ידוהיה חולב הנשב םימיה רפסמ

םולש-רש םימחר

ט"נשת ,137-138 'סמ ןויליג "ןיתעמש"


ימי רפסמ הז יפלו (1)חריה לש ישדוחה רוזחמה אוה ידוהיה הנשה חולל סיסבה
.הנשה ישדוח 13 וא 12-ב םימיה רפסמ לש םמוכיסמ לבקתמ ירבעה חולב הנשה

דומלתהו הנשמה תפוקתב הנשב םימיה רפסמ .א
ירה ,חריה תייאר י"פע םישדוחה תא ועבק רשאכ דומלתהו הנשמה תפוקתב
םימיה רפסמ תעיבקל יסיסבה ללכה .בר היה הנשב םימיה רפסמל תויורשפאה
םישולש לילב הנבלה לש השודיח תא וארש ודיעהו םידע ואב םאש ,היה שדוחב
שדוח-שאר לש םויכ םישולשה םוי תא ועבק יזא (ברעב שדוחל ט"כ םויב רמולכ)
אל םאו .םימי 29 ןב רסח שדוחכ ועבק רבעש שדוחה תאו (אבה שדוחה לש 'א)
אוה ףלוחה שדוחהש ועבק יזא ,הלבקתנ אל םתודעו םידע ואבש וא ,םידע ואב
.(ףלוחה שדוחה לש 31-ה םויה) תרחמה םויל עבקנ שדוח שארו םוי םישולש ןב

אוה ,והנשמל דחא דלוממ ךשמנש ןמזה רמולכ ,חריה לש עצוממה ישדוחה רוזחמה
רסחו אלמ ר"יפע הנשה ישדוח ויהי הז יפלו ,העש יעבר תשולשכ דועו יצחו םוי 29
הטושפ הנשב הז ןובשח י"פעו .םוי 30 ינב םישדוח 6-ו םוי 29 ינב םישדוח 6 .ןיגוריסל
ןיכרע תכסמב) "םירחא" םינווכתמ הזלו .םימי העברא דועו תועובש 50 םהש ,םוי 354
."דבלב םימי העברא אלא ש"הרל ש"הר ןיב ןיאו תרצעל תרצע ןיב ןיא" םרמואב (ב"ע ,ט
הנשב "םירחא" תעדל רמולכ ."השימח - תרבועמ הנש התיה םאו" םש םיפיסומ דועו
ןיב ןיא תרבועמ הנשב ןכל .םימי השימח דועו תועובש 54 םהש
(2)םימי 383 תרבועמ
.דבלב םימי השימח אלא ש"הרל ש"הר ןיב ןיאו תרצעל תרצע ןיב ןיא תרבועמ הנשב

אניבר תא (םש ,ןיכרעב) םיאצומ ונא ןכאו ההימת םיררועמ "םירחא" לש םהירבד
שיש ףדועהמ רמולכ ."ןינש ןיתלתד אמויו יעשד אמוי אכיאהו" :"םירחא" תא ףיקתמ
רבטצמ ,תועש הרשע םיתשו םוי העשתו םירשע לע חריה לש ישדוחה רוזחמל
אמוי=)
(3)הנש 30 רובעכ םוי דועו (יעשד אמוי=) דחא םוי םינש שולשל תחא ךרעב
לע הטושפה הנשה ימי רפסמ תא יעמשמ-דח ןפואב עובקל ןיא הז יפלו (ןינש ןיתלתד
ירבד תא דומלתה ריבסמ ךשמהב .383 לע תרבועמה הנשה ימי רפסמ תאו 354
.הנש לכב ונניאש ןוויכ ףדועה םויה תא םיבישחמ םה ןיאש ,"םירחא"

םישדוח העבראמ ןיתחופ ןיא"ש הנשמה ירבד י"פע ררבתמ םירבדה ךשמהב
עונל לוכי הטושפה הנשה ימי רפסמש ,"הנומש לע רתוי הארנ אלו הנשב םירבועמה
רושיא . 386-ל 381 ןיב עונל םימיה רפסמ לוכי תרבועמ הנשב וליאו 356-ל 352 ןיב
העשת השעש יבר לש השעמב םיאצומ ,םוי 381 תב תרבועמ הנש לש תורשפאל
.(םש ,ןיכרע) םירסח םישדוח

תויהל הטושפה הנשה התייה הלוכי דומלתהו הנשמה תפוקתבש םיאור ונא ,םוכיסל
וא ,381 - תרבועמ הנשב וליאו .356 וא ,355 וא ,354 וא ,353 וא םוי 352 תב
םימיה רפסמל תויורשפא 11 ונינפל הנה .386 וא ,385 וא ,384 וא ,383 וא ,382
.הנשב

תעיבקמ ןבומכ ועבנ המודקה הפוקתב הנשה ימי רפסמל תוברה תויורשפאה
וקיפסה אלש םידע וא םיננועמ םימי ומכ ,םינוש םימרוג .הייארה י"פע םישדוחה
ןוכנה דעומב שדוח-שאר תא עובקל ורשפיא אל ,ןידה-תיב לש ובשומ םוקמל עיגהל
םישדוח הירחאלש הנשבו םיאלמ םיבר םישדוח ויה תמייוסמ הנשבש ,הרק ךכו
.הנבל תנשל המח תנש ןיב הנחבהל םיעדומ ויה ונימכח תאז םע .םירסח םיבר
תומיכ ;המחה תומי ןינמכ םימי 365 תוריזנ הנומ - המחה תומיכ ריזנ ינירה"
םיאצומ ונא לבא (םש ,ןיכרע) "הנבלה תומי ןינמכ םימי 354 תוריזנ הנומ - הנבלה
,אל ןיכרע) הנבל תנשכ וא המח תנשכ הימי "המימת הנש" םא םיקולח ל"זח תא
.(ב"ע

עובקה חולב הנשב םימיה רפסמ .ב
םישדוח שודיקב ךרוצה תא לטיב ,תיעיברה האמב יחש ,האישנ הדוהי רב ללה 'ר
םיללכ י"פע הנשה חול תא ועבקי ךליאו ןאכמש ןיקתה אוהו חריה תייאר י"פע
.דבלב תונובשחו
דועו תועש 12 ,םימי 29 ,רמולכ ,ג"צשת-ב"י-ט"כ אוה שדוחה ךרוא עובקה חולב
.(29.53059=)
(4)םיקלח 793
:תרבועמ הנשבו .(354.3671=) םיקלח 876 ,תועש 8 ,םימי 354 :הטושפ הנשב הז יפל
.(383.8977=) םיקלח 589 ,תועש 21 ,םימי 383
םימעפלו 354 ר"יפע היהי הטושפה הנשה ימי רפסמש תופצל היה ןתינ הלא םינותנמ
הארנש יפכ לבא .383 םימעפלו 384 היהי תרבועמה הנשה ימי רפסמ וליאו ,355
.הנשה ךרואל תופסונ תויורשפא שיש ךכל םימרוג "תויחדה" יללכ ןלהל

?"תויחדה" ןה המ
י"פע (הנשה ימי רפסמ תא םג הז יפלו) הנשה-שאר תלוחת תא םיעבוק ירבעה חולב
םויה תא םיעבוק ,רוביעה ימכח ונל וניקתהש יעצמאה תודלומה ןובשח י"פע .דלומה
וב םויב לוחי ,ירשתב 'א ,הנשה שאר :אוה ללכה .ירשתב 'א ש"הר לוחי וב עובשב
:"תויחדה יללכ" וארקנש ללכה ןמ םיאצוי ינש הליחתב ועבק הז ללכל .ירשת דלומ לפונ

וא ,יעיבר ,ןושאר ימימ דחאב לוחי ירשת שדוח לש דלומה םא - שאר ו"דא אל (1
.תרחמה םויל הנשה שאר החדיי - ישש
םוי םאו .תרחמל ש"הר החדיי ("ןקז דלומ") םויה תוצח רחא לוחי דלומה םא (2
לוחי ירשת דלומ םא :אמגודל .םיימויב ש"הר החדיי ו"דא ימימ דחא אוה תרחמה
תחא הנש םיכיראמ ונא ,רמולכ .ינש םויל ש"הר החדיי ,םיירהצה-ירחא תבש םויב
.הירחא האבה הנשה תא םירצקמו םיימויב

הנש הז יפלו ,הנשה ךרואל תויורשפא 8 השעמל ורצונש ךכל ומרג הלא תויחד
תויהל לכות תרבועמ הנשו םימי 356 וא 355 ,354 ,353 תב תויהל לכות הטושפ
ךרענש הנש חול ליבשב הזכ תויורשפא רפסמ .םימי 385 וא 384 ,383 ,382 תב
תויורשפאה רפסמ תא םצמצל ושקיב רוביעה ימכחו זרפומ תמאב אוה ןובשח י"פע
:תופסונ תויחד יתש ועבק ןכל ,דבלב 6-ל
.םימי 356 תב היהת הטושפ הנשש תורשפא עונמל הדעונ וז - (5)ד"רטג תייחד (3
382 תב היהת תרבועמ הנשש תורשפא עונמל הדעונ וז - (6)ט"פקת-ו"טב תייחד (4
.םימי
רוביעה ימכח ועבק דוע .הנשה ךרואל דבלב תויורשפא 6 עובקה חולב ורתונ ךכו
ושמשי הנשה רוסיחו יולימלו .עובק רדס יפל רסחו אלמ ןיגוריסל ויהי הנשה ישדוחש
.ולסכו ןושחרמ ישדוח

הנשה ימי 'סמ פ"ע ירבעה חולב םינשה גוויס .ג
ינב) םירסח םישדוח השישו (םוי 30 ינב) םיאלמ םישדוח 6 הרדסכ - הטושפ הנשב
.םימי 354 כ"הסבו (םוי 29
.ולסכ שדוחמ םויה תא םיריסחמ ;םימי 353 הרסח הנשב
.ןושח שדוחל םויה תא םיפיסומ ;םימי 355 המלש הנשב
דימת הבו ןושארה רדא תא ל"נה םינשה יגוסמ דחא לכל םיפיסומ תורבועמ םינשב
ךכו .(םוי 29 ןב דימת אוהו ןסינל ךומסה רדא אוה ,רדא םתס וא ,ינשה רדא) םוי 30
םימי 383 םע הרסח - תרבועמ .םימי 384 םע הרדסכ - תרבועמ הנש םילבקמ ונא
.םימי 385 םע המלש תרבועמ הנשו
:םירבד ינש ריהבהל יוארה ןמ הז קרפ לש ומויסל
'ר) תומלשהו תוליגרה םינשל העובק תוירוזחמ שי וב ,ימלסומה חולב ומכ אלש
לע .העובק תוירוזחמב םיעיפומ ל"נה םינשה יגוס ןיא ירבעה חולב הנה ,(3 הרעה
.םיאבה םיקרפה דחאב ה"יא דומענ הנשב םימיה רפסמ תא םיעבוק הב ךרדה
דועו םימי 365) ירצונה חולב ומכ תישמש הנש איה תעצוממה תירבעה הנשה
ךרואב תירבע הנש ןיא תואיצמבש ונידימלתל ריהבנש יוארה ןמו (בוריקב תועש 6-כ
תאז וריהבה ונימכחו .םימלש חרי ישדוחמ תבכרומ תירבעה הנשהש םושמ הז
.(א"ע ,ה הליגמ) "םינשל םימי הנומ התא יאו ,םינשל הנומ התא םישדוח" םרמאמב


:תורעה


לכל סיסבה ."הנבלל םינומ לארשי" :ל"זח ירבדב יוטיב ידיל אב הז רבד .1
םיקלח ג"צשתו תועש ב"י םימי ט"כ אוהש שדוחה ךרוא אוה ירבעה חולה תונובשח
שדוחה ךרוא י"פע םיעבוק ירבעה חולב תישמשה הנשה ךרוא תא םגו .(29.53059=)
כ"חאו (רוזחמה תונש הרשע-עשתבש םישדוחה רפסמ) 235-ב הז ןותנ םילפוכ :ל"נה
ירבעה חולה לש תישמשה הנשה ךרוא תא םילבקמו 19-ל האצותה תא םיקלחמ
.(תוינש 25.5-כ דועו תוקד 55 ,תועש 5 ,םימי 365=) םימי 365.2468 אוהש
רוזח
.םוי 29 תרבועמה הנשל ףסונש רוביעה שדוחב ,"םירחא" תעדלש אצוי הז יפל .2
רוזח
חולב גהנוה הז ללכ .הנש םישולש לש רוזחמ לכב םוי 11 לש תפסות כ"הסבו .3
ינב םינש 19 הנש 30 לש הז רוזחמב .חריה רוזחמ לע ססובמה חול אוהש םימלסומה
.("השובכ הנש" םהיפב תארקנ םוי 355 תב הנש) .םוי 355 ינב םינש 11-ו םוי 354
,21 ,18 ,16 ,13 ,10 ,7 ,5 ,2 :םינשה ןה הנש םישולש לש רוזחמב תושובכה םינשה
.(ט"ודא-ח"וג-י"זהב :ךנמיסו) 29 ,26 ,24
םוי ןהל הפסונש תירצונ הנש וא תימלסומ הנשל אורקל םיגהונ ונימיבש ןאכ ריענ
וצמיאש יפכ "השובכ הנש" תאזכ הנשל אורקל ,אוה ןוכנה ."תרבועמ הנש" - דחא
,שדוח םיפיסומ הב "תרבועמה הנשה" תאו .םייניבה ימיב רוביעה ימכח הז םש
.ירבעה חולה ליבשב רומשנ
רוזח
הווש קלח לכ) .םיקלח 1080-ל העשה תקלוחמ ירבעה חולה לש תודלומה ןובשחב .4
.( שילשו תוינש 3
רוזח
תויתוא לש תוצובק שלש י"ע ירבעה חולב םינמסמ דלומה תא) ד"ר-'ט-'ג=ד"רטג .5
ירחא ישילש םויב לוחי הטושפ הנשב ירשת דלומ םא .(םיקלח-העש-םוי תונמסמה
הז יפל 'ט העש - תידוהיה הממיה תליחת - ברעב ששמ םינומ תועשה תא) 'ט העש
.ישימח םויל ש"הר החדיי יזא ,םיקלח 204-ו (הלילה תוצח רחא 3.00 העש איה
רוזח
ינש םויב לוחי תרבועמ הנש ירחא ירשת דלומ םא .ט"פקת-ו"ט-'ב=ט"פקת-ו"טב .6
החדיי יזא םיקלח 589-ו (ונימי ןועש יפל רקובב עשת העשל ליבקמ) ו"ט העש ירחא
.ישילש םויל ש"הר
ואובי - ירבעה חולב דלומה תעש םושיר ךרד לעו תודלומה ןובשח לע טרופמ רבסה
.םיאבה םיקרפה דחאב ה"יא
רוזח