םיבותכו םיאיבנ

לאומש

135 ןויליג גרבנרינ היח / ל"זח לש הירלקפסאב - הנח
'ב-'א ,א לאומש

58 ןויליג ליק הדוהי ר"ד / לאומש רפס תולגעמ
.חתפ הבש ןושלב ןיינע םייסל יארקמה רופיסה ךרדמ תואמגוד

66-65 ןויליג יארפס סומע / (לאומש רפסמ םיקרפ תארוהל) הנווכהו השעמה לע
.הנווכהו השעמה ןיבש חתמה לע םידסוימה רפסה לש םייזכרמה םירופיסב ןויע

21-22 ןויליג .ץיבוניבר בד םייח ברה / לאומש רפס תליחתב רועיש

41 ןויליג ןצינ ףסוי / הנח תריש
.(10-1 ,'ב ,'א לאומש) הנבמבו ןכותב ןויע

35 ןויליג / (כ ,'ג - אי 'ב ,'א לאומש) ומוכסו ורואיב ,ותקולח - לאומש 'סב ינשה רדסה
.ליק הדוהי

109 ןויליג .םייח ןב לאפר / "'ה יניעב הבר םכתער יכ וארו ועד"
זי ,ב"י 'א לאומש

90 ןויליג דידי והילא ברה / לואש תוכלמו ינומעה שחנ
.ב"י-א"י ,'א לאומש

81-80 ןויליג דידי והילא ברה / תילגו לואש
.ז"י 'א לאומש

84 ןויליג דידי והילא ברה / האיבנה ליגיבא
.ה"כ 'א לאומש

54-53 ןויליג גרבניו יבצ ר"ד / דודו לואש ירופיסב ןויע

54-53 ןויליג ןמרבליז הירא / לארשי ךלמב תוחוכ ינש
:םיכלמב ירכנ - ינוליחה חוכהו ידוהי - יתדה חוכה ןיב קבאמה
.המלשו והינודא ,םולשבא ,דוד ,לואש

57-56 ןויליג .ןייטיוג 'מ והילא ברה / ל"נה רמאמל תורעה

92 ןויליג ןוסנזור לארשי ר"ד / לארשיב הכולמה גשומ תנבהל - לואש השעמ
'א לאומש
.הכולמה דמעמ לש הנוכנ אל הסיפת לע םידיעמ לואש לש ויאטח

10 ןויליג סיקוק יכדרמ / הבוח תושר - ךלמ יונימ
.ךלמה יונימ תוצמב תונושה תוטישה םוכיס

14 ןויליג .לקנרפ רסיא ברה / לארשיב הכולמה ןויער

110 ןויליג .ןוסבוקעי תרפא / דוד תגהנהב ךלמה תויוכמסב שומישה

9 ןויליג גרבנזיא הדוהי / דוד תיבל הכולמה תחטבה
.עשר ךלמו קידצ ךלמ לש ולרוג לע םיבותכה תאוושהו ,הכולמה תחטבה לש הלוגלג

96 ןויליג ביבר הקבר / עבש תבו דוד השעמ
.א"י 'ב לאומש

57-56 ןויליג ןייטיוג 'מ והילא ברה / ל"זח יארב םולשבא דרמ
.ו"ט 'ב לאומש

96 ןויליג לאירא המחנ / ל"זח לש םתייאר יפ לע ידעלגה יליזרב
.גל ,ט"י 'ב לאומש

108-107 ןויליג .סכ עשוהי ברה / ךלמה דוד לש ויודיו

49 ,48 ןויליג רניו הרש / ארקמב לארשי ינב ןינמ תייעבל
.ב"כ קרפ ב לאומשב ןויע

113 ןויליג .ןמזורג ריאמ ר"ד ברה / ?שדקמה תיב תא רוכמל יסוביה הנורא םיכסהה
דכ ב לאומש

113 ןויליג .יפורדנש ןתיא ברה / ?שדקמה םוקמ תא ךלמה דוד הליג דציכו יתמ

127 ןויליג / ?ךלמה דוד ימי דע יסוביה תא לארשי ינב ושבכ אל עודמ
.יפורדנש ןתיא ברה

ןיתעמש סקדניאל הרזח


םיכלמ

103 ןויליג
.
/ הדוהי תוכלמל לארשי תוכלמ לש הירוטסיהה ןיב םילדבהה תועמשמל םיווק
.ביבר הקבר

38 ןויליג ןודאד יכדרמ / םימכח תוסיפתו דומלת תוטישב ןויד ;"...אטח דוד רמואה לכ"
.ל"זח תסיפת רואל דוד לש ואטח

14 ןויליג .אסא דע דודמ
18 ןויליג .שאוהי דע אסאמ
רגצמ םירפא המלש / דוד תיב תוכלמ לש התדיריב ךרד ינויצ
.

128 ןויליג .ןתיאה ינוי / ארג ןב יעמשל ךלמה דוד ןיב תומיעה

38 ןויליג יאמולש אגרש / המלש לש םי תודימ
.ותלוכתו ורטוק ,ופקיה (גכ 'ז ,א םיכלמ) םיה לש ויתודימ תונובשח רוריב

42 ןויליג .רנורב באז / ב"י קרפ א םיכלמ - ך"נב רועיש ךרעמ

38 ןויליג ץשולס .א יבצ / םימיה ירבד רפסבו םיכלמ רפסב י"שר ירבד רוריבל
אל ח"י ,ב י"הבדל ושוריפו גל-ל ,ב"כ ,א םיכלמל י"שר שוריפ ןיב הריתס לע
.(םראב טפשוהיו באחא תמחלמ)

116-115 ןויליג
.
תא תורוקל באחא תא תורוקה ןיב הוושמ ןויע - הלעמ לש הילמפ תוברועמ
.רנורב באז / בויא

35 ןויליג הדיסח י"שי / השנמ יבאו זחא ןב והיקזח
.דודל האוושהב והיקזח לש ותוישיא

98-97 ןויליג לאירא המחנ / "לילגה ץראב ריע םירשע םריחל המלש ךלמה ןתי זא"
.אי ,'ט 'א םיכלמ

86-85 ןויליג ןייטיוג 'מ והילא ברה / ותמכח רואל ךלמה המלש אטח
.א"י-'י 'א םיכלמ

64 ןויליג גרבניו יבצ ר"ד / התכב התארוה ךרדו הכלממה גוליפ תשרפ
.ב"י-א"י םיקרפ 'א םיכלמ

78 ןויליג דידי והילא ברה / הישרושו לארשיב הכלממה תוגלפתה
.ב"י 'א םיכלמ

69 ןויליג זועמ - רב הנוי / תובנו באחא
.א"כ קרפ ,'א םיכלמ רפס יפ לע יקלאה קדצב ןויע

83 ןויליג גרבניו יבצ ר"ד / איבנה והילא יקרפ תארוהל
.'ב 'ב םיכלמ ;ז"י 'א םיכלמ

86-85 ןויליג הירנ קחצי םהרבא ברה / ותאופרו ןמענ תערצ
.'ה 'ב םיכלמ

50 ןויליג ןמרפוק הדוהי ר"ד ברה / רעשה חתפ םיערוצמה
.?"רעשה חתפ" ובשי עודמ .םיערוצמה לש םתוהז .ג ,'ז 'ב םיכלמ

89-88 ןויליג ןייטיוג 'מ והילא ברה / בשוחמה ךלמה - אוהי
.'י-'ט 'ב םיכלמ

83 ןויליג ןוסנזור לארשי ר"ד / לארשי ךלמ באחא לש ויתופקשהו ותוישיא
.ב"כ-ט"כ ,ז"ט 'ט 'ב םיכלמ

99 ןויליג ןוסנזור לארשי ר"ד / םיכלמ רפסב החגשה יניינע המכ לעו שאוי ןב םעברי לע
.הנוי תחירב ,סומעו עשוה תואובנ ,טבנ ןב םעברי אטח ,אוהי תיב

74-73 ןויליג ביבר הקבר / "חישמ והיקזח תושעל ה"בקה שקב"
.ותפוקתו ותכלממ ,ותומד - ךלמה והיקזח

95 ןויליג ןוסנזור לארשי ר"ד / " ..ןיכיוהי תולגל הנש עבשו םישלשב יהיו"
.םיכלמ רפס םויס תועמשמ

ןיתעמש סקדניאל הרזח