ך"נתה תארוה

יללכ - הארוה יכרד
15 ןויליג רלטוק ןרהא ברה / ך"נתה תארוהב הנוכנה ךרדה
םירכזומה םישיאה תוממורו הרותל שדוק תדרחו הצרעה םידימלתל תונקהל םיכנחמה לע
.בוחרה תעפשהב ושכרש תועטומ תועד םהמ רוקעלו ,הב
16 ןויליג .ןמוינ .א תובוגתו תורעה
17 ןויליג .ר.ק.י-ו ןמרוק םהרבא ,ןמרפוק הדוהי ול םיבישמ
18 ןויליג .ויגישמל בישמ ןמוינ .א

49, 46-47 ןויליג ןהכה לאומש / ך"נת דומלל דציכ
.תומגדה םע .ארקמב ןויעה יכרדו ארקמה דומיל לש תויכוניחה תורטמה

46-47 ןויליג .ןהכה לאומש / ך"נתל םירומל הינפ

10 ןויליג ץיבוניבר ךורב ברה / שרדמהו דומלתה רואל ך"נת דומיל
.ל"זח ירבד רואל םיירסומה ויתונויער תולגל אלא ,הירוטסיה רפסכ ך"נת דמלל ןיא

72 ןויליג .גרבניו יבצ ר"ד / םינורחאה םיאיבנה תארוהל תורעה

46-47 ןויליג .יול קחצי ברה / םיאיבנ תארוהב תונורקע

33-34 ןויליג .ץיבוניבר דוד םייח ברה / ך"נתל הרומה דיקפתו רעונה תכובמ

26 ןויליג .המלש-ןב .א / תינוכיתה הבישיב הרותה תארוה

9 ןויליג ןמגרב לאימחרי ר"ד / ך"נתב םיעובק תיב ירועיש
.םידימלתה לש תימצעה םתבישח חותיפ ןוויכב תיבה ירועיש תא לעייל שי
.רבסה ירבד םע תיב ירועישל תועובק תולאש תעצה

45 ןויליג .ינמחנ לחר / ינויעה ןוכיתה רפסה תיבב ך"נתב תוצובקב הדובעל העצה

50 ןויליג .קאמ לאננח / ך"נתה דומילל תיתנש עברא תינכות תעצה

71 ןויליג .יחרי לאפר / תמקשמה הארוהה תונורקעו ך"נתה תארוה

81-80 ןויליג .קיווצ קחצי / יתדה ףיקמה ס"היבב ך"נת עוצקמ זכרמל רזע יעצמא

84 ןויליג קיווצ קחצי / ארקנה תנבהו ארקמה תנבה
רזע תולאש לש תומגדה יווילב ך"נתה דומיל תרגסמב ארקנה תנבהל םיכרד
.םיבלש השולשב

84 ןויליג ןצינ ףסוי / הרותבש יתכלהה קלחה תארוה
.ךכב עייסל םייושעה םירפס תומש ללוכ הרותבש םיקוחה תארוהל םיכרד

100 ןויליג .ןור הלצ / תיטקלאידה השיגב תינגורטה התיכב ך"נתה תארוה

ןיתעמש סקדניאל הרזח


עובשה תשרפ

20 ןויליג טכיל לאירזע / תינוכית הבישיב עובשה תשרפ
תולאשל תואמגוד ,תוינשמו תוישאר תורטמ .רקובב ןושאר םוי לכ ךרענה רצק ןחבמ
.םילולכשו םיגשיה ,תובכרומ

20 ןויליג ןזופ ןימינב לאפר / תודימלתל עובשה תשרפ
תודימלתל עובשה תישארב וקלוחש ורתי תשרפו חלשב תשרפל תולאש תונויליג
.ןהילע תונעל תובדנתמה

69 ןויליג
.
ןוכיתב ,תינוכיתה הבישיב "עובשה תשרפ" דומילב השדח הארוה תטישל העצה
דוה היבוט / אנפלואבו ינרותה-יתדה
.דימלתה לע לטנה תקולחל תושדח תועצהו ל"נה תודסומב תמייקה הטישב תולבגמה רוריב
.י"שרב תורחבנ תולאש

52 ןויליג המלש-ןב רזעילא ברה / עובשה תשרפל םיפד
תכירעב תוננגו תורומל ד"מהיבו ןוכיתה ,םייניבה תביטח תמרב עובשה תשרפל תונויליג
.הירזע רדנסכלא

35 ןויליג ץיבוקשומ צ"י ר"ד / םייתדה םיידוסי-לעה ס"היתבב היגשיה תדידמו ך"נתה תארוה
.תורגבה תוניחב ינולאש פ"ע חותינ
.ב"לשת א"ח ך"נתב תורגבה תניחב :חפסנ

68-67 ןויליג גרבניו יבצ ר"ד / םייתד םיידוסי - לע ס"יתבב הרותה תארוה ךרד לע םירוהרה
.שרדה לע ףידע טשפהש ,םירובסה םירומה תשיגל דגנתמ רבחמה

ןיתעמש סקדניאל הרזח


תורגבה תוניחב

45 ןויליג .גניסמ ןבואר / םיידותמ םיחקלו הכרעה - השדחה התנוכתמב ך"נתב תורגבה תניחב

45 ןויליג .ה"לשת ףרוח ,ך"נתב תורגב תניחב

40 ןויליג רנורב באז / פ"עב ך"נת - תורגב תוניחב
.(םידומילה תנש ךשמב םג) פ"עב ןחבמ תנוכתמל העצה

45 ןויליג
.
/ ך"נתה תארוה תורטמ רואל - השדח תנוכתמ ,ה"לשת ץיק ,ך"נתב תורגבה תניחב
.גייוצנזור היבצ

51 ןויליג גייוצנזור היבצ / דמלנ אלש קרפ תארוהל הכרדה
.ו"לשת ץיק ,ך"נתב תורגבה תניחב סיסב לע

50 ןויליג .דנרא השמ 'פורפ / ותארוהל ךירדתכ ך"נתב תורגבה תוניחב

63 ןויליג לסה דוד / ך"נתב תורגבה תניחב לע םירוהרה
.מ"שת ףרוח ,השדחה תנוכתמב תורגבה תוניחב לע תרוקיב

71 ןויליג
.
/ ב"משת-ך"נתב תורגבה תוניחב ינולאש לע ןוידמ יתיצמת םוכיס
.יתימא לאומש ברה

77 ןויליג .ילאמ ףסא / ג"משת - ך"נתב תורגבה תוניחבל תורעה
78 ןויליג .רמאמל םינוקית

78 ןויליג .סב בקעי / ג"משת - ך"נתב תורגבה תוניחב לע דועו

89-88 ןויליג .יתימא לאומש ברה / ו"משת - ך"נתב תורגבה תוניחב

92 ןויליג קייחס לאקזחי / ך"נתב תורגבה תוניחבב תומגמה
.ו"משת - ט"לשת םינשה ינחבמ לע הריקס

ןיתעמש סקדניאל הרזח