םישדחה םיבושיב םירופה ינמז
ןימינב ץראבו ןורמוש ,הדוהיב

רוצילא לאוי

מ"שת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
לא תיב
בושיהו תונחמה
?םינלטב הרשע םיכירצ םאה
הליש
המוח תפקומ - הליש
"ןורוח אובמ"
המוח תפקומ - ןולייא
ןורמוש
הארנו ךומס - ןורמוש יבש
ןועבג
ןועבגל רשאב תוקפס
םירעי תירק
השדחה םירעי תירק

םירעי תירק ,ןועבג ,ןורוח אובמ ,ןורמוש ,הליש ,לא תיב ,המוח תופקומ ,םירופ :חתפמ תולימ


יפלא ינפל ונילג םהמש תומוקמל םלובגל םינב בושב תוארל הנורחאל וניכז ונילע 'ה ידסחב
םיארנו םיכומסה םיבושי המכ שי ןורמושהו ןימינב ,הדוהיב השדחה תובשיתהב .םינש
תא תושעל ד"נעל שי םקלחב .ןונ ןב עשוהי תומימ המוח תפקומה המודק ריע לש המוקמל
אורקל שי ,תוקפס המכ דצמ ,םירחאבו םילשוריב ומכ דבלב רדאב רשע השימחב םירופה
הזב היהי ,השעמל ךכ גהנוי ןכא םאו .תוזרפה ירעכ דבלב ד"יב וא קפסמ ו"טבו ו"טבו ד"יב
תא םימכח ולת התלעמ ינפמש ,לארשי ץרא לש הדובכב שודיחו השעמל הכלהב שודיח
.(א ,א הליגמ ,ימלשורי) .ןונ ןב עשוהיב םיפקומה

 

לאתיב .א
תומיב המוח תפקומ יאדווב התיה לאתיב ,רתויב רורבה אוה אוה לאתיב םיבושיה ראש לכמ
ירע ןיב תינמנ איה (בי עשוה) םיכלמ אל םע הנמנ הכלמו תיזכרמ ריע התיה איה .עשוהי
(א ,א הליגמ 'שוריב ל"בשר ירבדכ) "הנמ ח"קומ עשוהי הנמש תורייעה לכ"ו (חי עשוה) ןימינב
טשפמ עמשמש יפכ הזל םימיכסמש הארנ ,ונ ב"בב בר רמא הדוהי ברו םש אנינח ר"ב י"ר ףאו
ל"בשר לש וצורית ןיא םתעדלש אלא "ןהירצחו םירעה" םוקמ לכב םיריכזמה םיבותכה
וישודחב ן"במרה טושפל שפת ןכו .םש ב"ב םיניע הפיב בתכ הז ןיעכו .וילע ופיסוהו קיפסמ
שרופמ שוביכה תעשב לאתיב לש הפקיה ,רקיעבו .ש"יע ןימינבד לצוה ןינעב הליגמ שיר
.ןיתיב רפכבש לתב תואדווב ההוזמ לאתיב .(בכ ,א) םיטפוש רפס תליחתב

- הליש - םכש תיזכרמה ךרואה ךרד לע :המוקמל רשאב תוארקמה ןמ הלועל םיאתמ רתאה
.(דועו אכו כ םיטפוש ;הלו גיו בי תישארב) ןורבח - םחל תיב - םילשורי - העבג - לאתיב
םירפאו ןימינב לובגב (גכו ב ב"למ ,הל 'שארב) ותביבסב רתויב הובגה אל ךא ,הובג םוקמ
ןתנוי 'גרת י"פע) "איקש תיב"ו תונייעמ ותביבסב (ב ב"למ ;חיו זט עשוהי) וחיריל ךרד ונממו
.(ה ,ד םיטפוש

תפוקתמ .םירבחמ יפב םוקמה ירואתו ךרד יקחרמ יפל :יוהזה תא הוולמ הקיתע תרוסמ
דמלמ צ"ע תרודהמ "ןוקיטסמונוא") "לאתיב" םנמזב ארקנ הז םוקמש םיעדוי ונא דומלתה
(זט עשוהיל סומינוריה ,םולש שיא .מל "י"אל םירצונ יעסמ"ב האר "ודרובמ עסונה" ;20 'מע
ושדקש תומוקמה לע תורוסמ םע םיכרדה יאוותו םירואיתה .ותשודק לע תורוסמ םדיב ויהו
'ד ןושמש ר"ב לאומש 'ר) םינושארה תפוקתמ םיידוהי םירבחמ לצא םירכזומ ,תובאה
ויתוהגהב ץנול וניבהש יפכ אי קרפ חרפו רותפכ .63 'מע ןייטשנזיאל "תועסמ רצוא" ,ע"קתת
.(םש א"הבת לעב תגשה וחדו 18 'מע "הדוהי ץרא" ןיילק .שו חפק 'מע "ץראה ואובת"ל

(חפקו אק 'מע ץראה תואובת) ץרווש ףסוהי 'רמ לחה ,שדחה רקחמב לכה לע לבוקמ הז יוהיז
,םירפוחהו םירקוחה ילודגמ דחא םוקמב רפח לבוקמה יוהיזה ךמס לע .םירקוחה ינורחא דעו
הפוקתב התישאר ,רקחמב תוגוהנה תוטישה יפ לע רשא ריע תוברח אצמו ,טיירבלוא פ"ו
,תינענכה הפוקתה ףוסל םירקוחה י"ע הסחויש תרצובמ המוח תטלוב םיאצממה ןיב .תינענכה
המישר םשו לאתיב ךרע "תיארקמ הידפולקיצנא" האר) .ןונ ןב עשוהיל ךומס ונייה
.(תיפרגוילביב

ןיא הז הרקמב ןכ לעו קיתעה המוקמב ההוזמ לאתיב איה זולש קפס לכל לעמ ,ןכ םא ,רורב
ןיב םירוגשה תומשה ס"ע תורמסמ עובקל" וששחש םדוקה רודה ילודג לש םהיקופקפל םוקמ
.(גכת ל"צז קוק ה"יארה תורגיא האר) "םייברעה

בושיהו תונחמה
,חצש ח"וא ע"שוט 'יע) המא א"מק ךותב ברעממ ול ךומסו לודג תונחמ שוג םויכ שי לאתיבב
מ"ק יצחכ קחרמב - "לאתיב" שדחה בושיה (אנק 'יס ףוס) "שיא ןוזח"ב - זמרב וננודינבו
.םוקמב תינבנה הבישיה תירק תאצמנ הנחמה תניפלו בושיל הנופצ

וזל וז תוקישמה תורדגב ףקומ ("ש"וי תדקפמ"ו "זול הנחמ" "לאתיב הנחמ") תונחמה שוג
דעו שודקה לתהמ לימ קחרמ םידדומש הארנ כ"עו תבשל הליעומה הציחמ ןידכ תויושע רשא
הרומג הציחמש רורב םירבדה ללכמו הז ןינעל חתפה תרוצ ןינעב זיו ט ח ז "םעונ" 'יע) רדגה
פ"עא ןכלו קיתעה לתל 'מ 400 ידכ הכומס "זול הנחמ" רדג .(אדחכ הכותבש המ לכ השוע יאדו
בושיה תאו תונחמה שוג תא תוארל שי מ"מ ,בושיה ןמ אלו תונחמהמ אל הארנ לתה ןיאש
.ו"טב םהלש הליגמה תאירק ןמזו ךרכל ךומסכ ורוביעבש

איהו ,ונממ תיארנ הניא םגו לתהמ ליממ רתוי הקוחרו ליאוה ,תאז תמועל ,הבישיה תירק
.םיזרפכ ד"יב אורקל ע"על הניד ,המא א"מקמ רתוי הברה תונחמהו בושיה ןמ תדרפנ
דועו ל"נה םעונ ,גנק א"וזח ;אלק ח"וא יבצ רה האר .םילשוריב םיגוהנה םינידה יקוליחכו)
.(ויתוחולבו וירפסב יקסניצוקיט ם"ירהכ אלדו

ירבד יפכ ,ו"טב אורקל ךומסה ןיד כ"פעא ךא םיברע םויכ םיבשוי הקיתעה לאתיבב
א"רגהו ינשה שוריפב הליגמ שיר וישודיחב) א"בטירה לש םשוריפ יפל (א ,א הליגמ) ימלשוריה
ראבמ (םש ימלשוריה לע הדעה ןברקב שריפ ןכו) חפרת י"כרבהש ףאו .(םישוריפ ינשב) חפרת
פ"צרגה ובתכ רבכ מ"מ ,םייחה ףכו הרורב הנשמה הכלהל והואיבהו ךפהל ימלשוריב ותעדמ
א"רגהו א"בטירה תעדכ הכלהל רקיעש ,יארתב םהש (דנק) א"וזחהו (אלק ח"א יבצ רה) קנרפ
היה אל הקיתעה ריעבש פ"עא ו"טב השדחה םילשוריב וארקש הנש ט"י השעמ השענש טרפבו
ןויצ רהל עגונב סנכהל ילבמ םג" רודה יקסופ די תחתמ האצי וז הארוהו לארשימ םדא הב
הארו אלק יבצ רהב קנרפ פ"צרהמ ןושל) 'וכו "תפקומ התיה ןויצ םא ונידי תחת שובכה
.(דועו הצ 'מע ז םעונ ,ל"ז גרבסורג ז"חרל םירופה תרגאב

םיבשוי אלש ףא ,םתושרבו לארשי ידיב איה םג הקיתעה לאתיבו ליאוהש רשפא דוע וננודינבו
.ו"טב הל ךומסב אורקל שיש הדוי י"כרבה םג ,לעופב םילארשי וישכע הב

?םינלטב הרשע םיכירצ םאה
לכבו ךרכב םינלטב 'י ןניעב אלש ,רוטהו ש"ארהו 'סותו ם"במרה תעדכ ,חפרת ע"ושב אובמ
ףא .ד"יב ןירוק םינלטב הרשע ןיאבש רבוסו דיחי תעד הזב אוה ן"במרה ,ו"טב םירוק ןפוא
םתויה םע (ואחדש מ"ומ ךותב ומצע ן"במרהו) יריאמה תעד ןכו א"בטירהו ן"רהו א"בשרה
הסינכה םויל המדקה ןינעל קר םיעיפשמ ל"ביר ירבדש םירבוס ,ן"במרהכ איגוסב םישרפמ
םושמ והז ן"במרה תטישל שוחל ובתכ ב"מו "םירפא די"הש ףא ןכלו .ריעכ ותושעל אלו
'י ןינעב אלש השעמל הכלהו וילע םיקולח םה תמאבו ותעדל א"בטירהו א"בשרה תעד וושהש
םגו לאתיב בושיבש ןויכ הז לכל םיכירצ ונא ןיא וננודנב םלואו .(דנק) א"וזחה ש"מכו םינלטב
ש"מכ יגס הזב ,םוי לכב תיברעו תירחש וב םיללפתמש עובק תסנכ תיב שי תונחמה ךותב
ךותב אקווד םינלטב 'יה ויהיש ךירצ ןיאש רבתסמ הכלהה םעט יפלו .םש ן"רהו ומצע ן"במרה
,אלק ח"וא יבצ רהב קנרפ פ"צרהמ הלעהש יפכ הארנו ךומסב ויהי םא ה"ה אלא ומצע ךרכה
.םינושארה ש"מכ ףקוה ףוסבלו בשיל י"אבש םיפקומ םיכרכ םתסב שוחל ןיא ןבומכו

 

הליש .ב
ההוזמ הז םוקמ םג .המודקה הליש לש קיתעה רתאה ךותב ןכוש הלישב שדחה בושיה
יפב ארקנ אוה ובש םש ותואב רכומ םוקמה היה חרפו רותפכ לעב ימיב .הרומג תואדווב
"ןודגמ" ומכ תפסונ ן"ונהו ,"םולס" - תינוויבש תורוקמה יפב) "ןוליס" םויה דע םיברעה
םירכומ םהש יפכ רתאבש םינבמה תאו ומוקמ תא ראתי (אי קרפ) חרפו רותפכהו ("ינולישה"
םש ןייצמ אוה ףא .םוקמה יוהיז לע הפוצר תרוסמ התיה ונמז דעש הארנ וירבדמ .םויה ונל
.(ב"ע ,ז ןיטג אפפ ברד אבילאו) םיטפוש רפס ףוסב בותכה ןיבל הז םוקמ ןיבש המאתהה תא

הלישל ברג ןיב סחיה ןינעב אתקיספב הליבקמבו ב"ע גק ןירדהנסב רומאה תא רתאה םלוה ןכ
םיעסונו םירבחמ לש םירואיתהו ךרדה יקחרמ תאו (ברג 'ע ןיילק לאומש 'רל בושיה רפס 'יוע)
ינפל הנש האמכ יסרפ עסונ ,אבדימ תפמ ,סומינריה ,סויבסיוא) חרפו רותפכהל ומדקש םינוש
םג םידיעמ םוקמב השודק לש תרוסמ לע .(סרפ .יל י"א הידפולקיצניא 'יע ;חרפו רותפכה
םירצונ ידיב הירחאו דומלתה תפוקתב םוקמב ונבנש םיראופמהו םיברה הליפתה ינבמ
םה תשדחתמה הליש ךתב םיטלובה וידירשש םודק תסנכ תיב םג ,לידבהל ,הארנכ ,םימלסומו
."הניכשה תפכ" הנכמ יחרפה ירותשא 'רש ןינבה הארנה יפכ

המוח תפקומ - הליש
ץרא" טקלב האר ךכ לע הצממ םוכיס) הלישב ושענש תויגולואכראה תוריפחה תונקסמ יפל
5 יבועב) המוח תפקומ תינענכ ריע ןאכ התיה (היתוקיתעו י"א תריקחל הרבחה 'צוהב "ןורמוש
,"תרחואמה תינענכה הפוקת"ב ('מ 2 יבועב) תרחא המוח הפקוהו הרזחו ןבאה תפוקתב ('מ
.עשוהי תפוקת איה

רמול םיטונ םה םג ונלש תורוקמה .וז המוחל םירטמ 400-300 ידכ הארנו ךומס שדחה בושיה
םיאב וילאש יזכרמ םוקמכ תראותמו "ריע" ארקמב היורק איה .המוח תפקומ התיה הלישש
םיחבז) "הריב" םש היהש רכזומ ל"זח תורוקמב .(ד ,א לאומש) המחלמה תואצות לע רשבל
לש חבזמ"ו (חיקו ביק םיחבז) "םינבא לש תיב" (הכרבה תאזו ירפס) "לודגה תיב" (א"ע טיק
.(ב"ע אס םש) "םינבא

הזיא םינורחא וקלחנו לארשי הנחמו היול הנחמ ,הניכש הנחמ - תונחמ יקוליח 'ג הב ויה
תשודקב יללכ ןיד םא "האורה לכ" תרדגהב יולת] ריעה לובג אוה ינוציחה ולובג תונחמהמ
ברה 'יפ תמועל םש םיחבז "הרוא ןרק"ו "תמא תפש" - םישדק תליכאב יטרפ ןיד וא םוקמה
הפוצה ,ןליא יכדרמ 'רל "הכלהב הליש לש הדמעמ" רמאמב ואבוה ,האר 'רפ ת"הע קסירבמ
הז לובג אמתסמו ,תיתכלה מ"קפנ וב שי ריעה לובגש רבדה ראובמ פ"כעו [ח"לשת 'א רדא דכ
.המוח אוה

תופקומ עשוהיבש םירעהש (לאתיב ןינעב ליעל האר) הליגמ 'שוריב ל"בשר ירבדש רשפא דוע
ירע) םירע ןינמ ךותב אל יכ םא (חי קפ) בושח םוקמכ עשוהיב תרכזנה הלישל םג םיעגונ ןה
קשח" תוהגהב 'יעו השדקד ה"ד ,ב"ע וט תועובש) תופסותה ילעב ףא .(ונמנ אל םירפאו השנמ
ושפת (ס"ט ןה םש תורכזומה ןועבגו בונ וליאו הליש ןינעב קר םירבדמ 'סותהש םש "המלש
אכ הרומתב םושרג ונברל דחוימה שוריפב רומאה לע הומתל שיו .ח"קומ התיה הלישש טופשל
.כ"ע "המוח היל תילד היה רפכד םושמ האורה לכב 'וכו םילשוריו הליש ןיב ןיא" :ל"זו ,ב"ע
םאש דועו ,ליעל אבומכ הבושח ריע אלא רפכ םש היה אל יאדווש םמלוהל םישק םירבדהו
(חיק םיחבז) קוספהמ תאז ודמלש םידומילה לכ ונל המל ,היה רפכד םושמ הכלהה םעט והז
לכאנ הלישבש םשכש א"והב רמול וצר םשש הרומתב המצע איגוסה ןכותמ השק רתויבו
הזל הז שיקמ ךרקב תורוכבו ךנגד רשעמ ל"ת וחדו םילשוריב ןידה היהי ןכ ר"הכב ש"עמ
?המוח הל שי םילשוריב אלה ,המוח היל תילד םושמ םעטה םאו םש ראובמכ

וידימלת ידיב ושענ אלא ומצע ה"מגרל םניא ולא םישוריפש וארהו םיבר ושד רבכ רשאבו
ד"נעל הארנ כ"ע ,םריכזמ אל אוהו י"שר יניעל ויה םהש רשפאש טרפבו וידימלת ידימלתו
.ולא םירבדב הכלהל בשחתהל ןאש

בורקכ עשוהי תומימ הפקיה תאו יאדווכ המוקמב הליש יוהיז תא תוארל רשפא ,הז יפל
יוארש הארנ הרומג תואדו ןאכ ןיאו ליאוהש אלא ,ו"טב םירופ תיישעב הבייחלו יאדוול
(וכרבי אל ו"טב אליממו אצי ד"יב ארקש ךרכ ןב ףא ירהש ,ךרבלו) ד"יב םג תורקל רימחהל
.ו"טב םויה תווצמ ראשבו האירקב לזלזל םהל לא ךא

 

"ןורוח אובמ" .ג
ונימיב םג בושח שיבכ איהש םדק ימימ תמסרופמה ךרדל ךומסב ןולייא קמעב אצמנ הז בושיי
תיב - םימיה תשש תמחלמב וסרהנש םירפכ ינש תוברח ןיב אצמנ בשומה .ןורוח תיב ךרד -
,םימודק םידירש םירפכה ינשב .(ולאיל הארנו ךומסו אבונ תיב לש הרוביעב) ולאי-ו אבונ
:ןד ינב ריע ןוליא תא םיהזמ ולאיב
ןד תלחנב (בי ,י עשוהי) ןורוח תיב ךרדל ךומס ,קמעב] םוקמל רשקב םיבותכה ןמ הלוע ךכ .1
הארנכ םיאתמ ןנמזש "הנרמע לת תורגא"ב [(הל ,ח א"הד) ןימינב לובגל ךומס (טי עשוהי)
.רזג ךלמל תכיישה ריע איהו ןוליאו ןולי םשב רוקמ רכזומ עשוהי תפוקתל

האר) םידוהיה םשב שוריפב הז יוהיז ריכזמ סומינוריהו דומלתה תפוקתב לבוקמ היה ךכ .2
םשב םימורה םירפוסה לצא רכזנ םוקמה .(14 'מעו 8 'מע דמלמ צ"ע תרודהמ ןוקיטסמונוא
וראשנ סואמעו ולאי - תומוקמה ינש .סואמעל החרזמ דחא ימור לימ ומוקמו סוליו סולא
.םימיה תשש תמחלמ דע םמשבו םמוקמב

ןמל ףוצר בושייל ,תוגוהנה תוטישה יפל ,םימיאתמה םיגולואיכרא םיאצממ רפכה תעבגב .3
םה םינותנהו םוקמב ושענ אל תויגולואיכרא תוריפח) .ונימי דעו תרחואמה תינענכה הפוקתה
(וכרעב תיארקמ 'צנאו סרפ .יל י"א הידפולקיצנא האר .חטשה ינפ לע םירקס ךמס לע

המוח תפקומ - ןולייא
ןאכמ ונדמל (2 א) לאתיבל רשאב ליעל ראובמה יפלו (טי קרפ) ןד ירע ןיב עשוהיב תינמנ ןולייא
.המוח תפוקמ התיה איהש

ררבתיש ריע לכ" אפרת 'שתב ז"בדרה יפלו (ו א"הדו אכ עשוהי) םייוולל הנתינ ןולייא ,םנמא
.'וכו "ןונ ןב עשוהי תומימ המוח תופקומ ויה אל תוטלוק ויה ןלוכש ןויכ םייולה ירעמ איהש
םתואש םש 'סותהמ ראבתמש ומכו ןכ הארנ ןיא י"שר י"פעו (דל) ןיכרע תיגוס תוטשפמ לבא
ריע תשודק ןהילע הלח ורתסנ אלש דעו כ"חא ורתסנ עשוהי שובכב תופקומ ואצמנש םייול ירע
ץראה שובכ תעשב ףקיהה רתב ןנילזאש הליגמ ארקמ ןינעל ןכ םאו העקפ ורתסנשמו המוח
גהנמש םינורחאה ודיעה רבכו .ו"ט תאירקב תובייח וליאכ םירעש יאדו ,השודקה רתב אלו
איה עברא תירקב התע םיגהונ ןכו ז"בדרהכ אלד םכשבו ןורבחב ו"טב םג תורקל י"אב ןשי
.ןורבח

אוה יוהיזהש ןויכו םודקה לתהמ 'מ 800-900 הקוחרו תיארנ "ןורוח אובמ" בשומה רדג
פ"עאו) ו"טב םש אורקל שי הכלהה י"פעש הארנ ,ל"נכ המוח תפקומ התיה ריעהו ססובמ
.(לאתיב ןינעב ליעלדכ ,הזל שוחל ןיא ,םדא ןיאמ ברח רפכה לת םויכש

 

ןורמוש .ד
הארנו ךומס - ןורמוש יבש
.םינפל ךירצ וניא ונימיב היטסבס איה ,ינש תיב לש יטסבסב ,המודקה ןורמוש לש המוקמש
שדחה בושיה .םידע האמכ וילע םידיעמ ריעבש םיאצממה ןומהו םוקמה לש הפוצרה תרוסמה
לתל םיארנו םיכומס םה הזל הז םידומצה "ןורמוש הנחמ" יאבצה הנחמהו "ןורמוש יבש"
.(םויה דע תדמועו תמייקה ןורמוש תמוחמ םירטמ 900 -כ הקוחר םרדג) ןורמוש

הכולמ ריעל ירמע ידיב התנבנ וז ירהש ,ןונ ןב עשוהי ןיבל ןורמוש ןיב רשק לכ ןיא הרואכל
םוגרתב ןייענשכל םלואו ,(דכ ,זט א"למ) ףסכ םירככב "רהה ינדא" רמש תאמ הנק רשא רהב
תרוסמ ל"ז ונינומדק דיב התיהש רמולכ ,"אכרכ" "רהה" םגרתמ אוהש אצמנ הז קוספל ןתנוי
יפל .לארשי תוכלמ תריבל ירמע ותוא השעש םדוק דוע הלודג ריע - ךרכ השעמל היה רההש
ךלמ קדצ ינדא" (א 'פוש) "קזב ךלמ קזב ינדא" ומכ רהה ךלמ - "רהה ינודא" שרפל שי הז
.(י עשוהי) "םילשורי

תמוחל ץוחמ םיערוצמה תעברא לש םחוליש תשרפ תא ןיבהל ונא םילוכי וז תרוסמ רואל קר
ןונ ןב עשוהי תומימ המוח תופקומב אלא גהונ וניא םיאמט חוליש ןכש (ז ב"למ) ןורמוש
הארנ המוח ירע תשודק לע ףיסוהל ולכי ינש תיבבש רבוסה זל 'ס ד"יח ט"ירהמל וליפאו]
ק"ס םילכ ש"רו ושדקו ה"ד ב"ע בל ןיכרע 'סותב ראובמכ [ש"ייע הינש השודקב אקווד והזש
.ג"יה ז"פ הריחבה תיב 'לה ךלמל הנשמה ואיבהו זמ

טרפבו שוריפב רומאה לע םיכמתסמ םירבדה ןיא ףוס ףוס השעמל הכלה ןינעלש אלא
םירפוחה ןיא [רפחנ לתה לכ אל םנמא] םוקמב התשענש הפיקמה תיגולואיכראה הריפחבש
רתויה לכלש הארנ כ"ע .הל בורק הפוקתל וא עשוהי תפוקתל םהיאצמיממ קלח םוש םיכיישמ
.קפסמ םימי ינש תאירקב םוקמה תא בייחל שי

 

ןועבג .ה
:םיאבה םימעטהמ ו"ט תאירקב "ןועבג" שדחה בושיה תא בייחל רשפא היה הרואכל
הז יוהיז .המודקה ןועבגכ רקחמה תורפסב םויכ לבוקמ בי'ג-לא רפכל דומצה קיתעה לתה .1
י"פע םילשורימ ןועבג לש קחרמה ףוריצב םיבותכה ךותמ םייללכ םיקסיה לע ססובמ
תפוקתב רתאב ושענש תופיקמה תוריפחב .ןהכה והיתתמ ןב ףסויל "תומחלמ"ו "תוינומדק"
יוהזל תועירכמה תויארה ןיב .ילארשי כ"חאו ינענככ ךראותש בושי הלגתנ ינדריה ןוטלשה
העובט האצמנ םתיצחממ רתוי לע רשא םידכ תורשע ואצמנ ובש הכולמה תפוקתמ בקי בשחנ
איה םירפוחה תעדלש הבחרו הקומע הביצח הפשחנ םוקמב .הנממ קלח וא "ןועבט" הלמה
(ןועבג 'ע תוריפחל הידפולקיצנא האר תומוקמ יארמ) (ב ב"מש) ןועבג תכרב"

'מ 950-1000 תקחורמ ורדג .לתה תא בטיה האור םגו רפכל ברעממ אצמנ "ןועבג" בושיה .2
.םודקה לתה הצקמ

יכלמו (ב י עשוהי) "הכלממה ירע תחאכ הלודג ריע" ןועבג התיה םיבותכה ןמ הלועש יפכ .3
תפקומ התיהש ראובמ כ"או (חי עשוהי) ןימינב ירע תמישרב תינמנ איה ףא .הילע ורצ ירומאה
םירע" םירעה ןינמ ךא המש רסח א"הדב ,אכ עשוהי) םייולל הנתינש פ"עאו .עשוהי תומיב
.("ןורוח אובמ") ליעל ראובמה יפכ ערוג הז ןיא (ללכב איה םגש חיכומ "הרשע הלש

ןועבגל רשאב תוקפס
:םידדצ המכמ ןועבגל רשאב קפתסהל רשפא ןכ יפ לע ףא
ינש הארנה יפכ ויה ןימינב ירע ןיב .ןועבגו העבג ,עבג ןיב ,הארנכ ,םיפולח שי ופוג ארקמב .1
ותרוצכ "ןועבג" םשה ןיא והיתתמ ןב ףסוי לצא םג ."עבג" ינש םג ילואו "העבג" םשב תומוקמ
.ןועבגל רשקב םירפוסמה םיאיבנ ירפסמ םישעמ םיהזמ ונאש םוקמ ותואל רושק אוהש אלא

.לאתיבל תיחרזמ ,רחא רוקמב ןועבג תא ןמסמ (םיארומאה תפוקת) סויבסיוא .2

תפוקתל אלו תילארשיה הפוקתל םירקוחה י"ע הכראותש המוח התלגתנ רתאב תוריפחב .3
.עשוהי

םירועש יפל םצמוצמ לימ ךרעב אוה .ומצעלשכ ןויעו קויד ךירצ לתהמ בושיה קחרמ .4
תוחפה לכל ברחה ךרכה םע תופתתשה ול שיו הארנ ןפוא לכב אוה תאז תמועל .םילבוקמה
.םשב
םיימוי תאירקש ךכב םג בשחתהבו לוקש קפסמ תוחפ ןאכ שיש הארנ תוקפסה יוביר לשב
"ןועבג" יבשוי ןיד רבד לש ופוסבש הארנ ,רוביצה י"ע יוארכ תמייקתמ הניא תוקפוסמה בורב
.תוזרפה ירעכ ,רשע העבראב

 

םירעי תירק .ו
תירק" וא "הירק-לא" ארקנ היהש שוג-ובא רפכב םירקוחה בור תעד לע ההוזמ םירעי תירק
.ונימי דעו (זטק 'מע "ץראה תואובת" ןייע) רקחמה תישאר ןמל לבוקמ הז יוהיז ,"בנע לא
םוקמ םשש םיבשוח שיו רפכל ןופצמש רהזא לא רידב אוה םירעי תירק לש לתהש םירובס
'יע) ומצע רפכה תעבגב איה הדוהיל רשא םירעי תירק וליאו ,ןימינב ינב ריע םירעי תירק תעבג
יוהיזה .(וכרעב תיארקמ הידפולקיצנאב האר ויאצממו רתאה לע םינותנ .חיו וט עשוהי
אצממ לעו ,םשה רומיש לע ,(יאמור לימ 9-10) סויבסיוא יפל םילשורימ קחרמה לע ססובמ
הערצל תיחרזמ) םירעי תירק לע בותכה ןמ ונל עודיל םיאתמו ,חטשב םיאתמ םיסרח
הדוקנ .םהיניב אצמנו םילשורימ ךומנו שמש תיבמ הבוג .ןועבגו הריפכהל בורק .לואתשאו
.(ןימינב תלחנב תימורד תיברעמ

השדחה םירעי תירק
לש תוחפשמ תואמ תסלכאמה הירק תונורחאה םינשב המקוה שוג-ובא לש העבגה םורמב
םינפל ןכש ובש םוקמל לארשי ורזחו הרותה הרזח ךכו ("ןוטס זלט תירק") הרות ירמוש
הכומס איה םינפ לכ לעו המודקה םירעי תירק רתאב הקלחב ילוא תאצמנ וז הירק .ןוראה
."םירעי תירק אוהש לבוקמש רתאל תיארנו

ןיב היונמש רשפא "םירעי תירק תעבג"ו (וט עשוהי) הדוהי טבש ירע ןיב היונמ "םירעי תירק"
ריע איהש התקזח (םישרפמבו ש"יע ,בותכה תנבהב םיכרד המכ שיו חי עשוהי) ןימינב ירע
ןמ הז לע קפקפל רשפא הרואכלו .(לאתיב ןינעב ליעל האר) ןונ ןב עשוהי תומימ המוח תפקומ
היתחת םירעי תירק תא ושירפה םכש תא ושבכ אלש דעש תוכמד ב"פ ימלשוריהו אתפסותה
היתומוח תא רותסל וכרצוה אל וז תינמז השרפהבש הדוי ז"בדרה ףאש הארנ ד"ינב םלואו
.רתסהל תדמועה המוח לש עובק ןיד הילע ןיאו םואנבו ורזח העשל רותסל וכרצוה םא ףאו
ןיכרע ףוסב ראובמ שוריפבו שדק תא ושבכ אלש דע השרפוהש לילגבש אלמגמ רבדל היאר
בר םש רמא ,םילשורי לע אקוד ירהש ווה ירתד רמול קחודו) המוח תפקומ ריע תבשחנ איהש
.(ןכ ישא

תושעל הכלהה י"פע םיכירצ ,לבוקמו רבתסמ רבד היוהיזו יאדו הפקיהו ליאוהש הארנ ךכיפל
.ו"טב םג פ"כע םירופה תא םש
.ותרותב וניניע ריאיו תמא ךרדב ונחני ת"ישהו