ונתלואג ךלהמב םילשורי

רניבא המלש ברה

ז"נשת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
םילשורי יהמ .א
הירוטסיה דומיל .ב
רבקה ןמ האיצי .ג
הלוגמה ץקה .ד
המק הנידמ .ה
םכיתובשחמ יתובשחמ אל .ו
רוצעל רשפא יא .ז
רחבי רשא םוקמה .ח
דחא בלב .ט
יבצל ידוד המוד .י
'ה תרזעל .אי
לודג שער .בי

םילשוריל םעה ןיבש רשקה קזיח רואית :ריצקת

םילשורי תשודק :חתפמ תולימ

םילשורי יהמ .א
האירקב אל וליפאו ,שגרבו הירוטסיהב אל ,תורפסב התוהמ תא שפחנ אל !?םילשורי יהמ
אלשכ םמותשנו להבינ המכו .םילשורי יהמ שפחנ הרותב ."םילשוריב האבה הנשל" :הממורה
םייקש ונא םיעדוי .הלוכ הרותה לכב םירכזומ םניא ,המוקמו המש ,םילשורי .םש התוא אצמנ
שיו ,אוה םותס םוקמ .אוה הפיא םיעדוי ונניא ךא ,(די אי ;ה ,בי םירבד) "רחבי רשא םוקמה"
.תמצמוצמ תישונא הנבה לכמ הלעמל הניה םילשוריש ,הזומר הארוה ןאכ

הווטצנ ךכ .דימ םיעודי םניאו הירוטסיהה ךלהמב םיררבתמו םיכלוה םילודג םירבד :ללכה הז
לחתה - אוה ןכיה עדוי ךניא ,(א ,בי תישארב) "ךארא רשא ץראה לא ...ךל ךל" :וניבא םהרבא
רמוא רשא םירהה דחא לע" אוה הדיקעה לש יאליעה ןויסינה ךכו .הנאצמת הכילה ידכ ךותו תכלל
...ךינפל ךאלמ יתחלישו" :אובי הזה דיתעהו ,דיתעה םעט תא הווהב םימעוט ונא .דיתעב - "ךילא
.(כ ,גכ תומש) "יתוניכה רשא םוקמה לא

,דחא 'הב ןימאמש םדא שגופ םהרבא וניבא הב ,האלפומ השרפ התואב ונאצמ קד זמר ,םנמא
:בותכה םש לע - ן"במרה רמוא - םילשורי איה םלש .(חי ,די תישארב) םלש ךלמ קדציכלמ אוה
אוה עשוהי ןמזב םילשורי ךלמש ךכב שי ףסונ זמרו (וע םילהת) "ןויצב ותנועמו וכוס םלשב יהיו"
,יאדו .(ן"במר) קדצ תארקנה הניכשה תנכוש ןכאש ועדי םייוגה ףא יכ ,(ה-ג ,י עשוהי) קדצינודא
.(זט ,גל הימרי) "ונקדצ 'ה" :הל וארקיו (זכ ,א היעשי) קדצה ריע םילשורי וז

:המש היהי ןכל "הארי 'ה" וארק םהרבאו ,"םלש" םוקמל ארק קדציכלמש םירסומ ל"זח
,םולשה לש ילסרבינוא ישונא ללכה דצה תא ללוכה ,(ול הבר תישארב) םלש-הארי ,םלש-ורי
אצוי םשמ :החוכב םינש יפ םילשורי .'ה תארי לש דחוימה שודקה ילארשיה דצה לא ףרוצמה
הילע ובירי אלש ידכ ,םילשורי הפיא ונל העידוה אל הרותה .ולוכ םלועל רואו לארשיל רוא
.תיביל ,תיזכרמ ,תיללכ איה .ץראה רתיכ לארשי יטבשל הקלחנ אל םילשורי .םיטבשה

ןכאו .ינחור ךות ,בל ,המשנ הכירצ ץרא ,לכל לעמ ךא ,םיניינק הכירצ ץרא ,םע הכירצ ץרא
שדקמה ריעו תוכלמה ריע איה םילשורי .שדקמה תיב איה התריבש ,ונתנידמ איה תדחוימ הנידמ
לש העובקה תא ןה ,לואש לש תינמזה תא ןה ,לארשי תוכלמ תא םיקמה איבנה לאומש .דחי םג
,ם"במרה לודגה ונבר .השודק הריב שי שודק םעל :יואר ךכו םיאתמ ךכ .שדקמה שיא אוה ,דוד
הנידמה :םיקלח ינשל תקלחתמ לארשי ץרא .שדקמ הלוכ םילשוריש ,תומוקמ המכב קספ
ןונחת תרימאבש ףא לע .הרות הלוכ םג איה םילשורי .הלוכ םילשורי אוה שדקמהו ,שדקמהו
תליפנ שי םילשוריבש םודק גהנמ הנה ,הרות רפס וב שיש םוקמב אלא םהינפ לע םילפונ ןיא
.'ה ןורא הלוכ ,הרות רפס הלוכ םילשורי ןכא .הרות רפס וב ןיאש םוקמב ףא ,םיפא

וידחי הל הרבוחש ריעה ,היונבה םילשורי תאז .שיאל שיא ןיב תוציחמה תולפונ ,וז שדוק תריבב
תוגרדמ תוגרדמ ,תורעבה תרגת תמחמ .(ו"ה ג"פ הגיגח ימלשורי) םירבח לארשי לכ השועש -
הרותל םיכייש ץראה ימע םג .םירבח :ל"זח ןושלב וא ,םימכח ידימלתו ץראה ימע ,םעב שי
בצמ .תורשעמבו תומורתב ,תורהטו תואמוטב ןוגכ ,העידי רסוחמ ןהב םיקיידמ םניא ךא ,תווצמלו
לכ ,תוציחמה תולפונ ,םילשוריל לגרל הלוע םעה רשאכ ,אלפ הז הנה ךא .רעצמ ץיח רצוי הז
לכ ,תוגרדמ יקוליח לכ ןיא ,םימכח ידימלתו םירבח תגרדל םיאשנתמ ץראה ימע .םירבח לארשי
.לארשי םע לש יבילה ןכותה ץצונתמ לארשי םע לש יבילה םוקמבו ,םילשוריב םידגאתמ לארשי

ארזע ןמזב אל ,דוד ןמזב אל ,עשוהי ןמזב אל .דימ םיעיגמ ןיא הילא ,המואה בל איה םילשורי
שיאו ,ומע ןעמל בוט רבדל םלוע לש ונובר טילחה ךכ .ונעגה ףוסבל ןכא .ונרודב אל ףאו הימחנו
הלואגה !רוצעל וא בכעל לכויש ימ ןיא ךא ,עירפהל ולכויש שי ילוא .הנוילעה ותצע דגנ לכוי אל
םיכירצ ונא תעדל ,םיכירצ ונא ץמואו תונלבס קר .וניניעל הידעצ תדעוצ איהו אעמק אעמק העיפומ
.לכה הנבנ דחא רודב אלו דחא םויב אלש

הדלי םג הלח יכ ,תחא םעפ יוג דלוי םא ,דחא םויב ץרא לחויה ,הלאכ האר ימ ,תאזכ עמש ימ"
,וס היעשי) "ךיהלא רמא יתרצעו דילומה ינא םא ,'ה רמא דילוא אלו ריבשא ינאה .הינב תא ןויצ
.(ט-ח

ןיא .המוקימ תא ןייצל היה רשפא יא םג .שוריפב הרותב תרכזומ הניא ןכל .אישנה איה םילשורי
םידדצמ תיאבצ הנגה ןיא ,תישרט המדא אלא ,תודש ןיא ,םיחונ השיג ישיבכ ןיא ,םימ תורוקמ
תונורסח הל שי .עבוק ישעמה הכרע אל .שודק םוקמ ,לכשה לעמ ,ןויגהה לעמ ריע וז .םימייוסמ
.שדוקה ריע :דחא ןורתי ךא ,םיבורמ

הירוטסיה דומיל .ב
לש ונובירב הנומאה .הנומאה רואל םיירוטסיהה תוערואמה לכ לע ןנובתהל לגרתהל ונילע
םיבר םיעדמ םימייק .םלועב הרוקש המ לכ לע םיפיקשמ ונא ורואל רשא ,לודג עדמ הניה םלוע
איה הנומאה ךא .היווהה לע םיטיבמ וכרד םיוסמ ןולח אוה עדמ לכ .םייקלח םה ךא ,םיבושחו
המ לכ לע ןנובתהל ונילע הווצמ הרותה .לכה לש רוקמה לא רושיק ךותמ לכה לע ףיקשמה עדמ
.(ז ,בל םירבד) "רודו רוד תונש וניב" :הירוטסיה דומלל הרותה ןמ הווצמ .הנומאה רואל הרוקש
וז ןיא .הירוטסיהב קוסעל רמולכ ,רודו רוד תונשב לשלתשמש המב ןנובתהל םיבייח ונחנא
למע" הנכמ קוק ברה ןרמש המ וא ,םייטרפ תוערואמ תעידי לש םצמוצמה ןבומב הירוטסיה
לכ תוכלמ ךתוכלמ" לש לודגה ןבומב הירוטסיה אלא ,(זטר 'מע ,א ה"יארה תורגא) "יכיראת
לע לשומ םלוע לש ונוביר ךיא תואר ןעמל .(גי ,גמק םילהת) "רודו רוד לכב ךתלשממו םימלוע
.תורוד

ה"יארה תורגא) דאמ שטשוטמ הירוטסיהה לש בתכה יכ דאמל דע רבדה ךבוסמ םימעפל םנמא
ריקה לע תבותכ הבתכש דיה ומכ .השוע םלוע לש ונוביר המ ןיבהל םישקתמ ונאו .(דלש 'מע ,'ב
תאז תמועל .השריפ תודומח שיא לאינדש דע ,הרשפ ועדי אל םימוטרחה לכו ,רצשלב ןמזב
רורחש .תאז האור וניא רווע קרש ,קירבמו ריהב ,טושפ ,יולג ,רורב הכ הירוטסיהה בתכ םיתיעל
.הבוטל ונילע היוטנה 'ה די םיאור םניא םישנא ךיא הומתל שיש ,הבר הכ המצועב חרוז םילשורי

רבקה ןמ האיצי .ג
לש םיענ אל דאמ בצמ היה הנש םייפלא ךשמב .םינורחאה תורודב הרקש המב ןנובתהל ונילע
.(א ,זל) "תומצע האלמ איהו העקבה ךותב ינחיניו" :רמא איבנה לאקזחי .תולג

,תושבי תומצע ,ףוג אל ונחנא :ול בישמ רבחהו .שאר ילב ףוג םכנה וישכע :רמוא םירזוכה ךלמ ןכו
אנליומ ןואגה ירבדכ ,רבקב וננה תולגב .(ל-טכ 'עס ,'ב רמאמ ירזוכ) הנייחת הלא תומצעש אלא
,רבקב ןשי ,רבקב לכוא ,רבקב יחש םדא ונמצעל ראתנ .(אתועינצד ארפס ףוסב א"רגה יטוקל)
.ותוא תולכוא העלותהו המירהו רבקב דמול

רענל ליחתמ אוהו ,היחתל םוקל ךירצ לארשי םע ,היד התיה תולגהש טילחה םלוע לש ונוביר ךא
.רבקה ןמ ותוא

ץראל רוזחל םידוהיה וליחתה .הנש תואמ שמח ינפל ךרעב הלחהש הלואגד אתלחתאה תאז
םה ,שוריגה בקע ךא ,קרוי-וינ ןיעמ איה דרפסש זא ובשח הברה .דרפס שוריגמ האצותכ ,לארשי
הז ךא ,לארשי ץרא תא שובכל ןויערה תא זא וגה ינבוארה דודו וכלומ המלש יבר .ונצראל ועיגה
זעונ היה הז םג .תפצב ןירדהנסה תאו הכימסה תא שדחל רבס בריב בקעי יבר .דימ זעונ היה
םלוע לש ונובירש ,לוומורק ילגנאה גיהנמל רמא ,םדרטסמא לש ברה לארשי ןב השנמ יבר .דימ
שי ןכ םאו ,הילגנאב םידוהי ןיאש ןויכ בכעתי רבדהו ,ץראה תופנכ לכמ םידוהיה תא ץבקל דמוע
תורצ ינפמ םידוהיל טלקמ םוקמ דוע רצונ ךכו ,רוזחל םידוהיה ושרוה ןכא .הלואגה בוכיע ןאכ
ןחלושה ךא ,ונמז םרט ןכא אוה ןירדהנסה שודיח .ךורע-ןחלושה תא בתכ וראק ףסוי יבר .תולגה
.םלוכ תא דחאמה ,ןירדהנס ןיעמ אוה ךורע

ופרטצה כ"חאו םידרפס ועיגה הלחתהב .לארשי ץראבש "ןשיה בושיה" וטיאל לדגו ךלה זאמ
.תופסותה ילעב ןמזב ןכ ינפל םינש תואמ המכ ועיגהש םיטעומה םיזנכשאה דבלמ .םיזנכשא
.(ד ,ג הימרי) "החפשממ םינשו ריעמ דחא" .ןיפיט ןיפיט העיפומ הלואגה

הלוגמה ץקה .ד
,ןכ ינפל .שפנ תבהא ,וצראב בהאתה לארשי םע :ריבכ ימינפ ערואמ הרק תורודה ךשמב
.הברה תושעל הרשפיא אל תואיצמה תאז דבלמ ,הבהא תורהצהב המצמטצה הבהאה
הנש םיפלא ךשמב .המדאה בושיי :שדח בלש עיפוה ,לארשי ץראל םורזל וליחתהו ובהאתהשמ
איהו המדאה תא תונבל וליחתה םידוהיה .רבדמו ןברוח תולחמב העוגפ ,הממוש התיה המדאה
יכ ,הכרב וזש ,ל"זח ירבד איבמ ן"במרה .(בל ,וכ ארקיו) "םכיביוא הילע וממשו" .תונבהל הלחה
םע ונקשנתה .הפי ןיעב תוריפ הנתנ איה ,ונעגה ונא רשאכ ךא ,וניביוא תא הלביק אל ץראה
,ץראב םיבושי םימקש ועמושבש ,םייח ץפחה לע רפוסמ .םיבושי החימצה ,ונל הבישה איהו ץראה
ץק ונל ןיא :ונל םיעידומ וניתובר ."הלוגמה ץקה" והז ,תוריפ תנתונ ץראה !רבכ ליחתמ הז :רמא
"אובל וברק יכ לארשי ימעל ואשת םכירפו ונתת םכפנע לארשי ירה םתאו" :רמאנש הזמ הלוגמ
הלוגמ ץק ךל ןיאו ,ץקה ברקי זא ,הפי ןיעב הירפ לארשי ץרא ןתתשכ" :שרפמ י"שר (ול לאקזחי)
.(א ,חצ ןירדהנס) "רתוי

,תואמל ,םורדה ןמו ןופצה ןמ ,םוקמ לכמ תורהנ תורהנ םורזלו ררועתהל םידוהיה ינומה וליחתה
ןימאמ וניאש ימ :ם"במרה ירבד םיעודי .(םש לאקזחי) "אובל וברק יכ" .םיפלא תואמו םיפלא
רמאנש ,וילע הדיעה הרותה ירהש ,ונבר השמב םג אלא ,רפוכ אוה םיאיבנב קר אל ,חישמב
רכזנ אל הז קוספב םנמא .(א ,י םיכלמ 'לה) "ךצבקו בשו ךמחרו ךתובש תא ךיקולא 'ה בשו"
לארשי םעש הרקמ הז ןיא .חישמ גשומל רושק תויולג ץובק גשומה ם"במרלש ןאכמ אלא ,חישמ
.וצראל םרוז

המק הנידמ .ה
,הז אלפנ קרפל ואיבהש םייקולאה םיכלהמה לכ רואיתל ףוס ןיא .הנידמה םוק אוה אבה בלשה
,ץראה רודכ ינב לכ תא לבלב םלוע לש ונוביר .תוינידמה תויוטטומתההו תויטילופה תולפמה לכ
םילגנאה םנמא .איה ונלשש וזירכי ולאו ,םילגנאה ידיל םיקרוטה ידימ רובעת לארשי ץראש ידכ
,םילגנאה דגנ המק תימלועה להקה תעדו ,הבוטל לגלגתה לכה ףוסבל ךא ,םהב ורזחו ורקיש
והשענ ,הלפעהל ועירפהש ינפמ .תיקלאה הגהנהה רדסל ךייש הז םג .הלפעהה תא ומסחש ינפמ
תא רובשל ורבס יכ ,הנידמה םוקב הכמת תוצעומה תירב וליפא .קותמל ךפהתה רמו ,םיצמשומ
םע ףאל הבוט התשע אל איה םלועמש ףא לע ,הכמת הקירמא םג .ןוכיתה םיל ביבסמ הינומגהה
תונחמב הינמרגב םידוהי יפלא תורשע ויה האושה ירחאש אלא .ינתלעות ןובשח ךותמ אלא
תונבל םיאקירמאל ועירפה דאמ הלא םיטילפ תונחמו ,םריבעהל ןאל רחא ןורתפ אלל ,םירוקע
הבשחמ ךותמ הנידמה םוקב וכמת םיסורה .היסור דגנ םדיצל שמשתש ידכ ,הינמרג תא שדחמ
ונוביר ,תאזה הרקה המחלמה ךותמ .תיסור-יטנא הבשחמ ךותמ םיאקירמאהו ,תיאקירמאיטנא
.לארשי תנידמ תא חיצנה םלוע לש

לש ונוביר רמא .ותא היהי המ גאודו ךוותב אצמנ לארשיו םימחלנ םיקנע םימע םיראתמ ל"זח
םימי .תיקלאה המכחה לש םוכחתה תא ראתל םילמ יד ןיא .םכליבשב יתישע תאז לכ :םלוע
.הנידמה םוקל ואיבהש תובכרומהו תוכבוסמה תויטילופה תוביסה לכ תא ראתל וקיפסי אל תולילו
העונתה ,האושה ירחא .הקירמאב םידוהיה :הנידמ םיקהל שיש ענכתשהש םרוג דוע ףיסוהל שי
.הנידמ םיקהל ןמזה עיגה תמאבש הניבה םש תינויצה

דובעש אלא חישמה תומיל הזה םלועה ןיב ןיא" .לארשי תלואגב םוצע בלש איה לארשי תנידמ
-ינב ונא חישמה תומיב ךא ,םייוגל םידבעושמ ונא הזה םלועב .(ב ,בל תוכרב) "דבלב תויוכלמ
היתוריפ ץראה תניתנ .חישמה תומי - ןויצ תביש .חישמה תומי אוה לארשי תנידמ םוק .ןירוח
.חישמה תומי - הפי ןיעב

תלחתה תאז .ןוכנ הז םג .חישמה תומי איה דרפס ידוהי שוריג תנשש ןובשח ושעש םימכח ויה
םויאו ארונ ערואמ היה הז םנמא .ונשדק ץרא אלא ,ונמוקמ דרפס אלש ףסונ רוריב ,חישמה תומי
בושיה תזוזת הלחה זא ךא ,דושו חצר ,לבסו הפורטסטק :ינש תיב ןברוח זאמ ותומכ היה אלש
תא איבמ םלוע לש ונוביר .הנידמה םוקו תויולג ץוביק ,תויאלקח תובשומ :זאמ הקספנ אלש ,ןשיה
ךא תיטא תומדקתה וז ,םולשו סח תונלטב הניא תאזה תויתגרדהה .העמק העמק הלואגה
."לארשי רמוש ןשי אלו םוני אל" .קנע ידעצב החוטב

התיה ןכ ינפל .ובחרתה לארשי ץרא תולובג .םילשורי רורחשו םימיה תשש תמחלמ האב ףוסבל
דע ,םיקלח דועו ,םיקלח וכתחנ םימואלה רבח ידי לע החטבוהש ץראה ןמ .דאמ הרצ ץרא ונל
הנופצ המדקו המי תצרפו" םייקתה ,םימיה תשש תמחלמב ה"ב .הרצו הנטק ץרא הראשנ רשא
.םינפה ,בלה ;םילשוריל ונעגה םגו (די ,חכ תישארב) "הבגנו

םכיתובשחמ יתובשחמ אל .ו
ותניכש ריזחמה" לש םוצע בלש אלא ,הנושארה הנחתה איה ןיא !דימ םיעיגמ ןיא םילשוריל
ונוביר המ ןיבנש ונחנא ימ .(ח ,הנ היעשי) "יכרד םכיכרד אלו םכיתובשחמ יתובשחמ אל" ."ןויצל
לע .ןיעב ןיע הארנש ךרבתי ונוצר הז ,םייולגו םירורב ךכ לכ וישעמ רשאכ ךא .השוע םלוע לש
ןהב אצויכו םריבדה ולא לכ" ,תאז עדוי שיא ןיא .תונעל םילגוסמ ונניא ,דיתעב היהי המ הלאשה
.תעדל ונילע היהי ,ויהי םה רשאכ .(ב ,ב םיכלמ תוכלה ם"במר) "ויהיש דע ויהי ךיא םדא עדי אל

לככ .ונב יולת רבדהש ינפמ ילוא ?אבה בלשה היהי יתמ עדנש הצור וניא םלוע לש ונוביר עודמ
ונועידוה ל"זח ,ןכא .רתוי בכעתי אוה ,תויועט השענש לככ .רתוי רהמ עיגי אוה ,השק דובענש
וניצמאמ ,שארמ לכה תא םיעדוי ונא םא .עדנש הצור וניאו ,"ץקה תא םתס" םלוע לש ונובירש
ונניא ןכל .ךכ לכ םיפתוש ונניאו ,םיסינ םשל שפנה תא םירסומ ונאש םושמ םימש םשל םניא
.ונל הלגמ ה"בקה ןיאש לודג דסח הז .ךורא חווטל וא ידיימ חרואב ירפ ואשי וניצמאמ םא םיעדוי

דחא ףוסוליפ לש ויוטיבל המודב ,המצע העידיה יא ינפמ גואדל ןיא םג .היהי הזש יאדו ךא
עדוי ךכ לכ ינאש הנווכה ןיא ."היצנרונגיא הטגוד" ,"תדמולמ העידי יא" לע (סונאזוק סאלוקינ)
רתוי המצעב תללוכ העידיה יאש איה הנווכה אלא .עדוי דחא לכ תאז - עדוי יניאש עדוי ינאש דע
.עודי וניאה תא אלו עודיה תא קר תללוכ איה .תלבגומ התוהמב הניה העידי יכ .העידי לכמ העידי
העידי לכ .תויורשפא ףוס ןיא הנכתת .חותפ ראשנ לכה ,םיעדוי ונניאש םיעדוי ונא רשאכ םלוא
.ונינפל חותפ יפוס ןיא םלוע ,םיעדוי ונניא רשאכ .תויפולח תועידי לש תורחא תויצפוא תמסוח

.רחא וא הז ןפואב היהת הלואגה םא טילחנ אלו ,והליבגנ אל ונחנאו לבגומ וניא םלוע לש ונוביר
.םינוש םירוצי םע ,םירחא תומלוע אורבל םגו ,םיכרד יפלאב הלואג תושעל לוכי םלוע לש ונוביר
וא המחלמב ,רופלב םע וא שרוכ םע ,םיינוליח םע וא םייתד םע הלואג תושעל לוכי ךרבתי אוה
וניה המדמ ןוימדהש המ לכ .תומלוע ףוס-ןיא תקבוח העידיה יא .שארמ טילחנ אל ונא .םולשב
תויטאה לכו תויוריהמה לכ ,םיירשפא עבטה יכרד לכו םיסינה לכ ,םלוע לש ונובירל רשפא
ה"ד ,'ה 'מע רהוט ילפרע ןייע) ירשפא וניה ,שיגמ ישפוח רתויה ןוימדהש המ לכ ,תוירשפא
."רבד 'המ אלפיה" .(השודקב

רטשה תא ןימטהלו ,רטש םושרל ,לאמנח ודוד ןבמ הדש תונקל והימרימ שקבמ םלוע לש ונוביר
טעמ דוע ריעה ,יקלא :לאוש ךכ רחאו הדוקפה תא עצבמ והימרי .םיבר םימי דומעיש ידכ דכב
לש ונוביר ול בישמ ?רמ געל אלא הז ןיאה !?הדש תונקל יל רמוא התאו ,םידשכה ידיב תלפונ
הדימ הנק יפ לע יקלא יוויצ דדומ התא ךיא ."רבד אלפי ינממה רשב לכ יהלא 'ה ינא הנה" :םלוע
ךל הנק אנא "!תאזה ץראב םימרכו תודשו םיתב ונקי דוע" ?םידשכ לש הקיטילופב יולתה ,ישונא
םימרכו תודש םיתב תונקל ךשמה .םינטק םיקודקדב קוסעת לא .ךורא חווטל העקשה וז .הדש
.(בל הימרי)

ינפלש ןוירוטסיהה ןכיה .םהילע ונמלח אלש ,םינווגו תויורשפא ףוס ןיא שי .היהי ךיא עדנ אל
הנידמה ךותל וצרפי ביוא תואבצש בשחש ןוירוטסיהה הפיא ?הנידמה םוק לע אבינ ח"שת תנש
ןעמל וחותינ םג אלא ודבל רבעה דומיל וניא הירוטסיהה דיקפת ירה ?ןתוא רגמת איהו הדלונש
עיגנו וניתולובג ביחרנ םימיה תשש תמחלמבש אבינש ןוירוטסיהה הפיא .דיתעה תא תעד
?םלובגל ובושי םידוהיהו ולפי היסור לש לזרבה ירעשש אבינש ןוירוטסיהה הפיא ?םילשוריל
,יוג ותוא וליפא ?ןטק ישונא הדימ הנק יפ לע תילארשיה הירוטסיהה תא דודמל רשפא יכו
,היפוסוירוטסיהה תודוסי תא חינהו ל"חמרה לש ונמזב יחש יקלטיאה ףוסוליפה ,וקיו הטסיטב-ן'ג
,לוח איה םייוגה לש הירוטסיההש בתוכ ,הירוטסיהה ךותבש םיינחורה םיכילהתה תנבה רמולכ
.םיירוטסיה לע ,םיירוטסיה-הטמ םיכילה הב םיטלושו ,שדוק איה לארשי םע לש וזו

יוטבה לש ונבומ והז .אלפתנו עדנ זא ,עיפוי אוה רשאכ ?דיתעה ןמוט המ עובקל לכוי ימ ןכל
אובת העושיהש םיבשוח םלוכ .וילע ונבשח אל ללכש ןוויכב רמולכ ,תעדה חסיהב אב חישמש
"ברקעו האיצמ ,חישמ :ןה ולאו תעדה חסיהב ןיאב השלש" .רחא דצמ איה העיפומ הנהו ,הז דצמ
שי הנהו .יופצ יתלב חרוא וניה ברקע םגו ,ונוצרב תואיצמ אוצמל לוכי וניא םדא .(א ,זצ ןירדהנס)
הארנ לכה רשאכ םימעפל יכ ,דאמ איה הבושח תעדה חסיהב אב חישמש העידי התוא :קדקדל
האיצמש עדוי וניא ימ ךא .לועב אש ,לופת לא ,שאייתת לא :ךל םירמוא זא ,םותסו םוטא ךל
,תעדה חסיהב אב חישמה רשאכו .דחא רמאמ לכהש ץרתל שי ?תעדה חסיהב םיאב ברקעו
היופצ יתלבה העפוהה דחא םדאל .(םש א"שרהמה 'יפ ןיע) ברקע והז ינשלו האיצמ וז דחא םדאל
,אובת העושיה דצ הזיאמ עובקל אלש ונריהזמ ם"במרה ןכל .תובצעו רעצ ינשלו ,החמש תמרוג
ליעמ שובל ,הדלפ עבוכ וא למיירטש שובח היהי חישמה םא עובקל ונל לא .בזכאתנ אלש ידכ
.םירבדה וררבתי אובי רשאכ .אביקע ינב תצלוח וא ךורא

רוצעל רשפא יא .ז
ופסכי רשאכ :רבחה ול בישמ ,העושיה אובת יתמ לאוש ךלמה רשאכ ,ירזוכה רפס ףוסב
.דעומ אב יכ ,וננוחי הרפע תאו הינבא תא ךידבע וצר יכ :רמאנש ,ףסוכה תילכת םילשוריל
יתמ אלא ,חישמה אובי יתמ הניא הלאשה .דעומה אובי זא ,םינבאבו רפעב ובהאתי רשאכ
.ליחתי ןינעה ,המדאה םע וקבחתי םידוהיה רשאכ .אובת התא

ךא ,עיגת תבכרה יתמ עודי אל .קיספת אל רבכ איה ,ליחתת העושיהש ירחא :םיעדוי ונא תאז
זאמו ,הנש תואמ שמח ינפל עונל הלחה איהש חוטב םגו ,התוא רוצעל לכוי אל רבד םושש חוטב
ןמזב .םורזל םידוהיה ולחה זאו .ןויצ תביחל ונעגה ןשיה בושיה ןמ .ףרה אלל תוריהמ תרבוצ איה
.הנידמל ונעגה ךכ ךותמ .ןוילמ העבראמ רתוי ונא ה"ב התע .ףלא םיעברא קר ואב הימחנו ארזע
םיכלמ ליפמ םלוע לש ונוביר .הדעמ תילגנאה הירפמיאה םגו ,הטטומתה תיקרוטה הירפמיאה
לע וזגר םיביואה .תומחלמה וכשמנ רורחשה תמחלמ ירחא .םירחא םיכלמ םיקמו םהיתואסיכמ
ונב ושעי םעפהש וטילחה זא .וכוה בוש יניס עצבמב ךא ,ונב םוקנל וממזו תואמצעה תמחלמ
םוי תמחלמב ונתולכל ונילע ומק ,ומעז .םימיה תשש תמחלמב ךרי לע קוש וכוה בושו ,הלכ
.האלה ןכו תחא הריטס תרומת יחל תוריטס יתש ולבקו ,םירופיכה

רחבי רשא םוקמה .ח
,םילשוריל עיגה אל עשוהי וליפא .תעגל יאשר דחא לכ אל םילשוריב .דימ םיעיגמ ןיא םילשוריל
.היהיש דע היהי ןכיה עדי אל שיא ךא ."רחבי רשא םוקמה" שיש ועדי .המוקמ תא עדי אל ףאו
,רחביי רשאכ ,"רחבי רשא םוקמה" תא ריכנ .הארקנש םדא עדי אל ,"םילשורי" םשה תא וליפא
.היהיש ונעדי יאדו

.טלחהב םינבומ םהש "םיב הרי וליחו הערפ תובכרמ" ומכ םיקוספ שי ,(וט תומש) םיה תרישב
והמת ארקמה ירקבמ םמצע תא םינכמה םתוא .ונמז םרט הארנ "תלאג וז םע ךדסחב תיחנ" ךא
ירהש ,"'ה תלעפ ךתבשל ןוכמ" קוספה לע רמוחו לקו ,םילשוריל האיבה תא ראתמש הז קוספ לע
:תוריש המכ ןאכ ויהש וטילחה םה ,קדה םשוחב תאזב וניחבהש ירחא ?שדקמה תיב זא הנבנ אל
"ךרועה"ו ,שדקמה לע תחאו םילשורי לע תחא ,ץראה תאיב לע תחא ,םיה תעירק לע תחא
רוגל ידכ םירצממ אצי לארשי םע יכו .םילבה לבה הז לכ .תחא הריש ןאשעו לבלב רזופמה
ןוכנ .שדקמה תיבלו םילשוריל ,לארשי ץראל עיגהל ידכ םירצממ אצי לארשי םע יאדו ?רבדמב
ןושלב רפוסמו הרק רבכ וליאכ הז ירה ,חיטבה םלוע לש ונוביר םא ךא ,הרק אל ןיידע הז זאש
.רבע

סובי תא שירוהל חילצה אל עשוהי .סובי םש בשי .םשה תא אלו םוקמה תא אל ונעדי אל םנמא
,הרידא הכלממ לע טלש אוה אלה .ךלמה דוד אל וליפאו ,וירחאש םיטפושה אלו (גס ,וט עשוהי)
רמאיו..." :ול וגעל םג .סובי ןיידע בשי זא ותנידמ בלב ךא ,םיירהנ םראו הבוצ םרא תא שבכ וליפא
- לאומש) "הנה דוד אובי אל :רמאל ,םיחספהו םירוועה ךריסה םא יכ הנה אובת אל :רמאל דודל
וליפאש תרצובמ הכ התיה ריעהש ,אוה הז ןבומ אל טפשמל רתויב טושפה שורפה .(ו ,ה 'ב
םילספ ,יטמוטוא רמשמ ןיעמ םש היה :עיתפמ שוריפ ג"בלרל .ןהילע ןגהל ולכי םיחספו םירווע
.םיחספו םירוועל ינוציחה םארמב םימוד םהו ,םימ םרז י"ע םילעפומו סנכנ לכ םיכמה תוברח םע
רמשמה לכ זאו (ח ,ה ,'ב-לאומש) "רונצב עגיו יסובי הכמ לכ" :חצנל תחא תורשפא קר התיה
.ךעד

ונימיבש ומכ ,'ה ישעמ םיאור םניאש םירווע םישנא םה םירוועה :יריש-יפוסוליפ שוריפ םג ונשי
,במ היעשי 'ע) הנידמ שיש ,ותמדא לא רזוח םעהש ,תחרופ ץראהש םיאור םניאש הלאכ שי
ינש לע םיחספה תא םגו ,הלאה םירוועה תא קלסל שי םילשוריל עיגהל ידכ .(ח ,גמ ;כ-טי
.לופת אמש חילצת אמש ,אל אמש הלואג וז אמש םיטבלתמו םיפיעסה

ץק" עיגה רשאכ .דואמ הב ןכוסמ היהו ,תולקב ךכ לכ םילשוריל ועיגה אל הימחנו ארזע ןמזב םג
וסינ ,התולעבל ונעטש םירז הב ואצמ ,םצראל ורזח םידוהיהו ,הנש םיעבש ירחא ,"לבבורז ,לבב
לע ורמש םידוהיה .םימורגופב םהילע ומייא ,םתושיחנ תא ואר רשאכו ,םידוהיה תא סינהל
ץרפתהל ולכוי אל םיטסירורט םתואש ידכ ,המוח תונבל לודג עצבמב ולחהו ,הלילבו םויב םילשורי
הימחנו ארזע .תנכוסמה הביבסבו ,םיפופצה םיתבב ,םילשוריב רוגל ומיכסה םיטעמ קר .המינפ
רוגל וישנא תירישע תתל בושי לכ לעו ,םילשורי ןינבל ופסכמ תירישע תתל םדא לכ לעש ועבק
הברה ירחאו .המוחה התנבנ ףוס ףוס .םתוא ךריב םעהו םמצעמ ואבש םיבדנתמ דבלמ ,הב
.םילשורי תאו ץראה לכ תא שבכ יבכמה הדוהי ,םינש

דחא בלב .ט
.ונחלצה אל רורחשה תמחלמ ןמזב םג .הילא עיגהל םיכוז דימ אל .טושפ ןיינע הניא םילשורי
לייח ידי לע טלפנש רודכמ סוקרמ לרנגה גרהנ ,התוא שובכל ןנכותמ רתויה עצבמה ינפל הלילב
,ריעה השבכנ ול .י"חלו ל"צא ,הנגה ,תואבצ שולש ויה רורחשה תמחלמבש רמא הירנ ברה .ונלש
,וכ הליגמ) םיטבשל הקלחתנ אל םילשורי .'ה ןוצרל הז ןיא .ילש איה םילשורי רמוא היה דחא לכ
.לארשי ללכל תכייש איה .(א

תרובגב ,דחא בלב דחא שיאכ ,לארשיל הנגהה אבצ ,לארשי םע לכ ,םימיה תשש תמחלמב ךא
.םלוע לש ונוביר לש ונוצרל הז .שבכו עיקבה ,תויראה רעש ךרד תוירא

םהרבאל הויצ םלוע לש ונוביר .םילודג םירבדל סחיב אוה ךכ .עיגנש ונעדי ךא ,ונעגה דימ אל
.םימעפ םישל ןוויכ הזיאב ול ןייצל ילב ,(א ,בי תישארב) "ךארא רשא ץראה לא ...ךל ךל" :וניבא
"ךילא רמוא רשא םירהה דחא לע" :קחצי תדקע ןכו .ןוויכה ךל ררבתי הכילה ידכ ךותו ,ךל
.עיגת רבכו ,ךל .(א ,בכ תישארב)

ונכלה ךא ,עיגנ ךיא עדי אל שיא .הנש האמכ ינפל דוחיבו ,תכלל ונלחתה הנש תואמ שמחכ ינפל
םיביואה תויעב ,דיתעב תויעב תא רותפנ ךיא םיעדוי ונניא .תכלל םיכישממ ונאו ,ונעגה ה"בו
םיעדוי ךא ,רויג םיכירצה םילועהו ,הרותמ םיקוחרה םידוהיה תויעב ,ונצרא ךותבשו ונביבסמש
.תכלל ךישמהל אוה רקיעה ,רותפנ ןלוכ תאש ונחנא

יבצל ידוד המוד .י
שיש ןוכנ .תמצעתמו תכלוה איה הריעזה התלחתה זאמ .העמק העמק הלואג לש ןבומה והז
ויתונשבש דלי לש ולודיג ךכ .תודיריו תוילע שיש םייחה לכ רדס אוה ךכ ךא ,תוגיסנו תוליפנ םג
רבשמ אלא ,חצנ תגיסנ וז ךיא ,הלילש ולוכ השענ אוה םואתפו ,קותמו דומח ולוכ ויה תונושארה
אצי אוה ,ליכשנ םא .להבהל ןיאו ,תואמצע תונבל וכרד תאז .רובעל דיתעש ,ךרה ליגב תונברסה
אקווד לדג וניא םדא .םיפסונ םירבשמ ועיפוי בושו .טועפ אצי אוה קוניתמ .קזוחמ רתוי דוע הזמ
רקיעה .םעה יבגל רבדה אוה ןכו .םירבשמה ןמ הנבנ אוהו ,תודיריו תוילע ךרד אלא ,יוק ךרואב
.שאייתהל אל אוה

לגעה השעמ עריא ,הרות ןתמ לש אלפומה דמעמה ירחא .םיכוביס הברה ויה םעה תדלוהב םג
ונבש ,ונרבגתה .ךכ רחא הרותל ךשמה שי תאז לכבו ."התפוח ךותב התמ הלכ הבולע" .ארונה
םירבשמ ויה הנידמה םוק ינפל ףא .לודג םעל רמוחו לק ,םירבשמ שי םע לכל .ונכשמהו הבושתב
תמחלמב .םיריסא תונחמל םיליפעמ וחלש ,היילע וענמ ,םהיתויובייחתהב ודגב םילגנאה :םיארונ
לע סנב ורצענו לארשי ץרא ירעשל ועיגה טעמכ ,למור לש ותדוקפ תחת םיצאנה ,הינשה םלועה
.תודיריו וילע שי רבד לכב .תירבה תולעב תבוטל ךפהתהל וליחתה םינינעה זאו .םילגנאה ידי
ריש) "הלגנו הסכנ חישמה ףא ,הלגנו הסנכנ הז יבצ המ ,(ט ,ב םירישה ריש) "יבצל ידוד המוד"
.זוע רתיב ץרפתמ אוה ומלעה ירחאו .ותוא םיאור ןמזה לכ אל .(כ ,ב הבר םירישה

'ה תרזעל .אי
ךותב ונא ,הברדא .ןובשחל ץוחמ ונא זא ,המידק תעסונ אליממ תבכרה םא :ורמאת אמש
אלא ,ונדעלב תושעל לוכי וניאש אל .ונכותמו ונידי לע העושי השוע םלוע לש ונוביר .ןובשחה
.הזה לודגה ךלהמה תא םיזרזמ ונא ךכ ,השוע םלוע לש ונוביר המ םיאור ונאש לככ .ונוצר ךכש
.השעמב יוטיב ידיל האב איה אלא ,אמלעב היאר הניא הנומאה רואל היארהש יאדו

ונא - ןויצל הניכש ריזחמ םלוע לש ונוביר :ויתודימב קבדיהל ךכ ךותמו 'ה תא תעדל ונילע
- המחלמ שיא אוה ךורב שודקה .וירחא םינוב ונא - ץראה תא הנוב ךרבתי אוה .ןויצל םיבש
ונצרא תולובג ביחרמ אוה .םילשורי תא םינוב ונא - םילשורי תא הנוב אוה .ל"הצל םיסייגתמ ונא
ונא וליאכ ,"'ה תרזעב" אוה ליגרה חסונב ."'ה תרזעל" םיאב ונא .ץראה בושי םיביחרמ ונא -
השוע 'ה ,(גכ ,ה םיטפוש) "'ה תרזעל" :האיבנה הרובד תרמוא ןכ אל ךא .ונל רזוע 'הו ,םישוע
.םירזוע ונחנאו

לודג שער .בי
אל ללכ איה :תיטסטנפ הרעשה ולעהש שי ,הרותב תרכזומ הניא םילשורי עודמ הלאשל רשאב
-ירוסה רבשה לע םיבשוי ונא ירה .שעג רה תוצרפתה ךותמ ךכ רחא העיפוה אלא ,תמייק התיה
םיפלא תשלשכ ינפל הדלונ םילשוריש ךכל ןמיס ןיאש אלא ,קירבמו הפי שוריפ הז .ינקירפא
.םינשי םה היעלס .הנש

...םהה םיוגב םחלנו 'ה אציו" :איבנה ירבדכ ,םילשוריב המדא תדיער היהת דיתעב םוקמ לכמ
דאמ הלודג איג ,המיו החרזמ ויצחמ םיתיזה רה עקבנו ..םיתיזה רה לע אוהה םויב וילגר ודמעו
.(ה-ג ,די הירכז) "הירזע ימיב שערה ינפמ םתסנ רשאכ םתסנו ...הבגנ ויצחו הנופצ רהה יצח שמו
םלוע לש ונובירש ,םילשוריב תדעור המדאהש האור ,עומשל םיינזאו תוארל םייניע ול שיש ימ
לאקזחי םג .םטושפכ תויהל םיבייח םניא הלא םיקוספ .םיברעה םילגנאה תא ,םיקרוטה תא רענמ
וסרהנו ...לארשי תמדא לע לודג שער הארי אוהה םויב אל םא ,יתרבע שאב יתאנקבו" :בתוכ
.טטומתמ לכה .(כ-טי ,חל לאקזחי) "לופת ץראל המוח לכו תוגרדמה ולפנו םירהה

קיזחיש ימ ,קזח קיזחהל ךירצ .בחרתמ הלוגמה ץקהו ,בחרתמ עקבה ,תענענמו תזחוא תיקלא די
קיזחהל עדוי ימ ,קזח רתוי ימ ,ןשקע רתוי ימ הארנ .םילשוריבו לארשי ץראב ראשיש אוה קזח יכה
!ונתוא זיזהל וחילצי אל תורומתה לכו םיעוזעזה לכ .הבהאב המדאה תא קבחי ימ ,דמעמ

וארו :רעבי דיפלכ התעושיו הקדצ הגונכ אצי דע טוקשא אל םילשורי ןעמלו השחא אל ןויצ ןעמל"
.(ב-א ,בס והיעשי) "ונבקי 'ה יפ רשא שדח םש ךל ארקו ךדובכ םיכלמ לכו ךקדצ םיוג