םיבותכו םיאיבנ

והיעשי

87 ןויליג ךילרא ךורב ר"ד ברה / ונורתפו םרכה לשמ תארוהל העצה
.'ה היעשי
94-93 גכ-ח םיקוספ 'ה קרפ הארוה תדיחי - ינש רועיש
95 ןויליג .ל-דכ םיקוספ 'ה קרפ תארוה תדיחי - ישילש רועיש

83 ןויליג ביבר הבקר / המוגרתכ וא הטושפכ האובנה
.ח-א ,א"י היעשיב ןויע

49 ןויליג
.
/ והיעשיב ז קרפב ןויע בגא ,זחאו והיעשי תומיעה לש ותוהמל ;ךלמהו איבנה
דידי והילא
.זחאו והיעשי יסחיב םיפקתשמש יפכ ארקמב איבנהו ךלמה יסחי

36-37 ןויליג ץשולס .א יבצ / "םינמאנ םידע יל הדיעאו"
.ל"זח פ"ע ,ב-א,'ח והיעשיב םיקוספה שוריפ

48 ןויליג .קיווצ קחצי / ןכותו הרוצ :ח"נ והיעשי

ןיתעמש סקדניאל הרזח


והימרי

89-88 ןויליג רנורב באז / והימרי תאובנב לבויו הטימש
.ויתואובנב םישרופמ םניא םירבדהש ףא הטימשל סחייתה והימרי

62-61 ןויליג לארא ףסוי /ורבחל םדא ןיב
.ח-א םיקוספ 'ט קרפ הימריב ןויע

59 ןויליג רוצילא לאוי / לחר תרובק תלאשו "עמשנ המרב לוק"
.םיקוספה ןיב הריתסה רואל לחר תרובק םוקמ יוהיז .די ,א"ל והימרי

127 ןויליג .ןייטשפא בקעי ברה / ול רמאנ אלש המ אבנתמה רוזע ןב היננח

125 ןויליג .ץכ םהרבא ברה / "יעיבשה םוצה" הילדג םוצ - והימריב א"מ-'מ םיקרפב ןויע

ןיתעמש סקדניאל הרזח


לאקזחי

102 ןויליג .ןמטוג הואנ / לאקזחי רפסב החיתפה יקוספ תועמשמל

48 ,46-47 ןויליג .רועיש ךרעמ ליחיבא והילא / 'כ לאקזחי

90 ןויליג ןוסנזור לארשי ר"ד / התועמשמו תויביספה - לאקזחי תאובנב םינויע
.ותמזוימ לעופ אלו לעפומ איבנ אוה לאקזחיש עמשמ םיבותכה תוטשפמ .ד"כ-'א לאקזחי

24 ןויליג .הירזע רדנסכלא / 15-1 ,ו"ל קרפ לאקזחיב רועיש

58 ןויליג ןדימע הירא / םירפא ץעו הדוהי ץע
.שגיו תשרפ ןיבו ל"נה ןיבש רשקה .חכ-וט ,ז"ל לאקזחי

ןיתעמש סקדניאל הרזח


רשע ירת

64 ןויליג דידי והילא ברה / סומע רפס תנבהל חתפמכ "ךפהמה"
.לארשי םע לרוגב "ךפהמ" ללוחתה וימיב יכ החנהב סומע רפסב ןויע

27 ןויליג :הבושת אלל הלואגה תמועל המלשה הבושתה רחאלש הלואגה
.הליש םירמ / ט"נ והיעשי - ד"י עשוה
.םירועיש תינכת

127 ןויליג .שורפ ןושרג ברה / "ישימחה שדוחב הכבאה"
ז הירכז

70 ןויליג סורג לאכימ / "הילע םתיז םינשו ... בהז תרונמ"
.ג-ב ,'ד הירכז

לטוג 'מ הירנ ברה / ינש תיב תפוקתב - ישימחה םוצ
72 ןויליג םינושארה תוטיש םוכיסו 'ח-'ז םיקרפ הירכז רפסב ןויע
73-74 ןויליג ינש תיב ימיב באב העשת םוצ ןיינעב

100 ןויליג רהה-ןמ המלש ברה / "לאותפ ןב לאוי לא היה רשא 'ה רבד"
.תורודל וירסמו רפסה לש ודוחייו ונמז ,ומוקמ

רלנש לאפר ר"ד / (הנוי רפסבש הרושבה) "הלשמ לכב ותוכלמו"

83 ןויליג רזעיבא ןתנ 'פורפ / הנוי רפס
.ה"בקהל איבנה ןיב ינויער תומיע

90 ןויליג ןיילק ףסוי / יתימא ןב לש ורפסב ןנורתפו תודגונמ תותימא
.איבנה לש תינויגהה תמאהו ארובה יוויצ ןיב טקילפנוקה לע

95 ןויליג .גרבניו יבצ ר"ד / הנוי רפס תרושב

43 ןויליג .ןזופ ןימינב לאפר / הנוי לש ותחירב

95 ןויליג .ןייטיוג 'מ והילא ברה / הנוי רפסב "קחדה ךותמ" הבושת

10 ןויליג .ץשולס םהרבא יבצ / ל"זח יניעב הונינ ישנא תבושת

92 ןויליג ביבר הקבר / "םדבאיו םייוגל איגשמ"
.קוקבח רפסל הנוי רפס ןיב

ןיתעמש סקדניאל הרזח