יראב ןב עשוה לצא ןאצו םיעור ילשמ
ןאצה תמשא

רקוט ילתפנ ר"ד

137-138 ,"ןיתעמש"

לשמ העותה ןאצה תויה דצלש ,יראב ןב עשוה תואובנב ןאצו םיעור ילשמ רחבמ איבנ ןמקל
ותוגהנתהמ האצות אוה םוגעה ולרוג .ומצע ןאצה יפלכ תינפומ המישאמה עבצאה ,לארשי םעל
.וילע הרימשה לע ודיפקהו בוט הערמב ןאצה תא ךילוהל וגאד םיעורה דועב ,תררוסה

:ח-ה ,ג"י עשוהב שרופמב םיאבומ הז חסונב םירבד
:תבואלת ץראב רבדמב ךיתעדי ינא
:ינוחכש ןכ-לע םבל םריו ועבש ועבשיו םתיערמכ
:רושא ךרד-לע רמנכ לחש-ומכ םהל יהאו
:םעקבת הדשה תיח איבלכ םש םלכאו םבל רוגס ערקאו לוכש בדכ םשגפא
:ינויערה לשמנל םיכלהמ השולש
.(1)תובואלת ץראב רבדמב םתוא וכילוהב לארשי םע לע 'ה עיפשהש הבהאהו הבוטה .1
.הבוטמ ועבשו ןענכ ץראב ולחנתהש רחאל לארשי ולמגש הערה .2
.ןברוחהו שנועה .3

לשמה עמשמ .תירויצ-תלאשומ ןושלבו ישונאה םוחתה ןמ ןושלב ברועמב הכורע הקסיפה
.הזב הז םיכותפו םיעלבומ לשמנהו

לארשי םע לש ורבע תודלותמ םיעוריא (ג"י-ב"י םיקרפ) השרפה לולכמב םינשנו םירזוח
םעמ שרדנה יבגל תונקסמו םיחקל תקפה תשקבתמ האוושהה ןמשכ ,הווהב ובצמל האוושהב
.לארשי

,"רבדמב ךיתעדי" ףוריצה .רבדמב םידודנה ימיב םהל ותגאדבו לארשיל 'ה תביחב חתופ קרפה
תא ךתכל עדי" 'ה יכ ;ז ,'ב םש ןכו ,"רבדמ ץראב והאצמי" :י ,ב"ל םירבדב רמאנל םיאתמ
ןכו ."המדאה תוחפשמ לכמ יתעדי םכתא קר" :ב ,'ג סומעב אבומה רמאמב עייתסנ םאו ."רבדמה
היהיו .םיכרצ קופיסו תובישח ןתמ ,הבהא ,הריחב לש איה "ךיתעדי" ןושלה לש התוכימסל
לארשי תא יתבהא ,תובואלת ץרא היהש רבדמב חיחצה הערמה ףרח ,'ה קוספ לש שוריפה
.ויכרצ לכ תא קפסל יתגאדו

ה"בקה ןיבש ןיסחויה תשרפל יומידכ ,(ו) ול ןתינה בוטה הערמהו ןאצה תנומת לש התשילפ
ךיתעדי" םוקמב ומגרתלו ה קוספ תא ןקתל םיעבשה םוגרתל אתכמסא ויה ,לארשי םעל
ןיב דוגינה תא קידצמ םידוגינו םיכפהמ גיצמה השרפה הנבמ םלוא .'רבדמב ךיתיער' ,"רבדמב
הביתל קודיצ דועו .(ו) ותוא םייסמה ,"ינוחכש ןכ לע" ןיבל ,לשמה תא חתופה ,"ךיתעדי ינא"
םאות ךלהמה היהיו .וינפלש ד קוספב רמאש "עדת אל" דגנכ תרמאנ איהש ינפמ "ךיתעדי"
זמורו םירצממ לארשי תא ידיחי עישומכ 'ה לע רבדמ ד קוספב :ןלהלדכ םיירוטסיהה םינמזל
רחא ."עדת אל יתלוז םיקלאו םירצמ ץראמ ךיקלא 'ה יכנא" :רמואו .יניס דמעמב 'ה תעידי לע םג
."רבדמב ךיתעדי ינא" :לארשי תא 'ה תעידי תניחבב ,רבדמה תפוקת לע 'ה רבדמ ה קוספב ךכ
.ןענכ ץראב רשועל ועיגהו ועבשש ירחא 'ה תא לארשי תחכיש לע רבדמ ו קוספב ךכ רחא
תא תוריסמב גהנש ןמאנה העורה אוה 'ה :ןלהלדכ האלמה הנומתה היהת ו קוספ יפ לע
ביטיה רשא בוטה לכל לומגכ .ןענכ ץרא אוהו ןשד הערמ םוקמ לא םאיבהו רבדמב ומע-ןאצ
םיעורה ייחמ רויצ לע ןעשנ הז יומיד ףא .ותוא וחכש עבוש בורמו םבל םריו ועבש ,םהמע
,העבש איהשכש המהבה וז ,"טעביו ןורושי ןמשיו" :(וט ,א"ל) םירבד שמוחב אבומה לע ךמסנו
,א"ל םירבדב אבומה ךשמהל םג עשוה ירבד םימייקמ הצימא הקיז .הילא םיברקתמב תטעוב
'ה תא תחכשו ךבבל םרו ...תעבשו לכאת ןפ" :(די-בי ,'ח םש) אבומל ןכו ."ךיללחמ לא חכשתו" :חי
."ךיקלא

ורבעתהב 'ה .אלמ יומידכ הכורע ולש רואיתה ןושל ,שנועה וניינעש ,(ח-ז) ישילשה ךלהמה
,לחש ומכ ,וישכע ומצע המדמ ,ןשד הערמ םליחנהש רחאל וב וטעבש םוש לע לארשיב דואמ
םאו .העורה לע תולטומה תומישמל דגנמ תודמועה תויח הלא לכ .איבלכ ,לוכש בודכ ,רמנכ
איהש ,תפרוטו הער היחל םהל היהי וישכע הנה ,ונאצל ןמאנ בהוא העור 'ה היה ןכל םדוק
וכפהי תונושארה הבהאהו הלמחה .הער היח לכמ םהילע רמושה בוטה העורה ןמ ךפיהה
.תוירזכאלו הביאל

םהו ,הבהא ךותמ רבדמב 'ה םתוא עדיש המ ןיב ןכל םדוק ראותש דוגינל הלבקהב ,ןכ םא
העור ןכל םדוק םהל היהש המ ןיב דוגינו ךפהמ לח ךכ ,תימצע הרהוי ךותמ ךכ רחא והוחכש
ומצע אוהו וב לוחתש הרומתה ןיבל ,ףרט תויח ינפמ ןאצה לע רומשל ותמישמש ,רוסמו ןמאנ
םלכאת היחה ,לגלגה וישכע ךפהתי ,םבל םריו ועבשש המל דוגינבו .רמנכו איבלכ םהל היהי
.םבל רוגס תא ערקתו

,איבנה .ה"בקה אוה ,רדעה לעב לש ויפמ םידגומ וזה השרפה לכב םירבדהש בל םישל שי
םיעור הזב אצויכ .ותוחכונ תא שממלמ ענמנ ,וללה םירבדה ירוחאמש ישממה חיכומכ
ךא ,וללה םייומידה תנומתב םיצבושמ םניא ,ויגיהנמו לארשי יכלמ ולא ,םינוממ וא ,םיריכש
תא שרופמב ףקוז אוה ןיא םא םג ,בותכה .י-ט םיקוספב וכשמהב בותכה קפואב םייוצמ
,הרצ תותעב ,וישכע .געלנ רואב גצומ הכולמה דסומ םצע ירה ,ויגיהנמ יעשפב לארשי ןברוח
לכב ךעישויו ,אופא ךכלמ (היא) יהא" :(י) בותכה ןושלבו .לארשי תא עישוהל לוכי ךלמה ןיא
,םיריכשה לארשי יעורש ,הז יפ לע ,רבתסמ ?"םירשו ךלמ יל הנת תרמא רשא ךיטפשו ,ךירע
לעב םעטמ הריחב ירפכ וחשמנו ונומ אל ,םמויקמ םלעתה יומידהש ,וירשו לארשי יכלמ ולא
השומימו וז הלאשמ .ומצע ןאצה לש ותריחבמו ותעדמ היהש יונימ אלא ,ה"בקה - רדעה
.'ה לש וחור תרומל םמצעלשכ םה ,לעופב

תומוקמב וניצמש אלא דוע אלו ,רחא ינידמ רטשמל ףיטמ וניא עשוהש הדבועה ,תאז םע
תא אל ןכ םא ,(ג ,'י) םכלמב םילזלזמ םעהש לע לבוקו הכולמה דובכ תא שרוד אוהש םירחא
הכולמה דגנ וירבד .ותפוקתב ,לעופב הכולמה תא אלא ,ללוש אוה ללככ הכולמה דסומ
.וימיב ינידמה בצמה תא םיפקשמ

:האוושמה יפגא ינש לע אלמ יומידכ חסונמ אוהו הזה גוסה ןמ ףסונ בותכ ןלהל
:זט ,'ד עשוה
."בחרמב שבככ 'ה םערי התע לארשי ררס הררוס הרפכ יכ"
ףסוי דגנכ לישמהל הנווכ ךותמ האב איהו ןכתיי ,לארשי םעל יומידכ הררסה הרפה תפדעה
,הקודיצ תא ןפוא לכב תאצומ הרפה תריחב .(גי ,ג"ל םירבד) "ול רדה ורוש רוכב" :רושל לושמה
היה אל 'שבכ' .לועה תא וילעמ ריסמה ינדרמ םייח לעב יומידה לש הז קלחב ראתל ךרוצב
עשוהש רוכזל יאדכ .(2)לועה וילע ומושב וילעב תא חגונה םייח לעב לש תינפקות הנומתל םיאתמ
ןוויכ ,םהב דהדהמ ,'אפר' ,'וירפ' ,'ץרפ' ,'אירפי' ,'ארפ' ילילצש םייוטיבב שמתשהל הברה
.(3)'םירפא'ל םירשקנה םילילצ םיעימשמ םלוכש

לשמ לש רכומה וסופדב יומידה תנומת לא איבנה רזח ,יומידה לש ינשה וקלחב תאז תמועל
יללכ םשכ שבכה ןיבל ,העורכ רדעה לעב ןיב םיכושמ םיראותמה םיסחיהו ,ןאצהו םיעורה
וקלחב הנה ,וב הדיחיה תלעופהו יומידה זכרמב הרפה התייה ןושארה וקלחב םאו .ןאצה רדעל
.הל תסחוימ תוליעפה רקיעו הנומתה תיזחב תדמעומ העורה תומד ינשה

ךרדכ ,לארשי תא חיכוהל איבנה שקיב התועצמאב תירוטיר הלאשכ הז קלח שרפנ םא ןיב
הדשב שבככ התע 'ה םערי םולכ ,לוע יקרופו םיררוס םתויה ירחא עמשמ ,לאנברבא שריפש
תא איבנה עידומ וב ,יוויח טפשמכ יומידה לש ינשה רביאה תא שרפנ םא ןיבו ?םיידי בחרמ
היהי םשו רבדמב דדוב שבככ 'ה םערי התעו :וררסו ואטחש המ ןיגב לארשי לע רזגנש שנועה
ינשה רביאה תא שרפמו קוספה רדס תא הנשמה ,ם"יבלמה ירבדכ סורגנ םא ןיבו ,
(4)דבואו העות
המ ראתמ ןושארה רביאהו .םתוא ותבהאב לארשי תא 'ה הכיזש ךשמתמ ילידיא בצמכ
."טעביו ןורשי ןמשיו" תניחבב ,הז לכ ירחא ול ואטחש

הרפכ לארשי ררס ,בחרמב שבככ 'ה םערי רשא התע יכ :ןמקלדכ ושוריפ יפל קוספה רדס היהיו
תעב ,התע לארשי ררס ןכ תררוס תטעוב הרפכ יכ :יצנגלבמ א"ר שרפמ הזה רועישכו .תררוס
.בחרנ רכב שבככ חטבלו עבושל םתוא העור יתייהש

ןיב ,שנוע ןיבל אטח ןיב :ורקיעש ידוגינ הנבמ יומידה יקלח ינש םיגיצמ ,םישוריפה ללכ יפ לע
ררס וב רבע ןיב .הילעב תורמל תדבעושמו הלרוגל העונכ השבכ ןיבל ,תינדרמו תררוס הרפ
יקלח ינש םימייקמ תמייוסמ הניחבמ .וישעמכ ול לומגל רדעה לעב דמוע וב דיתע ןיבל ,לארשי
תויהלו לוע הילעמ קורפל הרפה השקיבש יפכ .הדימ דגנכ הדימ לש סחי םהיניב יומידה
וב םוקמב ,רבדמה בחרמב התוא העריו רדעה לעב הל דודמי הדימ התואב ,הישעמל הישפוח
.ןומישיב דבב דב היהת ינוריא ןפואב ךא ,לוע תקירפלו שפוחל הכזת
הריבסמ ,העירזהו השירחה ,הדשה תדובע םוחת לא ןאצה הערמ יחטשמ לשמה תריז תרבעה
.ןאצה םוקמב לארשיל לשמכ הרפה תא עשוה ףידעה עודמ םג

התוגהנתהשכ ,תיבה תומהב םע הדשב ולש השירחה תדובעו רכיאה ייחמ חוקלה לשמה ןלהל
לשמ אוה הב גהונה רכיאהו ,לארשי ינבל לשמ םה ,הילע רזגנה לרוגהו המהבה לש תררוסה
:וט-י ,'י עשוה .ה"בקל
:םתנוע[] (םתניע) יתשל םרסאב םימע םהילע ופסאו םרסאו יתואב
םירפא ביכרא הראוצ בוט-לע יתרבע ינאו שודל יתבהא הדמלמ הלגע םירפאו :אי
:בקעי ול-דדשי הדוהי שורחי
אובי-דע הוהי-תא שורדל תעו רינ םכל ורינ דסח-יפל ורצק הקדצל םכל וערז :בי
:םכל קדצ הרויו
:ךירובג ברב ךכרדב תחטב-יכ שחכ-ירפ םתלכא םתרצק התלוע עשר-םתשרח :גי
םא המחלמ םויב לאברא תיב ןמלש דשכ דשוי ךירצבמ-לכו ךימעב ןואש םאקו :די
:השטר םינב-לע
:לארשי ךלמ המדנ המדנ רחשב םכתער תער ינפמ לא-תיב םכל השע הככ :וט
אוה לאשומה רויצה לש וניינע יכ םכסומ .הב ןווכמה לשמנלו וז תירויצ השרפל םישוריפה ובר
.י קוספב אבומ אוה ותיצמתב .שנועהו אטחה ביטומ תגצהב
הרימאה .םיירויצ םילאשומ םיעבמ םע ,הליגרו הרוגש הזורפ לש בוליש והירה קוספה ןונגס
הלעשכ ,יתקושתב=ישפנ תוואב :תועדה לכל הניינע ,'ה ירבד איהש "םרסאו יתואב" תחתופה
םיאיבנהמ רסומ ולביק אלש ןוויכ םתוא יתשנעה ,וישכע םאו ורבע םימיב םא ,ינפל ןוצר
"םרסאו" ןושלל תינפומ תויהל הכירצ בלה תמושת .םהילע ופסאייש םימע תועצמאב ,(ק"דר)
.הלפנ שרושה לש ף"לאו ,םרסאא ומכ ,'רסא' שרושמ שרפתהל תנתינ הלימה .איבנה הב זחאש
וא ,םיתרסי רמולכ ,'רסי' שרושמ ,י"שר תעדכ ,רשפא וא .םילבחבו תורסאמב םרשקש הנווכהו
םג תרשקתמ ןושלה לבא .לארשי ינבל איה תוסחייתהה תויורשפאה יתשב .םלומגכ םרסיא
םתרסאו" ומכ ,הלגעה תורסומ לא ,השרחמה לוע לא תומהבה תמיתרל ,הדשה תדובע תנומתל
.(ז ,'ו א"ומש) "הלגעב תורפה תא

תועמשמה יפ לע ."םתניע יתשל םרסאב" :י קוספה לש אפיסל "םרסאו" ןושלה תרשקתמ ןכאו
תועדה לכל .םהילע ופסאנש םימעה לועל םתוא יתרשקו יתרסא :בותכה ןווכתמ תלאשומה
.השרחמה לועל תורסאנה תומהב הארמ ,השירחה תדובעמ החוקלה הנומת ףוריצה ראתמ
.לועה ילבח וא ,לועה לש תעבטה וז םא ,"םתניע" הלימל ביבס םרקיעב םידקמתמ םיקוליחה
םג .תומהבה לש שממ םיניע ןושלמ "םתניע" אמש וא ,השירחה ימלת עמשמ ,תינעמ ןושלמ םאו
הלימה היושע ,ירקה ךרד לע םאו .לארשי תוכלממ רמולכ ,םתוקלחמ ,"םתניע" שרפל רשפא
,ידי לע ,ומכ הניינע םא ,'םרסאב' הלימב ת"יבה תועמשמ יבגל םיקולח דוע .םתונווע שרפתהל
.תעב וא ,ללגב ,ןפואב

רמא םאו .בותכה לש אשירה תא תשרפמ תפסותכ ףוריצה תא שרפל ןתינ תלאשומ הנומתכ
ךרדה תא שיחמהל ותנווכ .רסאת ןפוא הזיאב שרפל וישכע אב ,"םרסאו יתואב" הליחת
עמשמ ,תוניע יתשל התוא ורסאי ופסאנש םיביואה :הררוסה הרפה ןסורתו רסאת הב החושקה
ורסאי ,'ה תוחילשב םיפסאנה םייוגה .
(6)םילבח עמשמב (ירקה יפ לע) םתונוע וא .(5)לופכ לוע לא
יתשל עמשמב םתניע יתשל וא .לועה ילבח ינשל וא השרחמה ילבח ינשל תררוסה הרפה תא
הדוהיו םירפא לע ויהי םילבחב הריסאהו דובעישה שנועש דיגהל .לארשיו הדוהי ,םתוקלחמ
.דחי םג

:(ג ,ט"כק) םילהתב בותכה תמגודכ .םימלת=תינעמ ןושלמ (ע"באר) "םתניע" שרפל ןכתיי דוע
לופכ ,ם"יבלמהו "דוד תדוצמ" יפל ,היה םשנוע ."םתינעמל וכיראה ,םישרוח ושרח יבג לע"
הוושהו .דחי תושירח יתש שורחל ץלאנה רושל המודב ,דובעשהו הערה םהילע ודיבכי .לפוכמו
,הז יפ לע היהת לשמה תנומת .םיניע ןושלמ אוהש םתניעל ,ןתנוי םוגרתו י"שר לש ושוריפל
ןאכמ דחאו ןאכמ דחא םידרויו םיבקונ לועה ינולמיסו השירחמה לועב התוא םירסואש הרפ
.רושה יניע יתש לצא

שנוע :ק"דר יפל ףוריצה שרפתי .בכרומה טפשמה ךותב הביס ,לפטכ ףוריצה תא ושריפ םירחא
ומכ ,ערה תושעל ורבחתהו הזב הז םירפאו הדוהי םמצע ורסאש ללגב לארשי לע לטוי דובעישה
הרפכ ,לעבהו לאה :תונומא יתשל ורסאנש ללגב וא .םתינעמ לא םירוושה תא םירסואש
ךכ ,םתוא רוסאאו יתואב ךכיפל .םורדל התכשומ וזו ןופצל התכשומ וז ,תונעמ יתשל תרסאנש
.יצנגלבמ א"ר שריפ

בותכה זמורו ,אטגלווהו אטישפה ,םיעבשה ומגרתש יפכ ,ןכתיי ירקה ךרד לע םאו
ינש םה ולא ,תונוע יתשל םמצע ורסאש ינפמ ,לאנברבא שרפל ףיסומ .שממ םיאטח=תונועל
.םשנוע היהי ךכיפל ,םידבוע ויהש בהזה ילגע

,תעב ןבומב תשרפתמ ,"םרסאב"ש ת"יב הרבהה .בצמ רואית ףוריצב האורה שוריפ וניצמ דוע
לועה תא ורסאיו הדשה תדובע תא ודבעי רשא תעב םהילע ולפי םימעה :קוספה היהיו .ןמזב
םולשב םמצע תא םבשחבו דירחמ ןיאב ל"ר .שורחל ןגיהנהל ידכ תומהבה לש תועבטה יתשל
לכל תדהדהמ ,םודבע רשא םילגעה ינש תונוועל ,ירקה יפ לע ,תרוכזתה ,ךכ םאו ךכ םא .חטבו
לש ןתרכזהמ עויס םילבקמ ,תולימה ילילצמ תרדושמה תרוכזתהו ,הזה רושיקה .תועדה
קוספב ןמקל "הדמלמ הלגע"ל םירפא לש ויומידמו ,ה קוספב לארשי תאטחכ "ןוא תיב תולגע"
יוטיבה תא םיסמועו ,תחא השרפב םיעיפומה םיחנמ םייוטיבלו ןושל יפוריצל המגוד וז ירה .אי
.םיפסונ תויועמשמ ינעטימב

םיסחי וררש הב םירוענ תפוקת .םינפל לארשי בצמ לא ונתוא ךילומ אי קוספל רבעמה
תורומתה חכונל םיחקל קיפהל ידכ תאז לכ .ריעצה והנקמ ןיבל רדעה לעב ןיב םיילידיא
יאטח תא הגיצמכ לשמה תנומת תא שרפל ןכתיי .אקווד ואל ךא .הווהב ולחש תוילילשה
.רבדמה תפוקתב דוע ותליחתש ךשמתמ ףצרכ לארשי

הצרי םא .רשקהב תינתומ איהש רשפא ,הרפל םיומיד ןיבל ,הלגעל לארשי יומיד ןיב הדונתה
.הרפל התוא המדי השק ןושלב םאו ,הלגעל םתוא המדי הביח ןושלב לארשי לע רבדל איבנה
.לא תיבבש לגעה תדובעל ןורכזו םעט הב שי הלגעל יומידה ,תאז םג

שרפתי ,הבוטל ןייוצמה המואה רחש רבע לא םירוקרזה תא הנפמה ,תיבויח הנומתכ ,ןכאו
תלגרומו תדמולמ הביבח הלגעכ היה ,ולש םירוענה ימיב םירפאו :ןלהלדכ לשמה ךלהמ
ןברדה לוקל בטיה תעמושה תלגרומו תינתייצ הלגעל םירפא תא המידש רשפאו .
(7)שורחל
התשידב יכ ,שודל הבהא ,הדשה תדובע השק םימעפלש יפ לע ףאו .(8)רקבה דמלמ שארבש
,'ה רמוא ,ןשדו ןמש הראוצשכו .היפל םוסחמ ןיא יכ ,הל ןתונ 'ה רשא בוטהמ תלכוא התייה
הראוצל יתוביטה ,הביח ךותמ ידי הילע יתרבעה .הב יתעשעתשה אלא ,הרצ יניע התייה אל
ןמש םוקמב לועה תא םישל ידכ ןכו .ולוקל עמשתש הסייפל ידכ ותמהבל רכיאה השועש ךרדכ
דחא םעל דחי םירבוחמ הדוהיו םירפא ויה וז הפוקתב .הדימה לע רתי המהבה וב שיגרת לבל
.ולש ותמדא תא שורחי דחא לכ ,הדוהיו םירפא .םהינש לע השירחמה לוע ביכרא יתרמאו
.דדושת לארשי ללכ תמדאש היהת האצותה

.תושעל ווטצנש דודישהו השירחה תועמשמ תא תלאשומה ונושלב שרפמו איבנה ךישממ וישכע
יופצש לפוכמהו בוטה לומגהו םייקל לארשי ינב ווטצנש הרותה ירבדל לשמ ןבומכ אוה הניינע
ןמיס עמשמ .לשמה ירבדבש הטושפה תועמשמב םג יוארכ םישרפתמ םירבדה .ךכ בקע םהל
.הב וכלתש קדצה ךרד תא םכתא הרוי 'ה :ותארוהש לשמנה רושימב ןהו ,ץראה תאובתב עפשל
,לשמה ףוס םע ףכית רמאנה ןמ עויס םהירבדל ואצמי (לאנברבאו ע"באר) וז ךרדב םישרפמהו
תישארב לארשיל 'ה לש ותבהא תשרפ תא איבנה ראתמ ןכא וז הקסיפב .א"י קרפ תחיתפב
ןה "ינב"ו "רענ" ןושלהו ."ינבל יתארק םירצממו ,והבהאו לארשי רענ יכ" :המואה ימי רחש
.לשמה וב טקנש "הדמלמ הלגע" יוניכל המודב הביח תונושל

עורזל הארוהל דוגינב .ודועיב לארשי תדיגב תא המוד תלאשומ ןושלב ראתמ אבה ךלהמה
לע הזו .הלוע וישכע ורצק ,דסח יפל ורצקיש חטבומל דוגינב ןכ לעו ,עשר לעופב ושרח ,הקדצל
םיצוקה רעבל היה וניינעש ,"רינ םכל ורינ" םוקמבו .(ז ,'ח) "ורצקי התפוסו וערזי חור יכ" :לקשמ
.
(9)שחכ ירפ ולכאי וישכע הנה ,הדשב

,תילילש תועמשמב הדמולמ הלגעל םירפא תלשמה תא שרפל רתונ ןאצהו םיעורה לשמ ימוחתב
.תררוסה הרפה רויצ ךשמהכ

הלגע ותויה תורמל ,םירפא :שוריפה היהיו .תימומרע ןושלמ הז יפ לע ראבתת "הדמלמ" הביתה
תא תבהוא איה ?התמרע המו .המרע הל ופיסוה היתונויסנ הנה ,הדובעל תרשכומה הריעצ
רוש םוסחת אל" :בותכה יפ לע ,לכוא המע שיש הלק וזש ינפמ ,השירחל תענכנ אלו השידה
תווצמ תא םייקל ילב ץראה בוטמ תונהל הצור םירפא ,לשמנהו .(ד ,ה"כ םירבד) "ושידב
המהב לש הנומת העביטב תפקשמ ,תושעל איה תבהוא התוא השידה תדובע ,דועו .הרותה
לגעמב תובבותסהה הארמ ןיב רשק רצונ תיתוזח הניחבמ .לגעמבכ הנאו הנא תבבותסמה
ןחלופמו ,לגעל לגעמ םירפא לש תובבותסהל האובבכו לשמכ הז לכ ."הלגע" םשה לילצל
התעמ ,ןכ לע .האירב איהש יתיארו ,'ה רמוא ,ןמשה הראוצ לע יתרבע ינאו .והנשמל דחא
.םדק ימיכ דוע ושודי אלו ,בקעי ול דדשיו הדוהי שורחיו ,לוע םירפא לע םישא

רקבה דמלמ ינמיסש ,הדמולמ הלגעכ םירפא ,עמשמ ."רקבה דמלמ" ןושלמ ,"הדמלמ" רשפא וא
הדמולמ הלגעכ םירפאו :שנועלו אטחל הדימ דגנכ הדימ לש םעט ןתונה ,י"שר ןושלבו .הילע
דימתו ,הענכנ אל יכ הילע יתאבה ןירוסי הברה ,רמולכ .רקבה דמלמב תורובח תורובח היושעש
םיכלמ םהילע איבמ יננה ךכיפל .הדובע השעמ ילב לוכאל ליבשב האובתב שודל תבהוא
היהש ,'ח קרפב ןכו ,ה קוספב ריכזה אולה תמאבו .הראוצ לע לועה ומישיו החוכ תא ושיתיש
הלגע םירפאו ,לאנברבא ירבדכ שרפל הז יפ לע רשפא .םתדובעב דמולמ ,םילגעה דבוע םירפא
,תולגב םועינכיו וילע ובכריש םימע וילע איבא ךכיפל .םילגע דובעל דמולמ רמולכ ,הדמולמ
.םיטבשה ראש לכלו הדוהי טבשל חקל שנועה היהיו

איה המ דומילהו רואיבה םיאב ,השירחה לוע לא םתוא םתורו הלגעה תא עינכמ אוהשכ וישכע
הכרבה עפשל יאנתה אוה וללה םיבוטה םישעמה לש םייולימ .לארשי תאמ 'ה שרודש הדובעה
.הלוועו עשר ישעמ תויהל וכישמה םהישעמש רבתסמ םלוא .לארשיל 'ה חלשיש

המואה רבע לא םירוקרזה תא הנפמה ,תיבויח הנומתכ "הדמלמ הלגע םירפא" תא םישרפמה
.א"י קרפ תחיתפב ,לשמה ףוס םע רמאנה ןמ עויס םהירבדל ואצמי ,םיבוטה הירוענ תישארב
המואה ימי רחשב לארשיל 'ה לש המודקה ותבהא תשרפ תא ראתל בותכה רזוח ןאכ ףא
עסמה תפוקתב ומעל ובוטו 'ה ידסח לא בושו .(ב-א ,א"י) ןכמ רחאל וב וגהנש הבוטה תויפכו
.(ךליאו ה-ג) הבושתב רוזחל ונאימו רושא לע םבהי תא וכילשהשכ ,התע לארשי תדיגבו רבדמב
תא איבנה לאוש הליחת .הינשמל תחא תלאשומ הנומתמ גלדמ ומעל 'ה ןיב םיסחיה רואית
יומס עגמ הנומתה תמייקמ ןיטישה ןיבמשכ ,הריתי הבהא ונבל שחורה באה תנומתמ וירמוח
לאושש ירופאטמ גראמ לא בותכה רבוע ךכ רחא .ןאצהו םיעורה ילשממ םילאשומ םירמוח םע
לש הדימב המע גהונו המולש לע סח רכיאהש תשרוחה הלגעה תנומתמ ותוירויצ ירמוח
.הריתי הבהא ול שחורו ונבל רוסמה באה תנומת םע םעפה אוה עלבומה עגמהשכ ,םימחר
ותוירויצ םתוח תא הרקמ לכב עבט ,תרסוימהו לועה ילבחל הרוסאה ,'הדמולמה הלגעה' לשמ
.לילעב תרכינ תוישרפה תוכימס .א"י קרפבש תפסונה השרפה לולכמב

רופיס תא הלישממו תראתמה וז תפסונ השרפב (ז-א ,א"י עשוה) בותכה יקוספ ןלהל
:ומעל 'ה ןיבש םיסחיב תוכופהתה
:ינבל יתארק םירצממו והבהאו לארשי רענ יכ
:ןורטקי םילספלו וחבזי םילעבל םהינפמ וכלה ןכ םהל וארק ב
:םיתאפר יכ ועדי אלו ויתעורז-לע םחק םירפאל יתלגרת יכנאו ג
טאו םהיחל לע לע ימירמכ םהל היהאו הבהא תותבעב םכשמא םדא ילבחב ד
:ליכוא וילא
:בושל ונאמ יכ וכלמ אוה רושאו םירצמ ץרא-לא בושי אל ה
:םהיתוצעממ הלכאו וידב התלכו וירעב ברח הלחו ו
:םמורי אל דחי והארקי לע-לאו יתבושמל םיאולת ימעו ז
תישארב לארשי ומעל 'ה לש םירוענה תבהא רופיס תא תנייצמה תשרופמ העבהב חתפ בותכה
.לארשי יאיבנמ םיבר לש םנויזחב יעבט ןפואב הלעו ףצ אוה .עשוהל ידוחיי ונניא יומידה .וימי
"רענ" ןושלב שומישה םצעמ םג רכינ ,םדוקה קרפב םירפאל "הדמולמ הלגע" יומידה לש ומתוח
תומוקמה ינשב םייוניכה .בותכה וישכע םהב שמתשמש וימי רחשב לארשיל םייוניככ "ינב"ו
"רענ" ארקנ ןאצבש ןטקהו .םירוענ תבהאו הביח לש יוטיב תונושלב שיו םינשב תוכר םינייצמ
'ה ארק םירצמב לארשי תויהב דוע יכ ריכזמ "ינב" יוניכהו .(זט ,א"י הירכז יפ לע ,ק"דר)
,'ד תומש) "ינדבעיו ינב תא חלש ךילא רמאו לארשי ירוכב ינב 'ה רמא הכ" :ינב ןושלב לארשיל
,םירצמב דבע לארשי תויהב ,וא .ינבל יתארק םירצממו :עשוה וישכע רמאש המ והזו .(גכ-בכ
.ילוקב עומשלו ירחא תכלל בוהאה ינבל יתארק

םהל למגש הבוטה תא תפסונ םעפ ריכזהל ג קוספב בותכה רזוח לארשי לש הבוטה תויפכמו
וריקי ןבל באה השעי רשאכ םהמע יתגהנ ,םילעבל חובזל ינפמ וכלהש המל דוגינב ,'יכנאו' .'ה
.ויעושעש דלילו

ףא עובט הנה ,(ג) "םתאפר יכ ועדי אלו ,ויתועורז לע םחק ,םירפאל יתלגרת יכנאו" רמאש המו
ןיבלו הלגע ןיבל ,יתלגרת ןיב םילילצ ידומיצ קודו) "הדמלמ הלגע םירפאו" ףוריצה םתוחב אוה
אוה 'ה רוכבו לארשי שארב דמע יכ ומעט ,םירפא וישכע לארשיל ארקש המ םנמא .(םילגע
םירפא ןכ לע היהו .(טי ,םש) "םיעושעש דלי םא םירפא יל ריקי ןבה" :וביבחו ,(ח ,א"ל הימרי)
ריכזהל ידכ הזה םשב אורקל איבנה רזחש" :ק"דר ירבדכ רשפא םג .איבנה תבשחמ זכרמב
."םילגעה תא השע םירפאש

םייקש ינפמ ,"הדמלמ הלגע םירפאו" ןיבל ,"םירפאל יתלגרת" ןיב תלובקת רקיעב ןאכ תזמרנ
תא דמלל וניינעו 'לגר' ןושלמ אוה 'יתלגרת' לעופה םנמא .דומילהו לגרהה ןיב יטנמיס רשק
המ םע דחא הנקב הלוע הזו ,הכילהב ליגר אוה וילגרב ךלהל דמל םדאהשכו .תכלל םילגרה
תא ןמואה אשי רשאכ ויתועורזב ,ויתונשב ךרה ,לארשי תא חקל 'הש ךכ רחא איבנה ראתמש
.הרותה ירבדל םישוריפב ןה עמתשמ תוליגרהל דומיל ןיב יטנאמיסה רשקה תאז םע .קנויה
הלגע םעטכ דמלת ןעמל" :ע"באר שרפמ ,"ךיקלא 'ה תא האריל דמלת ןעמל" :גכ ,ד"י םירבד
:ק"דר ,"רבדמ דמל ארפ" :דכ ,'ב הימרי ,םיאיבנ ירבדמ חכומו ."תוליגר םעטהו הדמולמ
םיקלא" :זי ,א"ע םילהת תא ע"באר ראבמש המל הוושהו .לגרומ רבדמ דומל ומכ ,"ערה ידמל"
.רבדמ דומל ארפ ומכ ,תוליגר ומכ ינתדמל התא יכ עמשמב ,"ירוענמ ינתדמל
לצא ןכו .ןיליגר רמולכ ,ולצא לוכאל ןידומל ינע וא ןהכ היה םא :(ה ,'ד יאמד) הנשמבו
ןיינעו ,דומל-לאה תולימה תצק ןיינע :'דמל' שרושה ךרעב (ק"דרו חנא'ג ןב) םיקדקדמה
.לגרההו דומלה םניינע וא ,ליגרה-תצק

תא המיד ,ג ,א"י קרפבו ,תלגרומו תדמולמ הריעצ הלגעל םירפא תא המיד ,אי ,'י קרפב ,ןכ םא
הז וילע רמא רענל ולישמהש יפלו" :ק"דר ןושלבו .
(10)ודמלמו וליגרמש ,םינשב ךר ,ןטקל םירפא
,"ויתועורז לע םחק" :קוספה היהי ונשריפש המ ךמס לע ."ךליל רענה ןיליגרמש ומכ ןושלה
ויתועורז לע והחקל ,הכילהה ןמ ונב טעמ עגייתהש האר רשאכ .ונבל באה תבהא רואית ךשמה
רשאכ ךיקלא 'ה ךאשנ רשא ,תיאר רשא רבדמבו" :הרותב בותכה לע ךמתסמ שוריפהו .(11)והאשנו
.(אל ,'א םירבד) 'וגו "ךרדה לכב ונב תא שיא אשי

רשאכ רבדמב םגיהנה רשא השמ לע הנווכהש ,ינארטמו ק"דר ,י"שר ושריפש ךרדכ ,'םחק' וא
יכ .תוחילש ןושלמ יתלגרית שריפש לאנברבא הוושהו ;(בי ,א"י רבדמב) קנויה תא ןמואה אשי
לע םחקלש ימ תא םירפאל יתחלש יכנא ,'ה רמא .םילגרמ-רותל םיחולשה וארקי ןכ לע
לע םחקלש השמ הזו תחנב םליגרמה גיהנמ םהינפל יתחלש וא .ונבר השמ אוהו ויתועורז
.ויתועורז

תא יתכלוה יכנאש תורמל ,עמשמ .םירפא לע םג "ויתועורז לע םחק" תא םישרפמ שי הנהו
ויתועורז לע םילגעהו םיליספה םירפא חקל ןכ יפ לע ףא ,הבהאב רבדמה תועסמל םירפא
ומצעלשכ ג קוספ יונב הז יפ לע .םיתאפר יכ ועדי אלו םהמע יתוביטהש המ לכ חכש יכ ,םדבועל
וקלחו ."םירפאל יתלגרת יכנאו" :'ה לש ובוט תא ףקשמ ןושארה וקלח .תידוגינ תלובקת לע
.םילגעה תא ,"ויתועורז לע םחק" :לארשי תער תא ינשה

,לשוכו ףייע ונב תא האורה באה גהנמכ ,עורזה לע ,םינשב ךרה ,םירפא תחיקל לש הנומתה
.ןמואה קיחב אשינה קנויה תנומתל הרקיעב ןכא תרשקתמ ,ןכל םדוק קוספה שרפתנש ךרדכ
ךר הלטה תנומתל הנווכה .ןאצהו םיעורה ילשמל רשקתהל וזה תוירויצה החותפ תאז םע
,'מ) והיעשי וב שמתשהש יומידה הז אולה .וקיחב ותוא אשונו ועורזב העורה וחקולש םינשב
."אשי וקיחבו םיאלט ץבקי וערזב הערי ורדע העורכ" :(אי
השמ לע ,ב ,'ב הבר תומשב רפוסמ ךכ .תודגאה ישרדמ לע המושיר תא העיפשה וז הנומת

המב .םימחר ול שיש הארו ןאצה םע וגהנמב 'ה ותוא ןחבש ינפמ לארשי ןאצ תא תוערל רחבנש
העורה לש וגהנמ הז ןכאו .ועורז לע ואשונו ףייע ידג ופתכ לע ביכרמ השמ תא האר ?ונחב
רהז הוושהו) ויתועורזב ואשניי ,הכורא ךרד תכלל םחוכב ןיא ןיידעש ,םיכרה םיאלטה ,רוסמה
.(אכ ,ב"ח תומש

ףרח .לארשי לע תרוקיב תעבה תועדה לכל אוה ,"םיתאפר יכ ועדי אלו" ,ג קוספ לש ומויס
,םתוא אפורה אוה 'ה יכ וריכה אל ,(תלאשומה תועמשמב) תכלל םדמילו םהמע השעש תובוטה
."םיעדוי אלכ םמצע ושע אלא ,ויה םיעדוי" :י"שר לצא ךוכירבו .תואירבו חוכ םהל ןתנש
םירצממ האיציה םיסחימ ויהש ינפמ םיתאפר ינא יכ ועדי אל" :לאנברבא לצא רחא ךוכירבו
הסחייש הנוכתל תמאות איהש ינפמ קודיצ המצעל אצמת "םיתאפר" לעופה תריחב ."השמל
םירצמב יתמש רשא הלחמה לכ" :רבדמב םכילוהו םירצממ לארשי תא איצוה רשאכ 'הל הרותה
.(וכ ו"ט תומש) "ךאפר 'ה ינא יכ ,ךילע םישא אל

,רמול הצור .התעינמ לע אלא ,הלחמה תרסה לע הרומ 'םיתאפר' לעופה ןיא הזה עמשמה יפ לע
.עגנ לכו הלחמ לכ ותבהאב םהמ ענמש 'ה יכ ושיגרה אלו ,ןמואה קיחב אשינה הז קוניתכ ויהש
ענמו .האופרה ךרדכ םהילגר לע תכלל םתוא לגריתש ינפמ ,'םיתאפר' לעופל יניינע קודיצ היהיו
.לאשומה רושימב לכהו .ךלהל דמולה קוניתל תחא אל הרוקש ךרדכ העיצפו הליפנ םהמ
םירבד) הקצב ךלגרש ילבמו חרוט ילב טעמ טעמ םיתעסה ,עסמל עסממ םיתעסהשכ ,הנווכהו
.(ג ,'ח

אצמ תאז םע דחי .םירפא םשה לא 'אפר' שרושה תויתוא ילילצב ןבומכ החנמ 'םיתאפר' לעופה
ךוראה עסמב םהילגר לע תכלל לארשי לוגריתל ורשקתהב יניינעה וקודיצ תא 'םיתאפר' לעופה
הלימ אוה "יופירה" .תועיצפו תוליפנ וב םירוקש לגרב עסמה לש ועביטש ינפמ ,רבדמב
ילשמל רוביחה בוש רצונ הז עקר לע .יופצו יעבט תועסמו הכילה ילוגריתב הב שומישהש
.ןאצהו םיעורה

בוטה העורה .העילצו םילגר תריבש איהו הערמה הדשב ועסמב ןאצל תברוא תיזכרמ תונערופ
ןה יופירהו השיבחה ,העילצה ,הריבשה .התואפרלו תרבשנה תא שובחל תעדל שרדנ רוסמהו
(ז-ו ,'ג הכימ) "תיראשל העלצה תא יתמשו ....העלצה הפסא" :ןאצהו םיעורה ילשמב תוצופנ תולימ
.(זט ,א"י הירכז) "אפרי אל תרבשנהו" :ודיקפתל רוסמ וניאש העורה לא סחייתהבו .דועו
."םתשבח אל תרבשנלו ,םתאפר אל הלוחה תאו" :ד"ל לאקזחי תחכותב רקיעבו

ותבהא רופיס תא רפסל בותכה ךישממ תויללכב .הלאשהה ירמוח ןונימ תא הנשמ ד קוספ
ןתינ .ונב תא באה תבהא רויצל ךשמהכ לשמה שוריפ תא לכ םדוק ןחבנ .'ה לש המודקה
היהי הז יפל .םילותיחב לותיחו הרישק וניינעש (ג) 'יתלגרית' לעופל רחא שוריפב עייתסהל
םיארקנ םהו ,קונית ילותיחב ,םיכר םילבחב םירפא תא רשק ,ןמחר באכ גהנ 'הש :שוריפה
קוניתה ילותיחל הז יפ לע ורשקתי הבהא תותובעו םדא ילבח .הבהא תותובעו םדא ילבח
.הל דלונה ךרל הביחו הבהא ךותמ םתוא תרשוק םאהש

היהיו .קוניתו קנוי ,לוע לא ,"םהיחל לע לע ימירמכ םהל היהאו" טפשמבש "לע" ןיאש רשפא דוע
קינהל ידכ םהיחל לע ,םקונית תא ,םהלש ללועה תא םימירמה םירוהכ לארשיל יתייה ,שוריפה
'ה םהל הארהש רחאל ,רמול ןווכתנש ןכתיי תלשמנה תועמשמבו .טא טא וליכאהלו ותוא
ןמה אוה ,תונוזמ םג םהל קפיס ,יניסל הבהאב םכשמו םירצממ םתוא ואיצוהב הריתי הביח
.הלכאל רבדמב לארשיל ןתנ 'הש

הכוז איה ול לופיטהו הלגעה רויצ לא םילאשומה וירמוחו בותכה תקיז רתוי תמצעומ תאז םע
.הדמולמ הלגעל םירפא תא בותכה המידשכ (אי-י ,'י) ןכל םדוק ונעדי ותוא ,רכיאה דצמ
םע ץימא רשק ידיימ ןפואב רצוי ,לשמה תוירויצב לעו תותובע ,םילבח ,םירזיבאה לש םצוביש
ירזיבא םה ולא .השרחמהו הלגעה לועל תומותרה תומהבה םלועל רושקה ינושלה ןולימה
ומכ ןוועה םיכשומה םיעשרה תא תומדל ידכ (חי ,'ה) היעשי םהב שמתשמש תומהבהו הלגעה
,"האטח הלגעה תובעכו ,אושה ילבחב ןועה יכשמ יוה" :הלגע םהב םיכשומש םילבחו תותובעב
.דועו

.םהל םדקש הדמולמה הלגעה לשמ םע קוספה לש םילאשומה םירמוחה םימייקמ ץימא רושיק
ורסאש תורסומל םיליבקמה המהב ירזיבא םה ,ד ,א"יב םירכזנה ,לועהו תותובעה ,םילבחה
םיתובע ןושל לש ףוריצה ."םתניע יתשל םרסאב" :י ,'י קרפב ראותמכ ,השרחמה לועב הלגעה תא
."םהב ךורסאו םיתובע ךילע ונתנ הנה םדא ןב התאו" :הכ ,'ג לאקזחי ,לשמ ךרד ,האר תורסומ םע
,"םתניע יתשל םרסאב" ףוריצבש 'םתניע' הלימה ןיבל תותובע ןיב םג םייק יומידה םוחתב רשק
."םיעשר תובע ץצק קידצ 'ה .םתינעמל וכיראה ,םישרח ושרח יבג לע" :ד-ג ,ט"כק םילהת תמגודכ

תסייפמ הלועפכ ,(ד ,א"י) "םהיחל לע לע ימירמכ םהל היהאו" :ףוריצה ןיב תמייק תפסונ הלבקה
אוה ףאש ,(אי ,'י) "הראוצ בוט לע יתרבע ינאו" :ףוריצה ןיבל ,המהבה יפלכ רכיאה לש תדדועמו
וילא טאו" :יוטיבל םג ירה הצרנ םאו .המהבל רכיאה השועש בוביח ךרד לע הלועפ ףקשמ
הלגעה לשמב הליבקמ הנומת תמייק ,(ד ,א"י) חרוט ילב ןמ-ןוזמ םהל קפיס 'הש ןושלמ ,"ליכוא
רשא בוטה ןמ תונהלו לוכאל הצרתש המ תלכוא התשידב יכ (אי ,'י) שודל תבהואש הדמלמה
.םניחב הל ןתינ

אופא םיעלבומו םיעקושמ ,הדמולמהו לועל הרוסאה הלגעה לשממ םילאשומ םירמוח
תא םדוק לישמהש יפלו .ד קוספב ועבט דחוימה םמשור תא .(ז-א ,א"י) השרפה לולכימב
יתכשמ ינא וישכע רמא ,םישקו םיבע המהב ילבחב הרקמ לכב םירסוא הלגעהו ,הלגעל םירפא
תותובעה ומכ אלו תונידעב םיתכשמ עמשמ ,הבהא תותובעבו םיכר םדא ילבחב לארשי תא
םירכיאה ומכ תונמחרב םיתגהנהו .החרכ לע תשרוחה המהבה ראוצב םיכשומה םישקה
,לועה אשמ דבוכ הנממ לקהל הראוצ לעמ וא המהבה ייחל לעמ לועה תא םימירמה םינמחרה
אלש ידכו תשרוחה הרפה לעמ לקהל ,ושארב ןותנ לועהש סנולכה תא ןיכיראמש ידי לע וא
תעב המהבה יפל לכוא םיטמה םינמחרה םישרוחכ לארשי םע יתגהנו ,
(12)לועה הל באכי
.ץראה לא חושל ךרטצת לבל ,תשרוחש

ףעתסמה לכו ירויצה גראמה חותיפב ןה תושדח םינפ םיגיצמ עשוה רפסב ןאצהו םיעורה ילשמ
ףידעמ ,רקב ירדעב ןאצה ירדע תא ףילחהל הייטנה דצל .תויועמשמה ימוחת ןוויגב ןכו ,ונממ
תדובע .ותיערמ ןאצב גהונה העורה תומד ינפ לע ותרפב שדו שרוחה רכיאה תנומת תא עשוה
תומד .הערמה תכאלמ רשאמ יומיד ירמוח תליאשל ףדעומ רגאמ ול התייה היגוסל המדאה
רוסמה ,ומצע רדעה לעב תא םירקמה ינשב םיגציימ ,ורקבב גהונה רכיאה וא ,העורה
,ךלמל יומידכ ,ריכשה העורה תומד .םוי םוי ןליכאמו ןהל גאוד ,ןהילע רמוש ,ויתומהבל
.םילשמה ןמ תרדענ ,םירשל וא םינהכל

,תוררוסה םהיתוכילה .םבצמב םילחה םייונישל תמרוגו תנתונה איה םירדעה לש םתוגהנתה
םיגיצמ םילשמה .םהילע םיפכנה םישקה םידובעישל תוביסה ןה העורה תווצממ םתורענתה
םינושאר םימי ןיב .םידוגינבו תורומתב תונייפואמה ,םירדעה ייחב תופוקת יתש ללכ ךרדב
וא העורה תבהא .ויתומהבל םירדעה לעב ןיבש םיסחיב תילידיאה הפוקתה םה ,םימודקו
,תשגרמ תוירויצב וז םירוענ תפוקתב תוראותמ ןתוא הרוקה לכל הגאדהו ויתומהבל רכיאה
ויה ,ןהלש ןודאב וטעבו תומהבה ונמש זא עבושהו תורגבה ימי ,רתוי תרחואמ הפוקת ןיבל
ךלהמ ונה אובל ללוחתמה שנועה רופיס .הבוט תויפכב ןהילעב םע וגהנו הדשה תדובעב תוררוס
.לשמה תא םייסמה יופצ


:תורעה


רבדמה תנוכת תא ףירחהל ליבשב תשרפמ תפסות םג וב שי .רבדמל ףדרנ יוניכ "תובואלת" .1
עמשמ ,"בהל"ל בורק ,"באל" תיברע ןושלמ איהש תובואלת ק"דר שריפ ךכ .שמש תפורש ץראכ
."םימ ןיא רשא ןואמצו ...רבדמב ךכילומה" ,וט ,'ח םירבדב הזה רבדמה רואית הוושהו .רעב
.יצנגבלמ א"ר ,ע"באר ןייעו םימל האמצו הבאת ,רמולכ ,"באת" שרושמ ילואו
רוזח
:רמא ,םדאל תוקיזמה תוקזח תומהבל ויביוא תא לישמהל םילהתב ררושמה שקיבשכ .2
.(גי ,ב"כ םילהת) "ינורתכ ןשב יריבא ,םיבר םירפ ינובבס"
רוזח
.136-135 ;69 'מע ,ארקמב תומש ישרדמ ,(ח"משת) ,לאיסרג 'מ האר .3
רוזח
.ק"דר ,י"שר ,ע"באר .4
רוזח
תא ראתל ידכ ,םתניע יתשל רמאו .ב ,א"כ םילכ הנשמב אצמנ ,לועבש תעבטה תארוהב ןייע .5
.יוארכ הנסרל ידכ םילע ינש ולטוי הרפה לע .השקה דובעשה
רוזח
.ךמתי ותאטח ילבחבו ,עשרה תא ונדכלי ויתונווע :בכ ,'ה ילשמ לע ךמתסהב .6
רוזח
ךמתסהב תשרוח ןושלמ הדמולמ .ע"באר ,לאנברבא ,תווצמה לוע תא תאשלו שורחל הדמיל 'ה .7
יפב תעמשומה הטרח תעבה ,הלילשה ךרד לע המוד ןושל ,זי ,א"ל הימרי ןייועיו .תידכא לע
.לועב שורחל ,"דמל אל לגעכ ,רסואו יתרסי" :םירפא
רוזח
תעב רקבה תא וב ןישיכמש לזרבה תא וב ןיעקותש לקמה ארקנ דומילה ןיינעמו .י"שר יפ לע .8
םתוא םירשיימו ךרדה תא וב םתוא םירומש ינפמ ,רקבה דמלמ תולגעה תא םכשמ השירחמה
."תרבחמ"ב קורס ןבו ."םישרש"ב ק"דרו חנא'ג ןב ,'דמל' שרוש ןייע ,שורחל וב
רוזח
,ב"כ ילשמ - "ןוא רוצקי הלוע ערוז" ,ןוגכ תיארקמה המכחה תורפס םע עגמ תמייקמ ןושלה .9
.דועו חי ,א"י - "תמא רכש הקדצ ערזו
רוזח
"ויתועורז לע םחק םירפאל יתלגרת יכנאו" קוספל ךמסנה ,'ו ,יחיו אמוחנת שרדמ ןייע .10
.ט ,ח"מ תישארב ,"םכרבאו ילא םחק" :ףסויל בקעי רמאש המל אוה ינושלה רושיקהו
רוזח
רישע ארקמ הז ירה רמוא הדוהי 'ר ,"ךלוהה םיקלאה ךאלמ עסיו" :'ד חלשב אתליכמבו .11
.וינפל ונב תא גיהנמ היהו ךרדב ךלהמ היהש דחאל המוד רבדה המל לשמ ,הברה תומוקמב
וירחאמ ולטנ ,וירחאמ באזה אב .וירחאל ונתנו וינפל ולטנ ,וינפלמ ותובשל םיטסיל ואב
ןבה ליחתה .ויתועורז לע ונתנו ולטנ ,וירחאמ םיבאזו וינפלמ םיטסיל ואב ,וינפלמ ונתנו
ה"בקה השע ךכ .והקשה - אמצ ,וליכאה - בער .ודגב ויבא וילע שרפ ,המחה ינפמ רעטצמ
."'םיתאפר יכ ועדי אלו ויתועורז לע םחק םירפאל יתלגרת יכנאו'
רוזח
.יצנגלבמ א"ר ,דוד תדוצמ ,ק"דר ,ע"באר ,י"שר .12
רוזח