ושע לש ותומדל
ס"היבב תויארקמ תויומד תארוה לע

גרבניו יבצ ר"ד

(10 - 5) ד"משת 78 ןיתעמש

זכ ,הכ םיקרפ תישארב


.ושעו בקעי תיישרפ תא וידימלת ינפל גיצהל הרומה לע הב ךרדב ןד רפוסה :ריצקת
לע ידוסי לעה רפסה תיבבו ,י"שר שוריפ לע ךמתסהל שי ידוסיה רפסה תיבב יכ ,איה ותנקסמ
.ל"זח ישרדמ בוליש ךות ,םינשרפה לש תונוש תושיג איבהל הרומה
.ארקמה תארוה ;תישארב ;ושע :חתפמ תולימלא ארקמה לש וסחי המ ,בטיה לוקשל ונילע ,ארקמה תויומדמ תומד דמלל םיאב ונאש ינפל
םלועל ארקמב רופיסה .תיעמשמ דח דימת אל הבושתהו ,לק ונניא הז לוקש .תומד התוא
סחיב םינשרפה ןיב תועד יקולח שי םיתעל .חקל םשל אלא ,היצמרופניא ןתמ םשל אב אל
םיטרפה רבדב תונוש תועד הלגנו שי .תיעמשמ דח הניא הבושתה םגו ?חקלה והמ :הלאשל
.רופיסה ןמ דמלנה חקלה תונתשהל םג יושע ךכל םאתהבו ,רופיסב םילולכה םייביטמרופניאה

?ורכמ ימו ,רובה ןמ ףסוי תא ךשמ ימ :הלאשב םינשרפה םיקולח חכ ,ז"ל תישארבב :לשמל
.רופיסב תולעופה תושפנה יבגל וניסחי לע עיפשת ,הלאשב ונתדמע תעיבק (ם"בשר - י"שר)

םיקולח ן"במרו י"שר .(ו ,ו"ט ,םש) "הקדצ ול הבשחיו 'הב ןימאהו" קוספה אוה תפסונ המגוד
.םהרבא לש ותומדל םיוק ףיסומ ן"במר לש ושוריפו .בותכה תנבהב

(חכ ,ה"כ םש) "ויפב דיצ יכ" םילמה תא ןיבהל ונילע דציכ הלאשל תערכמ תובישח שי ךכ
תעפשהבו (76-75 "ןיתעמש") ןדימע הירא לש ףלאמה ורמאמב ןודנ אשונה .ושעל סחיב
.בתוכ יננה רמאמה

םיתעלו תונוש תויצטרפרטניא םירשפאמ ,םישדחה םג םימעפלו ,םייתרוסמה ונינשרפ
תבשייתמ איהש ןמז לכ ,תימיטיגל איה תיביטקייבוסה ונתטלחה .התוערל השיא תודגונמ
םינפ םיעבש" ללכה ונידיב טוקנ .בר ןאכ חוורמהו ,הרותה תדסוימ םהילע ,דוסיה יכרע םע
יוצר ,ידוסיה רפסה תיבב .(טכ ,ג"כ והימרי) "עלס ץצופי שיטפכו" (ו ,ג"י הבר רבדמב) "הרותל
הרומה לע .םידימלתה ןמ הכובמ עונמלו ,ארקמב רופיס לכל תחא הסרגב קפתסהל יאדוב
ןיא ,ןוכיתה רפסה תיבב ,תאז תמועל .רועישה תנכה תעשב ול היוצרה הסרגה לע טילחהל
ינפל םינשרפה ירבד םיחותפ ךכ ןיב .ארקמב דחא רופיס תנבהב תונוש תואסרג תגצהב ער
.דחא טסכטנוק תנבהל תונוש םיכרד גיצהל ונמצעל תושרהל אופא לכונ ,םידימלתה

םינפואב הנבהלו האירקל ןתינ (ג"ל ,ב"ל ,ח"כ ,ז"כ ,ה"כ םיקרפ תישארב) ושעו בקעי רופיס
תמשנ לא .הלוכ תכרעמל ףא וא ,רופיסב םידדוב םיטרפל וסחייתי השיג ילדבהו ןכתיי .םינוש
.ימור לשו תורצנה לש התומלגתה תא ושעב האורה י"שר לש ותשיג ,לכמ רתוי הרדח המואה
ןוגכ ,םירחא םינשרפ לע םג העפשה האצי ל"זחמ .ל"זח ירבד לע םידסוימ ,ליגרכ י"שר ירבד
יפכ ושעו בקעי ירופיס תא םיניבמ םה ,םמות יפל םיחיסמה ונידליל בישקנ ,םרב .ן"במר לע
.תיווז ןרק לא וקחדנ ,ךכל תודגונמ תושיג .תילולימ ותוא םיטטצמ םיתעלו ,םדמיל י"שרש

לע תוכלשהה תאו ושעל בקעי ןיב םיסחיה תאו ושע לש ותומד תא ונמצעל ריהבהל הצרנ םא
ןהש יפכ ,םודא - ושע לש תויווהה שולשב ריכהל ונילע ,תישונאה ףאו ,תידוהיה הירוטסיהה
:ארקמב תורייטצמ
.בקעי לש ויחא ,םודא - ושע
.ונצרא לובגב ןכשה םעה ,םודא - ושע
.בקעי לומ דמועה ירכונה םעה לכ תא למסמה - האידיאכ ,םודא - ושע

ארוק ,הינשל תחא תורשקתמ ןניאו ,המצעל תחא לכ תודמוע תויווהה שולש ,הרואכל
.רשקה תא רצויה אוה םיבותכה

:הינשב תחא תויווהה שולש תוכורכ הידבוע איבנב
.בי ,'י םיקוספ ןוגכ ,חאה םודא - ושע
.ט-ב 'פ םעה םודא - ושע
.אכ-וט 'פ האידיאה םודא - ושע

תא ךרוכה ןויערל ,ןכשה םעה םודאל לארשי יסחי ןיב יעצמא יתלב רשק לכ ןיעל הארנ אל
ארקמה ירפס לכב אל םלוא .לארשי םעל ותיירב עבטמ דגונמה ,ילילאה םלועה לכ םע םודא
'כ רבדמב 'סב הז ןויערל זמר ןיא .ולוכ ילילאה םלועה תומלגתה אוה םודאש ןויערה טלוש
- חי ,ד"כ רבדמבב רומאה .םינושארה םיאיבנה ירפס לכב הזכ זמר ןיא םגו ,'ב םירבד 'סבו
םלועל לארשי ןיב קבאמה .תילסרבינוא האידיאכ םודאלו ,ןכשה םעל הדימה התואב םיאתי
רבעמ בורקה ונכשל לארשי םע ןיב םיסחיב ללכ ףקתשמ ונניא ,חוכל חור ןיב קבאמ - ולוכ
.החרזמ ןדריל

םודא ינבש עמתשמ ףא בותכה ןמ .('ב םירבד ,'כ רבדמב) םודא ךרד רבעמ לע רתיו לארשי םע
,תונכש יסחי ויה םודאל לארשי ןיב .(י"שרו טכ-חכ 'ב ,םש) םלובג דיל לארשי ינבל ןוזמ וקפיס
תומחלמ ולהנתה םימעה ינש ןיב .תודרומו תוילע ויה ,םירחא םינכש םימע םע ויהש יפכ
הנוש ונניא םודא - י ,'ס םילהתב םג .(ז ,ג"פ םילהת ,די ,'ח ,'ב לאומש ,זמ ,ד"י ,'א לאומש)
הדוהיב הדרמ איה ףא םירחא םינכשכו ,הדוהיל תדבעושמ התייה םודא ץרא .םירחא םימעמ
.(כ ,'ח ,םש ;זכ ,'ב 'ב םיכלמ)

הנוש התייה אל ךכבו ,םתיילגהבו ונמע ינב תרגסהב םודא הפתתשה ,הרורחש ירחא
הדוהי יסכנ תא םודא הדמח ,ןברוחה תפוקתב ,(אי-ו ,א סומע) םירוצה ןמו םיתשלפה ןמ
דגנמ הדמע םודא .(ב-א ,ו"כ םש) םימודאה ןמ םינוש ויה אל םירוצה ךא ,(י ,ה"ל ,לאקזחי)
םידשכל וותשה םתאנשב ,םילשורי תא ושבכ םידשכהש העשב ,םילשורי לש הדיאל החמשו
סומע) םודא לש התוירזכא תא ונייצ םיאיבנה .(אכ ,ד הכיא ;ז ,ז"לק םילהת ;בי-אי ,הידבוע)
םינומעה ןוגכ ,םירחא םימע לש םתוירזכא םג הרכזוה התמועלו ,(ה ,ה"ל לאקזחי אי ,'א
.(ו ,ז"מ והיעשי .גי ,'א סומע) םידשכהו

תויפצה לדוגכו (י ,א הידבוע ,די ,'כ רבדמב ןוגכ) לארשי םע לש ויחא אוה ימודאה םעה
םג ושע ךכ םלוא .(אי 'א סומע .י ,א הידבוע) ךכל יוטיב ונתנ םיאיבנהש יפכ ,הבזכאה התייה
אל םא ףא .(ט םש ,םש) "םיחא תירב"ב לארשיל הרושק התייהש (ט ,א סומע) רוצל סחיב
תורירמ לש עקשמ ךותמ תעבונכ תוירזכאה תא ריבסהל ןתינ ,םימודאה לש םתוירזכאל חלסנ
.הדוהי ידיב השובכ התייה םודאש דובעיש לש הכורא הפוקת תובקעב

גרוחה רבד שפחנ אוושל ךא ,םיעוריאב תורישע ינשה תיבה ימיב הדוהי - םודא יסחי תודלות
.איהה הפוקתב םימע ןיב םיסחיב ריבסה ןמ ינוציק חרואב

הב תוארל קידצמה רבד - ןכשה םעה - םודא לש תירוטסיהה היווהב ןיאש :םכסל ןתינ
אלו ןויערב אל ,לארשי םע לש םישדוקמה םיכרעה תא דגונה ,ימלועה עשרה תומלגתה
תלאשנ .הפוקתה התואב םירחא םינכש םימעל םודא תא הוושנ םא ,קיסנ ךכ .השעמב
תוכלמל איבהלו וילע רובגל שיש ,עשר לש האידיאל הכפה ,םימעה לכמ ,םודא דציכ :הלאשה
.(אכ הידבוע) ?ונממ האצותכו ןוחצינה רחאל תומדא ילע 'ה

םירשקמ ונא ןיאו ,ונדגנכ דמועה ילילאה םלועה לכל ונתנווכו ,םודא לע םירבדמ ונחנא
.םלועה ןמ רבעו ךלהש ,ןכשה םעה םע תאזה האידיאה תא

םודא תויהל תכפוה תירוטסיהה םודא וב ,ךילהתה תליחת תפישחש ,חינהל ןתינ
עיגהל ןתינש ,שארמ רמאי .תעדה לע תלבקתמ הבושתל ונתוא ברקת ,תיפוסוירוטסיהה
.תטלחומו תיאדו אל םג םא הריבס הבושתל

ןוגכ) הידבועל ץוחמ םג - תיסאלקה האובנב םינוש םירפסב הלולכ ,האידיאכ םודא
ןושאר ןצינ .הז ןויער רכינ אל תיסאלקה האובנה ינפלש הפוקתב .(ד-א ,ג"ס םש ,ד"ל והיעשי
רפסה תליחתב .בתכה יאיבנ ןושאר ןכא אוהו ,סומע רפסב לולכ ,האידיא איה םודאש ןויערל
לש הרושב םודא תא בלשמ איבנהו ,(בי-אי ,'א) תירוטסיהה םודא לש וישעמ לע סומע םעוז
אטבמ רפסה לש ומויסב .האידיא אלו תירוטסיה תואיצמ ילעב םלוכ ,םירחא םינכש םימע
ושריי ןעמל" האב תלפונה דוד תכוס תמקה .(וט-אי ,'ט) תויגולוטסכאה ויתווקת תא איבנה
,םייוגה לכ תא תגציימ הנניא םודא ןיידע ,ןכא .(בי ,םש ,םש) "םייוגה לכו םודא תיראש תא
ןצינה הלגתמ ןאכש ,רבתסמ .גציימ םגד - םייוגה לכל סופיטוטורפ רבכ איה םודאש רכינ ךא
.ןויערה תא לישבת תפסונ תוחתפתהו ,האידיאל םודא תכיפהל ןושארה

ונתנכש םודאב םא "םודא" העיפומ ובש ,טסכטנוק לכ קודבל ונילע האלהו סומע תפוקתמ
רפסב הלגנש יפכ ,היינשב תחא תוכורכ תויווהה יתשו שי .יפוסוירוטסיה גשומב וא ,ןניקסע
,ךרדה לכ ךרואל התולגל ןתינ םלוא ,םירופס תורוקמב קר תילגתמ האידיאכ םודא .הידבוע
םע דחי ךא ,שרתשמ ןויער וניה ילילאה םלועה לכל םגדכ םודא .(ה-ב ,'א) יכאלמ תאובנב ףא
,ב"י) עשוה תאובנב .תויוושכעה ויתויעב לע ,ןכשה םעה םע תודדומתהה תא םיחנוז ןיא הז
תפוקתל דואמ הבורק עשוה לש ותלועפ תפוקת .ושע-בקעי יסחיל הגירח תונשרפ הלגתמ (ה-ד
הזיחא שי הל םג ךא ,סומע לש וזמ תצקמב הנוש עשוה לש ותשיג .טעמב קר ול םדוקה ,סומע
.תונשרפל - אופא - םינותנ ושע-בקעי יסחי .ארקמב

לכ תא גציימ םודאש ,האידיאה תחימצ תישארכ סומע תפוקת תא תוארל שי הארנה לככ
,"הרופה רהסה" ,םניינמל הריפסה ינפל תינימשה האמל היינשה תיצחמב .ילילאה םלועה
תיתבשחמ תוכרעיהו םינשי םיכרע תקידב תבייחמה ,םיכרד תשרפ לע דמוע ,וברקב לארשיו
יסיפה המויקל תישממ הנכס תנמתסמ לארשי יטבש תולחנתה זאמ הנושארה םעפב .השדח
.תירושאה הירפמיאה תחימצ לש היטעב ,רוזאב םימעה רתי לשו ,המואה לש

יוניש ידיל איבהל תדמוע ,הפוקתה יגשומ יפל ,תוילבולג תופיאש תלעב רושא לש התומצעתה
ןיא לארשי םע לש ימואלה ומויק זאמ הנושארה םעפב .וברקב לארשיו ,רוזאה לכב ינכפהמ
םישדוקמה תודוסיה ןמ םיבר לע םייאמה ,ףיצמה לושחנה ינפב החלצהב דומעל ילאיר יוכיס
תא חצנל בוטה לעש הרכהה המעו ןחבמב תדמוע המואה םויקל תיקולאה החטבהה .זאמ
התומצעתה .חורה תא חצנל דמוע חוכה ,הנממ בוט םלוע תולכל תדמוע העשרה .ערה
תויעבה לומ תוכרעיהה .תובר תולאשל הנעמ הבייחו ,ךיבמ םרוג התייה רושא לש הריהמה
.(ב"י-'א םיקרפ) והיעשי תאובנב רקיעבו ,םייסאלקה םיאיבנה ירבדב תרכינ ,תוררועתמה

םישדחה תונויערה תא אטבל המגמב ,םיגילפמ םייונש ולח היאשונבו האובנה לש התרוצב םג
.שדחה בצמה ןמ תבייחתמה תודדומתהה ירפ םהש

תפוקתב היתולחתהש ,('ב-'א סומעבש וז ןוגכ) תינידמה האובנה תשבגתמ הב ,העשה וז
.(גי-בי 'ח ,'ב םיכלמ ;חי-וט ,ט"י ,'א םיכלמ) םרא לש החירפה

ןיועו סג םלוע ,חורה דגנ ברחה איה ,בוטה דגנכ ערה איה ,לארשי לומ תירושאה הירפמיאה
ןדיעה אוב תא חיטבת רושא לש התליפנ .(וט-ז ,'י והיעשי) ודועייב קבדה ןטק םע לומ
יומד ירחא שופיחה .(ו ,ב"י-א ,א"י ,םש .דל-דכ ,'י ,םש .ו-א ,'ט ,םש ןוגכ) יגולוטסכאה
לא החולשה ברחה .בקעי לש ויחא ,ושע לש ותומד לא ךילומ ,לארשי לע םייאמה חוכל םיאתמ
יוטיב אוה ושע .ראשנ יומדה ,אובל הששוב הלואגהו העקש רושא .ושע לש וברח איה לארשי
לע תומייאמה תומצעמה חוכ ,רושא לש המוקמב ,הז ירחא הז םיאבה ,םילפאה תוחוכה לכל
תא שרויה ירצונה םלועהו תימורה הירפמיאה העיפומ ךילהתה לש ופוסבו ,לארשי לש המויק
.םייפרגואיגה היתולובגב ,ימור

"דיצ עדוי" אוה .עשרלו תוסגל ,חוכל יומדה תא ססבל ןתינ ןהילע ,ושעל תונוכת שולש
ויהש םישנ אשונ אוהו (אמ ,ז"כ ,םש) ויחא תא ףאו גורהל ןכומ אוה ,(זכ ,ה"כ תישארב)
,חצרה תוואתלו דיצה תבהאל הרתיה הברקה .(הל ,ו"כ ,םש) "הקברלו קחציל חור תרומ"
שרודה ,םעוצקמלו םידייצל לארשיב הריתיה הדהאה רסוח לע ועיפשה ,ושע תא תונייפאמה
.(ח ,'ד ,םש) ןיק םע תחא הרושב ושע תא דימעמ היה ,חא חצר טרפבו ,חצר .הרתי המרע
ושעו דורמנ ,ןיק לש םתומד .(ט-ח ,י םש) דורמנ םע תחא הרושב ושע תא דימעמ דיצה
.ונבל לא תרבדמ הניאש ,תחא היווהל תוגזמתמ

םינשרפה םיקולח - ושע לש ותומד תנבהכ - דורמנ לש ותומד תנבהב ףאש ,בגא תרעהב ריענ
.תילילש תומדכ - ושעכ - דורמנ תא האור ל"זח תונשרפ .(ן"במרו ארזע ןבא ,י"שר) םהיניב

אצמנ ךכל תמתוחה תא ,ושע לש ותומדב אוצמל - אופא - היה רשפא ,סגה חוכל יומידה תא
הנפמה ,ילילא םלוע לש ודועיי הז ןכאו ,(מ ,ז"כ ,םש) "היחת ךברח לעו" ויבא וכרבש הכרבב
.ינחורה ודועייב קבדה לארשי לא וברח תא

םינש לש םהיבא בקעי ,סומסוקורקימ םה הקברו קחצי לש םימואתה םהינב ,דועו תאז
יולגה קבאמב .סיסתיטנאו סיסת וז .ךדיאמ ילילאה םלועה לכו ושעו ,דחמ לארשי יטבש רשע
.םימעל לארשי ןיב קבאמה םלגתמ יומסהו

ושע לש ותומדש לקנב ןיחבנ .תישארב רפסב תפקתשמ איהש יפכ ,ושע לש ותומדב התע ןייענ
.וזל וז תודגונמ ףא םימעפל ,תונוש םיכרדב תרבסומ תויהל הלוכי

דוגינב .היבוברעב תונוש תוטיש דמלל אלו ,תונושה תוסריגה תא בברעל אל ,הרומל ץעיינ
םא .ותכרעהב יוניש לח אל םג רשאו ,דחא יבויח וק וליפא תולגל לכונ אל הב ,ןבל לש ותומדל
ותומדב ןייענשכ םייעמשמ דח הכ םירבדה ןיא ,רתוי םירחואמ םינשרפבו ל"זח ירבדב ןייענ
,םיילילש םיוק דיל םייבויח םיוק םג ונל הלגת ,טסכטה לש תדחושמ יתלב האירק .ושע לש
.וירוהל תויוצר ןניאש םישנ אשונו גורהל ןכומ ,שיאה אוה "דיצ עדוי" ןכא .תונשרפב יולת רבדה
תכרבב תוכזל יוארה שיאה אוה בקעיש הארנ ונל ,ההימתמ יאדוב ושע לא קחצי לש ותבהא
ברחב ושע ךרבתמ ותמועל .(ד ,ח"כ ,םש) רבד לש ופוסב הכוז ןכא אוה הלש ,םהרבא
דחמ קחצי לש םהיתויטנב דוגינה ןמ םלעתמ ונניא בותכה .(מ ,ז"כ ,םש) וכרדלו ול המיאתמה
...ושע תא קחצי בהאיו" קוספה תכיפה ידי לע יוטיב ידיל אב דוגינה .ושע לא ךדיאמ הקברו
בהאש קחציל דוגינבו :בותכה חורב םילשהל לכונ ךכו ,(חכ ,ה"כ ,םש) "בקעי תא תבהא הקברו
תנתינ ,םיבקוע םיטפשמב אושנו אשונ תכיפה תעפשה .בקעי תא הקבר תבהוא ושע תא
ירחא הזב םימעפ המכ רבדה שחרתמ הלא םיבותכב ,(ה-ב ,'ד ,םש) לבהו ןיק רופיסב תומיאל
םלוא .הלאש תררועמ הניא וז ,הקבר לש התבהא תביס תא ריבסי ארקמהש םיפצמ ונניא .הז
,םש) "ויפב דיצ יכ" אוה רבסההו .ההימתמה קחצי לש ותבהא תביסל קומינל םיקוקז ונא
ול איבה ושעש דיצה רשבמ לכא קחציש וטושפכ והושרפש םינשרפה ןמ שיש ,(חכ ,ה"כ
לולעו הליע קחצי ךכב הארי ,ודיצמ ויבאל איביו חרטי ושע םא .(סולקנוא תובקעב ם"בשר)
,םש ,םש) הנוילע תובישח ותכרבל סחימ אוהו ויבא תא דבכמ ושע .(ד ,ז"כ םש) הכרבל
רמוא בקעי - "םוקי" רמוא אוה) בקעי לש וזמ תוחפ תנדועמ ושע לש ורובד תרוצ .(הל-אל
.וכרדכ תאז השועו ויבא ןוצר תא אלמל שקבמ אוה תאז לכ םעו (טי ,טל ,םש ,םש) ("אנ םוקי"
תא גורהל ןוכתמ ושע .ונממ הענמנש ויבאמ הכרבה ללגב הז ירה .ויחא תא םטוש אוה םא
.(אמ ,םש ,םש) ויבא ימיב וממז תא עצבלמ ענמנ אוה ,ויחא

ול תיארנה השיא אשונ אוהו ,ומא יניעב אל ,ויבא יניעב ותימדת תא רפשל ןווכתמ ףא אוה
דרפנ אוה ןיא ,תמשוגמה וכרדב תאז השוע אוה בוש .(ט-ח ,ח"כ ,םש) ויבא לע תלבוקמכ
.וירוה רעצל רוקמ ויהש ,תונושארה וישנמ

בקעי .וב םילגתמה םייבויחה םיווקה ןמ םלעתמ ונניא ךא ,ושע לש וכרד תא ללוש בותכה
ושע לש ויתונווכ המ עדוי וניא שיא ,רבעב בקעיל לכנתה ושע .ובלב םידבכ תוששחו ןרחמ רזוח
ברקתמה ושעו ,ושע יניעב ןח אצמ בקעיש רבוס ם"בשר .רבד ונל הלגמ וניא בותכהו ,התע
הז ,שושחל ךישממ בקעי - ןיבהל ןתינו - תאז םע .(ז ,ב"ל ,םש) שגפמה תארקל חמש בקעיל
.(וט ,ח"כ ,םש) תיקולא החטבהל הכזשכ םג ,םדא לש ועבט

-ה"כ ,ב"ל ,םש) רבודמ ושע לש ותכאלמבש בותכב זמר לכ ןיאו ,הלילב בקעי םע קבאנ שיא
,םש ,םש) תואבה תארקל בקעי תא ךאלמה - "שיאה" דדועמ קבאמה לש ומויסב ,םרב .(גל
,םש) וקשנמ ףאו בקעי יפלכ תובידאבו תודידיב גהונ ושע .(י ,ג"ל ,םש) דדועתמ בקעי ןכאו ,(טכ
תוצרפתהב בויח שי יאדוב .םיכוב םיחאה ינש בקעיכ שגרנ ושע ,הבר תושגרתהה .(ד ,םש
אוהש תומוקמב ףא ,ילילש רואב ושע תא האורה י"שר תשיגל סחייתנ דוע .תאזה תינשגרה
תעשב ושע לש תומחה ויתושוחתמ ןיטולחל םלעתמ וניא י"שר ףא ,םרב .יבויח ונל הארנ
ורמכנ" יאחוי רב ןועמש 'ר ירבד תא ושע לע תילילשה הרעהל ףיסומו ('ד םש ,םש) שגפמה
לכב וקשנ אלש" ךא וקשנש י"שר לש ןושארה ושריפ ןכא ."ובל לכב וקשנו םעפ התואב וימחר
ירחא קרו ךא ,בקעי לש הבידנה ותנתמ תא לבקמ ושע .הייכב הוולמ וז הקישנ יכ ,הומת "ובל
תיחדנ וז העצהו בקעי תא ווליש וישנאמ םישנא עיצמ ושע .(אי ,םש ,םש) וב ריצפה הזש
ךישממ אוה ,ושע לש הביחה ותואמ ץלחיהל בקעי לש ונוצר שגרומ ,תצלואמ תובידאב
לש ויתונווכש חינהל לכונ .תוינודז תונווכ ושעלש ךכמ קיסהל ןיא ךא ,דואמ ןבומ הזו ,שושחל
רשפא היה .םיחאה ןיב השורי תמחלמ לכ תרכינ אל בקעי לש ובוש ירחא יכ ,תונכ ויה ושע
ושע .(א"מ ,ז"כ ,םש) הכרבה תשרפ ירחא ושע לש תמעזנה ותבוגת דוסי לע ךכל תופצל
.(ז-ו ,ו"ל ,םש) ויחא בקעי תבוטל ומוקמ תא תונפל ידכ ,תאז השוע אוהו ריעש רהב בשייתמ

תויבויח םגו תוילילש תונוכת תלעב תומדכ אלא ,תילילש תומד ושעב האור ונניא בותכה
,יביסלופמיא אוה ,םירק תונובשח לעב ונניא ושע .רתויב תינווג-בר תוישיא תורצויו תוגזמתמה
.(ד ,ג"ל ,םש) בויחל םעפו - (אמ ,ז"כ ,םש) הלילשל םעפ ותוא תפחוד תונשגרהו

םרטב ושע הז ,ם"בשר ותוא האור םג ךכ ,ותוא ראתמ בותכהש יפכ ,בקעי לש ויחא ושע הז
.לאנברבאו ן"במר ,י"שר לש םכרד ןיטולחל הנוש ,םודא - ושע לש האידיא - ןויער וילע הפכנ
.תיסחי םירחואמ תורודב השבגתנש יפכ ,םודא - ושע לש האידיאל םיקקזנ הלא םינשרפ
םתפקשה תא ןגעל םיחילצמ ףאו ,תיארקמה תומדה לע האידיאה תא םיביכרמ הלא םינשרפ
.םיבותכב הנתיא הרוצב

ינב לעו םהילע ודיבכה םירצונה ןוטלשב לארשי תולבסו תורצנה לצב ויח םינשרפה תשולש
לכ תפיאשל םיעדומ ונחנא .ושע לש ותומדב אצמנ םרוד תייעבל יארקמה הנעמה .םתפוקת
.םהיתויעבל םיזמרנ תונורתפו םתפוקת תויעב תופקתשה תא ארקמב אוצמל תורודה

הידעס 'ר םיעיבצמ ,לאינד רפסב רשא תויחה עבראב םייובחה םילמסה תא תוהזל ןויסינב
ינשש ,םיניבמ ונא .לאעמשי תוכלמ לע (בי ,ז"ט תישארב) ארזע ןבאו (ז ,'ז לאינד) ןואג
תורוקמב לאעמשי תוכלמל זמר ןיא .לאעמשי תוכלמ לש התמצועמ םידרטומ ויה םינשרפה
,תויחה עברא תדיח ןורתפב תועדה תקולח .תויחה תעברא לש ןתוילמסב םיקסועה םימודקה
.וט ,'כ לאעמשי 'רד אתליכמ ןוגכ) םודא-ימורמ תרחואמ איהש המצעמ לע םיעיבצמ ןיא ךא
לאנברבאו ן"במר ,י"שר לש םהיתויעב ןה תורצנהו ימור .(כ ,ד"מ השרפ תישארב הבר שרדמ
.הז יפרגואיג םוחתב ויחש םינשרפה רתיו

בצייתהל ץלאנ ן"במר ,ויתוארומ לכ לע ןושארה בלצה עסמ שחרתה י"שר תפוקת ףוסבש רוכזנ
.םשמ םישרוגמל ףרטצהו דרפסל לגוטרופמ חרב לאנברבא ,הנולצרבב הייסנכה םע חוכיול
תרייטצמ איהש יפכ ,ושע לש ותומד תא דירפהל וחילצה אל םא ,םיעתפומ - אופא - היהנ לא
ישרדמב רתויב הקזחתהו תרחא הפוקתב השבגתנש יפכ האידיאה ןמ ,תישארב רפסב
.ימור תוכלמל לארשי ןיב תילרוגה תושגנתהה ירחא ל"זח
ם"בשר ימיב .תיבויח תומד םשו הפ ושעל תוושל עדויה ם"בשר לש ותשיג העיתפמ ךדיאמ
הדמע .היגולוטסירכ םעו םירצונ םע סומלופ היה ול םג ,םינושארה בלצה יעסמ ינש וללוחתה
.ותנבה יפ לע ארקמ לש וטושפל ותוביוחמ ם"בשרל

ויה לאנברבאו ן"במר ,י"שר םא ,ףוטח לוקיש לוקשנ ךא ,"שרדו טשפ" אשונב הפ גילפנ אל
לע תרחואמ האידיא לש הבכרה ירפ איהש ,םדי לע תעבומה תינשרדה השיגל םיעדומ
היפ לע ן"במר ידי לע טוקנה "םינבל ןמיס תובא השעמ" ןורקע לע עיבצנ .יארקמה רופסיה
וא ,ו ,ב"י תישארב) בותכה לש תיתימאה ותנווכ איה תרחואמה תירוטסיהה תושחרתהה
האידיאה ,וז ךרדב .םפשחל ונילעו בותכב םירתסומ םירחואמ םיעוריא .(תומש רפסל אובמ
,ןויער ותוא ידי לע םיכרדומ לאנברבאו י"שרו ןכתי .בותכה לש יתימאה וטושפ איה םודא לש
לש ויחא ושעש ,וילאמ ןבומ היה םהל .ן"במרה ירבדב טלוב יוטיב ידיל אב אל רבדה םא ףא
.(תורצנ-ימור) םודא לש האידיא אוה בקעי

לש ותומד תנבומ ,לאנברבא וא ן"במרו י"שר תכרדה ידיב ונמצע תא רוסמנו םיבותכב ןייענ םא
לש םירכינ םיקלח ידי לע ,םייניבה ימי דע רבטצהש יפכ ,ירוטסיהה ןויסינה תילרקפסאב ושע
.םינש תואמ לש הכורא הפוקתב לארשי םע

ימור .ודי לע םיגצוימה םיכרעהו ,לארשי םע דגנ בצייתמה ,ולוכ ילילאה םלועה אוה ושע
.הזה ילילאה םלועה לש םייטננימודה םיגיצנה םה תורצנהו

ןיאו הרקמב קר תעמשנ תיבויח המינ .הלילשה ךרדב םישרפתמ ושע לש ותומדב םיווקה לכ
עיבצהל לכונ אלו העיריה הרצק .(י"שרו ד ,ג"ל תישארב ןוגכ) הרתי תונצמקב זאו - ךכמ סונמ
תמגדה םשל ןטק רחבמב קפתסא .םודא ושע לש האידיאל יוטיב ןתינ םהב ,םישורפה לכ לע
.ןיינעה

.ל"זח ירבד לע םרקיעב םידסוימה י"שר ירבד לא הליחת הנפנ
ץר בקעי ,רבעו םש לש הרות יחתפ לע תרבוע התייהשכ" :(בכ ,ה"כ ,םש) "וצצורתיו"
םע הז םיצצורתמ :רחא רבד .תאצל סכרפמ ושע א"ע יחתפ לע תרבוע - תאצל סכרפמו
."תומלוע ינש תלחנב םיבירמו הז

."...יברו סונינוטנא ולא" (גכ ,םש ,םש) "ךנטבב םייוג ינש"
.ימור תומלגתהכ רוריבב ושע תא י"שר ןיבמ - םירחא םינוש םיבותכב ךכו - ןאכ
."ויבא תא תומרלו דוצל" (וכ ,םש ,םש) "דיצ עדוי"

."וירבדב והמרמו ותוא דצ היהש ושע לש ויפב :ושרדמו ..." (חכ ,םש ,םש) "ויפב דיצ יכ"
ךותמו "ליכא הוה הדיצמ ירא" רמואה םוגרתה לע הליחת ןעשנ י"שרש רחאל טטוצ הז שרדמ
.תילילש ךרדב טסכטנוקה תא ןיבהל הרורב המגמ
.(ג ,ז"כ ,םש) "ךילכ אנ אש התעו"
השקה ךרדב רחוב י"שר ."אנ חק" אוה "אנ אש" תנווכש םירמוא ונייה תפסונ הרהבה לכ אלל
ךרוצ לכ - י"שר לש ותעדל - ןיאש ,רבתסמ .הנשמה ןושלמ הליאש ךותמ "הזחשה ןושל" לש
ילדואיפ לסווכ ויבא קחצי ינפל בצייתמ ושע .ודיב םיאצמנ םה ,םיצוחנה וילכב דייטצי ושעש
אולמ םע אלא וינודא ינפל בצייתמ לסווה ןיא .ילדואיפה ונודא ,רוינסה ינפל בצייתמה .ירצונ
.ודויצו ותשומחת
."ןוי לש הילטיא וז" (טל ,םש ,םש) "ץראה ינמשמ"
.ושע לש ותלחנל ימור לש ותרוכמ ץרא הדעונ ןאכ

.(ז ,ב"ל ,םש) האנש לש השוחתב בקעיל ושע ברק ,ם"בשר לש ותעדל דוגינבו ,י"שר תעדל
,(די ,ג"ל ,םש) "הריעש ינודא לא אבא רשא דע"
.אכ ,'א הידבועב רומאה דוסי לע הזו ,םימיה תירחאב קר םייקתי

.ן"במר לש ושוריפב הזו - ירצונה םלועה תא ושע גציימ "םינבל ןמיס תובא השעמ" דוסי לע
םיחקל קיפהל הסנמ ףאו ,ותדמע תא ן"במר ריהבמ (ד ,ב"ל ,םש) חלשיו תשרפל אובמה ירבדב
:הלוגה תוצראב תידוהי תוגהנתהל םיסופד עובקלו
ומצע אוה ןימזהש םירבדה תשולשל ונמצע ןימזנש ,קידצ לש וכרדב זוחאל ונל יוארו..."
."...לצניהלו חורבל המחלמ ךרדב הלצהלו ןורודלו הליפתל
:ן"במר ףיסומ (זי ,ב"ל םש) "רדעל רדע ןיב ומישת חורו" בקעי ירבד לעו
רמא ,זמר הזב שיש ,הבר תישארבב ורמאו ...עשרה ותוא לש ויניע עיבשהל ידכ..."
רחא וז ןתוא איבת אל ,ינב לע תואב תורצ ויהי םא !םלוע לש ונוביר :ה"בקה ינפל בקעי
ושע ינב ובגיש תוינונראהו םיסמה ויהיש זמר השע - םהיתורצמ םהל חורה אלא ,וז
."וזל וז שרפהו חוירב וערזמ
יפל ךא .ותשרד ינשה ,ארקמ לש וטושפ אוה ן"במר לש ןושארה ושוריפש ,םירמוא ונייה
ארקמה לש תיתימאה ותועמשמו זמר אוה ינשה ושוריפ "םינבל ןמיס תובא השעמ" ןורקיעה
.םודא לש האידיאכ תישארב רפסב ושע תודלות תא ארקל שי וז ךרדב .ורקיעו

תירוטסיה היאר תיווז לע רמוש אוה היפ לע ,הרותל ושוריפב לאנברבא לש ותשיג הנוש
ןיב םידיתעה םיסחיה תישארב רפסב ושעו בקעי רופיסב םיפקתשמ לאנברבא תעדל .תילאיר
לאנברבא הלעמ (גכ ,ה"כ תישארב) "ריעצ דובעי ברו"ל וירבדב .לארשי םעל תילאירה םודא
ימיב םימודאה תוליעפו סוניקרוה ןנחוי ימיב םימודאה רויג תא ,ינשה תיבה תפוקתמ םיעוריא
:רמוא אוה (רפסל אובמ ירבדב) הידבועל וירבדב ,ךדיאמ .ספירגא
המואה לע םא יכ ,איבנה אבנ לארשי ץראל הכומסה םודא ץרא לע דבל אלש עדת ..."
ינבמ םהש ,הזה םויה םירצונה תמוא איהו םלועה לכב טשפתנו םשמ הפעתסנש
."םודא
חורב איבנה ירבד תא ארקל בייחמו הידבוע איבנב האירקה תא - אופא - דבעשמ לאנברבא
.האידיאה

ונתארוה .ושע תא וידימלת ינפל גיצהל ןוכתמ אוה הב ,ךרדה לע טילחהל הרומה לע :םכסנ
.וכרדב תכלל שיו י"שר שוריפ לע תססובמ רפסה תיבב

תונוש תושיג איבהל הרומה לע ,יתעדל.ידוסי-לעה רפסה תיבב הארוהה איה ןיטולחל הנוש
ןייעל שיש ,רבתסמ .השיגב השיג בברעל אלו הבר תוריהז רהזיהל שי רקיעבו ,ונינשרפ לש
תונושה תושיגה תא ןוחבלו תחא םעפמ רתוי ושעו בקעיב םיקסועה תישארב רפסב םיקרפב
.טסכטנוקה רואל

תומדב הרושקה האידיאה תחימצ תא םהל תוארהלו םידימלתה יניע תא ריאהל רתויב יוצר
אשונב םיקסועה ארקמב םינוש םיעטקב יאמצע ןפואב ןייעל םילגוסמ ונידימלת .םודא - ושע
.ונתכרדה יפ לע ,תונקסמ קיסהלו םודא

."שרדו "טשפ" םיחנומה רוריבל תוחונ םג תישארב רפסב ושע - בקעי תוישרפ

שפחל ועדי םתרזעב ,םישרדמה תובישח תא ועדיש ונינומדק ךרד תגצהב בר יכוניח ךרע שי
םישרדמה תא ןגעל רשפא היה םא .םירקבל םישדח תוררועתמה םהיתויעבל ןורתפ אוצמלו
- תינטשפ תונשרפ ףא םיתעלו ,בותכל תימיטיגל תונשרפ ונינשרפמ קלח הזב ואר ,בותכב
.ן"במרה ירבדמ דמלנש יפכ - תוחפל םהיניעב

ףאו ,תרזוח האירק טסכטה תא ארקל םיאשר ונחנאו ,ונטופיש שפוחל עלובי אל הז לכ םע
.תרחא ךרדב םג וניבהלו ,תחא םעפמ רתוי

תא ונתנבהו ,טסכטנוקב תנגועמ תויהל תבייח תונשרפ לכ .םיאנת ינש ירחא אלמל ונילע
.הלוכ תיתורפסה הדיחיה לכ ךרואל ןחבמב דומעל תבייח טסכטנוקה