ןוחצינה סנו תואמצעה םוי

ןמרטנוא הדוהי רסיא ברה
לארשיל םינברה שאר

ט"כשת הנשב הנש

תורעהה אלל ספדוה


הלאשב ןדו ,םהיתומחלמב לארשי םעל ועריאש םיסנב ןנובתמ ןמרטנוא ברה :ריצקת
ןוחצינה םוי וא תואמצעה םוי םאה :רוביצב תונוילע לבקי תימואל הניחבמ גח םוי הזיא
.םימיה תשש תמחלמב

תנידמ ;לארשי ;סנ ;ח"שת תמחלמ ;םימיה תשש תמחלמ ;תואמצעה םוי :חתפמ תולימ
.לארשי


סנבו תואמצעה םויב ,ועישומו לארשי לאוג ,ה"זעב םהל וניכזש םיגשיההו תונויסינה רואל
לודגה ירוטסיהה ערואמה לש וכות ךותב ןנובתנש יאדכ ,םימיה תשש תמחלמב לודגה ןוחצינה
הזרכהל ונתוא ורשפאש םיינחורה תוחוכה תא ןיבהלו לארשי תנידמ לש התמקה תזרכה לש
לש םייולגה םיסנב םג ןנובתהל ךירצ ךדיאמו ,תולודג תונכס תרה התייהש ,וז תיבמופ
.התביבסו םילשורי רורחשבו םימיה תשש תמחלמב הנוילעה החגשהה

תחת םג יכ .ונדגנ המחלמל םידחואמ ואצי ביבסמ ברע ימע יכ ,הנש םירשע ינפל בטיה ונעדי
תועקרק תיינק רוסאל ,תידוהיה היילעה תא קיספהל ,זוע לכב ונדגנ ורתח ירוטדנמה ןוטלשה
הייסולכואה תא ותיסה הזל ףסונ .ידוהיה בושייה לש איהש תובחרתה לכ עונמלו םידוהי י"ע
תנידמ לש הזרכהה ירחא דימ יכ קפס לכ אופא היה אל .תוערפ ונב תושעל י"אבש תיברעה
ונתאמ םלענ אל הז לכש רורבו ,המחלמל ונדגנ ץצוח ואציו םהימויא תא לעופל ואיצוי לארשי
.ללכ

קמועבו ;לכה תוזח הב וניארש ,הנידמה תא רצבלו שפנ תוריסמב ןנוגתהל םינוכנ ונייה םלוא
התייה תאזה הנומאה .ונדצ לע היהי ןוחצינהו .אובת אוב העושתהש הנומאה התייה ונבל
םימע לש רז אבצ יכ תוילשא לע אלו םהיתוחוכל ןוזיאכ ונלש חוכ לש םילוקיש לע אל תנעשנ
."רקשי אל לארשי חצנ" יכ ,ונבל ןויבחב עבקנש דוסיה לע אלא ,ונתרזעל אובל יושע םירחא
לע ולע רשא תוחוכה דגנ בושייה לש יתמחלמה ץמאמה ןמזה לכ ןעשנ וילעש סיסבה והז
.םינומ תורשע זא וניתוחוכ

בצמ חכונ לארשי תנידמ תמקה לע זירכהל הטלחהה לש הריבכה התובישח תא ןיבהל ידכ
טטצאש ,רומא 'פ הבר שרדמב ל"ז ונימכח לש אלפנ רמאמ איבהל יוארו יאדכ ,הזכ ןכוסמ
:ותיצמת תא ןאכ

רשה תא בקעי האר ,עודיה ומולחב וניבא בקעי לש םלוסה ןוזחב יכ רמא ריאמ 'ר םשב י"בשר
ול רמא .םודא רש כ"חאו ןוי רש וירחאו ,דרויו הלוע ידמ לש רשה וירחאו דרויו הלוע לבב לש
ול רמא ז"עו .תדרל אוה םג ךרטצי כ"חא אמש בקעי רייתנ .םלוסה לע התא ףא הלע :ה"בקה
עבראל דבעתשהל ךינב םידיתע תילע אלש וישכעו ,הדירי ךל התייה אל תילע וליא :ה"בקה
.תויוכלמ

יטרפ לכ לע דומעל םילוכי ונא דימת אלש ,םיבגשנ תונויער םהישרדמב וטילה ל"זח יכ עודי
לע תרוקב ןיעכ וחתמש העשבו .שרדה ירבד ךותמ םג ונבל ןבומ ןויערה ןוויכ לבא ,םתוהמ
ירבדב .תורחואמ תופוקתב תובאה לש םערז תוגהנתהל רקיעב ונוויכ םישודקה תובאה
,תונידמ לש ימלועה םלוסה לע ולע אל בקעי תיב רשא לע רסומ תחכות ןיעכ שי י"בשר
.תדרל םיצלאנ ויהי כ"חא אמש דחפה ינפמ הזו ,ה"בקה י"ע ךכל תורשפאה םהל הנמדזנשכ

לע רבגתה בקעי תיבש ,הנש תואמ עשתו ףלאל בורק לש םידודנ ירחא ונרודב וניכזש 'ה ךורב
ףיסונו ,הדירי לכ ו"ח ונל היהת אלש לארשי לאוגב םינימאמ ונאו ,םלוסה לע הלעו דחפה
.ליח לא ליחמ תולעל

לע זא זירכהש ץראב םצמוצמה בושייה לש המצועהו זועה לע הבר החמשבו ןואגב םיטיבמ ונא
תאזה תונוכנה .ודגנ בצייתיש ןיוע חוכ לכ םע דדומתהל תונוכנ ךותמ תיאמצע הנידמ
היח ,ונלש ריהזמה רבעב לארשי ינב לש היישותהו הרובגה חור יכ ידמל החיכומ המצעלשכ
ונינכש לש םהיתופקתה תפידהב ךכ רחא ונלחנש ןוחצינה .םעה ברקב התע םג תמייקו
ריהזמה וננוחצינב אישל עיגהו םתדימע תא וקזיחו םעה חור תא ודדוע ,שדק עצבמב וננוחצינו
איבנה לש ולוק ובבל יקמעב עמש ונתאמ דחא לכ .םימיה תשש תמחלמ לש םייולגה םיסנבו
."לארשי שודק ךברקב לודג יכ ןויצ תבשוי ינורו ילהצ" :והיעשי

הזיא הלאשה הלאשנ ,םלועב היגטרטסאה יחמומ תא שיערהו אילפהש לודג סנל וניכזש ירחא
הנידמה תזרכה םוי םא ,רוביצה ייחב תונוילע לבקי תימואל הניחבמ לארשי תנידמ לש גח םוי
אוהש ינפמ ,תונוילע לבקי תואמצעה םוי יכ ,איה יתבושת .םימיה תשש תמחלמ ןוחצינ םוי וא
'ר םסרופמה קידצה ירבד ןאכ ריכזהל ינוצרב ,תאז ריבסהל ידכ .לארשי לש םתלודג הארמ
תארוק עודמ הלאשל ."לארשי םע לש רשוי ץילמ" ראותל הכזש ,בושטידרבמ קחצי יול
ול םיארוק םהיתוחישב לארשי ינבש דועב ,"תוצמה גח" םשב םירצמ תאיצי לש גחל הרותה
:ךכ רבדה תא ריבסה אוה ,"חספה גח"

ינב יתב לע חספ ה"בקהש םוקמ לש וחבש הזש םושמ "חספ" גחל םיארוק לארשי ינב
,ףוגנל לארשי יתבל סנכיהל תיחשמל ןתנ אלו תורוכב תכמב םירצמ תא ופגנב לארשי
םהילע רמשש לארשיל ה"בקה לש ותבהא תדמ תא םיאשנמ םה "חספ" םשה י"עו
םחבש הזש "תוצמה גח" םשב גחה תא ריכזמ הרותה ןתונ ה"בקה וליאו .הנכסה תעשב
םיאתמ יאלמ אלל רבדמה לא םירצמ ואציש ,'הב םתנומא ףקות תא ןייצמה לארשי לש
תאז הדוקנ .הרותב בותככ "םמכש לע םתלמשב תורורצ םתוראשמ"ל טרפ ,תונוזמ לש
,ךייתולולכ תבהא ךיירוענ דסח ךל יתרכז" :רמאש ,והימרי איבנה לצא דואמ תשגדומ
."העורז אל ץראב רבדמב ירחא ךתכל

חצנ" יכ ,םעב הקזחה הנומאה לע הארמ הנידמה תזרכה םוי יכ ,ךכ רמול רשפא ונניינעב םג
םיביוא לש םינודז םילג ןיב לארשי תניפס תא גוהנל וזיעה הז חוכבו ,"רקשי אל לארשי
די תאש רתיב הטלבוה םימיה תשש תמחלמב וליאו .התוא רובשל ופאש רשא םיניוזמ
,ונדימשהל בר קשנבו לודג חוכב ונילע ופסאנש םיביואה תא ונערכהש ,הנוילעה החגשהה
.שפנ תוצילעבו העורתבו החמשב גוחנ תויהל תואמצעה םוי אופא יאכז .םידחא םימי ךשמב
םוי ,הנוילעה לע ינשה ךיראתה די ,"הריש" םימכח יפב תארקנש ,ללה תרישל עגונש המ םלוא
תואמצעה םוי דעוצ ,גגוח ןומהב החמש תטלבהל ןכלו .םימיה תשש תמחלמב ןוחצינה
ןיכומיס .םדוק םימיה תשש לש ןוחצינה םוי - הכרבב ללה תאירקל וליאו ,שארב
יבל לגי - יתחטב ךדסחב ינאו :גי קרפ םיליהתב ךלמה דוד ירבדב םיאצומ ונא וז הערכהל
תזרכה םויב דחוימב אטבתה 'ה תעושתב וננוחטיב חוכ ."ילע למג יכ 'הל הרישא ;ךתעושיב
סנ םלועה לכ יניעל הלגתה וב םויה ןכא .הבר החמשו הליג םוי תויהל הז ךירצ ןכלו ,הנידמה
תויהל ךירצש םויה אוה ,ויביוא לע עירכמ ןוחצינב לארשי םעל למג ה"בקהש הלודגה העושתה
.ה"בקהל הכרבב ללהו החבשו ריש וב רמול ןושארו שאר

הנומאו תמא לש םיעובק תודוסי לע השודקה ונצרא תא תונבל ונתפיאש םייוקתש ןוצר יהי
.םולש היתוביתנ לכלו םעונ יכרד היכרד רשא השודקה ונתרות ןרק תא םירהלו ,םירשימו קדצ
יכ היעשי אבינש האובנה םשגתת זאו ,ךקדצ חישמ דוד ןב ,לאוגה תאיבב םינימאמ ונא
ברקב םדא םד ךפשיי אלש קר אל ."המחלמ דוע ודמלי אלו ברח יוג לא יוג אשי אל" :דיתעב
קשנו תוצצפ י"ע םישדח המחלמ יעצמא רקחל םיאצומה םלועב םילודג תורצואש אלא
חתפלו םיבער עיבשהל םיעגפנו םישלח לש אלמ םוקישל ושמשי ,םלועב סרה איבהל םחוכבש
.םיקולא םלצב ארבנה לכ לש םתחוורלו םרשאל תולשחנ תונידמ

לארשי לאוגל הווקנ הבהו םלוע ל-א 'ה םשב לבת יבשוי לכל ןויצ רה םורממ עמשית וז האירק
ונילע אובת לארשי תנידמל הנש םירשע תאלמ ירחאו .וז האירקל ועמשיי םדא ינבש ועישומו
ירבד ונב םייוקיו ,ונינכש םימעה לכ םע תודידי יסחיו אמייק-רב םולש לש תכרובמ הפוקת
ויכרדמ ונרויו בקעי יקולא תיב לא 'ד רה לא הלענו וכל ורמאו םיבר םימע וכלהו" :איבנה
.ןמא ונימיב הרהמב "םילשורימ 'ד רבדו הרות אצת ןויצמ יכ ויתוחרואב הכלנו