ארקמה חסונב עדמו הנומא

ראיורב יכדרמתסנכ ישנאל הורסמ םיאיבנו םיאיבנל םינקזו םינקזל הרסמו יניסמ הרות לביק השמ"
םיאנת ,םיאנתל הרותה תא ורסמ הלודגה תסנכ ישנא .המלשהל ןתינ הז רמאמ ."הלודגה
תא ומתחו הרותל גייס הרוסמה תא ושע םה .הרוסמה ימכחל הורסמ םיארומאו םיארומאל
.םימעטבו דוקינב ,ביתכב :ויטרפ לכל ארקמה חסונ
םימכח לש תוקולח תוטיש ןיב עירכהל ילב תירשפא התייה אל ארקמה חסונ לש וז המיתח
.תיבה ןברוח רחאל םגו ינש תיב ימיב :תורודה לכב קפס ילב ושענ הז גוסמ תוערכה .םירפוסו
קר אלא ,לבקתהל התייה הלוכי אל הרוסמה ימכח לש הנורחאה הערכהה םגש ,רבתסמו
חסונ לבקתנ ,תופלחתמה תוחסונה ןיב ועירכהו ןיינמל ודמעשמ םלוא .ןיינמל ודמעש ירחא
.לארשי תוצופת לכב בורה
,הרוסמה ידי לע שדקתנש חסונה ןמ םינושה ,ארקמה לש םירחא םיחסונ םג ויהש הדבועה
םהבש ,םיברה תומוקמה תא ןאכ ריכזהל ךירצ ןיא .םינמזה לכב לארשי ימכחל העודי התייה
םירמוא םהו ;ןתנוי םוגרת חסונ תא םיריכזמ םירחא םימכח וא יש תחנמ לעב וא ק"דר
ןאכ ריכזהל יד אלא .ונינפלש חסונה ןמ ,הארנכ ,הנוש היה ןתנוי ינפל היהש חסונהש ,שוריפב
ןיב ועירכה םימכחש ,שוריפב םש רמאנו ;הרזעב ואצמנש םירפסה 'ג לע עודיה רמאמה תא
.םירפס בור יפ לע הערכהה ךרדב םינושה םיחסונה
- תיבה ןברוח רחאלש וא - ינש תיב ימי לש ארקמה ירפסש ,םויה חיכוהל אבש ימ ,ךכיפלו
תא וילע ינא ארוק .החותפ תלדל ץרפתמכ אלא ונניא ,תוביתב וא תויתואב הזמ הז םינוש ויה
ריכהל ולכי אל םימדוקה תורודה לש לארשי ימכח ,תמא !הלא לכב עדי אל ימ :בויא ירבד
המו ,תוחסונה יפוליח לש רפסמה אוה בר המ ,םתעד לע ולעה אל ילוא :היעבה ףקיה לכ תא
ומצע ןורקיעה יכ .תינורקע תובישח ךכב ןיא ךא .םיחסונה ןיבש לדבהה םימעפל אוה לודג
,םירפוס תקולחמב יונש היה חסונה יכ :םינומדקה לש םהיניעמ םלענ אלש אוהו - עבוקה אוה
.בורה יפ לע הערכהה ךרדב םיפלחתמה םיחסונה ןיב ועירכה םימכחהו
לש "ןוכנה" חסונה לא ונתוא האיבמ בורה יפ לע הערכהה תטיש םאה ,איה תרחא הלאש
תמאה תעדו בורה תעדש ,םיעדוי לכה ירהש .םייניצר תוקפס תמאב םיררועתמ ןאכו .ארקמה
- דיחי תעד וליפא וא - טועימה תעד אקוודש שי אלא ;תחא הפיפכב דימת תונכוש ןניא
.שבתשה וא העטש אוה בורה וליאו ,תמאל הנוויכ
ןיא "רבסה יפ לע ההגה" לש תיגולוליפה ךרדה םג .הלילשה ךרדב הלאשה תא רוטפל רשפא
ארקמה לש ירוקמה חסונה לע תויעדמה תורעשהה .ןוכנה חסונה תא חיטבהל ידכ הב
לכו .רומג שובישכ רחמ תולגתהל לולע ,יאדו תקזחב םויה הארנש המ .רודל רודמ תופלחתמ
םירפסה חסונל ומרגש סרהה לכ לע - תונושה תופוקתה לש "םיקדקדמה" תוטיש תא הוושמה
חסונ ול תודבל רוד לכל תתנ םא :וז ףא .הלא ןוגכ תוטישמ וילאמ עתריי - "םהינוקיתב"
ונל ןיא בוש .וידיב רוד לכ לש ותרות תא תתנ רבכ - הנוכנ ול תיארנה הרבסה יפ לע - ולשמ
הנפאה יפ לע לכה - ויאיבנו רוד רוד ,ותרותו רוד רוד אלא ,ןבל באמ תרסמנה ,תחא הרות
.עדמה לש הנתשמה
;אדירג הרעשה רדגמ םלועל אצת אל תויעדמ תוטיש יפ לע חסונה תעיבק :רמוא תאצמנ
לש "ירוקמה" חסונה תא ונאצמ ןכאש - רתויב הריבס איה וליפא - הרעשה קר דימת וז אהת
לא - תטלחומ תואדוב - דימת ונתוא האיבמ בורה תעד יפ לע חסונה תעיבק הז דגנכ .רפסה
.רפסה לש "ןוכנה" חסונה
תא םיצירעמ ונחנאש רמואה לכ .ארקמה לא ונמע סחי לע תודחא םילמ רמול שי ןאכו
עדוי ונניא - ויאיבנ יפבש שדוקה חורל דובכ ךותמ וא - ובש הלודגה הרושבה תמחמ ארקמה
תא ץירעמ םע לכ .םע לכמ םינוש ונמצע תא תוארל הביס לכ ונל ןיא וז הניחבמ .חס אוה המ
לש רצה םוחתהמ םלועל גורחת אל הצרעה התוא ןכ יפ לע ףאו ;ויררושמ תאו וירפוס
ידכ ךכב ןיא ןיידע - םיאיבנ תשודק ידי לע רפס ותוא שדקתנ וליפא .רפס יבהואו םיליכשמ
תירב שי םהל םג .ךכל המגוד שמשל םילוכי םיירצונה םימעה .םינומה תצרעה ול תונקהל
םהל רמול רשפאש ,ןבר תיבד תוקונית שי ונל קר םלוא .השדח תירב הילע הריתיו ,הנשי
יכ .ימאו יבא אורק עדוי אוהש םוימ קוניתה יפ לע םירוגש ארקמה יקוספו - ךקוספ קוספ
,דבלב תיתד תורפס אוה ןיא ףא ;םיליכשמה בל תא תכשומה ,תימואל תורפס ונניא ארקמה
לכ .ועמשמכ וטושפ - ונייח תיב אוה ארקמה אלא .הקוצמ תעשב ויהלאל םדאה תא תברקמה
םיאיבנה ירפס ראש םגו .תוליגמו תורטפה ,הרות ישמוח השמח הפ לעב עדוי היה ידוהי
העידיב ןאכ רבודמ ןיאו .אתוקניד אתסריגמ םדא לכל םיעודי ויה םיבותכה ןמ קלח תוחפלו
תועוצקמה ראש ןיב דחא עוצקמ ונניא ארקמה יכ .םינושה םיעדמה תעידיכ - תיאליטרע
אלא .םירגובמ לש תוברת יברעל םירחא םיאשונ ןיב אשונ אוה ןיא ףאו ;רפסה תיבב םידמלנה
ותודלימ םדא לכ הוולמה ,דיחיה יתוברתה שוכרה אוה - הפ לעבש הרותב ושוריפו - ארקמה
םייטרפה וייחב תוערואמה תנבהל חתפמה וב ;ותמשנל יוטיבה תא םדאה אצמי וב .ותנקז דעו
לכלו ןויער לכל אצומה תדוקנ םה ,ותגות תאו ותחמש תא םיוולמ ארקמה יקוספ .ללכה ייחבו
.וייח תוערואממ ערואמ לכב המחנ וא דודיע אצמי םהב קרו ,הרושב
רפס אוה הזש ,הדוי וחרכ לע - ותרושב ךרעבו ארקמה תשודקב הדומ וניאש ימ םג ,ךכיפלו
ול הנק אוהש דמעמה תניחבמ תוחפל - ארקמל תומדיהל לוכיה רפס ךל ןיא ירהש ;ונימב דיחי
.ומעב
האצות אוה אלא ;וכרעמ וא ותימאמ עבונ ונניא רפסה לא לארשי לש דחוימה סחיה םלוא
שודק אוה ארקמהש ,המלש הנומאב םינימאמ לארשי יכ .דחאל ורבחש םימרוג ינש לש הרישי
ויבאל ךכ ידי לע ברקתמ היתויתואל הבית הגוהה וא קוספ דמולה לכו ;תיהלא השודקב
איה וז הוצמו ,הרות דומלת לע םיווצמ לארשי הז םע דחי .הרותה ןתונל קבדימו םימשבש
םדאו ;המויק רכשל רועיש ןיא ףאו - רועיש הל ןיא הרות דומלת תוצמ ."םלוכ דגנכ" םהיניעב
ירבד לכ תא תושעלו רומשל ,דמללו דומלל והכזי ה"בקהש ,רקוב לכב ללפתמ לארשימ
- הדומיל תווצמ לשו הרותה תשודק לש - הלאה םימרוגה ינש ףוריצ .הבהאב ותרות דומלת
םעה לעמ קורפו ,ותשודק תא ארקמה ןמ לוט .לארשיב דחוימה הדמעמ תא הרותל ונקהש םה
רפסה לא סחייתי ונמע םגו .םירפסה ןיב רפסל ארקמה תא תכפה רבכו - ודומלת תבוח תא
.תימואלה ותורפס לא סחייתמ םע לכש ךרדכ הזה
תמאה ןיב דירפהל - םיבר יפב רוגשה ינרפוזיכסה ןויסינה :השגדהה לכב רמול שי ןאכו
לק ןכא .םוקמ םושב חלצי אל אוהש ךרדכ , ןאכ חלצי אל - תיתכלהה תמאה ןיבל תיעדמה
ארקמה לש ןוכנה חסונה :עודיה גוסה ןמ םימוחת תדרפה ידי לע היעבה לכ תא רוטפל דאמ
תניחבמ לוספ חסונ אוה הז ןכ יפ לע ףאו ;ןהינימל תויעדמה תורעשהה ידי לע עצומה הז אוה
רוביצב םיארוק ונחנאש ,אצמנ .הרות רפס תביתכ תוכלהל םיעגונ םירבדהש לככ - הכלהה
:הרות דומלל ונאובב הזה רפסה ןמ רהזינ ךא ;הכלהה דצמ ןירדהמל רשכ אוהש ,רפס ךותמ
.ףד לכב םישוביש אלמ אוה
:הרות רפס תוכלה לש רצה םוחתב תמצמטצמ הנניא הכלהה יכ .המואמ רותפת אל וז הרשפ
יכ .הכלהה ןמ הלוכ תקנוי - ונמעב ץרענהו דמלנה רפסכ - הרותה רפס לש ותובישח םצע אלא
קר ;"הרות" ארקיהל יואר אוה קר - ודומלת לע הווצמו - ותשודקב הריכמ הכלההש ,רפס קר
רפסה ידיב אשינה םע לש הזה אלפה תא ללוחי אוה קר ;לארשי ינומה בל תא ךושמי אוה
.ואשונ אוהש
ירה ,םש וא הפ "שבתשנ" ארקמה חסונש ,םיתפומבו תותואב ונל וחיכוי וליפא ךכיפלו
יאדו הז ןיא םלועלו - רשפא .תובישח לכ וב ןיא הלאה תוחכוהה יפ לע "ןקותמה" חסונה
הזה חוסינה תא ללוכה רפסה ןכ יפ לע ףאו .רפסה לש ירוקמה חסונה תמאב והזש - רומג
אוה ;אריס ןב רפסכ והומכ - םיינוציחה םירפסה ןמ דחא הז אלא ;ארקמ ונניאו הרות ונניא
תיב ינומהלו ול ןיא רבד ךא ;תורפס יבבוח ךושמי ילואו - ארדתקב םיצרמה עדמ ישנא ןיינעי
- הרוסמה ימכח ידי לע לבקתנש רפסה הז דגנכ .התשודקב םיצפחהו הרות םיבהואה ,לארשי
ותמאתה םצע ירהש ;קפס לש לצ אלב ןוכנ דימת אוה - םהינפל ויהש םירפסה בור יפ לע
םגו - יחרכה יאנת איה וז המאתה .ודומלת תוצמ תאו ותשודק תא החיטבמ הכלהה יללכל
.םישדוקמה ארקמה ירפס ןיב רפסה תללכהל - קיפסמ יאנת
לבקתנ אוה קר ירהש - ,"ארקמה חסונ" ארקיהל יואר הרוסמה חסונ קרש יפ לע ףא ,םלוא
לע ירהש .ארקמה לש ירוקמה חסונה םג והז םא ,לואשל ונחנא םיאשר ןיידע - הכלהה ידי לע
ידימ אציש תומכ ,ארקמה חסונ תא ונל רוסמל השקיב הכלהה םג :םידומ ונחנא ונחרוכ
ןכ יפ לע ףאו .הזה חסונה תא אוצמל - הידיבש םילכב - החוכ לכב הלדתשה איהו .איבנה
;םייגולוליפ-םייתרוקיב םילכב חסונה תא אוצמל רתויב לקה ץמאמה תא התשע אל איה
- םינומדק םירפוס יפמ הנמאנ הקתעה :הילע לבוקמה דיחיה רישכמב השמתשה הז םוקמב
.םירפסה בור יפ לע תוקולחמה ןיב הערכהו
רסוח ךותמ ,ןבומכ ,עבנ אל הרבסה יפ לע חסונה תא היגהל הרוסמה ימכח לש ןוצרה רסוח
םג והיגה אל םה ךא .ונימיב עדמה לש םייתרוקיבה םילכה לכ םהידיב ויה אל ילוא .תלוכי
,עדוי ונניאש ,רפוס ךל ןיא .םהבש "שובישה" תא האור בר יב רב לכש ,תומוקמה םתואב
תוליבקמ תוישרפ יתש תוושהל לוכי םדא לכו .תירבע ןושל ונניא (זי ,חפ 'הת) ינתותמצש
השרפ ןקתל םוקמב :הכופה הטישב וטקנ םה ךא .ןהמ תחאב "השבתשנש" ןושלה תא ןקתלו
תא תורודל ועבק תוטרופמ תומישרב .ןהיניבש םילדבהה תא וחיצנה - הינשה יפ לע תחא
םירפוסה ךרדב וכלה ךכב .הלאב אצויכו ה"דל םיכלמ ןיב ,םילהתל לאומש ןיבש םילדבהה
שבתשנ םא .םהיתוברמ ולביקש חסונה תא תונמאנב וקיתעה םהומכ ;תורודה לכבש םינומדקה
- םיקולח םירפס ואצמש םוקמב םגו .םהיתואיגש תא ונקתי םה אל - םינושארה ידיב תועטב
,חיכוהל ךרוצ ןיא .בורה יפ לע ועירכהו ןיינמל ודמע אלא ;םהיניב ועירכה םבל תורבסב אל
דיעי שדוקה יבתכב קרפ לכו םתריצי לש ףד לכ .הרוסמה ימכח לש םכרד תמאב התייה וזש
ימכח לש םכרד תא ריאהל ידכ הב שיש ,האבה המגודב ןיינע שי ילוא ךא .םידע האמכ ךכ לע
.הרוסמה
העודי .ביתכו ירק לש העפותה תא ריבסהל ידכ םירקוחו םימכח ידי לע ועצוה תונוש תוטיש
ולכי אלש ךותמ .םירפוסה ינפל ואצמנש ,תוחסונ יתש םה ביתכהו ירקה :ק"דרה תטיש
םירקוח ידיב ורמאנ תורחא תוטיש .ירקב התרבח תאו ביתכב תחאה תא ועבק ,ןהיניב עירכהל
:
(1) וננמז ןב רקוח ידיב השענש ,רצק םוכיס ןאכ איבנ .םינוש
תא תוחינמ ןניא ןלוכ ךא ,ירקו ביתכ תורבעה לש ןרוקמ תרבסהל תונוש תוטיש ועצוה"
ןוקית תעצה אלא וניא ירקהש החינמ תחא הטיש .תואמגודה לכ תא תוריבסמ ןניאו תעדה
רמאנ וז הרעשה דגנ .ירקכ ,ןויליגב םהיתועצה תא ומשרש ,הרוסמה ילעב לש תיתורירש
ףאו ,ביתכה לע ףידע וניא ירקה םהבש ,(רתויב םירידנ םנמא) תומוקמ שיש ,קומינה רקיעב
םירחא .ירק לודגמ - (אנ ,בכ ב"מש) לידגמ ;ירק אציה - (זי ,ח 'רב) אצוה :ןוגכ ,ונממ עורג
אוה ירקה וליאו ,ביתככ עבקנ וב םושרהו ,סופיטיכרא יתפומ די-בתכ ןיעמ היהש םירובס
םייתפומ די-יבתכ השולש וא םיינש ויהש םירובס םירחא .םירחא די-יבתכמ תואחסונ ייוניש
בורה חסונ וא רחבנה ספוטה חסונ ;םהיתואחסונ תאוושה ידי לע ורצונ ירקו ביתכ תורעהו
האור תיטקלקא העצה .ירקכ ,ןויליגב םשרנ ,טועימה וא ,ינשה ספוטה חסונו ,םינפל סנכוה
."עירכהל ןיאו ,די-יבתכ דוסי לע הרוסמה ילעב לש ןוקית תועצה ולא תורעהב
םירפוסה וא - הרוסמה ימכח :לואשל שי ןלוכ לע .תעדה תא תוחינמ ןניא הלאה תוטישה לכ
םהמ רצבנ םולכ .תופלחתמ תוחסונ לש םיפלאו תואמ ןיב קפס אלב ועירכה - םהינפלש
?ביתכו ירק לש םילדבהכ ונינפל ורתונש םיטעומ תומוקמ םתואב - עירכהלו - ןיינמל דומעל
םניא ביתכל ירק ןיבש םילדבהה .לבקתמו טושפ ןורתפ הב שי ילואש ,העצה ןאכ עיצנ
.ביתכה חסונב ושענש םינוקית םה ןיאש רמוחו לק ;ביתכה לש םיפלחתמ םיחסונ םיגציימ
!האירקה תסרג ןיבל ביתכה חסונ ןיב תופלחתמ תורוסמ םיגציימ םה :םה ןכ םמשכ אלא
ארקמה חסונ :ביתכהו ירקה תריצי ידיל האיבהש תרוסמה תולשלתשה תא ראתל שי ךכו
,םיארוקה להק ידילו ,רפסב ותוא םיבתוכה ,םירפוסה רוביצ ידיל :םימרוג ינש ידיל רסמנ
יכ :ןיפיקעב הזל הז םירושק הלאה םימרוגה ינש .תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב וב םידמולה
רוביצ ןיב רישי רשק רוציל ידכ ךכב ןיא ךא .רפוסה ידיב בתכנש רפסה ךותמ ארוק להקה
תרוסמ םע חרכהב ההז הנניא םיארוקה תרוסמ םג ךכיפלו ;םירפוסה תדע ןיבל םיארוקה
ואצמנ םאו ;םיקיתווה םירפוסה יגהנמ יפ לע שיא יפמ שיא םיקיתעמ םירפוסה יכ .םירפוסה
יפ לע וא םירפס בור יפ לע וא םירפוס בור יפ לע - םמצע ןיבל םניב ועירכי תוקולחמ םהיניב
רוביצ םג גהונ - הז םע רשק אלב ךא - הז ןיעכו .םירפוסה ןיב ךמסומכ לבוקמה םרזה
תושרדמ יתבבש םידמולה להקו ;האירקה תרוסמ תא ברה יפמ דמול דימלתה יכ .םיארוקה
וא הז לע הז ורבגי ,תורוסמ ייוניש םהיניב ואצמנ םאו .םיארוקה יגהנמ תא רודל רודמ ריבעמ
,וז ךרדב ראתל לק .םהיניבש םיחמומה יפ לע וא םיארוקה בור יפ לע הז לע הז ועיפשי
ינש םירמוש וליפא .םירפוסה לש הקיתווה תרוסמהמ םעפ אל קחרתת האירקה תרוסמש
ךותב וא םיארוקה להק ךותב תקולחמ הלגתת אלש רשפא יא - םהיתובא יגהנמ לע םידדצה
ךא .םיחמומ םימכח יפ לע וא ןיינמ בור יפ לע - תלבוקמה ךרדב ערכות וז תקולחמ .םירפוסה
לש הערכהל דימת ההז היהת םיארוקה ןיב תלבקתמה הערכהש ,חינהל הביס לכ ןיא
.םירפוסה
ימכח ידי לע ולבקתנו היח תרוסמב רודל רודמ ורבעוה םיארוקל םירפוס ןיבש הלא םיפוליח
ארוקהו ,םירפוסה תרוסמכ בותכי רפוסה :תורוסמה יתש לע רומשל ורוה םה ףא .הרוסמה
ירקה ;םירפוסה תרוסמ תא אטבמ ארקמה לש ופוגב בותכה ביתכה .םיארוקה תרוסמכ ארקיי
.
(2) האירקה תרוסמ תא אטבמ ןויליגב םושרה
ןיא .הרוסמה ימכח לש הריסמה תונמאנ לע המישרמ תודע ןאכ ירה ,ןוכנ אוה הז רבסה םא
תוושהל םמצעל ושרה אל ףאו ;הרבסה יפ לע חסונה תא ןקתל םמצעל ושרה אלש רמול ךירצ
תוושהלמ םג וענמנ םה :תאזמ הריתי אלא ;הינשה יפ לע תחאה תא ןקתלו תוליבקמ תושרפ
.הינשה יפ לע תחאה תא ןקתלו - המצע הלמ התואב - הביתכה תרוסמל האירקה תרוסמ תא
תיארנ - םירפוסה לש םימעפלו םיארוקה לש - תחאה תרוסמה תומוקמה בורב רשאכ ,תאז
.תרחאה תרוסמה ןמ הברהב "הריבס"
לבקנש ,חסונ והז .ונידיב התע יוצמה חסונה לש וביט לע רוריבב םירומ הלאה םירבדה לכ
בור יפ לע הערכה ךותו היח תרוסמ לש הנמאנ הקתעה ךות - הכלהה יללכ יפ לע תונדפקב
לש ותורשכלו ותונוכנל תטלחומה הבורעה איה הכלהה יללכ לע וז הרימש .םירפוסו םיארוק
הנניא הכלהה יללכ לע הרימשהש ,רורב הז םע דחי .ותובישח תא ול הנקמה איהו - חסונה
.רפסה לש ירוקמה חסונל חסונה לש ותמאתה תא דימת החיטבמ
תא קר תעבוק איהש ,הרומ המצע הכלהה אלא ;ונבל תרבס יפ לע ךכ םירמוא ונחנא ןיאו
תויהל לוכי ,רשכ תורכומ ןבורש תויונח ינפל אצמנש ,רשב לכואש ימ :יוצמה תא אלו ,יוצרה
הריתמה איה - הליבנ לוכאל ול הרסאש הרותה יכ .הרותה תווצמ לע רבע אלש ,חוטבו ךומס
וז המהב םא ,רמול הידיב ןיא ;תואיצמ תעבוק הנניא הכלה התוא ךא .בורה לע ךומסל ול
ךרדה תא םדאל הרומ איה :איה ןכ המשכ הכלהה יכ .התטיחשב הלבנתנ וא ןידכ הטחשנ
לש וכרד תא תעבוק תואיצמה אלו .אמטל רוהט ןיב ,רוסאל רתומ ןיב הלידבמו הב "ךלי"
.תואיצמה לא תסחייתמה הכלהה קר אלא ,םדאה
הנניא איה םג ;ארקמה חסונ תא ונידיל הרסמש ,הכלהל סחיב םג רמול שי ךכש ,רבתסמו
לע עבקנש ,הזה חסונה לש וביט המ ,רמול הידיב ןיא ."הכלה" הרומ קר אלא ,תואיצמ תעבוק
תא םייקל אלא ונאב אל ונמצע לכ ירהש .ונידיבש הכלהה אלא ונל ןיא ונא ךא .בורה יפ
ליאוהו .ותשודקב ךכ ידי לע קבדיהלו ,ויפמ וניווטצנש ךרדכ ,ותרות תא דומלל - 'ה תווצמ
לכ ךכיפלו ;רתסלפ וירבד תא השעי אל אוה ירה ,םיברה ירחא תוטנל ונוויצ ךרבתי אוהו
שדקתנ רבכו הרות דומלת תוצמ תא םייק רבכ - אהי רשא וביט אהי - הזה חסונה תא דמולה
.הרותה ןתונ תשודקב
םג אלא - יעדמה רקחמה דצמ קר אל - קפס אלב תחכומ ונידיבש ארקמה חסונ לש וז הגצה
ירהש .הלוכ תמאה אלו ,תמאה תיצחמ קר הב שי ןכ יפ לע ףאו .המצע הכלהה יללכ דצמ
לכל ינייפא אוהש ,תוישיאה לוציפ תא חיצנמ קר הז ןורתפ ןכש .ךכב תבשייתמ הנניא תעדה
תא רתוס אוהו .השעמל הכלה םשגתהל ןתינ אוה ןיא :הזמ עורג ךא .הזה גוסהמ תונורתפה
,תומוקמה םתוא לכב השעי המ - הרות דומלל שקבמה םימש ארי רקוח .ומושיי ידכ ךות ומצע
תא ול הרומ קר וז תיעדמ הרכהש ,רמול לק ?םישוביש לע םהב ול הרומ תיעדמה ותרכהש
אוה וינפלש "שבושמה" חסונה וליאו ;הווצמ וב ןיאו השודק וב ןיאש - ירוקמה חסונה
הרות דומלת תוצמ ירהש ?םישוביש "םידמול" דציכ ךא .ודומלת לע וניווטצנש אוהו ,שדקתנש
התבוח ידי םיאצוי ןיא ;ףוגה תועונת ידי לע םייקתהל תנתינה ,"תישעמ" הווצמ הנניא
תאו לכשה תא ,הלוכ תוישיאה תא תשרוד איה אלא ;בלה תנווכ המע ןיאש ,םיתפש תרימאב
םע הרומג תוהדזה ידכ ךות אלא הרות דומלל רשפא יאו ;ןויגיהה תאו הנומאה תא ,שגרה
המ - ודומלתב הווצמ שיו - שוביש ונשי םאו ?םישוביש םע םיהדזמ דציכ ךא .דמלנה בותכה
תודימה לכב שרפתהל ןתינ קוספ לכש ,ונחנא םילבוקמ :הלא לכ לעו ?דמולה םדאל ותועמשמ
םיקוספ שרפל לודג ישוק ןיא ילוא .דוסבו זמרב ,שרדבו טשפב :ןהב תראבתמ הרותהש
?"שוביש" אלא ונניא ומצע לכש ,קוספ לש וטושפ והמ ךא ;דוסו זמר ,שרד יפ לע "םישבושמ"
ןפואב קר תמאה תא תראתמ ארקמה חסונ לש וז הגצהש ,םירמוא ונחנא ונחרוכ לע ךכיפלו
גהונה ,בורל ללכ המוד ונניא ,ארקמה חסונ תא ויפ לע העבק הכלההש ,בורה יכ .יקלח
,בורה אוה :רחא גוסמ בור םע ונל ןיינע אלא .ליעל האבוה ותמגודש - רתיהו רוסיא תוכלהב
,הכלהה תא וב םישרפמ םימכחש ,בורה אוה .תושפנ ינידו תונוממ יניד ויפ לע םינד ןירדהנסש
.וילע תתתשומ הפ לעבש הרות לכו
.הלודגה תסנכ ישנאל דעו 'ה יפמ הרותה תריסמ תא תראתמה הנשמה תא ליעל ונרכזה רבכ
אלא ;רודל רודמ התרבעהו הרות ןתמ לש ירוטסיהה ךילהתה תא תראתמ קר הנניא וז הנשמ
וז הרות ןכש .םדאה תרות םגו 'ה הרות איהש ,הרותה לש םינפה ינש תא אטבל ידכ הב שי
הרוסמ איה ,םדאה ידיב "התבשנ"ש םוימ ךא ;הרוקמב קר תיהלא איה ,ונידיב התע היוצמה
יכ ."םימשה לע ךדוה הנת" םירמואה ,תרשה יכאלמ תושרב איה ןיא בוש .םדאה תושרל
,םדא ינבו .םדו רשב אוהש םדאל הרוסמ איה אלא ,איה םימשב אלש ,הדיעמ המצע הרותה
םג ונלביק םהידימ .םתנבה בטימכ התוא םישרפמ ,םהיתודימבו םהיתועדב הזמ הז םינושה
.'ה תרות תא ונחנא
ןתונל ףתושל םדאה תא תכפוה ,ותנבהכ התוא שרפל םדאל התשרה הרותהש ,הדבועה
השמל הנתינ רשאכ ,הרות הנווכתנ ךכל אל ילוא .יינב ינוחצינ רמוא ה"בקה ,לוכיבכ .הרותה
יפ לע ףאו .אביקע 'ר יפמ םיאצויה ,םירבדה תא ןיבמ היה אל ומצע ונבר השמ ילוא ;יניסב
הרותה יכ .יניסמ השמל ורמאנש םירבדה םה םה ,קיתו דימלת יפמ םיאצויה ,הלא םירבד ןכ
תוריפ .תוריפ השוע איה ףא וז העיטנכו ;לארשי בלב העוטנה ,םלוע ייח לש "העיטנ" איה
.'ה הרות לש דרפנ יתלב קלח םה - ונבלב עוטנה םייחה ץעב םילועה הלא
ןיא .דבלב ישעמה רושימב קר תאטבתמ הנניא הילבקמל הרותה ןתונ ןיב תופתושה ךכיפלו
תעדש ,המלש הנומאב םינימאמ ונחנא אלא ;לארשי ימכח תארוה יפ לע השעמל גהננש יד
.הרות תעדל ןווכמ םג אלא ,'ה ןוצר תא השוע קר אל התוא םייקמהו ;שממ הרות איה םימכח
וליאו ,אמטל הנווכתנ הרותהש ,רשפא .הרהטו האמוט תוכלהב םימכח שוריפ ,המגודל ,ךכ
ךל ןיא ירהש .הניחב לכמ הרות םה םימכח ירבד ןכ יפ לע ףאו .רהטל התנווכש ושריפ םימכח
האמוט לש תוניחב םג וב ןיאש ,רוהט ץפח ךל ןיאו ,הרהט לש תוניחב םג וב ןיאש ,אמט רבד
ךא ;אמטל התרוה הרותהש רשפאו - תונושה תוניחבה ןיב עירכהל שי ישעמה רושימב קר .
(3)
הבותכה תמא וז ןיא םא .הרות לש תמא םיאטבמ רהטל םירומה םימכח םג - ינויערה רושימב
םאו .רתסלפ וירבד תא השעי אל ה"בקה יכ .רחא םוקמב הזומר איהש עודיב ,הזה םוקמב
םימכח יפמ םיאצויה םירבדש ,תעדה לע תולעהל ןיא ,םימכח ירבד עומשל ויפמ וניווטצנ
.םינווכמ םהירבד תא אצמתו ,הרות ירבדב ךופהו םהב ךופה .הרות לש תמא םיאטבמ םניא
,ודומיל לע וניווטצנש ,רפסה לש תינוציחה הרוצה איה וז אלש ,רשפא תישעמ הניחבמ קר
,הרותב ונלביקש הארוהה ןמ וניטסש ,רשפא ישעמה רושימב קר ךכיפלו .ותשודק לע ונרהזוהו
הרותה ןתונ ידי לע הלטבתנ רבכ תישעמ הארוה התוא ךא .ךרבתי ותרות תא דומלל דציכ
אוה ,ונינפל אוהש תומכ ,הזה רפסה ירה ךכיפלו .םיברה ירחא תוטנל ונוויצש העש ,ומצע
.תישעמה ותביתכ ךרדב םגו ינויערה ונכתב :הניחב לכמ הרות ולוכ
.ונידיבש ארקמה חסונב םילולכה ,תוא לכבו הבית לכבו קוספ לכב םירומא הלא םירבד
הביס לכ ונל ןיאו - םש וא הפ תועט התייה בורה תערכהש ,חיכוהל עדמה ידיב הלעי וליפא
התוא .הזה חסונה לש ותשודקמ עורגל ידכ ךכב ןיא ירה - תורקל לוכי ונניא הז רבדש ןימאהל
;דומיל הכירצ איה םגו ,הרות איה םג - לארשי ימכח לש בורה ידי לע הלבקתנשמ ,"תועט"
.םוקמ לכב הרות לש התימאכ - הניחב לכמ - הומכ
העט ןיב :רפוס לש וכרדב תורקיהל תולולעה ,"תויועטה" יגוס ןיב לדבה לכ ןיא וז הניחבמ
,ותביתכ וילע הפקתש ךותמ רתייו רסיח ןיב - ונושל תא "שביש" ךכ ךותמו - בותכה תנבהב
אל ומצע אוהש ,הבית בותכל וסומלוק והעטה וליפאו ,הרושל הרושמ וניע התעט וליפאו
הלא לכש ,המלש הנומאב ונחנא םינימאמו ;ךירצ אוה דומילו הרות לכה - הרחש תא ןיבי
.ןהב תראבתמ הרותהש תודימה לכב - הרות לש הכרדכ םישרפתמ
תנתינ איה םג ,לארשי ימכח לש בורה תערכהב ארקמה חסונל הלבקתנש ,"תועט" םג ןכא
לש ומצע לכ הז ירהש .ליגרה טשפה ךרדב םג אלא - דוסהו שרדה ךרדב קר אל - שרפתהל
םדא ינב ןושל םלוא .םדא ינב ןושלב רבדמה ,רפסכ הרותה תא ראבמ אוה :ארקמ לש וטושפ
- תנקותמה ןושלה ןמ תוחפ אל - תועטהו ,תונווגמו תובר םיכרדב םהיתובשחמ תא העיבמ
ןושל לכמ רתוי ילוא - בלה תבשחמ תא העיבמ איה םג .הב םירבדמ םדא ינבש ןושל איה
התוא שרפל שי ,ארקמב היוצמ וז ןוגכ "תועט" םאו .שוריפ הנועט איה םג ךכיפלו ;תרחא
ןיאו .ןושל ישוריפ לש םיליגרה םיללכה יפ לע - םדא ינב ןושל לש תועט לכ םישרפמש ךרדכ
ונחנאש יתנומאה ךרעה אלא ארקמב היוצמה "תועט" ןיבל תוטוידה ןושל לש תועט ןיב
;ןושלה לש העבהה יכרד ראש לכל תועטה איה המוד וז הניחבמ םגו .תועט התואל םיסחיימ
תניחבמ קר םיאיבנה לש תנקותמה ןושלה ןמ הנוש תוטוידה לש תנקותמה ןושלה םג ירהש
.הל םיסחיימ ונחנאש יתנומאה ךרעה
םירבד רמא אוהו ,ונושלב "לשכנ" איבנה והיעשיש ,חיכוהל ונידיב הלע וליא :וארו ואצ
;וז ךרדב האטובש האובנל לוזלזב םיסחייתמ ונייה אל יאדו - עדומב םרמאל ןווכתנ אלש
תא עיבהל ידכ הב שי ילואו ;רבד לכל האובנ איה ףא - איבנ יפמ תאצויה "הפ תטילפ" ירהש
:ךכל המגוד איבהל ונידיב שיש ,המוד .האובנה תונושל לכ ראשמ רתוי איבנה דוס
ירעש לומ ותדימע תא ךכ ראתמ ,םילשוריל בירחנס לש ועסמ תא רקוסה ,איבנה והיעשי
:ריעה
דמעל בנב םויה דוע"
(בל ,י 'שי) ."םלשורי תעבג ןויצ תיב רה ודי ףפני
:היהת אלו םוקת אל ביואה תבשחמ םלוא
הצרעמב הראפ ףעסמ תואבצ 'ה ןודאה הנה"
.ולפשי םיהבגהו םיעודג המוקה ימרו
(דל-גל ,םש) ."לופי רידאב ןונבלהו לזרבב רעיה יכבס ףקנו
.הומת אוה ןושארה קוספבש "ןויצ תיב רה" יוטיבה קר ;הלאה םיקוספה תא ןיבהל ישוק ןיא
;םייק ונניא "ןויצ תיב" גשומה ירהש ;ןויצ תב רה :םינקתמ ונייה יאדו ,תושר הנתינ וליא
.םילשוריל לבוקמ יוניכ אוה "ןויצ תב" וליאו
:הרוסמב רסמנש ירקה ידי לע ןוקיתה השענ רבכש ;ןוקיתהמ ונחנא םירוטפ הז הרקמב ךא
.ירק ןויצ תב ,ביתכ ןויצ תיב
תוצוחב ףיטהש העשו ;ןויצ תיב :רמא אל םלועמ ומצע איבנה והיעשי :ןאכמ םידמל וניצמנו
בתכ ורפסב האובנה תא םושרל ואובב קר .ןויצ תב רה :"תנקותמ" ןושל טקנ אוה ףא ,םילשורי
יפכ "ןויצ תב" םירמוא :ויתובקעב םיכלוה ונחנא םג ךכיפלו .ןויצ תיב רה :תרחא ןושל
.ודי בתכב ונארקש יפכ "ןויצ תיב" םיבתוכו - ויפמ ונעמשש
תא שרפל ונאב םא :הפ לעבש האובנהמ בתכבש האובנה תא תונשל איבנה והיעשי האר המ
"רפוס תועט" ןאכ שיש ,קפס אלב םירמוא וניה ,םדא ינב לש ןושלה יללכ יפ לע הזה לדבהה
םימוד םייוטיב ינש איבנל ול ופלחתנ :"תועט"ה רוקמ תא אוצמל ונידיב שי ףא .איבנה לש
.(ןאכ) ןויצ תב רה ודי ףפני - (ב ,ב) 'ה תיב רה היהי ןוכנ :ורפסבש תוליבקמ תוישרפ יתשב
ןה ירהש ;הלאה תוישרפה יתשב תויוצמ ,תועט ידיל רפוס איבהל תויושעה ,תוביסה לכ
:םימיה תירחא תאובנב חתופה ,קרפ ותוא ךשמהב רמאנ ךכ ירהש .הניחב לכמ תומוד
.לפשו אשנ לכ לעו םרו האג לכ לע תואבצ 'הל םוי יכ"
.ןשבה ינולא לכ לעו םיאשנהו םימרה ןונבלה יזרא לכ לעו
...תואשנה תועבגה לכ לעו םימרה םירהה לכ לעו
(זי-בי ,ב 'שי) ."אוהה םויב ודבל 'ה בגשנו םישנא םור לפשו םדאה תוהבג חשו
;קרפה שארבש םימיה תירחא תאובנל םירושק הלא םירבד
םירהה לכו םיאשנהו םימרה ןונבלה יזרא לכ יכ"
;"ולפשיו וחשיי תואשנה תועבגה לכו םימרה
- םתמועלו
םירהה שארב 'ה תיב רה היהי ןוכנ"
(ב ,ב 'שי) ."תועבגמ אשנו
.בירחנס די תפונת תא ותוארב והיעשי יפב התנשנ םישנא םור תלפשה לע האובנה הנהו
התע האור אוה ןכ ,םיאשנהו םימרה ןונבלה יזרא תלפשה תא 'ב קרפב האר אוהש ךרדכו
הנהו - ותואגב בירחנס תא האור אוה רשאכ התעו .לופי רידאב ןונבלהו ,םיעודג המוקה ימרש
רהה לש תיתימאה תוהמב וילאמ רכזנ אוה ירה - םילשורי תעבג ןויצ "תב" רה ודי ףפונמ אוה
"בברע" איבנהש ,אלפ המ .תועבגמ אשנו םירהה שארב 'ה "תיב" רה היהי ןוכנ יכ :העבגהו
תא האור קר םדאהש םוקמב יכ !דיתעה םע הווהה תא "תועטב" ההיזו תואובנה יתש תא
.םירהה שארב ןוכנ אוהש "'ה תיב רה" תא האור רבכ איבנה םש - "ןויצ תב רה" לע םויאה
אמופל אביל" תניחבב אוה ךא ,איבנה לש ובל יקמעמב יובח דיתעה םע הווהה לש הז יוהיז
ץרפתמ הביתכ תעשב קר .הפ לעבש והיעשי תאובנב יוטיב ידיל אב אל ךכ םושמ ;"אילג אל
,לוכיבכ ;םיסומכה ובל ירתסמ תא איבנה הלגמ "תועטב" .עדי אל הפהש המ תא עיבמו בלה
;אבינ אוה תוקוחר םיתעל אלו ,הזוח אוה םיבר םימיל אל יכ .םיקמעמה םילגתמ ונוצרב אלש
- םויה רבכ :עדוי איבנהו .רומג הווה הל אוה דיתעה םגו ,ןמזה ןמ הלעמל איה האובנה יכ
םויב אלא ,קוחרה דיתעב אל ;"'ה תיב" רה אוה "ןויצ תב" רה ירה - ודי ףפונמ בירחנסש העש
.תועבגמ אוה אשינו םירהה שארב 'ה תיב רה ןוכנ הזה
רשועה בר המ .עדמ ישנא ידיב ותוא ריקפה אלו ,םירמושל ומלוע תא רסמש ימ ךורב התעו
תויארה לכו ,תרעצמה תועטה תא םינקתמ ויה סומלוק תכישמב .םהידיב ונל דבאנ היהש
,איה הרות איבנ תועט םגש ,םתעד לע םילעמ ויה אל םלועל .םהל תועייסמ ויה תויעדמה
.ותאובנ תא ןהב עיבמ אוהש ,ןושלה יכרד לכ ראשמ רתוי ילוא - הכירצ איה דומילו
.ארקמה חסונב הלבקתנש ,"תועט" לכ שרפנ ןכ ,איבנה לש "ותועט" תא ןאכ ונשריפש ךרדכו
לכ ירהש .תויעטה ןמ קלח אלו ,תועט לכ :הללכה ךרד לע אלו ,אקוודב םירומא םירבדהו
השוריפ איה תועטה תביסו .הביס הל ןיאש תועט ךל ןיא :עדוי םיקמעמה תרותב קרפ עדויה
העיבמ טוידה ןושלב תועטש אלא .איבנ ןושלב םג ךכו - טוידה ןושלב ךכ ."טשפ"ה ךרד לע
דגנכ .לוחבש לוח םה ובל תונופצ ירה ,לוח אוה ובלבש יולגה םאו ;טוידה לש ובל ירתסמ תא
ןה תורתסנה ,שדוק ןה תולגנה םאו ;איבנ לש ובל ירתסמ תא הלגמ איבנ ןושלב תועט הז
.םישדק שדוק
תרחואמ תועט ןיבל ומצע איבנה לש "תירוקמ" תועט ןיב לדבה לכ ןיא הלאה תוניחבה לכמו
תועטש - תואדוב תעדל לכונ אל םלועל ירהש - רעשנ וליפא .םימכח תערכהב הלבקתנש
חסונ תא ונל ורסמש םימכחו םירפוס םג ןכש .איבנ תועטכ התוא שרפנ ,תרחואמ איה תינולפ
.םה םיאיבנ ינב םיאיבנ םניא םא ,לארשיל םהל חנהו .םה שדוק ישנא םה םג ארקמה
המגוד התע איבנ .ואולמו םלוע התליג "תועט"ב הפסונש הנטק ד"וי ןאכ האבוהש המגודב
:רכה ילבל דע קוספה תא ונישש ,םיארוק "ןוקית"ו םירפוס "ןוקית" :רחא גוסמ
לארשי תיב ובישקהו םינהכה תאז ועמש"
טפשמה םכל יכ וניזאה ךלמה תיבו
.רובת לע השורפ תשרו הפצמל םתייה חפ יכ
.(ב ,א ,ה 'וה) ."םלכל רסומ ינאו וקימעה םיטש הטחשו
,םיטשה ק"דר תעדל .וקימעה םיטש הטחשו :תומותסה םילמל שוריפ אוצמל ואלנ םישרפמה
ע"באר םגש ,רשפא .הרז הדובעל חובזלו טוחשל הרס וקימעה ,הטוס השאכ 'ה יכרדמ םיטשה
,הרס וקימעה אל :"וקימעה" תועמשמ תא ןיבהל ביטיה אוהש אלא ;המוד שוריפל ןווכתנ
וקימעה םתייטש ךשמ :י"שר שריפ תרחא ךרדב .םדוקה קוספב רכזנש חפה תא וקימעה אלא
;ארקמ לש וטושפ יפ לע ,הארנכ ,םניא הלאה םישוריפה לכ .("טוחש ץח" ןושלמ "הטחשו")
םינוקית ינש תושעל תומואה ימכח ועיצה ךכ םושמ .ךכ תרבדמ הנניא םדא ינב ןושל ירהש
ירהש .לקנב ראבתמ קוספה הז יפל .
(4) םיטשה תחשו אלא ,םיטש הטחשו אל :חסונב םילק
ינש תוכימס אופא איה וזו .וינפלש קוספה ןיבל הזה קוספה ןיבש רשקה לע ע"באר דמע רבכ
:רובתלו הפצמל ליבקמ - םוקמ םשכ - םיטש וליאו ;תשרלו חפל תפרטצמ תחשה :םיקוספה
.םיטשב תחש וקימעהו ,רובת לע תשר ושרפ ,הפצמל חפ ויה םה
אלו .ונביל לע בשייתמ הז שוריפ היה ,הז גוסמ םינוקיתל םיכסהל ונלוכי וליא :שיחכנ אל
'ת - ביתכב דחא :דאמ םילק םייוניש לע ססובמ אוה ;עצומה ןוקיתל הריתי הלעמ אלא ,דוע
םוקמב תינמי 'ש :דוקינב דחאו ;(הירחאלש הביתה שארל הביתה ףוסמ 'ה תרבעהו) 'ט םוקמב
הלק תועטש ,ןכתיי אל םולכ ;('טהו 'שה דוקינב םיפסונ םייוניש ינש ויתובקעבו) תילאמש 'ש
?תמאב העריא וז ןוגכ
אל ירהש .םתטישל וליפא - הכאלמ יצח קר ןאכ ושע תרוקיבה ימכח :הליחת ןאכ רמאיי
אורקל ודמל אלש ,םיקדרד םתוא ואב ןיינמ ."תועט" התוא העריא דציכ ,ונל ריבסהל וחרט
ותוא והימו .םלאמשל םנימי ןיב ועדי אל םיטש םוקמב םיטש םארקבו ;דקונמ יתלב טסקט
,ןבר תיבד תוקונית םה שדוקה יבתכ ירפוס יכו ;'ט ןיבל 'ת ןיב ןיחבהל עדי אלש ,רוב רפוס
?ביתכ יללכ ודמל אל ןיידעש
,תועטה תא תרבסה אלו ,תנקית םא :לוחה ירפס תרוקיבב וליפא ךדיב טוקנ אהי הז ללכ
ילואו .םימייק םהירבד ויהיש ידכ ,םירקבמה תכאלמ תא אופא םילשנ .םולכ תנקית אל ןיידע
.ונינפל בותכ אוהש תומכ - הז ארקמ לש וטושפ ךכ ידי לע ונל ררבתי
אלא ,דוע אלו :ל"זחל עודי היה אוהש ,ונל ררבתי ,םיטש-םיטש ףוליחה ירחא הקחתנ םא
הדובע ודבעו םיטשב ולשכנ לארשיש ,הנושארה םעפב רבכ ךכ .שרדמל רוקמ והואשע ל"זח
:תונזב תברועמה הרז
.באומ תונב לא תונזל םעה לחיו םיטשב לארשי בשיו"
.ןהיהלאל ווחתשיו םעה לכאיו ןהיהלא יחבזל םעל ןארקתו
.(ג-א ,הכ 'מב) ."לארשיב 'ה ףא רחיו רועפ לעבל לארשי דמציו
ןיעכו .(5) (בל ,ו 'שמ) בל רסח השא ףאונ רמאנש תוטש ושעש - םיטש :ל"זח םש ושרד ךכו
לש חור ןהב סנכתש דע ןיפאנמ ןיפאנמה ןיא :הטוס תשרפב ושרד - הבחרה רתיב ךא - הז
רסח השא ףאונ רמאנש ,ןיינמ שיאל השאל ונדמל ,ותשא הטשת יכ שיא שיא רמאנש תוטש
.בל
ילשמבש קוספ ותוא םישרוד םהינש ירהש ;דחא רוקממ ואצי הלאה םישרדמה ינשש ,רבתסמ
לע לפונ ןושל חוכמ םג הז רבד וחיכוה הטוס תשרפבש אלא ;תוטש איה תונזהש חיכוהל ידכ
אופא אוה הזו ;םיטש תשרפב םג םהיניע דגנל התיה וז השרדש ,רבתסמו .הטוש-הטוש :ןושל
.םיטוש-םיטוש לש םוקמ אוה םיטש :םשה שרדמ
שי .'וגו םעה לחיו םיטשב לארשי בשיו :םיטש תשרפב רמאמה ךשמה הפי ראבתי ךכ
שיו ,םיעונצ שיו ,םירעוכמ שיו ,םיאנ שיו ,םישלח םילדגמש שיו ,םירובג םילדגמש תונייעמ
ה"בקה דיתע ,ןייעמ ותוא לקלקתנש יפלו ...היה תונז לש םיטש ןייעמו ,המיזב םיפוטש
רמאמ םגש ,רבתסמ - .(חי ,ד לאוי) םיטשה לחנ תא הקשהו אצי 'ה תיבמ ןיעמו רמאנש ,ושביל
.םיטוש-םיטוש לדגמ םיטש לחנ :אנמיס - אמש ןכש ;םשה שרדמב יולת הז
וכלהש .ןהיהלא יחבזל םעל ןארקתו :שרדמב רופיסה ךשמה תא םג ראבל שי הז יפ לעו
...תונוז ןהב ובישוהו ,םיעלק םהל ושע ,'וגו לארשי ינבל ויה הנה ןה רמאנש ,םעלב תצעב
םתאו ,םכתא םיבהוא ונא המל ול תרמואו ,ותוא התפמו תטשוקמו תמסובמ תאצוי הדליו
םתא ןיאו ,םהרבא יבא חרת ינב ,דחא שיא ינב ונלוכ ,םנח הז ילכ ךל לוט ,ונתוא םיאנוש
דימ ,ולכאו םכתוצמכ ונטחשו םילוגנרתו םילגע ךל ירה ,ונילושיבמו וניתוחבזמ לוכאל םיצור
אלש םתוא הוצ םעלב םירמוא שיו ;הירחא הטשנ היהו ,ןטשה וב רעבו ,ןייה ותקשמ
יניא תרמוא התיה ,העבות היהש ןויכ ,ןידיזמכ אלא ןיי ייותשכ ונודי אלש ,ןיי םתוקשהל
,המע לכואו רועפל לוגנרת טחושו ,הירחא הטשנ אוהו ,רועפל טוחשתש דע ,ךל תעמוש
...וללה םידימצכ רועפ לעבל לארשי דמציו .('וגו) םעל ןארקתו ביתכ ןכל ,וזל הז םידמצנו
ראותמ אוהו ,תונזה השעמ אוה אישה ןהיתשב ;רופיס ותוא לש תוסריג יתש ןאכ ירה
היהו ןטשה וב רעב :ןושל לע לפונ ןושל םג תחאבו ;הירחא הטשנ אוהו :המוד ןושלב ןהיתשב
תונב ירחא םיטשנ ויה םיטשב ;םשה שרדמ ותואב יולת הז םגש ,קפס םוש ןיאו .הירחא הטשנ
.באומ
,רבתסמו .הייטש ידיל איבמ הטיחש ןהיתשב :הלאה תוסרגה יתש ןיב הווש דצ דוע שי םלוא
יתש ואב אלו ;וילע תתשומ הז שרדמש דוסיה איה אלא ,הזה שרדמב השדחתנ אל וז הטיחשש
הטיחשה תועמשמ לע תקולחמה ירהש ;הביט המ וז הטיחש - ראבל אלא שרדמבש תוסרגה
;הליכא ךרוצל איה הטיחשה הנושארה הסרגב .הלאה תוסרגה יתש ןיבש דיחיה לדבהה איה
ןידכ טחש אוהש ירחאו ;יוגה תטיחש תורשכ לע ךמוס אוה ןיאש ינפמ ,ומצעב טחוש שיאהו
תצע וז התייה הינשה הסרגב וליאו .תונז ידיל םיאב ךכ ךותמו ;םיתושו םילכוא םה ירה
ךרוצל התייה אל הטיחשה םג ךכיפלו ;הייתשו הליכא ךותמ תונז ידיל ואובי אלש ,םעלב
יאנתכ השאה ידי לע השרדנ איהו הרז הדובע םשל תינחלופ הטיחש וז התייה אלא ;הליכא
.התמכסהל
יחבזל םעל ןארקתו :הרותב םש רומאל הרושק שרדמב הנודינה וז הטיחש םגש ,רבתסמו
יאו ;הלקת ידיל האיבה חבזה ןמ הליכאש ,ונינפל ירה .ןהיהלאל ווחתשיו םעה לכאיו ןהיהלא
הסרגב שרדמה ןושלב ראובמ םג הז רבדו .הליחת "חבזנ" ןכ םא אלא ,חבזה ןמ לוכאל רשפא
ונטחשו םילוגנרתו םילגע ךל ירה ונילושיבמו וניתוחבזמ לוכאל םיצור םתא ןיאו" :הנושארה
ףפור אוה הרותב רומאה ןיבל שרדמה ןיב רשקהש ,הארנ ןכ יפ לע ףאו ."ולכאו םכתוצמכ
הרישכמה ,הטיחשה לע רבדמ שרדמה וליאו ;חבזה ןמ הליכא לע תרבדמ הרותה יכ .רתויב
הפיסומ איה המ ,תוארל השק אלא ;הרותב זמר וז הטיחשל ןיאש קר אלו .הליכאל חבזה תא
ונל המ - תונז ידיל אב הייתשו הליכא ךותמו - תונזה לע דושח הז םדא .רופיסה לש ופוגל
הומת רבדהו ?השאה ירחא הטשנ אוה ,הטיחש תוכלהב רדיהש ךותמ יכו ?ותטיחש תורשכל
ןיא בוש .הרותב רומאה ןמ ןיטולחל תקתונמ רבכ וז הסרג .שרדמה לש הינשה הסרגב רקיעב
,לכה רקיע התעמ איה הטיחשה אלא ;הרותב הבותכ איה קרש ,חבזה תליכאל הנכה הטיחשה
.ללכ הרותב תרכזנ איה ןיאש יפ לע ףא
ראיב רבכש .עשוהבש קוספל רושק הזה שרדמה לש ורקיעש ,הארנ הלאה םירבדה לכמ
עשוהבש םיטשה םגש ,קיסה ןאכמו ;םיטוש-םיטוש לדגמ םיטשה ןייעמש ,וירבד תליחתב
הליכא םש התייהש ,הרותב ראבתנ רבכו ליאוהו .םיטשבש םיטושה םיטשה םה :ךכל םיזמור
טחוש אוה ירה ,חבזה ןמ לכאי םרטב :עשוהבש קוספה תא םג ךכ שרוד אוה ירה ,חבזה ןמ
הסרגבו .וקימעה םיטש הטחשו :בותכב רמאנש אוה ;הירחא הטשנ אוה דימו - הרשכ הטיחש
טחוש אוה :עשוהבש קוספל קר רושקו הרותב רומאה ןמ קתונמ אוה רבכ שרדמה לש הינשה
.וקימעה םיטש הטחשו רמאנש ,הירחא הטשנ אוה דימו ,רועפל
הטחשו :ונינפל בותכ אוהש תומכ עשוהבש קוספל סחייתמ ל"זח לש הז שרדמש ,רבתסמ
ןיבש רשקה תא וריכה ל"זחש ,קפס ןיא ןכ יפ לע ףאו .הטשנ אוה טחוש אוהש ךותמ - םיטש
וז השרד .הרותבש םיטש תשרפל הזה קוספה תא שורדל ואר המ ,ןכ אל םאש ;םיטשל םיטשה
ךרדב םג רמאיהל לוכי הז ףוליח םלוא .םיטש-םיטש ףוליחה תא אופא תאטבמ ל"זח לש
דימ תררועתמ התיה - םירקבמה תעצהכ - םיטשה תחשו בותכב רמאנ וליא ןוגכ .הכופה
התיה םיטשה לש הלקתהש ,םיעדוי לכה םלוא .םיטש לדגמה םיטשה ןיעמ לע היצאיצוסאה
רחא םוקמב םגו ;םעה לכאיו ןהיהלא יחבזל םעל ןארקתו :רמאנש ,חבזה תליכאל הרושק
תלכאו ךל ארקו םהיהלאל וחבזו :הרז הדובעו תונז ןיבל חבזה ןיבש רשקה לע הרות הריהזה
,דל 'מש) ןהיהלא ירחא ךינב תא ונזהו ןהיהלא ירחא ויתנב ונזו ךינבל ויתנבמ תחקלו וחבזמ
םיטשב תחשה לע עמושה לכ ךכיפלו .חבזנו טחשנ ןכ םע אלא ,לכאנ חבזה ןיא םלוא .(זט ,וט
.םיטשב
(6) תחש הרכ םיטשה טחש :ןושל לע לפונ ןושל וילאמ שרוד אוה ירה
שרדמ אלא ונניא ומצע לכ .עשוה רפסב בותכ אוהש תומכ ,קוספה לש וטושפ אופא והז
אורק ועדי אלש םיקדרד אלו .עשוה ידי לע - רמאיהל ויה םייוארש וא - ורמאנש ,םירבדל
תא רשוק הז שרדמ .וירבד שרדמ ןאכ אבוה תעדמ אלא ;איבנה ירבד תא ונילע ושביש בותכו
ףילחהל היה לוכי הרומג תודחאל וב וכפה האובנו הרותש ימ קרו ;הרותה ירבדל איבנה ירבד
תשר ושרפ ,הפצמל חפ םה עשוה ימיבש לארשי יגיהנמ :שרדמה תנווכ וזו .ושרדמב קוספ ךכ
תחש יכ .לארשי ימי ירבד רחשב אוה םהישעמ שרוש ךא .םיטשב תחש וקימעהו רובת לע
זא האיבה חבזה תטיחש ירהש ;(7) השמ ימיבש םיטשה טחשב השרש עשוה ימיבש םיטשה
אוה עשוה ירבד לש הז שרדמ ךא ;שרדה ךרדב עשוה ירבד תא ראבמ הז שוריפ .הייטש ידיל
.עשוה רפסבש ארקמה לש וטושפ
וכז לארשיש הלעמ לכ ךל ןיא .ןאכמ ונדמל לודג רבד ירהש .וניניעב לק הז שרדמ אהי לאו
ירבד לע םימכח ושרד ךכו .רבדמב םירוענ דסח לש תולולכה תפוקתב םישרש הל ןיאש ,הל
רכשו םכל הלודג הברה ;הזה רהב תבש םכל בר :ברוחמ םתאצ ינפל לארשיל ורמאנש ,השמ
המוא לכש המ .ןירדהנס םכל םתינמו ,הרות םתלביק ,ןכשמ םתישע ;הזה רהב םכתבישי לע
םצרא ךותמ אל יכ .םצרא ךות לא ותוא םיאיבמ לארשי ,םצרא ךותמ םהל םירצוי ןושלו
הנתמ אוה לכה אלא ;תד לש תודסומו םייתכלממ םילכ םהל ורצי ,םתרות תא םהל וחתיפ
;רבדמבש דעומ להוא קתעה אוה םילשוריבש שדקמה .וצראב בשוי םע ויה םרטב - רבדממ
ונמויקל דוסיה איהש ,וז הרותו ;רבדמב הדסי ונבר השמ - תיזגה תכשלבש הלודגה ןירדהנסה
.ץראה לא רבדמהמ האבוה איה ףא - הלוגה ידודנב היאשונ תא תאשונ איהו ,ונצראב
.ןולשכ לכלו הדירי לכל שרושה םג איה אלא ,הלעמה דוסי קר הנניא רבדמה תפוקת םלוא
תוירע יוליגו ;םעברי ילגע לש הרז הדובע אטח :ןושאר תיב תפוקתל םיינייפא םה םיאטח ינש
םע םה יכ" .ןהילע םינוממה םינהכהו תושדקה לש תונזה ,םיילילאה ןחלופה תומוקמ לש
תונזהו ;רבדמבש לגעה אטחב םרוקמ - םעברי ילגע םלוא ."וחבזי תושדקה םעו ודרפי תונזה
דצב ץראה רפעל דע הדיריה יכ .םיטשבש רועפ לעב אטחב השרש - תושדקה לש תילילאה
המוא לש רכיהה ינמיסמ איה - התפוח ךותב התניזש הלכ הבולע - םימשה יבכוכ דע היילעה
תרוצ תא הרצש איה רבדמה תפוקת ,ןכא .ןושאר תיב ימי לכב ךכו רבדמה תפוקתב ךכ ;וז
יכ :רובת לע השורפ תשרו הפצמל חפ םהש לארשי לע המתת לא ךכיפלו .ויתורודל לארשי
.רבדמה ימי לש םיטשה טחשב השרוש הזה רודה לש םיטשה תחש
רקיעל ודוי וליפא - ארקמה ירקבמ .ורמא ימ םיעדוי ונחנא ןיא עשוה ירבד לש הז שרדמ
,ונא .ומצע ירבד תא ךכ שורדל לגוסמ היה עשוהש ,ומיכסי אל םלועל - הז קוספל ונשוריפ
.'ה ירבד תא עמושה איבנ םע הבורק הכ תישיא תורכיה ונל ןיא ,לארשי ינומא ימולש
םוחתל ץוחמ איה - םרפסב םתוא בותכלו - ל"זח ישרדמ רוציל םילגוסמ םיאיבנ םא ,הלאשהו
עשוהש ,רשפא .םולכ לש הנימ אקפנ הז לכב ןיא ןאכ ןודינה ןיינעה ךרוצל םלוא .ונתגשה
,חיננ םא - ך"נתל הז שרדמ סינכהל וטילחה ארקמה ימתוחש וא ;ומצע ירבד תא ךכ שרד
ופילחהו ועט ,םהיפ לע רוגש היה הז שרדמש ,םיארוקו םירפוסש וא ;ךכל תושר םהל התייהש
- "תועטב" לבקתנ וליפא ,חסונ ןקתל םמצעל ושרה אל לארשי ימכחו - ושרדמב קוספה תא
ימכח יפמ ונל רסמנש תומכ ,הז קוספ קר .ךה ונייה לכה הזה קוספה לש ותשודק תניחבמ
ותביתכ לע וניווטצנו ,ותשודק לע ונרהזוהש אוה קר - הרוסמה ימכח ידי לע םתחנו ,לארשי
תא הרפמ אוה ירה - עשוה ירבדל שרדמכ - ונינפל בותכ אוהש וז תנוכתמב קר .ודומלת לעו
.וניהלא ןיבל וניניב רשוקו וניתושגר תא שדקמו וניתובשחמ
,יעדמה רקוחל הארנ ןלוכב .ןאכ ואבוהש תומגודה יתשל םימודה ,ארקמב םיבר תומוקמ שי
רומג יאדו איה תיעדמה החכוהה םא ,קפס ליטהל םדא לוכי ןלוכב .ונידיב "שבתשנ" חסונהש
ךא .תיעדמה הרעשהה םע ןידה ילואש ,חינהל יאשר אוה דימת םלוא .רוערע לכמ הלעמל
ידוהיכו ."שוביש" ותואל המרגש ,הביסה תא שקבי אוה אלא ;ךכב קפתסי אל עדמ שיאכ
ותואמ תאצויה ,תיתנומאה תועמשמה תא שפחי אוה ,הרות דומלל ונוצר לכש ,ןימאמ
הל תתלו הביסה תא אוצמל ודיב הלעי דימת אל ילואו .הרותל ותוא תכפוהו - "שוביש"
ילוא איה "תועטה" ,ןהב תרבדמ םדא ינב ןושלש ,תוברה םיכרדה ןיב ןכש .הרות לש תועמשמ
לסופ םדא ןיא :הליספ קידצמ ונניא ןיידע חנעפל תלוכיה רסוח ךא .חונעפל רתויב השקה
אוה ירהש ;תיתנומאה ותועמשמ תא אוצמל ליכשה אל וא ,ורשפ תא אצמ אלש םושמ ,חסונ
הבית ןיאו קוספ ןיאש ,חוטבו ובל ךומסו .תועמשמ ול שיש ןימאמ אוהו ,רשפ ול שיש עדוי
ןודא ךכ לע ונחיטה רבכו .האובנו הרות לש תועמשממ הקיר איהש ,ארקמב תוא ןיאו
!םכמ - אוה קיר םאו ;םכמ אוה קיר רבד אל יכ :םיאיבנה


הטיסרבינואה לש חורה יעדמל הטלוקפה תאצוה ,תינרבטה הרוסמל אובמ ,ןיביי לארשי .1
רוזח .ב"לשת םילשורי ,תירבעה


"תויועט" :ביתכה ןמ רתוי "ריבס" ללכ ךרדב הארנ ירקהש ,הדבועה רבסות הז יפ לע .2
המ לש תיתנומאה תועמשמה לע ונירבד ךשמהב דוע הארו .םיארוק תויועטמ תוחיכש םירפוס
.ארקמה חסונב "רפוס תועט"כ הארנש
הז יפ לע .םירפוסה ןיבל םיארוקה ןיב רומג קותינ היה דימת אלש רבתסמ :דוע ןייצל שיו
וגהנ םיארוקה :ןוגכ .ירקה ןמ רתוי "ריבס" תוקוחר םימעפל הארנ ביתכהש ,הדבועה רבסות
בותכל ועירכה םירפוסה וליאו :םהינפלש םירפסב בותכ היה ךכ ירהש ,"אציה" אורקל
רוזח .אצוה :םהב בותכ היהש ,םירחא םירפסכ


תקולחמל סחיב םש םירומא םירבדה .ןושארה ראבה ,גארפמ ל"רהמל הלוגה ראב האר .3
םירמוא םה ןיא םלועל :םימכח ירבד לכל סחיב ןודל שי ןאכמו .אמטמ הזו רהטמ הז ,םימכח
רוזח .הרות לש התימאב םישרש ול ןיאש ,רבד


רוזח .םיטשב תחשו :ועיצה םירחא ;םידחא תעדל ךכ .4


תרודהמ אמוחנת שרדממ םיקתעומ הטוס תשרפלו םיטש תשרפל ןאכ םיאבומה םישרדמה .5
רוזח .רבוב


תואל ךומסב וא ,ןמצעלשכ - וזב וז ףלחתהל תויושע 'ט ,'ת םא הלאשב ןאכ םינד ונחנא ןיא .6
וא 'ת ,ןשארבש 'שב וזל וז תומודה - םיטש תחש - ןאכ ןודינה הז ןוגכ םילמ דמצב דוחייבו - 'ח
לע לפונ ןושל שרדמב ןאכ םינד ונחנא אלא ;ןאכ ונניינעמ ונניא הז לכ .ןפוסב וא ןעצמאב 'ט
.(ז ,ה 'שי) הקעצ-הקדצ ,חפשמ-טפשמ רשאמ תוחפ אל תומוד תובית םה תחש-טחש ירהש ;ןושל
.רשקהה ךותמ - םירקבמה ירבדל - תחכומ טחש-תחש תפלחה התייהש ,הדבועה :דועו תאז לכ
ירהו .היעינמ תא ריבסהל אלא ןאכ ונאב אלו ;תמאב העריא וז הפלחהש ,אופא םיחינמ ונירה
רוזח .וז לע וז עיפשהל תויושע ,וזל וז תוליבקמה תוישרפ יתשש ,ריבס הארנ הז


ןושל תא "ןקית"ש רחא .ןאכ עשוהל יתרוקיבה ושוריפב יטרמ ירבד תא ןאכ איבהל יואר .7
ןורכז :ףיסומו הרותב רכזנה רועפ לעב אטח תא ריכזמ אוה ירה - םיטשה תחשו - בותכה
םהל ןיא הלא םירבד .ובש םייותיפה לכ לע - הז ןחלופ שודיח ידיל איבהל היה לוכי רבעה
ןוכנל האר אוה ןכ יפ לע ףא .רקבמה ידיב "ןקות"ש יפכ ,בותכה ןושל ףוגב וכומסיש המ לע
םירומאה ,םירבדה םה םה ךא .םהילאמ םישקבתמ ,לוכיבכ ,םירבדה ירהש ;ותעדמ ךכ רמול
רוזח .ונינפל בותכ אוהש תומכ ,ארקמב