.(םיטבשה לכ דצמ תטלחומ הרכהל הכזש לע-ךלמ

שוביכ אלו ןיינק .ו
:רמאנ לאומש ףוסב םש םיבותכה ךשמהב
ןרגה תא ךמעמ תונקל ,דוד רמאיו ?ודבע לא ךלמה ינדא אב עודמ :הנורא רמאיו"
ונק יכ ,אל :הנורא לא ךלמה רמאיו ...םעה לעמ הפגמה רצעתו 'הל חבזמ תונבל
."םנח תולע יהל-א 'הל הלעא אלו ריחמב ךתואמ הנקא

ןרוגה תא ול תתל םיכסה הנורא ירהו ,ריחמב הנורא ןרוג תא תונקל דוד ךכ לכ דיפקה עודמ
?םילעבה לש םתמכסה ילב םג םימרכו תודש עיקפהל יאשרו רדג ול ץרופ ךלמ ירהו ?הנתמב
.(ח א"מש פ"ע ב ,ס ק"ב)

:ירפסב ונדמל
ךלוה התאו (םילשוריל ךומס היהש יסובי :שוריפ) תשרוה אל ךלש ארוטלפל ךומס"
."?אבוצ םראו םירהנ םרא שבוכו
הירוס תא שדקל דיוד היה לוכי אל הז םעטמ .תיתכלה הרדגה אלא ,אמלעב הנלבוק וז ןיא
.םירחא תומוקמ חפסל ןתינ י"א לכ שוביכ רחאל קר יכ ,היתוכלה לכל י"אל החפסלו

(ג"ה א"פ תומורת תוכלה ,ם"במרה) דיחי שוביכל הירוס לש השוביכ בשחנ וז הביסמ
תא שובכל ךלהש ינפל יסוביה הנורא ןרוג תא דיוד שבכ אל תמאב עודמ :הלודג ההימתהו
?דחא ןרוג ילעב לע רבגתהל דיוד לש הקזחה ודי הרצק יכו ,םיירהנ םרא

םא .םילשורי לש התשודק תויחצנ לע ססובמ וצוריתו (דפר הווצמ) ךוניח תחנמה ךכ לע דמע
,םימלוע תשודקב םוקמה תא שדקל היה לוכי אל עורזה חכב הנורא ןרוג תא שבוכ דיוד היה
ץלאנ וליאכ רבדה שרפתי אלש ,ןרוגה תריכמ לע אלמ יוציפ לבקי הנוראש ךכ לע דמע ןכלו
.ונרוג תא דיודל רוסמל הנורא

:(ז"טה א"פ הריחב תיב 'לה) ם"במרה ירבד לע םיססובמ ולא םירבד
תשודקבו ,אובל דיתעל ןתשודק הנושאר השודקש םילשוריו שדקמב רמוא ינא המלו"
תשודק לבא ?אובל דיתעל השדיק אל ןהב אצויכו תורשעמו תיעיבש ןינעל י"א ראש
ץראה החקלנש ןוויכו םיבר שוביכ אוהש ינפמ אלא וניא תורשעמבו תיעיבשב ץראה
הקזחב אלא שוביכב השדיק אל השדיקו ארזע הלעש ןויכו - - - שוביכה לטב םהידימ
הינשה ארזע תשודקב שדקתנו לבב ילוע וב וקיזחהש םוקמ לכ ךכיפלו הב וקיזחהש
."ונממ ץראה החקלנש פ"עאו םויה שדוקמ אוה ירה

םירבסה הברה .םלועל וחוכ ןיינק ;העשל וחוכ שוביכ .ןיינק ןיבל שוביכ ןיב ןיחבמ ם"במרה
ןויער םג ךכל ףיסומ קוק ברה ןרמ םלוא .יתכלהה רושימב ,ןיינקל שוביכ ןיב וז הנחבהל ונתינ
ךשמה הל ןיאו ,התעשל חרכה איה המחלמ יכ ,ינמז ףקות לעב אוה יתמחלמ שוביכ .ירסומ
ןיינקל .דבלב ינמז אוה יאבצ שוביכ לש ופקות ןכל ,שרוי ןיא יאבצ דיקפתל .םיאבה תורודל
,חוכב הנורא ןרוג תא דיוד שבכ אל עודמ ןבומ ןכל .תורודל יחצנ ךרע שי םולש יכרדב השענש
.ודצמ תונחוכו הייפכ לש ששח לכ אלל ,םולש יכרדב ול רכמיי ןרוגהש תונמדזהל הכיח אלא

חצנהו םולשה .ז
תכפש ברל םד" :תאז םג הרמאנ ךכל תוביסה ןיבו שדקמה תיב תא תונבל השרוה אל דיוד
.(ח ,אכ א"הד) "ינפל הצרא תכפש םיבר םימד יכ ,ימשל תיב הנבת אל .תישע תולודג תומחלמו

יכ" :רומאכ ולוכ םלועל םג אלא ,לארשי םעל קר אל ינחור זכרמ שמשל דעונ שדקמה תיב
תיבב עמשנ אל לזרב ילכ לכ" :ךכ םושמו (ז ,ונ והיעשי) "םימעה לכל ארקי הליפת תיב יתיב
דחאמ שדקמה תיב .(בכ ,כ תומש) "הללחתו הילע תפנה ךברח יכ" .(ז ,ו א"למ) "ותנבהב
תומוא םע תובר הכ תמעתהל ץלאנש ימ ותונבל לוכי אל ןכל ,םולש הל איבמו תושונאה לכ תא
יניע םע תוצעייתה אלל םד תפיט ךפש אלו (הכ ,הכ א"מש) םחלנ 'ה תומחלמש תורמל .םלועה
.ןירדהנס - הדעה

אוהו דיוד חינה שדקמה תיבל תיתשתה תא ירה שדקמה תא תונבל דיודל רתוה אלש פ"עאו
יכ ףאש .םיחצנ חצנלו תורוד ירודל ףקתה הז אוה הפצרה שודיקו ,הפצרה תא שדיקש הז םג
.ותשודקב ראשנ םוקמה תאז לכב ,סודרוהו לבב ילוע ונבש ןיינבה ןכו ברח המלש הנבש ןיינבה
רחאל םג ,אוהש תומכ ראשנ םוקמה .אוהש הנבמ םושב תינתומ הניא םוקמה תשודק יכ
.דוסיה דע ותא ושרחש רחאל םגו רפע תומרע וילע ומירעהש

"ןה תושודק רשע" .תונושה ויתומרל ותשודק תא וגרד םוקמה לע ונבנש םינבמה םנמא
התשודק .('א קרפ םילכ) םילשוריו תיבה רה ,תונושה תורזעה ,לכיהה ,ריבדה תשודק :ןהיניבו
ונילע םילח םויה דע .תונושה היתוגרדל הזה םויה םצע דע תמייק םילשורי לש תיחצנה
.דועו דועו ףוגה ןמ תושרופה תואמוטב תיבה רהלו ,תמה תאמוטב תורזעל הסינכה ירוסיא
ראשנש אוה םוקמה םלוא ,םימוחתה תא המחתש איה תומוחהו םינבמה לש היינבה
םוקמה תשודקו .םרוג םוקמהש דמלמ ,ולפנ תומוחהו ,וסרהנ םינבמהש רחאל םג ותשודקב
.וב ןושארה ןברוקה תברקהבו הנוורא ןרוג תיינקב ,דיוד י"ע הלחה

(ל ,אכ 'א) םימיה ירבדב רמאנ
."לארשיל הלעל חבזמ הזו ,םיהל-אה 'ה תיב אוה הז דיוד רמאיו"

םעטהו .'ב לאומשב תאצמנ אל וז הזרכה .םימלוע תשודקב םוקמה תא דיוד שדיק וז הזרכהב
י"ע םוקמה שודיק .(ב ,די ב"ב) שדקמה תא הנב המלשש ינפל בתכנ לאומש רפסש אוה ךכל
ןינבה תוציחמ לש םפוריצ קר .המלש י"ע שדקמה תיינב רחאל אלא ףקות ןיידע לביק אל דוד
רפסב קר .תוציחמה תליפנ רחאל םג שודק םוקמה ךליאו ןאכמו ,םוקמה תא שדקמ םוקמל
לע דוד לש ותזרכה הרכזוה (א ,וט םש) ונברוחו שדקמה ןיינב רחאל בתכנש םימיה ירבד
.םוקמה שודיק

(הכ) םש רמאנ דועו
."לארשי לעמ הפגמה רצעתו ץראל 'ה רתעיו םימלשו תולע לעיו 'הל חבזמ דוד םש ןביו"

םיטבשה לכ י"ע ןרוגה תיינק לש ,ילארשי-םינפה לגעמה תישאר .םילגעמה םירגסנ ןאכ
יללכה לגעמב וירחאלו .'הל תיב דחיב תונבל תפתושמ הפיאשב ,דחיב התע םידכולמה
:רומאכ .דחא םכש ודבועל 'הל תינב תיינבל ישפוחה םנוצרמ ,םירכונה תמכסה לש
... דוד לא הנוורא רמאיו"
,םיצעל רקבה ילכו םיגירמהו הלעל רקבה האר
- ךלמל ךלמה הנוורא ןתנ לכה
.ךלמה לא הנוורא רמאיו
(גכ-בכ) ."ךצרי ךיהל-א 'ה

.חצנ תשודקב ןרוגה םוקמ שדקתנ ולא םילגעמ ינש סיסב לע
...עיפות ונכלמ ךמוקממ
.םיחצנ חצנלו רודו רודל רודל ךריע םילשורי ךותב שדקתתו לדגתת