תישארב - הרות

86-85 ןויליג ילאמ ףסא / תישארב שמוחל יפרגוילביב רחבמ

7 ןויליג רגצמ םייח / תישארב רפס תארוהל
.אדירג תודלות ירופיסכ אלו 'ה תרותמ קלח לאכ רפסל השיג לש דוסי תויחנה

118-117 ןויליג .רנורב באז / האירבה תשרפ לש התמיתח

130-129 ןויליג .דלפנייטש הרש / "םשבליו רוע תונתכ ותשאלו םדאל םיקלא 'ה שעיו"

128 ןויליג .דלפנייטש הרש / תישארב רפסב "ףיעצ" "הלמש" "תנתכ" שובלה יחנומב שומישה

15 ןויליג גרבדלוג ללה םהרבא ברה / הליפת לש הכרע :תישארב יקרפ
.תישארב תוישרפ לש ןתאירק םע םינויע

125 ןויליג .ילאמ ףסא / וניבא םהרבא לש ןורחאהו ןושארה ונויסינ

102 ןויליג .ץיבודיוד הקבר / םהרבאו דורמנ

44 ןויליג רנורב .ז / םיכלמה תמחלמ ןויסינ
.ד"י קרפ תישארבב ןויע
.
101 ןויליג .ץשולס ןרהא השמ ברה / בערה ןמזב םירצמל וניבא םהרבא תדירי

16 ןויליג .ילאמ ףסא / אריו תשרפב הינומרהה
.
39 ןויליג .גרבנזיא הדוהי / הדקעה

122-121 ןויליג .יתרפא 'א בקעי 'פורפ / ושעל בקעי ןיב תילרוגה השיגפה לע

122-121 ןויליג .יתרנכ 'מ ףסוי / םיפרתה תא לחר הבנג המל
.
128 ןויליג .וטיוט לאינוזח / ד"כ תישארבב יוניכה תכאלמל דוע

31 ןויליג ילאמ ףסא / ז"כ קרפ תישארב 'ס תארוהל
.תויטקדיד תורעהו םוגרתבו י"שרב תולאש ,תויללכ תולאש
.
23 ןויליג גרבדלוג .ה .א ברה / תובא ישעמב ךוניח יקרפ
.תיכוניח טבמ תדוקנמ קחצי תכרבו וישעו בקעי תשרפב ןויע
.
109 ןויליג .טכיל לאירזע / "ןענכ תונבמ השא חקת אל"
חכ תישארב

18 ןויליג ילאמ ףסא / רדנהו בקעי םולח
.(בכ-י ,חכ תישארב) הקמעהלו ןויעל תולאש
.
19 ןויליג .ילאמ ףסא / הדימ דגנכ הדימ ןורקע טילבמכ וינבו בקעי ייחב דגבה

30 ןויליג .ןזופ ןימינב לאפר / ?ףסוי תריכמ לע בקעי עדי םאה :ףסוי תוישרפב םינויע
.
21-22 ןויליג ירוד לאיחי ןב הירכז / "הדשב םיאדוד אצמיו"
.םינושה םידמולמהו םינשרפה יפל ,ויתולוגסו ומש ,חמצה תוהמ

44 ןויליג ןמרוק םהרבא / (27 ,ה"מ תישארב) "םהיבא בקעי חור יחתו ...תולגעה תא אריו"
.ויבאל ףסוי חלשש ןמיס והמ
.
86-85 ןויליג ןוסנזור לארשי ר"ד / תישארב רפסב תוחנמ םילמ לש ןתובישחו הווחאו םיחא
,לבהו ןיקב המגדה ךות תוחנמ םילמכ "הוחא"ו "חא" םילמה לש ןתובישח
.ויחאו ףסויו ושעו בקעי

95 ןויליג ןמזורג ריאמ ר"ד ברה / ?"ךתקושת ךשיא לאו"ב הללקה יהמ
.זט ,'ג תישארב
.
94-93 ןויליג רנזייר ףסוי ברה / תעדה ץע אטחו םדאה
.'ד תישארב

95 ןויליג ןמרפוק הדוהי ר"ד ברה / ונרופסה לע שדח רואיב
.ז .א ,'ט תישארב ח ,'ו תישארב - "ןח אצמ חנו" - חנ תלצה

99 ןויליג .ןמטוג הואנ / הגלפה רוד תשרפ רואל תישארבב 'י קרפ לש ומוקמ

81-80 ןויליג ןוזרב הירזע ברה / םידשכ רואב םהרבא סנב םינויע
.ז ,ב"י תישארב
.
99 ןויליג ינמחנ עשילא / "תאזה ץראה תא ןתא ךערזל"
.עשוהיו השמ ,תובאה י"ע השממל תונויסינו ץראה תחטבה .ז ,ב"י תישארב

79 ןויליג ד"חרב רזעילא / טולו םהרבא ןיב םיסחיה תכרעמ
.גי-ו םיקוספ ג"י קרפ תישארבב ןויע
.
54-53 ןויליג טכיל לאירזע ברה / וניבא םהרבאל ץראה לע הינשה החטבהה
.חי - די ,ג"י קרפ תישארבב ןויע

59 ןויליג לגס ףסוי / התמשגהו םירתבה ןיב תירב
.חי ,ו"ט קרפ תישארבב ןויע

50 ןויליג ביבש הדוהי ברה / איבנ
."איבנ" הלמה תועמשמ - ז ,'כ תישארב
.

52 ןויליג רנורב באז / ?רתוי לודג ימ לש ונויסינ
.ב"כ - א"כ םיקרפ ,תישארבב הושמ ןויע

110 ןויליג .םיקילא םיסנ / הדיקעה תשרפ עקר לע םעלב תשרפ

72 ןויליג רנורב באז / "ומא הרש הלהאה" לש תועמשמה תארוהל
.זס ,ד"כ תישארב

78 ןויליג .גרבניו יבצ ר"ד / ושע לש ותומדל

76-75 ןויליג ןדימע הירא / "ויפב דיצ יכ" לש וטושפל
.היימרו דייצ ןב רשקה לע .חכ ,ה"כ תישארב

89-88 ןויליג יבוקעי יפר / ילתפנ לש וילותפנ
.ילתפנ טבשב אטבתמ אוהש יפכ לארשי יטבש לש םדועיי :ח ,'ל תישארב

126 ןויליג .ביבר לאינד ברה / ףסוי תריכמל יתכרעמ שוריפ

124-123 ןויליג .ילאמ ףסא / המודהו הנושה - ונבר השמו קידצה ףסוי

126 ןויליג .ץרוש יבצ ברה / םולח לש ולוגלג - "הבוטל הבשח םיקולא"

89-88 ןויליג .ףסוי לש ותומד ,"תמ אל וניבא בקעי" ל"זח רמאמ רואיב

96 ןויליג ינמחנ עשילא / "ינפ אשי ילוא ..החנמב וינפ הרפכא"
.כ ,ב"ל תישארב

62-61 ןויליג לטוג השמ הירנ ברה / רמת השעמ
.ד"ל קרפ ,תישארב רפס יפ לע תיתבשחמו תיתכלה הניחבמ רמת השעמ

114 ןויליג .יבקעי לאפר זרא / האל לש התורקע
.
81-80 ןויליג .כ - טי .ה"ל תישארב - לחר תרובק םוקמ תלאשל
.
135 ןויליג רבגניא ןושרג / ?הצרא ךל תווחתשהל ךיחאו ךמאו ינא אובנ אובה"
.ז"ל תישארב

.
105-104 ןויליג .יתרפא 'א בקעי 'פורפ / תומולחה לעבו םינוקזה ןב ףסוי

106 ןויליג .ןמזורג ריאמ ר"ד ברה / ףסוי תריכמ תעב םיחאה תודמע

82 ןויליג .ןייטיוג 'מ והילא ברה / ל"זח יארב ףסויו הדוהי לש םהיתויומד

82 ןויליג .לכיז ריאמ ברה / ?תוינענכ םישנ בקעי ינב ואשנה

66-65 ןויליג ןמזורג ריאמ ר"ד ברה / ורציב קבאנ ףסוי
.רפיטופ תשאו ףסוי השעמב ןויע .בי - ז ,ט"ל תישארב

106 ןויליג .ץיבודיוד הקבר / השמ תכרבלו בקעי תכרבל הקיזב םיטפוש "ושרופ אלש" םיטבשה

ןיתעמש חתפמ ןכות