"הלוכ הרותה לכ וניבא םהרבא םייק"

רפורט יכדרמ


ט"נשת ,135 ןיתעמש ךותמ


.ב"ע ,חכ אמוי ילבב) דומלתב םימעפ המכ רזוח תרתוכבש הז אלפומ רמאמ
אמוחנת ;י ,נ"פ ר"קיו) םישרדמבו (ב"יה ,ב"פ ןישודיק 'ורי ;א"ע ,בפ ןישודיק
:ה ,ו"כ תישארבב קוספה תאש אלא דוע אלו ;(דועו אי ,ךל-ךל
'וגו "ילקב םהרבא עמש רשא בקע"
:ךכ םישרדמה פ"ע י"שר שרפמ
:ןוגכ ,הרותבש תורהזאה לע הקחרהל תוריזג" - יתרמשמ רמשיו"
,"תבשל תובשו תוירעל תוינש

לזג :ןוגכ ,תווטצהל םה םייואר ובתכנ אל וליאש םירבד" - יתוצמ
,"םימד תוכיפשו

:ןוגכ ,םהילע םיבישמ םלועה תומואו ערה רציש םירבד" - יתוקח
ךלמ תריזג אלא ,רבדל םעט ןיאש ,זנטעש תשיבלו ריזח תליכא
,"וידבע לע ויתוקוחו

."יניסמ השמל הכלה פ"עבש הרות איבהל" - יתרותו
לכ לע פ"עבש הרות םג אלא בתכבש הרות קר אל םייק וניבא םהרבאש ,ןאכמ
ןתינ ,ד"נעל ."ינשרד" תרמוא וז הנקסמש רמול ךרוצ ןיא .היקודקדו היטרפ
.ןלהלכ ,טשפ לש השיגו שרדו דוס לש השיג :תושיג יתש יפל הז רמאמ ריבסהל

דוסהו שרדה תשיג
(הכ ,'ח) ילשמב קוספה דוסי לע ןבוי ןיינעה דוסהו שרדה תשיג יפל
"וכרד תישאר יננק 'ה"
איה הרותהש ,(תוליבקמבו א"ע ,דנ םיחספ) ל"זח םישרוד וילע
"םלועה ארבנש םדוק וארבנש םירבדה העבשמ דחא"
:םיעבוקה ל"זחמ שיו
.(1)"םלועה תאירבל תורוד ד"עקתת המדק הרותה תאירבש"
.(א ,א"פ הבר תישארב) דחא שרדמ יפלש אלא דוע אלו
היהש .םלועה תאירבב ה"בקה לש ותונמוא ילכ הרותה התיה"
."םלועה תא ארובו הרותב טיבמ ה"בקה
ןוויכו ;וניבא םהרבא ימיב רבכ םימשב תמייק הרותה התייה ולא שרד ירבד יפל
וישעמ תא ןוויכו הב בותכש תא שדוקה חורב חטבל עדי ,איבנ היה וניבא םהרבאש
.היפל

טשפ לש השיג
תיתד תישפנ תומילשל עיגה וניבא םהרבאש ,איה וז השיג לש אצומה תדוקנ
םימיאתמו םינווכמ ויה ויתובוגתו וישעמ לש םלוככ םבורש דע תאזכ תירסומו
ןושאר רוקמ ושמיש וישעממ המכ :הזמ רתויו .ל"זח ירבדל וליפאו הרותה תווצמל
םרדס יפל ,וניבא םהרבא לש וישעמ יבור ירהו .ןמקל הארנש יפכ ,תוכלה המכל
:ל"זחו הרותה רואל םתכרעהו םחותינ ,תישארבב
"'ה וילא רבד רשאכ םרבא ךליו .ךצראמ ךל ךל םרבא לא 'ה רמאיו"
.(ד-א ,ב"י תישארב)
לכב א"אב הלגתמה תויצ ,'ה רבדל תייצ וניבא םהרבאש ,ןייצמ ןורחאה בותכה
.םימעפ המכ לארשימ הרותה תשרוד הז תויצ .הסנתנש תונויסנה
:רמאנ יניס רה דמעמל החיתפב .א
הלגס יל םתייהו יתירב תא םתרמשו ילוקב ועמשת עומש םא התעו"
.(ו-ה ,ט"י תומש) 'וגו "םימעה לכמ
:רמאנ בקע 'רפ ,םירבדב .ב
'ה תוצמ תא רמשל .ךיקלא 'ה תא האריל םא יכ ךממ לאוש 'ה המ"
.(גי-בי ,'י םירבד) "ויתקח תאו
.'וגו "יתוצמ לא ועמשת עומש םא היהו" :גי ,א"י םש .ג


.(י ,ב"י תישארב) "םש רוגל המירצמ םרבא דריו ץראב בער יהיו"
:הרמואב (ב"ע ,'ס אמק אבב) ארמגה תכמתסמ הז קוספ לע
.'וגו "'ץראב בער יהיו' רמאנש ,ךילגר רזפ ריעב בער"

לא םרבא רמאיו .טול הנקמ יעור ןיבו םרבא הנקמ יעור ןיב ביר יהיו"
.(בי-ז ג"י תישארב) 'וגו "ךינפל ץראה לכ אלה .טול
,הבטיממ איהש ,ןדריה רככ ,ץראה ןמ קלח לע וניבא םהרבא רתוומ םולשה ןעמל
:ןיצקוע תכסמ ףוסב ל"זח ירבדל םאתהב ;טולל תנתונו
."םולשה אלא לארשיל הכרב קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ אל"
,רתיה ןיב ,וניבא םהרבאל 'ה רמוא תאז רחא
.(זי ,םש םש) "הננתא ךל יכ .ץראב ךלהתה םוק"
:(ג ,'א ןישודיק 'ורי) אתיירבה תרמוא הז דוסי לע
:ביתכד ?אמעט יאמ .ואנק וב ךלהש ןוויכ ,ורבחל ליבש רכומה"
.'וגו '"ץראב ךלהתה םוק'
תא ליצהל ידכ ,(ד"י קרפ תישארב) םיכלמה תעבראב וניבא םהרבא לש ותמחלמב
: הוצמה תא וניבא םהרבא םייק - םדי לע הבשנש ,טול
.(זט ,ט"י ארקיו) "ךער םד לע דמעת אל"
:ול עיצהו ותארקל םודס ךלמ אצי ,המחלמה ןמ וניבא םהרבא רזחשכ
.(אכ ,ד"י תישארב) "ךל חק שוכרהו שפנה תא יל ןת"
ךא ."לענ ךורש דעו טוחמ" ונממ חקי אלש עבשנו ותעצה תא החד וניבא םהרבא
:(דכ ,םש םש) רמואו ףיסומ אוה
רנע יתא וכלה רשא םישנאה קלחו םירענה ולכא רשא קר ידעלב"
."םקלח וחקי םה ארממו לכשא
:הז קוספ לע י"שר בתוכו
וליפאו םילכה לע ובשי וירבחו רנעו .המחלמל וסנכנ ידבעש יפ לע ףאו"
המחלמל דרויה קלחכ' :רמאש דוד דמל ונממו .םקלח וחקי םה ,יכה
.(דכ ,'ל 'א לאומש) 'וכו "'וקולחי וידחי םילכה לע בשויה קלחכו
וחקלש ללשב לארשי ינב ושע קוידב ךכש ריכזמ וניאש י"שר לע תצק המיתו
.(זכ-הכ ,א"ל רבדמב) םיניידמב םתמחלמב

,וניבא םהרבא המייק הנושארלו ,המייקמ ידוהי לכש ,הנושאר הוצמ ,הלימ תווצמ
תכרבב םג ומש לע הוצמה תארקנ םניחל אלו .םינש עשתו םיעשת ןב היהשכ
לש ותירבב וסינכהל ונויצו ויתווצמב ונשדק רשא" :לומינה יבא יפב הוצמה
."וניבא םהרבא

אוהו (ח-א ,ח"י תישארב) תמסרופמ - וניבא םהרבא לש םיחרואה תסנכה
יפ לעו ;(2)הלימה רחא םילוח רוקיב ורקבל האבש ,הניכשה ינפ תלבקל המידקה
.(ב"ע ,חל תועובש) ל"זח ורמא הז
."הניכש ינפ תלבקהמ רתוי םיחרוא תסנכה תוצמ הלודג"
אלש ידכ ;הבש םיקידצה תוכזב ולצנייש ,םודס יעשר לע וניבא םהרבא תליפת
;עגפית אל קדצה תדימשו ,(הכ-גכ ,ח"י תישארב) עשרה לרוגכ קידצה לרוג היהי
תורוצבו םימעפ המכ הילע תרזוח הרותהש ,תוצמה תחא איה קדצה תיישעש עודיו
.(3) תונוש

,התרובקבו הילע דפסהב ומצעב לפיט וניבא םהרבא ,ה"ע ונמא הרש התמשכ
יתחה ןורפעמ הנקש ,הלפכמה תרעמב הרבק אוה .הל האיכ תדבוכמ אהתש
"תמא לש דסח" תווצמ תא םייק הזב .(גכ תישארב) "ףסכ לקש תואמ עבראב"
!בר רודיהב

וירוביג ישעמו ארקמה
,םעה יגיהנמ ,תובאה - םהירוביג לע םירפסמ ,וללכב ארקמהו ,הרותה ןיא ,עודיכ
ך"נתה :תורחא םילימב .םהל עריאש המ לכו ושעש המ לכ - םיכלמהו םיאיבנה
שורד אוהש תא םהיעוריאמו וירוביג ישעממ רחוב ארקמה !הירוטסיה רפס ונניא
.םייתד - םייכוניח םרקיעב םהש ,ויכרצל
תצק קר והז .םולשה וילע וניבא םהרבא לע הרותב רפוסמל סחיב םג ןוכנ הז רבד
וניבא םהרבא ישעמ ןיב המאתה שיש םשכש ,רבתסמ ,םרב .ויעוריאמו וישעממ
םהרבא ישעמ ןיב המאתה התייה ךכ ;היטפשמו היתווצמ ןיבל הרותב םירפוסמה
תועמשמה ,ד"נעל ,יהוז .םיטפשמו תווצמ םתוא ןיבלו ,הרותב םירכזנ םניאש ,וניבא
.טשפה תשיג יפל ,"הלוכ הרותה לכ תא וניבא םהרבא םייק" ל"זח רמאמ לש

:תורעה

.'י קרפ ,אטוז והילא יבד אנת הוושהו ג ,א"ל נ"רד תובא האר .1

.א ,ח"י תישארבל י"שרו ב"ע ,ופ אעיצמ אבב האר .2

.דועו וט- גי ,ה"כ ;זי-די ,ד"כ ;כ-חי ,ז"ט םירבד ;וט ,ט"י ארקיו ;ח-ו ;ג-ב ,ג"כ תומש :ןוגכ .3