םיבותכו םיאיבנ

עשוהי

20 ןויליג .ןזור לארשי / התשודקו וחירי רוריא

120 ןויליג .יפורדנש ןתיא ברה / ?תשדוקמ וא תללוקמ ריע - וחירי

60 ןויליג .חקור םירפא / גיהנמה ןונ ןב עשוהי

100 ןויליג ןוסנזור לארשי ר"ד / לארשי ץראל הסינכה
.ץראל הסינכהו חספ ןברק .הלימ תווצמ םויק ןיב רשקה .'ה עשוהי

79 ןויליג יול קחצי ברה / ןכע לעמ תשרפ
.'ז עשוהי

ןיתעמש סקדניאל הרזח


םיטפוש

91 ןויליג גרבניו יבצ ר"ד / תורושה ןיב םג בותכה תא אורקל
.םיטפוש רפס
.יארקמה רופיסה תנבהל יעצמאכ םירחא תורוקמב תורזעיהו תורושה ןיב האירק
.םיטפוש רפסב המגדה

102 ןויליג .ןוסנזור לארשי ר"ד / םיטפוש רפסב 'י קרפ תנבהל - חתפי רופיסל המדקה

100 ןויליג יול קחצי ברה / חתפי לש ורדנ
.אל-ל ,א"י םיטפוש

100 ןויליג ןייטיוג 'מ והילא ברה / הפוקת לש למסכ העבגב שגליפ
.א"כ-א"י םיטפוש

52 ןויליג ןייטיוג 'מ והילא ברה / ל"זח יפ לע ןושמש לש ותומד
.ז"י-ג"י םיטפוש

106 ןויליג / םיטפושל םינקזמ - א קלח םיטפוש רפסב גיהנמה תומד לע תורעה
.ןוסנזור לארשי ר"ד

109 ןויליג / םיטפושה טופש ימיב - ב קלח םיטפוש רפסב גיהנמה תומד לע תורעה
.ןוסנזור לארשי ר"ד

110 ןויליג / הכולמה לא ךרדב - ג קלח םיטפוש רפסב גיהנמה תומד לע תורעה
.ןוסנזור לארשי ר"ד

ןיתעמש סקדניאל הרזח