? "יתב תא ימ"

זט ,'ג תור

ןוזרסיו הירא ברה

ט"נשת ,135 ןיתעמש ךותמ

:תיצמת
וא ,היבאומה תורכ םימעפו תורכ םימעפ ,המש תא תאשונה הליגמב העיפומ תור
ראותה תא טימשהל וא ףיסוהל בותכה האר המ !אוה רבד אלה - היבאומ הרענ
?"תור" לש המשל דומצב "היבאומ"

דוד ימיב ררועתמ תיבאומה סומלופ
(ד"פ םילהת) 'ואטחת לאו וזגר' :חתפ אבא 'ר" :אבומ (א ,'ח השרפ) הבר תור שרדמב
?אוה החפשמ לוספ אל םירמואו ילע םיזגרתמ םה יתמיא דע ה"בקה ינפל דוד רמא'
הכלהה רבדב תוריהבה יאש הרואכל הארנ אבא 'ר ירבדמ ?"אוה היבאומה תורמ אלו
.דוד ימי דע הכשמנ "תיבאומ אלו יבאומ ,תינומע אלו ינומע"

".רענה הז ימ ןב" לואש לש ותלאשל ימודאה גאוד תבושתמ ססבל רשפא וז החנה
הלאש התייה אל לואש תלאשש הריבסמ ב"ע,וע תומביב 'מגהו .(ז"י 'רפ א"מש)
.יתא חרזמ יא יתא ץרפמ יא .ליאשמ אק הובאא" :תיתוהמ הלאש אלא תיביטמרופניא
ששוח לואש ,רמולכ ."ודיב ןיחממ ןיאו רדג ול ץרופ ךלמהש ,יוה אכלמ - יתא ץרפמ יא
התאש דע" :(םש) ול רמואו לואש תא עיגרמו ימודאה גאוד אבו הכולמה ןדבואמ
םא להקב אבל אוה יואר םא וילע לאש ,ואל םא תוכלמל אוה ןוגה םא וילע ליאשמ
:ןעוטה רנבאל גאוד ןיב חוכיו חתפתמ רשאכו ."היבאומה תורמ יתאקד ט"מ ,ואל
רפסמ השקמו רתוומ אל גאוד ,"תיבאומ אלו יבאומ תינומע אלו ינומע - אנינת"
."קיתשיא" לש בצמל שרדמה תיב יבשוי תאו רנבא תא איבמו וז הכלה לע תוישוק
.הנעמ אלל וראשנ םה

אוהש דוד לע "הילע יזורכאל גאוד יעב" :זע תומביב 'מגה תרמוא ,וז תואיצמל ךשמהב
וברח אשמע רגחש דמלמ :אבר רמא" :חוכיוה תא ךתחו אשמע אב דימ .להק לוספ
לש וניד תיבמ ינלבוקמ ךכ ,ברחב רקדיי וז הכלה עמוש וניאש ימ לכ רמאו לאעמשיכ
."תיבאומ אלו יבאומ תינומע אלו ינומע ,יתמרה לאומש

דוד ימיל המדק "תיבאומ"ה תלאשב הערכהה
וז הפוקתב אקווד ואל ךא המומע התייה וז הכלהש הלעמ ל"נה תורוקמב ףסונ ןויע
.רתוי המודק הפוקתב אלא

אל םירמואו ילע םיזגרתמ םה יתמיא דע" - ליעלד שרדמה פ"ע - רמוא דוד רשאכ
םאה ,הלאשה תא ולעה םינמזהמ ןמזבש ןוכנ ,רמול ותנווכ ,"אוה החפשמ לוספ
םיזיגרמ עודמו ,בר ןמז ינפל הרתפנ רבכ היעבה ירה לבא ?להקב אובל הלוכי היבאומ
אלו יבאומ ,תינומע אלו ינומע הכלהל קספנש רחאל תובר םינש וז הלילעב וילע םיאבו
רקש הנומא ךיתווצמ לכ'" קוספה לע י"שר לש ושוריפ תא ןיבהל ןתינ םג ךכ .תיבאומ
.(ופ 'ספ ט"יק 'פ םיליהת) "ינרסואל ופדר רקש לע םהו תיבאומ אלו יבאומ - 'ינופדר

תינומע אלו ינומע :אנינת" :ליעל ואבוהש שרדמה תיב ימכחו רנבא לש םתבושתמ םג
רבכ וז הכלהל סחיב תוריהבה יאש רתויב הרורב הרוצב עמתשמ ,"תיבאומ אלו יבאומ
לואש תא עיגרהל ידכ שדחמ סומלופה תא ררועל ןיינועמ ימודאה גאוד .תמייק אל
הז ימ ןב" :לואש לש ותלאשב יוטיב ידיל האב איהו ,דבלב תינמזו תיקלח ותחלצהו
.תיבאומ אלו יבאומ "העודיה הכלהה" ,"ונממ המלעתנ הכלה" :ל"זח תשרדכו ?"םלעה
וניאש ימ" :רמאו ודיב ברחה אשמע חקל חטשה ינפ לע תולעל וז היעבל תתל אל ידכ
."ברחב רקדיי וז הכלה עמוש

תור תליגמ תלילעל עקרכ "תיבאומ"ה תייגוס
(ז ,ג"כ םירבד) "'ה להקב יבאומו ינומע אובי אל" ,בותכה תא תמצמצמה השרדה
.זעב לש ותפוקתב היד הרורב התייה אל - תיבאומ אלו יבאומ ,תינומע אלו ינומעל
יאל חתפמ הווהמ ,תור תליגמב ותטמשה וא "היבאומ"ה ראותב שומישהש הארנ
.הליגמה לש הכרוא לכל ,וז תוריהב

שולש .היבאומה תור רתוי בחרומה המשב וא תור םשב שגפינש םעפ לכב כ"א ןנובתנ
:היבאומ ראותה תפסות אלל תורכ 'א קרפב תור העיפומ םימעפ
."תור תינשה םשו הפרע תחאה םש" :ה קוספב
."הב הקבד תורו התומחל הפרע קשיתו" :די קוספב
."ךירחאמ בושל ךבזעל יב יעגפת לא תור רמאתו" :זט קוספב

.היבאומ ראותה תפסות אלל ,תור תארקנ איה לארשי ץראל העיגה אל תורש ןמז לכ
,םחל תיבל תואב תורו ימענ רשאכ קר .הלש תויבאומה תייעב הררועתה אל ןיידע
לכ ךותב תועמוש ןה (טי קוספ םש) "םהילע ריעה לכ םוהתו םחל תיב הנאובכ יהיו"
"היבאומה" לע ,"ןותיחה תלוספ" לע תושיחלה תא ,"םינפה תלבק" לש הלומהה
.ימענ האיבהש

תא שיגדהל ידכ תאזו ,"היבאומ" ראותה תא תור לא ףרצל בותכה ליחתמ ןאכמ
ימענ בשתו" :בכ קוספב םיארוק ונא ךכיפל .ןותיח תלוספכ תור לש תדחוימה היעבה
ריצק תליחתב םחל תיב ואב המהו באומ ידשמ הבשה המע התלכ היבאומה תורו
."םירועש

רמאתו" :רמאנ תרבדמ איה רשאכ ,הליגמב תישילשה םעפב תור לש התעפוהב םא
איה רשאכ - םחל תיבב התויהב - תישימחה םעפב הליגמב התעפוהבש ירה ,"תור
רחא םילבשב הטקלאו הדשה הכלא ימענ לא היבאומה תור רמאתו" :רמאנ תרבדמ
.(ב ,'ב קרפ) ויניעב ןח עצמא רשא

תור לש "התויבאומ"ל זעוב לש וסחי
םג עיגמ זעב "הרקמ"בו זעבל רשא הדשה תקלחל היבאומה תור העיגמ "הרקמ"ב
,"םירצוקה לע בצינה רענה" הנוע ?"תאזה הרענה ימל" ותלאשל .הדשל ןמז ותואב אוה
"איה היבאומ תרענ" אלא הרענ םתס אל תאז ,באומ הדשמ ימענ םע האב וז הרענ
להקב יבאומו ינומע אובי אל" םירבד רפסב רמאנכ ,"תיתייעבה" הרענה תאז (ו-'ב)
.(ד ,ג"כ) "'ה

היבאומ הלימה תא דימ טימשמ ,םתועמשמ תאו רענה ירבד תא בטיה עמושה זעב
אל םגו רחא הדשב טקלל יכלת לא יתב תעמש אלה תור לא זעב רמאיו" :הילא הנופו
םחל תיבב ררועתהש ירוביצה ןוידב .(ח ,'ב) "יתורענ םע ןיקבדת הכו הזמ ירובעת
הלימה תטמשה י"ע בותכה ונל הלגמ ,להקב אובלמ תור לש התלוספ/התורשכ רבדב
אובל הרשכ תור ונייהד ,"תיבאומ אלו יבאומ" איהו הרורב הדמע שי זעבלש "היבאומ"
הלגמ אוהש דחוימה סחיל הביסה תאזו ,םגפ הווהמ אל הלש יבאומה רבעה .להקב
."ךעגנ יתלבל םירענה תא יתיוויצ אלה" היפלכ

יתאצמ עודמ" :ותוא תלאוש ,זעב היפלכ ןיגפמש יבבלהו םחה סחיל בל המשש תור
"תויבאומה" תייעבש התעדב ללכ הלעמ אלו בל המש אל איה ךכ "ינריכהל ךיניעב ןח
.('י 'ספ ,םש) ."הירכנ יכנאו" השיגדמו התלאש תא תקזחמ איה ןכל .ןורתפ ינפב תדמוע

ימענ לא תרזוח ,הדשב תירקמה השיגפה ינפל זעב לע העמש אל ףאו הריכה אלש תור
,ץוצינ קלדנ ימענ לצא .(טי 'ספ) ."זעב םויה ומע יתישע רשא שיאה םש" :הל תחוודמו
'ספ) ."אוה ונלאוגמ שיאה ונל בורק" הל הלגמ איהו ,תור לש "היעב"ל ןורתפ שי ילוא
םע ילא רמא יכ םג היבאומה תור רמאתו" , - היבאומכ - חווידב הכישממ תור .(כ
ץוצינה הז עגרב .(אכ 'ספ) "יל רשא ריצקה לכ תא ולכ םא דע ןיקבדת יל רשא םירענה
הקיסמ ימענ .לודג רואל םצעתמו קזחתמ תור לש החוויד תליחתב ימענ לצא קלדנש
דימ הילא הנופ איה ןכלו ,תור לש תויבאומב היעב ןיא זעבלש תיעמשמ דח הנקסמ
יאצת יכ יתב בוט התלכ תור לא ימענ רמאתו" :היבאומ ראותה תטמשהב ,תור המשב
.(ב"כ 'ספ) "רחא הדשב ךב ועגפי אלו ויתורענ םע

תויבאומה תייגוס תרהבהל ימענ תמזוי
,הלילה םירועשה ןרוג תא הרוז זעוב .רתויב תזעונ העצה תורל ימענ העיצמ 'ג קרפב
תא ךל דיגי אוהו תבכשו ויתולגרמ תיליגו תאבו ובכשב יהיו" ,ובכשמ םוקמ ןכיה יקדב
?וז העצהל ימענ לש החוכ רוקמ המ .(ד 'ספ) "ןישעת רשא

תיילע רחאל םג .םחל תיבל תואבה תורו ימענמ םלעתה ימענ לש החפשמה בורק זעב
תליחתמ םישדח השולשכ םירבוע ,הדשב םילבש טקלל האבה תור לא סחיב הגרדמ
הניחבמ תורל וסחיב תומדקתה ןיא ןיידעו ,םירועשה ריצק תולכ דעו םירועשה ריצק
,שרדמה תיב תא קיסעהל ךישממ תור לש הניינעב ירוביצה סומלופהו חוכיוה .תיתחפשמ
,תיבאומ אלו יבאומ ,תיתכלה הניחבמ אשונב הרורב הדמע עבק רבכ הארנכש ,זעובו
.וז הדמעל ישעמ יוטיב ןתונ אל

חתפתי אל ,תור יפלכ ןיגפה זעובש םחה ישונאה סחיל רבעמש תששוח ,םתסה ןמ ,ימענ
איה אמש ,הכותב ןנקל ליחתמ קפסה .להקב אובל תור לש התורשכ םוסרפ ןיינעב רבד
?להק תלוספ תורש רבוס אוה םג ילוא ,ירוביצה סומלופב זעוב לש ותדמע רבדב העוט
ונתנ ףאו "תבכשו ויתולגרמ תיליגו תאבו" לש תזעונה העצהל התוא ופחד ולא תוששח
תא דימעהל ןמזה עיגה ,הז עצבמב לועפל העונצה תור תא ענכשל ישפנה חוכה תא הל
."תיבאומ אלו יבאומ" לש ישעמה ןחבמב זעוב

תא םיבר יניעבש ךל עודי :הל תרמואו עצבמל עקרה תא תורל ריבסמ ימענ הז בלשב
ןיאו ,תור תא זעוב לש ותעדלש יל הארנ ךא .להק תלוספ תא ,רמולכ היבאומה תור
תישעמ הטלחה לבקל זעוב תא ףוחדל שי ןכ לע רשא .ןותיח תלוספכ ךתוא בישחמ אוה
.ןרוגה לא תור תדרוי תאזב .ךתלואג תא איבתש

,םש) ?תא ימ רמאיו ".ויתולגרמ תבכוש השא הנהו תפליו שיאה דרחיו הלילה יצחב יהיו"
לכ ןיא ךתטישל ירה ."ךתמא .תור יכנא" .אבל תרהממ תור לש תחטובה התבושת (וט-ח
ךיפנכ תשרפו" השאל יתוא תחקל לוכי ךמצע התא ,יבש יבאומה דצה םע תיתכלה היעב
היעב היבגל תמייק אל םנמאש הלוע זעב תבושתמ .(ט 'ספ) ."התא לאוג יכ ךתמא לע
לא הניינע תא איביש הל חיטבמ אוהו התלואג ןיינעב היעב שי ךא ,ןותיח לוספ לש
.תוריהמב ונורתפ

?"יתב תא ימ"
תא ימ" ,הרזומה הלאשה תא התוא תלאוש ימענו התיבל תור תרזוח רחשה תולע םע
ינשב שריפ "ארקמ תעד" שוריפב !?התב תא הריכמ אל ימענ יכו .(זט ,'ספ) "יתב
ןבא"בו .רוריבב תור תא ההזמ אל ןכא ימענ רחשה תולעב .דחא םניינעש םינפוא
םישוריפ לבקל השק ."סנכיהל תלדה אל החתפש דע התוא התאר אלש" שריפ "ארזע
המ .תואיצמה תניחבמ רתויב םיקוחד ךא ,ארקמ לש וטושפל םימיאתמ הרואכלש ולא
,'ךתב תור יכנא' ,תויהל הכירצ התייה הבושתה ,הטושפכ תמאב איה הלאשה םאש םג
היפב םש בותכהש יפכ אלו ."ךתמא תור יכנא" ?תא ימ ותלאשל זעובל התנע תורש יפכ
."שיאה הל השע רשא לכ תא הל דגתו"

הלאש התוא תלאוש הניאו התיב לא האבש וז איה תורש תעדוי ימענש הארנ ןכ לע
ותבוגתל ששחו קפס לש הליל ,הדרח לש הליל רחאלו רחשה תולע םע .תיביטמרופניא
םאה ?יתב תא ימ הלאשב הערכה שי םאה ,תיתוהמ הלאש התוא תלאוש איה ,זעוב לש
התייה רעובה יתכלהה אשונב זעוב לש ותעד תא התכרעה םאה ?להקב אובל הלוכי תא
(ליעלד תומביב 'מגה פ"ע "רענה התא ימ ןב" דוד תא לואש תלאשל הוושה) ?הנוכנ
זעוב לש תיתכלהה ותעד ,תיעמשמ דח הבושת הלוע הלילה יעוריא לע תור לש החווידמ
.להקב אובל תולוכי תיבאומו תינומע :איה

בייחמ ףקות תניתנ - הכלהה םוסרפ
"וישנ ארעב תאו םישוח םתוא וחלש ןמ באומ הדשב דילוה םירחשו"
.(ח 'ספ ,'א םירבד)
,באומ הדשב דילוה .זעוב הז םירחשו" (א ,'ב 'רפ) הבר תור שרדמב בותכ הז קוספ לע
יבאומ תינומע אלו ינומע הכלהה תא ראבו רמנכ שחש ,םישוח .היבאומה תורמ דילוהש
קרפב הליגמה לש ןורחאה קלחב התע ןנובתנ ."וז הכלה השדחתנ וימיב .תיבאומ אלו
אלא ,תשדוחמה הכלהה תא ראבל "רמנכ שח" תויהלב קפתסמ אל זעובש ןיחבנו 'ד
.התוא םסרפל השעמ השוע

.תור תחא םעפו היבאומה תור םיימעפ .םימעפ שולש תור תרכזומ הליגמה לש 'ד קרפב
.תיבאומהו תינומעה סומלופב ןורחאה בלשה יוטיב ידיל אב ןאכו

לבקמ לאוגה .לואגל ןושארה אוה יכ ,ימענ הרכמ רשא הדשה תא "לאוג"ל עיצמ זעוב
רמאיו" ,"שקומ" ףשוחו ותעצה תא ביחרמ זעוב ."לאגא יכנא" :הנועו ,העצהה תא
- [לאוגה תבושתמ הלוע ךכ תאו שרפל שי] תאמו ,ימענ דימ הדשה ךתונק םויב :זעב
תאשל ןכומ התא םאה ."ותלחנ לע תמה םש םיקהל תינק תמה תשא היבאומה תור
דימ "לאוג"ה .להקב אובל הלוכי הניא תורש םירבוסה הלאמ התא םתסה ןמ ?היבאומ
אל" :י"שר שרפמו ,"יתלואג תא תיחשא ןפ לואגל לכוא אל" :הנועו וז היעבל סחייתמ
לאג" .(ט ,'ז 'רפ הבר תור פ"ע) "יבאומו ינומע אובי אל רמאנש יערזב םגפ תתל לכוא
?היבאומ השיא אשונ ךתוא הארנ זעובל רמואו "הפפכ קרוז" לוכיבכ ."יתלואג תא התא ךל

הרורב תיתכלה הדמע ןיא ריעה רעשב "ןיד תיב"כ םיבשויה םינקזה תרשעלו ןכתיי
ךירצ זעוב םתמועל .ותועט לע לאוגה תא םידימעמ אל םה ןכלו ,קרפה לעש היגוסב
םישודיחב קר קוסעל תאזה תעב רשפא יא ,יולג ןפואבו תוריהמב עירכהל וישכע
.השעמ תושעל שי ,םייטרואת םייתכלה

לכ תא יתינק יכ םויה םתא םידע" םעה לכו םינקזל עידומו "הפפכה תא םירמ" זעוב
הנוק ינא ."םויה יל יתינק ןולחמ תשא היבאומה תור תא םגו - זירכמו - ךלמילאל רשא
ינירה ,תור לש המשמ "היבאומ" ראותה תא ןמזה לכ יתטמשהש ינא .היבאומ השא
אל היבאומ התויה תדבוע יכ השאל היבאומה תור תא חקול ינאש תאזב עידוהל
תינומע אלו ינומע לש תאזה הכלהה תא םסרפל ןיינע יל שי .להקב אובל הל העירפמ
."םויה םתא םידע" שיגדמו רזוח אוה ןכלו ,תיבאומ אלו יבאומ

רחאל "הכלהה" השדחתנש קר אל הליגמב תועמשמ ןיא היבאומ הלימל ךליאו ןאכמ
תושעל אלא זעובל רתונ אל .לילכ תמלענ איה ןכ לעו ,המסרופ ףא אלא המלעתנש
.השעמ
"ןב דלתו ןוירה הל 'ה ןתיו הילא אביו השאל ול יהתו .תור תא זעב חקיו"
.(גי ,'ד קרפ)
אל .םימלענ תורו זעב םג אלא תמלענ היבאומ הלימה קר אלש ןיחבנ ףסונ ןויעב
םיארוקש הלא םה םירוהה אל .ימענ אלא דלונש ןבב םילפטמש הלא םה םירוהה
ינומע אובי אלש ונדמלל אב תורו זעב לש םדיקפת לכ וליאכ ,תונכשה אלא ןבל םש
.תיבאומ אלו יבאומ ,תינומע אלו ינומע :ושוריפ 'ה להקב יבאומו