םיבותכו םיאיבנ

םיליהת

109-107 ןויליג .ץיבוניבר הנח תינברה / םיליהת יקרפ יפ - לע עבטב 'ה תולגתה יכרדב ןויע

113 ןויליג .תניג אפיל / םיליהת רפסב תוארקמ ירוריב

24 ןויליג ליחיבא והילא / א קרפ םיליהתב ןויע
.התיכב רועיש

23 ןויליג ילאמ ףסא / 'ג קרפ םיליהת תארוהל
.ןויעלו הקמעהל תולאשו ןכות ,הנבמ

68-67 ןויליג .ןמזורג ריאמ ר"ד ברה / םיליהתב 'ד רומזמ שוריפל

28 ןויליג ביבש הדוהי / ןונחת
.'ו םיליהתב ןויע

116-115 ןויליג .ןייטשברפ רתסא / ?האירבה רזנ םנמאה - ".. שונא המ"
םיליהתב 'ח רומזמב ןויע

100 ןויליג ינמחנ עשילא / "רימי אלו ערהל עבשנ"
.ןתנוהיל דוד / ערהל עבשנ = ערהל עבשנ םיליהתב ו"ט רומזמב םינויע

119 ןויליג .ןייטשברפ רתסא / 'ה תברקל ךרדה תופקתשה - םיליהתב ו"ט רומזמב ןויע

127 ןויליג .רקוט ילתפנ ר"ד / "ער אריא אל תומלצ איגב ךלא יכ םג"

76-75 ןויליג ביבש הדוהי ברה / "יעשיו ירוא"
.הבושת ירורמתכ םיליהתב ז"כ רומזמ יקוספ

70 ןויליג .קזב בקעי 'פורפ / םיליהתב ז"כ רומזמ - "יעשיו ירוא 'ה"

74-73 ןויליג .גרבלרטש ןרהא / (ז"כ םיליהת - יעשיו ירוא 'ה דודל) 'ה לא הרישא דודל

95 ןויליג ץשולס 'א יבצ ברה / "'ה תיבב יתבש"
.ד ,ז"כ םיליהת

103 ןויליג .ןמטוג הואנ / םיליהתב ט"כ רומזמ

35 ןויליג ביבש הדוהי / דודל תיבה תכונח ריש רומזמ
.'ל םיליהתב ןויע

99 ןויליג .ןייטשנרוב ןרהא / הליפת רומזמ - םיליהתב 'ל רומזמ

6 ןויליג .ירובת ףסוי / (א"נ קרפ םיליהת) םישורפ ןויליג תרזעב ך"נ תארוהב ידותמ ןויסינ

46-47 ןויליג חמשי השמ / (םיליהתב ח"ע רומזמ רואל) םירצמ תוכמ תשרפב םינויע
.התיכב הארוהל

78 ןויליג ביבש הדוהי ברה / "השמל הליפת"
.םיליהתב 'צ רומזמב םינויע

81-80 ןויליג .ביבש הדוהי ברה / םיליהתב א"צ רומזמב םינויע

60 ןויליג ץיבוקשומ יגח / תבשה םויל רומזמ
.ב"צ קרפ םיליהת רפסב ןויע

82 ןויליג ביבש הדוהי ברה / "תבשה םויל ריש רומזמ"
.םיליהתב ב"צ רומזמב םינויע

96 ןויליג ןהכה לאומש / "תבשה םויל ריש רומזמ"
.םיליהתב ב"צ רומזמב םינויע

86-85 ןויליג .ביבש הדוהי ברה / םיליהתב ג"צ רומזמב םינויע

89-88 ןויליג .ביבש הדוהי ברה / םיליהתב ד"צ רומזמב םינויע

100 ןויליג קזב בקעי 'פורפ / "הננרנ וכל"
.םיליהתב ה"צ רומזמב םינויע

90 ןויליג .ביבש הדוהי ברה / םיליהתב ה"צ רומזמב םינויע

91 ןויליג .ביבש הדוהי ברה / םיליהתב ו"צ רומזמב םינויע

94-93 ןויליג .ביבש הדוהי ברה / םיליהתב ז"צ רומזמב םינויע

95 ןויליג .ביבש הדוהי ברה / םיליהתב ח"צ רומזמב םינויע

96 ןויליג .ביבש הדוהי ברה / םיליהתב ט"צ רומזמב םינויע

98-97 ןויליג ביבש הדוהי ברה / "הדותל רומזמ"
.םיליהתב 'ק רומזמב םינויע

35 ןויליג .ילאמ ףסא / הקמעהלו ןויעל תולאש :ג"ק םיליהת

51 ןויליג
/ םיליהת רפס לש ט"יק קרפב תילארשיה הבשחמהו רסומה ןמ תודוסי
.ןיילק יבצ ברה

127 ןויליג .ןייטשברפ רתסא / "יעושעש ךתרות" - ט"יק רומזמ םיליהתב ןויע

78 ןויליג גרבלרטש ןרהא / "עיקרה רהזכ ורהזי םיליכשמהו"
.םיליהתב ב"כק רומזמב םינויע

70 ןויליג ןמזורג ריאמ ר"ד ברה / "לכאת יכ ךיפכ עיגי"
.ח"כק קרפ םיליהת רפסב םינויע

49 ןויליג קודצ היבצ / "ינממ תעד האילפ"
.תינרוצו תינכות הניחבמ םיליהתב ט"לק רומזמ חותינ

33-34 ןויליג .ברנש הירא / םיליהתב ה"מק רומזמ תארוהל

39 ןויליג .םירש ןב רחש (ה"מק םיליהת) "דודל הלהת"ל דוסיכ םימחרה תודימ ג"י

30 ןויליג .קוטשניו םחנמ / הליפת ןויע ;(ז"מק םיליהת) "וניקולא הרמז בוט יכ ה-יוללה"

ןיתעמש סקדניאל הרזח


ילשמ

110 ןויליג .ילאמ ףסא / תוארקמ ישוריפ
אס ,ח"כ םירבד ;אכ ,ז"י ;אי ,ז"י ;'ט ,'ט ילשמב םישק םיאטבמ

31 ןויליג שריה לאפר ןושמש ברה / תידוהי תיב-תרקע ייח לע הריקס ;ליח-תשא
.ךילטנדרוא-יתרפא .י םהרבא :תירבע

50 ןויליג .דובכ-רז יכדרמ ר"ד / הרותל ילשמ רפס תקיז

92 ןויליג ןמזורג ריאמ ר"ד ברה / "'ה דגנל הצע ןיאו הנובת ןיאו המכח ןיא"
.ל"זח י"ע שרדנ דציכ ל ,א"כ ילשמ

63 ןויליג רנורב באז / ומלועב ה"בקה לש ותפתוש - "ליח תשא"
.אל-י םיקוספ א"ל קרפ ילשמב םינויע

91 ןויליג ןיול לעי / תויארקמ םינפ תוליבקמ - "ליח תשא" רומזמ
.א"ל ילשמ
92 ןויליג יתימא קחצי / "ליח תשא" רומזמל תופסותו תורהבה
.ןיול לעי לש הרמאמ תובקעב

ןיתעמש סקדניאל הרזח