"אינת"ה לעב לש םיאלפה תומד

ןיוז ףסוי המלש ברה

ד"כשת הנשב הנשרבחמה .ידאילמ ןמלז רואינש 'ר "אינת"ה לעב לש ותומד תא ראתמ הז רמאמ :ריצקת
.ברה ךורע ןחלושו אינתה :וירפס תא ראתמו ותרות ירקיע תא רקוס
ידאילמ ןמלז רואינש ,ד"בח ,אינת ,תודיסח :חתפמ תולימןמלז רואינש יבר ןקזה ר"ומדא ,ד"בחה תרות רצוי ,"אינת"ה לעב ברה לש םיאלפה תומד
וז םיאלפ תומד ,(ג"כקת תבט ד"כ) ותוקלתסהל הנש םישמחו האמ ואלמ הנשהש ,ידאילמ
תפקשהב הכפהמ ,תוכפהמ תוללוחמו תופוקת תורצוי ןתעפוהבש תוטעמה תויומדה תחא איה
אנליוומ א"רגה :רמאש ימ היה .םיגהנמו םילגרהב ,השגרהבו הרכהב ,םייחה יכרדב ,םלוע
עגונב לבא ,אל וא וז הכרעה הנוכנ םא .םישנא וירחא ריאשה ט"שעבהו םירפס וירחא ריאשה
דבלב אל - םירפס .םישנא םגו םירפס םג וירחא ריאשה אוה :רורב רבדה אינתה לעב ברהל
,םירחא ידי לע ויפמ ובתכנש םירפסה דבלב אלו ,ולש ךורע ןחלשהו אינתה ,םייסאלקה וירפס
תיד"בחה תורפסה התוא לכ ףא אלא ,דועו רהוזה ירואב ,רוא הרות ,הרות יטוקלה :ומכ
,תוקלאה לש םירתס תומולעתו םלועה יזר רקחמב תינויעה הטישה התוא לכ ,הבחרה
תוסנרפתמ ןה הלא םיסכנמ .ברה לש חורה יסכנ תלחנ ןה ולא לכ ,םדאהו היוהה ,האירבה
לכב ד"בח ידיסח לארשי יפלא תובבר המה אלה - םישנאו .הניפ םהמ דתי םהמ תונוזינו
.ברה לש ורכזלו ומשל םידעורה ,םהיתובשומו םהיתומוקמל םהירוזפ תוצרא

יכ וב וריכה ותודליב .ןילופ תלשממ תחת זא התיהש ,אנזאיל הרייעב ה"קת תנשב דלונ ברה
ובתכ ,זא גוהנכ ,אשידק הרבחב רבחל לבקתנו ,הוצמ רב ,הרשע שלש ןב ותויהבו רצונ תולודגל
ןבכ "...ונמחני הז ,ךורב ערז ןיד ז"שרהמ גילפו אנת אלפומה םכחה" :הרבחה סקנפב וילע
דומלב קוסעל ליחתה םגו םינורחאו םינושאר ,וילכ יאשונ םע דומלתה תא רמג הרשע הנומש
שרוי ,שטירזיממ דיגמהל עוסנל ובל ואשנ םירשע ןבכ .ןואגו יוליעכ םסרפתנ ומש .הלבקה
.דיגמהו ט"שעבה לש תודיסחה רואב ויניע וחקפנ םשל ואובב .ט"שעבה לש ואסכ

גיהנה ,ותביבסב דחא לכ םידיסחה תדע גיהנהל וליחתה וידימלתו דיגמה רטפנ ג"לקת תנשב
.וילא עסנ ברהו ,קסבטיומ לדנמ םחנמ 'ר קידצה תיתודיסח תונבר אטילו הנבלה היסורב
םה אלה ,לארשי ץראל ומע םידיסח תואמ שלש לש הצובקו לדנמ םחנמ 'ר עסנ ז"לקת תנשב
רזח םושמו ,רטסינדה לש בליהומ דע םתולל עסנ ברה ,ז"לקת תנש לש העודיה םידיסחה תילע
תרות תא םסרפלו תולגל ליחתה זאו הנידמב םידיסחה לש םברל לבקתנו ,הנבלה היסורל
.ושדק ירבד תא אמצב תותשל וילא ועסנ םירבע לכמו ולש תיד"בחה הטישה יפל תודיסחה
.וילא םיפסאתמ ויה תובברלו םיפלאל םידיסחו רתויו רתוי הטשפתנ ותרות

תקמעהו תוננובתהה הדוסי רקיע ןכש (תעד ,הניב ,המכח) ד"בח םשב תארקנ תודיסחב ותטיש
שי ןכש ,הקיפסמ יתלב הטושפ הנומא :רמולכ ,"היחי ותנומאב קידצו" םשה תלודגב תעדה
,(ול רוזעיש 'הל ארוק תרתחמה יפ לע בנגה) "אירק אנמחר אתרתחמ םופא אבנג" םג רשא
."והדבעו ךיבא יקלא תא עד" .תעדו הגשהב 'ד לע גנעתהלו הנומאב תויח ךישמהל ךירצ אלא
דע חומהו בלה ץמואו קזוחב 'דב ותבשחמ עקתיש ידי לע תעדה ךותמ אובל הכירצ הדובעה
.קתני לב אמייק לש רשקב 'דב תרשוקמ אהתש

תנשב הנושארל ספדנש ,"אינת" יסאלקה ורפסב ותטיש תא ברה ראיב תוטשפבו הכוראב
רפכ :הנורחאה הרודהמה) תונוש תוצראב תובר תורודהמב םסרפתנו רזח זאמו ,ו"נקת
רפס ,ןושארה .הנומאהו דוחיה רעשו םינוניב לש ןרפס :אינתהל םיקלח ינש .(ב"כשת ד"בח
קומע רבסהב ."ותושעל ךבבלבו ךיפב ,דאמ רבדה ךילא בורק יכ" קוספה לע דסוימ ,םינוניבה
ןושארה קרפה ךותמ רבכ .םיעשרו םינוניב ,םיקידצ לש תוגרדמה יקולח תא רידגמ אוה
שמשמ ומצע אוהש הז אלו תווצמ אלמ קש ויפתכ לע אשונש הז וניא קידצש םידמל ונאצמנ
ונאצמנ :יתשגדה לבא .ונושל אלו ברה לש ויוטיב הז ןיא :ןבומ וילאמו ,תוצמ אלמ קשל
,ויתונווע לע םיבורמ ויתויוכזש ינפמ ,ןידב הכוזש ימ תרותב קידצ ןיב ןיחבמ אוה .םידמל
םש תתימא ןינעל ,םצעב קידצ ןיבל ,שנועו רכש ןינעל לאשומה םשב אלא קידצ ארקנ וניאש
שרגמש דע תימהבה ושפנ םע ךכ לכ םחלנו תיקלאה ושפנ ריבגמש הז אוהש ,הלעמהו ראותה
גנעתהל ז"הוע יגונעת לכ אנושו סאומ אוהו ,ךיברקמ ערה תרעבו תניחבב ,וברקבש ערה רעבמו
ותשודקו 'דל ותבהא לדוג תמחמ םשה תדובעל אלו דבלב ףוגה תואת יולמ ליבשב םהב
ירה ,וטועימ תמחמ בוטל לטבו ףופכש אלא ,ובלב ריעזמ טעמ ןיידע וב שיש ימו .הבר הבהאב
לטבש אלא ער תצק ןיידע וב שיש" ונייהד ,"ול ערו קידצ" ארקנה אוהו ,רומג וניאש קידצ הז
וטועימב ולוטיבבו ראשנה ערה טועימ תניחבב תוגרדמ תובברל תקלחתמ וז הגרדמו ."ול
.אצויכו הבברו ףלאב וא םיששב

הזו ,וברקבש ערה יבגל לטבו ףופכ תיקלאה ושפנבש בוטהש אוה ,ול בוטו עשר הז תמועלו
שיו ,ערל בוטה תפיפכו לוטיבה תוכיאו תומכ ןינעב תוקולח תוגרדמ תובברל ןכ םג קלחתי
וברקמ קלתסנש דע בוטה לע ךכ לכ רבגו וברקב ראשנ ודבל אוה ושפנבש ערהש ,ול ערו עשר
.אירש אתניכש הרשע יב לכ :ל"זח ורמא ןכש ,הלעמלמ וילע ףיקמ תניחבב דועו

ידי לע לוכי דחא לכש ראבל דעונ אינתה רפס רקיע לכו ,םדא לכ תדימ איה םינוניבה תגרדו
אונשלו סואמל וחכב ןיא ומצע דצמ ינוניבה .האריו הבהא ולצא ררועל םשה תלודגב תוננובתה
רבוג ערה ןיא לבא ,ותדלותכ ופקותב ולצא אוה וירוענמ ער םדאה בל רצי יכ ,ובלבש ערה תא
םה ,תיקלאה שפנה לש השעמו רובד ,הבשחמ םהש שפנה ישובל השלשש ,ףוגב שבלתהל
,תחא העש וליפא עשר םש וילע ארקנ אלו ,וימימ הריבע רבע אל ינוניבה .ףוגב םישבלתמ םדבל
הכולמה םדבל םהל אל ,שפנה תוחכ הרשע םהש תיקלאה שפנה לש התוימצעו התוהמש אלא
ערה הליפתה רחא לבא ,הליפתו ש"ק תעשב ומכ םינמוזמ םיתעב םא יכ ףוגה לע הלשממהו
איצוהל וחכב ןיאש אלא ,רוסיאב ןיבו רתיהב ןיב ז"הוע יגונעתל הואת הואתמו רועינו רזוח
.השעמו רובד הבשחמב ותואת לעופל

"דאמ בורק" אלא בורק םתס אלו ינוניב תויהל "רבדה ךילא בורק" ךיא ברה ראבמ הכוראב
קר אל ילואו ,ונימיב השק .האריו הבהא בלב יוליגב ררועל ףא אלא ,ינוניב תויהל םתס אלו
םהש שי ,םידיסחמ הלוגס ידיחי לע ."אינתה" יפל ינוניב תגרדמב םישנא תוארל ,ונימיב
,ברה אוהש ,השעמ היה ומצע ברה ימיב רבכו .אינתה לש "ינוניב" אוה ירה :םהילע םירמוא
ילודגמ דחא השעמ תעשב היהו .ינוניב אנא ןוגכ ירה ,תולפשו הונע ילב רבדל םא :םעפ רמא
םאו ו"ח עשרל ימצע קיזחמ ינניא ינא םג ירה :רמאו הנענ ,לודג רישע םג אוהו ,םידיסחה
תובר תוגרדמ :רמולכ ,אלמ םלוע אוה ינוניב ירה :יברה ול בישה ?ינא המ זא ,ינוניב אוה יברה
םלש םלוע אוה ינוניבש לבא ,הונע תרותב רמאש המ רמא ,תאז לכב ,ברהש יאדו .ינוניבב שי
.וירבדמ ונדמל ירה

לכ ירחא ,תוקלאל הבהאה יוליג ידיל אובל רבדה בורק אלש ונל המדנש יפ לע ףאש ,אלא
ברה דימעה קזחה שגדה תא םוקמ לכמ ירה ,אינתב םיראובמה תוצעהו םירבסההו םיכרדה
"ןיחומ"ה ,תוננובתהה לע אלא ,שגרב תודימה תולעפתהו לעופב הבהאה יוליג לע ךכ לכ אל
רמא .ןתוכיאו ןתוהמ תא עדיו תויהל תוכירצ האריהו הבהאהש המ וחומב ןיבי םינפ לכ לעשו
לא תובשהו"ב ןכ ןיאש המ ,םויה בותכ "תעדיו"ב ,"ךבבל לא תובשהו םויה תעדיו" :ברה םעפ
"ךבבל לע תובשהו" אלא רסח היהי אלש ,תעדב םינכומ תויהל םיכירצ ,םויה ,וישכע "ךבבל
האריו הבהא לש ץוצינה תא חיפי אוהש ,ונקדצ חישמ ידי לע אובי הזו ,בלה לא חוממ ךישמהל
...תיב ףלאמ םהמע ליחתהל ךירצ חישמ היהי ,תוקלא תעידיב םיקסוע םניאש הלא לבא .בלב

.השעמהו רובדה ,הבשחמה לע רקיעב אוה ,שממ לעופב עיפשהל םויה םיכירצ ןיחומהש המ
תלאשנ ."ךיקלא 'ד תא תבהאו" לש ידוסיה יווצה לע וליפאו ,בלבש תודימה לע טילש םדא ןיא
הנניא םאו יווצב ךרוצ ןיא הבהאה הנשי םא :ךשפנ הממ ירהש ?יווצ ךכ לע לפונ ךיא הלאש
ןנובתיו עמשיש ,רמולכ ,"לארשי עמש"מ ליחתמ יוויצה יכ ,איה הבושתהו ?יוויצה ליעומ אל
לע טולשלו לושמל םדא לוכי לבא ."תבהאו" ידיל עיגיש ידכ דע ,דחא 'ד וניקלא 'ד יכ ולכשב
תודימה ףא וכפהתי ףוסבל רשא דע ,בלבש תודימה דגנ וליפא ,וישעמו ורובדו ותבשחמ
שפנה לש הירתס ירדחבו ויתולובחתו םדא תובשחמב רדוח אוה קימעמ חותינב .השודקל
.םתוא ןווכלו רשייל דציכ ךרד הרומו היתונווכו

השוריפ ןיאש ,םשה תודחא לש דוסיה ראובמ ,הנומאהו דוחיה רעש ,אינתה לש ינשה קלחב
:םירחא םיהלא ןיאש
לע ריהזהל ךירצש ,ץראל תחתמ םימב הולא שיש - לאוש אוה - ךתעד לע הלעת יכו"
"?דוע ןיא תחתמ ץראה לעו לעמ םימשב יכ ךבבל לא תובשהו ,ךכ
,שממ "דוע ןיא" ,םשה תואיצמ תלוז תרחא תואיצמ םוש ןיאש אוה וז תודחא לש הרדג אלא
יפ אצוממ וב עפושה ארבנ לכבש תויחה תא תוארל ןיעל תושר הנתינ וליאו ,דוע רבד םוש ןיא
םש תראבתמ ,וז תירקיע הדוקנ .וניניעל ללכ הארנ ,ושממו ורמוחו ארבנה תוימשג היה אל ,'ד
.הכוראב

,ךליאו (ט"נקת) הינש ארודהמ ןמל הבושתה תרגא :םיקלח ינש דוע "אינת"ה רפסל הוולנ
םבור ,וידיסחל ברה בתכש תורגא םינשו םישלש .ךליאו ד"עקת תרודהמ ןמל שדוקה תרגאו
בותכש ומכ ,שממ 'ה תקדצ איהש" טרפב לארשי ץרא תקדצו ללכב הקדצ ינינע לע זוריזב
- "וישכע םג" :לארשי ץרא לע רחא םוקמב ברה בתכש המ ינייפוא ."'הב ךיקלא 'ד יניע דימת'
םיקידצ וגישהש הממ וליפא רתוי ,לארשי ץראב תונוילע תוגשה גישהל רשפא" - בתוכ אוה
םדא ןיב תוערו הוחאו הבהאה לע דוחיב ריהזה ברה .(אציו ,רוא הרות) "תיבה ןמזב םתומכ
דעו לודגמל לארשימ שפנ לכל אוה" - ב"ל קרפ אינתב בתוכ אוה - "ךומכ ךערל תבהאו" .ורבחל
תמשנ םימעפל" :הושה) "םייח םיקלאב ןרוקמו םימשב ןתלעמו ןתלודג עדוי ימ ... יכ ,ןטק
ןושלה ראבמ אוה ףא ('ב קרפ) "לפשו הזבנ םדא לש ונב תויהל האב ,ץק ןיאל הובג םדא
םיארקנ ןכלו ,ותדובעו 'ד תרותמ םיקוחרה ףאש רמול ,"הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא"
הרותל ןברקל לוכי ילואו יאה ילוכו הבהא תותובע ילבחב ןכשמל ךירצ ,אמלעב תוירב םשב
."םיער תבהא תוצמ רכש דיספה אל ןהו ,'ד תדובעו

ףוסבל גהנוהש רבד ,הטיחשל םישטולמ םיניכס ומכ - ברה גיהנהש םיישעמה םישודחה
םיטעמ .הלמו הלמ לכב בטיה קדקודמ ,י"ראה חסונב הליפתה רודיס אוה - דועו ,םוקמ לכב
וקפתסה םירבחמה .םיל"ומו םיסיפדמ ישעמ םה םבורב ,םירבחמ ידי ישעמ םירודיסה םה
לכ ,ץרמנ קודקד קדקדו היגה ברה .אצויכו ,דרפס ,זנכשא :ללכ ךרדב חסונב וא םישוריפב
אל ןהו ,ןכותב סינכהש הלבק לש תונווכה דבלמ רשא ןפואב ,רודיסבש תואו הבית טפשמ
.יפויו רהוזו דוהו שדוק ישגר לש תולעפתה ררועמ ,אוהש ומכ חסונה םצע םג ירה ,לכל ונתינ

לש ותרצפה יפ לע ליחתה שטירזימב ותויהב דוע .הנושאר הגרדממ קסופכ ףא םסרפתנ ברה
הבוג לע ותוא ודימעה האלפנה ותרבסהו תשטולמה ונושל .ולש ךורע ןחלשה תא רבחל דיגמה
הרטמה התיה המ .ברה לש הז ולעפמ לע רובדה תא תצק דחיל יוארו .ותמגוד ןיאש דחוימ
הוותהש הרטמה לא עלק אוה ,הרטמה תא ביצה אוה אל םצעב ?ונחלש רוביחב ברה ול ביצהש
:ברה ךורע ןחלושל םתמדקהב ברה ינב םיבתוכ ךכ .שטירזיממ דיגמה ורומ ול
ל"ז ר"ומאא דובכב רחביו ...ורומ לש ושדק חור ררועתנ םש 'ד ינפל דמוע ודועבו ..."
רואל איצוהל הכלה לש הקמועל דריל ךומכ םכחו ןובנ ןיא ול רמאו שוב דע וב ריצפהו
הכלהה קספו םינורחאהו םינושארה ירבד לכב םירכזנה תוכלהה ימעט תימינפו תיצמת
."םיקסופה לכ ירבדמ אצויו ררבתמה
לובלב ילב) רודיסה - "ונחלש" תכירע תרטמ תווהמ תוידוסי תודוקנ שלש יכ םידמל ונאצמנ
.הערכההו םיקומינה ,(תובורעתו

רבד" תיניינעה הניחבב ףא אלא הרורבה ותפשו קייודמה ונוגסב דבלב אל אטבתמ רודיסה
ותדועת ןיאש ןויכמ ,א"מרהו ןרמ לש לבוקמה ע"שה .רחואמה לא םדקומהמ ,"וינפוא לע
תא ףא ןתילו םידקהל ךרוצ האור וניא ,לעופב םדאה תגהנהל םיישעמ םיקספ ןתיל אלא
לש השע תוצמ שיש ע"ושב ,לשמל רכזוה אל .תישעמה הארוההל תומדקומה תוכלהה ירקיע
םימכחשו ,רקפהו לוטב הרותה ןמ ליעומ רשע העברא תוצח ינפלשו ,חספ ברעב "ותיבשת"
ףיעסה ותואל תומדקומ תועידי ןה הלא לכש ,ץמחה קודבל וכירצהו לוטבה ליעוי אלש ורזג
דצמ ('א ,א"לת) 'וכו "ץמחה תא םיקדוב ד"י ליל תליחתב" :הקידבה לע רבדמה ע"ושב
לש ןידה ףוגל עיגהש דע ,םירבדה רדסמ ברה לבא ... "םיקדוב" .קיפסמ הז ירה ישעמה
םיפיעסה ינש םוקמב רשא אצי ךכו ,ןכל םדוק ךכ םשל תעדל ץוחנה לכ ראבמ אוה הקידבה
.םיפיעס א"י ברה ע"ושב ונינפל ,ע"ושב הז ןמיסב רשא

הז ,ינשהו ,םינידה השעמ ותרטמ ,לבוקמה ע"וש ,ןושארה ."תונחלש"ה ינשל תונוש תורטמ
תומדקהה קר אל ,םמצע םינידה רודיסב ףא םילדבה המכ ןאכמו .םינידה תעידי ,ברה לש
הז ןפואב תושעל םיכירצ הליחתכלש ,דבעידבו הליחתכל לש ןיד ונינפל ,לשמל ,םא .םהלש
יולת רבדה ?רחאל המו םינידה תוכירעב םידקהל שי המ ,רחא ןפואב ףא םיאצוי דבעידבו
ירה הליחתכלה .םדוק הליחתכלהש ירה ,ישעמה דצל ןווכתמ אוה םא .רבחמה לש ונוויכב
תעידי םא לבא .רחבמה ןמ אלשו יארעהו ירקמה - דבעידבהו ,יוצרהו עובקה רדסה אוה
אלא ,ידבעידבה אקוד אוה בורל ,רדוסמהו ירקיעה ןידה ,ךפיהל רדסה ירה ,רקיעה תוכלהה
ןמז" :אמגוד .רודיההל םדוק רקיעהו .תוריהז וא רודיה תפסות םשל םירימחמ הליחתכלש
הלעשמ ללפתה םאו ,שמש םע ךוארי ביתכדכ המחה ץנה םע ליחתיש התוצמ רחשה תליפת
לבא ,דבעידבל םדוק הליחתכלה .'א ט"פ ע"ושב ךכ - "אצי חרזמה ינפ ריאהו רחשה דומע
ןמזל אב אוה ךכ רחאו הליפתה בויח רקיעמ ןכל םדוק ליחתמ אוה וכרדכש המ דבלמ ברה
:חסנמ אוה ךכ ומצע ןמזה תא ירה ,הליפתה
רחשה דומע הלעשמ ליחתמ ונמז רחש לש דימתש ,םידימתה ןמזכ אוה תוליפתה ןמזו
םיניתממ ויהש אלא המחה ץנה םדוק ןילימ 'ד ךלהמ ,חרזמב המחהמ ץצונה רוא אוהש
דומעמ ליחתמ הנמז רחשה תליפת םג ךכיפל ...ןורבחבש דע חרזמה ינפ לכ ריאהש דע
םדוק אלו התאיצי רחא ונייהד המחה ץנה םע ליחתהל הוצמ הליחתכלש אלא ,רחשה
."שמש םע ךוארי" רמאנש םושמ ןכל

ונא ונושל תוכירא לכ םע לבא .רואיבה תא ביחרמ אוה .םילמב ץמקמ ברה ןיאש םיאור ונא
הבית לכו רובד לכ ,טפשמ לכ ;רתי אלו רסח אל ,עלסב הלמ .תצרמנה ותונקיידמ םימשרתמ
תשמשמ אלא ןכותה לש ומוקמ תא אלמל האב הניא םילמה תרתע .תועמשמו לקשמ םהל שי
םירקיע ונדמלמ אוה אחרוא-בגא רשא שי ולש חוסינב .םלש ףוגל ומע תכתהתמו די ול
:אמגוד .תודוסיו
ופוג לע תושר םדאל ןיא יכ ותוכהל תושר ול ןתונ אוה וליפא ורבח תא תוכהל רוסא"
,(שפנו ףוג יקזנ 'ה ה"ח ברה ע"וש) "ללכ
בותכ תורוקמה לכבש אלא ,ע"ושבו ם"במרבו ארמגב ראובמ - ומצעב לובחל רוסא םדאהש
םדאל ןיא" :האלפנ הדוקנ ונל אצויש ןפואב םירבדה חסינ ברהו ,"רוסא"ש וא ,"יאשר וניא"ש
שי הז ינורקע דוסימ .ופוג לע םילעבה אוה ןיאו ולש ףוגה ןיא :רמולכ ,"ללכ ופוג לע תושר
טפשמ" :םירוטה בתוכל "הכלהה רואל" הארו) םוקמה ןאכ אלו - םירבד המכ דומלל
.("קולייש

םינידהלו שי .תוכלה יקוספל תורוצ יתש ?ברה ע"ושב םיקומינהו םימעטה לש םביט המ
ףסוי תיבה ,ף"ירה ,יאחא ברה לש תותליאשה וגהנש ךרדכ ,תויארהו םימעטה םג םיפרוצמ
,אמעט אלב אתכלה לש הרוצב ,םיכתוח םיבוצק ונינפל םינותנ םיקספהש שיו ;םהימודו
תא םיוורמ םניא ,הלא ןכ הלאכ ,ע"ושה תמגוד ,"יתרזג הריזג ,יתקקוח הקוח" תניחב
.הלבקל םילוכי םלוכ אלש הבוט בור תמחמ - םינושארה .הרותה יגוה תיברמ לש םנואמצ
ונא םהיפמו הרות יפוג ןה הנה ,יאדו .םיצוריתהו תוירטו תולקשה םע דחי בלושמ אב ןידה
יקמעמב לולצל ול השקי תישעמ הארוהו תיפוס הכלה תעדל הצורה שיאה ימ לבא .םייח
ירה .ידמל םירורב םירבד ונל ןתונ ,ךפיהל ,ע"ושה .ןידה תדוקנ תא איצויש דע םהירבד
ךמס .םימעטו םיקומינ ילבמ ,יאדמ רתוי םיקספה "םישבי" לבא .רשב ירהו ןיכס ירהו ןחלש
.ונממ רוצק אלא הוהמ ע"ושה ןיא םצעבש ,רוטה לעש "ףסוי תיב" לודגה ורפס לע "רבחמה"
ןיידע לבא .רבד לכ לש וקומינו ומעט תא ראבלו ןורסחה תא אלמל ונווכתנ ע"ושה ישרפמ
.שרפמהו שרפתמה ,תומלוע ינש וליאכ ונינפל .המלש תחא הביטח ןורסח שגרומ

יניד תקמנהב םיקפתסמ םניא ,דועו ך"שה ,ז"טה ,םהרבא ןגמה ,ע"ושה ישרפמ :וז ףאו
ןתמהו אשמה .יוארה רדסה לבוס בושו הכלהה ףוגב לפלפל םיפיסומ אלא ,דבלב ע"ושה
האלפנ תונמאבו ברה םקש דע .בורעבו בולשב ,םהימעטו םינידה יפוג םע דחי אב יתוכלהה
קומינה רואבו םעטה תרבסה ידי לע ,ןידה לש ותיצמת קמוע תא םוקמ לכב שיגדהל ליכשה
וניא ,תוכלהה םעט עדוי וניא םגו" :ולש הרות דומלת תוכלהב ברה עבק לודג ללכ .ולש ימינפה
.ולש ע"ושה לכב ברה ילגרל רנ היה הז ללכו .('א ףיעס ,'ב קרפ) "ןיירוב לע תוכלהה יפוג ןיבמ

בור ןכיהל ררבל רשפא דימת אל .אצמתהל השק םיקסופה תוקולחממ הברהב :יהמ הערכההו
חכ ץוחנ .הארוההו קספה תא ,הפוג תינינעה הניחבמ עובקל רשפא דימת אלו הטונ תועדה
אב "עירכמ" םשה תא לוטיל הצורה לכ אל .תטלחומ הרכהל היואר היהת ותוכמסש עירכמ
,ד"בח ידיסח ,ש"נא ןיב דבלב אל ולבקתנ ויתוערכהש ברה לש הלודגה ותוכז ול הדמע .לטונו
.לארשיב תוארוה ירומ ןיב ףא אלא

תשודקו - ברה ע"וש לש רעשהמ - ותרות רוא רשא" תישיאה ותוכז :הלופכ - תוכזהו
- ול ןתנ 'דו" "היאר םיכירצ םניא םימסרופמהו ורואל וכלה םיבר ,לבת ינפ וריאה ותודיסח
םיניע ול שיש המ לכל ןבומכ ,םינושארה ילודגמ דחאכ המכח - רבחמה ינב תמדקהמ
תוכזו ."ותואיקבו ולופלפ קמועב ותמכח םימ ,םיה ןמ הפיט והצק ספא ןיבהל בלו תוארל
תוחכוהו תוכתוח תויאר ."וקדציו ןהידע ונתי" .ןודינה םצעב הכלהה תא ררבל לודגה וחוכ
ברה אצוי םש .ע"ושה לש "ןורחא סרטנוק"ב ואב םינידה תוערכהל עגונב םירורבה .תוקצומ
לש ןבומב ולופלפ ןיאו תוחכוהו תויארב תיפוסה הכלהה תא עובקלו ןתלו תאשל וחור םיעב
.תמאה תדוקנב םירדוח וילופלפו םיינויגה וירבד אלא ;תכבוסמ תופירח

םגו ברה םהב הכזש תויוכזה הרשע ןיב ןושארל םג םינקז םידיסח ובשח ךורע ןחלשה רובח
ויריכמ לש תודגנתהה ;שטירזימל ותכילה :םירוסיה ןיב .ברהל ול ויהש םירוסיה הרשע ןיב
תערכהב םיישקהו ,םידגנתמה םע םיחוכיוה ;וז ותכילה לע בוליהומו בולקשמ םינואגה וידידיו
הליפתה חסונ ,ךורע ןחלשה רודס :תויוכזה ןיבו .ולש ךורע ןחלשב השעמל הכלהל םינידה
צ"יירה םדוקה יברהשכ :ןינעמו .דועו לארשי ץרא ינב תקזחה ,תומח תואוקמ ןוקת ,ןקיתש
ותבישי םג ובשח אל עודמו :םיעמושה דחא ולאש ,ויתוחישמ תחאב םירוסיה הרשע לע רפיס
םינקזה םידיסחה ויה הסיפתב ותבישי תא :יברה ובישהו ?יגרוברטפה רצבמב הסיפתב
!םהב הכזש תויוכזה הרשעמ דחאל םיבשוח

לבס םילודג םירוסיו תופידר .ולסכ ט"יב ורורחשו ברה לש ורסאמ תשרפ איה תדחוימ השרפ
,ט"נקת תנשבו .אטילב םידיסחה לע ולטוה תותמשו תומרח .םידגנתמה לש תקולחמהמ ברה
םירוסא תוכלמב םידרומ רשא םוקמ ,גרוברטפב רצבמל אבוהו ברה רסאנ ,תונישלמ ילגרל
ץבקמ היהש םיפסכל םינישלמה ולפטנ םירבדה ראש ןיב ?ןאכ תוכלמב הדירמ ןינע המ .םש
ורמא םה ,ז"לקת תנש לש תידיסחה הילעה ינב תקזחהל לארשי ץראל חלושו םידיסחה ןיב
הריקחה תעב ברה תא ולאש תולאש םיתשו םירשע ...יקרוטה ןטלוסהל דחוש חלוש אוהש
,לבא .היקרוטל םיפסכה תלאש םג םהיניבו ,("טייבוס ינייט") "תיאשחה הצעומ"ב השירדהו
.םוקמה ןאכ אלו המצעל השרפ איה ולסכ ט"י תשרפ ,רומאכ

וסרג אלש ןילופ יקידצ .תימינפ תקולחמל - םידיסחה תדעל ץוחמ - תינוציח תקולחממו
,לארשי ץראב בשיש קסילקמ םהרבא 'רו 'זוביזממ ךורב 'ר םיקידצה רקיעב ,ד"בח תטיש
םידיסחה ןומהש ךרוצהמ ןיאש התיה םתנעט רקיע .ברה דגנ הלודג תקולחמ וררוע ,הירבטב
קידצו" קוספב שגדה תא דימעה ברהש םוקמב .הטושפ הנומא םהל ידו תוקלא רקחב וקמעתי
שגדה תא םה ודימעה ,הגשהו הנבה י"ע הנומאב תויח ךישמהל ,"היחי"ה לע "היחי ותנומאב
,דבלב םילודגה םיקידצהל ויהיש יד ורמא ,הדובעב תוגרדמ .הטושפ הנומא ,"ותנומאב" לע
.םיקידצה לע וכמסי םתיערמ ןאצו

ש"ר היה ןוילע שודק .ןילרקמ המלש 'ר קידצהל ברה ןיב ךוסכס ןיעמ םג היה הז עקר לע
ךלפ ,ץיבוקנישיב ריעב בשייתהל המלש 'ר הצר םעפ .הבר תודידיב ומע היה ברהו ןילרקמ
.ברה לש ותמכסה הז לע לבקל הצר ,הנבלה היסור לש חטשב איה וז ריעש ינפמו ,קסבטיו
לעו המלש 'ר םיכסה םיאנת ינש לע .םיכסמ אוה םיאנת השלש וילע לבקי םאש ,רמא ברה
ךירצ קידצהש רמאי אלש :ישילשה יאנתה היה הזו ,הלטבתנ ותינכתו ,םיכסה אל ישילשה
ךומסל אלו הדובעו הרותב םמצעב לומעלו דובעל םיכירצ םידיסחהש :רמולכ ,ןאצה תא אשיל
לע התיה ודי ,ןוחצנב םיקידצה לש וז תקולחממ ףא ףוס ףוס אצי ברה .קידצה לש ויתופתכ לע
לש וקדצ ןימיל דמע ,בגא ,בושטידרבמ ברה .ול ופסותנ תובברלו םיפלאל םידיסחו הנוילעה
.זוע לכב ברה

'ר .םירפסמ םידיסחש דחא רופס ןאכ ריכזנ ,ןילרקמ המלש 'רו ברה יסחי תא ונרכזהשמו
אל ,ברה לצא ורוקיב לע) דאמ ותוא דביכ ןבומכ ברהו ,ברה לצא אנזאילב םעפ היה המלש
דובכל הדועסה לושב תנכהב המצעב קוסעל התצר תינברהו הדועס ודובכל וניכה .(םוקמה ןאכ
וישכעו תידימתה תלשבמה איה ירהש ,הל עיגמ וז תוכז יכ ,תיבבש תרזועה הרמא .קידצה
ןהיתשש קספו ןהיתונעט עמש ברה .ברה תא לואשל ומיכסה ?הקלח ערגי המל קידצה אבשכ
,חלמ הנתנ איה ףא תרזועהו לישבתהב חלמ הנתנ תינברה :ןהיתש וקסעתה .ךכב וקסעתי
הלק המיעט המלש 'ר םעט לישבתה ושיגהשכ .החלמ איה ףא הינשהש העדי אל תחא לכשכ
ףיסואו הבה ?חלמ ילבמ לפת לישבתהש ינפמ ילוא ,רמ לכאי אל המל :ול רמא ברהו דבלב
,דיגמה ונרומ לצא יתייהשכ הנושארה תבשב :ברה ול רמא ,רבדה ררבתנשכ ....ףיסוהו ,חלמ
."לכואב םעט םעטת אל האלהו םויהמו ,ליגוקה לכאת" :יל רמאו ,"ליגוק" הנמ דיגמה יל טישוה
...לפת וא לכאמה חולמ םא עדוי יניאו ,םעט שיגרמ יניא ברה רמא ,זאמו
:תודוקנ שלש הז ורפסב שיגרהל שי וצרתשכל
ידיל רבדה עיגה ברה לצא .ודי לעש ףוגה םויק אלא ,שורדה אוה לכאמבש גונעתה אל
פ"כע לבא ,וזכ הגרדמל עיגהל דחא לכל רשפא יא םנמא .גונעתהב ללכ שיגרה אל .איש
;רקיעה הז אלש איה השגדהה
ליבשב לוכאל תאז לכב אוה בייח ,לכאמב גנוע אלו םעט אל שיגרמ םדא ןיאש י"פעא
;ףוגה םויק תרימש
רתוי הברה ובישחה דיגמהש הארנ .ינוניב אנא ןוגכ :ומצע לע רמא ברהש המ ונרכזה רבכ
אלש םהב גנעתהל ז"הוע יגונעת לכ אנושו סאומ - "אינת"ה םשב םדוק ונרכזה - קידצה .הזמ
.קידצ תרותב דיגמה ובישחה ,ןכבו .ינוניבה ןכ ןיאש המ ,םשה תדובעל

ותחפשמ לכ םע חרב ,היסור ןימיל זוע לכב דמע ברהו ןוילופנ תמחלמ הצרפ ב"עקת תנשבשכ
תבט ד"כבו ,םימיה םתוא לכב וילע רבע רשא לכ איה המצעל השרפ .תימינפה היסור ירעל
.הלעמ לש הבישיל ברה שקבתנ ג"עקת

הרשע :םינקזה םידיסחה ונמש תויוכזה רשעמ תונורחאה תויוכזה יתש הנורחאל ריכזנ
םידיסח רשא םוקמ לכבש ותכרבו ,הבושת תוררועתהלו תוקבדל םילעופה ,ולש םינוגינה
.הבברל היהי דחאהו ,וחילצי תווצמו הרותה קוזיחב ולדתשי