הנוהכ תונתמ עבראו םירשע תארוהל

חי םירבד ,חי רבדמב ,גכ ארקיו ,ז ארקיו

דלפנרב ףסוי והיעשי

ב"משת ,רייא-ןסינ ןיתעמש :ךותמ

:תיצמת
,תורשעמו תומורתל תורושק ןה :םיבר תומוקמב תורכזנ הנוהכה תונתמ עבראו םירשע
הנוהכ תונתמ המכ תויוצמ םש ח"י קרפ רבדמב רפסב טרופמב תורכזומ ןה ,םירוכיבל
רמאמ .חי םירבדבו ,ךכ לע דמוע םש י"שרו (דועו םימרח ,רגה לזג ,ןבה ןוידפ) וז רחא וזב
.תונתמה עבראו םירשע יטרפ תא םכסמ הז

,היניד ירקיע ,התוהמ ,הנתמה םש תא תללוכה ,הנוהכה תונתמ עבראו םירשע לש המישר ןלהל
,הז ןיינעב רועישה תארקל הרומה לש הנכה תדובעכ שמתשהל ןתינ ,וז המישרב .הרותב הרוקמו
ןתינ תוהובג תותכב .המישרה ךותמ םתא דומללו םידימלתל הקלחל ,המישרה תא לפכשל וא
תמישר תא םידימלתל תתל םג רשפא .וילע ןוחבל רחאו ,םמצעב ודמליש ידכ לפכושמ ףד רוסמל
תורוקמה תא רוסמל וא ,םמצעב תורוקמה תא אוצמל םהילע ליטהלו תורוקמה אלל תונתמה
.אשונל שדקומה ןמזהו התכה תמר יפל לכה ,םישרפמה יפ לע תונתמה תא םמצעב םה ואצמישו

.רשבה לכ תא םינהכה םילבקמ חבזמה לע תאטחה תברקה רחאל :ףועו המהב תאטח .א
.םישדק ישדק ,דבלב הרזעב םירכזל לכאנ
.(ז ,'ז ארקיו) "היהי ול וב רפכי רשא ןהכה 'וכו םשאכ תאטחכ" :הרותב רוקמה
.רשבה לכ תא םינהכה םילבקמ חבזמה לע םשאה ירומיא תברקה רחאל :יולתו יאדוו םשא .ב
.םישדק ישדק ,דבלב הרזעב םירכזל לכאנ
.(ז ,'ז ארקיו) "היהי ול וב רפכי רשא ןהכה 'וכו םשאכ תאטחכ" :הרותב רוקמה
לע (תועובשה גחב םיברקה ,תרצע ישבכ) רובצ ימלש ירומיא תברקה רחאל :רובצ ימלש יחבז .ג
.םרשב תא םינהכה םילבקמ חבזמה
.םישדק ישדק ,דבלב הרזעב םירכזל לכאנ
'הל ויהי שדוק 'וכו ןהכה ףינהו ,םימלש חבזל הנש ינב םישבכ ינשו 'וכו םתישעו" :הרותב רוקמה
.(כ-טי ,ג"כ ארקיו) "ןהכל
האובתהמ םירועש חמקמ רובצ לש החנמ ןברוק םיאיבמ חספ לש ינש םויב :רמועה רתומ .ד
.םינהכל רתונהו חבזמל חמקה ןמ ודיב ץמוק ןהכה ,השדחה
.םישדק ישדק ,הרזעב םירכזל לכאנ
תוחנמ) רמועה תחנמ תוברל (ט ,ח"י רבדמב) "ךינבלו אוה ךל 'וכו םתחנמ לכל" :הרותב רוקמה
.(ג"ע
לש החנמ ןברוק ("תלס" ארקנה דחוימ גוסמ) חמקמ ודיב ץמוק ןהכה :לארשי תוחנמ ירייש .ה
.םינהכל חמקה ןמ ראשנהו חבזמל דיחי
.םישדק ישדק ,הרזעב םינהכל לכאנ
.(ג ,'ב ארקיו) "'ה ישאמ םישדק שדק וינבלו ןרהאל החנמה ןמ תרתונהו" :הרותב רוקמה
םהו םחל יתש השדח החנמ םג םיעובקה תונברוקה לע ףסונ םיאיבמ תועובשה גחב :םחלה יתש .ו
.םינהכה ןיב םיקלחתמ
.םישדק ישדק ,הרזעב םירכזל לכאנ
'הל ויהי שדק םישבכ ינש לע 'ה ינפל הפונת םירכבה םחל לע םתא ןהכה ףינהו" :הרותב רוקמה
.(כ ,ג"כ ארקיו) "ןהכל
םחלה תאו ,שדחמ םינפ םחל תבש לכב םירדסמ ויה שדקמה תיבב ןחלושה לע :םינפה םחל .ז
. םהיניב םיקלחמ םינהכה ויה תמדוקה תבשהמ
.םישדק ישדק ,הרזעב םירכזל לכאנ
.(ט ,ד"כ ארקיו) "שודק םוקמב והולכאו וינבלו ןרהאל התיהו" :הרותב רוקמה
םיזמ ונממש ןמש גול םג ויתונברוק םע איבמ אוה רהטנו ערוצמה אפרנשכ :ערוצמ לש ןמש גול .ח
.םינהכל ןמשה ןמ ראשנהו ,ונזאו ויתונוהב לע םימשו
.םישדק ישדק ,הרזעב םירכזל לכאנ
ערוצמ לש ןמש גול תוברל (ט ,ח"י רבדמב) "ךינבלו אוה ךל 'וכו םנברק לכ" :הרותב רוקמה
.(ד"מ םיחבז)
רחאל דיחי לש םימלש תונברוקמ קושהו הזחה תא םילבקמ םינהכה :םימלש לש קושו הזח .ט
.חבזמה לע םירומיאה וברקוהש
םישדק ,הרהטב םילשוריב (םינענכה םהידבעו ,םהיתונב ,םהינב ,םהישנ) םתחפשמו םינהכל לכאנ
.םילק
.(דל ,'ז ארקיו) "וינבלו ןהכה ןרהאל 'וכו המורתה קוש תאו הפונתה הזח תא יכ" :הרותב רוקמה
דחא ,ןימ לכמ הרשע (םחל) הפאמ ינימ העברא םיאיבמ הדות ןברוק םע דחי :הדותה ןמ םרומ .י
.הדותה לש קושהו הזחה םע םינהכל ןתינ הרשע לכמ
.םילק םישדק ,םילשוריב הרהטב םתחפשמו םינהכל לכאנ
.(די ,'ז ארקיו) "היהי ול ןהכל 'הל המורת ןברק לכמ דחא ונממ בירקהו" :הרותב רוקמה
ליאו תאטחל השבכ ,הלועל שבכ ןברוקל איבמ ותוריזנ םילשמה ריזנ :ריזנ ליאמ םרומ .אי
םע םינהכל ןתינ הרשע לכמ דחא ,ןימ לכמ הרשע (םחל) הפאמ ינש איבמ אוה ליאה םע .םימלש
.קושהו הזחה הלשב עורז
.םילק םישדק ,םילשוריב הרהטב םתחפשמו םינהכל לכאנ
'וכו םתוא ףינהו 'וכו תחא הצמ תלחו ליאה ןמ הלשב עורזה תא ןהכה חקלו" :הרותב רוקמה
.(כ-טי ,'ו רבדמב) "ןהכל אוה שדוק
חבזמל םיברק וירומיא ,הרוהט המהב לש (םומ וב ןיאש) םימת רכז רוכב :הרוהט המהב רוכב .בי
.םינהכל ורשבו
םינהכל ןתינ אוה םומ לעב רוכבה םא .םילק םישדק ,םילשוריב הרהטב םתחפשמו םינהכל לכאנ
.יח ודועב
.(חי-זי ,ח"י רבדמב) "'וכו ךל היהי םרשבו 'וכו זע וא שבכ וא רוש רוכב ךא" :הרותב רוקמה
םתיתלו שדקמה תיבל םינימה תעבשמ לארשי ץרא תוריפ תישארמ איבהל הוצמ :םירוכיב .גי
.םינהכל
.הרהטב םילשוריב םתחפשמו םינהכל לכאנ
.(גי ,ח"י רבדמב) "היהי ךל 'הל ואיבי רשא םצראב רשא לכ ירוכיב" :הרותב רוקמה
.לארשי ץרא תוריפמ םינהכל תנתינה הלודג המורת :המורת .די
,רוהט וניאשכ ףא ןהכל תנתינ האמט המורת) .לארשי ץראב הרהטב םתחפשמו םינהכל לכאנ
.(הליכאל אלו שומישל
.(ד ,ח"י םירבד) "ול ןתת 'וכו ךרהציו ךשורית ךנגד תישאר" :הרותב רוקמה
.ןהכל ותיתל םיבייחש (יולל ןתינה) ןושאר רשעממ תירישע:רשעמ תמורת .וט
.לארשי ץראב הרהטב םתחפשמו םינהכל לכאנ
ןרהאל 'ה תמורת תא ונממ םתתנו 'וכו רשעמה ןמ רשעמ 'ה תמורת ונממ םתומירהו" :הרותב רוקמה
.(חכ-וכ ,ח"י רבדמב) "ןהכה
.ןהכל ותיתלו לארשי ץראב (קצב) הסיעהמ טעמ שירפהל ךירצ :הלח .זט
.(ןנברדמ ץראל ץוחב םג הלח םינתונ וננמזב) .לארשי ץראב הרהטב םתחפשמו םינהכל לכאנ
.(כ ,ו"ט רבדמב) "המורת ומירת הלח םכיתסרע תישאר" :הרותב רוקמה
.םינהכל טעמ תתל ךירצ םישבכהמ רמצה תא םיזזוגשכ :זגה תישאר .זי
.לארשי ץראב קר ןתינ .השודק וילע ןיא םינהכל רמצה ןתינש רחאל
.(ד ,ח"י םירבד) "ול ןתת ךנאצ זג תישארו" :הרותב רוקמה
אצוי התוא הדפ אל םא ,לבויה דע התודפל לוכי ויתובאמ שריש הדש שידקמה :הזוחא הדש .חי
.םינהכל לבויב הדשה
.לארשי ץראב קר ןתינ ,השודק הדשב ןיא ןהכל האציש רחאל
ארקיו) "ותזחא היהת ןהכל םרחה הדשכ 'הל שדק לביב ותאצב הדשה היהו" :הרותב רוקמה
.(אכ ,ז"כ
.התטיחש רחאל הרוהט ןילוח תמהב לכמ םינהכל םינתינה םיקלח :הביקו םייחל עורז .טי
.ץראל ץוחב םג םינתינש םירמוא שיו לארשי ץראב םינתינ ,השודק םוש םיקלחב ןיא
ןהכל ןתנו הש םא רוש םא חבזה יחבז תאמ םעה תאמ םינהכה טפשמ היהי הזו" :הרותב רוקמה
.(ג ,ח"י םירבד) "הבקהו םייחלהו ערזה
יול וא ןהכ וניא םא ויבא בייח יול וא ןהכ תב הניאש תילארשיל דלונה רכז רוכב :ןבה ןוידפ .כ
.ןהכל םיעלס תשמח תניתנ ידי לע ותודפל
.השודק ןוידפה ףסכב ןיא ,ץראל ץוחב וליפא םוקמ לכב השענ ןוידפה
.(וט ,ח"י רבדמב) "םדאה רוכב תא הדפת הדפ ךא" :הרותב רוקמה
.הש תרומת ןהכהמ ותודפל םיבייח רומח לש רכז רוכב :רומח רטפ ןוידפ .אכ
.השודק השב ןיא ,םוקמ לכב השענ ןוידפה
.(גי ,ג"י תומש) "השב הדפת רומח רטפ לכו" :הרותב רוקמה
בייח םישרוי אלל רגה תמו ןודקפה ודיב ןיאש ,רקשל עבשנו רגמ ןודקפ לבקמה :רגה לזג .בכ
.םינהכל תישימח תפסותב ןודקפה ריזחהל ןלזגה
.השודק ףסכב ןיא
.(ד"מ םיחבז) רגה לזג הז (ט ,ח"י רבדמב) "ךינבלו אוה ךל יל ובישי רשא" :הרותב רוקמה
שיו שדקמה תיב קדבל םהש םימרח שי ,"םרח" ןושלב רבד לכ שידקהל לוכי םדא :םימרח .גכ
.םינהכל םהש םימרח
.ןהכל םתניתנ רחאל השודק ןיא םינהכ ימרחב ,םוקמ לכב םירחהל רשפא
.(די ,ח"י רבדמב) "היהי ךל לארשיב םרח לכ" :הרותב רוקמה
םינהכל םיכייש םישדק ישדק םהש תונברוקה תורועו הלוע ןברוק תורוע:םישדקה תורוע .דכ
.תונברוקה תברקה רחאל
.השודק םינתינה תורועב ןיא
ישדק רתיל רמוחו לקו (ח ,'ז ארקיו) "היהי ול ןהכל ,בירקה רשא הלעה רוע" :הרותב רוקמה
.(ג"ק םיחבז) םישדק

:ןהו תוצובק שמחל תונתמה ד"כ תא קלחמ ם"במרה
.(שדקמב םילכאנו םישדק ישדק םהש ,ח-א תונתמ) "שדקמב םינהכה ןילכואש הנומש"
.(םילשורי לכב םילכאנה םילק םישדק ,גי-ט תונתמ) "םילשוריב ןילכואש שמח"
.(חי-די תונתמ) "לארשי ץראב הרותה ןמ ןהב ןיכוזש שמח"
.(גכ-טי תונתמ) "ץראל הצוחב ןיב ץראב ןיב ןהב ןיכוזש שמח"
.(םישדקה תורוע ד"כ הנתמ) "שדקמה ןמ הב ןיכוזש תחא"

תונתמ ד"כ ואבוה (ד"ה ד"פ הלח) ימלשוריבו (ב ג"לק ןילוח ,ב י"ק אמק אבב) ילבב דומלתב
:('ח ב"פ הלח אתפסות פ"ע) ם"במרהמ תצקמב םינושה ןיינמבו רדסב ,הקולחב הנוהכה
תאטח ,המהבה תאטח :(םש ןילוחב י"שר ,"םש םלכואל הרזעב םהל ונתינ") "שדקמב רשע"
ירייש ,םינפה םחל ,םחלה יתש ,ערוצמ לש ןמש גול ,רובצ ימלש יחבז ,יולת םשא ,יאדו םשא ,ףועה
.רמועה רתומ ,תוחנמה
םרומ ,םירוכיבה ,הרוכבה :(םש י"שר ,"ריעה לכב םיקלחתמו םילכאנ") "םילשוריב עברא"
.םישדקה תורוע ,ריזנ ליאמו הדותמ
תישאר ,הלח ,רשעמ תמורת ,המורת :(םש י"שר ,"לארשי ירע לכב םהל םינתינ) "ןילובגב רשע"
.רגה לזג ,הזוחא הדש ,םימרח ,רומח רטפ ןוידפ ,ןבה ןוידפ ,הביקו םייחל עורז ,זגה
.א"י ,'י ,'ט תונתמ תא ריבסהל רתוי לק הז ןינמ יפל יכ ם"במרה יפל תונתמה ןינמ תא טרפל יתרחב
ףועו המהב תאטח הנומ ם"במרה .ם"במרה ןיבל םש ארמגה ןיבש םילדבהה לע דומעל רשפא
תמועל .יולתו יאדו םשאב ןכו ,ףועה תאטחו המהב תאטח ,תונתמ יתש םה ארמגבו ,תחא הנתמכ
תונתמ שולשל םקליח ם"במרהו ,תחא הנתמ איה ריזנ ליאמו הדות ליאמ םרומ ארמגב ,תאז
.ריזנ ליאמ םרומו הדותה ןמ םרומ ,םימלש לש קושו הזח ,(ליעלד תונתמה תמישרב א"י ,'י ,'ט)