אוהיבאו בדנ לש םאטח

'י קרפ ארקיו

רפורט יכדרמ

ז"נשת ,128 ןיתעמש ךותמ

:תיצמת
אוהיבאו בדנ לש םאטח רואיבל תונשרפבו שרדמב תונושה תועדה תא ץבקמ רמאמה
.ינימש תשרפ דמלמה הרומל םיאתמו

:ןמקלכ (ב-א ,'י ארקיו) ינימש תשרפב ,םיוסמ טורפב ,הנושארל ראותמ אוהיבאו בדנ לש םאטח
תרטק הילע ומישיו שא ןהב ונתיו ותתחמ שיא אוהיבאו בדנ ןרהא ינב וחקיו"
ותמיו םתוא לכאתו 'ה ינפלמ שא אצתו םתא הוצ אל רשא הרז שא 'ה ינפל ובירקיו
."'ה ינפל
:ןמקלכ ,בר רוציקבו ,תופסונ םימעפ שולש םשנועו םאטח תא הריכזמו תרזוח הרותה
."ותמיו 'ה ינפל םתברקב ןרהא ינב ינש תומ ירחא השמ לא 'ה רבדיו" :א ,ז"ט ארקיו
."'ה ינפל הרז שא םבירקהב 'ה ינפל אוהיבאו בדנ תמיו" :ד ,'ג רבדמב
."'ה ינפל הרז שא םבירקהב אוהיבאו בדנ תמיו" :אס ,ו"כ םש
שולש דוע שנועהו אטחה תרכזה תורמלו ינימש תשרפב אטחה לש םיוסמה טוריפה תורמל הנהו
םהמ רתויו (ןלהל האר) ותוהמ לע םישוריפה ובר ךכיפל .תצקמב םותס אטחה ראשנ םימעפ
אוהיבאו בדנ לש תיללכה םתוישיא לע ל"זח לש תוכרעהה ,הבר תויבטוק ידכ דע ,תונושו תובר
.
(1) ןודינה םאטח לגרל הלגתמה
םיירקיעבו םישרדמה ישוריפב ,תרוקיב ידכ ךותו ,ארקמ לש וטושפ יפל ,שדחמ ןודל הזב ינוצר
ילתפנ 'ר לש םהישוריפ דוסי לע שדח טעמכ שוריפ עיצהלו
(2) םייסאלקה םינשרפה ישוריפבש
.(ארקיול ושוריפב) ןמפוה צ"דר לשו ("רואב"ב) לזיו ץריה

םג םקלחבו .(י-ו םינמיס ,'כ תשרפ) ארקיול הבר שרדמב םיבותכ וללה םישוריפה לש םלוככ םבור
:םהבש םיירקיעה הלאו .
(3) םידומלתבו םירחא םישרדמב
:"ןורהא לש וינב ותמ םירבד העברא ליבשב :רמא ארפק רב"
,םינפלו ינפל וסנכנש הבירקה לע .1
,ווטצנ אלש ןברק ובירקהש הברקהה לע .2
,וסינכה םייריכה תיבמ שא הרז שא לע .3
.ושע ומצעמ שיא 'ותתחמ שיא וחקיו' רמאנש ,הזמ הז הצע ולטנ אלש לעו .4

."ןבר השמ ינפב הכלה ורוהש י"ע אלא ןרהא לש וינב ותמ אל :רזעילא 'ר ינת
יפ לע ףא" :ורמאש ,ורוה הכלה וזיא (4) םירחא תורוקמבו א"ע ,גס ןיבורעב רבסומו
."טוידהה ןמ איבהל הווצמ םימשה ןמ תדרוי שאהש

,(5) אטחה רופיסל תוכימסב ,בותכש ;ןיי ייותש ויהש לע :ורמא יול 'ר םשב"
.(6) 'תשת לא רכשו ןיי'
םעט תתל ל"זח וכרצוה המל" :ורמואב (7) "ךרדל הדיצ" לעב ל"נה םישוריפה לכ תא ךירפה רבכו
םשיחכמ אלמ ארקמ אלה ;הכב רמוא הזו הכב רמוא הז ,(אוהיבאו בדנ לש) םתתימל הביסו
סחנפ תשרפבו (א ,ז"ט ארקיו) תומ ירחא תשרפ שירבו (ינימש תשרפב) ןאכ םעטה אידהב רמואו
:אוהו הזה םעטה אצמנ ובש ,"אלמה ארקמה"ש אלא ?'הרז שא םבירקהב' (אס ,ו"כ רבדמב)
"םתוא הוצ אל רשא הרז שא 'ה ינפל ובירקיו"
.ןמקלכ םישרפמה וב וקלחנו טעמ םותס ,רומאכ אוה

"ןבר השמ ינפב הכלה ורוהש" ישימחה תא ליעלד םיישרדמה םישוריפה ןמ לבקמ י"שר .1
י"שר" ;השעמ תעשב "ןיי ייותש" ויהש ישישה תאו ;
(8) דומלתב םג אצמנ אוהש םושמ ,הארנכו ._
,םכירפה רבכ "ךרדל הדיצ" לעבש ,ל"זח ישוריפב םילולכ םישוריפה ינש ךא .(9) "ןיכומס דמול ._
.ליעל רומאכ ._
.שרדמבש ישימחה אטחה תא ץמאמ אוה ףא .'י קרפ ,ב-א 'ספה לש םשוריפב ךיראמ ם"בשר .2
רמולכ ,"בהזה חבזמ לע םינפב" וריטקה תרוטקה תאש רובס אוה ,ובש ןושארה אטחל דוגינב ךא ._
:םישודיח המכ דוע שדחמ אוה ."םינפלו ינפל" אלו שדוקב ._
,"'ה ינפלמ שאה האציש םדוק" ושעש המ ושע ןורהא ינבש .א ._
,"רחש לש דימתה תרוטקב אלא ,תדחוימ תרוטק"ב ןאכ רבודמ אלש .ב ._
."השמ הוצ אל רשא שא ןהב ונתנו" .ג ._
ירקיעה עינמה תא לטבמ אוהש םושמ ןושארה .םיארנ םניא םישודיחה תשולש ,ד"נעל ._
תרוטקב ןאכ רבודמ אלש םושמ ינשה .ןלהל הארנש יפכ ,אוהיבאו בדנ לש םהישעמל ._
תווצמב אל ורכזנ אל םהינש ,רחש לש דימתה ןברק אלו איה אל ןכש ;םוי לכ לש דימתה ._
ול הרמאנש הווצמ ,(זכ-א ,ט"כ תומש) וינבו ןרהא תא שדקל דציכ ונבר השמל 'ה ._
הווצמה תרגסמב ול ורמאנ ןהיתשו ;(ח"כ םש) שדוקה ידגב תיישע לע הווצמל ךשמהכ ._
רחאל .השעמ תעשב ול הרמאנש הווצמב אלו ;עוציבל רבוע ןכשמה תכאלמ לע תיללכה ._
תרוטקל רשאב םגו דימתה ןברקל רשאב םגש ,אופא רבתסמ.('ט ארקיו) ןכשמה תמקה ._
תא ןה :דועו תאז .
(10) ומוקמב דחא לכ לע ,התוויצ רבכש המ לע הרותה הכמס דימתה ._
.אוהיבאו בדנ םיינש ןאכ וליאו ;דחא ןהכ ריטקמ היה הליגרה תרוטקה ._
,השמ לע תולעל לוכי אל "הוצ אל רשא" :בותכה יכ ,הארנ וניא ישילשה שודיחה םג ._
.'ט קרפ לש ןורחאה קוספב אל ףא ,'י קרפב ןושארה ,הז קוספב אל רכזנ וניאש ._
בותכה לש אשונה אוהש יאדוובו םימעפ שולש 'ה םש רכזנ הלא םיקוספ ינשב וליאו ._
."הוצ אל רשא" ._
האציש שאהמ אל" :שרפמ אוה "שא ןהב ונתיו" .ם"בשר לשל וקלחב המוד ושוריפ ארזע ןבא .3
םעטו 'הרז שא' (תועמשמ=) םעט הזו .טוידה לש שא אלא" ,םדוקה קוספב תרכזנה "'ה ינפלמ ._
שוריפל ברקתמ אוה ושוריפ לש ןורחאה קלחב ."יוויצמ אל ושע םתעדמ ,'םתוא הוצ אל רשא' ._
.ןלהל עצויש ._
.ןאכ וב קוסענ אל ךכיפלו ;"דוסהו זמרה" תרות יפ לע אוה ושוריפ ן"במרה .4
:השולשב ואטח םהש רובס "ותתחמ שיא אוהיבאו בדנ ןרהא ינב וחקיו" ה"ד א ,'יל ושוריפב ונרופס .5
לכ לא 'ה דובכ תולגיה לע התע (11) השדח תרוטק ריטקהל יואר היהש" ,תועטב ,ובשחש .א ._
,"שאה תדירי לעו םעה ._ _.
"הרז תרוטק וילע ולעת אל' וב רמאנש ,(12) "ימינפה חבזמב" תרוטקה תא ובירקהש .ב ._
,(ט ,'ל תומש) ._ _.
."'םבר השמ ינפב הכלה ורוהש' ל"ז םרמאכ 'םתוא הוצ אל רשא' הרז תרוטק וילע ובירקהש" .ג ._
רמאנש הממ אלא ;וירבד תליחתב ונרופס ול ןתנש ,םעטה ןמ אל ,קוזיח לבקמ ןושארה אטחה
וחקיו' םתבהא לע הבהא ףיסוהל ודמע השדח שא וארש ןויכ ,םתחמשב םה ףא" :ד"כ ארפסב
,דימתה תרוטק אלו ,הבדנ לש תדחוימ תרוטק וז התייה ."'תרוטק הילע ומישיו ותתחמ שיא
ןודית דוע איהו הנוכנ תיארנ ינשה אטחה רבדב ותרבס םג .ליעל חכוהש יפכ ,ם"בשר לש ותרבסכ
א"ע ,גס ןיבורעב שוריפב רמאנל תדגונמ התויהב ההומת ישילשה אטחה רבדב ותרבס לבא .ןלהל
.(ליעל ואבוה רבכ םירבדהו)
ושוריפל ."הרז שא" ןיינעה לכב השקה יוטיבל ונרופס סחייתה אל וירבד לכבש אוה רקיעה ,םרב
(ו"הנר ןלהל) לזיו ץריה ילתפנ 'ר :םינשרפה תיבויח המורת ,יתעדל ,ומרת הז יוטיב לש ןוכנה
.ןמקלכ ,(דכ 'מע ,'א ךרכ) ארקיול ושוריפב ןמפוה צ"דרו "רואב"ב

אוהיבאו בדנש ,בותכש המש ,ונרופסכ םירבוס םהינש ,ליעל אבוהש ,ארפסה רמאמ לע ךמתסהב
דוגינב ךא .םהלשמ הבדנ תרוטק וריטקה החמשו תובהלתה ךותמש ,ותנווכ "הרז שא ובירקה"
,"םינפלו ינפל" תאז ושע ןרהא ינבש - ותטישו ומעט יפל דחא לכו םירובס םה ם"בשרלו ונרופסל
הרז שא 'ה ינפל ובירקיו" אלמה בותכל דחא לכ לש ושוריפ ירהו .הבר שרדמב ארפק רב תעדכ
:ןמקלכ "םתוא הוצ אל רשא
החמש ךותמ לבא .'ה יפ תא ןודזב רובעל םהל הלילחו ויה םלוע ילודג אוהיבאו בדנ" :ו"הנר
דחא לכ ריטקהלו (םישדקה שדוק :ונייה ,"םינפלו ינפל" ותנווכ) םינפל סנכיל םתעד הבברעתנ
ןיאו .
(13) 'םתוא הוצ אל רשא' והזו ;ושע םתעדמ אלא ;ןכ ושעיש השמ יפמ ווטצנ אלו תרוטק
תנתמ רמא וליאכ ,שא לכאמ וניינעש ,'חוחינ חיר השא' ומכ אלא ,שממ שא ןאכ רמאנה 'הרז שא'
."ווטצנ אלש ,הרז שא
ינפמו .םשפנ תחמשל יוטיב תתל ידכ ,הבדנב תדחוימ תרוטק איבהל וצר ןרהא ינב" :ןמפוה צ"דר
םהישעמ היה ,הרז תרוטקכ (ט קוספב) םש הזרכוה ז ,'ל תומשב התווטצנש וז דבלמ ,תרוטק לכש
ואיבה אלש םושמ ,'הרז תרוטק' אלו 'הרז שא' ןאכ בותכ םלוא .קוחה לע הריבע ןרהא ינב לש
.
(14) םישדקה שדוקל תותחמה םע ותוא וסינכה ,הארנה יפכ ,אלא ;תרוטקה חבזמ לע ןברוקה תא
.הווצ אלש שא ןברק :העמשמ 'הרז שא' .ללכ וילע ווטצנ אל דוע ןמז ותואבש ןברק ואיבה ךכו
."'הרז שא'ל רואיבה איה 'םתוא הוצ אל רשא' תפסותה

,אטחה לע רתוול ,ארקמ לש וטושפ יפל ,רשפאש (א :םירבד ינש הזב חיכוהלו ףיסוהל ינוצרב
ןרהא ינבל ותוא םג םיסחיימ ,ןמפוה צ"דרו ו"הנר ללוכ ,םיברש ,"םינפלו ינפל הסינכ" לש ,לוכיבכ
םיהזמה ןמפוה צ"דרו ו"הנר לש םתעד תא תוינושל תויאר המכב קזחל (ב .ל"נה שרדמה תובקעב
.'הרז תרוטק' םע 'הרז שא' תא

םוקמ לכב אצמנה "'ה ינפל" יוטיבה לע ,הארנכ ,ךמתסמ םינפלו ינפל ןרהא ינב תסינכ אטח (א
רשק ילב םג םימעפ תורשע תונוש תויועמשמב ארקמב אצמנ הז יוטיב ,םרב .רכזנ םאטחש
"םיקולאה ינפל ץראה תחשתו" ,
(15) "'ה ינפל דיצ רובג דורמנכ" :ןוגכ .וב הדובעלו ןכשמל
.(16) הברה דועו ,(אי ,'ו תישארב)
אקווד ואלו ןכשמב םינוש תומוקמ ןייצמ אוה ,וב הדובעלו ןכשמל רשקב אב יוטיב ותואשכ םגו
(ז ,'ל תומש) תרוטקה חבזמ לע תושעיהל הכירצש ,דימתה תרוטק תרטקה :ןוגכ ."םינפלו ינפל"
םש ."'ה ינפל דימת תרטק" :םש הילע רמאנ (ו ,םש םש) ק"הקב אלו שדוקב עודיכ דמע הזו
תאלעהב םגו םינפה םחל תכירעב םג הנהו םינפה ןחלושו בהזה תרונמ םג עודיכ ודמע שדוקב
."'ה ינפל תורנה לעיו" ,(הכ ,גכ ,'מ םש) "'ה ינפל םחל וילע ךרעיו" :"'ה ינפל" רמאנ תורנה
,('ה ,םיחבז הנשמ האר) לארשי תרזע ןופצב התשענ םבורבש ,תונברוקה תטיחש לע וליאו
.(דועו דכ ,'ד .אי ,'א ארקיו האר) "'ה ינפל טחשו" הרותב םימעפ המכ רמאנ
ם"בשרכ ,"הרז שא 'ה ינפל ובירקיו" ןרהא ינבב בותכה תא םג ,יתעדל ,שרפל שי הז יפל
.םינפלו ינפל אלו ,תרוטקה חבזמ לע ,שדוקב ,ונרופסכו
לש ושוריפב ,ליעל אבומכ ,השענ רבכ יוהיזה רקיע ."הרז תרוטק" = "הרז שא" תוהזה קוזיח (ב
ןאכ "הרז שא"ש רמא רבכ אוה .(ןמפוה צ"דר םג ,רומאכ ,ךכ שריפ ויתובקעבש הארנכו) ו"הנר
'ישא' ,'ישא' וירזגנו 'השא'ש םשכ :ףיסוהל שיו .'חוחינ חיר השא' ומכ אלא ,שממ שא הנניא
ועמשמ 'הרז שא' ףורצה ןאכ קרש הארנו ןאכ םג ךכ ;ןברק ארקמב םוקמ לכב םתועמשמ
.הרז תרוטק וא רז ןברק
:תויאר המכ ףיסוהל שקבמ ינא ,ןאכ "שא" לש תאזה הגירחה תועמשמה קוזיחל
(ט ,ו"כ בויא) הסכ' לש רוציק 'סכ' :ומכ 'השא' םשה לש תרצוקמ הרוצ איה ןברק ןבומב "שא" (1
.האג לש רוציק אג ,'אסכ
'ברקה' לעופה םע ןאכ אב הזה םשהש ,איה ןברק העמשמ ןאכ "שא"ש תכתוח הייאר (2
;די ,'ג ארקיו :ןוגכ) 'ןברק ברקה' ףורצב ארקמב בורל אב 'ברקה' לעופהו "הרז שא ובירקיו"
ןיא םלועל ךא ;(ה"ל ;זי ,ז"ט רבדמב) 'תרוטק ברקה' וא (םימעפ תורשע דועו אי ,ו ,ז"ט ;ג ,'ד
,שדוק לש שא וז םא וליפאו ןילוח לש שא וזש ןיב ,ישממה ןבומב 'שא' םע אב הז לעופ
.
(17) תוחבזמה דחא לש שא :רמולכ
?'תרוטק' םוקמב תאזכ הגירח תועמשמב 'שא' םשב הרותה השמתשה עודמ לאשנ םאו (3
שומיש אוה םהמ דחאש ,"ןושל יקחשמ"ב תובורק םיתעל רחוב ארקמה ןונגסש ,איה הבושתה
.תונוש תויועמשמב םיכומס םיקוספב וא דחא קוספב ,לעופ וא םש ,תחא הלימב םימעפ המכ
.'וגו "רחא הדשב רעבו הריעב תא חלשו םרכ וא הדש שיא רעבי יכ" :ד ,ב"כ תומש :המגודל
וא הדשב ויתומהב ךילוי 'רעבי יכ' :המהב ןושל םלוכ רעבו הריעב תא ,רעבי יכ" :י"שר שרפמו
םיצוק האצמו שא אצת יכ" :('ה ,םש) ךומסה קוספב וליאו ."'וכו ותוא קיזיו ורבח לש םרכב
.
(18) הפרש השע ,קלדה תועמשמב 'רעב' ןאכ ."הרעבה תא ריעבמה םלשי םלש שידג לכאנו
תרחממ דע הנייהת תומימת תותבש עבש תבשה תרחממ םכל םתרפסו" :זט-וט ,ג"כ ארקיו ןכו
לע ,חספה גח לש ןושאר ט"וי העמשמ הנושארה "תבש"ה ."םוי םישימח ורפסת תיעיבשה תבשה
-עובש ןתועמשמ הנורחאה 'תבשה'ו 'תותבש' (עבש) וליאו ;
(19) הכאלממ התיבש וב שיש םש
.(20) תועובש
'וגו "חבזמה לע לכאתו 'ה ינפלמ שא אצתו" :תויועמשמ המכב ונתשרפב תשמשמ 'שא' תלימ ןכו
לשו לארשי לש תונברוקה תא לבקיש תואל 'ה ינפלמ האציש ,תימימש שא וז (דכ ,'ט ארקיו)
יפלש ,תימימש שא וז (א ,'י םש) "שא ןהב ונתיו ותתחמ שיא ןרהא ינב וחקיו" ;וינבו ןרהא
וז שא (ב ,םש ,םש) "םתוא לכאתו 'ה ינפלמ שא אצתו" ;תוחבזמה דחא לעמ הוחקל טשפה
,תונברוקה תלבקו בוט ןוצר תואל התייה הנושארהש דועב לבא ;הנושארה שאל התויאלפב המוד
ףורצב שא וליאו .הפרשב אוהיבאו בדנ תא שינעהל האבש ,'ה ףא ןורח לש שא הנורחאה התייה
.תרוטק-ןברק לש ןבומב ,תומוקמה תשולשבמ הנוש ןבומב ,ונחכוהש יפכ ,ןאכ האב 'הרז שא'
תשרפבש "הרז תרטק" ףורצל רורב זמר אוה ,ןברק-שא התואל "הרז" ראותהש המוד :תאז דועו
תרטק (תרוטקה חבזמ לע) וילע ולעת אל" :םש שרופמה רוסיאלו (י-א ,'ל תומש) תרוטקה חבזמ
."הרז

תא ,םיאולימל ינימשב ,וארשכ :ךכ הרצקב אוהיבאו בדנ לש םאטח תא םכסל רשפא רומאה לכמ
לש תובהלתה םתוא הפקת ,"םיבלחה תאו הלועה תא חבזמה לע לכאתו" 'ה ינפלמ האציש שאה
שא" תרוטקה חבזמ לע וריטקהו "ותתחמ שיא וחקיו" "םתבהא לע הבהא ףיסוהל" ושקבו החמש
.ושנענ ךכ לעו ;
(21) ותעשב םהל רמאנש שרופמה רוסיאל דוגינב "הרז (תרוטק=)


:תורעה


ונבר השמ םחבשש ,םיגלפומה חבשה ירבד תאוושה ךותמ דוחייב תטלוב וז תויבטוק .1
ןורהא" :ךכ םחסנמו םדבעמ ,וכרדכ ,י"שרש ,ב ,ב"י הבר ארקיו יפל) ןרהא תא ומחנב
וישכע ;ךב וא יב וא רובס יתייהו ,םוקמ לש ויעדוימב תיבה שדקתיש יתייה עדוי יחא
םדגנ וחיטהש ,יאנגה ירבדו תודבכה תומשאהה לא ("ךממו ינממ םילודג םהש האור ינא
השעמ תעשב ,"ןבר השמ ינפב הכלה ורוה" :ןוגכ ,(אי-ו ,'כ תשרפ) שרדמה ותואב םימכח
הנווכה) וללה םינקזה ינש יתמ :ורמאו ויה םיצחש" ,"םידגב ירסוחמו ןיי ייותש" ויה
רוזח.םש ,דועו "רובצה לע הררש םיגהונ ונאו םיתמ (ןרהאו השמל


רוזח.דועו ן"במר ,ארזע ןבא ,ם"בשר ,י"שר :ןוגכ .2


רוזח.'ב הרעה ,'ו ןמיס ,'ח השרפ ,'ב קלח ,ןיקרימ תרודהמ ,הבר ארקיוב "שרדה ןיע" האר .3


רוזח.'ב הרעה ,'ו ןמיס ,'ח השרפ ,'ב קלח ,ןיקרימ תרודהמ ,הבר ארקיוב "שרדה ןיע" האר .4


רוזח.א"טוכ לש ןה תואבהו וז השגדה .5


םיתקתעה אלו םיאטח השולש דוע יול 'ר לש ורמאמ ךשמהב םינמנ םצעבו .ט ,'י ארקיו .6
רוזח.הל הכומסה השרפב וא ונתשרפב בותכ הזיא לע םיכמתסמ םניא יכ ,ןאכ


הרפסב ץיבובייל 'נ ירבדלו .הרותה לע י"שר לש ושוריפל םיברה םישוריפה דחא והז .7
רעב 'ר תאמ טרופמו ףירח שוריפ והז 1 הרעה ,100 'מע ,"ארקיו רפסב םישדח םינויע"
רוזח.1622 גארפב הנושארל ספדנ ,גרובניילא


רוזח.'ב הרעה ,'ו ןמיס ,'ח השרפ ,'ב קלח ,ןיקרימ תרודהמ ,הבר ארקיוב "שרדה ןיע" האר .8


הרפס ףוסבש "הרותל ושוריפב םישרדמ תאבהב י"שר לש וכרד" ץיבוביל לש הרמאמ האר .9
רוזח.524-497 'מע ,"תומש רפסב םינויע"


דימתה תרוטק לעו ;וינבו ןרהא שודיק תוצמ רחא ,במ-חל ,ט"כ תומשב דימתה ןברק לע .10
רוזח.ח-א ,םש םש תרוטקה חבזמ תכאלמ לע הווצמה רחא ,ט-ז ,'ל םש


רוזח.ןלהל חכומכ ,קדצבו ,םוי לכב הליגרה תרוטקה לע תפסונ ,ם"בשרל דוגינב ,הארנכ איהו .11


רוזח.ליעל אבומכ ם"בשרכ ותעד הזבו .12


,ונבר השמ לע תולעל לוכי אל "םתוא הוצ אל רשא" בותכהש ,ליעל יתחכוה רבכו .13
רוזח.'ה לע אלא


רוזח.רמאמה תליחתב תאבומה הבר שרדמב ארפק רב לש ותעדכ .14


רוזח.137 'מע "םהרבא דעו חנמ" ורפסב קוספל וטוסאק לש ושוריפ הארו ,ט ,'י תישארב .15


רוזח.הז ךרעל היצנדרוקנוקב האר .16


רוזח.'ברקה' וא 'שא' ךרעב היצנדרוקנוקב האר .17


רוזח.197/8 'מע ,"תומש רפס לע שורפ" ,וטוסאק ד"מ הוושה .18


רוזח.הלא קוספל "ארקמ תעד" שוריפ ןכו םינומדקה ישוריפ ,א"ע ,וס תוחנמ האר .19


רוזח.ל"מכאו ,הלאכ ןושל יקחשמ הברה דוע שיו .20


רוזח."וזמ ץוח ול תורז ןלוכ .הבדנ לש תרוטק םוש" :הז קוספל י"שרו .ט ,םש םש .21