היתונווכבו הליפתה חסונב םינויע

גרבסולש רזעילא ר"ד


ט"נשת ,135 ןיתעמש ךותמ

הליפתה יחסונ תווהתה

,הלודגה תסנכ ישנא לש םהידי השעמ ,עודיכ ,אוה ונידיב םויכ יוצמה הליפתה רדס
הל ירמאו ,ןנחוי יבר רמא" :םיאיבנ ויה םתצקמ רשא ,רפוסה ארזע לש ותושארב
תוכרב הרשע הנומש ונקית םיאיבנ המכ םהבו םינקז םירשעו האמ ,אנת אתינתמב
ישנא ןיב םיאיבנה לש םקלח ימלשוריה י"פע .(ב"ע ,זי ףד הליגמ תכסמ) "רדסה לע
:םהמ םיעבר השולשמ הלעמל ,רתוי דוע לודג היה הלודגה תסנכ
םיאיבנ המכו םינומש םהמו םינקז םירשעו האמ :הימרי יבר רמא"
.(ד"ה ,ב"פ תוכרב תכסמ) "תאזה הליפתה תא וניקתה
םהל ונקית הלודגה תסנכ ישנא" :ל"זח ונקית הדימעה תליפת תא קר אל ךא
.(א"ע ,גל ףד תוכרב תכסמ ,ילבב) "תולדבהו תושודק ,תוליפתו תוכרב לארשיל
התייה הליפתה ירדס תא עובקל הלודגה תסנכ ישנא תא העינהש תירקיעה הביסה
ה"בקה לש וחבש תא הכלהכ אטבל םתלוכי רסוחו ,לבב ילוג לש תגליעה םנושל
:הז ןיינעב ם"במרה ביחרמ ךכו .אסיג ךדיאמ ונממ םהיתושקב תאו ,אסיג דחמ
וברעתנ עשרה רצנדכובנ ימיב לארשי ולגש ןוויכ"
תוצראב םינב םהל ודלונו ,תומואה ראשו ןוויו סרפב
לכ תפש התיהו םתפש ולבלבתנ םינבה םתואו ,םייוגה
היהש ןוויכו .הברה תונושלמ תברועמ דחאו דחא
אלא תחא ןושלב וכרצ לכ רבדל לוכי וניא רבדמ
םניאו תידודשא רבדמ יצח םהינבו' :רמאנש ,שובישב
.(דכ ,גי 'מחנ) 'םעו םע ןושלכו תידוהי רבדל םיריכמ
תונושל רצקת ללפתמ םהמ דחא היהשכ ,הז ינפמו
דע ,שדוקה ןושלב ה"בקה חבש דיגהל וא וצפח לואשל
.תורחא תונושל המיע וברעיש
םהל ונקיתו ודמע ,ךכ וניד תיבו ארזע הארש ןוויכו
חבש - תונושאר שולש :רדסה לע תוכרב הרשע הנומש
ןהב שי תויעצמאו ;הידוה - תונורחא שולשו ;'הל
שיא יצפח לכל תובא ומכ ןהש ,םירבדה לכ תולאש
לכה יפב תוכורע ויהיש ידכ ,ןלוכ רוביצה יכרצלו שיאו
הליפת םיגליעה ולא תליפת היהתו ,ןתוא ודמליו
הז ןיינע ינפמו .החצה ןושלה ילעב תליפתכ המילש
,לארשי לכ יפב תורדוסמ תוליפתהו תוכרבה לכ ונקית
תוכלה) "גליעה יפב ךורע הכרב לכ ןיינע אהיש ידכ
.(ד הכלה ,'א קרפ ,הליפת
,תקיודמו החצ ןושלב רמאיהל הכירצ הליפתהש ,רוריבב הלוע הז רוקממ רבכ
םיגליעה ולא תליפת היהת"ש ,התייה הלודגה תסנכ ישנא לש םתנקת רקיע ירהש
תא השוע תגליע ןושלב ללפתמהו ,"החצה ןושלה ילעב תליפתכ המילש הליפת
.רתסלפ םתנקת
הל הפסונ הכלמהבש ,תשדוחמ הכירע הליפתה הרבע ,הנבי תפוקתב ,רתוי רחואמ
:םינימה תכרב
לאילמג ןבר ינפל תוכרב ח"י רידסה ילוקפה ןועמש :ןנבר ונת"
ןקתל עדויש םדא שי םולכ :םימכחל לאילמג ןבר םהל רמא .הנביב
.(ל"מכאו "םיקודצה תוכרב" :תרחא הסריג יפל) ?םינימה תכרב
.(ב"ע ,חכ ףד תוכרב תכסמ) 'וכו "הנקיתו ןטקה לאומש דמע
שי .הלודגה תסנכ ישנא תנקת לש התוהמל סחיב וקלחנ דחאכ םירקוחו םימכח
ונל תרכומ איהש יפכ ,הלימב הלימ ,האולמב הליפתה תא ונקית םהש ,םירובסה
,הליפתה תבוח תא קר ועבק ל"זחש ,םינעוטה שי ,םתמועל .הליפתה ירודיסמ םויכ
אל ףאו ,"רודיס" ורביח אל ל"זח ,תורחא םילימב .קיודמה החסונ תא אל ךא
תנמ לע ,הארנכ ,תאזו ,ןפוס תאו ןתחיתפ תא קר אלא ,ןאולמב תוכרבה תא וחסינ
.ויכרצו ויתולאשמ י"פע "הכרבה רקיע" תא חסנל לכוי םדא לכש

הז היה הליחתב .ל"זח ונקיתש םלש הליפת חסונ עיפומ אל םישרדמבו םידומלתב
רחאל םג םלוא (1),פ"עבש הרותה תביתכ רוסיאב וללכנ תוליפתהש םושמ םנמוא
ורפה 'הל תושעל תע" םושמ ,בתכה לע פ"עבש הרותה תא תולעהל וריתהש
ושקיבש םושמ םא ,תוכרבו הליפת לש אלמ חסונ אצמנב היה אל ,(2)"ךתרות
ויה תוליפתהש םושמ םאו ,ויכרצ י"פע חוסינה תכאלמ תא דחאו דחא לכל ריאשהל
הנשמל ושוריפב ם"במרה ריבסמ ,לשמל ,הז ןפואב .לכ יפב םנמזב תועודיו תורוגש
,תיציצ ,הליפתכ םיבושח םיניינע אישנה הדוהי יבר ךרעש תוינשמב וללכנ אל עודמ
:תוזוזמו ןיליפת
ןתיישע רדסו תוזוזמהו ןיליפתהו תיציצה יניד"
ךכל םיכיישה םינידה לכו ןהל תויוארה תוכרבהו
רבדל ונרוביח תרטממ ןיא - ןהב וררועתנש תולאשהו
העבק אל הנשמה ירהו ,םישרפמ ונחנאש יפל ,ךכב
לכ תא םיללוכה םידחוימ םירבד הלא תווצמל
ןמוסרפ ,יתעדל רבדה םעטו .םשרפנש ידכ ,םהיטפשמ
םימסרופמ םירבד ויה םהשו ,הנשמה רוביח ןמזב
םיניינע םלענ אלו םידיחיהו םינומהה לצא םיליגרו
,םהב רבדל ותעדל םוקמ היה אל ךכיפל ,דחא ףאמ
רדסו החסונ רמולכ ,הליפתה רדס עבק אלש םשכ
אלש יפל ,רבד לש ומוסרפ תמחמ ,רוביצ חילש יונימ
."(3)םיניד רפס אלא רודיס רביח
תומוקמב םיבושחו םילודג םיידוהי םיזוכיר ורצונ רשאכ ,ןמזה ףולחב ,םלוא
לארשי - ץראב הרותה יזכרמו תובישיה ןיבל םניב רשקהו ,םלועה יבחרב םינוש
האמב רבכ .בתכה לע הליפתה תא םג תולעהל ךרוצה ררועתה ,ףפורתהו ךלה לבבבו
יגהנמל ,תוליפתה חסונל תועגונה ,תובר תולאש לבבב תובישיל תועיגמ תינימשה
(760-763) ןואג יאדוהי בר בתכ ,לשמל ,ךכ .הרותב האירקה תוכלהלו םינוש הליפת
,םידעומהו הנשה תותבש לכל הרותב האירקה רדס תא "תוקוספ תוכלה" ורפסבו
רדס תא דרפסבש הנסילא תליהק ידוהי רובע בתכ (853-858) ןואג יאנורטנ ברו
הלוכי הניא וז הבושחו הנורחא הבושת םלוא .לוחה תומיל תוכרבהו הליפתה
קר אלא ,תוליפתה תא הב טריפ אל יאנורטנ ברש םושמ ,"הליפת רודיס" בשחיהל
.תבשה תוליפת תא הב ללכ אל ןכו ,ןתוא הנמ

,(858-870 םינשה ןיב ארוס ןואג) ןואג םרמע בר י"ע בתכנ ןושארה רודיסה
הלוכ הנש לש תוכרבו תוליפת רדסו" :הנולצרב תליהק ידוהי לש םתיינפל תונעיהכ
םיאנת ןוקיתכ ,ונידיבש תרוסמכ בישהלו רדסל וניאר ,םימשה ןמ ונארהש ,תלאשש
הז ללכבו ,םידעומהו הנשה לכ תוליפת תא ,ןכ םא ,ללכ ורודיס .(4)"םיארומאו
הוויה רתוי רחואמ .לבבב תובישיה יגהנמ לע ססובמ היהו ,םינוקיתו תוחילס יטויפ
.(5)דרפס חסונ"כ רכומה חסונל דוסיה תא
.ףסונ רודיס (882-942) ןואג הידעס בר רביח ןואג םרמע בר רחאל הנש םינומשכ
,לוחה - ימי תוליפת תא ללכ ,ומדוקמ רתוי בושחו רתוי ףיקמ היהש ,הז רודיס
רודיסה לש ותביתכ תוביסנ לע .תושקבו םינוש םיטויפ ףאו ,םידעומהו תותבשה
:ומצע ג"סר רפסמ
הלא השולשמ יתיאר יתרבע ןהבש הלאה תוצראב"
[הליפתה חסונב הטמשההו הפסוהה ,החנזהה=]
יפל הזו .םקלסו לדתשהל ינוארקו ינועינהש ,םירבד
היתוליפתב ונתמוא תורוסממ םירבד םנשיש
וקחמנו וחכשנש דע ,םשומיש חנזוהש ,היתוכרבבו
םירבד םהמו ,הלוגס ידיחי לצאמ ץוח ,ןיטולחל
םיניינעה ודספנו ונתשנש דע ,ןהמ וטמשנו ןהב ופסונש
."(6)הליחתכלמ ונקתנ םנעמלש
לכוי ותועצמאבש ,הליפת רודיס ןקתלו תורעבה תועפשה לע רובגל ג"סר לש ונוצר
"השקבה" תא רבחל םג ותוא איבהש אוה ,ונוק ינפל חיש ךופשל ללפתמה
יתששחו [תושרה תוליפתב=] ךכב הניבה טועימ תא יתיארש ינפמו" :תמסרופמה
השקב יתרביח ,תועט ירבדב ונממ קחרתמ ,ויהלאל ברקתהל הצור רשא ,ללפתמהש
ןיב ,ומדוקכ הבר הכ הצופתל הכז אל הז רודיס םלוא .(7)'וכו "תואחסונ יתשב
.תיברעב ובתכנ םיטויפהו תוליפתה ןיב םירושיקהש םושמ רתיה

י"ע בתכנש ,"י"שר רודיס" ויה רתויב םימסרופמה .םירודיס ורבחתנ תפרצב ףא
בתכנ וירחא .תופסותה ילעב תפוקתב תיפוס בצועו י"שר לש וידימלתמ דחא
הליחתו 11 -ה האמה ףוס) י"שר דימלת ,ירטיומ החמש 'רל ,(8)"ירטיו רוזחמ"
לש ותעפשה תחת ודמע ,תפרצב םנמוא ורבחתנש ,הלא םירודיס .(12 -ה האמה
ארקנה חסונה לע םג אלא ,"זנכשא" חסונ לע קר אל עיפשה לארשי - ץראה חסונה
.(9)"אמור רוזחמ"ב יוצמהו ,"ינאילטיא חסונ"

- יתלבו תובר הליפת תואחסונ ופשחנ ,הנש 100 יפל תיריהקה הזינגה יוליג םע
תואחסונ ויה הלא תואחסונ לש ןבור .תומייקה תואחסונה לכמ תונושה ,תורכומ
םימייק ויה רבעבש ,איה ינרדומה הליפתה רקחמ תנקסמ .(10)תוילארשי - ץרא
.(11)ונתעד לע תולעהל םילוכי ונאש הממ רתוי םינווגמו םיבר הליפת יחסונ
םיחסונה ינשל האוושהב ,הזינגב יוצמה הליפתה חסונל תואמגוד רפסמ ןלהל
:"זנכשא"ו "דרפס" ,םירוגשה

(12)הזינגה חסונ
וניהלא 'ה התא ךורב
יהולא ,וניתובא יהלאו
קחצי יהולא ,םהרבא
לודגה לאה ,בקעי יהלאו
,ןוילע אל ארונהו רובגה
,ונניגמ ,ץראו םימש הנק
לכב ונחטבמ ,וניתובא ןגמ
ןגמ 'ה התא ךורב ,רודו רוד
.םהרבא,םיאג ליפשמ ,רובג התא
יח ,םיצירע ןידל קזח
,םיתמ םיקמ ,םימלוע
,לטה דירומ חורה בישמ
םיתמ היחמו םייח לכלכמ
היחמ י"אב ,ךל המוד ןיאו
םיתמהונביר הבירו וניינעב האר
,ךימש ןעמל הרהמ ונילאג
.לארשי לאוג י"אבבואכמ וניהלא 'ה וניאפר
רבדו החנאו ןוגי וניבל
אפור י"אב ,ונידגנמ רבעה
.לארשי ומע ילוח

הוקת יהת לא םידמושמל
ךיתרותל ובושי אל םא
עגרכ םינימהו םירצנה
םעו םיח רפסמ וחמי ודבאי
י"אב ,ובתכיי לא םיקידצ
.םידז עינכמ
אוה התא ךל ונחנא םידומ
וניתובא יהלאו וניהלא 'ה
דסחה ,תובוטה לכ לע
ונתלמגש םימחרהו
םעו ונמע (!)התישעשו
םאו ,ונינפלמ וניתובא
ךדסח ונילגר הטמ ונרמא
ךל בוטה י"אב ,ונידעסי 'ה
.(13)תודוהל
וניהלא 'ה אוה התא
םולשו [קדצ תבהא] תוקדצ
השוע י"אב ,ונכותב עטת
.(14)םולשה

"דרפס" חסונ
וניהלא 'ה התא ךורב
יהלא ,וניתובא יהלאו
יהלאו קחצי יהלא ,םהרבא
רובגה לודגה לאה ,בקעי
למוג ,ןוילע לא ארונהו
,לכה הנוקו םיבוט םידסח
איבמו .תובא ידסח רכוזו
ומש ןעמל םהינב ינבל לאוג
עישומו רזוע ךלמ ,הבהאב
ןגמ 'ה התא ךורב ,ןגמו
.םהרבא

,ינדא םלועל רובג התא
בר התא םיתמ היחמ
םייח לכלכמ ,עישוהל
םיתמ היחמ ,דסחב
ךמוס ,םיבר םימחרב
םילוח אפורו םילפונ
םיקמו ,םירוסא ריתמו
ימ ,רפע ינשיל ותנומא
המוד ימו תורובג לעב ךומכ
היחמו תיממ ךלמ ,ךל
ןמאנו ,העושי חימצמו
ךורב ,םיתמ תויחהל התא
.םיתמה היחמ 'ה התא

הבירו ונינעב אנ האר
המלש הלאג ונלאגו ,ונביר
לא יכ ,ךמש ןעמל הרהמ
ךורב ,התא קזח לאוג
.לארשי לאוג 'ה התא

ונעישוה ,אפרנו 'ה ונאפר
,התא ונתלהת יכ ,העשונו
לכל אפרמו הכורא הלעהו
המלש האופר ,וניאולחת
ךלמ לא יכ ,וניתוכמ לכל
,התא ןמחרו ןמאנ אפור
ילוח אפור 'ה התא ךורב
.לארשי ומע

הוקת יהת לא םינישלמלו
,ודבאי עגרכ םינימה לכו
הרהמ ךמע יביוא לכו
הרהמ םידזהו ,ותרכי
רגמתו רבשתו רקעת
םעינכתו םליפשתו םלכתו
התא ךורב ,ונימיב הרהמב
עינכמו םיביוא רבוש 'ה
.םידז

התאש ,ךל ונחנא םידומ
יהלאו וניהלא 'ה אוה
ונרוצ ,דעו םלועל וניתובא
התא ונעשי ןגמ ,ונייח רוצ
ךל הדונ .רודו רודל אוה
ונייח לע ךתלהת רפסנו
לעו ,ךדיב םירוסמה
לעו ,ךל תודוקפה וניתומשנ
לעו ,ונמע םוי לכבש ךיסנ
לכבש ךיתובוטו ךיתואלפנ
,םירהצו רקבו ברע ,תע
,ךימחר ולכ אל יכ בוטה
ומת אל יכ םחרמהו
.ךל וניוק םלועמ יכ ,ךידסח
םמורתיו ךרבתי םלכ לעו
דימת ונכלמ ךמש אשנתיו
םייחה לכו .דעו םלועל
וכרביו וללהיו ,הלס ךודוי
תמאב לודגה ךמש תא
לאה ,בוט יכ םלועל
,הלס ונתרזעו ונתעושי
'ה התא ךורב ,בוטה לאה
האנ ךלו ךמש בוטה
.תודוהל


"זנכשא" חסונ
וניהלא 'ה התא ךורב
יהלא ,וניתובא יהלאו
יהלאו קחצי יהלא ,םהרבא
רובגה לודגה לאה ,בקעי
למוג ,ןוילע לא ארונהו
,לכה הנוקו םיבוט םידסח
איבמו תובא ידסח רכוזו
ומש ןעמל םהינב ינבל לאוג
עישומו רזוע ךלמ ,הבהאב
ןגמ 'ה התא ךורב ,ןגמו
.םהרבא

,ינדא םלועל רובג התא
בר התא םיתמ היחמ
םייח לכלכמ ,עישוהל
םיתמ היחמ ,דסחב
ךמוס ,םיבר םימחרב
ריתמו םילוח אפורו םילפונ
ותנומא םיקמו ,םירוסא
לעב ךומכ ימ ,רפע ינשיל
ךלמ .ךל המוד ימו תורובג
חימצמו היחמו תיממ
תויחהל התא ןמאנו ,העושי
היחמ 'ה התא ךורב ,םיתמ
.םיתמה

ונביר הבירו ונינעב האר
,ךמש ןעמל הרהמ ונלאגו
ךורב ,התא קזח לאוג יכ
.לארשי לאוג 'ה התא


ונעישוה ,אפרנו 'ה ונאפר
,התא ונתלהת יכ ,העשונו
לכל המלש האופר הלעהו
אפור ךלמ לא יכ ,וניתוכמ
ךורב ,התא ןמחרו ןמאנ
ומע ילוח אפור 'ה התא
.לארשי


הווקת יהת לא םינישלמלו
,דבאת עגרכ העשרה לכו
הרהמ ךמע יביוא לכו
רקעת הרהמ םידזהו ותרכי
עינכתו רגמתו רבשתו
התא ךורב ,ונימיב הרהמב
עינכמו םיביוא רבוש 'ה
.םידז


התאש ,ךל ונחנא םידומ
יהלאו וניהלא 'ה אוה
רוצ ,דעו םלועל וניתובא
אוה התא ונעשי ןגמ ,ונייח
רפסנו ךל הדונ .רודו רודל
םירוסמה ונייח לע ךתלהת
וניתומשנ לעו ,ךדיב
ךיסנ לעו ,ךל תודוקפה
לעו ,ונמע םוי לכבש
לכבש ךיתובוטו ךיתואלפנ
,םירהצו רקבו ברע .תע
,ךימחר ולכ אל יכ בוטה
ומת אל יכ םחרמהו
.ךל וניוק םלועמ ,ךידסח
םמורתיו ךרבתי םלכ לעו
םלועל דימת ונכלמ ךמש
,הלס ךודוי םייחה לכו .דעו
,תמאב ךמש תא וללהיו
ונתרזעו ונתעושי לאה
בוטה 'ה התא ךורב ,הלס
.תודוהל האנ ךלו ךמש
ןח ,הכרבו הבוט םולש םיש
לכ לעו ונילע םימחרו דסחו
וניבא ונכרב ,ךמע לארשי
יכ ,ךינפ רואב דחאכ ונלכ
'ה ונל תתנ ךינפ רואב
תבהאו םייח תרות וניהלא
הכרבו הקדצו ,דסח
,םולשו םייחו םימחרו
לכ תא ךרבל ךיניעב בוטו
לכבו תע לכב לארשי ךמע
התא ךורב ,ךמולשב העש
לארשי ומע תא ךרבמה 'ה
.םולשב
רשא ,דחא הליפת חסונ ונקית הלודגה תסנכ ישנא םא :הלאשה תררועתמ הילאמ
םימייקה םיחסונה ןיבמ הליפת חסונ הזיא ,תודודמו תורופס וב הליפתה תולימ לכ
?ףידעהל שי םויכ
.ותונשל אלש דיפקיו ,ויפב רוגשה חסונב קבדי םדא לכש ,איה תשקבתמה הבושתה
גהנמה תא תונשל ושקיבש ,םיקדקדמו םינזח רבדב א"דיחה ןרמ לאשנ ,לשמל ,ךכ
דקנל ,דנלוהב תיזגוטרופה הליהקב ןכו ,םירצמו היכרות ,הילטיא תוליהקב םודקה
."ךצירענו ךשידקנ" :תמגוד ,אוושבו ץמקב רכזל ןיינקהו אשומה ייוניכ תא
:לכו לכמ וז הנווכ החד ,יופצכ ,א"דיחה
תוירידתה תוביתה תונשל םיצורש ,ונלש ןודנ"
ףטו םישנו םישנא לארשי ןומה לכ יפב תולגרומהו
וידחי הצקמ םעה לכו ,שגרומ יוניש ןתדוקנ תונשלו
,אלולטיאו אכוח רבדה השענו והיירתבא וננרמ וננרי
לארשי לכש ,םהיפ ורעפו ,ררתשה םג םיררתשמ םהו
תורקל ועדי אל רבדמב ועט םהינברו םהימכחו המה
,ףצקה תודוקנב ועטקד אוה והניא יאדו אה תוביתה
שיו ,לארשי תובבר יפלאל םילזלזמו תושדח ישוע
ילודג דובכו ותרותו 'ה דובכל םפוכלו םתעד לטבל
תויראמ ,םימוצעו םיבר םינורחאו םינושאר לארשי
ידימלת לש םנטק רשא יאמורד יבישח ורבג
."(15)םינשמה ולא לש םהינתממ הבע םהידימלת
רבד לכ ,ןכ לע" :ליעל ונגצהש הלאשל תורישי סחייתמ א"דיחה לש ותבושת םוכיס
והייכריס יאדווד ,איבנ ירבד םה וליאכ וילע ךומסל יואר רוביצה יפב לגרומ אוהש
חסונב קובדל הרהזא תפסותב ,דירפצנג המלש 'ר םג בתכ וללה םירבדכ ."יטקנ
:חסונל חסונמ תובית ברעל אלו דחא
אוהש תולימה שוריפ ובילב ןווכיש ךירצ ללפתמה"
,תולימה שוריפ ןווכל לוכי וניא םאו .ויתפשב איצומ
םירבדב הליפתה תעשב בושחיש ךירצ תוחפה לכל
.םימשבש ויבאל וביל תא םינווכמו בלה תא םיעינכמה
דרפס ןהו זנכשא ןה ,ולש אחסונה יפכ דחא לכ ללפתיו
ברעי לא לבא .שדוק יררהב םתדוסי םלוכ ,המודכו
תויונמ היתובית אחסונ לכ יכ ,אחסונל אחסונמ תובית
."(16)תולודג תודוס י"פע תורופסוהליפתב הנווכה לש התופקתו התובישח

תבוח תעיבקב וקפתסה אל הנבי ימכחו הלודגה תסנכ ישנאש ,העדה תא לבקנ םא
,ויקודקדו ויתונווכ לע ,ולוכ הליפתה חסונ תא ונקית אלא ,יללכ ןפואב הליפתה
תונווכה לכ תא ונתליפתב ןווכל ונא םילוכי דציכ :הלאשה התופירח לכב תררועתמ
םג ויה (םבור :ימלשוריה י"פע וא) םתצקמ רשא ,הלודגה תסנכ ישנא הב ונוויכש
תא ונתליפתב לועפלו םתנווכו םתעד קמועל תדרל ונא םילוכי דציכ ?םיאיבנ
,ןי'זולוומ םייח 'ר הרורב ןושלב דימעה הז ישוק לע ?התועצמאב גישהל םה ושקיבש
:א"רגה דימלת
עדוי ונתא ןיא ,הליפתה תנווכ תוימינפ קמועב ,תמאב"
הליפתה תונווכ תצק ונל הלגתנש המ םג יכ ,המ דע
,ןורחא דעו ,ןינוילע ישידק ל"ז םינושארה וניתוברמ
אילפה רשא ,ל"זיראה ,ארונ םיקולא שיא שודקה ברה
הפיטכ ףא ךרעב םניא ,םיאלפנ תונווכ תושעל לידגה -
תסנכ ישנא תנווכ קמוע תוימינפ דגנ ללכ םיה ןמ
המכ םהמו םינקז כ"ק ויהש ,הליפתה ינקתמ הלודגה
.(17)"םיאיבנ
ונתליפתב םינווכמ ונא ןיא ןכאש ,איה תיתכלהה אצומה תדוקנ ,תאזמ הרתי
אל ףא אלא ,הדימעה תליפת תא תוביכרמה תוכרבה ט"י לכ ךרואל קר אל ,הכלהכ
ליגרי" :ץילמה "חקורה" רבכ .הליפתה תא תחתופה וזב אל וליפאו ,תחא הכרבב
הקומע הנבה ךותמ תאזו (18),"הכרב לכ לש המיתחב םינפ לכ לע ןווכל ומצע םדא
תוחפל ןווכל יואר ךכ םושמו ,תוכרבה ט"י לכב בר ישוק םייק היפלש ,תואיצמה לש
ןיא עודמ וריבסהב ,יתכלה יוטיב תאזה תואיצמה תנבהל ןתנ א"מרה םג .ןתצקמב
ןירזוח ןיא אנדיאהו" :"תובא" תכרבב וליפא ,הליפתב הנווכ רדעיה ללגב םירזוח
שי םעט המ ,ונייהד ."(19)ןווכי אלש אוה בורק הרזחב ףאש ,הנווכ ןורסח ליבשב
םעפב םג ירה ,הנווכ ןורסח םושמ ותליפת לע תפסונ םעפ רוזחל ללפתמה תא בייחל
ןווכיש חטבומ אוה ןיא (רוזחל ותוא בייחנ םא תואבה םימעפב םג ילואו) היינשה
.ג"הנכ ישנא ונוויכש תונווכה תא אל יאדוובו ,הכלהכ
יוצמ דחא הבושת ןוויכ .ן'יזולוומ םייח 'ר לצא וז הלאשל ונאצמ תובושת יתש
'ר .(הליפת יניינעב אקווד ואל) השעמל הנווכה ןיב סחיה לע םייח 'ר לש וירבדב
םג ותובישח תאו ,הנווכה ינפ לע השעמה תונוילע תא תטלחומ הרוצב שיגדמ םייח
:ודיצל הנווכ רדעיהב
שאר הלעמל הלועה איה םדאה תבשחמ םנמא םאו"
אלא ,רקיעה איה הבשחמה אל לבא ,ושרושב קבדיהל
הבוט הבשחמהו ,ונתדובעב רקיעה אוה השעמה
ונתריד רשא ,םדא ינב ונחנא ןכ .השעמל תפרטצמ
תא םייקל ונילע הבוח ,השעמה םלועב אוה ונייחב
הברמה לכו ,םיקודקדה יטרפ ירמוח לכב השעמה
םג ףרצל רשפא םאו .חבושמ הז ירה וישעמב קדקדל
חבושמ הז ירה - השעמה קודקד לא הבשחמה תרהט
ליבשב השעמה תא חינזהל ונל הלילח לבא .רתויו רתוי
."(20)הבשחמה תרהט תעינמ
ןווכל םילגוסמ ונא ןיא םא םג ,ללפתהל ונילע לטומ הלא םירבד י"פע ,רמול הצור
ירהש ,הליפתה חסונ תא םנקתב הלודגה תסנכ ישנא ונוויכש תובגשנה תונווכה תא
הדובע" איה הליפת ,תמא .הדיצבש הנווכה אלו ,רקיעה אוה הליפתה השעמ
הליפתב הנווכ ךכ םושמו ,םדאה לש וביל יככותב שחרתהל הילע ךכ םושמו ,"בלבש
הילע ,רמולכ ,"הדובע" תניחבב תויהל הילע הנושארבו שארב ךא ,תיחרכה תיארנ
תא חסינ םנמוא ךכו .היבגל םימכח ועבקש םיטרפהו תוכלהה לכ י"פע עצבתהל
ויתותפשב םירבדה ךתחמ אלא ,דבל ובילב ללפתי אל" :ךורע ןחלוש"ה ןרמ רבדה
ללכ איצוהל ילבמ ,דבל ובילב ללפתה םא ,דועו תאז .(21)"שחלב וינזואל עימשמו
.(22)אצי אל הז ירה ,ויתפשב
הלודגה תסנכ ישנא וסינכהש תובגשנה תונווכה תא ןווכל הפיאשה ,תורחא םילימב
תא עונמל ידכ וב ןיא השומימ - יא ךא ,הלענ הפיאש ןכא איה הליפתה תולימ ךותל
.הליפתה השעמ עוציב םצע
,הליפתה תונווכ רבדב ליעל הגצוהש הלאשל תפסונ הבושת איבמ םייח 'ר םלוא
ימכח י"עו הלודגה תסנכ ישנא י"ע הדיפקב החסונש ,הליפתה ןושלל תסחיימה
וא - םיארבנה ,םינוילעה תומלועב הרושק וז הבושת .תכל תוקיחרמ תולוגס ,הנבי
םייח 'ר ונדימעה הלא תומלוע לע .םדאה לש ויתולועפמ האצותכ - םיסרהנ הלילח
:"םייחה שפנ" ורפסב תומוקמ המכב
,םלוכ תומלועה תאירב תעב ומכ ,ומש ךרבתי ,אוה"
- יתלבה וחוכב ,ןיאמ שי ךרבתי אוה םאיצמהו םארב
חכ לכ ,שממ עגר לכו םוי לכ ,זאמ ןכ ,תילכת
ךרבתי אוהש המב קר יולת םמויקו םרדסו םתואיצמ
ןוימדב ןכ .עגר לכב ךרבתי ונוצרב םהב עיפשמ ומש
לע וטילשהו םדאה תא ךרבתי אוה ארב ,לוכיבכ ,הז
,ודיב םירסמו ,רפסמ ןיא תומלועו תוחוכ ןובר יבר
לכ יפ לע ,םתוא גיהנמהו םתוא רבדמה אוה אוהש
ירדס לכו ויתובשחמו וירובידו ,וישעמ תועונת יטרפ
.םולשו סח ,ךפיהל וא בוטל ןה ,ויתוגהנה
חכ ןתונו םייקמ אוה םיבוטה וירובידו וישעמב יכ
םהב ףיסומו ,םישודקה םינוילע תומלועו תוחוכ המכב
וירוביד וא וישעמ ידי לע ,ו"ח ,ךופיהבו .רואו השודק
המכ ל"ר סרהמ אוה ,םיבוט אל רשא ויתובשחמו
וא ,ךישחמ וא .םישודקה םינוילע תומלועו תוחוכ
הז תמועל חכ ףיסומו ,ו"ח םתשודקו םרוא ןיטקמ
תא ךרבתי ונוצר טילשה .ל"ר ,האמוטה תורודמב
יפלא המכ לש רגוסהו חתופה אוה אהיש ,םדאה
ירדס יטרפ לכ יפ לע תומלועו תוחוכ תואוביר
.שממ עגר לכבו תע לכב ויניינע לכב ויתוגהנה
ובילב רמאי לא ,לארשי שיא לכ ,םדאה תרות תאזו
םוש םילפשה ישעמב לועפל יחוכ המו ינא המ יכ ,ו"ח
לכש ,וביל תובשחמב עבקיו ןיבי םנמוא ?םלועב ןיינע
תחא לכ .עגרו תע לכ ויתובשחמו וירובידו וישעמ יטרפ
,םימורמ יהבגב התלועפ לועפל השרוש יפכ הלוע
."(23)םינוילעה תורואה תוחצחצו תומלועב
אוהו ,םינוילע תומלוע םתוא דגנכ ןווכמ הליפתה חסונ ,םייח 'רד אבילא ,הנהו
:תומלוע םתואל ללפתמה לש ויחבשו ויתושקב תא תולעהל לגוסמ
הלועה איה ,הכרב הזיא לש וא ,הליפתהמ הבית לכ"
דחוימה ןוילעה השרשב התלועפ לועפל .הלעמ הלעמל
,תישארב רצוי לש ופתוש ,לוכיבכ ,הזב השענ אוהו ,הל
,ותעדמ ןיבי ליכשמהו .תומלוע המכו המכ עוטנלו תונבל
הרצק הליפתו הנטק הניחת ןוקיתל וכרצוה םניחל אלש
וגישה המהש אלא ,םיאיבנ המכ םהמו םינקז כ"ק וזכ
והל אריהנו ,הנוילעה םתאובנ תגשהו םשדק חורב
ודסי תאזל ,הבכרמה יקרפו תישארב ירדס לכד ןיליבש
,אקווד תוביתה וליאב תוליפתהו תוכרב עבטמ ונקיתו
הבית לכ לש הרוא ןוכשי ךרד הזיא וגישהו ואר רשאכ
יוביר ןוקיתל דואמ תכרצנ איה רשא ,םהמ תיטרפ
ארק ןכלו .הבכרמה רודיסו םינוילע תוחוכו תומלוע
לש ומורב םידמועה םירבד' הליפתה ןיינע תא ל"זר
םירבדהש ,ונייה .(ב"ע ,ו ףד ,תוכרב תכסמ) 'םלוע
"תומלועה םורב םידמוע ,הליפתה תובית םה ,םמצע
.(י קרפ ,ב רעש ,םייחה שפנ)
הלודגה תסנכ ישנא ,דבכנ הכ "םורופ"ב ךרוצ היה עודמ םג םיריבסמ הלא םירבד
תיארנה ,"הדימעה" תליפתכ ,תיסחי הרצק הליפת ןקתל תנמ לע ,םיאיבנה םהבו
יחבש הטועימו ,םדא לש ויכרצ תליאש אלאו וניא הבור ירהש ,"הטושפ" הינפ לע
תומלועה יפלכ תונווכמ הליפתה חסונב הכרב לכו הלימ לכש ןוויכמ .םוקמה
יקבו וללה םיבגשנה תומלועה תא ריכמש ימ קרש ,רורב ירה ,םינוילעה תוחוכהו
אוה םא םג ,םהילא ללפתמה תא ךילוהל הדעונש ,הליפת ןקתל לוכי םהיתוביתנב
.ךרדה תא עדוי וניא ומצע
יוצר עודמ ריבסמ אוהש העש ,"םייח ץפח"ה לעב םג בתוכ םייח 'רל המודב
:(24)אקווד שדוקה ןושלב ללפתהל
םגו .תונושל לכמ תובר תולוגס ול שי שדוקה ןושל"
םינקז ך"ק ויה הליפתה חסונ תא ג"הנכ ונקיתשכ
הכרב לכ לע ונמינ המהו ,םיאיבנ המכ םהמו
תומלענ תודוס המכב היתויתוא יפוריצבו היתוביתב
לש םנושלכ ולא םירבד םירמוא ונאשכו .תובגשנו
ונל התלע םוקמ לכמ ,ןווכל ןיעדוי ונא ןיאש ףא ,ג"הנכ
ןתשודק ןילעופ ןמצעב תוביתה יכ ,ןגוהכ ונתליפת
.(25)"ז"עלב ןיללפתמשכ ןכ ןיאש המ ,הלעמל
לכו הלימ לכ :"םיצוק הדשב הכילה" תניחבב איה ,הלא םירבד רואל ,הליפתה
תולועה ,תושקבו תונווכ לש הפינע תכרעמ - רבדב שוחנש ילב - תוליעפמ הכרב
,הכרבו הבוט לש עפש ללפתמהו ךרבמה לע תועיפשמו םינוילעה תומלועל תולעתמו
תא וחסינש םינקזלו םיאיבנל ריהנו יולג היה ךא ,ללכ וניבמ אוה ןיאש ןפואב
הכרב לכו הלימ לכש ירה ,םיבשחמה םלועמ חוקלה יומידב שמתשנ םא .הליפתה
האריי רבדהש ילבמ ,תמרוגה ,בשחמ תנכותב "הלעפה" שקמ לע הציחל תניחבב ןה
לא םילעמ רבד לש ופוסבש ,תודוקפ לש היובח תכרעמ תלעפהל ,שמתשמה לש וניעל
.תשקובמה הנכותה תא ךסמה ינפ
ןיא ,האופרה תשקבל וא ,הלואגה תשקבל םיפרצמ ונאש הנווכה ,תורחא םילימב
תא וחסינ ג"הנכ ישנא םלוא .היוצרה הלועפה תא לועפל ידכ המצעלשכ הב
תודות התלועפ תא תלעופ המצע ןושלהש ךכ ,הנימב תדחוימ הרוצב וללה תושקבה
."הלעמל ןתשודק ןילעופ ןמצעב תוביתה יכ" :הליפתה תרימא םצעל
בושח המכ דע ,רורב "םייח ץפח"ה לשו ןי'זולוומ םייח 'ר לש הלא םירבד רואל
רהוזב םג רמאנ ,לשמל ,ךכ .הנוכנו תקייודמ ןושל לע הליפתה תעשב דיפקהל
ותליפת ללפתמש ימ=] "תואי אקדכ יולימ אשרפל יעב היתולצ ילצד ןאמ" :שודקה
רודיסב בתכנ ןכו .(טסק ףד ,"חלשיו" תשרפ) [יוארכ ויתולימ תא שרפל ךירצ
לש ורודב זנכשא ימכח ילודגמ ,אזיימרוומ ןושמש R"ב המלש ונברל סחוימה
:(26)י"שר
- תחא תוא וליפא [הליפתב=] הב ערוגהו ףיסומה"
תויתואב ,הדימב הלוכ יכ ,תעמשנ הניא ותליפת
ארי לכו .הנממ םיאצויה הברה תודוסו ,תוביתבו
ולאל עמשי אלו .ףיסוהלמו תוחפלמ הב רהזיי םימש
חונ המכחו חור ןיא יכ ,תובית המכו המכ םיפיסומש
יכ ,תודוסהו הליפת ימעט םהל ורסמנ אל יכ ,םהב
."םימעטהו תודוסה םיזנוג ויה םינושארה םידיסח
תונברק דגנכ ןה תוליפתה יכ ,ורמא ל"זחש ןוויכמש ,בתכו תכל קיחרהש ימ ףא שיו
תוליפתה תא םדאה אטבי םא" ,(ב"ע ,וכ תוכרב) שדקמב ובירקהש דימתה
!(27) "ןימומ ילעב בירקמכ היהי אולה ,םישובישב
:"עמש תאירק"ב קוידה תבוח לע דמעש רחאל ,"ךורע ןחלוש"ה קספ ךכ ,םנמואו
אלו קזחה הפרי אלש קדקדל ךירצ .ךכב קדקדל ךירצ הליפתבו הרמזד יקוספב ףא"
אל :רמולכ ,(גכ-בכ םיפיעס ,א"ס ןמיס) "חנה דיני אלו דנה חיני אלו הפרה קזחי
אלו ,חנכ ענ אווש ארקי אל ;שוגדכ הפר רוציע ארקי אלו ,הפרכ שוגד רוציע ארקי
:ך"נתה תאירקל םג רכזנה בויחה תא ביחרה רתא לע א"מרה .דנכ חנ אווש ארקי
הנשמ"ה ריבסמו ."רהזיל שי םיבותכבו םיאיבנב ,הרותב ארוקה ןידה אוהו"
אלא ש"ק לע וריהזה אלו" :עמש תאירק לע אקווד הז בויח רמאנ עודמ "הרורב
יקלח לכ לע הלח קוידה תבוח ,רמולכ ."םימש דוחיי הב שיו לכל הרוסמש םושמ
קוידה לע אקווד וריהזה םיקסופהש אלא ,ארקמב האירקה לע הז ללכבו ,הליפתה
התובישח םושמו ,(םויב םיימעפ) התוא אורקל םיווצמ לכהש םושמ ,עמש תאירקב
.םימש םש דוחיי הב שי ירהש ,הברה
תבהאו" :ןוגכ ,תוביתו םילימ לש הנוכנ הייגה לע הליפתב דיפקהל שי ךכ םושמ
,ליעלמב ,"תבהאו" אלו ,יוויצ/דיתע תארוהש ,(28)ערלמב - "[ךיהלא 'ה תא]
םחרמהו ךימחר (30)[ערלמב=] ולכ אל יכ בוטה" ;(29)רבעשל םירבד רופיס וניינעש
:אלו ,"ךישעמ יפל ךוושיו ךשי יפכ אלו ךתוא ומיד" ;"ךידסח [ליעלמב=] ומת אל יכ
.(31)"ןוושיו"
ילוח / אפור" :ןוגכ ,םילימה לש "תינויגה"ו המיאתמ הקולח לע דיפקהל שי ןכ ומכ
:אלו "לארשי ומע יחדנ / ץבקמ" ;"לארשי ומע / ילוח אפור" :אלו ,"לארשי ומע
,(32)"ךעיבשא שבד / רוצמו הטח בלחמ והליכאיו" ;"לארשי ומע / יחדנ ץבקמ"
."ךעיבשא / שבד רוצמו" :אלו

םיחסונה .הליפתה חסונ תא ונקית ,םיאיבנ םהבו ,הלודגה תסנכ ישנא :םוכיס
,םלועה ןמ ורבעו וחכשנ םתיברמ ;םה םיבר ,לארשי תוליהק ברקב וחוורש
ויחבש חבשל ,ונוק ינפל חיש ךופשל לארשי םע יפב םויה דע שמשמ םטועימו
תובגשנה תונווכה תא הליפתב ןווכל ונתלוכיב ןיאש יפל .וינפלמ ויכרצ לואשלו
,ל"זח ונקיתש ןושלה תא וניתפשב איצונ םא יד ,הלודגה תסנכ ישנא הב ונוויכש
ירהש ,הליפתה ןושלב קדקדלו דיפקהל יוארה ןמו .הילאמ התלועפ תא לעפת איהו
."הלעמל ןתשודק ןילעופ ןמצעב תוביתה"ו םינוילעה תומלועה יפלכ תנווכמ איה

:תורעה

.ת"פ - "םייח רוקמ" תליהק ןותנשב עיפוהל תדמוע הז רמאמ לש תצקמב הנוש הסריג *

אלו ,פ"עבשות אל לבא ,םירפס ד"כ אלא בתכיהל ונתינ אל דומלתה ימכח ימיב" .1
.(בי ק"עס ,דלש 'יס ,"אינתה" לעב ע"וש) "םימכח ונקיתש תוליפתהו תוכרבה לכ

.א"ע ,גס ףד תוכרב תכסמ האר .2

תכסמ ,ז"כשת םילשורי ,חפאק ףסוי ברה תרודהמ ,ם"במרה שוריפ םע הנשמ .3
.בכק-אכק 'מע ,א הנשמ ,יעיבר קרפ ,תוחנמ

.א 'מע ,ה"כרת השרו ,ןואג םרמע בר רדס .4

לע םג עיפשה אוה ,"דרפס" חסונל דוסי שמיש ג"ערדסש תורמל יכ ,ןייצל שי .5
לש ותכירע לע .לאומש 'רב החמש 'רל "ירטיו רוזחמ" תועצמאב ,זנכשא חסונ
:ךותב ,"ןואג םרמע בר רדס לש ותכירע תדיחל" ,ידורב לאימחרי :האר הז רודיס
,רשיילפ ארזע 'פורפ דובכל לבוי רפס - תסנכה תיבב םייחו תורפס - ארזע תסנכ
.21-34 'מע ,ה"נשת םילשורי

םילשורי ,לאוי 'יו ףסא 'ש ,ןוזדיוד 'י י"ע רואל אצי ,ןואג הידעס בר רודיס .6
רחואמ ומסרפתנ הז רודיסמ םיפסונ םיעטק .6 'וש אי 'מע - 26 'וש י 'מע ,ט"שת
בר רודיס לש ירוקמה ויפואל" ,ןהכ ימענ :האר ףסונ ןויעל .תונוש תומיבב רתוי
.זסר - טמר 'מע (ד"משת) הצ ,יניס ,"ןואג הידעס

.1 'וש ומ 'מע - 21 'וש המ 'מע ,םש .7

הפוקתב קרו ,איבובריעב "רוזחמ"ו "רודיס" םיחנומה ושמיש תע התואב .8
"רוזחמ" םשה וליאו ,לוחה תוליפתל "רודיס" םשה דחייתנ תיסחי תחרואמ
רודיסל .תפרצו זנכשא ינב לע רקיעב תלבוקמ התייה וז הקולח .םידעומה תוליפתל
."לאלכת" :הנוש םש דחייתנ ,הנשה ימי לכ תוליפת תא ללוכה ,ינמיתה הליפתה

,יול רזעילא :האר ידוהיה הליפתה רודיס תוחתפתה לע הצממו תיללכ הריקסל .9
דע הימעטו היגהנמ היתורוקמ ,הליפתה תודלות לע רקחמ - הליפתה תודוסי
ותולשלתשהב רודיסה ,לט המלש ;ב"ישת ביבא - לת ,םינואגה ימיב התכירע
.דל-א 'מע ,ה"משת םילשורי ,"לארשי תניר" רודיס תובקעב תולאשל תובושתו

הליפתה חסונ" ,רגול לאקזחי :האר ילארשי - ץראה חסונה ינייפאמ תניחבל .10
/1ג ,תודהיה יעדמל 11 -ה ימלועה סרגנוקה ירבד ,"תשדוחמ הניחב :ריהק תזינגב
ןמ םיילארשי ץרא הליפת יצבוקמ םיעטק" ,רשיילפ ארזע ;79-86 'מע (ג"נשת)
.93-189 'מע ,(ו"נשת) גי ,די לע ץבק ,"הזינגה

:ולש היצטרסידה האר וז הייגוסב קימעמ ןוידל .86 'מע ,הליפתה חסונ ,רגול .11
:ןכו ,ב"נשת ןליא - רב תטיסרבינוא ,תיריהקה הזינגה יפל לוחל הדימעה תליפת
,"היתומגמו הנכות ,הרדס היפואב םינויע - הרשע - הנומש תליפת" ,רשיילפ ארזע
.179-223 'מע (ג"נשת) בס ,ץיברת

,"הזינגה ןמ םיילארשי - ץרא הליפת יצבוקמ םיעטק" ,רשיילפ ארזע :י"פע .12
.148-149 'מע ,(ו"נשת) גי ,די לע ץבק

,(37-39 תורעה) תואסרגה יפוליחב ותמלשהו עוטק וז הכרב חסונ רשיילפ לצא .13
לע הרצקה ותריקסב רגול לאקזחי םסרפש הזינגה עטק י"פע ותוא יתאבה ןכ לע
הזינגב הליפתה ירקוחל ןיידע הניתממה הברה הדובעה
"Unravelling Mysteries of the Amidah", in: Genizah Fragments -
The Newsletter of Cambridge University's Taylor - Schechter Genizah
Research Unit at Cambridge University Library, 35 (APRIL 1988), p.2

לארשי לע ךמולש םיש" :(41 הרעה) תואסרגה יפוליחב םש אבומה רחא חסונ .14
םיאתמ הז חסונ ."םולשה השוע י"אב ,דחאכ ונלוכ ונכרבו ךתלחנ לעו ךריע לעו ךמע
.(תמדוקה הרעהה האר) רגול י"ע םסרפתה ומוליצש הזינגה עטקב יוצמל םג

ריכה םתואשו לדג םהבש תומוקמב יכ ,רפיס םג א"דיחה .י ןמיס ,"ץמוא ףסוי" .15
.גהנמה תא וניש אל םש םיקדקדמהו םינברה ילודג ףאו ,רכזנה ןפואב ללפתהל וגהנ

ובתכ הז ןיינעב םיפי םירמאמ .ה-ד 'עס ,חי ןמיס ,"ךורע ןחלוש רוציק" .16
לארשי םהרבא ברהו ("ב קרפ - םייהנדייה ףלוו יבר") רוצילא ןבואר ברה הנורחאל
- "להקיו" תשרפ) "ןמאנ דתי" לש תבשה ףסומב ("םייונישו תרוסמ ,חסונ) ךיליורפ
.(ח"נשת ,"ידוקפ

יפלכ הענכהו דובכ לש סחיב רוד לכ ןחינ םלועמו זאמ .ג"יפ ,ב רעש ,םייחה שפנ .17
רודה ןב ,אריז 'ר רמא ,לשמל ,ךכ ."רודה ךלוהו תחופ" תניחבב ,וינפלש תורודה
- םיכאלמ ינב םינושאר םא" :וינפלש תורודה לע ,לארשי ץרא יארומא לש ישילשה
אנינח 'ר לש ורומחכ אלו ,םירומחכ ונא - םישנא ינב םינושאר םאו ,םישנא ינב ונא
רמא" :ןכו .(ב"ע ,ביק תבש) "םירומח ראשכ אלא ,ריאי ןב סחנפ יבר לשו אסוד ןב
דמעמ לע .(ב"ע ,ט אמוי) "םינורחא לש ןסירכמ םינושאר לש ןנרופיצ הבוט :ןנחוי 'ר
רשקהב אקווד ואל) םימדוקה תורודה ימכחל האוושהב םינורחאה תורודה
שיו שי .םימותי ימותי ונחנא" :"םירשי תליסמ" לעב דיסחה םג דימעה (הליפתל
יכ ,תבשחנ ןיאכ ונתמכח לכו ,ונתותיחפ תוארל לודג ןויע ךירצ ןיאש ,תובר תונורסח
תורודב רשא םידימלתה ידימלת ןמ םא יכ וניא וניניבש לודג םכח רתויה
.("הוונעה תדמ רואיבב" :ב"כ קרפ) "םינושארה

.דועו אק 'יס ,ח"וא "רוט" :האר .18

.דועו "רוט"ב םירבדה רוקמו .םש "הכלה רואיב" םג הארו ,א ףיעס ,א"ק ןמיס .19

,םייחה שפנ :ךותב ,"םייחה ץע" :י"פע ,ח"רוא ע"וש ,א"רגה רואיבל המדקה .20
.הכת 'מע ,ט"משת קרב - ינב ,ןיבור בד רכששי ברה תרודהמ

עימשמו" :ןרמ ירבד לש אפיסל סחיב תועדה יקוליחל .ב 'יעס ,א"ק ןמיס .21
.רתא לע םילכה יאשונ האר "שחלב וינזאל

."ובילב" ה"ד "הכלה רואיב" הארו ,"םהרבא ןגמ" .22

.ןיגולידב ד -ב םיקרפ .23

.ד 'עס ,אק 'יס ,ח"וא ע"וש האר .24

."ןושל לכב ללפתהל לוכי" ה"ד ,א"ק ןמיס ,"הכלה רואיב" .25

,םהיתורוק - םינושארה זנכשא ימכח ,ןמסורג םהרבא :האר הז בושח םכח לע .26
לע .326-348 'מע ,א"משת םילשורי ,תינחורה םתריצי ,רוביצה תגהנהב םכרד
'מע ,םש האר (ן"בארל השעמל אוהש םירבוסה שיש ףא) ול סחוימה רודיסה
.346-348

."תוליפתה רצוא" רודיסל ףסאמה תמדקה ךותמ .27

.הלימה לש הנורחאה הרבהה איה המעטהה ,רמולכ ,עראלמ= .28

תועמשמה תא הניש ירהש ,הרותב ארוקה תא ,עודיכ ,ריזחהל שי וזכ תועט לע .29
ק"עס ףוס "הרורב הנשמ"ב ןכו ,םש א"מרבו א ףיעס ,במק ןמיס ,ח"וא ע"וש האר)
,האירק - ילעב םתוא לע הרותה תאירקב רתויב דיפקהל יואר וז הביסמ .(ד
תודירומ ןניאו תולעמ ןניאש (ןמצעלשכ דואמ תובושחה) "תונטק"ב םיקדקדמה
תא תונשל םילולעה ארקמה - יקודקדל םביל םיתש ןניא ךא ,תועמשמה תניחבמ
םוקמב) (וכ ,'ד 'דמב) ודבעו םהל השעי רשא לכ תאו" :ארוקה ,לשמל ,ךכ .ןיינעה
ןכו .תועמשמה התנתשנ אל ירהש ,ותוא ןיריזחמ ןיא םלוא ,וב ןירעוג - ("ודבעו"
אל איהו הב ןיא דעו ('האמטנ' :םוקמב) האמטנ איהו הרתסנו" :ארקי םא ןידה
ינב לא רבד" :ארוקה ארקי םא םלוא .(גי ,'ה ,םש) ('השפתנ אל' :םוקמב) "השפתנ
םא ןכו !ןידה דצמ וריזחהל שי - "םהלא (ערלמב םוקמב ,ליעלמב=) תרמאו לארשי
![התוא הקשה=] "םימה תא הקשהו" :םוקמב ,(וכ ,'ה) "םימה תא הקשהו" :ארקי

הפר ןיב הניחבמ הניאש ,"תיזנכשא" הרבהב דועו ,ליעלמב "ולכ אל יכ" :ללפתמה .30
!ל"ר ,ולח אל 'ה ימחר יכ ,וירבדמ עמתשהל לולע ,'ח -ל

.(הכ ,מ 'עשי) "שודק רמאי הושאו ינוימדת ימ לאו" :הוושה .31

.תבשב ישימח םוי לש ריש שמשמ הז רומזמ .זי ,א"פ םיליהת .32