םירופיכה םוי תדובע תארוה

(ז"ט קרפ ארקיו)

גרבניו יבצ ר"ד

א"משת ,ןוושח-רמ ,ןיתעמש :ךותמ

:תיצמת
.הנשה תומי לכב תוגוהנה תודובעה בוליש ידכ ךות םירופיכה םוי תדובע רדס תא רקוס רמאמה

בבוס ,םירומ םע םישגפמב .תונברוקה תרות תארוהל בל תמושת רתוי תשדקומש שגרומ הנורחאל
.'ז,'א ארקיו רפסב ,תונברוקה תרות םאשונש םיקרפה לע ללכ ךרדב ןוידה
לעו ,ג"כ קרפ לע רקיעב ארקיו רפסב םיפסונ םיקרפל םג סחייתהל שי ,עדימה תא ססבל ידכ ,םרב
.רבדמב רפסב ט"כ-ח"כ ,ו"ט םיקרפה
םיללכה לש הפיקמ העידי דוסי לע קר האלמ הנבהל םינתינה םיבותכה םיבורמ תמאד אבילא
ףאש הרומל ררבתי ,רועישל ותנכה בלשב .םהב דימתמ ןויעב ךרוצ שיו ,שדקמה םלועב םיגוהנה
המ םע דחא הנקב בותכה הלוע דימת אל ,'ז-'א ארקיוב םתוא דמלש ,תונורקעה תא טלק םא
ינולפ ןברקב םימיוסמ םיללכ יפל גוהנל ונילע עודמ ונידימלתל ריבסהל הלק המישמ וז ןיא ,דמלש
לככ תכרעמה תועמשמ תא ריבסהל ליכשנו ,יברמ םוכחתב גהננ םא ףא .ינומלא ןברקב םתונשלו
הלולע תולבוקמה ןמ הגירח .םהיבגל ינקספ רבסה ונל ןיאש םיבר םיטרפ וראשיי ,רבדה ןתינש
.רבסהה לע דיבכהל
םימעפל תוהימתמ ,תונברוקה תרותל דוסי תונורקעב התוא ונדמלש ,הקיטקרפה ןמ תוגירח
,תוגירחב םילקתנ ןהב ,תויונמדזהב .תשדוחמ הבישחל רגתא ןהב שי ךא ,דחאכ םידימלתו םירומ
,םילבוקמה םילהנה ןמ הייטסה .וז ךרדב הגירחה תא טילבהל תנמ לע דוסי יללכ לע רוזחל ןתנ
ומצעל התוא ןנשמ אוהו הגירחה תא רוכזל הטונ דימלתה .דימלתה תעדות לא תרדוח רשא איה
יניע תא ריעהל ונילע השקי אל םהב ,םירקמה םיטעמ אל .םילבוקמה הרותה ירקיע םע דחי
.ם"במרה ןוגכ םיקסופ וא םינשרפ תרזעב םא ,הפ לעבש הרות תרזעב םא ,ונידימלת
תועפותל בל םישל שי םהב ,םינוש תורוקמ לע עיבצא ,הדימה לע רתי ןיינעה תא טרפל ילבמ
:ןתוא תודחיימה
('ח ארקיו ;ט"כ תומש) םתוא תוולמה תולועפהו םיאולימה תונברוק בכרה
השמ ןיב חוכיוה תנבהל םג הצוחנ ותנבהש ('ט ארקיו) ינימשה םויב ןכשמה תכונח תונברוק
.(טי-זט ,'י ארקיו) םינהוכל
.(די-בי ,ד"י ארקיו) ערוצמ םשא תשגה תא תוולמה רוהטה תולועפ
תונמדזהה התואב שגומה שבכל תפסותמה הלופכה החנמהו (םירועשה ןמ) רמועה
.(גי-י ,ג"כ ארקיו)
םישדק ישדק םהש רוביצ ימלש) תונמדזהה התואב םישגומה םישבכה ינשו (ץמח) םחלה יתש
.(כ-ז"ט ,ג"כ ארקיו) (רכז ןיממ תבייחמ הרוצבו
.(וט ,'ה רבדמב) (הנובל אללו ןמש אלל םירועש) תואנקה תחנמ בכרה
רדגמ םימלשה תא האיצומ םחלה תפסות .ריזנה ימלש תא הוולמה ,(םחלה) החנמה בכרה
.(זי-די ,'ו רבדמב) ןברוקה עיגמ אל הדותה רדגל ךא ,םימלש
.אכ-גי ,'ד ,ארקיוב הליבקמה םע האוושה ךותמ (דכ ,ו"ט רבדמב) הדעה ריעש
.(ז"ט ארקיו) םירופיכה םוי תדובע

לש ילרגטניא קלח אוה קרפה .רתויב בושח יל הארנ - םירופיכה םוי תדובע - הז ןורחא ףיעס
םידחא םיקרפ תונברוקה תרות ןיבלו וניב םידירפמ םא ףא ,הילע ןעשנו תונברוקה תרות
.הרהטו האמוט ינידבו ןכשמה תכונחב םיקסועה
דוביע הדבוע רשא ,םירופיכה םוי תדובע םע םידימלתו םירומ השיגפמ ,םיגחה תארקל הנכהה
.הנממ ירקיע קלח הוהמו םירופיכה םוי לש ףסומ תליפתב הללכנו יתורפס
רשפאי ,רופיכ םוי לש ףסומ תליפתל המיאתמ הרוצב ונידימלת תא ןיכי רמוחה לש קימעמ דומיל
םע תילאוטקטניאו תישגר תוברועמ רוציי ,ארקיו רפס לש םינושארה םיקרפב דמלנה תא ןנשל ונל
.טרפב םירופיכה םויב םש שחרתמה םעו ,ללכב שדקמה תיב תדובע
המלשה רשפאמה ןויע ,רופיכ םוי לש רוזחמ םע האוושה ידכ ךות ז"ט ארקיוב ןייעל רתויב יוצר
תא םעפ םיארוקש ךכ ידי לע ףסונ ןווג לש תורשפא תמייק .ארקמב םיבותכ םניאש ,םיטרפ לש
םורגי רבדהש ששח םייק אלש יאנתב ,דרפס חסונ דוביעב תרחא םעפו זנכשא חסונב דוביעה
קיסהל ןיאש ,ונודמלי םירופיכה םוי לש רוזחמב הדובעה ירואית .םידימלתה לצא הבשחמ לובלבל
דומילב בלשל םג ןתינ ךכו םירופיכה םוי תדובעב תולועפה לש ןוכנה רדסה לע דבלב בותכה ןמ
תורוקמב קדקודמ ןויע אלל בתכבש הרות דמלל ןיאש ,שיגדהל שי .אמוי תכסממ םיעטק
םוי תדובעב תונושה תודובעה לש ןוכנה רדסה ןיינעב ,ןכ לע רתי .הפ לעבש הרותב םייטנבלרה
תנבה תא .תרחאה וא וז הטישמ ועפשוה םינוש םייתורפס םיחוסינו ,תוקולחמ ןנשי םירופיכה
םימוחתב ידוסי עדימ לע תיתשהל שי ,הנממ קלחכ םירופיכה םוי תדובע תאו ,תונברוקה תרות
היצמרופניאב םידיוצמ היהנ םא .ללכ ךרדב וב תושענה תודובעהו שדקמה הנבמ ןוגכ ,םיפסונ
.םירופיכה םוי תדובע תארוהל םישורדה תודוסיה תא חיננ ,הלא םימוחתב המיאתמ
:םיפסונ תורוקמ דוסי לע ומצע תא ןכדעי הרומהש יוארה ןמ םלוא
.'ה קרפו 'א קרפ תודימ הנשמ ;(הלוכ) דימת הנשמ ;'ז-'א אמוי הנשמ
הרומל הברה ליעוי םיפסונ תורוקמב רתוי קימעמ ןויע ךא ,יחרכה םומינימכ יל הארנ הז רמוח
דבוע םהב םיאנתה יפל.(םילקש 'סמבו תודימ 'סמ יקרפ ראשב םג ןייעל ץלמומ) .דימלתל ותועצמאבו
םע וידימלת תא שיגפהל יוצר םא הרומה טילחי ,ונידימלת רוביצ יפואל םאתהבו ,הרומה
רוטפ הרומה ןיא ,הלילשב ךכ לע טילחי הרומה םא ףא .ןירשימב םהמ קלח םע וא הלא תורוקמ
רמוחה תאייחהל תישממ המורת םורתל לגוסמ היהי םתרזעב קר יכ ,תורוקמב בותכה תא תעדלמ
.וב תוניינעתהה ררועלו ומצע ארקמב בותכה
(ח-א ,ח"כ רבדמב) םיברעה ןיב לשו רחש לש דימת ןברק םיבירקמ םוי לכבכ ,םירופיכה םויב םג
רכז ןיא הלא תודובעל ;(אי-ז ,ט"כ רבדמב) ףסומ ןברק םג םירופיכה םויב םיבירקמ דעומ לכבכו
.ז"ט ארקיוב
.אי ,ט"כ רבדמבב זמרנ קרו ,הרותב רחא רוקמב טרופמ וניאש ,ףסונ הדובע רדסב קסוע ז"ט ארקיו
העבראב ןלוכ טעמכ ,לודגה ןהכה ידי לע ןלוכ תועצבתמ ארקיו רפס דוסי לע תושרדנה תודובעה
ןהכה לש בהז ידגב הנומשב תושענ ז"ט ארקיוב תורכזומה תודובעה ןמ קלח קרו - םינבל םידגב
לש םיקלחה רתי ןיב םירופיכה םוי תדובע תבלתשמ דציכ הלאשב תועד תודחא םג ןיא .לודגה
ןיא ויפסומבו רופיכ םוי לש דימתה תדובעב .(ג 'ז אמוי הנשמ ןייע) ףסומהו דימתה - םויה רדס
,'א אמוי הנשמ ןייע) המצע הדובעב םירושק םניאש םילק םיוניש איצוהל ,לבוקמה ןמ גרוחה רבד
,תונברוקה תרות תודוסימ ונל עודיל םאתהב תולהנתמ ףסומהו דימתה תדובע .(ד 'ב םשו ח
.ז"ט ארקיוב תוראותמה םירופיכה םוי תדובע לש הז קלחב םיגירחה םיבר תאז תמועל
:םיגירחה יפ לע קרפה לכ תא ,אופא ,דומלל ןתינ
.('א קרפ ,אמוי 'סמ ג-ב ,ז"ט ארקיו) דבלב לודג ןהכב הרשכ הדובעה
אלו םינבל םידגב העבראב םירופיכה םוי תדובע רדס תא דבוע לודגה ןהכה
תפנצמה תדחוימ םינבלה םידגבה העברא ןיב .(ד ,ז"ט ארקיו) בהז ידגב הנומשב
(מ ,ח"כ תומש) טוידה ןהכ לשכ םה םינבלה םידגבה השולש ראש .לודגה ןהכל
.(מ םש םש) תעבגמ טוידה ןהכ שבוח ,תפנצמ םוקמב
םויב ףא בהזה ידגבב לודגה ןהכה דבוע םיפסומהו ,ברעו רקוב ,דימתה תדובע תא
לארשי תרוסמב רשקתמ םירופיכה םוי .(ד-ג ,'ז םשו ;ה-ד ,'ג אמוי הנשמ) םירופיכה
חלסנ םתניתנ םע .(םש י"שרו חי ,'ט םירבד) םיינשה תירבה תוחול ינש ןתמ םע
.(ה-ד ,ב"ל תומש) לגעה ןוועב קלח היה ןרהאל ,לגעה ןווע לע לארשיל
השענ רוגיטק ןיא" :םתרמאב םוי ותואב בהזה ידגב לש םרדעה תא וריבסה ל"זחו
.(ט ,א"כ הבר ארקיו) "רוגינס
שרדמבו הבר שרדמב םירופיכה םוי תדובע תא תודחיימה תונוש תועפות ריבסהל וסינ ל"זח
.הלא תורוקמב םג רזעיהל ביטיי הרומהו השרפל אמוחנת
,(םישדקה שדק) ריבדב הדובע תישענ וב ,הנשב דיחיה םויה אוה םירופיכה םוי
:ךרוצל םימעפ עברא לודגה ןהכה סנכנ םשלש
.(ב-א ,'ה ,אמוי הנשמ גי ,בי ,ב ,ז"ט ארקיו) תרוטקה תרטקה .1
.ג ,'ו דימת 'סמבו ט ,'א םילכ הנשמב ;זי ,ז"ט ארקיוב ןייעל ץלמומ ,הז ףיעסל רשקב ._
.(ג ,'ה אמוי הנשמ די ,ז"ט ארקיו) רפה םד תייזה .2
.(ד ,'ה אמוי הנשמ וט ,ז"ט ארקיו) ריעשה םד תייזה .3
.(ד ,'ז אמוי הנשמ) ףכהו התחמה תאצוה .4
(גי ,בי ,ב ,ז"ט ארקיו) ריבדב תרוטקה תרטקה
תבטה םע תחא ,לכיהה םינפב רשא בהזה חבזמ יבג לע תרוטק הרטקוה הנשה תומימ םוי לכ
םויב םג ,ןבומכ ,ךכו ,(ט-א ,'ל תומש) םיברעה ןיב תורנה תאלעה םע תחאו רקובב תורנה
.(ד ,'ז ,םש ד ,'ג ,אמוי הנשמ) םירופיכה
הארוהה רקיעב תטלוב .תודחוימ תוארוה שי היבגלש ,ריבדב הרטקה תפסוותמ םירופיכה םויב
לע תעצבתמש םירופיכה םויב םג ךכו לכיהב תימויה הרטקהל דוגינב ,התחמ יבג לע ריטקהל
.(ב ,'ה דע ד ,'ד ,אמוי הנשמ ;ב"ערו ג 'ו ,דימת הנשמ) בהזה חבזמ לש ורהט יבג
בותכה לש הנוש שורפ דוסי לע ,םיקודצה לע םישורפה וקלח ,ריבדב תרוטקה תרטקה ןפואב
.(ב"ערו ה ,'א אמוי הנשמ)
תרכזומ איה .הילאמ תנבומ תיארנ איה ךא ,ארקמב רכז ןיא ריבדה ןמ ףכהו התחמה תאצוהל
ףסומ תליפתבש ,םירופיכה םוי תדובע רדסב תרכזומ ןבומכו ,(ד ,'ז ,אמוי הנשמ) הפ לעבש הרותב
.רופיכ םוצ לש
(חכ ,וכ ,אי ,ד ,ג ,ז"ט ארקיו) לודגה ןהכ רפ
םלעה ןברק ןיב םיליבקמ םיווק לע עיבצהלו רבד םלעה ןברק תשרפ תא ןנשלו רוזחל יוארה ןמ
שיש היפ לע הישעו ומצעל הארוה תגגש לע הרפככ אבומה (בי-א ,'ד ארקיו) חישמה ןהכ לש רבד
ןהכה ידי לע שגומה םירופיכה םוי רפ ןיבל .(ב"ערו ב-א ,'א תותירכ ;ב-א ,ב תוירוה) תרכ ונודזב
.לודגה
- תונברוקה ינש
,(ג ,ז"ט םש ;ג ,'ד ארקיו) תואטח .א
,(די ,ז"ט ,םש ;ז-ו ,ד ,'ד ,םש) המינפ שדקה לא אבומ םמדו ץוחב םיטחשנ .ב
,(חי ,ז"ט ,םש ;ז ,'ד ,םש) להונ לדבהב ךא ,בהזה חבזמ לע ןתינ םמד .ג
,(הכ ,ז"ט םש ;ז ,'ד ,םש) ןוציחה חבזמה יבג לע םירטקומ םהיבלח .ד
,(ו ,'ה אמוי ;ז ,'ד ,םש) ןוציחה חבזמה דוסי לע םיכפשנ םדה ירייש .ה
,(זכ ,ז"ט םש ;בי ,'ד ארקיו) ריעה וא ,הנחמל ץוחמ ףרשנ םרשב .ו
.(חכ ,ז"ט ארקיו ;ו-ה ,ב"י םיחבז) םהידגב תאו םרשבב םילפטמה תא םיאמטמ .ז
חישמה ןהכ לש ורפמ רופיכ םויב לודגה ןהכה לש ורפ גירחו הנוש ךדיאמ
:םיאבה םיפיעסב (רבד םלעה)
.חישמה ןהכ לש רפבכ ,רופיכ םויב לודגה ןהכ רפ רפכמ וילע אטחה רדגומ אל .א
.הגגשב היפ לע השעו תרכ ונודזב שיש השעת אלב גגוש תארוה לע רפכמ חישמ ןהכ רפ ._
.(ו ,ז"ט ,םש) ותיב דעבו ודעב רפכמש קר ןיוצ ._
לכיהה לא קר אבומ חישמה ןהכ רפ םד ריבדה לא אבומ ומד .ב
.(ו ,'ד םש תמועל ,די ,םש םש) ._
םהש ,תרופכה ינפלו תרופכה ינפ לע עבשו תחא םיזמ םירופיכה םויב .ג
,(ב"יה ,ה"פ תונברוקה השעמ 'לה ם"במר) תויזה הרשע שש לכה ךס ._
לכיהב עבש קר םיזמ (רבד םלעה) חישמה ןהכ רפ םדמ וליאו ._
.(ו ,'ד ארקיו)ריבדב אלו ._
.(חי-וט םש םש ;ט-ז ,ז"ט ארקיו) רוביצה ריעש
,רופיכ םויב לודגה ןהכה רפ ןיבל חישמה ןהכה לש רבד םלעה רפ ןיב םיליבקמ םיווק שיש םשכ
םויב הדעה לש תאטחה ריעש ןיבל (ןירדהנס) הדעה לש רבד םלעה רפ ןיב םיליבקמ םיווק שי ךכ
.(אכ-גי ,'ד ארקיו ןייע) םירופיכה
םע (וכ-דכ ,ו"ט רבדמב) הדעה לש רבד םלעה ריעש תא הוושנ םא םג םימייק הלא םיליבקמ םיווק
.רופיכ םויב רוביצה ריעש
ךרוצה יד רורב ונניא ,שגומ וב ןפואבו ריעשה שגומ ןהב ,תוביסנה רבדב רבדמב רפסב רואיתה
.('א קרפ תוירוה הנשמ) הפ לעבש הרותב רזעיהל םיבייח ונאו
הרות הנשמ ם"במר תרזעב םירבדה תא אדוול ץילממ ינא ,תונוש תוקולחמ הז אשונב שיש ןוויכמ
.(בי ,'ה םיחבזב םג ןייעל ץלמומ) גי-אי ,'ה תונברוקה תוכלהו ב"י קרפ תוגגש תוכלה
ריעש םע רופיכ םוי לש הדעה ריעש תא תוושהל ףידענ ,םיריעש םיאבומ תונברוקה ינשבו תויה
- םהינש יכ ,רבדמב רפסב רכזומה רבד םלעה
,(דכ ,ו"ט רבדמב ;וט ,ז"ט ארקיו) תואטח .א
,(וט ,ז"ט ארקיו) המינפ שדקה לא אבומ םמדו ץוחב םיטחשנ .ב
,(חי ,םש םש) להונ לדבהב ךא ,בהזה חבזמ לע ןתנ םהינש םד .ג
,(הכ ,םש םש) ןוציחה חבזמה לע םירטקמ םהיבלח .ד
.(ו ,'ה אמוי) ןוציחה חבזמה דוסי לע םיכפשנ םדה ירייש .ה
.(זכ ,ז"ט ארקיו) ריעה וא ,הנחמל ץוחמ ףרשנ םרשב .ו
.(חכ ,םש םש) םהידגב תאו םרשבב םילפטמה תא םיאמטמ .ז
לע רקיעבו הפ לעבש הרותמ דומלל שי הרז-הדובע לש רבד םלעה ריעש תוכלה יטרפ תא ,רומאכ
.ליעל וניוצש ם"במרה יקספ יפ
:םיאבה םיניינעב (רבד םלעה) הדעה ריעשמ םירופיכה םויב רוביצה ריעש גירחו הנוש ךדיאמ
הזיא עבקנ לרוג יפ לעו לזאזעל ריעשל גוז ןבכ חקלנ םירופיכה םוי ריעש .א
,(י-ז םש ,םש) לזאזעל חלשנ הזיאו טחשנ םהינשמ ._
םיאטחה תרדגה .רבד םלעה ריעשבכ רדגומ ונניא ,רפכמ וילע אטחה גוס .ב
,(זט ,םש ,םש) רתויב תינללוכ ._
.לכיהה לא קר אבומ רבד םלעה ריעש םדש דועב ,(וט ,םש םש) ריבדה לא אבומ ומד .ג
ינפלו תרופכה ינפ לע עבשו תחא ריעשה םדמ םיזמ םירופיכה םויב .ד
.(ב"יה ה"פ תונברוקה השעמ 'לה ם"במר),(תויזה הרשע שש לכה ךס) תרופכה ._
.לכיהב עבש קר םיזמ רבד םלעה ריעש םדמ וליאו ._
.(חי ,ז"ט ארקיו) הדעה ריעשו לודגה ןהכ רפ לש תבורעתה םד
םינפב רשא בהזה חבזמ יבג לע םינתינ הדעה ריעש םדו לודגה ןהכה לש ורפ םדש הלעמל רבכ ןיוצ
.לכיהה
םד .הז ללכמ םיאצוי שי ,םרב .םימד תדובעל אלו תרוטק תרטקהל בהזה חבזמ דעונ ללכ ךרדב
ליבקמו הדעה לש רבד םלעה ריעש םד ,הדעה לש רבד םלעה רפ םד .לודגה ןהכ לש רבד םלעה רפ
תונרק יבג לע םינתינ - םירופיכה םויב רוביצה ריעש םדו םירופיכה םויב לודגה ןהכ רפ םד םהל
.(חי ,ז"ט םש ;חי ,ז ,'ד ארקיו) בהזה חבזמ
םירופיכה םוי תדובעב .לבוקמה ןמ תגרוחה הדובע םימסה חבזמ יבג לע םימד ןתמב תוארל שי
:םיפסונ םיגירח הלגנ
,(ה-ד ,'ה ,אמוי םג ןייע) תבורעתה םדמ בהזה חבזמ לע ןתינ רופיכ םויב .א
ושדקו ורהטו" התרטמ וז הדובעש םידמל ונא םירופיכה םוי תדובעב .ב
.(טי ,ז"ט ארקיו) "לארשי ינב תאמטמ ._
"הנשב תחא" ןויצבו י ,'ל תומש 'סב תרכזומ רבכ םירופיכה םוי לש וז הדובע
.הלועפה תוידוחיי יוטיב ידיל האב (םש)
יפכו ל"זח ירבדב זמרנש יפכ ,לגעה ןווע לע הרפכ תרתתסמ םירופיכה םוי תדובעב ןכא םא
,("רוגנס השענ רוגיטק ןיא") םירופיכה םוי תדובעב בהז ידגב לש םרדעהל רשקב ליעל יתנייצש
:לגעה אטחב םירושקה םיפסונ םיביטומ ןאכ םיעצומ
,(ודבע אל ךא ,לגע השע ןרהא) ,ןרהא לש ואטח לע רפכמ לודגה ןהכ רפ .א
לש אטח לע רפכמ רבד םלעה ריעשש רוכזנ .םעה אטח לע רפכמ הדעה ריעש .ב
םירופיכה םוי לש רוביצה ריעשב שיו לגעה תא דבע םעה .הרז הדובע ._
.לגעה אטח לע הרפכ ._
לש תבורעתה םדב יוטיב ידיל האב ,לגעה אטחב םעהו ןרהא תופתוש .ג
,הרעשהמ רתוי ןאכ ןיאש ןייצל שי .הדעה ריעש םדו ןהכה םד ._
.(ז"ט ארקיול םישרדמב ןייע) םינוש ל"זח ירבדמ הנוזינ איה ךא ._
.(וכ-אכ ,ח ,ז ,ז"ט ארקיו) לזאזעל ריעשה
וא ,תונברוקה תדובעמ קלח חלתשמה ריעשב תורושקה תוארוהב תוארל םא לוקשל םוקמ שי
.תונברוקה תרותל ץוחמ תילאוטיר הלועפ איה חלתשמה ריעשה תדובע אמש
חא הל ןיאו ,םירופיכה םויב ,איה תימעפ-דח כ"הוי לש וז הדובעש ונידימלת ינזאב ןייצנו םידקנ
.םינהכ תרותב ערו
:שדקמה םוחתל םיכיישה םיפיעסה ןלהל
.(א ,'ו אמוי) תודחוימ תוארוהב הרושק םיריעשה ינש תחיקל .א
דעונ םיריעשה ינשמ הזיא טלחוי היפ לע ,(י-ח ,ז"ט ארקיו) הלרגהה .ב
.הרבדמה חלשי םיריעשה ינשמ הזיאו תאטחל ._
.(אכ ,םש םש) יודיוו הכימס .ג
.(בכ ,םש םש) הרזגה ץרא לא ךכל שארמ ןמוזמ שיא ידיב חלשי ריעשה .ד
חלתשמה ריעשה תא רידגהל ססהנ ,יודוו הכימס ןוגכ ,תונברוקה תרות לש םיטנמלא ריכנ םא ףא
לכ תא תאשל" "הרובעת ילכ" ןיעכ שמשל ודיקפת ,חבזמל ןתינ אל ונממ רבדש רחאל ,ןברקכ
.(וכ ,םש םש) וידגבו אוה אמט לזאזעל ריעשה תא חלשמה .(םש) "הרזג ץרא לא םתנוע
,הרעשהה תא עיבנ ,(חכ ,םש םש) תוימינפה תואטחה לש רשבה תפרשב םידבועה םע האוושה ךותמ
.ול הצוחמ וב תורושקה תולועפה תמלשהו שדקמה םוחתמ תוקחרתה לש האצות איה האמוטש
השענ המ תומלשהה רתי ןיב דומלל לכונ םשמ קר .'ו קרפ אמוי 'סמ יטרפב ןייעל ץלמומ
.בותכב רכזוה אלש רבד ,הרזג ץראב ריעשב
.(ה ,ג ,ז"ט ארקיו) (תולוע םהינש) םעה לשו ןהכה לש ,םיליאה ינש
השעי" (ג ,'ז אמוי) הנשמה חסונב ,םעה ןברקל םג ךכ ,הלועל ליא הוולתמ לודגה ןהכה תונברוקל
ליאל ,םירופיכה םוי תדובע תמחמ םיאבה םיליאה ןיב לידבהל שי ."םעה ליא תאו וליא תא
.(ח ,ט"כ רבדמב) םיפסומה תשרפב רכזומה
לש בהזה ידגבב תישענ םתדובע ,םירופיכה םוי תדובעמ קלח הלא תולוע תברקה תויה ףא לע
הלוכ יכ ,"םינפ" תדובע םיליאה תדובעב ןיא .המודמ הז הרקמב הגירחה ;(ג ,'ז אמוי) לודגה ןהכה
.בהזה ידגבב םינבלה םידגבה תפלחה תרבסומ הזב .ןוציחה חבזמה לע תישענ
תדובע לש הבולשב שיש יפכ ,םירופיכה םויב תולועפה רדסב םמוקמ רבדב ןנשי תונוש תוקולחמ
םוי תדובע 'לה ם"במר ;א"ע 'ע ףד אמוי ;ב"ערו ד-ב ,'ז אמוי) םויה תולועפ רתיב םירופיכה םוי
.(ב"ה ,ז"פ םירופיכה
םידעומבו םישדח ישארב םישגומ תאטח תונברוק רפסמ - תולוע םה םיפסומהו םידימתה תיברמ
תזכורמ םירופיכה םויב תימינפה הדובעה .תרצעה ישבכ ינש - םימלשכ דבלב דחא גירח הרקמבו
םעה לשו ןהכה לש םיליאה דיקפת והמ הלאשה תררועתמו (תורפכמ) "תוסכמ" תואטחב
.םינפב התשענש הדובעה תא ץוחב םימכסמה
רבוד וב ,(וט ,ז"ט 'ב םיכלמ) ארקמב רחא רוקמ םע האוושה ידכ ךות ןורתפ שפחל העצה התלעוה
רופיכ םוי יליא לש םדיקפת תייעבל ןורתפ אוצמל ןויסינה םרב ."ץראה םע לכ תלוע" תברקה רבדב
וניא וב רומאהש רחאמ ,השק םיכלמ רפסב קוספה .רבד הלעי אל ,םש רכזומה ןברוקה יפ לע
.הז בותכב ונתוא םימיכחמ םניא םייתרוסמה םינשרפה .םינהכ תרותב ונל עודיה תא םאות
םעה לש וליא איה םיכלמ רפסב תרכזנה "ץראה םע לכ תלוע"ש ריבסהל םילוכי ונייה הרואכל
ול ןיאש "ךלמה תלוע"ל רשקהב רכזומ הז ןברקש תויה רתויב קפוסמ רבדה ךא ,םירופיכה םויב
.תונברוקה תרותב ונל עודיה דוסי ול ןיאש ןברק אוה םג השעמלו ,תרכזומה תכרעמל רשק לכ
.ףסונ "ןויע ךירצ"ב קוספה תא םיריאשמ רתוי םירחואמ םינשרפ ידי לע ועצוהש םינוש םישורפ
ילוא ןבות לארשי ינב תדע תאטחל םגו ןהכה תאטחל הלועל ליא םירופיכה םויב ףיסוהל הארוהה
:ןוגכ ,הלועב תאטחה הוולמ ןהב ,תורחא ןברק תוכרעמ ךותמ
.(ז ,ה ארקיו) תולדב דרויו הלוע ןברק
.(ז-ו ,ב"י םש) תדלויה ןברק
.(די ,'ו רבדמב) תאלמ םויב ריזנה ןברק
.(ל-טכ ,ו"ט םש) הבזהו בזה ןברק
הלועה ןברק תאו תאטחה ןברק תא בירקהל שי ,הלוע ןברקב הוולמ תאטח ןברק וב ,הרקמ לכב
.הלוע ונייה "בוט השעו" - תאטח ונייה "ערמ רוס" :ןורקיעה יפ לע ,(א"ע 'צ םיחבז ילבב) וירחאל
הז רדס תונשל ןיא .הלועל דחאו תאטחל דחא ,םירופיצ ינק םישיגמ םהב ,םירקמב םג הפי הז ללכ
תוינושאר .(ח ,ב"י ארקיו - תדלוי ןברקב ןוגכ) הלועה תא םידקמ בותכה םהב םירקמב ףא
תלוע תא ריבסהל ,אופא ,ןתינ .(י"שר א"ע 'צ םיחבז ילבב) "בא ןינב" דוסי לע תחטבומ תאטחה
.םירחא םיבר םירקמבכ ,תאטח ןברקל המלשהכ םעה תלוע תאו ןהכה
- םיארמ רוביצה תאטח ריעשו םירופיכה םויב לודג ןהכ ןברק .הגירח העפות ןייצל לכונ ןאכ םג
(בי-א ,'ד ארקיו) חישמה ןהכ לש רבד םלעה ןברק .רבד םלעה ןברק לש םיווק - ליעל רבסומכ
,תאז תמועל .תאטח ןברק םהירחא םיררוג םניא (אכ-גי ,'ד ארקיו) הדעה לש רבד םלעה ןברקו
.(דכ ,םש םש) הלוע ןברקב הוולמ ןכא (וכ-בכ ,ו"ט רבדמב) הדעה לש הרז הדובע ריעש
לעבש הרות) םיפסונ תורוקמ תרזעב םילשהל שי ,בותכב דה םהל ןיאש םיבר םיטרפש ,בוש שגדוי
רבדה .דאמ תיתייעב היצביטומה תונברוקה תרותב לבוקמכ .(םירופיכה םוי לש רוזחמ וא ,הפ
.תוגירחו םייונש לע םירבדמ ונאשכ םייתעבש טלוב
ירמאמב ףורפרב יתעד תא יתעבה םהילע ,הז רמאמב םיביטומל סחייתהלמ ללכ ךרדב יתענמנ
.(50 'סמ) "ןיתעמש" לש לבויה ןויליגב תונברוקה תרות תארוה לע יללכה