לארשי ץראל הסינכה

עשוהי רפסב 'ה קרפ תנבהל
(תורעהה אלל ספדנ)

ןוסנזור לארשי ר"ד

ן"שת טבש ,100 ןיתעמש

'ה קרפ ,עשוהי


:רמאמה ןכות
ץראה יכלמ לע ןדריה תתירכ סנ םשור .א
םעה תלימ .ב
חספה תיישע .ג
ןמה תקספה .ד
'ה אבצ רש אוב .ה
םוכיס

ץראל הסינכ ,עשוהי חספ :חתפמ תולימ


ודוחיי .ומצע רבעמה לעו ןדריה תא רובעל תונכהה לע ונא םידמול עשוהי רפס לש 'ד-'א םיקרפב
לואשל החנמ דבלב תונרקסה אל .רבעמה רחאל דימ הרקש המב קסוע ותויהב ןומט 'ה קרפ לש
.םידודנו תולג תונש תואמ רחאל וצראב לארשי םע תא ודקפש םינושארה תוערואמה ויה המ
המל ירהש ,ךרע בר ינויער חקל םג ובוחב ןמוט וצראל םעה ןיב ןושארה שגפמהש חינהל שי ,אלא
.הבר תובישח שי הנושארב השענש

ץרא םע ןושארה שגפמה לע דומלל ידכ .קרפה לש תרדוסמ תונשרפב קוסעל הברנ אל ונרמאמב
- וירסמו בותכה תורטמ תפישחל עייסמה םיינשרפה םילכה ןמ דחאב רקיעב ןאכ קפתסנ לארשי
לכ ןיבמ - בותכה רחב עודמ : תולאשה לע דומענ ,תרחא ןושל .ונקרפב תושרפה תוכימס דומיל
רדסב ורדוס עודמ ?ןאכ םיראותמה ולא תא אקווד - ןדריה רבעמ רחאל יאדווב ושענש םישעמה
תקולח תשקבתמ הז ךרוצל ?ולוכ לולכמהמ םילועה םירסמה םהמו ?םהיניב רשקה המ ?הזה
("ארקמ תעד" ושוריפב) ליק 'י לש ותקולח תא ץמאנ .םינושה תוערואמב תונדה תואקספל קרפה
.ףיסוהל ךרוצ ד"נעל הארנש םוקמב ףיסונו ,הקלחב קר

.("ארקמ תעד" תובקעב - א ,'ה) "ץראה יכלמ לע ןדריה תתירכ סנ םשור" .1
.(ט-ב ,'ה) םעה תלימ .2
.(אי-י ,'ה) חספה תיישע .3
.(בי ,'ה) ןמה תקספה .4
.(וט-גי ,'ה) אבצה רש אוב .5


ץראה יכלמ לע ןדריה תתירכ סנ םשור .א


שמתשמ םדחפ לדוג תא ראתל ידכבו ,ינענכהו ירומאה יכלמ לש םדחפ לע רפסמ החיתפה קוספ
םדוק רבכ ונעמש המוד יוטיב .(א ,'ה) "לארשי ינפמ חור םב היה אלו םבבל סמיו" : יוטיבב בותכה
שובכל םה םידיתעש םתעד תווחב והוצביש עשוהיל וחווידש םילגרמהו ,(אי ,'ב) בחר לש היפמ
ימע לש םדחפל ,תילאוטקאה ,השדחה הביסה שקבתמכ הפסונ ונקרפב .(דכ ,'ב) ץראה תא
,בגא .!(א ,'ה) "םרבע דע לארשי ינב ינפמ ןדריה ימ תא 'ה שיבוה רשא תא..." : ועמשש ,ץראה
לש העפותה םצעב קר אל ורקיעש ,סנה לש ויפוא רואית יובח 'םרבע דע לארשי ינב ינפמ' חוסינב
עגרב רהנה תתירכ לש - םהיניעל 'ה ללוחש - אילפמהו חלצומה ןומיזב ,אלא ,ןדריה תתירכ
בותכהש ונא םיאור ,םוקמ לכמ .ואציש עגרב םתמירז שודיחו ,םימב ועגנ םינהוכה ילגר תופכש
ךכשו ךלה דחפהש הארנו ,התע הז ועריאש םיעוריאב ורוקמ לודגה דחפהש שיגדהל דיפקמ
.ומרגש עוריאהמ םיקחרתמש לככ ךעודו ךלוהה ישונאה דחפה לש וכרד וז ירהש ןמזה ךשמב
תומחלמהש ונא םידמל םש ,רפסה ךשמהב יוטיב ידיל תואב הז בצמ לש תוישעמה תוכלשהה
ילוא היהש יפכ לארשי םע תמזויב אלש םלועל ואב ,ןופצה יכלמו םורדה יכלמ דגנכ תולודגה
,ירב .רגתאל לוכיבכ הנענ לארשי םעו ,ץראה יכלמ אקווד ויה ולא תומחלמ םזיש ימ .שקבתמ
("םבבל סמיו") ונקרפב רפוסמ וילע קתשמה דחפהו ,יוניש לח ןמזה ףולחבש ,הדיעמ וזכ המזויש
.תומחלמה לככ המחלמ להנל םהל עירפה אל

ןכמ רחאל דימו ץראה ימע תא דקפש קותישה רואיתב חתופ בותכה ?ונניינעל הז לכמ הלוע המ
ה"בקה ידי לע םרגנ תומואה דחפש שרפל ןבומכ ןתינ .(ןלהל האר) ולומיש 'ה תארוה לע רפסמ
םג וז תוישרפ תוכימסל תתל ןתינ ,םלוא .(ם"יבלמ) והופיקתיש ילבמ לומיל לכוי לארשי םעש ידכ
תוליעפל ץראה ייוג לצא םינוא רסוח לש וז הפוקת לצנל שקבתה תיאבצ תואר תדוקנמ .רחא םעט
.המחלמה תא תענומו ףוגה תא השילחמה הלימב ,הכופה הלועפב וטקנ ןאכ וליאו ,םדגנ תיאבצ
תא חתופה ןמז רואית ,"איהה תעב" ןבומכ הניה וזה תוישרפה תוכימס תנבהב חתפמה תלמ
לארשי ינב תא למ בושו םירוצ תוברח ךל השע עשוהי לא 'ה רמא איהה תעב" :ינשה קוספה
יעגרל הנווכהש ןמדיזו רוצילא לש םשוריפ תא לבקל ונא םיטונ ?תע וזיאב .(ב ,'ה) ."תינש
,לגלגב ויה הב תעב רבודמש ק"דרה תעד ע"צו) .ןענכ יבשות תא הקתישש הלודגה המיאה
הלימהש העיבקה תא דואמ דדחמו ,תושרפה ןיב רישי רשק רצוי םשוריפ (םירורב םירבדה ירהש
.הפקתהל ךכ לכ םיפושח ויה ןענכ ימעש תעב אקווד האב

ךירצ לארשי ץראל הסינכה תאו ,תקחוד הניא המחלמהש איה הז לכמ הלועה הנקסמהש ,המוד
.ץראל ,ןלהל הארנש יפכ ,תורושקה תומיוסמ תווצמ םויקב ,אלא ,תידיימ המחלמב אקווד ואל ןייצל
לש םנכשמ ץראכ הטושפה התועמשמ לע תרבוגה תיכרע תועמשמ לארשי ץראל הנקמ רבדה
.ברחה חוכב שובכל שי התואש ,לארשי ינב


םעה תלימ .ב


שיגדמ בותכה .םלומל עשוהי תא הווצמה אוה 'ה ,םעה לש ותמזויב האב אל םעה תלימ ,רוכזכ
רחאל ,םירצמ תאיציב ךרענש ןושארה הלימה 'סכט' לע הרזח ןיעמב רבודמש בטיה שגדה
ךכב וענמנו ,ךרדב ולמ אל עודמ הלודגה הלאשה תררועתמ ןאכ .ולומינ אל רבדמב םידוליהש
לוטיבל ףאו הייחדל תנתינ הלימש תעבוק הכלהה .וזה תידוסיהו הלודגה הווצמה תא םייקל
ןיב רשקל תורישי ןעוט בותכה ןיאש ,ןייוציו .רבדמב וררש ןכא הלאכ םיאנת ,הנכס לש םיאנתב
רבדב הז עטקב םינשינו םירזוחה םירוכזיאהש המוד ,םלוא .הלימה רדעיהל רבדמה ייאנת
םתאצב ךרדב ותמ המחלמה ישנא לכ" : האר) .הזכש רשקל םיזמור 'רבדמ'הו 'ךרד'ה
ינב וכלה הנש םיעברא יכ" ,"םירצממ םתאצב ךרדב רבדמב םידוליה םעה לכו ,"םירצממ
.("ךרדב םתוא ולמ אל יכ םילרע יכ ...רבדמב לארשי

.םיהימתמ םירבדה ונייניעב םיארנ ,הלימה תווצמ תא םייקלמ ענמנ לודג הכ רוביצשכ ,רומאכ
לכב םינשרפ ץליא הז בצמ .השעמה לע וטפשמ תא וז תונמדזהב ץרוח וניא בותכה ,תאז םע
הלאשה .ךורא הכ ןמז ךשמב הלימה לוטיב יבגל הרורב העיד םינוש םיזמר יפ לע שבגל תורודה
רבדמה ייאנתב ךורכה יביטקייבואה לושכמה המכ דע : איה וזכש הכרעהמ תשקבתמה תינורקעה
יתש תולעהל ןתינ בישהל ןויסינב ?הלימה תא ויטעב לטבל קדצומ םאהו ,רומח תמאב וניה ךרדהו
:תובושת

טעמבו ירעזמ היה לושכמה (ב .הלימה ןמ תוענמיה קידצהו ,יתועמשמ ןכא היה לושכמה (א
.ןויסינ םושמ הז בצמב וליפא היה ילואו ,הלימה תא םייקל היה ןתינ שפנ תוריסמ

תויוקדה לע םיעיבצמו ,תונושה תויורשפאה תא םילעמה ,ל"זח תורוקמב יוצמ וז היגוסב ןויד
החריט םושמ" ולמ אל לארשי ינבש ןועיטה תא ל"זח םילעמ לשמל ךכ .ןהיניב הנחבהב תוכורכה
עייסל ידכ ךכב שיו ,שפנ חוקיפ ןיעמ לש בצמ ןאכ ראותמ ,הרואכל (ב"ע ,א"ע תומבי) "אחרואד
.הלימה יבגל תיתועמשמ העינמ רבדמה ביצמש םילושכמב האורה ,ונייצש הנושארה תורשפאל
חוקיפ לש בצמ וב תוארל חרכה שי םא קפסו ,וכרוצ יד רורב וניא 'ךרדה תחריט' גשומה ,םלוא
"ורצני ךתירבו" יוטיבה תא ןיבהל שי וז הטישל .הכופה השיג ל"זח םיגיצמ רחא םוקמב ,ןכאו שפנ
טבש קרש ל"זח ונעט םתשרדב .הלימה תירב תודוא רבדמכ ,יולל השמ תכרבב (ט ,ג"ל םירבד)
וליגש וז חסונ שפנ תוריסמבש ,אופא הארנ .םעה ראש ןכ ןיאש המ ,הלימה תווצמ לע רמש יול
ינבמ דוע ולכי ,("...ויתיאר אל ומאלו ויבאל רמואה") םש ,ותכרבב השמ ירבדב הזומרה ,יול ינב
.וז הלודג הווצמב ףתתשהל לארשי

,"ןולמב ךרדב" השמ תא תימהל שקיבש 'ה תודוא תומש רפסב רפוסמה דמוע הז לכל עקרב
השמש רייטצמ (הכ-דכ ,'ד תומש) "...הנב תלרע תא תורכתו רצ הרפצ חקתו" - ךשמההמ
.הלימה תייחדל הליע הווהמ הניא ךרדב ותויהש ,אופא הארנ .הלימה תא לטיבש לע שנענ
שיו ,ןניקסע םדו רשב יניינעב ,הלימב רבודמשכ ,תאז לכבו ,םדאה דחאכ השמ ןיא ,םנמוא
בישהל שי ןפוא ותואב .ךרדה יישק לע רבגתהל ידכ שפנ תוריסמ תשקבתמש דומלל םוקמ
תועסמל האיציה דעומש ןוויכמ ולמ אל לארשי ינבש ,קרפה ינשרפ לצא תאבומה הנעטה לע
הנעטב שי .הלימה אפרת םרטב םידודנל עלקהל םילוכי ויה םילמ ויה םאו ,םדיב רוסמ היה אל
םשפנ ורסמ לארשי הירוטסיהב תובר םימעפש אוה תומסרופמה ןמ ,תאז לכבו ,הבר תמא וז
!הלימה לע

תכסמב ונדמל ."תינופצה חורה" ןיינע וניה ל"זח ולעהש וז הדיח ןורתפל רחא הבשחמ ןוויכ
.תינופצ חור םהל הבשנ אל ,רבדמב לארשי ויהש הנש םיעברא םתוא לכ" :(ב"ע ,א"ע) תומבי
,ירב ."דובכ יננע רודבינ אלד : אמיא תיעביאו ,ווה םיפוזנד םושמ - אמיא תיעביא ?אמעט יאמ
השק .רבסה הנועט ,םילומינה תאופר תא שיחהל הרומאה תינופצה חורה לע הפקשההש
היה םא .ךרדה יישק לש הכוראה המישרב בלתשמה ינכט ןיינע דוע ונינפלש חינהל דואמ
הביס וב תוארלו ,דרפנב ותונמל םעט לכ היה אל ךרדה יישקמ דחא תינופצה חורה רדעיה
םידדונה ינפב רידת םיבצינה ךרדה יישקל דוגינב .הלימה תייחדל המצע ינפב תדמועה
.אילפמ ףאו יתרגש יתלב רבד ל"זחל הארנ תובר הכ םינש ךשמב תינופצ חור רדעיה ,רבדמב
העשב ולומי לארשי ינבש וצפח ןיאש ה"בקה תאמ זמרל למסו השחמה ךכב תוארל שיש המוד
ירהש ,ןוועו אטח םושמ הלימה ןמ תוענמהב ןיא וז הפקשה יפל .לארשי ץראל םתסינכל דע ,וז
יוויצ ןאכ ןיא ,תמא .תינופצה חורה ןיינעב ויזמרב עבוהש ה"בקה לש ונוצר תא תפקשמ איה
תואיצמב ןנובתהל הניה ןימאמה לש ויתובוחמ תחאש רוכזל ונילע ,םלוא .ה"בקה לש שרופמ
הרהצה ,וזמ הריתי .הרוקש המ לכב םיעבומה ה"בקה לש ויזמר תא חנעפל תוסנלו וביבסמש
.תורודל ךכמ עמתשמש המ לכ לע ,הלימה תווצמב עוגפל ידכ הב היה הז ןיינעב תשרופמ
אל רבדמב םידודנה תפוקת לכ ךשמבש הדבועה תויהל הלוכי וז הנעטל תמייוסמ הייאר
רמול לכונ אלו" - ק"דרה ירבדכ ,הלימה ןמ תוענמיהה דגנכ תוגייתסה וא תרוקיב לכ העמשנ
אלש הז לע איבנ םחיכוהש וניאר אל יכ ,םידוליה לומילמ וענמנ ךרבתי םשה ןוצרב אלש יכ
הזיחא ול שיש ל"זח לש הז שוריפמ ,רבד לש וללכ ."...רבדמב ויהש םינש ןתוא לכ ולמ
ונוצרבש ,תרחא ךרד לכב וא ,תמייוסמ עבט תעפות ידי לע זמר ה"בקהש הארנ ,םיבותכב
.הלימה תא בכעל

?וזה הבושחה הווצמה תא תוחדל ה"בקה שקיב עודמ : תינורקעה הלאשה תשקבתמ ,התע
שי הטושפ יפל ,םלוא .שנוע םושמ ךכב שי ךכ לעו 'ויה םיפוזנ'ש הרבסה רוכזכ העיפומ ארמגב
הסננ .הבושח הכ הווצמ לוטיבב ךורכה אוה שנוע ןימ הזיא תושקהל ןתינו ,וז הבושתב המית
הסינכב אקווד הלימה השדחתנ ידכב אלש החנהה לע תססובמה תרחא הבושת ןאכ תולעהל
ןמ לארשי ינב םיקוחר ןיידעש המוד ,ךרדה תואלתל רשק הלימה תייחדל היה םא .לארשי ץראל
תוביסה תחאש רעשל ןתינ .הקולחו שוביכ לש תושק םינש םהל תויופצ דועו הלחנהו החונמה
,הקיתעה תירבה שודיחב הוולת לארשי ץראל הסינכהש ה"בקה לש ונוצר התייה הלימה תייחדל
רמוא םש ,תישארב רפסב ונדמל ץראה תחטבהל הלימה תירב ןיב רשקה לע .הלימה תירב
ךירוגמ ץרא תא ךירחא ךערזלו ךל יתתנו ...ךניבו יניב יתירב תא תומיקהו" - םהרבאל ה"בקה
רשא יתירב תאז ...רמשת יתירב תא התאו םיקלאל םהל יתייהו םלוע תזחאל ןענכ ץרא לכ תא
תא תחתופ 'תירב' הלימה .(אי-ז ,ז"י) "...רכז לכ םכל למה ךרחא ךערז ןיבו םכניבו יניב ורמשת
ץראה ןתמב הכורכ תירבה תמקהש ןאכ תוארל ןתינו .וב רשא םיניינעה ינשל הפתושו ,עטקה
םהרבא לש םתבוח וזו ,אסיג ךדיאמ ,הלימה תירב תרימשבו ,ה"בקה לש "ותבוח" וזו ,אסיג דחמ
,ןאכ םייקש יאנת לע עיבצהל לוכי ,אתחמ אדחב 'תותירב'ה יתש תא ךרוכה ,הזה ןונגסה .וערזו
תירב תא ךפוה הז ןועיט ןיאש ןבומ .הלימה תווצמ םויקב ץראה ןתמ לש תולת לע וליפא וא
עצבתת הלימה תירבש הדבועב הבר תוילמיס שיש המוד ךא ,ץראב היולתה הווצמל הלימה
.לארשי ץראל הסינכב אקווד בר ןמז הזמ הנושארל

רתתסמה יכוניחה לוקישהו ,תיקולאה תירבה לש הביט המ ריבסהל ידכ שי הז לכבש ,ירב
עשוהיו םהרבאש ,ושוריפב לאנברבא איבמש ןועיטהש ,דוע ףיסונ .הייאר ךירצ וניא הז ירוחאמ
תודמועה תוישרפה יתש ןיב רשקה קוזיחל עייסמ ,הלימה לע תורישי ווצש ארקמב םידיחיה ויה
םירצמה םע ןורחאה רשקה עקפ ,לארשי ץראל הסינכה םע ,ןאכש ,ףיסוהל שי דועו .וננויד זכרמב
תפוקתש אופא הארנ .(ט ,'ה) "םכילעמ םירצמ תפרח תא יתולג םויה" - בותכה ןייצמש ומכ
תפרח'מ תיפוס תוררחתשהל האיבה אל ,הלש לודגה יכוניחה ךרעה ףרח רבדמב םידודנה
.ומויקל םיילאידיאה םיאנתל לארשי םע רבוע לארשי ץראל הסינכה םע ןאכ קרו ,'םירצמ


חספה תיישע .ג


.הלימה תירבב ןבומכ היולת חספה תיישע רשאב ,וז הדוקנב הדימה לע רתי ביחרהל םעט ןיא
תפטועמ לארשי ץראל הסינכהש ררבתמו ,הווצמ הפסונ ץראל הסינכה דעומל ,םוקמ לכמ
:ק"דרה ןייצמש יפכ ,ץראב היולתהו חספל הרושקה הווצמ םג ףיסוהל ןתינ ולא תווצמל .תווצמב
רמועה תברקה רחא דע םהל רוסא היה שדחה יכ ,יולקו תוצמ ולכא ןשיהמ ץראה רובעמ ולכאיו"
."...םהל םירכומ תומוא ירגת ויהש הממ ?ןשי םהל היה ןכיהמו ...ןסינב רשע הששב


ןמה תקספה .ד


ץראה רובעמ םלכאב תרחממ ןמה תבשיו" ןמה תקספה וניה ונקרפב רפוסמ וילע אבה עוריאה
רבעמ הווהמ ,הנה .(בי ,'ה) "איהה הנשב ןענכ ץרא תאובתמ ולכאיו ןמ לארשי ינבל דוע היה אלו
השדח הפוקת לש ןושארה הנמיס תא ךכב תוארל ןתינ קפס אללו ,ןמה תקספהל ןמיסו תוא ןדריה
רבכ יאלפ וניאש ןוזמל לגרתהל ךרוצל בותכה זמר ,ילוא .לארשי ץרא תפוקת - םעה תודלותב
',...הזה ןדריה תא םירבוע םתא םימי תשולש דועב יכ הדצ םכל וניכה" -םעל עשוהי יווצב ,םדוק
.ןמל םיאתמש הממ רתוי ליגר ןוזמל םיאתמ הז רואיתש יאדוו .(אי ,'א)

המוד ,םלוא ,םגוויסו רבדמה יסינ גוריד לש ךבוסמהו השקה דיקפתה תא ונמצעל לוטינ אל -
רשאב ,סנב תויאלפה .רבדמב םידודנה תפוקת לש לודגה סנה היה ןמהש ןעטנ םא ,העטנ אלש
ונימב דחוימה ונומיזב ,םגו ,ויקוחו עבטה יללכמ תגרוחה ותוהמל הרושק תויהל הלוכי ,סנ אוה
דחוימבו ,דחאכ הלאה םימרוגה ינש םילעופ ןמבש ,המוד .תוירקמ רסוח תשוחתו ןוהמית ררועמה
רבד ,(ד ,ז"ט תומש) "םימשה ןמ םחל" : הרדגהה הדיעמ ךכ לע .עבטה יללכמ הגירחה האילפמ
,(וט ,ז"ט תומש) "...והמ ועדי אל יכ ?אוה ןמ" -לארשי ינב תלאשו ,םלועמ ותומכ עמשנ אלש
,הלש יתומכה דצב םג תטלוב תויאלפה .הריכה אל שיאש ןיטולחל השדח העפות לע הדיעמ
תרכינ עבטה יקוח תריבש .הנש םיעברא הכשמנ ,עבטה יקוח לוטיבב הכורכה ןמה תדירי רשאב
םויב היה אלש המ ,םוי רחאל ולקלקתהבו ,יעיבשה םויב אלו םימי השש ,ותדירי תדבועב םג
ומעטב םעטנ היהש ךכב וא ,ךרוצל רבעמ ונממ חקלש ימ לכל םיעלותב הסוכש ךכב וא .יעיבשה
.ונוצר יפל דחא לכ לש

חתפנו ,הרבסה תרזעב םגו ,תוארקמה יפ לע ךכ לע תונעל ןתינ ?תדרל ןמה דעונ ןמז הזיאל דע
,רבדמב םידודנה תעל ןוזמ הווהמ ןמהש ,הלוע ותדירי תוביסנ לש טרופמה רואיתהמ .הרבסב
ןתינ ונידיב וז החנהשכ .תרחא ךרדב לודג הכ םעל ןוזמ גישהל ירשפא יתלב ףאו השק ירהש
לא עיגה םרט םעה םייוסמ ןבומב ירה םידודנה תפוקתל ןוזמ אוה ןמה םא : הלופכ היישוק גיצהל
םתסנרפל ךישמי ןמהש םוקמ שיו ,הקולחו המחלמ תונש םהל תופצמ ירהש ,הלחנהו החונמה
םדוק םג ירה ,םסנרפל ידכ הב שיש ץראב םתויה לע םשומ שגדה םאו .וז השק הפוקתב םג
:ירומאה ךלמ ןוחיסמ השמ תשקב תא הז רשקהב רוכזל יוארו .'תבשונ ץרא'ב ואצמנ ןדריה רבעמל
,תוראב וצראב ויהש ןאכמ .(בכ ,א"כ רבדמב) "...ראב ימ התשנ אל ,םרכבו הדשב הטנ אל..."
ןדריב ןיאש רמול ,אופא ןתינ ! וצראב לארשי ינב והש ןדריה תייצח ינפל אלהו ,םימרכו תודש
דואמ תומוד ןדריה תודג יתש .ןאכ אקווד ןמה תקספה תא קידציש רבד םוש ,התע הז וצח ותוא
אופא הארנ .אל ןאכו ,ןמל וקקדזנ ןאכ עודמ רקיעו ללכ רורב הז ןיא יסיפה ךרוצה תניחבמו ,וזל וז
תיתדה התעומשמ תא ןייצמה לובג אלא ,ימילקא-יפרגואיג לובג וניא ןמה קספוה וב לובגכ ןדריהש
ךלהל שיש ,המוד .ה"בקה לש ונוצרל ,אלא ,היפרגואיגל תורישי הרושק הניא וזו לארשי ץרא לש
םאב דע הנש םיעברא ןמה תא ולכא לארשי ינב"' ןמה תקספה ןיינעב תוארקמב םג זמר הז חור
סנכיהל ונתנווכב ןיא .(הל ,ז"ט תומש) "ןענכ ץרא הצק לא םאב דע ולכא ןמה תא ,תבשונ ץרא לא
,ז"ל ןישודיק) ל"זח י"ע רבכ התלעוה התוללכב המלידה .הזה השקה קוספה לש אלמ חותינל ןאכ
ןהב תוביסנהמ שקבתמש יפכ 'תבשונ ץרא' ןויצב הקפתסה אל הרותהש קר ןייצנ .(א"ע ח"ל-ב"ע
ןמה רומא ןאכ .ןדריה אוה הלובגש ,'ןענכ ץרא הצק'ב רבודמש ףיסוהל החרטו ,הנושארל ןמה דרי
.לארשי ץראב וב ןיינועמ וניא ה"בקהש ןוויכמ קספיהל

ךכ לכ לודג סנ ןמה תויהבו ,ןמה תקספה תא ןייצמ ןדריה רבעמ ?ונניינעל הז לכמ הלוע המ
רבעמה תא תלמסמ ותקספה ,םתוללכב רבדמה יסינ תפוקתל קהבומ למס יאדווב אוה הווהמ
לוחת ךליאו ןאכמ ,ןכא .לארשי ץרא תא תנייפאמה תרתסנ החגשהל היולג תיסינ החגשהמ
תפוקת ךשמהב רבד לש ופוסבו ,םתובישחבו םייולגה םיסינה רפסמב תיתועמשמ התחפה
םינפ" שבלת ה"בקה תחגשהו ,םיפיצר אלו םיגירחו םיטעומ םיעוריאל םיסינה וכפהי ארקמה
ותויאלפ חוכב ענכשמה יולג סנ םע תודדומתהה - 'רגובמה' ןימאמה לש ונחבמ ילוא והז ."תויעבט
הרוצב תלעופה 'ה די תא אוצמלו שפחל ותלוכיב תרכינ ןימאמה לש ותורגב ,דחוימב השק הניא
'םיקוזיח'ל תקקזנ הניא תיתימאה הנומאה רבד לש ופוסבו .וביבסמש תיתרגשה תואיצמב תרתסנ
םחליהל וצלאי לארשי ינבשכ ,האבו תשמשממה תואיצמל זמר ךכב שי .םעפל םעפמ םייעבט-לא
ריבכמל םייולג םיסינ דוע ויהי ,םנמוא .רתסנ ורקיעב היהי םימשמ עויסהו ,םצרא לע םמצע תוחוכב
ןורחאה ברקב דחוימב טולבי רבדהו ,ךלתו ןטקת תישעמה םתובישח ךא ,ץראה שוביכ םלשיש דע
'ה תחגשה ובו ,לארשי ץרא לש החטשמ רכינ ךלפ ררחוש וב ברק ,ןופצה יכלמ דגנ ,עשוהי רפסב
אל - "ןושירחת םתאו םכל םחלי 'ה" לש בצמה ,ךליאו ןאכמ ,ןכ םא .תויולג םינפ שבלת אל רבכ
.רבעבכ תורידתב שחרתי


'ה אבצ רש אוב .ה


תוראותמה תוביסנהש ירב ,עטקה לכ תא חתנל ילב םג .םיישקב ץבושמ הז עטקש רמול ןתינ
עוריאה םוקמל ואיבה המ ןוכנ לא עדנש ילבמ דדוב ול בצינ עשוהי ,ךכ ןנימב תודחוימ ןניה ןאכ
עשוהי לש ויישקל הליבוהש "שיא"ה לש תיתרגש יתלבה תוגהנתהה תא ןיבהל םג השק .(?וחירי)
רורב אל ללכ ךא ,הרורב "'ה אבצ רש ינא..." ותרהצה (גי ,'ה) "ונירצל םא התא ונלה" טילחהל
םא התא ונלה" לאשנש הלאשה םע בשייתמ הז ךיאו ,(די ,'ה) "יתאב התע" ורמואב ןווכתה המל
הזיא - רורב תוחפה רבדה ,אוה ךאלמש רבתסמש רחאל ?אב יתמיא- ולאש אוהש ימ יכו ,"ונירצל
,'ה) "ודבע לא רבדמ ינדא המ"-עשוהי לש תינויגהה ותלאש רואל דחוימב אילפמ הזו ,איבה רסמ
.חונעפל השקו הלגנה לע בר םותסה וב עוריא והז ,ןכא .(די

תועצמאב תורחא תויולגתהל המודבש ,חיננ םא אצמיי ולא תולאשל ןורתפהמ קלחש ,הארנ
תוילמסה יפ לע אלא ,רמאנש שרופמה רבדה יפ לע קר אל רסמה תא ןיבהל םעט ןאכ שי ,ךאלמ
תושרופמ תויולגתה הברהל הכז עשוהיש אוה וזכש הנחבה דדועמש המ .שחרתמה לש תיללכה
ךרוצ ררועמ הז דוגינ .ךאלמ תוברעתה אלל רורב היה רסמהו ,םישרופמ םירבד ורמאנ םהבש
ןושארה הקלחב םג ,רוכזכ .ועמשוהש םירבדה ןכות רחא קר אלו ,הזחמבש תוילמסה רחא בוקעל
ויוטיב תא אצמש רבד ,תילמס הבשחמל דדוע הנסב הזחמה ,השמל הנושארה תולגתהה לש
ןאכ תוילמסה רשפש ,וליפא המוד .ןאכ םג וזכש השיג ץמאל ריבס ,ל"זח לש םיבר םישרדמב
.האבו הברקה המחלמה יניינעל רושקו ,רתוי טושפ

הרורבה םתוהמש ףאו ,םיכאלמה ידי לע תלמוסמ יעבטה םלועה תגהנהש אוה תומסרופמה ןמ
םייעבט םיעצמאב לעופה לא איצומה ,חילש אוה ךאלמש ןורקיעה םצע ,םדו רשבל הריהנ הניא
,תלבוקמ אל הרעשה הלעמו זעמ יתייהו ,ךאלמב רבודמ ןאכ םג .רורבו טושפ ,ה"בקה ןוצר תא
יתרגש יתלב עוריאב אוה חכונש ,הרעשהל עשוהי תא וליבוה ןאכ תוזומרה תודחוימה תוביסנהש
יוטיב ידיל האבה ,ןאכ עשוהי לש ותאילפ ילוא .ליגר םדא הז ןיא אמש ודשח ררועתהו ,ןיטולחל
אנ הרוסא"ב תאטבתמה הנסה רופיסב השמ לש ותאילפל המוד ,(גי ,'ה) "וילא עשוהי ךליו"ב
,"ונירצל םא התא ונלה" עשוהי לש ותלאש .(ב ,'ג תומש) "...הזה לודגה הארמה תא האראו
תגהנהל רושק 'ה לש הז וחולש םא ררבל ותרטמו ,ולומ בצינ ךאלמש תורשפא אופא הלעמ
העינהש הבושת !"אל" איה "שיא"ה תבושת תא תחתופה הלמה .תומואה תגהנהל וא ,לארשי
ריבסהל ןתינ ךא .םדו רשב וב האר ,וז השחכהל דע ,עשוהיש רובסל םיבר םינשרפ בר ןויגיהב
,םוקמה תוחילשב תומדא ילע םילעופה םייתרגשה תוחוכהמ שיאה ןיא .הנוש הרוצב םג תאז
לדוג תא ןיפיקעבו ותלעמ לדוג תא שיגדהל אב הי יוטיבו , ומצעבו ודובכב אוה 'ה אבצ רש אלא
המישמה יאדווב וזש המוחה תא ליפהל ךרוצל ואוב תא רשק י"שר) לארשי םעל ןתניתש הרזעה
הרזעה תובישחו ותלעמ לדוגו ותובישח ףרח ,םוקמ לכמ .(םהינפב תדמועה רתויב הבושחה
הרישיה ותחגשהמ דואמ דע הנוש הז בצמו ,חילש אוה 'ה אבצ רשש רורב ,םעל טישוה התוא
.רבדמב םייולגה םיסינה תועצמאב ה"בקה לש

השרפ רחאל ראותמה וחירי לע ברקב רבכו ,לארשי םעל םיסינ ויהי דוע ליעל ונייצש יפכ ,תמא
שוביכ לש תויעבה לכ תא רתופ סנ ןיא תאז לכבו ,המוחה תליפנ לש לודגה סנה לע עמשנ וז
.וילע תוירחאהמ קלח תלטהו ,שחרתמב םעה בוליש לש הרורב המגמל תודע בותכב שיו ,וחירי
תונחמה לש םכרד וז ק"דרה יפלו ,המוחה תליפנ ינפלש םימיב ריעה תפקהב םעה ףתתשמ ,ךכ
- ריעה תא שובכל ידכ שפנ ףוריחב םחליהל םעה ץלאנ הליפנה רחאלש רייטצמ ןכו ,םימחולה
לדוג ףא לע ,ןכ םא .(כ ,'ו) "ריעה תא ודכליו ודגנ שיא הריעה םעה לעיו היתחת המוחה לפתו"
."ןושירחת םתאו םכל םחלי 'ה" לש בצמ ךכב תוארל ןיא סנה

ימיב לבא..." - ךכ "יתאב התע" - ךאלמה לש ההומתה ותבושת תא ראיב ל"זח תובקעב ,י"שר
תוהמב ןוידל ןאכ סנכנ אל ."'וגו םיכלוה ךינפ ןיא םא : רמאנש יב ץפח אלו יתאב ךבר השמ
לכמ .ותוחדל השמ שקיב עודמ הלאשבו ,לגעה השעמ תובקעב השמ ידי לע החדנש ךאלמה
.ותוחדל תורשפא דוע ןיא ךליאו ןאכמו ,"אב התע" ,ךאלמה החדנ רבעבש ףאש רורב ,םוקמ

המש אב התא רשא ץראה" קוספל ן"במרה לש םסרופמה ושוריפ חורב ,רמולו םכסל ןתינ
,לוכיבכ ,תיעבטה הגהנהה ךרד לארשי ץראבש ,(י ,א"י םירבד) "איה םירצמ ץראכ אל התשרל
.םעה תא הוולתש וז איה ,'ה אבצ רש תועצמאב תלמוסמה


םוכיס


שדחה םלועל קודה רשק ליעל ונייוצש םיניינעהו םיעוריאה לכל שי ונירבד תליחתב ונזמרש יפכ
וללה םיניינעה ןיב תידדה הקיז תמייק םאה ךא .לארשי ץראל םסנכיהב םעה ינפב התע חתפנה
לע תודיעמה לארשי ץראל סחיב תוינורקע תודוקנ יתש ונקרפב תוגצומ !תיבויח הבושתהש המוד
-תיתד הניה הנושארה הדוקנה .ללכב תודהיה לש המלועלו ,טרפב ארקמה לש ומלועב המוקמ
,הנושארה הדוקנה תא הרצקב םכסנ םא .לארשי ץראב 'ה תחגשהל הרושק היינשהו תיכרע
ןהיניב ,תובר תווצמ ובכעתנ ץראל הסינכל דע .היתווצמב תרכינ לארשי ץראש קיסהל ןתינש המוד
היינשה הדוקנה .חספכו הלימכ תודבכנ תווצמ םג אלא ,ץראב תויולתה תויאלקחה תווצמה קר אל
.תויעבט םינפ תאשונ ךא ,הקודהו הפוצר הניהש ץראב הפוצרה תיקולאה החגשהל הרושק

םדאהו ,"תיעבט" החגשהה וב םוקמב אקווד .ולאה תודוקנה יתש ןיב רשק אוצמל ןתינש הארנ
יולג ןוטלש םיאטבמה םייולגה ויסינ תועצמאב לילעב הארנ וניאש ,םיקולאה רחא שפחל קקזנ
איה תווצמ םויק .תוירבה תא ןהב ףרצל ידכ ודעונ תווצמ .תווצמב תוברהל םוקמה םש ,עבטב
תלטומ םדאה לעו ,תורישי הארנ וניאש םיקולאה לא וכרד יהוזו ,ונוקית ןעמל םדאה תלועפ
םלועו דחוימה העבט ורבח הב לארשי ץרא לש הכרד ןכ םא יהוז .ושפחלו ץמאתהל הבוחה
.תיקולאה הגשהה איהש ,וייח תילכת לא הנוכנה ךרדב םדאה תא ךירדהל ידכ תווצמה

תונויערה ןמ קלחש ,הדבועה לע "ןיתעמש" תכרעמ ינתדימעה הז ירמאמ לש ומויס רחאל *
יתיסינ ינא ,תאז םע ."םיאיבנה ירפסב תוישרפ" יול קחצי ברה לש ורפסב םג וגצוה וב םיעבומה
!'ה קרפ לש "ילארשי ץראה" דצה תא שיגדהל