הינממסו תרוטקה תשרפב םינויע

אשת יכ תשרפ 'ל תומש

קטנויפ הימחנד"נשת ,114 ןיתעמש :ךותמ

.יולגה לע הבורמ הב םותסהש הנטק השרפ הנה ,(דל 'ל תומש) תרוטקה תיישע תשרפ
:רמאנ ךכו
."היהי דבב דב הכז הנבלו םימס הנבלחו תלחשו ףטנ םימס ךל חק השמ לא 'ה רמאיו"
השעמל ורחבנ דציכו ולא םימס םהמ ררבל ךירצ .דבלב םינממס העברא לש םשב בקונ יוויצה
.תרוטקה
:םהו .רואיב םיכירצ םיטרפ דוע
"הנבלח"ה ןיב םירכזנה "םימס"ה כ"חאו בותכה רמאמ תליחתב ,"םימס" ראותב תוליפכה (א
."הנובל"ל- .
.ושרפתנ אלש "םימס"ל בותכב ושרפתנש םינממסה תעברא ןיב בותכה לידבה המל (ב
םירבדה רתיב כ"אשמ תרוטקה תשרפב קר רכזנו ארקמב ידיחי אוה "םימס" בותכה ןושל (ג
."םימשב" םשב םינממסה תא הנכמ בותכה 'וכו ןמשכ םושיב םיכירצה- .
ףטנה והמ וראיב ל"זחו "ףטנ"ה קר רכזנ ארקמב שרופמ םמשש םינממסה תעברא ןיב (ד
ארקמב רכזנ "ירצ"ה ."ףטקה יצעמ ףטונה ףרש אלא וניא ירצה :א"שר" (א"ע 'ו תותירכ) - .
החודו "ףטנ"ה תא ףידעמ בותכה עודמ הלאשה תלאשנ .(דועו אי ,ג"מ תישארב) שרופמב- .
?יאדיחי בותכב ףטנה לש ורוכזאש טרפבו הווש םניינעש "ירצ"ה תא - .

תרוטקה ינממס לש םרפסמ .א
:(ב"ע) םש רמאנו .א"י םרפסמו תרוטקה ינממס תא הנומ א"ע ,'ו תותירכ תכסמב אתיירבה
םתס) ירת 'םימס ךל חק' הארק יאמ אנוה בר רמא .יניסב השמל ול ורמאנ ןינממס א"י ןנחוי ר"א"
-'הכז הנובל'ו הרשע אה ,השמח ינירחא םימסו .השמח אה 'הנבלחו תלחש ףטנ' (םינש םיבר ןושל
."ירס דח אוה ,דח
"םימס"ש ונדמלמ ונתשרפב "םימס" לש לופכה רוכזאה ,רמולכ הנושארה ונתלאש תרהבתמ ןאכ
לוקש אוהש כ"חא רכזומש "םימס" לש תועמשמהו .םיגוס ינשל ןווכתמ בותכב ןושאר רכזומה
םימסכ והנינ ןירת יארתב םימס אמיאו" :'מגה תלאש ךשמהבו .בותכה הנמש םינממסה לכ דגנכ
'מגב םש האר) ?"הנבלחו תלחשו ףטנ בותכנ ףוסו ,ידדה ידהב םימס םימס בותכנ כ"א יאמדק
.(ונתשרפב םימסה לש םרוכזיא תרוצמ ללכו טרפו ללכה םינממסה יגוס תא םידמולה שיש
תטיש וזש עמשמו ,תרוטקה ינממס רפסמל רוקמה אוה בותכה קוליחש ראבתמ אנוה בר ירבדמ
,ד"פ אמוי ימלשוריב םג אלא תותירכ 'סמב קר אל ונמנ תרוטקב ונתינש םינממסה טוריפ .ארמגה
:ה"ה
(ה .הנמ םיעבש םיעבש לקשמ הנובלהו (ד הנבלחהו (ג ןרופיצהו (ב ירצה (א תרוטקה םוטפ ר"ת"
(י רשע םינש טשקה (ט .הנמ רשע השש השש לקשמ םוכרכו (ח דרנ תלוביש (ז העיצקו (ו רומ
םהו תרוטקה ינממסל םירישכמ דוע םש הנומ אתיירבהו "העשת ןומניקו (אי השלש הפוליק
."ןשע הלעמו תימודס חלמ ,ןיסירפק ןיי ,הנישרכ תירוב"
תעבש תפסות םרב ,תרוטקה ינממס לש ללוכה םרפסמל םיבותכב תורוקמה תא ונרכזה םנמא
ךכ םושמו ,ולא םינממס אקווד בייחמה רוקמ םהל ןיא אתיירבב םירכזנה םימיוסמה םינממסה
:א"ה ,ב"פ שדקמה ילכ תוכלהב ם"במרה בתכ
ושרפתנו .'וגו 'םימס ךל חק התאו' רמאנש ,השע תוצמ התיישעו הנשו הנש לכב תישענ תרטקה"
."יניסמ השמל הכלה הינממס ראשו .הנובלו הנבלחו תלחש ףטנ :ןהו ,הינממסמ העברא הרותב
הארו ."הלבק העבשהו ,הרותב ןישרופמ ןהמ העברא" :ח"ק הווצמ "ךוניח"ה רפס טקנ ותטישבו
ירבדכ יניסמ השמל הכלה םנה םינממסה תריחבש ,ם"במרה לש ורוקמ שריפש "הנשמ ףסכ"ב
א"ע ,'ו תותירכ 'סמל אנוה 'ר ירבדל ושוריפב י"שר ."יניסמ השמל ול ורמאנ םינממס א"י" :ןנחוי 'ר
הלועו רטוק אהיש דבלבו ביתינ יעבד א"י לכו 'ד אלא ובקינ אלו השמל ול ורמאנ םינממס א"י" :בתכ
םינממסה לש םרפסמ קר י"שר תטישל ,רמולכ ."לאעמשי 'ר ירבדכ טרפו ללכב ןמקל ןנישרדדכ
לע ףיסומה ,ג [די] א ר"שהש שרדמב רמאנ ולא םירבדכו .םינממסה כ"אשמ הלבקב הלגתנ
םינממס רשע דחא אלא תרוטקל הפי ןיאש ואצמו םימכח וקדב ןכימ" :ונושלב אנוה 'ר לש וירבד
."ולא םינממס
,אנוה 'ר ירבדב י"שר הלעמש וז ומכ תורשפא םיבותכה שוריפב איבמ (דל ,'ל תומש) ן"במרה םג
:ל"זו
םימס הנבלחו תלחשו ףטנ םימס ךל חק בותכה רמאי ילואו .בותכה םריכזי אל המל הומתל שיו"
ןתיש הויצ קר הלוע תרוטקה ןשע ןנע םהב יכ ,העבראה הלאב קר דיפקי אלו הכז הנובלו םיבר
לקשמה שריפ אל ןכלו םשובמ ונשע תורמתב היהיש ידכ בוט חיר ןהל רשא םיבר םימס םהמיע
םיבוט םימס דוע םהמיע ףיסוישו הוושב העבראה הלא ויהיש קר דיפקה אל יכ הנממ ריטקי המכו
."ריטקהל
:וירבדב ךישממ ן"במרה םרב
,"תרטקה השעמ לכו הזל םירחבנה םימסה יניסב השמל שרפתנ הפ לע ילואו"
םניינע מ"מ ,םיחקור השעמב ואלת בותכהש ףא החשמה ןמש השעמ לע וירבדב ךמוס ן"במרהו
.יניסב השמל הכלהב שרפתנ
הכלה יפ לע םינממסה תריחב (ב םיחקורה יפ לע םינממסה תריחב (א :תורכזנה תויורשפאה ךותמ
ושרפתנ העברא םכותמו םינממסה תא הנומה אתיירבה ירבד תא שרפמ ן"במר .יניסב השמל
,רורד רמ :םהו (דכ-גכ ,'ל תומש) החשמה ןמש השעמב םייונמ םיפסונ השימח .תרוטקה תשרפב
:רמואו ן"במרה ףיסומ םהילעו .םינממס העשת כ"הס םשובו הנק ,הדיק ,ןומניק
דיפקי אל םימס דועו ףיסוהל לפכש המב לבא ,ריכזהש העשתה הלאב אלא בותכב אדיפק ןיא ילואו
רישב ורכזוהש ינפמ השולשה הלאב םימכח ורחבש יל הארנו חקורמ תרוטק השעיש םשובב קר
קותמה ןינימ ינש אוהש ינפמ םיבר ןושלב וארקי טשקה אוהו .תולהאו םכרכ ,דרנ (די-גי ,ד"פ) םירישה
איבהל םימשב ישאר לכ םע רמאו השולשה הלא םע רומו הנובלו ןומניקו הנק םש ריכזה הנהו רמהו
הנבלחו תלחשו ףטנ איבהל םידרנ םע םירפכ הליחת ריכזהו .תרטקה ינממס לכ םה הנהו הדיקה
.'וגו "םיפרש םהש

'א חול

ן"במרה יפ לע תרוטקה ינממס םוכיס

ועבטםירישה רישב ורדסףסונ רוקמולקשמןממסהרפסמ
ףרש(א םידרנ-םירפכ(תרוטקה 'פ) ףטנהנמ 70ירוצה1
ףרש(ב םידרנ-םירפכ(תרוטקה 'פ) תלחשהנמ 70ןרופיצה2
ףרש(ג םידרנ-םירפכ(תרוטקה 'פ) הנבלחהנמ 70הנובלחה3
םשוב ץע(ח הנובל(תרוטקה 'פ) הנובלהנמ 70הנובלה4
םשוב ץע(ט רומרורד רומ
(החשמה ןמש 'פ)
הנמ 16רומ5
םשוב ץע(אי םימשב ישארהדיק
(החשמה ןמש 'פ)
הנמ 16העיצק6
םשוב ץע(ד דרנ-הנמ 16דרנ תלוביש 7
םשוב ץע(ה םוכרכ-הנמ 16םוכרכ8
םשוב ץע(י תולהא-הנמ 12טשוק9
םשוב ץע(ו הנקםשוב הנק
(החשמה ןמש 'פ)
הנמ 3הפוליק10
םשוב ץע(ז ןומניקםשוב ןומניק
(החשמה ןמש 'פ)
הנמ 9ןומניק11
---הנמ 368-:כ"הס

םינממסה לש םלקשמ .ב
:ל"זו (היהי דבב דב ה"דב דל ,'ל תומש) י"שר ראבמ םינממסה לקשמב לדבהה תא
ןכו הז לש ולקשמ ךכ הז לש ולקשמכ לקשמב ןלקשמב ןיוש ויהי ןאכ םירכזנה העבראה ולא"
."הנמ םיעבש םיעבש לקשמ הנובלהו הנבלחה ןרופיצהו ירצה ונינש
םלקשמש םינממסה רתי כ"אשמ בותכב םירכזנה םינממסה תעברא לש לקשמל רוקמ וניצמ כ"או
,םלקשמ תא םג יניסב השמל םינממסה יוליגב לולכל לכונ ,ל"נה ם"במרה תעדל .הנוש
תבטה ןיינעב םיחקורה השעמ יפ לע עבקנ םלקשמ ולא םינממסש רמול רשפא ן"במרה תטישלו
.רתויב הלועמה דצה לע תרוטקה חיר
לש ללוכה הלקשמ תעיבקל חתפמה תא םיאצומ ונא םינממסה תולקשמ לש םניינמב ןייענשכ
:ונינש (םש) תותירכ 'מגב .תרוטקה
ןהמש ןיריתי ןינמ השלש ,המחה תומי דגנכ ה"סש .הנמ ח"סש תישענ התייה תרוטק ר"ת"
."םרכשב ןינמואל תונתינ ראשהו םירופיכה םויב וינפוח אלמ לודג ןהכ סינכמ
ךירצ םלקשמ םינממס העברא םכותמ רשאכ םינמ ח"סש אוה תרוטקה לש ללוכה לקשמ רמולכ
השולש תדרוהבו הנמ ז"נש םיכירצ ויהש אצמנ חריה תומי לש הנש יפל בשחנשכו הווש תויהל
.בוריקב הנמ ד"נש ךס תרוטקה לש ללוכה ולקשמ היה םירופיכה םויב לודג ןהכ סינכמש הנמ
םינממסה תעברא רמולכ ,םינממסה ללכל סחייתי "היהי דבב דב" בותכה רמאש המ הז ןובשח יפל
ןאכמ .םינממסה דחאכ היהי ללוכה םלקשמ דחא לכ םינממסה תעבש רתיו הווש םלקשמ םירכזנה
סינכמש המ םהילע ףסוה .בוריקב הנמ םיעבש וניה םהמ דחא לכ םינממסה רתיו םינממסה תעבראש
הנומש רשאכ הנמ ח"סש ללוכה לקשמה היהי םירתיה המחה תומי א"יו .םינפלו ינפל לודג ןהכ
.םירכזנה םינממסה תעבשב וללכנ םיפסונה הנמ רשע
תשרפב םיטרופמה םינממס םה הנמ םיעבש םהמ א"כ לקשמש םינממס העברא 'א חולב האר
םהמ םיינש ,הנמ רשע השש השש םלקשמש םינממס העברא דוע וניצמ םדבלמ .תרוטקה השעמ
,םיפסונה םינממסה תשולש .םירישה רישב וזמרנ םירתיה םיינשו ,החשמה ןמש השעמב םירכזנ
ינש דועו םירישה רישב םימשבה תשרפב אוה ורוכזיאש טשוקה אוה הנמ ב"י ולקשמ דחא
תשרפב ואצמנ הנמ רשע םינש לכה ךסב ןכ םג םהש ,הנמ העשתו השולש ןומניקו הפוליק םינממס
לש ךס תרוטקה תשרפב םירכזנה םינממסה לש םלקשמ לע תפסותה ,רמולכ .החשמה ןמש תיישע
םייצחו החשמה ןמש תיישע תשרפב םירכזנה םינממסה לקשמ אוה םייצח הנמ הנומשו םינומש
חיכוהל לכונ ךכמ ילואו .םירישה רישב םימשבה תשרפב ורכזנש םינממסה םה הוושב רתונה
תימינפה הקולחה רשאכ תרוטקה יביכרמ לכ תא "היהי דבב דב" בותכה ירבדב וקייד ל"זחש
הפוליקה טשוקהש םיחקורה השעמב היולת םגו תיתורירש םג הניה תרוטקב ולא םינממס בכרהב
הרעה* הטעומ תרוטקב םתניתנ ןומניקו

םימשבל תרוטקה ינממס ןיב .ג
ינממס יביכרממ קלחש ףא תרוטקה ימשב לכל ןתינה "םימס" ראותה אוה רוריב ךירצה ףסונ רבד
בכעתמ תרוטקה ינממסב םימשבה לש םראות שוריפ לע .החשמה ןמשב ויהש םימשב םה תרוטקה
:(ו ,ה"כ תומש) בותכל ושוריפב ארזע ןבא םהרבא יבר
תרוטקלו םעט יכ רודה ימכח ורמא" :ל"זו "םימסה תרוטקלו החשמה ןמשל םימשב רואמל ןמש"
.םימשב החשמה ןמשלו ןכ רמאנ אל המל ןכ םא .תרוטקה רובעב םימסה אוה ןכו ךופה םימסה
םימשב תלמש יניעב ןוכנהו .םימסה תרוטקלו החשמה ןמשלו רואמל ןמשה תאו םשובה תאו דועו
."תמאה תלבק הככו .תרוטקל םימסה םע םיברועמ םהש םימשבו החשמה ןמשל תללוכ
םה םימסה רשאכ םימשב םג וסנכוה תרוטקבש אלא םסו םשוב ןיב הקולח הנשי ע"בארה יפל
"יאמסוב" ןושלב םימסו םימשב סולקנוא םגרת ,ע"בארה תמועל .תרוטקה תשרפב םירכזנה
.הווש םניינע רמולכ
:ל"זו ןושלה יונישב בכעתמ ,םש ,ה"כ תומשל ן"במרה
.הנבלחהו הנובלה ןוגכ תופורתה םה םימסהש ןושלה ילעב תעד יכ תורבסה הלא לכל ונכרצוהו"
םימס י"שר תעד לע לבא .בוטה םחירב םושיב םהל רשא םידעסמ וארקיש םילכאנה םה םימשבו
ןכו (םש תותירכ) יניסב השמל ורמאנ ןינממס רשע דחא שרדמב וניתובר תנווכ ךכו םימשב םש
ןכתי ןושלה בותכה הנישש רובעב לבא .הזה בותכב ןוכנה אוהו םהינשב ןימסוב סולקנוא םגרתמ
םימסב םיעודיהו םירחבומה וניינעו םימשב םיארקנ םשובהו חירה ילעבבש םיבושחה יכ רמאנש
בכרומ הלמ םשובו םימשב תלמ יכ רמאנש אוה ןוכנ םג .םשוב לכ שארב ,שאר ימשב רמאש ומכ
אוהש בשחי םימסב רומהו .רורד רמ שאר םימשב רמאש ,םהירבד לע היארהו .םימס-הב םש-וב
רמ ביתכו .הנובל יצע לכ םע ןומניקו הנק םכרכו דרנ ('ד ריש) בותכה רמאו .דעסמ אל ,הפורת
תאו רמא בותכהש דועו .וימשב ולזי ינג יחיפה :ורמא םלכ לעו .םימשב ישאר לכ םע תולהאו
ןכ םא ,םימס ואיבהש ריכזה אלו ,םימסה תרוטקלו החשמה ןמשלו רואמל ןמשה תאו םשבה
."םשובה ללכב םלוכ
תרוטקב םימס ןושלה יוניש תא ץרת אל ן"במרה םנמא ,דחא םניינע םשובהו םסה ן"במרה תטישל
תרוטקה השעמל ושוריפב ןכו .םירחבומה םימשבה םניה םימסש עיצמ אוה ןכלו םימשב תמועל
:ל"זו בתוכ אוה
."יתרכזה רשאכ אוה דחא ןושל םימשבו םימס ןושל יכ דוע ןכתיו"
וארקנש םימשבה רתי תמועל םימס וארקנש תרוטקה ימשבב ןושלה יונישש רמול רשפא ,ד"נעל
יצעמ ףטונה ףרש אלא וניא ירצה א"שר" :םש תותירכ 'סמב ש"ר ירבד רבסהב יולת םשוב
ונדמלמ ש"רו םש אתיירבב תרוטקה ינממס לש םניינמל רשקהב ורמאנ ש"ר ירבד ."ףטקה
:ל"זו דל 'ל תומשל ושוריפב י"שר תטיש ךכו ,םימעפ המכו המכ ומצע ינפב ארקמב רכזנ ירוצהש
תותירכב י"שר תטיש םג וזו ."ףטנ יורק ףטקה יצעמ ףטונה ףרש אלא וניאש לעו ירצ אוה ףטנ"
בתכ ויתוכלהב ם"במרה ,םרב .הכ ז"ל תישארב י"שרב ןכו ."אתא ישוריפל ג"בשר" :ל"זו 'כש םש
רמולכ ."ירצה ןהמ אציש ףטקה יצע אוה הרותב רומאה ףטנ" :(ד"ה ,ב"פ שדקמה ילכ תוכלה)
ירבד לע קולחל אב ג"בשר כ"או םהמ אצויה ירוצה ןיבל ףטנ-ףטקה יצע ןיב קלחמ ם"במרה
ףרשב םג ודבלמו ימשב חיר וב רשא ומצע ץעה אלו ףרש קר וניהש ירוצה תלילש י"ע אתיירבה
םג שמיש בוטה וחיר דבלמ רשא ירוצ םשב יורקה דחוימ ימשוב חיר ונא םיאצומ ונממ אצויה
.דחוימ הוועש גוס וניהו .(אי ,ו"מ ;בכ ,'ח והימרי האר) הפורתכ
אוה םהיצעו םשובה יפרשב תדחוימה הלוגסה רשאכ :ךכב אוה םימסל םשוב ןיב לדבההש ןאכמ
רבדה ארקי ינחיר םג אוהו רחא ןיינעל ץעה תולוגסב םישמתשמ ונא רשאכו םימס וארקי םחירב
םשב םשובה יצע וארקי תוחירה רוטיק איה הניינע תרוטקה ןכלו .ינחיר םס םג וב שי יכ ,םשוב
םשוב םשב וללה וארקי הפורת וא ןמש תיישעתל םהב םישמתשמ ונא רשאכ םינממס םתואו םס
םישקבמ ונא רשאכו .םימסה תרוטקבו החשמה ןמשב םינממסה תומש לש םראות תקולח ןכמו
,וילא הוולנה רצותה והמו ובש םסה רמולכ ץעה תלוגס יהמ תעדל םיכירצ ונא והמ ףטנ תעדל
הוולנ רצות וניה ירוצה ם"במרה תטישל .תימשוב תוינחיר ול םגש ירוצבש הוועש אוה עודיכ
ןושלה יוניש ררבתמ ןאכמו .ףטקה יצעבש תדחוימה הלוגסה וניה ירוצהש י"שר תטישו ףטקל
.ירוצל סחיב הרותב

תרוטקה ינממס לש םעבט יוהיזל .ד
תחת םירישה רישב םירכזנה םיפרש םה הנבלחהו ןרופיצהו ירוצהש ררבתמ ן"במרה ירבדמ
יצעמ אצויה ףטנה וניה ירוצהש איה ותטישו םשוב יצע םניה םינממסה רתיו ,"םידרנ םע םירפכ"
.ירוצה םניה ףטקה יצעש ם"במרה תטיש תמועל ףטקה
ךכ טקנ ן"במרה םא םיעדוי ונא ןיא .םיפרש םה הנבלחהו ןרופיצהו ירוצהש ן"במרה לש ותעיבקל
ילכ 'כלהב ם"במרה 'כש םשכו ירוצה תוהמ לע ש"ר שריפש יפכ וללה םינממסה תא ריכהש םושמ
ן"במרהש וא ."ןווי ירעב תונליא ףרש אוהו השק וחירו רוחש שבד ומכ הנבלחהו" :ד"ה ,ב"פ שדקמה
םירפכה לע .םימשבה רתיל "םידרנ םע םירפכ" ןיבש םירישה רישב בותכה תקולח םושמ ךכ טקנ
ן"במרב הארו ."קבדנ ףרש התוא תרפכו ןמ םירפכ יכ" :ל"זו םיפרש םהש (הל ,'ל תומש) ן"במרה בתכ
,הנבלחה ,ןרופיצה ,ירוצה תמועל ,םמשב םינממסה רתי תא ההזמ ן"במרהש ונתשרפבו ,גכ 'ל תומש
ףטנ םימס ךל חק" :תרוטקה תשרפב בותכה הנבמ תא םיניבמ ונא ךכבו ,םימשב יצע םהו הנובלה
י"ע הדרפה האב םשוב יצעל םיפרש םימסה יגוס ןיב ,רמולכ ."הכז הנבלו םימס הנבלחו תלחשו
אלא .ונבתכש ומכ םינממסה לש םרפסמ תעיבק יבגל וז הקולחל םיקוקז ונאש ףא םימסה תרכזה
תשולשו םימס םתס ןיינמכ) = םימסו (םייתש) = "םימס הנבלחו תלחשו ףטנ ךל חק" בותכה רדסש
.םינממס א"י "הנובלו (השימח כ"הס םיפסונה םינממסה
ןכש .םינממסה יבגל םירישה רישב תפסונ הקולח וניצמ םושיב יחמצל םיפרש ןיב הקולחה דבלמ
לכ םע ןומניקו הנק םכרכו דרנ" (א :(די קוספ ד"פ) רומאכ ,םמצע םושיבה יחמצ ןיב לידבמ בותכה
םיסחייתמ םושיבה יחמצ לש םקלח רמולכ ."םימשב ישאר לכ םע תולהאו רמ" (ב ."הנובל יצע
םג תואטבמ ולא תוצובק תקולח .םימשב ישארל סחייתמ רחא קלחו ,הנובלה םע םתחיקרל
.םינממסה לש םלקשמב

'ב חול

םירישה ריש יפ לע םעביטו םימשבה רדס

םעביטולקשמףסונ רוקמןממסהםירישה רישב וראותרפסמ
םיפרש


הנמ 70
הנמ 70
הנמ 70
תרוטקה השעמ
תרוטקה השעמ
תרוטקה השעמ
ירצה
ןרופיצה
הנבלחה
םירפכ
םירפכ
םידרנ
א
ב
ג
תמשובמ הקבא
הנובלל םיסחייתמ
"הנובל יצע לכ םע"
הנמ 44 כ"הס

הנמ 16
הנמ 16
םינמ 3
םינמ 9
הנמ 70


החשמה ןמש
החשמה ןמש
תרוטקה השעמ
דרנ תלוביש
םוכרכ
הפוליק
ןומניק
הנובל
דרנ
םוכרכ
הנק
ןומניק
הנובל
ד
ה
ו
ז
ח
םשובמ ןמש
םימשב ישארל סחייתמ
"םימשב ישאר לכ םע"
הנמ 44 כ"הס
הנמ 16
הנמ 12
הנמ 16

החשמה ןמש

החשמה ןמש

רומ
טשוק
העיצק

רומ
תולהא
םימשב ישאר

ט
י
איןמש תוצמב םחוקיר השעמב תוושו (הנובלה תא איצוהל) םלקשמב תווש ולא תוקולחש וניצמ
.הצובק לכ ןיבש הנושה תאו הוושה תא אוצמל ונילע כ"או ,החשמה

תונוש תווצמב הרוכזיא תא וניצמ םושיבה יחמצ לש הנושאר הצובק תסחייתמ הילעש הנובלה לע
תוחנמב הנובלה תרכזנ הרותה תוצמב ."הכז הנובל" התויהב תרוטקה תשרפ הדחייתה םרב
תדחוימ הנובלהש ןאכמ ,"הרכזא" וא "התרכזא" ראותה תא הל סחיימ בותכה רשאכ םהינימל
תואנק תחנמב הנובל תניתנ הרות הרסא ךכ םושמו ףירחהו דחוימה החירב ןורכיזה תא ררועל
:א"ע ,ג"מ ןירדהנס 'מגבו ."ןווע תרכזמ ןורכיז תחנמ אוה תואנק תחנמ יכ" :(וט ,'ה רבדמב)
."ותעד ףרטיתש ידכ 'וגו הנובל לש טרוק ותוא ןיקשמ גרהיל אצויה"

הניינע "הנובלב ךיתעגוה אלו" :(גכ ,ג"מ) היעשיב רומאכ התנכהל הבר העיגיב הכרצוה הנובלה
הרכזהש (ב קוספ םש) ק"דרב הארו ."ןוא ךרבמ הנובל ריכזמ" :(ג ,ו"ס םש) םירכזנ התוהמו
םחלל התייהו" :('ה ארקיו) התרכזא ומכ הנובל ריטקמ הנובל ריכזמהו" :ל"זו הרטקה התועמשמ
:(ו 'ג) םירישה רישב ררושמה ירבדב וניצמ רוטיקב תנייטצמכ הנובלה תא .(דכ םש) "הרכזאל
דע" :(ו 'ד םש) ןכו ."לכור תקבא לכמ הנובלו רמ תרטקמ ןשע תורמיתכ רבדמה ןמ הלוע תאז ימ"
תרבגה איה הרטקהו החפה ."הנובלה תעבג לאו רומה רה לא יל ךלא םיללצה וסנו םויה חופיש
תא םיריבגמה םינממסה לכ וסחייתה הילאו חירה תא תררועמה הנובלה לש התלעמ וזו .חירה
ןתנ ידרנ ובסמב ךלמהש דע" :(בי 'א םש) וב דיעמ בותכהש דרנה תמגודכ םהלש ימצעה חירה
,(גכ 'ל תומש) החשמה ןמש השעמב שרופמכ םמושיב לא םיסחייתמ הנקהו ןומניקה םג ."וחיר
ףידמ םשוב חמצ לא (ארקמב ףסונ רוכזא ול ןיאש) םוכרכה תא םג סחייל םיקוקז ונא ךכ ךותמו
.חיר

הצובק תחת םיסנכנ םימשב ישארו תולהאה ,רומה ,הנובלל םיוולנה םימשבה לש םתמועל
ויתולוגסב הארנכ דחוימה רומה .םיללצה תסנהל תולגוסמה רומה תולעממ ונאבה רבכו תדרפנ
תשולש .העיצקה םהש םימשבה ישארו תולהאה םהש וז הצובקב םייוצמה םימשבה רתימ
הז בותכ ,ד"נעלו "ךיתדגב לכ תועיצק תולהאו רמ" :ט ,ה"מ םילהתב וידחי ורכזנ ולא םימשבה
אוהש םביט םירכזנה םימשבה .ןושש ןמשב ךלמה תחישמל סחיימה וינפלש בותכל סחייתמ
"רבוע רומ יתועבצאו רומ ופטנ ידיו" :(ה 'ה) םירישה רישב רכזנ ןמשכ רומה .םינמשה יניממ
ותפיסא לעופו "רומה ןמש" בי ,'ב רתסא 'יעו ."רבוע רומ תופטונ םינשוש יתפש" :(גי 'ה םש) ןכו
."ירומ יתירא :(א ,'ה) םירישה רישב"

תפונ" :זי 'ז ילשמב ןמשב םירכזנ םושיבה יחמצבש היינשה הצובקב םייוצמה םימשבה תשולש
ריכזמ םילהתבש םשכ תובכשמה יעצמב םימשב ףוליז לע רפסמ לישממה רמולכ ."הנפוטת
,תולהא םילהא רומה םירכזנ םש ילשמב .העיצקו תולהא רומב םידגבה תגיפס תא ררושמה
וא העיצק םשב הז ןומניק גוס רכזנ םירחא תומוקמבו .ותוינמושב דחוימ גוס אוהש ןומניקהו
.םימשב ישאר

םילטב וז הצובקב םינממסה רתיו ,הנובלה אוה טלובה ןממסה היינשה הצובקב םאש ,ףיסונ
הצובקב םינממס לש םרתי רשאכ ,רומה אוה טלובה ןממסה תישילשה הצובקבש ירה ,ויבגל
אקווד ואלו) ונומישב דחוימה ןומניק העיצקה וז "םימשב ישאר לכ םע" לעופהו .ויבגל םילטב וז
.(וחירב

.םיגוס השולשל וקלחתי םימשבה לש םעבט יכ ,םירישה רישב םיבותכ לש םרואיב ךותמ וניצמ
חירה תצפהב םהיתולעמו ,חמצ תרוסנ ,הקבא תרוצב םיאבה םישבי םימשב (ב .םיפרש (א
ףלוח וניאו עובק םחירש םימשובמה םינמושה תלוגסש הארנכ .םיימשוב םינמוש (ג .קוחרמל
םשוב תקבאכ קחרמל אל לבא בר ןמז קיזחי םרוטיקו חורה םע
:תורוקמ תמישר
.א"ע ,'ו תותירכ .1

.די-גי ,'ד םירישה ריש .2

.דל ,'ל תומשל 'יפב ן"במרה .3

.דל 'ל תומש תרוטקה השעמ .4

.דכ-כ ,'ל תומש החשמה ןמש השעמ .5

רודיסב ןייע ,ולאמ ולא ונתשנ עודמו תרוטקה ינממס לקשמ ןיינעב :תכרעמה תרעה*
זמרו ךמס םהל אוצמל םהידי ליח ישנא ואצמ אלו" :ריעהש ןידמעמ י"רל "בקעי תיב"
רוזח .םש ןייע ,םלענה ךרדב םעט אצומ ןידמעמ י"רו ."תרוטקה ינממס לקשמב םעט המ