תומש - הרות

110 ןויליג .ביבר לאינד ברה / תומש שמוח ןיבו ארקיו שמוח ןיב האוושהל םיקרפ ישאר

7 ןויליג .ץיבוביל המחנ ר"ד / "יל ונימאי אל ןהו" - הרותב רועיש
.ד"ישת תומש - "עובשה תשרפב ןויעל ןויליג" תרזעב

32 ןויליג .הליש םירמ / תומש רפס לש ב קרפ דוסי לע ,ארקמה ירופיס ןונגס תארוהל

124-123 ןויליג .ילאמ ףסא / המודהו הנושה - ונבר השמו קידצה ףסוי

42 ןויליג לאירא .י / "שיאה תא תבשל השמ לאויו"
.(אכ 'ב תומש) "לאויו" לעופה תועמשמב ןויע
44 ןויליג .ןמזורג ריאמ :תורעה

8 ןויליג .גרבדלוג ללה םהרבא ברה / ןהכה ןרהא לש ותומד

125 ןויליג .אריפש תור / םירצמ תולג תונש ןובשח

100 ןויליג גרבניו יבצ ר"ד / יניס רה דמעמ תארוהל
.'כ-ט"י תומש

21-22 ןויליג .גיטסול לואש / תורבדה תרשעו יניס רה דמעמ

12-13 ןויליג .הדוהי בקעי לכירדאה / ןכשמה תוישרפב י"שר שוריפ לע תוראהו תורעה

15 ןויליג ץשולס םהרבא יבצ / םימחרה תודימ ג"י
,ןהב םימולגה תונויערהו ןהירואיב ,תונושה תוטישה יפל ,ג"ל תומשב תודימה ג"י ןינמ
.ןתרימא יגהנמ

44 ןויליג ןמזורג ריאמ / םימחר לש תודימ הרשע שולש
םיפסונה תומוקמהו כ-וט ,ד"י רבדמבו בי ,ג"ל תומשב תודימ הרשע שולש תוישרפב ןויע
.ב"י התיכב ך"נתב ידומיל אשונ .'ה תודימ םיעיפומ םהבש ך"נתב

87 ןויליג ןמרוק םהרבא / חספ ןברקו ץמח רוסיא - םירצממ האיציה
.?םירצממ ריהמה שוריגל רכזכ אוה ץמח תליכא רוסיא םאה .ב"י תומש

90 ןויליג ןייטיוג 'מ והילא ברה / השמ תוחא - האיבנה םירמ
.םירמ לש תידוחייה התומד .ב ב"י רבדמב .כ ,ו"ט תומש

101 ןויליג .דידי והילא ברה / האיבנה םירמ

57-56 ןויליג לגס ףסוי / הרות ןתמ תשרפב םיכיראתה רוריב
ןיא" : ללכה רואל י"שר יפ לע ןתכירעו (ורתי תשרפו יניס רה דמעמ) הרותה תוישרפב ןויע
."הרותב רחואמו םדקומ

110 ןויליג .יבקעי לאפר זרא / "עמש העומש המ"

87 ןויליג גרבסולש רזעילא ר"ד / םייניבה ימי תונשרפב הוושמ ןויע - ןיע תחת ןיע
.הכ - בכ ,א"כ תומש

87 ןויליג ץרה לאומש / ןיע תחת ןיע
.ג-ב 'לה ,א"פ קיזמו לבוח תוכלה ם"במרה ירבדב ןויע
116-115 ןויליג .רבגניא לאומש ברה / "ןוממ - ןיע תחת ןיע" ןיינעב הרעה

.ינרפז דוד ר"ד ברה / הדבא תבשה תוצמ - הרותב תיכלה השרפ תארוהל המגוד
126 ןויליג (א)
128 ןויליג (ב)
130-129 ןויליג (ג)

54-53 ןויליג
.
/ "עשר קידצא אל יכ גרהת לא קידצו יקנו קחרת רקש רבדמ" קוספה רואיב
רשי ךורב ברה
.ז ,ג"כ תומש

100 ןויליג גרבנזיא הדוהי ר"ד ברה / ביבאה שדוח דעומל
ךרואהו ידוהיה חולה ןיב הייטסה לעו תונושה תוטישה יפל הנשה דוביע לע .וט ,ג"כ תומש
.המחה תנש לש יתימאה

100 ןויליג יפורדנש ןתיא / הרונמה יטושיק תודימ
.הרונמה תא ורטיעש םיטושיקה תודימב תונושה תוטישה .מ - אל ,ה"כ תומש

100 ןויליג ןור םהרבא / תורודל וא התעשל הווצמ - החשמה ןמש תיישע
.גל - בכ ,'ל תומש

86-85 ןויליג יתרפא 'א בקעי 'פורפ / השמ להואו םיידעה תשרפ
.השמ להאו לגעה אטח ירחא םיידעה תרסה ןיב רשקה לע

127 ןויליג .פ"לרח בקעי ברה / ל"זח לש םנויעב השמ י"ע תוחולה תריבש

100 ןויליג ןהכה לאומש / ינשה "דעומ להא"
:רבדמב םתכילהב לארשי ינבל ויהש "דעומ להא" ינש לע .ז ,ג"ל תומש
.השמ לש ושרדמ תיב היהש "דעוה תיב"ו ןכשמה

ןיתעמש סקדניאל הרזח