הליפתה ינפל "ובוט המ" יקוספ תרימא
תורעהה אלל ספדנ

ץיבליה 'א

ו"לשת ח"ע יניס

:רמאמה ןכות
תסנכה תיבל םיסנכנשכ הליפתה
הליפתה תרמאנ יתמ
םיימעפ רמאנ "ךדסח בורב ינאו" קוספה
"ךדסח בורב ינאו" תרימאל םיגהנמ ינש
?"ובוט המ" תרימא םיללושה שי םאה
ירטיו רוזחמ תטיש
תוטישה יתש םוכיס
תישילשה הכרבה איה םעלב תכרב
םעלבו קלב תשרפל "ובוט המ" ןיב רשק ןיא
"ובוט המ"ל םעלב תשרפ ןיב רשק ןיא
ל"שרהמ .אי


םיקוספהש הלגמו ,תסנכה תיבל םיסנכנ רשאכ תרמאנה הליפתה תא חתנמ רמאמה : תיצמת
ןמ קלחכ םעפו ,ןיינמ שיש םיללפתמה תא רופסל ידכ םעפ ,םיימעפ ורמאנ "ךדסח בורב ינאו"
.הליפתה
םעלב תשרפ ,ךדסח בורב ינאו ,ובוט המ : חתפמ תולימ

 

תסנכה תיבל םיסנכנשכ הליפתה .א
תרימאב תסנכה-תיבל הסינכה םע בלה תושגר תא עיבהל אוה םוקמ לכב לארשי גהנמ
ןמזב םגו םיקוספה לש םרודיס ,םיקוספה רפסמב םינוש םיחסונ שיו .ךכל םידחוימ םיקוספ
.םתרימא

:זנכשא חסונ םירודיסה בורב
:רמאיו טעמ ההשי ,תסנכה תיב תרזעל אבשכ"
."ךתאריב ךשדק לכיה לא הווחתשא ךתיב אבא ךדסח בורב ינאו

קוספה םג םהב יוצמש ,םירודיס שיו
."שגרב ךלהנ םיהולא תיבב"

:םירודיסב רמאנ ןכ ירחא
:רמאי תסנכה תיבל אבשכו"
;לארשי ךיתונכשמ בקעי ךילהא ובוט המ
ךתיב אבא ךדסח בורב ינאו
;ךתאריב ךשדק לכיה לא הוחתשא
;ךדובכ ןכשמ םוקמו ךתיב ןועמ יתבהא 'ה
;ישוע 'ה ינפל הכרבא הערכאו הוחתשא ינאו
ןוצר תע 'ה ךל יתלפת ינאו
."ךעשי תמאב יננע ךדסח ברב םיהולא

רבדמבב ,םעלב תשרפב אוה "ובוט המ" קוספה ;ח ,ה םילהתב אוה "ךדסח בורב ינאו" קוספה
,טס םילהתב אוה ףא "יתלפת ינאו" קוספה ; ח ,וכ םילהתב אוה "יתבהא 'ה" קוספה ;ה ,דכ
קוספ לש היינשה ותיצחמ אלא ,םלש קוספ ונניא "שגרב ךלהנ םיהולא תיבב" קוספה .י
.וט ,הכ םילהתב

ואוב" קוספה יפ לע יושע אוה לבא ,םוקמ םושב קוספ ונניא "הערכאו הוחתשא ינאו" םלוא
,םיבר ןושלל דיחי ןושלמ הנתשנש אלא ,ו ,הצ םילהת ,"ונשוע 'ה יפל הכרבנ הערכנו הוחתשנ
םימעפ שולש לש ףוריצ ןאכ שיש ןפואב ,"ינאו" ןאכ רמאנ "ואוב" קוספה תלחתה םוקמבו
."יתלפת ינאו ,"הערכאו הוחתשא ינאו" ,"ךדסח בורב ינאו" :"ינאו"

"ךדסח בורב ינאו" קוספה
:םיימעפ ותוא םירמואש "ךדסח בורב ינאו" קוספה תליפכ איה םייניעל תרקדזמה היעבה
."ובוט המ" רחא םיסנכנש רחאלו ,הסינכה םדוק תסנכה-תיב תרזעב

איה וז ןכש ,הסינכה תעשב אוה הז קוספ לש ותרימא ןמזש ,תנתונ הרבסה הרואכל
ינפל אוה ותרימא ןמז םירודיסבש חסונה יפל םלוא .ואוב תעשב - "ךתיב אבא" :ותועמשמ
איה הנווכהש החכוה ןיא "ךתיב אבא" בותכה ןושל םצעמש ,יאדו .תסנכה תיבל םדאה תסינכ
,הארנה יפכ ,הז ירה רבדה רקיעב לבא ,"ירידת דיתע" לש הרוצ ונינפל ירהש ,הסינכה ינפל
:רהוזה ירבד ולאו .תסנכה תיבל םיאבש םדוק ורמואל שי הז קוספש ,הלבקה לע ססובמ

הילכיה ימק דגסמלו היתיבל לעימלו היראמל אכרבל יעב ,היסרעמ םק ארפצבו"
ינאו :ביתדכ ,ןישידק ןהבא ןוניאמ אטיע ביסיו היתולצ ילצי ןכ רתבו ,איגס וליחדב
היל יעבל אל :המוקוא יכה .ךתאריב ךשדק לכיה לא הוחתשא ךתיב אבא ךדסח בורב
יעבו ...בקעיו קחצי םהרבאב אתימדקב ךילמא יא אלא אתשינכ יבל הלעאל שנ רבל
."היתולצ ילציו אתשינכ יבל לועיי ןכ רתבו אשירב ןול אללכאל

ךכו ,תסנכה - תיבל הסינכה ינפל הזה קוספה תא רמול שיש ,הלבקה ימכח ובתכ הז יפ לע
:"םהרבא ןגמ"ב איבה

םיהלא תיבב רמאי ותסינכבו ,'וכו ךדסח בורב ינאו רמאי תסנכה תיבל ואוב םדוק"
."(םיבתכ) שגרב ךלהנ

'וכו תיבב רמאי תסנכה תיבל ואוב םדוק" :"םהרבא ןגמ" ירבדב והיגהש שי םנמא
"ךדסח בורב ינאו" בותכה ירה ,רהוזה ןושלמ הארנה יפכ לבא ,'וכו ינאו רמאי ותסינכבו
בתכ יאלוזא םהרבא 'רו .הלבקה ירפס ןושלמ םג הארנ ןכו ,תסנכה-תיבל ותסינכ ינפל ךייש
יפכש םושמ ,"תסנכה תיבל סנכנשכ הז קוספ רמול ונידיב אוה תועט יכ" :"המח ירהז"ב
תיבב" תרימא ןיינעל םגו .תסנכה-תיבל סנכנשכ קוספה תא רמול אוה דרפס חסונ הארנה
יפכ ,ךכ םושמו ,דבלב ןווכל אלא הפב רמול הלבקה תנווכ ןיאש ,ןכתיי "שגרב ךלהנ םיהלא
.הלעמל רומאכ ,םש הנניא וז הרימאש םירודיס םנשי ,הארנה

 

הליפתה תרמאנ יתמ .ב
היתיבל לעימלו היראמל אכרבל יעב" :םירבדה .הכרוצ לכ תראובמ הניא רהוזה ןושל םצעב
יפלכ ,הוחתשמ תסנכה-תיבל סנכנש ,םתועמשמ "היתולצ ילצי ןכ רתבו...הילכיה ימק דגסמלו
אכרבל" : הלפתה ינפל רדסה תא עבוק רהוזה ,רמולכ .ללפתהל ליחתמו שדוקה ןורא
,הליפתה רדס תא רהוזה טקונ ךכ רחאו ."הילכיה ימק דגסמל" ,"היתיבל לעימל" ,"היראמל
בותכה ךייש ןאכש ,"בקעיו קחצי םהרבאב אתימדקב ךילמא אל יא" ללפתהל ליחתי אלש
.הליפתה תליחתב "ךדסח בורב ינאו"

בייחש העשה לא סחיב האווחתשהה לש הנמזו המוקמ תא עובקל השק ירה ,ןכ םאש אלא
רדסל ךייש "הילכיה ימק דגסמלו היתיבל לעימל" םאש .בקעיו קחצי םהרבאב ךלמיהל םדא
יא אלא אתשינכ יבל אלעאל שנ רבל היל יעבל אל" םירבדה םיבשייתמ דציכ ,הליפתה ינפלש
הסינכהש . "אתשינכ יבל לועיי ןכ רתבו . . . בקעיו קחצי םהרבאב אתיימדקב ךילמא
.הליפתה תלחתה םע איה תסנכה-תיבל

ןורא לע אלו ,ומצע תסנכה-תיב לע "הילכיה ימק דגסמלו" שרפל רשפא רבד לש ותימאל
איהש ,"ךתאריב ךשדק לכיה לא הוחתשא" ארקמה ןושל ירהו ;תסנכה-תיב םינפבש שדוקה
,ומצע שדקמל תנווכמ אהתש רשפא ,"איגס וליחדב הילכיה ימק דגסמלו" רהוזה ןושלל דוסיה
לודגה ןהכה לש ויודיו תעשב ןכו ,םירוכיבב ןוגכ ,לכיהה לומ תואווחתשה ויה הרזעב ירהש
ויהש תואווחתשהה הרשע שולש ןכו ,דימתה יכסנב םייוולה תריש תעשבו ,םירופיכה םויב
רחאל םיאנומשחה ןורדגשו ,גרוסב םינוויה וצרפש תוצרפה הרשע שולש דגנכ וא ,שדקמב
השולש דגנכ וא .ןוחצינה סנ לעו ןווי תוכלמ ןדבא לע האדוה ויה תואווחתשההו - ןוחצינה
האווחתשה םיאצומ ונאו ;ןיינבה יונ לע םידומ ויהש ,תיבה רה לש םירעשה רשע
.תסנכה-תיבל

,ושרפל חרכה ןיא "ךשדק לכיה לא הוחתשא ךתיב אבא" ומצע ארקמב ירה םוקמ לכמ
ןיא ,רומאכ ,"ירידת דיתע" לש ןבומב "ךתיב אבא" ירהש - לכיהה םינפב איה האווחתשההש
.לכיהה לומ לא היהתש .האווחתשהל הל רשפאו ,תולועפ רדסל הנווכ םוש וב

ינש טקונ אוהש ,רהוזה ירבד תא שרפנ ונחרוכ לעו ,תולועפה רדסל ןווכתנ יאדווב רהוזה םלוא
: םירבד
; הליפתה ינפל האווחתשהו הסינכ
,הסינכה ינפל בקעיו קחצי םהרבאב ךלמיהל
רדסה לא םירזוח 'וכו "ךדסח בורב ינאו ביתכד ןישידק ןהבא ןוניאמ אטיע ביסיו" םירבדהו
ךייש "ךדסח בורב ינאו" קוספהש ,קיידמ רהוזה הז ןפואב ."היתיבל לעימלו" ינפל ,םדוקה
.שדוקה ןורא לומ םינפב איה האווחתשההו ,הסינכה ינפל

."ובוט המ " קוספ רחאל ומצע הזה קוספה לע הרזחה לש הביט המ ,הלאשה תלאשנ ןכ םא

תחא םעפ אלא ונניאו ,הסינכב "ךדסח בורב ינאו" קוספה טמשוהש ,זנכשא חסונ שי םנמאו
לביק אל הז חסונש ,איה םירבדה תועמשמו ."ובוט המ" רחאל ,םיקוספה ראש ךותב ,דבלב
וריאשהל וטילחהו ,םיימעפ קוספה לע רוזחל קיפסמ םעט אצמ אלו ,הלבקה יפלש רדסה תא
.רדסה יונש ילב ,םיקוספה רדס ךותב

 

םיימעפ רמאנ "ךדסח בורב ינאו" קוספה .ג
םג םוקמ וז הרזחל שיו ,אקווד הלבקה ןמ עבונ וניא קוספה תליפכ ןיינעש ,רמול רשפא םנמא
הסינכה ינפל אקווד קוספה תא הנושארה םעפב רמול םוקמ ןיא זאש אלא ,הכלהב
,הסינכה םע תחא םעפ .תסנכה תיבל הסינכה רחאל אלא ,הלבקה תשירדכו ,תסנכה-תיבל
."ובוט המ" רחאל היינש םעפו

:רנילרב שיגרה הזה רבדב
םג אלא ,תסנכה-תיבל הכילהה תעשב קר אל רמאנ . . . "בורב ינאו" . . . חבשה ירבד"
,סדרפה רפסב םיאבומה םינואגה ירבד יפל :תדחוימ הרטמ םשלו ,וילא וסנכנש רחאל
תרשע תא וב תונמל ידכ ,םילמ רשע ליכמה ,קוספ ותואב ורחב ,טצ ןמיס ,תבש תוכלה
."ןיינמב םיפתתשמה םישנאה

ןיינמ םשל האב היינשה םעפב קוספה לש ותרימאש ,איה וירבד תועמשמש אלא
."תסנכה תיבל הכילהה" לש איה הנושארה הרימאהו ,םישנאה

.הזב הפי ןוויכ אלש ,הארנו

: סדרפה ןושלו
וליפא (לארשי תא תונמל) רוסאד ל"ייק 'י ווה יא עדימל יעב אתשינכ יבל ןיפנכימ דכ"
אקוספ יאה ימלשמ דכו ,(ךדסח) השלש ,בורב 'ב ,ינאו ,דח חתפ :ידבע יכהו ,הוצמ רבדל
."הרשע אכיאד יעדי ,ארדיס יאה לע

:ןואג יאה בר תבושתב םירבדה רוקמו

וא . . . הרשע יב וואה יא יזחימל אכירצו ארוביצ ןיפנכימ דכ ישאניא אתשה ןיליגרדכ"
'ב 'א ך"דסח ב"ורב י"נאו ןוגכ אקוספ וראק אלא ,ינשו ןושאר ןוהל ונמ אל ,ווה אל
. "ןכירצ [יא] (וא) ישלשמו ונתו וראקו

: בתוכה ,אישנה ינולצרבלא יליזרב רב הדוהי ונברל םיתעה רפסב םג תאבומ וז הבושת

הרשע ווה יא ןוהל אקפסמו אתשינכ יבב ווה דכ . . . אוה הלועמ גהנמ אגהנימ יאהד"
ןכו ,ךיתיב 'הו ,אבא 'דו ,ךדסח 'גהו ,בורב הירבחו ,ינאו רמאו אמק חתפ . . . אל וא
ימנ ןחכשאו .הרשע יב אכיאד יעדי ,ארדיס ןידה לע אקוספ יאה ימלשימ דכו ,והלוכ
יאהד ללכמ ,הרשע ירה לא םימעפ ינשו בורב ינאו תסנכה תיב לש הרשע ןינמד אתדגאב
יבל לייעד ןאמ לכד ,ןבג אגהנמ ימנ אתשה דעו ,ס"נכהיבד הרשעל אוה ןמוזמ אקוספ
. "אשיחלב אקוספ יאהל 'יל ירק אתשינכ

תא רמוא תסנכה תיבל סנכנש ימ לכש אוה גהנמהש ,םיתעה רפס ירבד תועמשמ תמאבו
,ןיינמה םשל קוספה תאירק לא רושק הז ןיאש רמולכ ,שחלב "ךדסח בורב ינאו" קוספה
.ומצע ינפב דיחי לכ :רמולכ ,"שחלב" אלא ,רוביצב

:ןואג םרמע בר רדסבו
ךדסח בורב ינאו ,לארשי ךיתונכשמ בקעי ךילהא ובוט המ' רמוא תסנכה תיבל סנכנה"
ןעמל ךתקדצב ינחנ 'ה' רמוא אצוישכ .'ךתאריב ךשדק לכיה לא הוחתשא ךתיב אבא
. "'ךכרד ינפל רשיה יררוש

העשב קר םצמטצמ וניאו ,הליפתל רושק וניא ,ןואג םרמע בר איבהש ,הזה גהנמהש ,הארנו
םיקוספה תא רמוא תסנכה תיבל סנכנ םדאש םעפ לכ אלא ,ללפתהל תסנכה תיבל םיסנכנש
ףוסב אלא ,הליפתה רדסב הז רבד איבמ וניא ןואג םרמע בר ירהש ,רבדל היארו ;הלאה
ימנ אתשה דעו" םיתעה רפסב איבהש גהנמהש ,הארנ ןאכמו . "תויטרפ תוכרב רדס"ב רודיסה
לש גהנמה ותוא אוה "אשיחלב אקוספ יאהל היל ירק אתשינכ יבל לייעד ןאמ לכד ,ןבג אגהנמ
.ןואג םרמע בר

ינחנ 'ה רמוא םשמ אצי ,'וגו ךדסח בורב ינאו רמוא תסנכה תיבב סנכנה" : איבמ "ובלכ"ב םגו
"ובלכ"ב םג ןכש ;תסנכה תיבל סנכנש םעפ לכב ותנווכ תיארנ "ובלכ"ב ףאו ,"'וגו ךתקדצב
.ןואג םרמע בר רדסב ומכ אוהו ,תוליפתה רדסב אלו ,תוכרב תוכלהב הז רבד אצמנ

 

"ךדסח בורב ינאו" תרימאל םיגהנמ ינש .ד
:םידרפנ םיגהנמ ינש ןאכ שיש ,רמוא הווה
תסנכה-תיבל הסינכ תעשב "ךדסח בורב ינאו" קוספ םירמואש ,ןואג יאה בר איבמש דחאה
,תחא הבית דחא לכ ,רוביצב ותוא םירמואו ,הרשע ןיינמ ןאכ שי םא אדוול ידכ ,הליפת םשל
.לארשי תא תונמל רוסאש םושמ ,הרשע לש רפסמה ןיינעל אלא ןווכמ וניאו
הרושק הניא "ךדסח בורב ינאו" קוספה תרימאש ,ןואג םרמע בר איבמש אוה ינשה גהנמהו
.רוביצה ןמ דחא לכ ,דיחיה ידי לע איהו ,תסנכה-תיבל הסינכ לכב אלא ,הליפתה םע

.םימייק םהינשו ,הז תא הז םימילשמ םה הברדאו ,הז תא הז םיללוש םניא םיגהנמה ינשו
לכ ,רוביצה יפמ הנושארה םעפב :םיימעפ רמאנ "ךדסח בורב ינאו" קוספה היה הז יפ לעו
םהב ליחתמ היהש "ובוט המ" יקוספ רחאל דיחי לכ ורמא ןכ ירחאו ,תחא הבית רמא דחא
הניא ,םידיחיה יפמ "ךדסח בורב ינאו ,ובוט המ" םיקוספה תרימאש יפ לע ףאו .ותליפת תא
תא םירמוא ויה אל םידיחיהש רבתסמ םוקמ לכמ ,הרשע ןיינמ םעו הליפתה םע הרושק
תוכחל םיכירצש ,הרוק היה ןכש ,הליפתל םתוא םיפרצמ ויה אלא ,םתסינכב ףכת םיקוספה
ויה אלו ,"ךדסח בורב ינאו" קוספה ידי לע תונמל םיליחתמ ויהו ,הרשע ןיינמ ףסאתיש דע
,קוספה תובית ידי לע םינומ ויה בושו ,םיפסונ םישנא ואוביש דע םיכחמ ויהו ,םימילשמ
.תישילש םעפ םג ורזח םימעפלו

ויהש ,איה ותנווכש ,קפס ןיאש - "ןיכירצ יא ישלשמו ונתו וראקו" :בתוכ ןואג יאה ברש אוהו
תא שרפל ללכ רבתסמ הז ןיא ירהש ,הרשע ןיינמ ןכל םדוק היה אל םא קוספה לע ןירזוח
תונמל ידכ ךשמהב תישילשו היינש םעפ קוספה לע רוזחל םיכישממ ויהש ,ןואג יאה בר ירבד
המ" םיקוספה תא אורקל םידיחיה תא ןיחירטמ ויה אל ,ךכש ןוויכמו .שיא םישולשו םירשע
םירודיסב שמתשהל םיכירצ ויה יאדוובש טרפבו ,קיספהלו ,םתסינכב "ךדסח בורב ינאו ,ובוט
.םיקוספה תא רמול ידכ

:םידרפנ םיניינע ינש לע תורימא יתש ופרטצנ ונלש םירודיסבש ,קיסהל רשפא הז יפ לעו
לש ותסינכל ,היינש הרימאו ;תחא הבית דחא לכ רוביצה ידי לע ,הסינכה תעשב ,תחא הרימא
הכילהה תעשב" איה הנושארה הרימאהש ,רנילרב ירבדכ אלו .תסנכה-תיבל דיחי לכ
."תדחוימ הרטמ" םשל איה היינשה הרימאהו ,"תסנכה-תיבל

הרימאה םא ,תמאבו .םידיחיה לש היינשהו ,רוביצה לש איה הנושארה הרימאה ,הברדא
,הרותה ןמ אוהש ,"ובוט המ" קוספה תא םידקהל ךרוצ שי ירה ,דיחיה לש איה הנושארה
.םיבותכה ןמ אוהש ,"ךדסח בורב ינאו" קוספל

לש וקומינ םגו ,"ךדסח בורב ינאו" קוספה תוליפכ לש גהנמה רוקמ ונינפל ןאכ שי םינפ לכ לע
.גהנמה

 

?"ובוט המ" תרימא םיללושה שי םאה .ה
תרימא לש גהנמה תא םיאיבמש ,"ובלכ"הו םיתעה רפסש ,ךכל תועמשמ שי הרואכל םנמאו
,"ובוט המ" קוספה תא םיריכזמ םניאו ,תסנכה-תיבל הסינכב "ךדסח בורב ינאו" קוספה
ןפואב .ןואג םרמע בר איבמש גהנמכ אלש , "ובוט המ" קוספה תא ללכ םירמוא ןיאש ,םירבוס
תסנכה-תיבל הסינכב אלו ,הליפת םשל תסנכה-תיבל הסינכב אל "ובוט המ" םירמוא ןיא הז
.םתס

תא תוארהל התייה ותנווכ לכו ,"ובוט המ" תרימא ללוש םיתעה רפס ןיאש ,רמול רשפא לבא
עצוהש םשכו .ןתוא קר ריכזה ןכ לעו ,הליפתה ןיבל "ךדסח בורב ינאו" קוספ ןיבש רשקה
,ובוט המ" יקוספ רמול ןואג םרמע בר איבהש גהנמה תא ללוש ןואג יאה בר ןיאש ,הלעמל
.תסנכה-תיבל הסינכ לכב "ךדסח בורב ינאו

בורב ינאו" קוספה תא אלא איבה אלש ,רהוזה ירבד יבגל םג הז רבד עיצהל שי ןכ ומכו
רהוזה ןווכתמ אוהה ןיינעבש אלא ,"ובוט המ" תרימא ללושו וניא אוה ףאש . דבלב "ךדסח
."ךדסח בורב ינאו" קוספל

המ" תרימא םיללוש םניא רהוזה ןכו םיתעה רפסו ןואג יאה ברש ,רמול רשפא םא םלוא
אוהש ,"ובלכ"ה תועמשמ ןכ אל ירה ,ןואג םרמע בר לש גהנמה דגנכ החכוה םהמ ןיאו ,"ובוט
ונניא יאדווב ."ובוט המ" טימשהו ,'וכו "ינאו רמוא תסנכה תיבב סנכנה" :וירבד תא םתוס
לעש ,דועו ;ןואג יאה בר לש וגהנמכו ,תחא הבית דחא לכ רוביצה יפמ קוספה תרימאל ןווכתמ
."ובוט המ" טימשה ןכ יפ לע ףאו ,םיקוספה תא רמול ךירצ דיחי לכ םג ירה םינפ לכ

רדסב הרימא לכ איבמ ונניא םהרדובא ףא .םהרדובאב רתוי דוע םישרופמ םירבדהו
תוכרבמ ןהב אצויכו עמשהו הייארה לע ןיכרבמש תוכרבה" ינימשה רעשב קרו ,תוליפתה
:איבמ אוה "האדוההו חבשה

ינחנ 'ה :רמוא אצישכו .'וגו ךתיב אבא ךדסח בורב ינאו :רמוא תסנכה תיבל סנכנה"
."תוכרב ח"י דגנכ תובית ח"י םיקוספ 'ב ולאב אצמתו .'וגו ךתקדצב

אלא ,רוביצה ישנא ןיינמ לש הנושארה הרימאל ןווכתמ ונניא םהרדובאש ,קפס ןיאל הארנ
לע ףאו .ןואג םרמע בר גהנמ לש הרימאה איהו ,תסנכה-תיבל הסינכ לכ לש היינשה הרימאל
הסינכ םשל הנקתנ הרקיעבש אלא תאז ןיא ,"תוכרב ח"י דגנכ" םה םיקוספהש בתכש יפ
התוא ונקיתו ,הליפת םשל איה תסנכ-תיבל םתס הסינכ לכ ירהו ,הליפת םשל תסנכה-תיבל
רפסב ןכו ,"תויטרפ תוכרב רדס"ב האב ,ןואג םרמע בר רדסב ףאו .איהש הסינכ לכל םג
איה םגו ,הרשע ןיינמ םשל רוביצה לש הרימאה םע הרושק הניאש םושמ הז ירהו ,"ובלכ"
םידיחיה אליממ םשש ,תוליפתה רדסב התוא ריכזהל םיכירצ ויה אלו ,הסינכ לכב תגהונ
ןיאש המ דבלמ ,רוביצה יפמ הנושארה הרימאה לכש טרפבו .םיקוספה תא רמול םיכירצ
םא קפס שישכ אלא הנניא ,הרקיעב ירה ,תחא הבית קר אלא ,ולוכ קוספה תא רמוא דיחיה
יבב ווה דכ" :םיתעה רפסב שרופמו ,ןואג יאה בר לש ןושלה תועמשמכו ,הרשע ןיינמ שי
.'וכו "הרשע ווה יא ןוהל אקפסמו אתשינכ

,ןכ אל םאש .ללכ "ובוט המ" םירמוא ןיאש ,איה תשרופמ םהרדובאה תעדש ,ןידמל וניצמנ
רפס לש ותעד םג איה ךכ ילואו ."ובלכ"ה תעד םג ןכש ,עמשמו .רתוי אלא תובית ח"י ןאכ ןיא
.ןואג יאה בר תעד וליפא ילואו ,םיתעה

 

ירטיו רוזחמ תטיש .ו
:תירחש לש הליפתה רדס ליחתמ םש .ירטיו רוזחמ תטיש יבגל היעב שי לבא

תע 'ה ךל יתלפת ינאו .ךתאריב ךשדק לכיה לא הוחתשא ךתיב אבא ךדסח בורב ינאו"
.לארשי ךיתונכשמ בקעי ךילהא ובוט המ .ךעשי תמאב יננע ךדסח ברב םיהלא ןוצר
'ה הניזאה ירמא .בר ללש אצומכ ךתרמא לע יכנא שש .ךלנ 'ה תיב יל םירמואב יתחמש
רקב ילוק עמשת רקב 'ה .ללפתא ךילא יכ יהלאו יכלמ יעוש לוקל הבישקה .יגיגה הניב
. "הפצאו ךל ךרעא

,"יעוש לוקל הבישקה" ,"ךתרמא לע יכנא שש" ,"יל םירמואב יתחמש" - םיפסונה םיקוספה
ירמא" קוספה קרו ,םיפסונ םיקוספ םע םירודיסה בורב םייוצמ - "ילוק עמשת רקב 'ה"
םג ןכ ,ה רומזמ םילהתמ אוה "ךדסח בורב ינאו" קוספה ומכ ,םצעבו .םש ונניא "הניזאה
,ד-ג םיקוספ ,רומזמה ותואמ םה "ילוק עמשת רקב 'ה" ,"יעוש לוקל הבישקה" םיקוספה
.םירודיסב טמשוה המ םושמו ,ןכ ינפל קוספ ,הז רומזממ אוה "הניזאה ירמא" קוספהו

תיבל אבשכ ,החנמה [תעש העיגה] (העש עיגה)" :ירטיו רוזחמב עבוק החנמה תלפת רדסב ףאו
הנווכהו ,םיקוספה לכ לש הלחתהה קר ןאכ שיש ,הארנו ."ךדסח בורב ינאו :רמוא תסנכה
.תירחש תליפתב ומכ ,ךשמהה לכל

,"ךדסח בורב ינאו" קוספב ליחתמ אוהש ,איה ירטיו רוזחמ תטישב תררועתמה היעבה
,רמול ןתינ הרואכל ."ובוט המ" קוספה אב ןכ ירחאו ,"יתלפת ינאו" קוספה תא סינכמו
לש הנושארה הרימאל ןיינע לכ ןאכ ןיאש ירה ,ןואג יאה בר תבושתל סחייתמ וניאש ןוויכמש
לש ,היינשה הרימאל םינווכמ ירטיו רוזחמ ירבד לכו ,רוביצה יפמ "ךדסח בורב ינאו"
ךפהש אלא ,"ובוט המ" קוספה תא רמול שיש ,ןואג םרמע בר תטישב דמוע אוהו ,םידיחיה
שישכ אלא הניא רוביצה יפמש הנושארה הרימאהש םושמ אוהש ןכתייו .םיקוספה רדס תא
ןכתיי אלו .ירטיו רוזחמ לצא הז גהנמ יוצמ היה אל ללכב ילואו ,הרשע ןיינמ שי םא קפס
בורב ינאו" רמול ועבק ,רוביצב הרימא לש ןואג יאה בר לש גהנמה םושמ ,הברדאש ,רמול
ונחרוכ לעו ,קפסב אלא וניא ןואג יאה בר לש וגהנמ לכ ףוס ףוס ירהש ;הנושאר "ךדסח
.םידיחיה תרימאל תכייש "ךדסח בורב ינאו" תרימא

הרימאהש ,רמול םיחרכומ ונאש ,הלעמל רכזוה רבכ .תפסונ הלאש תררועתמ ןאכ םרב
קוספב הליחתש ,םידיחיה לש איה היינשהו ,רוביצה לש איה "ךדסח בורב ינאו" לש הנושארה
אוהש ,"ובוט המ" םידקהל יואר היה ןכ אל םאש ,תודרפנ תורימא יתש ןאכ שיו ,"ובוט המ"
ןכ םאו .ןואג םרמע בר לש רדסה ומכו ,םיבותכה ןמ אוהש "ךדסח בורב ינאו" ינפל הרותה ןמ
הלקת ןאכ הלח יאדוובו ,ירטיו רוזחמב ונינפל אוהש יפכ ,םיקוספה רדס תא לבקל רשפא יא
רוזחמב הטמשוהו ,"ךדסח בורב ינאו" ינפל תויהל ךירצ "ובוט המ" קוספהו ,םיקוספה רדסב
יפלש הרימאה קר הראשנו ,ןואג יאה בר לש גהנמה יפכ רוביצה לש הנושארה הרימאה ירטיו
.ןואג םרמע בר תטיש

,הלחתהב "ךדסח בורב ינאו" קוספה טמשוהש זנכשא ירודיס המכבש חסונל רוקמ ןאכמו
בר תטישכו ,םידיחיה לש היינשה הרימאה אלא ןאכ ןיאש ,"ובוט המ" קוספ רחאל קר אצמנו
.ללכ הנניא ןואג יאה בר לש וגהנמ יפל הנושארה הרימאהו .ןואג םרמע

גהנמ םושמ "ךדסח בורב ינאו" קוספה תוליפכ שי זנכשא חסונ רודיסבש - םירבדה ןמ הלועה
לכ היה הליפתה רדס ךותבו ,רוביצה ןיינמ םשל הז קוספ ןימידקמ ויה הליפתה ינפלש ,םודק
.תסנכה-תיבל ואובב רמול ךירצ דיחי לכש ,"ךדסח בורב ינאו ,ובוט המ" יקוספב ליחתמ דיחי
תסנכה-תיב תרזעב םירמוא "ךדסח בורב ינאו" קוספה תאש ,ועבק הלבקה תעפשהב םלוא
תחא םעפ קר "ךדסח בורב ינאו" קוספ ונשי םילבוקמה ירודיסבש אלא דוע אלו ,הסינכה ינפל
ןמ קוספ ינפל םיבותכה ןמ קוספ תמדקהל וששח אלו ,"ובוט המ" קוספ ינפל איהו ,דבלב
תא טימשמש ,זנכשא חסונה רתוי ןוכנ תאז הניחבמו .ולבקל ןיא הכלהה יפלש רבד - הרותה
."ובוט המ" קוספב ליחתמו ,הלחתהבש "ךדסח בורב ינאו" קוספה

 

תוטישה יתש םוכיס .ז
:תוטיש יתש ונינפל שיש ירה הנוכנ וז הרעשה םאו
ינאו ,ובוט המ" רמוא תסנכה-תיבל סנכנהש ,ירטיו רוזחמו ןואג םרמע בר לש הטיש
רדסב הרקיע םוקמ לכמ ,תסנכה-תיבל הסינכ לכב תרמאנ תאז הרימא יכ םאו ,"ךדסח בורב
;ולאה םיקוספה ינש םירמואש יאדוובו יאדווב ,הליפתל תסנכה-תיבל םיסנכנשכו ,הליפתה

יאה בר םג רשפאו ,םיתעה רפס םג ילואו ,"ובלכ"ה תועמשמ ןכו ,םהרדובאה תטיש
.דבלב "ךדסח בורב ינאו" קוספה אלא ,"ובוט המ" קוספ םירמוא ןיאש ,ןואג

."ובוט המ" תרימא לע רערעש ,ל"שרהמ תעדל דעס אוצמל שי היינשה הטישה ךותמש רשפאו
:וירבד ולאו
קוספה גלדמו ,ךדסח בורב ינאו קוספב ינא ליחתמ ,תסנכה תיבל אב ינאשכ רקובבו"
םגו קלח קרפב אתיאדכ ,הללקל ורמא אוה ףאו ,םעלב ורמאש ךילהא ובוט המ ןושארה
םוקמב אלא ורמואל ןיא יכ ,גלדמ ינא יתלפת ינאו ןורחאה קוספו .ומוקמ ןאכ ןיא
הוחתשמ ינא רזוח תסנכה תיבמ יתאיציבו . . . תבשב החנמב ונייהד ,םימכח ועבקש
."וכו ךתקדצב ינחנ 'ה :רמואו

.םינקז תרטעב םג ואבוה םירבדה

לכב אצמנ תמאבו ,"ובוט המ" קוספ םג רמול היה גהנמהש ,חיכומ ל"שרהמ לש ורוערע םצע
ינפל "ובוט המ" יקוספ תרימא ןכו ,הלבק ירפסב םגו ,םילבוקמה ירודיסב םגו ,םירודיסה
ינאו" םיקוספה תא קר איבה "םהרבא ןגמ"ש יפ לע ףאו .טושפ רבדכ ואיבה ל"ירהמ הליפתה
,ל"זיראה יבתכמ איבהל הצרש ינפמ אלא תאז ןיא ,"שגרב ךלהנ םיהלא תיבב ,ךדסח בורב
תואסריג יתש וא תוטיש יתש ןנשי ,הארנה יפכ ,תמאבו .הלאה םיקוספה תא רמול ךירצ יתמ
החכוה םוש ןאכמ ןיאש ,רמול שי לבא ,הלעמל רומאכו ,ולאה םיקוספה ינש רדסב הלבקב
היה ל"שרהמ תטישכ ותעדב היה וליאש ,רמול םוקמ שי הברדאו ."ובוט המ" תרימא לולשל
.ורמואל גהנמה םייק רבכ היה וניארש יפכ ,ךכ לע ריעמ

ינאו" רמול םילבוקמה חסונכ עובקל ותטיש םא ,עירכהל ןיא "םהרבא ןגמ" ירבדמש אלא
םיבותכה ןמ קוספ םידקהל ששח אל אוה ףאו ,"ובוט המ" ינפל איהו ,תחא םעפ "ךדסח בורב
זאו ,ןווכל קר אלו ,הפב רמול שי "שגרב ךלהנ םיהלא תיבב" םג םאו ,הרותה ןמ קוספ ינפל
םירבדה תא בשייל ןיא םינפ לכ לע .הרותה ןמ קוספה ינפל םיבותכה ןמ םיקוספ ינש םיאב
היה "םהרבא ןגמ" ינפלש וא .הרותה ןמ קוספל םמידקהל רתוי לק םיקוספ ינשבש ,רמולו
ינפל הנושארה םעפה תא םידקה הלבקה יפלש אלא ,"ךדסח בורב ינאו" םיימעפ לש חסונה
חסונה רקיע יכ םא) רוביצה תא הז ןפואב תונמל ונגהנמ ןיאו ליאוה ,תסנכה תיבל הסינכה
קוספל הרותה ןמ קוספ תמדקה םושמ ןאכ ןיאו ,תורימא יתש ונינפל שי ךכו .(ךכ לע ססובמ
.הזב עירכהל ןיא ןכ םג ,הארנכ ,םמצע הלבק ירפסמו .םיבותכה ןמ

:דומלתה ירבד לע םיססובמ ל"שרהמ ירבד

אלש רמול שקיב .ובלב היה המ דמל התא עשר ותוא לש ויתוכרבמ :ןנחוי יבר רמא"
םהילע הרשת אל ;בקעי ךילהא ובוט המ :תושרדמ יתבו תויסנכ יתב םהל היהי
.'וכו "לארשי ךיתונכשמ :הניכש

ירבדו .ותרימאל ל"שרהמה דגנתה ןכלו ,הללקל םעלב יפמ רמאנ "ובוט המ" קוספהש ירה
עברא םעלב אבנתנ םעלבו קלב תשרפב ירהש ,םתנווכ הארנ ,"הללקל ורמא אוה ףא" ל"שרהמ
:רמאנ הנושארה האובנבש ,'ה ירבדב הלוכ ותאובנ התיה תונושארה תואובנה יתשב :תואובנ
רבד םשיו" :רמאנ היינשה האובנבו ;"רבדת הכו קלב לא בוש רמאיו םעלב יפב רבד 'ה םשיו"
"ובוט המ" לש הכרבה איהש ,תישילשה האובנב קרו ;"רבדת הכו קלב לא בוש רמאיו ויפב
ולשמ אשיו םיהלא חור וילע יהתו ...לארשי תא ךרבל 'ה יניעב בוט יכ םעלב אריו" :רמאנ
אלו ,םולכ אלו ומצע םעלב לשמ ןיא תונושארה תואובנה יתשבש ירה .'וגו "םעלב םואנ רמאיו
.ומצע לשמ הנווכ ול התיה

דוע איבנ םק אלו" בותכה לע םימכח ורמאש המ אוה תונושארה תואובנה יתש ןיינעלש ןכתייו
שוריפש . "םעלב הז ,הזיאו ,םק םלועה תומואב לבא ,םק אל לארשיב" : "השמכ לארשיב
,םיאיבנה לכ תאובנל השמ תאובנ ןיבש לדבהה תא ם"במרה עבק רבכ ירהש ,אוה םירבדה
ןורתפ ובלב קקחי דימו ,ול ןיעידומ לשמ ךרד האובנה הארמב" איה םתאובנ םיאיבנה לכש
: םירבד ינש ןאכ שי רמולכ ."הז המ עדיו ,האובנה הארמב לשמה
;וירוב לע רבד אל לבא ,"לשמ ךרד" קר האור איבנה
.ותאובנב רסומ אוה ןורתפה תאש ,לשמה ןורתפ "ובלב קקחיי"
םיאבנתמ םיאיבנ ינש ןיאו ,םיאיבנ המכל הלוע דחא ןונגס" םימכח ורמאש המ אוהש רשפאו
םיאיבנ ינש םא הברדאו ."הז ןושלב הזלו ,הז ןושלב הזל םבלב סנכנש ,"דחא ןונגסב
קקחיי" םאש םירבדה עבטמש ,רקש תאובנ איה תאזש חיכומ הז ירה ,דחא ןונגסב םיאבנתמ
הזלו ,הז ןושלב הזל" תויהל חרכומ אוה ,םיאיבנ לש "םבלב סנכנ" אוהש רבד איבנ לש "ובלב
דכ אנוה בר" :ורמא ןכלו ,ורבח םדא ןב ומכ קוידב בושחל לוכי םדא ןב ןיא יכ ,"הז ןושלב
אוהש השמ לצא לבא ."ןווכמ הוה ןיכהו ןיכה ימח הוה דכו ,רקח הוה הנווכמ ןידהש ימח הוה
,ומצע רבדה תא האור היה השמ ,רמולכ ."לשמ אלבו הדיח אלב וירוב לע רבדה האור היה"
'רמא הכ'ב השמ אבנתנש םשכ ,דיגמ" :ורמאש המ הארנה יפכ אוהו .וירוב לע הז היה אליממו
:הנוש התיה םעלב לש ותאובנ ." 'רבדה הז' םהילע ףיסומו ,'רמא הכ'ב םיאיבנ ואבנתנ ךכ
ינשה דצה ןמו ,"רבדת הכו" רמאנ ךכ םושמ הארנה יפכו ,לשמ ךרדב ותאובנ התיה דחא דצמ
,"ןונגס" םוש "ובלב סנכנ" אלש ,רבד םוש "ובלב קקחיי"ש ךירצ היה אלש ,השמ תמגוד היה
.ולש תונושארה תואובנה יתש ןה ולאו .ומצע לש "ןונגס"ב רוסמל ךירצ היהש

לבא ,ונורג ךותמ תרבדמ התיה האובנש ,ללכ םעלב לש ןניא תונושארה תואובנה יתשש ירה
:ןנחוי יבר רמא וז האובנ לעש אוהו .ולש "ןונגס"ב ,ומצע לשמ איה תישילשה האובנה
."ובלב היה המ ,דמל התא עשר ותוא לש ויתוכרבמ"

 

תישילשה הכרבה איה םעלב תכרב .ח
הכרבמ רתוי לארשי תא ינולישה היחא ללקש הללק הבוט" :ורמא ולא תוכרבב םנמאו
ךריבש תישילשה האובנה איהו ,'וכו "זראכ םכרב עשרה םעלב . . . עשרה םעלב םכרבש
.ומצעמ

שריפ ןכש ,הכרבה לש הרוצב הניכש לש "םינוקית" הב וסנכוה וז הכרב ףאש אלא דוע אלו
ןיאש רמולכ ,םיזראכ רמא והיא .הרמאד איה הניכש - םימ ילע םיזראכ ביתכד יאהו" :י"שר
,ויטנ םילחנכ אנווג יאהכ .הדגאב שרפמ והלוכ ןכו .םימ ילע הרמא הניכש ,םימ םוקמב ןידמוע
ילע םיזראכ ארקב ביתכד בג לע ףאו" :רחא םוקמב י"שר שריפ ןכו .'וכו "םילחנכ רמא אוה
והלוכ ןכו ,םימ ילע ובישה ךאלמהו ,םיזראכ רמא םעלבד ,היל רמאק םעלב ואל אוהה ,םימ
ןתונגל שקיב ןסלקמ עשרהש םע ,םילחנכ" :שרדמב ורמא ןכו .'וכו "םילחנכ רמא םעלבד
.'וכו "ןכ אל עשר :ה"בקה ול רמא ...שממ וב ןיאש רבדב

"ובוט המ" תשרפש ,דבלב וז אל :רמולכ ,"הללקל ורמא אוה ףא" :ל"שרהמ ףיסוהש אוהו
ללכ ןווכתנ אל הבש ,וז ףא אלא ,תומדוקה תואובנה יתשכ אלש ,ומצע םעלב לש ותאובנ איה
.ךרבל

יתבמ ץוח הללקל ורזח ןלוכ :אנהכ רב אבא יבר רמא" ירהש ,ל"שרהמ תשיג לע ושקהש אלא
הללק ,ךיהלא 'ה ךבהא יכ הכרבל הללקה תא ךל 'ה ךופהיו :רמאנש ;תושרדמ יתבו תויסנכ
תוללקה לכ אלו ,םלועל הרזח אלש ,הכרבל ךפה תוללקה ןמ תחא" :י"שר שריפו ."תוללק אלו
."ורזחש תוכרבל

יתב איהש ועבק ךיאו ,"תוללקה ןמ תחא" איה וזיא ונל ןיינמ ,הרואכל ,י"שר יפל יכ םאו
תאירק ינפלש היינשה הכרבהש ,םיאצומ ונא ירהש ,שרפל ןכתיי לבא ,תושרדמ יתבו תויסנכ
תאירק ארק אלש דע תונשל םיכשה" :הרותה תוכרב יבגל ורמאו ,הבהא תכרב איה עמש
הב שיש" ,"הבר הבהאב רטפנ רבכש ,ךרבל ךירצ וניא ,עמש תאירק ארקשמ ;ךרבל ךירצ ,עמש
ונתינ תווצמהו הרותהש ,הבהא תכרבב הרושק הרותה תכרבש ירה - 'וכו "הרותה תכרב ןיעמ
.לארשיל 'ה תבהאב

תכרב איה ףא עמש תאירק ינפלש היינשה הכרבה תיברעב ןכו .הבהא תכרב לש הנכות לכ והזו
.'ה תבהאב תווצמהו הרותה תניתנ לש הניינע שי הב ףאו ,הבהא

הללקה תכיפה ירה ,"ךיהלא 'ה ךבהא יכ הכרבל הללקה תא ךל 'ה ךופהיו" רמאנשכ ןכלו
הכרבה םעלבו קלב תשרפב תוכרבה לכמש ןוויכמו .לארשיל 'ה תבהאב תאטבתמ הכרבל
איהש ,הרותה םוקמ אוה םהבש ,תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתב איה 'ה תבהאב רתויב הרושקה
.'ה תבהא םושמ האב הכרבל הללקה תכיפהו ,'' תבהא לש יוטיבה

.הכרבל דימת וראשנ םהש ,תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתבב הרושק הכיפהה ןכל

.ל"שרהמ לש ורוערעל םוקמ המו ;םלועל הכרבל וכפהנ תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתבש ירה
לבא ,םלועל הכרבל רזח אל "לארשי ךיתונכשמ" בותכה לש ינשה קלחהש ,וצריתש שי םנמאו
ומכ וא ,ילבבב ורמאש ומכ ,"עמש תאירקב קלב תשרפ עובקל ושקב" םוקמ לכמ ירהש ,ושקה
לע תוישוק ושקה דועו ,"םוי לכב םעלבו קלב תשרפ ןירוק והיש היה ןידב" :ימלשוריב ורמאש
."ובוט המ" קוספ תרימאמ ענמיהל ל"שרהמ לש ותשיג

 

םעלבו קלב תשרפל "ובוט המ" ןיב רשק ןיא .ט
םימכח ורמאש המל "ובוט המ" תרימא ןיב רשק םוש ןיאש ,קפס אלל םירבדה םיארנ םלוא
,ימלשוריה ןושלכ םוי לכב וא ,ילבבה ןושלכ עמש תאירקב םעלבו קלב תשרפ עובקל ושקיבש
.השרפה תעיבק לש םימכח תנקת ןיעכ איה "ובוט המ" תרימא וליאכ

דחא קלחל םתנווכ ןיא השרפה תרימא עובקל ושקיבש המב םימכחה ירבדש הארנ לכ תישאר
לש תואובנה עברא ךותמ תישילשה האובנה איהש ,לארשי תא וב ךריב ומצעב םעלבש דבלב
הלוכ השרפה לכ היה עובקל םימכח ושקיבש המ יאדווב .התלחתה אוה "ובוט המ"ש ,םעלב
.שממ

:ילבבה ירבד הלאו
לא הב ביתכד םושמ אמיליא אמעט יאמ ...עמש תאירקב קלב תשרפ עובקל ושקב"
ימ איבלכו יראכ בכש ערכ ארק יאה הב ביתכד םושמ ...אלא ...םירצממ םאיצומ
אלד ,ןניקספ וניבר השמ הקספד השרפ לכ :ירימג !אל ותו אקוספ יאה אמילו .ונמיקי
."ןניקספ אל וניבר השמ הקספ

:ימלשורי דומלתבו
ינפמ . . . המיקו הביכש הב בותכש ינפמ . . .םוי לכב םעלב תשרפ ןירוק והיש היה ןידב"
."םיבותכבו םיאיבנב הרותב הבותכש ינפמ :רזעלא יבר רמא .תוכלמו האיצי הב בותכש

םוקמבש אלא .וז השרפ תאירק תעיבק יקומינל ארקמ םוש ואיבה אל ימלשוריב םנמא
לש בותכה ןמ ןה המיקו הביכשהש ,שרופמ ילבבב ירה ,המיקו הביכש ןיינעל םתס ימלשוריהש
אשנתי יראכו םוקי איבלכ םע ןה" בותכה ןמ אלו ,ומצע לש האובנה איהש ,תישילשה האובנה
תירחש לש עמש תאירק ןאכ תוזמרנ יכ םא ,היינשה האובנבש ,"ףרט לכאי דע בכשי אל
רתוי המיאתמ "ונמיקי ימ איבלכו יראכ בכש ערכ" ןושלהש הארנו ;תיברע לש עמש תאירקו
."ךמוקבו ךבכשב" הב רמאנש עמש תאירק ןיינעל

ימלשוריהו ,"וב ךלמ תעורתו" היינשה האובנה ןמ איהש ,קפס ןיא "תוכלמ" ןיינעל םלוא
םימכח וצרש המ יאדווב ירה ,ןכ םאו ,השרפה תרימא עובקל םימכח ושקיב הללגבש עבוק
השרפה לכ אלא ,דבלב תישילשה האובנה איהש "ובוט המ" תשרפל סחייתמ הז ןיא ,עובקל
.הלוכ

האובנה ןמ אוהש "םירצממ םאיצומ לא" בותכב ילבבה שמתשמ םירצמ תאיצי ןיינעל וליפאו
תנווכש חיכומ הז םגש ,תישילשה האובנה ןמש "םירצממ ואיצומ לא" בותכב אלו ,היינשה
.הלוכ השרפה לכל םימכחה

:רמולכ ,"םיבותכבו םיאיבנב הרותב הבותכש ינפמ" רזעלא יבר ירבדל המכו המכ תחא לעו
םעלב ותוא הנע המו באומ ךלמ קלב ץעי המ אנ רכז ימע" םיאיבנב בותכהו ,הרותבש השרפה
אצמו השמ רפסב ארקנ אוהה םויב" :ארזעב םיבותכהו " 'ה תוקדצ תעד ןעמל . . . רועב ןב
םחלב לארשי ינב תא ומדק אל יכ םלוע דע םיהלאה להקב יבאומו ינומע אבי אל רשא וב בותכ
יאדווב הז יפלש ,"הכרבל הללקה תא וניהלא ךפהיו וללקל םעלב תא וילע רוכשיו םימבו
.דבלב תישילשה האובנה אוהש ,"ובוט המ" לש קלחל אלו ,הלוכ השרפה לכל הנווכה

השמ הקספ אלד השרפ לכ" םושמ אוהש השרפה לכ תרימא לע םימכחה וקמינש קומינה םגו
.תחא השרפ איה קלב תשרפ לכ ןכש ,הלוכ השרפה לכל ותועמשמ ,"ןניקספ אל וניבר

איה הנווכהש הארנ ,רוביצה חרוט ינפמ וז השרפ ועבק אלש םימכחה קומינ םצע הז דבלמו
םיקוספ השימח אלא וניא ,תישילשה האובנה אוהש "ובוט המ" לש הז קלח וליאש ,השרפ לכל
היקוספב "עמש" תשרפו ,"עומש םא היהו" תשרפמ ןכש לכמו ,"רמאיו" תשרפמ הנטקו ,דבלב
.תודחא תוביתב קר הנממ הנטק איה היתובית רפסמבו ,םעלב תשרפ לש הז קלחמ הלודג איה
חרוט םעלב לש תישילשה האובנה תרימאב םיאור םימכחה ויהש רבתסמ הז ןיא םינפ לכ לעו
.הלוכ השרפה לכל םימכחה תנווכ יאדוובו ,רוביצה


 

"ובוט המ"ל םעלב תשרפ ןיב רשק ןיא .י
אלא תכייש וז השרפ ןיא יאדוובו ,"עמש תאירקב וז השרפ עובקל ושקב" ילבבה יפלש דועו
תלחתה תרותב "ובוט המ" תרימא עובקל הרבס ןיאו ,תרחא הרימא םושל אלו ,עמש תאירקל
ויה זא יכ ,תעבקנ השרפה התיה וליאש אלא ,דוע אלו ;עמש תאירקל ץוחמ םעלבו קלב תשרפ
.המיקבו הביכשב םוי לכב םיימעפ התוא םירמוא

אלא השרפל ןיינע ןיא ,"םוי לכב םעלבו קלב תשרפ ןירוק והיש ןידב" ימלשוריה יפל ףאו
ןיאו ,עמש תאירקל םיכייש "תוכלמו האיצי"ו "המיקו הביכש" םיקומינה ןכש ,עמש תאירקל
הרותב הבותכש ינפמ" רזעלא יברל םנמא .עמש תאירקל ץוחמ התרימא תעיבקל םוקמ
אקווד הרושק הניאש ,רמול םוקמ שי ,השרפה םצעב איה תובישחהש ,"םיבותכבו םיאיבנב
"עמש תאירקב" ילבבה ןושל םוקמב "םוי לכב" ימלשוריב ןושלהש ,ןכתייו ,עמש תאירק םע
רמול רשפא ןכ םאו .עמש תאירקב הרושק הניאו ליאוה ,רזעלא יבר ירבדל רקיעב תנווכמ
השרפה לכ תרימא םוקמב איהש "ובוט המ" תרימא איהו ,דוחל השרפה לש הרימא תמייקש
.רוביצה חרוט ינפמ הועבק אלו ,עובקל םימכח וצרש ,הלוכ

תלחתה "ובוט המ" קוספה היה וליא ,רמאיהל םילוכי םירבדה ויה רזעלא יברל וליפא לבא
ותנווכ רזעלא יבר ףא ,הלעמל רומאכ ,לבא .השרפה לכ םוקמב רחבנ ןושארה קוספהו ,השרפה
.השרפה לכ םוקמב איה "ובוט המ" תרימאש ,רמול םוקמ ןיאו ,הלוכ השרפה לכל

,םלועל הללקל רזח אלש ,תדחוימה ותובישח םושמ רחבנ "ובוט המ" קוספש ,רמול יצמת םאו
ןיידע ,תאז ארבס לבקנ םא םג - השרפה תלחתהב ונניא יכ םא ,ותרימא תעיבקל םוקמ שיו
חרוט ינפמ הועבק אלו עובקל וצרש ,השרפה לכ םוקמב אוה קוספהש ,תעדה לע תולעהל ןיא
ימ איבלכו יראכ בכש ערכ" לש קוספה יבגל ורמאש ומצע קומינה ותוא םושמ אוהו ,רוביצה
("ןניקספ אל וניבר השמ הקספ אלד ,ןניקספ וניבר השמ הקספד השרפ לכד ירימג") "ונמיקי
."ובוט המ" קוספה יבגל ןידה אוה

תאירק"ב עובקל םימכח וצרש ,השרפה תלחתהכ אלש ,אמלעב הרימא תאז התיה וליא םנמאו
םיאצומ ונא ירהש ,"ןניקספ השמ הקספד השרפ" ןיינעב דיפקהל ןיאש יאדווב זא יכ ,"עמש
ןוא טיבה אל" :קוספה תא םירמוא ונאש הנשה שארב תויכלמ תכרב לש םיקוספה תרשעב
ןיאו ,םעלבו קלב תשרפמ אוהש ,"וב ךלמ תעורתו ומע ויהלא 'ה לארשיב למע האר אלו בקעיב
התיה וליא ,"ובוט המ"ב ןידה אוהו ."ןניקספ אל וניבר השמ הקספ אלד" םירמוא ונא
ונילע יאדווב ,רוביצה חרוט ינפמ םימכחה הועבק אלש ,השרפה תעיבקב הרושק ותרימא
יפ לע ףאש ,"ונמיקי ימ איבלכו יראכ בכש ערכ" קוספה יבגל םימכחה ורמאש המ וב םייקל
."ןניקספ אל וניבר השמ הקספ אלד ...השרפ לכ" םוקמ לכמ רוביצ חרוט וב ןיאש

ןידכ ונידו ,הלוכ השרפה תעיבק םע רשק םוש "ובוט המ" לש ותרימאל ןיא יאדווב ןכ לעו
."בקעיב ןוא טיבה אל" קוספה

 

ל"שרהמ .אי
םגו" :ףיסוה דועו ,םעלב תשרפמ אוהש םושמ "ובוט המ" תרימא החד ל"שרהמ םינפ לכ לע
קוספה רחאל "ובוט המ" קוספה לש ומוקמ ןיאש ,םירבדה שוריפ ילואו ."ומוקמ ןאכ ןיא
ןיאו .הרותה ןמ קוספ ינפל םיבותכ לש קוספ ןימידקמ ןיאש םושמ ,"ךדסח בורב ינאו"
ינאו" קוספה תוליפכ תמייק התייה םא ,ולא םיקוספב ל"שרהמ לש וחסונ היה המ ,עירכהל
םעפ "ךדסח בורב ינאו" קוספה תא גלדל היה לוכי זאו ול התיה םא וליפאש ,"ךדסח בורב
ןמ "ךדסח בורב ינאו" וירחאלו ,הרות לש אוהו ,ןושארה ראשנ "ובוט המ" היהו ,הנושאר
הארנ הזה םעטהו ,םעלב לש אוהש ןושארה םעטה ראשנ ןיידע ירה םוקמ לכמ ,םיבותכה
.ל"שרהמל רקיע

תיבל הסינכב "ובוט המ" לש הרימאה תעיבק תא םיאצומ ונא ןיא דרפס חסונ לש םירודיסב
יכ ,"ךתיב אבא ךדסח בורב ינאו ,שגרב ךלהנ םיהלא תיבב" םיקוספה ןוגכ אלא ,תסנכה
קוספה תא ךכ רחאו "שגרב ךלהנ םיהלא תיבב" םירמוא םדוקמש ,הלבקב הטישה יפל הארה
."ובוט המ" תעיבק ילב לבא ,םירחא םיחסונ םג שיו ."ךדסח בורב ינאו"

תוליפכה הטמשוהו ,"יתלפת ינאו ,ךדסח בורב ינאו ,ובוט המ" םיקוספה םיאב ד"בח חסונב
ינאו" םש ןיא םגו ."ךתיב ןועמ יתבהא 'ה" קוספה טמשוה םגו ,"ךדסח בורב ינאו" לש
:אוהש םילבוקמה לש רדסהמ הנוש אוה ירה םיקוספה לש רדסה םצעו ,"הערכאו הוחתשא
."יתלפת ינאו ,ובוט המ ,ךדסח בורב ינאו"

ותעד הניש רודיסבש ,ברה לצא ליגר רבד אוהו ,ךורע ןחלושב ותעדמ ברה לש ותעד הנוש ללכב
.ךורע ןחלושב ןכ ןיאש המ ,הלבקה ירחא ךלה רודיסבש םושמ ,ךורע ןחלושבמ

,תסנכה תיבל ואוב םדוק 'ךדסח בורב ינאו' קוספ רמול שי דוסה יפ לע" :בתכ ךורע ןחלושב
יבתכ" : ףיעסה תליחתב ןיוצ תומוקמ הארמבו ," 'שגרב ךלהנ םיהלא תיבב' רמאי ותסינכבו
םויסה ."ע"צו םהרבא ןגמ 'יע" :ןיוצ "רמאי ותסינכבו" לעו ,"ומ ןמיס שיר ,םהרבא ןגמ ,י"רא
תא םיפילחמו "םהרבא ןגמ"ה ןושלב םיהיגמ שיש ,הלעמל ןיוצש המל הנווכה ילוא "ע"צו"
םלוא .תסנכה-תיבל הסינכה ינפל רמול שי "ךדסח בורב ינאו" קוספה תאש םגו םיקוספה רדס
קוספה רמול שי רהוזה יפ לעש םושמ ,שריפ "ללוכה רעש"ו .הז לכ תא טימשה םירודיסב
תסנכה תיבל אובל ונגהנמ ןיאש ןוויכמו ,ןיליפתו תילטב םישבולמ "ךדסח בורב ינאו"
רדס ךותבו ,תסנכה תיבל הסינכה ינפל קוספה תא רמול ןיא ןכל ,ןיליפתו תילטב םישבולמ
יפל םאו .הרותה ןמ אוהש "ובוט המ" םידקהל שי הליפתה ךותב תסנכה-תיב םינפב םיקוספה
"ובוט המ"ש קומינל ףקות ןיאש ירה ,"ךדסח בורב ינאו" קוספה תא לופכל שי "םהרבא ןגמ"
םילבוקמה רחא ברה ךלה רודיסבש ,הארנ םוקמ לכמו ,הלעמל רומאכ ,הרות לש קוספ אוה
ןוויכמש עירכה ברהו ;רהוזה יפל "ךדסח בורב ינאו" ומידקהו קוספה תא םילפוכ םניאש
יפכו "ובוט המ" םידקהל שי ,תסנכה תיבל ואוב םדוק "ךדסח בורב ינאו" רמול םוקמ ןיאש
- איה ברה תעדש רשפא ,תסנכה-תיבל ןיליפתב רתכומו תילטב ףטועמ אבש המ םלוא .הכלהה
קספ רודיסב ןכש ,םילבוקמה תשירדכו ,"ךדסח בורב ינאו" םידקהל - "ללוכה רעש" יפל ףא
."םהרבא ןגמ" יפ לע ךורע ןחלושב וקספל םג םיאתיו ,םילבוקמהכ

םגו ,ונניא םינושארב ףא ירה ,ברה רודיסב טמשוהש ,"ךתיב ןועמ יתבהא 'ה" קוספה ןיינעלו
יפ לע אוהש הלעמל רמאנ רבכ ירה ,"הערכאו הוחתשא ינאו" עטקה ןיינעבו .ירטיו רוזחמב אל
עמשמו ,"ינאו" רמאנ "ואוב" םוקמבו ,דיחיל םיברמ יונישב "הערכנו הוחתשנ ואוב" בותכה
,הדימעה תליפתבש "ונאפר" תכרבב רוטה ריעה רבכ םצעב .ורמאל אלש עירכה ברהש
םיברל דיחימ ןינכמ ןיא" :אתפסותמ איבמ אוהו ,םיברל דיחימ אוה בותכה ןושלמ יונישהש
לבא ,ןיינעה לכ וא רומזמה לכ תאירקב אלא הז ןיאש ,הנוי וניבר ירבד איבהו ,"דיחיל םיברמו
"הערכנו הוחתשנ"מ ןושלה תא תונשל רשפאש יאדווב הז יפלו ,םידרפנ םיקוספ תליפתב אל
םירמוא "ואוב" םוקמב קוספה תלחתהבש ,ףסונ יוניש םג שי ןאכ לבא ."הערכאו הוחתשא"ל
.הנוי ונבר ירבד ללכב ןיאו ,בותכה יפל ללכ וניאש ,רחא עטק ירמגל לבקתמ ירהו ,"ינאו"

עבטמהש ,הלודגה תסנכ ישנא די לע הנקתנש ,הדימעה תליפת ןושלמ חיכוהל ןיא ,הארנ םגו
ןיאש המ ,הימחנו ארזע לש םיבותכה ומכו ,ומצע ינפב ףקות ול שי הלודגה תסנכ ישנא ועבטש
הוחתשא ינאו" עטקל םוקמ ןיא ךכ םושמו .ףקות עטקל ןיאש ,בותכה ןושלמ רחא יוניש לכ ןכ
ינשבש "םוחר אוהו" תליפתמ וחיכוהש שיו ."ובוט המ" לש םיקוספה רדס ךותב "הערכאו
ליאוה ,רבד םוש םשמ חיכוהל ןיא לבא .בותכה ןמ םיברל דיחימ םייוניש שי םש םגש ,ישימחו
.תאזה הליפתה לש ךמסומ חסונ לכ ונל ןיאו

םיתעה רפסו ןואג יאה בר איבהש גהנמה ירמגל וישכע עקתשנ הארנה יפכ ,רוביצה ןיינמ יבגלו
ךרבו ךמע תא העישוה" קוספב שמתשהל וישכע ןיגהונו ,"ךדסח בורב ינאו" בותכב שמתשהל
ירהש - איה רבדה תביס ילואו .תובית רשע וב שיש "םלועה דע םאשנו םערו ךתלחנ תא
,רתויב םסרופמה םעטה אוהו ,ערה ןיע םושמ אוה דחא םעט יפל לארשי תא תונמל רוסיאה
תא םירמוא ךכ םושמו ,"ערה ןיע וב טלוש ןינמהש ,ףגנ םהב היהי אלו" י"שר שריפ ןכש
:שרדמב ורמא השמ תכרבבו ,הכרב ןושל אוהש ,"ךתלחנ תא ךרבו ךמע תא העישוה" קוספה
."םלועה דע םאשנו םערו ךתלחנ תא ךרבו ךמע תא העישוה ?ןכרב הכרב המו"