ארקמב םילשורי

ליק הדוהי ר"ד

ן"שת טבש 100 ןיתעמש


:רמאמה ןכות
ארקמב הייוניכו םילשורי
הרותב םילשורי
ןימינב תלחנב 'םוקמה'
הדוהיב םילשורי ןימינבב םילשורי
םיטבשל הקלחתנ אל םילשורי
המכחהו הרותה ריע ,טפשמהו קדצה ריע םילשורי
ןדעב ןגה ףונו םילשוריארקמב הייוניכו םילשורי


ןמ .דבלב םיניינע המכב ןודל אלא ,ארקמב םילשורי לע רמאנש המ לכ תא םכסל יתעדב ןיא
העברא טעמל - םוקמ לכב .םימעפ 641 רשאמ תוחפ אל ארקמב תרכזנ םילשוריש ןייצל יוארה
םילשורי דימת אוה ירקה וליאו ,םלשורי :ד"מלה רחא ד"וי רסח ביתכב םילשורי םשה אב - םיבותכ
דימת ירקה ןאכ םגו ,רסח ביתכב םש ףא ,תימרא םיבותכה תוארקמב םילשורי תרכזנ דוע .ד"ויב
האשעו השבכ דודש ,םילשורי לש תיסוביה הדוצמה ,'ןויצ' םשה וליאו .הלוגס ד"מלב ,םלשורי
.םימעפ 154 תוארקמב רכזנו ,הלוכ םילשוריל יוניככ טויפ ןושלב שמשמ - ("דוד ריע") ותריב ריעל
ריע' ןוגכ ,םילשורי לש תומשה 'םיעבש' תרגסמב ,םייטויפה הייוניכ ראש תא 'םלשורי' םשל ףסוה
ךרעב םימעפ 850 -כ היוניכ לכ לע םילשורי תרכזנ - ב"ויכו 'הדוהי ריע' ,'םיקולא ריע' ,'שדקה
.(םימעפ 110 קר ארקמב הרכזנ ,לארשי תריב ,ןורמוש התרחתמ)


הרותב םילשורי


תורוקממ עודי הז םש ההימתה הברמלו .הרותב רכזנ וניא םילשורי םשהש ,רבדב עיתפמה
רכזנ ארקמב ,('םילשרוא' :הרוצב בורל) םירצמב םינבה תבש ימיו תובאה ימי םנמזש ,םיינוציח
.רבדמה רודל עודי היה םשהש םידמול הז רוכזיאמ .י קרפ ,עשוהי רפסב םילשורי םשה הנושארל
'ה הב רחבש ריעה איה .שרופמה המשב ריעל אורקל אלש הרותה התאר המ לואשל אופא שיו
םשה םוקמבו .(הברה דועו ול ,בל א"י ; ג ,'ט ; דמ ,'ח א"מ) םלוע דע 'ומש' תא םש 'םולשל'
וב םכיקלא 'ה רחבי רשא" ול ןומס תנייצמו םולע 'םוקמ' לע הרותה תרבדמ 'םלשורי' שרופמה
.הברה דועו חי ,םש םש ; אי ,ב"י םירבד) "םש ומש ןכשל

תא ןכשל 'ה רחב וב ןושארה 'םוקמה' םילשורי ןיא ןכאש ,בישהל ןתינ הנורחאה הנעטה לע
רבד הלועש יפכ ,('הוולש' ןושלמ םישרפמ שי המש תא) הליש אקווד היה הז אלא .םש 'ומש'
הימרי) "...הנושארב םש ימש יתנכש רשא ולישב רשא ימוקמ לא אנ וכל" :והימרי תאובנמ הז
התייה הלכי אל ךחרכ לע .דוד ימיב קר שדקמהו שדוקה םוקמל הרחבנ םילשורי וליאו .(בי ,'ז
ם"במרה םג .'םוקמה' תריחבב םירבדמה תוארקמה םתואב םילשורי םשב בוקנל הרותה אופא
:(המ ,'ג) 'םיכובנ הרומ'ב בתכו וז הנעטל סחייתה

רמאנו וילע זמרנ אלא ,ודחיי אלו הרותב שוריפב [םוקמה תא=] וריכזה אל עודמ לבא..."
וב וקיזחי אלש ידכ - תחאה .[תוביס=) תומכח שולש יתעדל ךכב שי ,'וגו 'ה רחבי רשא
; םלועה לכמ הרותה תרטמ הזה םוקמהש ועדי רשאכ ,השק המחלמ וילע ומחליו םימעה
- תישילשהו ; םתלוכי לככ והוסרהיו התע םהידיב אוהש םתוא והותיחשי אלש - תינשהו
םש היהיו ,ותוא שובכיו ותלחנב הז אהיש טבש לכ שקבי אלש ידכ ,הבושח רתויה איהו
אב ןכיפלו ,(ותדעו חרוק תקולחמ=) הנוהכה תשירדב עריאש ומכ הטטקהו תקולחמה ןמ
דחא דיב הטלחהה אהתש ידכ ,ךלמ תמקה רחא םא יכ ,הריחבה תיב הנבי אלש יוויצה
.(חעש 'מע ,חפאק י"ר 'דהמ) "םיטפוש" רפסב ונראבש ומכ תוטטקה וקלתסיו

הזומרו תרכזנ איה .איה אלו ,ללכ הרותב תרכזנ הניא םילשוריש ,רבד לש ושוריפ ןיא תאז םע
םע ףסא רבכ ההיז התוא ,םלש הכלממה ריע םשל הנושארו שארב ונתנווכ .םירחא תומשב
.(ג ,ו"ע םילהת) "ןויצב ותנועמו וכס םלשב יהיו" :םילשורי=ןויצ

חנ תכרבל וזמרש רשפא ןכבו) חנ ןב םש םע והוהיז ל"זחש ,'קדצ יכלמ' םלש לש ךלמה םש
.(א ,'י עשוהי) שוביכה ימיב םלשורי לש הכלמ ,'קדצ ינדא' םשל ןוימד ול שי (וכ ,'ט 'רב ,ונב םשל
שרופמכ ,הזמ טפשמו הקדצ תושעל ךלמה לש ותבוחל םיזמור םהש ,תומשה ינשל הוושה דצה
'ב לאומש) "ומע לכל הקדצו טפשמ השע דוד יהיו" :לארשימ םילשורי לש ןושארה הכלמ ,דודב
'קדצ' םשה זמור ןכו .'קדצ' אוה 'הקדצ' אוה ארקמ ןושלבו .(ט ,'י 'א םיכלמ דוע הארו ; א ,'ח
ריע ךל ארקי ןכ-ירחא" ; (אכ ,'א היעשי) "הב ןילי קדצ טפשמ יתאלמ" :םילשורי לש הדועייל
שמשמ םלש ךלמ 'קדצ יכלמ' (םש םש) "הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצ ,הנמאנ הירק קדצה
םשהש ןוויכמ ,םיירגוס תרעהבו .(טי-חי ,ד"י תישארב) "ץראו םימש [ארוב=] הנק ..ןוילע לאל ןהכ"
-דח ןושלב דמעמ ותואב םהרבא עידוה ,ינענכה ןואיתנפב ישאר לאל יוניכ םג שמיש ,'ןוילע לא'
.(בכ ,םש םש) "ץראו םימש הנק ןוילע לא" אוה 'ה קרש תיעמשמ

ושריפ םבור - !ןתונה ןאכ ימ םישרפמה וקלחנו ."לכמ רשעמ ול ןתיו" בותכ השרפ התואב
,קדצ-יכלמ היה ןתונהש ושריפ םטועימ וליאו .רשעמה תא ןהכל ןתונה אוה אוה םהרבאש
םצעב ךכ ןיבו ךכ ןיב .(ו ,ג"כ תישארב) "םיקלא אישנ" םהרבאב - תח ינבל המודב - הארש
.שדקמהו שדוקה ריע ,ודועיילו םוקמה לש ותשודקל זמר שי - רשעמו הנוהכ יניינע תרכזה
םהרבא ברסמ ,(זי ,ד"י תישארב) "ךלמה קמע אוה הוש קמע"ב ךרענש דמעמב ,םש ,דועו תאז
םייקה ימוהתה תומיעל זמר הז .תטלחומ הייחד ותוא החודו רבד םוש םודס ךלמ ידימ לבקל
םהרבא הכהש ,הכמב - דועו .םילשורי ידי לע למוסמה ןיבו םודס ידי לע למוסמה ןיב ארקמב
ושענ (זי ,ד"י תישארב) "קשמדל לאמשמ רשא הבוח דע םפדריו ,םכיו" :ןופצה יכלמ תעברא תא
.ץראה לכ 'שבוכ'כ םהרבא עיפומ 'ךלמה קמעב' :רחא ןושל .םהרבא לש וישוביכל םהישוביכ לכ
םירצמ רהנמ תאזה ץראה" הנתינ הב ,םירתבה תיב תירב תשרפל המחלמה תשרפ הכמסנ ןכאו
בותכהש םיכלמה תרשע דגנכו .םהרבא לש וערזל (חי ,ו"ט תישארב) "תרפ רהנ לודגה רהנה דע
בותכה הנומ - םלש ךלמ קדצ-יכלמו "השמחה תא םיכלמה תעברא" :המחלמה תשרפב הנומ
הנמנ םימילש ,יסוביה לש ומוקמ אוה ןאכ עיתפמהו .םימע הרשע - דבלב ןאכו - תירבה תשרפב
ןיינמב ,(דועו י ,ט"י םש ; אכ ,'א םיטפוש ; חכ ,ח"י םש ; גס ,ו"ט עשוהי) םילשורי יבשוי םע היה
,ןורחא הנמנ אוה ןאכ וליאו (זט-וט ,'י תישארב) ישילש הנמנ אוה ןענכ ינב ןיינמב .םימעה תרשע
יסוביה לש ומוקמ אבו .הינפלש השרפב ןורחא הנמנ אוה ףאש ,םילשורי = םלש ךלמל המודב
,דוד ימיב ,השעמב רבדה היהש ומכ ,שוביכל הנורחאה היהת םילשורי ןכאש ,זומרל הז ןיינמב
.עשוהי ידיב ץראה שוביכ רחאל הנש תואמ עבראכ

שיש רשפא ףאו .םולש אוה וניינע רקיעש ןעטנ םא ,העטנ אלש ,המדנ - ?"םלש" םשה רשפ המ
םישל ,םימלש" :ל"זח ושרד וילע - (בכ ,'ה סומע) םימלש ןברקמ דיחיה - 'םלש' םשל ןוימד ול
ארקיול י"שר הארו ; רתא לע אמוחנת) "םילעבלו םינהכל ,חבזמל םולש םהב שיו - םיאב ןה םולש
המלש יכ" :'המלש' םשה שרדמב רכז ול שי .םולש = 'םלש' שוריפל תכתוח הייאר ןיא םאו .(א ,'ג
'םלש' םשה ןיא ,בגא ךרד (ט ,ב"כ 'א םימיה-ירבד) "וימיב לארשי לע ןתא טקשו םולשו ,ומש היהי
'לארשי יקולא לא" ול ארקו חבזמ בקעי ביצה הב ,"םכש ריע םלש" םג שי .יאדיחי םוקמ םש -
ינשל הוושה דצה .ןויצ = "םלש" ןיבו הניב לידבהל "םכש ריע" רידגמה אבו .(כ-טי ,ג"ל תישארב)
.תובאה ונבש תוחבזמל הקיז שי םהינשל יכ ,הלא תומוקמ

תשרפ איה ,שדקמה תונבהל דיתע וב ,(העידיה א"הב) םוקמה זומר הב היינשה השרפה
ןיא .היוארה םשה תדובעל יאידיא אובמ ןיעמ שמשל וז השרפ לש הניינע רקיע .הדיקעה
(ב ,ב"כ תישארב) "ךילא רמא רשא םירהה דחא" לע אלא ,(תונברקב) םשה תא םידבוע
ותוא הויצ אוהש ןברקב קר אלא ותוא םידבוע ןיאו ; (ד ,םש םש) 'קוחרמ םוקמ'ה תא אריו"
אוה םוקמהש בותכה םש שריפו .(ח ,םש םש) "ינב ,הלעל השה ול הארי םיקלא" ובירקהל
םהרבאש רבדב עיתפמה .דחוימ ןאכ "דחא" ןיינעו ."הירומה ץרא"ב בשויה "םירהה דחא"
ךירצ היה הרואכל ."קוחרמ םוקמה תא אריו" :וריכמ ףא אוהו 'רה' ותוא בשוי ןכיה קוידב עדוי
בותכה אלא ,םהרבא הנבש תוחבזמה ראשב בותככ ,'חבזמ םהרבא םש ןביו' :רמול בותכה
רבכ היהש ,םיוסמ חבזמב בותכה רביד ךחרכ לע (!העידיה א"הב) "חבזמה" ןושל ןאכ ספות
תיב תוכלהב ,ם"במרה בתכו .ונקתמו וצפשמ קר םהרבאו ,םימודק םימימ 'םוקמ' ותואב
:ב הכלה 'ב קרפ ,הריחבה

םוקמה אוה ,הנורא ןרוגב חבזמה המלשו דוד וב הנבש םוקמהש :לכה דיב תרוסמו"
,הביתה ןמ אצישכ חנ וב הנבש םוקמה אוהו ,קחצי וילע דקעו חבזמה םהרבא וב הנבש
םשמו ,ארבנשכ ןברק ןושארה םדא בירקה ובו ,לבהו ןיק וילע בירקהש חבזמה אוהו
."'ארבנ ותרפכ םוקממ םדא :םימכח ורמא .ארבנ

יתעדי התע יכ" :ול רמאי ה"בקהש םהרבא הכז - ארונ דוה לש עבטמב העובטה השרפ התואב
,ונדמלל=) "וינרקב ךבסב" זחאנש,'רחא ליא" בירקהש רחאל םהרבא וליאו ."התא םיקלא ארי יכ
רהב םויה רמאי רשא" :אבינו "הארי 'ה" םשב םוקמל ארק (רקפהה ןמ ,רב ליאב בותכה רבידש
.(די ,ב"כ תישארב) "הארי 'ה

רה"ל םירושק הלא ינשו .'היאר'ו 'האריו לש תועבטמב העובט השרפה לכש םירבדה ןמ הלועה
תא דוד הנב וב ,ןנרא=הנורא ןרוגש ,םימיה ירבד לעב םימיל שריפ ןכאו .הירומה ץראב רשא "'ה
םלשוריב 'ה תיב תא תונבל המלש לחיו" :הירומה רהב בשי ,שדקמה-תיב תא המלשו חבזמה
םימיה-ירבד) "יסוביה ןנרא ןרגב ,דיוד םוקמב ןיכה רשא ,והיבא דיודל הארנ רשא ,הירומה רהב
'ךבסב' הסוכמ םהרבא ימיב היהש םוקמהש ,דודב בותכה ןמו הדיקעה תשרפמ ונדמלו .(א ,'ג 'ב
,ד"כ 'ב לאומש) םילשורי לש ןורחאה יסוביה הכלמ ,הנוראל ןרוג דוד ימיב רבכ שמיש םיצע לש
,ןופצ יתכרי ןויצ רה" :דוד ריע=ןויצל ןופצמ ןכוש הירומה רה .(ךלמל ךלמה הנורא ןתנ לכה :גכ
.(ג ,ח"מ םילהת) "בר ןלמ תירק

קרו תומוקמ לש תומש תואמ שמחכ םירכזנ ארקמב ."הירומה" יאדיחיה םשה עמשמל תעכ
:םורד יתכריב העודי יתלב ריעב הז םש אצמנ דוע .ה"יווה םש לש ביכר אצמנ "הירומה"ב
ןושלמ אוה "הירומה" ןיינעש רשפא .ארקמב דוע תרכזנ הניא וזו ,(חכ ,ו"ט עשוהי) "היתויזב"
ריש) "הנובלה תעבג לאו רומה רה לא יל ךלא" :םירישה רישב בותכה ןמ הלועכ ,"תולהאו רומ"
'הירומה' שריפ ם"בשר .(ינבוארה הנחו םירפא) םשובה יחמצמ דחא םש אוהו ,(ו ,'ד םירישה
קדצ ינודאש הדבועב אצמנ ושוריפל ןיכומיתו ."הירומאה"="הירומה" :רמולכ ."ירומא" ןושלמ
'הירומה' םשה תא ושרד שרדמה ילעב וליאו .('י עשוהי) ירומאה יכלמ םע הנמנ עשוהי ימיב
םשה ןמ רבוחמו בכרומ 'םילשורי' םשה ףוגש ,ושרד דועו .הארוהו הארי ,ארומ :תונושלמ
ןיינע ךכ ןיבו ךכ ןיב .םהרבא וארקש ,"הארי 'ה" םשה ןמו ,קדצ-יכלמ וארקש ,'םלש' םודקה
.'ה רה ,דחוימה רהה לש ודועיילו ודמעמל זמור ה"יווהה לש ביכרה םע 'הירומה' םשה


ןימינב תלחנב 'םוקמה'


ףפח ,וילע חטבל ןכש 'ה דידי ,רמא ןימינבל" :ןימינב תלחנב בשוי 'םוקמה'ש זמור ותכרבב השמ
לכמ תמחתומה הדיחי הלחנ איה ןימינב תלחנ ןכאו .(בי ,ג"ל םירבד) "ןכש ויפתכ ןיבו םויה לכ וילע
ףתכ" - חרזמ דצמ .ח"י קרפ עשוהיב ותלחנ לובגב שרופמכ ,'ףתכ' ייומד םירה תודרומב הירבע
,םש םש) "הברעה לומ ףתכ"ו ,ותלחנ לש תיחרזמ-תימורדה ןרקב ,(טי ,ח"י עשוהי) "הלגח תיב
.(גי ,םש םש "הזול ףתכ"ו (בי ,םש םש) "וחירי ףתכ" - ןופצ דצב .תיחרזמ-תינופצה ןרקב - (חי
םש הוושהו ; י ,ו"ט םש) "םירעי רה ףתכ" - ברעמ דצבו .(זט ,םש םש) "יסוביה ףתכ" - םורד דצב
הבשיש ,הליש תא םיללוכ ףאו .ןימינב קלחב אלא הניכש התרש אל ןלוכבש ,ל"זח ושרדו .(וט ,ח"י
; 'א קרפ ףוס הליגמ ימלשורי) ותלחנמ אציש 'רות שאר' תועצמאב ,ןימינב קלחב ,םירפא רהב
רובעב הידידי" םשב המלשל - 'ה תווצמב - ןתנ ארק ידכב אלש רבתסמו .(ב"ע ,ח"יק םיחבז ילבב
,הריחבה תיב תא תונבל המלש דיתעש ,דודל זומרל רבתסמכ ,שקיב יכ ,(הכ ,ב"י 'ב לאומש) "'ה
תוחנמ) "םידידי וב ורפכתיו ,דידי לש וקלחב ,וידידיל דידי הנביו דידי ןב דידי אובי" :ל"ז םרמאמכ
(דועו א"ע ,ג"נ


הדוהיב םילשורי ןימינבב םילשורי


,םשירוהל הדוהי ינב ('רק) ולכי אל םלשורי יבשוי יסוביה תאו" :בותכ הדוהי תלחנ תשרפ ימותיחב
תלחנ תשרפ ימותיחב וליאו .(גס ,ו"ט עשוהי) "הזה םויה דע םלשוריב הדוהי ינב תא יסוביה בשיו
שארב םג הז ןיעמ .(חכ ,ח"י םש) ןימינב ירע םע "םלשורי איה יסוביה" תא בותכה הנומ ,ןימינב
"שאב וחלש ריעה תאו ברח יפל הוכיו התוא (ודכליו םלשוריב הדוהי ינב ומחליו" :םיטפוש רפס
.הב ובשייתה אל רמולכ ,הושירוה אל לבא ,הושבכ הדוהי ינב :רחא ןושל .(ח ,'א םיטפוש)
ןמינב ינב תא יסוביה בשיו ןמינב ינב ושירוה אל םלשורי בשי יסוביה תאו" :השרפ התוא דשמהבו
הראשנ "םלשורי איה סובי"ש בותכה םיעטמ רחא םוקמב .(אכ ,םש םש) "הזה םויה דע םלשוריב
.(בי-י ,ט"י םש) "ירכנ ריע" םיטפושה ימיב

תועבגה לע הבשיש ןימינב לש וז .(ב"ע ,ב"ל ןיכרע) "יוה םילשורי ירת"ש םירבדה ןמ הלועה
:תוארקמב היורק וזו .ונופצמ בשויה ,הירומה רה תאו "ךויצ" הדוצמה תא הללכו תויחרזמה
.םלשורי איה יסובי

עבורה ,ידוהיה עבורה םויכ םינכוש ןהילע ,תויברעמה תועבגה לע הבשי הדוהי לש וז וליאו
בשייתהל הדוהי ינב ידיב הלע אל לבא ,הזורפ ריע התייה וז ."ןויצ רה" וניפב יורקה רההו ינמראה
תא שבכו דוד אבש דע ,'ירכנ ריע' לעופב הראשנ ןהמ תחא לכש םירעה יתשל הוושה דצה .הב
לעב הז רבד טשפ רבכו .(ג ,ב"כק םילהת) "ודחי הל הרבוחש ריע" ,תחא ריעל ןאשעו ןהיתש
םייפארגואיג םיחנומ ספות אוהש ךות ,(קעניללעי 'א 'צוה 'שרדמה תיב' ,ב"כ קרפ ('אשדת שרדמ'
:וירבד הלאו ,('הנותחתה ריעה'ו 'הנוילעה ריעה') ינש תיב ימימ םיחוקל

לרוגב הלפנ הנוילעה .הנותחת תחאו הנוילע תחא ,תורייע יתש םינפל םילשורי התיהש..."
ופרשו םקלח תא וחקלו הדוהי ינב ולע עשוהי תומ ירחאו ...ןימינב לרוגב הנותחתהו הדוהי
אל ןימינבל התיהש הנותחתה םילשורי לבא ;הברח הובזעו (ח ,'א םיטפוש) שאב ריעה תא
התוא דכלשכו ...דוד ימי דע תדמוע התיהש אלא ,(אכ םש ,םש) השירוהל ןימינב ינב ובא
הנותחתלו הנוילעל בביסו ףקיהב תחא המוח השעו הנוילעה םילשורי הנבו הליחתב דוד
ןיעמו (ח ,א"י 'א םימיה ירבד) ביבסמ ריעה ןביו :רמאנש ,םילשורי דחאה םש ןהיתש ושענו
.(ב ,ב ,'ה תוינומדק) והיתתמ ןב ףסוי םג בתכ הז

םויה דע םלשוריב" ,םהמ דחא לכ םע בשי יסוביהש ,ןימינבבו הדוהיב םירבדמה םיבותכה וליאו
אלא - דוד ימי דע "ירכנ ריע" ,רומאכ ,הראשנ ןהמ תחא לכש ,ריעה םלשוריב רבדמ ונניא - "הזה
'ארקמ תעד' אובמב האר ןכ לעו .הריב הל השמיש ,הרוצבה ריעה םילשוריש ,םילשורי ץראב
73-72. 'מע ,םימיה ירבדל


םיטבשל הקלחתנ אל םילשורי


"ןויצ" איה - הרוצבה םילשורי .םיטבשל הקלחתנ יתבר םילשוריש םירבדמ םיאלמ תוארקמ יכ םא
לע הבשיש ,('הנוילעה') "הזורפה" םילשורי וליאו .ןימינבל הלחנב ,רומאכ ,הלפנ - ('הנותחתה')
םילשורי הקלחתנ אלש" םירבוסה ל"זחמ שי ירה - הדוהיל הלחנב הלפנ תויברעמה תועבגה
םש הארו ,א"ע ,ו"כ הליגמ) השעמל הכלה ,תויתכלה תונקסמ וכמסנ ףא וז הרבסלו ."םיטבשל
?םירבדה תא בשייל ןתינ דציכה - ('העוצרו' :ה"ד תופסות םג

הדוצמה תא דוד שבכשמ .דוד ימיב הרצונש תירוטסיהה תואיצמב םינגועמ ל"זח ירבדש ונל הארנ
,"דוד ירובג" הלא ,"םירובגה" תא הב בישוהו "דוד ריע" הארקו ותריב ריעל האשע אוה ("ןויצ")
- ב"י קרפ םש ; זמ-י ,א"י 'א םימיה-ירבד ; טל-ח ,ג"כ 'ב לאומש) םינוש םיטבש ינב םע ונמנש
תא דוחייבו ,לשממה ישנא ראש ןכו וירשמ המכ יאדו ףיסוה םהילא .('ארקמ תעד'ב םש הארו
בישוהל ובל תא דוד ןתנ תינידמ הנובת ךותמו .םיאיבנ ןכו ,םייולו םינהכ ,לארשיב חורה ישנא
דוע הארו ; ןתנוהי ןב תשביפמ תיב) ןימינב ילודג ראשו לואש תחפשמ ינב תא םילשוריב
אלו דוד תיבל ןמאנ ןימינב ראשנ הכלממה גוליפ ימיב ןכאו . (חל ,'ט ; חכ ,'ח 'א םימיה-ירבד
יסוחיי תשרפב .דחאכ "םירפא" לשו ןימינב לש ומא לחר ינב םע הנמנה , "םירפא"ל ףרטצה
םירפא ינב ןמו ןמינב ינב ןמו הדוהי ינב ןמ ובשי םלשוריבו" :שרופמ 'םינושארה' םילשורי יבשוי
.(דל-א ,'ט 'א םימיה-ירבד) "םילשוריב ובשי הלא םישאר ...םיולה ןמו ...םינהכה ןמו ...השנמו
- ןוימדה לע :םירגוס תרעהבו .םיטבשה ןיב דוע םילשורי הקלחתנ אל לעופבש ,רמול אופא ןתינו
תעד'ב ונבתכש המ האר א"י קרפ הימחנב התליבקמ ןיבל וז השרפ ןיבש - ינושה לע דוחיבו
.המר-גמר 'מע ,א ךרכ ,םימיה-ירבדל 'ארקמ


המכחהו הרותה ריע ,טפשמהו קדצה ריע םילשורי


םימיה-ירבד=וט ,'ח 'ב לאומש) "ומע לכל קדצו טפשמ השע דוד יהיו" :תיאדיחי ןושלב בותכ דודב
קר אלו ,שדוקה ריעל ,הילא ןוראה תאלעהב ,םילשורי תא השע קר אל דוד ןכאו .(די ,ח"י 'א
יתאלמ ,הנמאנ הירק"ל האשע םג אלא ,שדקמל - עמשמ יתרת - תודוסיה תא 'םוקמ'ב חינהש
.(ה ,ב"כק םילהת) "דוד תיבל תואסכ ,טפשמל תואסכ" ; (אכ ,'א והיעשי) "הב ןילי קדצ ,טפשמ
אלא ,"יסוביה ןנרא ןרגב דיוד םוקמב" ,הריחבה תיב תא הנבש קר אלש ,ונב המלש וירחא לידגה
ירהו .םלועה תומוא ימכחל םג םא יכ ,לארשיל קר אל המכחו הרות תאצוי הנממש ריעל האשע םג
:אבשמ המכחה הכלמה לש הירבד
םידמעה הלא ךידבע ירשא ,ךישנא ירשא יתעמש רשא העומשה-לא בוטו המכח תפסוה..."
,לארשי אסכ לע ךתתל ךב ץפח רשא ,ךורב ךיקלא 'ה יהי .ךתמכח םיעמשו דימת ךינפל
.(ט-ז ,'י 'א םיכלמ) 'הקדצו טפשמ תושעל ךלמל ךמישיו םלעל לארשי תא 'ה תבהאב

:סחניפ 'פל 'רבד בחרה' ושוריפב ב"יצנה בתכו
ינפל תוכס דעומה לוחב תלהק דיגמ המלש היה יכה םושמו ,המלש ימיב גהנמה היה ןכו"
יעדי אל והניאד םושמ ,םיקלא םש םא יכ הב רכזנ אל יכה םושמו ...םלועה תומוא ימכח
."...םשה הז אלא
,םיאיבנה ויחאלו והיעשיל המגוד השמיש המלשו דוד ימיב םלשורי לש ינחורה הדמעמש המדנו
."םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ ...םיוגה לכ" ורהני הילא ,דיתעב םילשורי לע םהיתואובנב


ןדעב ןגה ףונו םילשורי


חבזמה םוקמש ,"לכה דיב תרוסמה" לע הריחבה תיב תוכלהב ם"במרה ירבד תא ונרכז רבכ
ם"במרה םש ףיסומו ."ארבנשכ ןברק ןושארה םדא בירקה וב" םוקמה םג אוה ,הירומה רהב
."ארבנ ותרפכ םוקממ םדא" םימכחה רמאמ לע ותעד תא וכמסב ,"ארבנ םשמו" :דוע רמואו
תומשב רמתשנ ךכל רכזש רשפאו .םילשורי תביבסב היה ןגה םוקמש ,הלוע וירבד תוטשפמ
,ןוחיג ןייעמו (ז-ג ,ג"י הימרי) םילשוריל ןופצמ ,תרפ לחנ :'ןגה' ןמ םיאצויה ,'םישאר'ה ןמ םיינש
.םלשוריל םורדמ
ףונמ םיחוקל םיעבצב םיבותכה ורייצ ,'ותכיפה' ינפל ,םלשורי רבדמל חרזממש ,'רככה' ףונ תא
םירצמ ץראכ ,'ה ןגכ ...'ה תחש ינפל הקשמ הלכ יכ ןדריה רככ לכ תא (טול) אריו..." :ןדעב ןגה
:םיאיבנה תאובנכ ,הז ףונ שובלל בוש םילשורי תביבס הדיתע לבא .(י ,ג"י תישארב) 'רעצ הכאב
לכו" ; (ג ,א"נ והיעשי) "...'ה ןגכ התברעו ןדעכ הרבדמ םשיו ,היתברח לכ םחנ ,ןויצ 'ה םחנ יכ"
תאובנ דוחייבו ; (חי ,'ד לאוי) "םיטשה לחנ תא הקשהו אצי 'ה תיבמ ןיעמו ,םימ וכלי הדוהי יקיפא
:חלמה םי הכאוב ,הדוהיו םילשורי חרזמל דיתעל רורשתש הכרבה לכ לע ,ורפס םותיחב ,לאקזחי
יכ ,רכבי וישדחל ,וירפ םתי אלו והלע לובי אל ,לכאמ ץע לכ הזמו הזמ ותפש לע הלעי לחנה לעו"
לאקזחיו .(בי-א ,ז"מ לאקזחי) "הפורתל והלעו לכאמל וירפ היהו ,םיאצוי המה שדקמה ןמ וימימ
"המש 'ה ,םוימ ריעה םשו" :םילשוריל שדח םש תאירקב ורפס תא ,עודיכ ,םתוח

:ב"כק רומזמה ירבדב יירבד תא םותחל יל ושרת
דודל תולעמה ריש"
.ךלנ 'ה תיב ,יל םירמאב יתחמש
.םלשורי ךירעשב ונילגר ויה תודמוע
.ודחי הל-הרבוחש ריעכ היונבה םלשורי
.'ה םשל תודוהל ,לארשיל תודע הי-יטבש םיטבש ולע םשש
.דוד תיבל תואסכ ,טפשמל תואסכ ובשי המש יכ
.ךיבהא וילשי ,םלשורי םולש ולאש
.ךיתונמראב הולש ,ךליחב םולש יהי
.ךב םולש אנ-הרבדא ,יערו יחא ןעמל
."ךל-בוט השקבא ,וניקלא 'ה-תיב ןעמל

ילילצ עפוש םג אלא ,םלשוריל הקיזב 'הוולש'ו 'םולש' לש תונושל קר אל עפוש רומזמה לכ
ריזחמו םילשורי הנוב ךורב .םלשורי=םלש תא תוריכזמה - ם"ימ ,ד"מל ,ן"יש לש תויתואה
.הילא ותניכש תא