השמ לש ויתוכרבב סויפה תמגמ
"הכרבה תאזו" תשרפב

זנג ריאי

ד"נשת ,116-115 ןיתעמש ךותמ:תיצמת
תשרפב השמ לש ויתוכרב ןיבל ,ט"מ תישארבב וינבל בקעי תוכרב ןיב הושמ רמאמה
י"ע "ופזננ" רשא םיטבשל "סויפ תמגמ" ןיעמ הנשי יכ הארמ בתוכה .הכרבה תאזו
.דגו ,ןד ,יול ,ןבואר םיטבשב איה תודקמתהה .השמ לש ותכרבמ הלועה המינב,בקעי

םעמ דרפנ אוה םהב ולא םיבגשנ םיעגרב .ותומ ינפל לארשי ינב תא ךרבל דמוע ונבר השמ
תוכרבל ושוריפב י"שר .לארשי םעל הלודגה ותבהא תא עיבי ונבר השמש חינהל שי לארשי
ינפל ויתוכרבב בקעיש יפכ ,השמ זמור ןהילעש ,דיתעל תואובנ ןה תוכרבה לכש ,ראבמ השמ
"םימיה תירחאב םכתא ארקי רשא תא םכל הדיגאו ופסאה" :םהל רמואו וינבל ארוק ותומ
.(א ,ט"מ תישארב)
השמ חטבל הצור םתוא םילוחיאו בל תולאשמ רדגב תוכרבה ןיאש ןבומ םיקוספב ןויע ךותמ
שיא השמ ךרב רשא הכרבה תאזו" :רמאנ ירהש ,תוקומע תואובנ אלא ,לארשי ינבל לחאל
עגרב אוה השמ ול הכזש רתויב ןוילעה ראותה .ךכ לע תדמלמ ,וז ראות תפסות ."םיקולאה
,השמ תלעמ יהמ דמלל 'ה הצורש העשב ,ןכל םדוק םג .ה ,ד"ל םירבד - "'ה דבע" :ותתימ
הארנו ,ב ,ח"י רבדמב - "השמב ידבעב רבדל םתארי אל עודמ" 'ה רמוא ,וב תרבדמ םירמשכ
,אופא הארנ .
(1)א ,'א קרפ עשוהי רפס ליחתמ םג ךכו השמל רתויב םיאתמה ראותה והזש
ונתוסחייתהל אצומ תדוקנ הווהיש יוארו תוכרבל המדקה שמשמ "םיקולאה שיא" הז ראותש
.םקמועל תדרל שיו "תומ ינפל" תחא םעפ קר ןתעמוש ןזואהש תואובנ אלא וליא ןיא .תוכרבל
לע םינושאר ודמע רבכו .ליעל ךמסנ ,רוביחה ו"או "תאזו" - "השמ ךרב רשא הכרבה תאזו"
קחרה הז רבד "ךימסה" ע"בא .ליעל וב ונקסעש המ רבד ךותמ איה תאצוי וליאכ וז החיתפ
('א 'ספ) ושוריפב ם"בשרה ."...השמ תכרב תאזו ,בקעי תכרב תאז" :בקעי תכרב לא קחרה
...םמות דע תאזה הרישה ירבד תא לארשי להק לכ ינזאב השמ רבדיו' הלעמל בסומ" :בתכ
וז ,רמולכ ."לארשיל ןכרבו רזח וניזאה לש החכותה רחא ,'הכרבה תאזו ...םימשה וניזאה
.הכרב - "הכרבה תאז" ,תמועל ,החכות - "הרישה תאז :וז תמועל
החיתפ ."םש תומל רהה לא הלענ םרטב ןכרבו רזח ... החכותה ירחא" :ם"בשרה ראבמ ?יתמו
תיללכה המגמהו ןויערה תא הבוחב תנפוצ - תוחיתפ לש ןכרדכ - "הכרבה תאזו" תשרפ לש וז
.השרפה ךשמהב כ"חא ועיפויש
.םיטבשה תוכרבב בושו בוש ועיפוי ותומ םרט לארשי םע םע סייפתמו סייפמ השמש הז ןויער

:ןבואר תכרב
."רפסמ ויתמ יהיו תמי לאו ןבואר יחי"
החטבהל ךרצנ עודמו ?"תומי לאו ...יחי" תכרבל ןבואר ךרצנ עודמ .וז הכרב לע םינושאר והמת
.
(2)!?לארשי ינב םע ונמי אל עודמ - ?"רפסמ ויתמ ויהי"ש
בכשיו" :ויבא שגליפב ןבואר לש ואטחל סחייתמ רבדהש שריפ ןכלו י"שר ינפב םג דמע הז ישוק
תכרבב הנהו .
(3)תומי אלו היחיש השמ וכרב ןכ לעו (בכ ,ה"ל תישארב) "ויבא שגליפ ההלב תא
רתיו תאש רתי ,ינוא תישארו יחכ התא ירכב ןבואר" :(ד-ג ,ט"מ תישארב) ויבא ול רמוא בקעי
."הלע יעוצי תלליח זא ךיבא יבכשמ תילע יכ רתות לא םימכ זחפ זע
הכז הדוהי .ויחאל הנתינ ,ולש תויהל התייה היוארש ,הרוכבהש ךכב ןבואר שנענ תוכרב
.("ךיחא לע דחא םכש") השוריב םיינש יפ לביק - ףסוי .שדקמה תדובע תא לביק יול ,תוכלמל
לא םימכ זחפ" דגנכ "רפסמ ויתמ יהיו" :וכרבמו ןבואר תא סייפמו דדועמ ותדירפב השמ
.(םש י"שר) "ןיינמה ןמ תאצי אל" ןיידע הרוכבה תולוגס לכ ךדימ וחקלנ םא םג ."רתות

:יול תכרב
רמאה .הבירמ ימ לע והבירת ,הסמב ותיסנ רשא ךדיסח שיאל ךירואו ךימת" :רמא יוללו"
.ורצני ךתירבו ךתרמא ורמש יכ עדי אל ונב תאו ריכה אל ויחא תאו ויתיאר אל ומאלו ויבאל
לעפו וליח 'ה ךרב .ךחבזמ לע לילכו ךפאב הרוטק ומישי לארשיל ךתרותו בקעיל ךיטפשמ ורוי
."ןומוקי ןמ ויאנשמו וימק םינתמ ץחמ הצרת וידי
לע בקעי בלב סעכ שיש איה םג הלגמ (ויחא ןועמשלו) יולל בקעי תכרב הנהו .יולל השמ תכרב וז
לא םלהקב ישפנ אבת לא םדסב .םהיתרכמ סמח ילכ םיחא יולו ןועמש" :יול לש ותוגהנתה
םקלחא התשק יכ םתרבעו זע יכ םפא רורא .רוש ורקע םנוצרבו שיא וגרה םפאב יכ ידבכ דחת
."לארשיב םציפאו בקעיב
תשרפמו (ז"ל םש) ףסוי תריכמ תשרפמו (ד"ל תישארב) הניד תשרפב םתוגהנתהמ עבונ הז סעכ
ותדירפב השמ וליאו "זע יכ םפא רורא" םינפ תוזע לע ותוא עבות בקעי .(ז"ט רבדמב) חרק
.וז תוזעבש יבויחה דצה תא שיגדמ
.ולא תמועל ולא םירבדה תא ביצנ הבה
בקעי ."ךדיסח שיאל ךירואו ךימות" ותמועל בישמ השמו ,"םהיתורכמ סמח ילכ" :ןעוט בקעי
ויחא תאו ויתיאר אל ומאלו ויבאל רמואה" :"חבשמ" השמו ,"ישפנ אבת לא םדוסב" :שקבמ
."עדי אל וינב תאו ריכה אל
םהל רכוז ותמועל השמ ךא .ותדעו חרוקב םאטח תמחמ םמע עיפוהל לוכיבכ הצור וניא בקעי
םפא רורא" :עבות בקעי ."יול ינב תא וילא ופסאיו ילא 'הל ימ" השמ ארק ובש לגעה אטח תא
."ךפאב הרוטק ומישי" :לחאמ השמו ,"זע יכ
בקעיל ךיטפשמ ורוי" :דועיל תאז ךפוה השמו ,"לארשיב םציפאו בקעיב םקלחא" :שינעמ בקעי
."ורוצני ךתירבו" :ללהמ השמו ,"שיא וגרה םפאב יכ" :
(4)רכוע בקעי ."לארשיל ךתרותו
הגירהב םה ורמש ירה ,בקעי יפלכ השמ ןעוט ז"עו ,םכש ישנאו רומח אוה י"שר פ"ע הז "שיא"
ןיב ברעתהלו ללובתהל ול רוסאש לארשי םע לש ודוחי תא ,הלימה תירב "תירבה" תא וז
.םייוגה
.(5)ותדירפ םרט שיגדהל השמ הצורש סויפה תמגמ תיארנ רורב ןפואבו בוש כ"א

:ןד תכרב
לפיו סוס יבקע ךשנה חרא ילע ןפיפש ךרד ילע שחנ ןד יהי לארשי יטבש דחאכ ומע ןידי ןד"
.(חי-זט ,ט"מ תישארב) "'ה יתיוק ךתעושיל רוחא ובכר
,םיתשילפ ינפל לופל דיתעש הארש ףוסבלו הרמאנ ןושמש לע וז הליפתש בתכ ורואיבב י"שר
."'ה יתיוק ךתעושיל" םייס
,ןושמשב תקסועה "הכרב"ל אלא יאכז וניא ןד טבש יכו ,וז הכרב לש היפוא לע הומתל שיו
ףד הטוס) "םלוע ילקמ" הז ןושמש ,דועו תאז .וירבד ףוסב ךכ לע זמור בקעי ףאו .ער הפוסש
םיטפוש) ול םירכנתמ ויחא (ט"י ,ח"צ הבר תישארב) םיתשילפ תונב םע היה וקוסיע ,(ב"ע ,'ט
יומידה ,תאזמ הרתי ?וינבמ בקעי לש הדירפה תכרבב תאז אקווד ריכזהל שי עודמ - (ב"י ,ו"ט
םרוגו הוח תא התפמ שחנה .םלועה תאירב ימימ רבכ ינסרה יומידכ דימת עיפומ שחנה לש
םא םג !?ןד ךכב ךרבתנ דציכו .(זי ,'ח והימרי) םינועפצ םיארקנ לארשי יביוא .
(6)רומח קזנל
.בר ןויע שרוד הז גוסמ "חבש"ש ירה (ו"ח) ןד לש ותונג ידכ וליא תוכרבב ןיאש רמאנ
ההליבל םינושאר ודלונש םיטבשה ינש ויה דגו ןד יכ ,רוכזל ונילע השמ לש ותכרב לא שגינ םרט
,ישוק ןושל ,ןיד ןושל "ןד" .איהשלכ תמוערת לע םידמלמ םילבקמ םהש תומשה םג .הפלזו
ינב םיחדנ ךשמהבו .ןב הל תדלוי התחפש ךא הרקע איה הנהש יוטיב ידיל אב לחר לש הרעצ
ינב תא רענ אוהו" ףסוי לצא בותכה רפסמש יפכ ,הלעמ יטועמ םיבשחנו םיחאה י"ע תוחפשה
רוג ןד רמא ןדלו" :םכרבמו השמ אב הנהו .(ב ,ג"ל תישארב) "ויבא ישנ הפלז ינב תאו ההלב
.(בכ 'ספ) "ןשבה ןמ קנזי הירא
הדוהיל הנתינ וז הכרב ירהו "הירא רוג" ול ארוקו ותומד תא ןקתל ותכרבב השמ זיעה דציכ
תוחפשה ינב םתוא םע סייפתמ השמש אופא הארנ !?(ט ,ט"מ תישארב) "הדוהי הירא רוג"
השנמו םירפא" ףסויל בקעי רמואש יפכו ,"ונחנ דחא שיא ינב ונלוכ" - הדוהיל םתוא הוושמו
יטבש דחאכ ומע ןידי ןד" :ןדל בקעי ירבד תא ךכ ראיב י"שר םג ."יל ויהי ןועמשו ןבוארכ
.(זט ,ט"מ תישארב) "הדוהימ אבש דוד אוה ,םיטבשבש דחוימכ" ,לארשי

:דג תכרב
,התחפש םע האלב בקעי דגב ש"ע "דגב" םשל הכוזהו האל תחפשל ןושאר דלונה ,דג םג ןדכ
הריכזמ הב ךרבתנש דודגה תרובג ךא .הרובגב ךרבתמו בקעי תכרבב םיחאה י"ע החדנ
םיזחופו םיקיר םישנאו דודגה תרגסמב םחוכ לכש לעילבה ישנא ,םידודג םתוא תא החונימב
.(א"כ ,'א לאומש) הצרעה םיררועמ םניא דודג םימיקמו חתפי לאו דוד לא םיפרטצמה ולא
המדנש הדוהיל הווש השענ ןדכ אוה םג ,איבלה תרובגכ איה דג תרובג ,ןקתמו השמ אב הנהו
,דג ביחרמ ךורב" השמ רמוא דגלו .(ט"מ תישארב) "ונמיקי ימ איבלכו יראכ ץבר ערכ" איבלל
.דג םע השמל ול שי סויפ דועו ."הנשי הדיגב" התוא וירבדב השמ ול חיכשמ ."ןכש איבלכ
םשארב דג ינבו ,השמ לא השנמ טבש יצחו ןבואר ,דג ינב םיאב ,(גל ,ב"ל קרפ) רבדמב רפסב
ותודגנתה תא השמ הלגמ וכלהמב השמ םע חוכיו חתפתמו ןדריה רבעב ראשהל םישקבמו
"תכלממ תא ... דג ינבל השמ םהל ןתיו" :רמאנש ,השמ ענכתשמ ףוסבלו .ןדריל רבעמ הבישיל
.'וכו
דבעידב קר כ"א ,"םהירבדל השמ םיכסה ,תקולחמב סנכהל אלש ידכ" :ונרופס םש בתכו
ןכא ךכו .דג ינב לש תובייחתהה תא רוכזל עשוהי תא הוצמ השמ .
(7)הליחתכל אלו םיכסה
תקלח ול םש יכ ול תישאר אריו" :םייסמ דג ינב תכרבב השמ הנהו .עשוהי רפסב םג רפוסמ
."לארשי םע ויטפשמו השע 'ה תקדצ םע ישאר אתיו ןופס קקחמ
םש יכ" :דג ינבל רשבמו השמ אב ,תקולחמל סנכהל אלש ידכ קר ,םייתסנש חוכיוה תורמל
ילש" דג ינב תלחנב תרתסנו הנומט - קקוחמה השמ לש ורבק תקלח - "ןופס קקחמ תקלח
'ה תקדצש" היהי םפוסו םיצולחה דיקפת תא ועצבי דג ינבש השמ עדי יכ ."איה תחא םכלשו
."לארשי םע ויטפשמו השע
םע ךומכ ימ לארשי ךירשא" :השמ םייסמ םיטבשהו םינמזה יכלהמ לכ תא רריבו דמעש רחאל
."ךרדת וניתומב לע התאו ךל ךביוא ושחכיו ךתואג ברח רשאו ךרזע ןגמ 'הב עשונ


:תורעה


.הז רואיתב ונדש רתא לע ע"בארו ן"במר םג ןייע .1

םהיחא ינפל םיצולח ורבעישכ הכרב הנתינש ץרתל וצרש ויה .2
"םינקז תעד") שיא םהמ דקפי אלו ותומי אלש ץראה שוביכב ____
ךכב וכרבתנ אל עודמ ןכש השקומ תצק הז שוריפ ךא .(דועו ____
?ןבואר טבש םע םיצולח ורבעש השנמו דג טבש ינב םג ____

.ן"במרב םג ךכ .3

(ד"ל תישארב) "ץראה בשויב ינשיאבהל יתוא םתרכע" פ"ע רכוע .4

.ץיבוביל המחנ פ"ע יול תכרב .5

לכש "םורע היה שחנהו" ןיינע תא ב ,'ג תישארבב ונרופס שריפ ךכ .6
.םש ןייע ,ינועפצה שחנה םג ןכ התנוכתל המודה םשב ארקית היח ____

יתאבה הנה התעו" :בותכה תא ושרדש ח"ה ,א"פ םירוכב ימלשורי הוושה .7
"ימצעמ יל יתלטנש אלו" - "יל תתנ רשא המדאה ירפ תישאר תא ____
.םש ןייע ,םירוכב איבהל םירוטפ ןבואר ינבו דג ינב קלחמש____