ע"בשותו דומלתה תארוה

םינחבמ

35 ןויליג .דנרא השמ / פ"עבשות תארוהב יכוניח רישכמכ ןחבמה

40 ןויליג דנרא השמ / דומלתב בתכב הניחב
.תועצהו תורעה ,דומלתב תורגבה תניחב תולאש חותינ

35 ןויליג ץינייר ק"י / "ס"היבב דמלנ אלש עטק" דומלתב ןחבמב תורטמו תומגמ
.ב-א ,חיק ,אמק אבב י"פע

14 ןויליג ץינייר לפוק בקעי / "רפסה-תיבב דמלנ אלש עטקב ןחבמ"ל תורעה
.תוינוכית תובישי ללוכ ,םיינוכיתה רפסה יתב לכב ךוניחה דרשמ ידי לע ךרענ יוסינה ןחבמ

36-37 ןויליג
.
/ ב"לשת ץיקב דומלתב הניחבב דמלנ אלש עטקב הניחבה לע תורעה
ץינייר ק"י ,ץילגיטש בקעי ברה
.םיבתכמ תפילח

10 ןויליג ץינייר לפוק בקעי / דומלתב תורגבה תוניחב ירדס תונשל םאה
תנכה םעו דמלנה רמוחה לע ,בתכב קלחו הפ-לעב קלחמ דומלתב הניחבה תא ביכרהל שי
.הכלהה ירפס תולשלתשהב תידוסי העידי בלשל יוצרו ,עטק

דמלנ אלש עטקב ארמגב תנוכתמ ינחבמ
33-34 ןויליג .םענ תישרדמ .'מ תוכרב
33-34 ןויליג .םענ תישרדמ .א"ע ב"מ תוכרב
36-37 ןויליג .א"ע ה"לק תבש
36-37 ןויליג .ב"ע ח"צ אמק אבב
33-34 ןויליג .םילחנ ע"נב תבישי .ו"ל אעיצמ אבב
36-37 ןויליג .םענ תישרדמ .א"ע ב"ק אעיצמ אבב
33-34 ןויליג .ביבא-לת לאימע ברה תבישי .ט"מ-ח"מ הרז הדובע

42 ןויליג "לאומש תעבג" םייניב תביטח ,ארמגב אמגודל ןחבמ
.ב"ע ט"כ הכוס

33-34 ןויליג .חינמה קרפב אמגודל תולאש

45 ןויליג זרג ןרהא / 'א קרפ ארתב אבב 'סמב תואיקב ןחבמ
."תיאקירמא" הטישב ןחבמ

35 ןויליג .(חיק ק"ב) דמלנ אלש עטק .ב"לשת ץיק ,דומלתב תורגב תניחב

33-34 ןויליג
.
פ"עבש הרותל אובמב ,דומלתב פ"עבש הרותב םירומל המכסהל תוניחבה ינולאש
.פ"עבש הרותל הקידותמבו

36-37 ןויליג .ב"לשת ןסינ ,'ב בלש פ"עבשותל םירומל המלשהה תוניחב ינולאש

38 ןויליג .ג"לשת ץיק ,פ"עבשות לש הקידותמב הניחבה ןולאש

41 ןויליג ('א בלש) םירומל המלשה תוניחב - תימצע הנכהל עטקב ןולאש
.א ,וטק ,אמק אבב

55-54 ןויליג ןמגרב לאימחרי ר"ד / הפ לעבש הרותב תורגבה תוניחב
.פ"עבשותב תורגבה תוניחב ינולאש רוקיס

55 ןויליג .לאירא בקעי / דמלנ אלש עטקב פ"עבשותב תורגבה תוניחב

59 ןויליג המלש-ןב רזעילא ברה / ט"לשת - פ"עבשותב תורגבה תוניחב
.ט"לשת - פ"עבשותב תורגבה תוניחב ינולאש לע תורעה

59 ןויליג דרגוב ןמחנ ברה / החפשמו תושיא אשונב יוניש תארקל םירוהרה
.החפשמו תושיאב תורגבה תוניחב ינולאש לע תורעה

59 ןויליג .ט"לשת - ד"לשת "החפשמו תושיא"ב תורגבה תוניחב

59 ןויליג ןייטשנרב ח"ש ברה / פ"עבשותל זכרמה - חקפמה םע םיבתכמ יפוליח
.םינידו "החפשמו תושיאב" תורגבה ינחבמ אשונב

40 ןויליג רצינש והיעשי / םייעוצקמ רפס יתבו תויעוצקמה תובישיב דומלתה עוצקמ
.ר"מסמו ת"מסמ ילולסמב תוניחבה תרגסמל תועצה

50 ןויליג .ז"משת "החפשמו תושיא"ב תורגבה תוניחבמ תונקסמו םיחקל
.'ח תותיכל דומלתב יצראה ןחבמה

68-67 ןויליג
.
םינידבו דומלתב ,הנשמב םייצראה םינחבמה
.ביבר הדוהי / םייתד-םייתכלממה רפסה יתבב

12-13 ןויליג ..הנשמב יוסינ ינחבמ
,ד-א םיקרפ אמק אבב תוינשמב ,ךכל ובדנתהש רפס יתבב ךוניחה דרשמ י"ע וכרענ
,שדוקה תועוצקמב בתכב תואטבתהה תלוכי לע דומעל ידכ ,ב"י ,'י ,'ז םיקרפ תבשו
בתכב הנשמב תורגבה תוניחב תכירע תארקל

39 ןויליג המלש-ןב .א / הנשמב תולאשב תרבגומ המר
."תרבגומ המר"ב דומילל "תואיצמ ולא" קרפל ןולאש

38 ןויליג .המלש-ןב .א / פ"עבשות תארוהב ךרד-ןויצכ ג"לשת תורגבה תוניחב

39 ןויליג המלש-ןב .א / תונבל פ"עבשותב תורגבה תוניחב תארקל
לש תודובע תקידב רואל ,ןחבמל תורעהו יעוצקמה לולסמל הניחב ןולאש ףרוצמ
.תודימלתה

המלש-ןב .א / פ"עבשותב ד"לשת רמגהו תורגבה תוניחב
.תונבל םייעוצקמ רפס יתבב תוניחבב תולאשה חותינ

ןיתעמש סקדניאל הרזח